Projectplan verbetering website gemeente Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan verbetering website gemeente Deventer"

Transcriptie

1 Projectplan verbetering website gemeente Deventer Door Jeroen Hoogeweij

2 1. Producten & Processen; de stand van zaken De meerderheid van de nederlandse huishoudens is nu aangesloten op internet. Uit recent onderzoek blijkt, dat het web zeventien jaar na het ontstaan het belangrijkste deel van de mediamix geworden is. Onderzoek laat zien dat internet gebruikers de uitkomsten van zoekmachines even belangrijk vinden als de meningen van vertrouwde vrienden en familieleden, actualiteiten bereiken mensen steeds meer als eerste via het web, met behulp van bijvoorbeeld RSS feeds, of een site als Daarnaast is informatie gedemocratiseerd en is het gezag van traditionele informatieverstrekkers tanende. Burgerjourmalistiek is in opkomst, traditionele journalistiek in verval. (nieuws van vandaag inwereken) De toegenomen snelheid van het internet en de beschikbaarheid van nieuwe online geeedschappen hebben een nieuw internet gemaakt, waarin het onderscheid tussen de maker en de consument van content voor een groot deel weggevallen is. Overheden moeten hun rol daarin opnieuw tegen het licht houden. 1.1 Producten Vanzelfsprekend is het hoofdproduct hier waaronder twee subcategorieën vallen: het Content Management Systeem SharePoint in de eerste plaats en content in de tweede plaats. Deze zijn op hun beurt weer verweven met het te ontwikkelen bestuurlijk en raadsinformatiesysteem en de diensten van het digitaal loket, waaraan in de paragraaf processen meer aandacht wordt gegeven.. Door toename in het gebruik van internet als informatiebron, wordt transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie op het internet steeds belangrijker. Websites die deze informatie bevatten zouden toegankelijk moeten zijn voor alle internetgebruikers: burgers (inclusief mensen met een functionele beperking), bedrijven, andere overheden en zoekmachines. Dat betekent dat technieken die groepen gebruikers of vormen van gebruik bij voorbaat uitsluiten, niet mogen worden toegepast. Volgens de meest recente metingen op advies.overheid.nl neemt de gemeente Deventer een zesenzeventigste positie in op de officiële overheidsranglijst. Er moet echter niet te vroeg gejuicht worden, want deze ranking zegt feitelijk niet zoveel. De vorige score van de website op alle toetsingscriteria was 52% en leverde een 204 e plaats op, nu is die gestegen naar 58.72%, een stijging van dik zes punten. Veel gemeenten schommelen in deze middenmoot.

3 De gemeente Deventer ambieert niet in deze middenmoot te zitten, maar wil in plaats daarvan het predikaat excellente dienstverlener verdienen. Hierover meer in de toekomstvisie. Uitgaande van de overheidsscan scoort de site niet goed op: (bestuurlijke) transparantie, vergunningen en catalogi. Daarnaast moet de site beter voldoen aan eisen van accesibility. In de hieronder weergegeven tabel volgt een korte evaluatie van Look & feel Kenmerk website Digitaal loket Content Bereikbaarheid in zoekmachines Alt tags Gebruik elementen Interactiviteit met de burger Raadstukken Bestemmingsplannen Vergunningen Stand van zaken Op dit moment is de communicatie afdeling bezig met het ontwikkelen van een huisstijl. In het kielzog daarvan zal een nieuw template ontworpen worden. Er worden nu nog maar een paar kleine digitale diensten aangeboden, maar dit Er wordt nu gewerkt aan een inhaalslag Er moet een begin gemaakt worden met de plaatsing van statische content, zoals introducties op delen van de site. nu zijn er nog veel lege plekken. Meta tags zijn geheel afwezig, er heeft geen zoekmachine optimalisatie plaatsgevonden. Worden geregeld gebruikt voor lange stukken tekst, die eigenlijk in de content horen. Oneigenlijk gebruik van alt tags heeft tot gevolg, dat de site minder goed toegankelijk is voor blinden en slechtzienden. Ook op andere vlakken is de toegankelijkheid onvoldoende Elementen als zie ook en links zijn vaak helemaal niet ingevuld, daarnaast kunnen er veel meer blokjes opgenomen worden aan de linker en de rechterkant. Op dit moment is een voorzichtig begin gemaakt met een blog van de burgemeester. In samenwerking met de griffie wordt er gewerkt aan een bestuurlijk informatiesysteem, waarvan los van bestuurlijke informatie ook raadsverslagen etc. ontsloten worden.

4 SharePoint 2003/ 2007; omgevingsfactoren Er bestaat onzekerheid over de uiteindelijke IT structuur waarmee dit CMS uit moet kunnen wisselen. Op dit moment is het Content management Systeem van de website CMS 2002, dat nauw verweven is met de nu draaiende SharePoint 2003 structuur. Er wordt gepland om medio november over te stappen op SharePoint Vanuit de gemeenteraad, dientengevolge de griffie en ook andere organisatiedelen wordt er grote druk uitgeoefend om het bestuurlijk en gemeentelijk informatiesysteem en andere functionaliteiten zo spoedig mogelijk op de website beschikbaar te maken. De deadline van de griffie lag op november, dat deze deadline niet gehaald werd, moet onder meer onderbouwd worden in de richting van de gemeenteraad. Voor de afdeling IDM is zelfs december niet haalbaar, omdat hun focus primair gericht is op ontwikkeling van producten van het digitaal loket, wat een onderdeel van de site is. Om deze reden is vanuit deze afdeling te weinig menskracht beschikbaar om te helpen met de rest van de site. Daarnaast worden de toegankelijke weergave op de site van het Bestuurlijk en Raads informatie systeem en ook andere functionaliteiten op dit moment niet opportuun geacht door de afdeling IDM. Deze gaat ervan uit dat dit binnen Sharepoint 2007 plaats zal vinden, waarvan de opleveringstermijn onduidelijk is. Ook is het in het verleden diverse malen voorgekomen, dat functionele behoeftes waarin niet voorzien kon worden, leidden tot een nieuwe website met een afzonderlijke URL. Een goed voorbeeld hiervan is de wijkaanpak, wat wel degelijk een beleidsspeerpunt van de gemeente is. Deze sites moeten weer teruggewonnen worden, om het succes en de levendigheid van de gehele site te kunnen garanderen. De afhankelijkheid van het toekomstige Sharepoint 2007 mag niet leiden tot het niet realiseren van deze functionaliteiten, want door een parallel ontwikkeltraject in te gaan, kan er goed op die behoeftes ingespeeld worden. Het is technisch bekeken haalbaar om dat rond de jaarwisseling rond te hebben, via de in het ontwerpdeel verder uitgewerkte oplossingsrichting. Aan de andere kant moet naadloze aansluiting van de webapplicatie op de omringende infrastructuur onder alle omstandigheden gegarandeerd worden. Ook leert een korte analyse in het licht van de ambitie de top tien van gemeentelijke websites te maken ons, dat de meeste geuite wensen op procesmatig (klantgerichtheid van de website beheersstructuur, flexibiliteit) en functioneel niveau niet te realiseren zullen zijn binnen een Sharepoint 2007 omgeving. De door Sharepoint gegenereerde pagina s zijn daarnaast onvoldoende accessible om een toppositie voor de site te kunnen garanderen, deze zullen niet de W3C normering halen, waardoor de site binnen Sharepoint nooit in de top tien van Nederlandse gemeentes zal kunnen komen. Op dit moment wordt er door Microsoft gewerkt aan een accessibility toolkit voor Sharepoint 2007 om dit euvel te verhelpen, maar deze is nog niet voltooid of aangetoond. Daarnaast is de ontwikkeling van Sharepoint webparts (het alternatief) een langdurig en kostbaar proces. Het eindresultaat is vervolgens een brok functionaliteit met een in steen gehouwen opmaak, die moeilijk op een wezenlijk niveau aan te passen is door de webmaster. Standaard beschikbare webparts in MOSS 2007 bieden onvoldoende flexibiliteit en Sharepoint is wederom nog bezig met de ontwikkeling van aanvullende standaard webparts, die een dynamische en interactieve website kunnen faciliteren. De

5 bouw van deze webparts is te vinden op: Opgemerkt moet worden dat de beschikbare functionaliteiten zelfs hier aan de magere kant zijn. Microsoft is nog bezig met het maken van een inhaalslag op het vlak van web 2.0 en bovenstaande twee links zijn daar een goede illustratie van. Inzet van Sharepoint als webapplicatie is kort samengevat duur, arbeidsintensief, inflexibel en moeilijk aan te passen. Ondanks het overweldigend nut van Sharepoint als Enterprise Content Mangement omgeving (intranet), betekent dit niet dat het ook een voor de hand liggende keuze is voor Web Content Management. IDM Om bovenstaande redenen moet er gekozen worden voor een systeem dat zich allereerst onafhankelijk van de organisatiebrede implementatie van Sharepoint 2007 kan ontwikkelen, en los daarvan agnostisch moet zijn over de vraag of dit versie 2003 of 2007 betreft, zodat de decentrale redacteuren binnen de hun bekende intranet structuur bediend kunnen worden. Daarnaast kan er (paradoxaal genoeg) wel degelijk al uitgegaan worden van een Sharepoint 2007 omgeving, die functionaliteit is nu al via de ingang van het digitaal loket en het daarvoor aangelegde midoffice voor de web applicatie beschikbaar, vanzelfsprekend ook voor andere functionaliteiten. Op een technisch niveau is via die route al een service oriented architecture beschikbaar, die met behulp van XML altijd uit zal kunnen wisselen met het te bouwen CMS. Als van dit midoffice gebruik gemaakt wordt, is bovendien een goede integratie met de rest van de diigitale omgeving van de gemeente Deventer gegarandeerd. Ook de modus operandi van de afdeling IDM moet meegewogen worden in de keuze van een oplossingsrichting. Zoals elders aangegeven, faciliteert de afdeling IDM op het moment niet met het functioneel en technisch beheer van de site, dit is uitbesteed aan derden. Ook wordt er geen alternatief geboden voor aangegeven oplossingsrichtingen, of praktisch handen en voeten gegeven aan rollen die IDM hoort te vervullen in de totstandkoming van de nieuwe web applicatie. De oorzaak hiervan ligt bij een capaciteitsprobleem. Daarnaast werd er eerst gepland om ook Windows Vista te implementeren binnen de gemeente Deventer en werd dit onverwachts afgeblazen kort voor het implementatietraject ingegaan zou worden. Vanuit het website project bekeken betekent zo n signaal, dat er rekening gehouden moet worden met het onverwachts niet doorgaan van de implementatie van Sharepoint Zoals uit bovenstaan,de links blijkt, is ook deze applicatie nog volop in ontwikkeling. Het eventueel mislopen van de implementatie zou geen impact moeten hebben op het digitaal loket, omdat dit deel nu al gefaciliteerd wordt vanuit een Sharepoint 2007 omgeving. Maar het heeft wel een impact op inrichting van de beheersorganisatie, omdat er voor de decentrale redactie moet gelden dat deze het CMS kan bedienen vanuit het systeem waarmee ze ook het intranet bedienen, los van de vraag of dit Sharepoint 2003 of 2007 zal zijn. Ook moet er gezorgd worden, dat de output van het midoffice van Sharepoint geen negatief effect zal hebben op de zuiverheid van de code op de site. XML en Service Oriented Architecture Microsoft Office SharePoint Server 2007 biedt een open, schaalbaar platform zodat uitbreiding op basis van open standaarden als XML en SOAP (Simple Object Access

6 Protocol) tot de mogelijkheden behoort. Een hedendaagse IT organisatie functioneert vanuit een z.g. Service Oriented systeemvisie. (wikipedia definitie). Uiteenlopende technologieën opereren op een met elkaar geïntegreerde wijze en zijn voor elkaar ontsloten omdat ze met elkaar kunnen communiceren. Deze visie op systeemintegratie wordt voluit gefaciliteerd door SharePoint Het voorziet in een integratieweefsel dat op betrouwbare wijze verschillende applicaties met elkaar verbindt en inschaalbaar coördineert, terwijl de integriteit van transacties (via XML) in stand blijft. In makkelijker Nederlands: het maakt tegenwoordig niet zoveel meer uit welk programma een stukje functionaliteit afkomstig is, zolang ze maar met elkaar uit kunnen wisselen. Sharepoint 2007 is vanuit deze gedachte zelfs ontwikkeld. Het is daarom mogelijk dat de communicatie afdeling onder eigen beheer een CMS bouwt, dat door middel van XML volledig kan uitwisselen met SharePoint Zo kunnen alle afzonderlijke afdelingen hun doelstellingen behalen en is de communicatie afdeling tegelijk in staat om een maatwerk systeem op te zetten, dat flexibel kan inspelen op de behoeftes van een zich snel transformerend internet. De diensten van het digitale loket worden op dit moment al gehost met een SharePoint 2007 server. Deze kunnen onverminderd gehost blijven worden binnen een nieuw CMS, onder een afzonderlijk tabblad. Hierover in het volgende deel meer. 1.2 Processen Beheersorganisatie Rollen en verantwoordelijkheden zijn op dit moment nog diffuus. In juni 2006 is de hiernaast weergegeven hiërarchische structuur binnen de organisatie voorgesteld, maar deze is nooit formeel vastgelegd. Daarnaast is de invloed van MACAW, een externe partij te groot. Tijdens internet overleggen is gebleken, dat alle betrokken partijen het erover eens zijn dat MACAW een vertragend effect heeft op processen. De webmaster moet geregeld maanden wachten voor een betrekkelijk kleine aanpassing, die onder eigen beheer een kwestie van minuten was geweest Redactionele kant De rolverdeling tussen auteurs, de redacteur en de content beheerder is ook niet transparant. Op het moment richt Marja Beumer zich met name op het SharePoint intranet deel en Ike Nagelkerke op het internet. Voor de reorganisatie begin dit jaar was de bestaande decentrale redactiestructuur een gegeven, maar erna hield deze op te bestaan. Op dit moment is de situatie, dat

7 decentrale redacteuren niet de formele taak hebben om content te verzorgen, deze taak heeft geen weerslag gevonden in een FTE definitie. Daarnaast zijn er veel mensen op andere plekken terechtgekomen, waardoor er veel geheugen en vaardigheden uit de organisatie verdwenen zijn. Er is een inventarisatie gemaakt van de auteurs per afdeling en de daarmee verbonden inspanning. Als er op managementniveau een beslissing is genomen voor een decentrale redactiestructuur (wat onvermijdelijk lijkt gegeven de aard van elke site die een bestuurlijke organisatie vertegenwoordigt), kan deze uitgevouwen worden in de richting van de rest van organisatie. Ook de relatie van de webredactie met de decentrale redacteuren is onvoldoende. Binnen afdelingen bestaat ontevredenheid over de klantgerichtheid van de webredactie en vanuit de webredactie bestaat ontevredenheid over de invulling van de rol van webredacteuren. Om deze reden is het van belang om het proces tussen webredactie en decentrale redacteuren goed te definieren en ervoor te zorgen dat er heldere afspraken gemaakt worden IT kant Op dit moment is er weinig grip op het onderhoud en zelfs maar kleine wijzigingen van de website. Het volledige beheer van de site is los van de plaatsing van artikelen uitbesteed aan MACAW, het functioneel en technisch beheer wordt op dit moment uitgevoerd door deze organisatie. Hiervoor heeft de afdeling IDM met laatstgenoemde een Service Level Agreement afgesloten, kleine klussen die Chris (de webmaster) heeft, worden afzonderlijk gefactureerd door MACAW en buiten de SLA gehouden. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag wie eigenlijk MACAW op het onderhoud van de site stuurt. Overigens is deze SLA minimaal gebleven en is gesteld op een inspanning van negen uur per maand. De webmaster moet in de nieuwe beheersorganisatie meer grip hebben op de website. Om een paar recente voorbeelden te geven: al een maand geleden was het verzoek ingediend, om de achtergrondkleur van een template in de site te wijzigen. Conform het afgesproken proces wordt de opdracht dan door de webmaster op de teamsite geplaatst en moet dan door een werknemer van MACAW daaruit opgepikt worden. Dit gebeurde pas een half jaar na het verzoek. Daarnaast heeft MACAW aangegeven het zo druk te hebben, dat ze zelfs overwegen werk aan het digitaal loket te outsourcen naar Oost Europa. Hetzelfde geldt voor maanden geleden aangevraagde kalender functionaliteit voor op de site, die eveneens nog steeds niet opgeleverd is. Door ervoor te kiezen een webmaster zelf de site bij te laten houden, worden afhankelijkheden van externe partijen geminimaliseerd en kan de webmaster proactiever reageren op bestaande behoeftes vanuit de organisatie. Om dat te bereiken zal de site semantisch ontwikkeld moeten worden, wat betekent dat CSS en XHTML 100% in handen van de webmaster moeten zijn. Binnen een Sharepoint omgeving wordt de CSS (styling) vanuit een moeilijk te bereiken masterpage gedefinieerd, wat de styling bemoeilijkt voor de webmaster. Ook om deze reden is Sharepoint geen voor de hand liggende web applicatie. Om bovenstaande situatie te kunnen veranderen, moeten er wijzigingen aangebracht worden in de manier van werken en moeten goede afspraken gemaakt worden met de technische beheersorganisatie. Daarnaast moet de achterliggende technische structuur zo ingericht worden, dat deze onder geen enkele omstandigheid het faciliteren van de

8 organisatie kan hinderen. Er moeten om deze redenen nieuwe keuzes gemaakt worden voor methodiek (agile, semantisch). Deze manier van werken moet ook ingebed zijn in de te ontwikkelen technische structuur. Processen moeten flexibel ingericht worden, op een manier dat de gemeente constant grip houdt op het ontwikkeltraject en snel kan voorzien in nieuwe functionele behoeftes. In principe hoeft het niet langer dan een week te duren om een nieuwe complexe functionaliteit ontwikkeld te hebben. Doelen in de richting van technische ontwikkelaars/ beheerders moeten meetbaar gemaakt worden, zodat zaken die mis dreigen te gaan al in een vroeg stadium bijgestuurd kan worden. 2. Deventer 2.0 ; toekomstige producten en processen 2.1 Doelstellingen Met de inrichting van de Deventer website moeten los van hierboven genoemde vebeterpunten de volgende algemene doelstellingen behaald worden: Verstrekken van informatie, eenzijdig communiceren Uitwisselen van informatie, tweezijdig communiceren Doen van zaken, transacties en verlenen van daarmee verbonden diensten aanwezig zijn op het web, web presence (aansluiten op deventer blogosphere) Verhogen van gebruik van de website. Verdienen van het predikaat excellente dienstverlener, wat zich vertaalt in een top tien positie van de overheidsmonitor. vanuit deze doelstellingen wordt in 2008 het volgende concreet gerealiseerd: Aantal unieke bezoekers van de site met 10% vermeerderen tov % van de informatie op de site is in maart 2008 actueel en accuraat(eenzijdige informatieverstrekking) Er staan in februari 2008 minimaal 5 interactieve functionaliteiten online Website verschijnt in de top 10 van de monitor overheid.nl in juni 2008 Bovenstaande doelstellingen zijn gebaseerd op de internetvisie die eind 2006 door de gemeente is vastgesteld; uiteraard is deze aangepast aan het huidige tijdsbeeld. Zoals bekend: een zeer snel veranderend tijdsbeeld als het gaat om internettoepassingen. Daarnaast zijn ook de doelstellingen zoals geformuleerd door de raad meegenomen en is het werkproces dusdanig ingericht, dat zowel burgers als gemeentewerkers maximaal gefaciliteerd worden. Ook moet de site bij voorbaat al toegerust zijn op veranderingen van technologie, omgeving en nieuwe functionele behoeftes van de organisatie.

9 2.2 Producten Verstrekken van informatie Een gemeentelijke website is altijd ten dele een expertsite. Dit moet vooral naar voren komen in de tabbladen Gemeenteraad en Bestuursinformatie. Thans wordt onder beide delen alleen nog algemene informatie verstrekt over de raad. Deze moet natuurlijk samengevoegd worden onder het raadsdeel, onder het bestuurlijke tabblad moeten alle openbare bekendmakingen zoals kap-en bouwvergunningen geplaatst worden. Verder moet er invulling gegeven worden aan het raads- en bestuurlijk deel volgens het door de griffie aangegeven pad. Uitwisselen van informatie Meer dan alleen een zender is overheid 2.0 er voor en door burgers. Kennis stroomt niet langer meer een richting uit, van de bestuurders naar de bevolking, maar wordt samen met burgers tot stand gebracht. Bestuurders houden blogs bij waarin commentaar gegeven wordt op issues van de dag; overheidssites hebben wiki s waarin mensen tips kunnen uitwisselen over hun belastingteruggave of subsidies; databases met restaurant recensies, festivals en andere activiteiten zijn vrijelijk beschikbaar en kunnen door iedereen weer opnieuw gebruikt worden in interactieve kaarten. Voor een nieuwe publieke dienst in de lucht gezet wordt, kijkt de overheid eerst of er een community bestaat die dezelfde dienst al beter doet. Kort samengevat laat overheid 2.0 haar grip op het web wat vieren en faciliteert interactiviteit. Door van deze tools gebruik te maken, is de rol van burgers in toenemende mate veranderd van passieve ontvangers van door experts geleverde informatie, in actieve producenten van informatie en consumenten van informatie die door andere burgers plaats van experts geleverd is. De duizenden door overheden gefaciliteerde websites brengen een enorme hoeveelheid informatie voort. De hierboven beschreven tools maken het mogelijk dat door de publieke sector verschafte informatie opnieuw gebruikt kan worden om nieuwe diensten te maken, die nooit verzonnen waren op het moment dat de informatie verzameld werd. Een goed en actueel voorbeeld hiervan is een website die in de verkiezingstijd door het CDA werd ontwikkeld die via google maps laat zien welke scholen coffeeshops in de buurt hebben. Met Google maps als basis is

10 informatie afkomstig van de kamer van koophandel (coffeeshops) gecombineerd met informatie afkomstig van het ministerie van Onderwijs (scholen). User generated website: een voorbeeld Hieronder een voorbeeld hoe een een actief participerende gebruiker zijn eigen nieuwspakket over de gemeente Deventer kan samenstellen. Klik op het plaatje om het voorbeeld live te zien.

11 Verlenen van diensten en doen van zaken Deze zullen vooral plaatsvinden binnen de mijn loket functionaliteit. Henk Plomp is in samenwerking met IDM verantwoordelijke voor de totstandkoming van de functionaliteit van dit deel in zoverre dat mid- en back office functionaliteit betreft, de afdeling communicatie is verantwoordelijk voor de afhandelingsprocedure van transacties aan de voorkant. De volgende processen en producten zijn gepland in de geprojecteerde projectdoorloop van Henk Plomp: Fasering / activiteiten (Tussen)resultaten: Start Eind Feitelijke planning m.b.t. 7 produkten FO Juli 07 Aug.07 Planning minima- en parkeerprodukten, 3 APV s en 3 Vergunningen Aug.07 Bouwen volgens bovenstaande planning Juli Planning resterende producten Voorstel beheer Mijn Loket Onder voorkant worden hier de te nemen stapjes in de transactie afhandeling verstaan, de registratieprocedure en de uitleg van Mijn loket. Kortom, alles wat zichtbaar voor de gebruiker plaatsvindt. Aan deze kant van Mijn loket moet minimaal evenveel aandacht besteed worden als aan het mid- en back office, waar op dit moment de meeste energie in wordt gestoken. Uit een een onderzoek van de consumentenautoriteit is gebleken dat 90% van de onderzochte webwinkels niet voldoet aan wettelijk verplichte criteria.

12 Dit jaar zijn webwinkels (natuurlijk is mijn loket ook een webwinkel) een speerpunt van de consumentenautoriteit. Dat betekent dat ze er extra op gaan toezien, dat webwinkels hun zaak wel volgens de regels voeren, zodat consumenten erop kunnen vertrouwen dat ze geen kat in de zak kopen. Daarnaast kan inzet van (degradable) javascript in de formulieren een goede gebruikerservaring zorgen. Door het front office deel uit te laten maken van het CMS, kan er gezorgd worden voor een mooi vormgegeven en makkelijk te gebruiken digitaal loket. Een goed ontwerp van een webshop houdt rekening met deze wettelijke voorwaarden. Veel digitale winkeliers en webdesigners zijn niet goed op de hoogte van deze regels en maken daarom bijvoorbeeld de stapjes die leiden tot een aankoop te onduidelijk. Vaak wordt het accent teveel gelegd op technische realisatie en te weinig op de afhandelingsprocedures. In relatie met Mijn Loket moet communicatie zorg dragen voor de volgende zaken: Registratieprocedures Vormgeven van de formulieren op basis van ergonomische uitgangspunten Uitleg procedures Ontwerp procesgang van transacties op gebruikersniveau In afstemming met Henk Plomp moeten deze zaken in de door hem neergelegde tijdsplanning gepast worden. Samenvattend Los van Mijn Loket en BIS functionaliteiten moeten de volgende functionaliteiten op de website geïmplementeerd worden: daarnaast moet de site voldoende flexibel opgebouwd zijn, om makkelijk te kunnen voorzien in de behoeftes, zoals die vanuit de organisatie gesteld zijn. Op procesniveau en ook op technisch niveau zal de website in zijn fundament veranderd moeten worden.

13 2.2 Beheersorganisatie Zoals aangegeven in het eerste deel, is er veel mis met de huidige beheersorganisatie. Het technisch en functioneel beheer word nu uitgevoerd door MACAW en er bestaat ontevredenheid over de invulling van die rollen. Kleine wijzigingen zijn moeilijk en absurd traag (een half jaar) te realiseren, structurele, culturele en procesmatige wijzigingen zijn niet haalbaar binnen de begrenzingen van de nu bestaande webapplicatie. Om te borgen dat deze situatie zich niet zal herhalen, zijn in het technisch ontwerp randvoorwaarden voor de technisch beheerder opgenomen. De webmanager en de teamleider communicatie moeten daarnaast direct een Service level agreement afsluiten met de technisch beheerder, die tweewekelijks geevalueerd wordt met de webmaster en de webmanager. Deze SLA is loopt nu nog via de afdeling IDM, maar moet in de toekomst direct met de afdeling communicatie afgesloten worden. De rol van webmaster is door een samenloop van omstandigheden binnen de organisatie ook uitgehold geraakt, waardoor deze op het moment moeilijk effectief invloed kan uitoefenen op de functionaliteit van de site. In die zin gaat de functionele sturing van twee kanten mis. Los van het argument van accessibility is dit een beslissende motivatie om te kiezen voor een inrichting die 100% semantisch is (strikt gescheiden en makkelijk aanpasbare XHTML en CSS die aan de oppervlakte van de applicatie ligt). Zonder een heel stijle leercurve kan de webmaster de website dan op een wezenlijk niveau aanpassen en hoeft zich alleen tot de technisch beheerder te wenden, als er aanpassingen op het niveau van de applicatie gemaakt moeten worden. De XHTML en CSS + javascript van het beheerssysteem zijn de verantwoordelijkheid van de webmaster. Op het niveau van webredacteur is er op het moment sprake van rolonduidelijkheid. Dit heeft geleid tot de onwenselijke situatie, dat er geen goede content geschreven wordt, decentrale redacteuren niet op de jusite manier begeleid worden en buitenproportioneel veel aandacht van de webredacteur verschoven is naar het takenpakket van de webmanager. Om deze rolonduidelijkheid te beeindigen zijn de rollen van redacteur en manager in de beheersstructuur beter gescheiden en wordt er meer accent gelegd op een redacteur waarbij de nadruk vooral ligt op schrijfvaardigheden.

14 Ook is er sinds de reorganisatie begin dit jaar geen goede invulling meer gegeven aan de decentrale redactiestructuur, waardoor op veel afdelingen niet duidelijk is wie er op dit niveau verantwoordelijk is voor de aanlevering van content op de site. Om hierin verandering te brengen is op MT niveau enige besluitvorming zeer noodzakelijk. Dit alles heeft geleid tot het hierboven weergegeven organogram. De verbindingen hierin staan voor wederzijdse relaties die verder benoemd zijn in de rollen. Als laatste moet opgemerkt worden, dat er vanuit wijkaanpak ook bewoners artikelen op de site gaan plaatsen en er daarnaast (ingelogde) bloggers en forum reageerders bijkomen. Ook die moeten als redactionele rol geidentificeerd worden. De rollen van anonieme gebruiker, forumreageerder, aanschaffer van artikelen op de site (DIGID) en decentraal redacteur van buiten de organisatie worden nadere gespecificeerd in respectievelijk het deel van het functioneel ontwerp dat zal gaan over de inlogprocedures(s) en het digitaal loket. Het front office van het digitaal loket zal verderop uitgebreid gespecificeerd worden Meten is weten Webstatistieken worden steeds vaker gebruikt. Een paar jaar geleden kon je volstaan met eens per week een rapport over het aantal hits op de website bekijken, maar een gemiddelde website heeft nu veel meer gegevens beschikbaar: bezoekers, unieke bezoekers, bezoeken, funnels, klikpaden, binnenkomstpagina s, etcetera. Met de komst van Google Analytics liggen voor elke website webstatistieken binnen handbereik.

15 Op dit moment is het voor niet-it ers moeilijk om in te schatten of de Deventer site wel of niet succesvol is. Door Google analytics op de site te implementeren en van tevoren doelen op de site vast te stellen, is het mogelijk om het succes van pagina s, delen van pagina s, portalen en digitale diensten meetbaar te maken. Niet alleen zijn web analytics zinvol voor het algemeen inzichtelijk maken van het succes van de site en delen daarvan, deze informatie kan er ook voor zorgen dat de communicatieprocessen tussen de internet redactie, aanstuurders van de internet redactie, technische beheerders/ ontwikkelaars, management, teams en afdelingen gefaciliteerd worden. Met behulp van analytics is er gekozen voor een gemeenschappelijke taal en referentiekader en is de mogelijkheid tot onderlinge verslaglegging en toetsing ontstaan. Door de ontstane mogelijkheid van gedetailleerde rapportage, kunnen per decentrale redacteur afspraken gemaak worden over te behalen doelen. Dit moeten meetbare doelen zijn, die periodiek teruggekoppeld worden door de webmaster met de decentrale webredacteur Afspraak, Analyse, Aanbeveling, Actie Afspraak 1. Uit de organisatie ontstaat een content/ functionele behoefte voor op de site. Deze content behoefte wordt via de decentrale internet redacteur becomuniceerd met de web manager, gemeenschappelijk worden meetbare doelstellingen geformuleerd voor enerzijds de te realiseren functionaliteit en anderzijds specifieke analytics statistieken en conversiedoelen die het succes van die content/ functionele behoefte meetbaar maken. Ook wordt in dit document de inspanning van de decentrale redacteur neergelegd. Deze afspraken worden vastgelegd in een wederzijds overeengekomen document. 2. De webmanager communiceert deze functionele/ content behoefte in het periodiek overleg met webmaster, webredacteur, en technisch beheerder/ ontwikkelaar. 3. De statische en dynamische content wordt aan de hand hiervan bijgewerkt door de webredacteur, aanpassingen op CSS/XHTML/Javascript/Ajax vlak door de webmaster, aanpassingen of toevoegingen op Webapplicatie niveau door de technisch beheerder. 4. Als de functionaliteit/ content opgeleverd is, moet deze goedgekeurd worden door de decentrale webredacteur in kwestie. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de statistieken uit analytics periodiek met elkaar terug te koppelen. Analyse Het toepassen van de statistieken wordt begonnen met het analyseren van de informatie. Wat kan uit het rapport afgeleid worden? Zijn er opvallende trends? Zijn er zaken die verbeterd zouden kunnen worden? Met deze analyse wordt analyse over verbeterpunten van de website of een specifieke actie of pagina mogelijk. Aanbeveling Hierdoor kunnen aanbevelingen geformuleerd worden om de website te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld in de statistieken gezien worden, dat de zoekfunctie op de site vaak geen resultaten teruggeeft. Uit de analyse kan blijken,

16 Actie dat bezoekers vaak combinaties van producten met producteigenschappen zochten, bijvoorbeeld huisdier + belasting. De aanbeveling kan dan zijn om de zoekmachine aan te passen om op producteigenschappen te kunnen zoeken, bijvoorbeeld huisdieren. Andere voorbeelden kunnen zijn dat een bepaald evenement dat in Deventer plaats zal vinden een ondergrens aan unieke hits moet krijgen, of dat er een ondergrens aan transacties van een dienst in het digitaal loket gesteld wordt. Het uitvoeren van de aanpassingen, de actie, is de laatste stap van de cirkel. Het wijzigen van de functionaliteit van de zoekmachine, het wijzigen van tekst op een pagina, het aanpassen van een menu: het zijn allemaal voorbeelden van dergelijke acties. Als zo n actie uitgevoerd is, kunnen hiervan de resultaten weer geevalueerd worden. De cirkel van analyse, aanbeveling en actie begint op dat moment weer opnieuw. Het verbeteren van de website is dan ook een continu proces Webmanager Rollen 1. Rapporteren aan de teamleider communicatie over processen binnen de webredactie 2. Onderhouden van contact met de technische beheerders en ontwikkelaars 3. Coordinatie van de webredactie, stellen van key performance indicators met webmaster en webredacteur 4. Evalueren van deze key performance indicators 5. Coordineren van periodieke evaluaties met afdelingen 6. Stellen van conversie doelen voor afzonderlijke pagina s, diensten of portalen op de site 7. Periodiek rapporteren van Google analytics informatie en (laten) aanpassen van de site op basis van deze informatie 8. Maken van afspraken met de decentrale redacteur over te leveren functionaliteit en bewaken van die gemaakte afspraken 9. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op marketing en internet vlak en opzetten van initiatieven voor doorontwikkeling van de site 10. Vorming van nieuw beleid met betrekking tot de site Content beheer (Webredacteur) Rollen 1. Het schrijven van artikelen 2. Het voeren van eindredactie op door decentrale redacteuren aangeleverde teksten. Hier moet vooral gekeken worden naar stijl en spelling, inhoudelijk zijn de redacteuren zelf eigenaar van hun content. Artikelen krijgen een status mee verbonden met hun urgentie. Status 1 moet binnen drie uur geplaatst zij, status 2 binnen een dag en status 3 binnen een week. 3. Het zijn van een ambassadeur voor de website binnen de organisatie (EHBI) 4. Doen van nieuwsgaring (voor human interest artikelen)

17 5. Begeleiden van decentrale redacteuren in de dagelijkse content flow, de eindredacteur is vast aanspreekpunt voor iedereen die verbonden is met de internetredactie. 6. Voeren van overleg met initiatiefnemers voor nieuwe content binnen de organisatie 7. Bijhouden van Deventer blogosphere (maken van rss mash ups en weergeven op de site) 8. Modereren van fora en reacties op blogs op de site De op dit moment geformuleerde taakomschrijving gekoppeld aan de rol van webredacteur sluit niet goed aan op de vereisten van een geprofessionaliseerde webredactie. De voornaamste oorzaak hiervoor is te vinden in het feit, dat de aangestelde redacteur niet schrijft, maar de taakinvulling voornamelijk vindt in het reguleren van informatiestromen binnen de organisatie en opereren op beleidsmatig en projectmatig niveau. Ook betekent het, dat de statische delen van de website niet of onvoldoende met content gevuld zijn omdat de tijdsbelasting vooral vloeit naar deze beleidsvormende taken. Om deze redenen zijn deze activiteiten dan ook verschoven naar de rol van webmanager. Om de hier gestelde rollen goed te kunnen vervullen, zijn de volgende leertrajecten noodzakelijk voor de huidige webredacteur: 1. Een cursus webschrijven 2. Een cursus beeldbewerking (Fireworks CS3) 3. Een cursus Dreamweaver 4. Cursus vraaggestuurd werken Decentrale redactiestructuur Hierin zijn vier rollen te onderscheiden: 1. Decentraal redacteur verbonden met een afdeling of eenheid binnen de organisatie, die aan die eenheid gerelateerde content verzamelt, schrijft en plaatst. 2. Decentraal redacteur die vanaf huis content aan de redactieflow toevoegt 3. Ingelogde en ongemodereerde blogger die direct kan plaatsen, zowel van binnenuit als vanaf huis 4. Ingelogde forum reageerder, die na zijn aanvankelijke inschrijving mt behulp van een cookie atomatisch ingelogd is op de site. Er is nog geen besluitvorming tot stand gekomen over de decentrale redactiestructuur. In de praktijk is er wel een inventarisatie hiervan te maken en is inmiddels ook een inschatting van de decentraal-redactionele inspanningen op individueel niveau gemaakt (Excel bestand beschikbaar). Het is van wezenlijk belang, om deze decentrale redactiestructuur niet alleen op MT niveau te laten bekrachtigen, maar deze ook te vertalen in de FTE definitie/ taakomschrijving van de redacteur in kwestie. Deze zullen vervolgens in de Eerst Hulp Bij Internet/Intranet samenwerking tussen IDM en de afdeling communicatie (Marja en Christiaan) geassisteerd worden.

18 2.1.1 Functioneel beheer (Webmaster) Rollen: 1. Functioneel beheer van de website. Onder functioneel beheer versta ik het onderhouden van de website en doorvoeren van aanpassingen op de website die op XHTML, CSS en Javascript niveau liggen. 2. Ook zoekmachine optimalisatie en cijfermatige rapportage aan de webmanager hoort bij de vaardigheden van een webmaster. Binnen Google analytics worden in de navigatiestructuur en het digitaal loket conversiedoelen ingesteld, voor elke pagina minimaal één. Op basis van de managementinformatie die uit die opzet voortkomt, moet de webmaster de navigatie van de site actief aanpassen. Als het bijvoorbeeld het doel is dat een bepaalde boodschap indringend onder de aandacht van de Deventer bevolking wordt gebracht, kan een bepaald aantal (unieke) hits als conversiedoel ingesteld worden. Als dit doel niet gehaald wordt, kan geconcludeerd worden dat de pagina op de verkeerde tekst in de navigatie staat. 3. Vanuit de gemeente in samenwerking met de webmanager coordineren van het technisch beheer en functionele doorontwikkeling van de website (in een agile development omgeving als ruby gaan doorontwikkeling van de webapplicatie en technisch beheer hand in hand). 4. Beheren van het Front Office van het digitaal Loket Om de hier gestelde rollen goed te kunnen vervullen, zijn de volgende leertrajecten noodzakelijk voor de huidige webmaster: 1. Cursus HTML, CSS & javascript (met name de Ajax techniek, Jquery, Interface en Mootools) 2. Cursus web analytics en omgaan met cijfermatige doelstellingen (KPI s). 3. Cursus vraaggestuurd werken Technisch Beheer Het technisch beheer zal net als nu uitbesteed worden aan een externe partij, met een aantal belangrijke verschillen: de communicatie afdeling zal direct een SLA aangaan met de technische beheerspartij, die op een andere manier dan nu zal werken; ontwikkeling en beheer gaan hand in hand. De reden dat dit zo gebeurt, is dat er vanuit overwegingen van flexibiliteit gekozen is voor een agile ontwikkelmethodiek. Hierop wordt uitgebreid ingegaan in het technisch ontwerp. Dit komt er kort samengevat op neer, dat nieuwe functionaliteiten door de technische beheerorganisatie constant bij ontwikkeld kunnen worden, zodat er bijvoorbaat al goed ingespeeld kan worden op onvoorziene functionele wensen van gebruikers. Omdat het niet te voorzien is welke functionaliteiten afdelingen over een paar jaar zullen wensen, is het aan te raden een beheersorganisatie op zo n manier op te zetten, dat dit op eenvoudige wijze te realiseren is als die wens zich voordoet. Op dit moment zijn verschillende delen van de site uitgeweken naar hun eigen web adressen (bijvoorbeeld wijkaanpak), omdat er niet flexibel ingespeeld kon worden op functionele wensen.

19 3. Navigatie, technisch en visueel ontwerp Navigatie ontwerp Hieronder volgt het navigatie ontwerp van De in het ontwerp gebruikte kleuren zijn niet de voorgestelde kleuren, omdat die nog bepaald moeten worden door het huisstijl bureau. Eerst zullen alle afzonderlijke elementen en doorgevoerde wijzigingen in kaart gebracht worden, vervolgens Statisch navigatiedeel Onder statische navigatie versta ik de niet-interactieve navigatiedelen die op iedere pagina van de site te zien zijn, bestaande uit de thans aanwezige tabbladen in de navigatie en de menustructuur die verschijnt nadat een tabblad geselecteerd is. Op dit moment worden de onderliggende links van de navigatie linksboven getoond en in het middendeel van de portaalpagina. Binnen de huidige navigatie opzet is er gekozen voor een menu structuur onder de tabbladen, zodat de samenhang beter zichtbaar wordt. Ook zijn de alt teksten bij de links aangepast en ingekort, zodat de site toegankelijk is voor slechtzienden en blinden en daarnaast hoger scoort bij advies.overheid.nl. Tabbladen Door te kiezen voor een zuivere CSS tabblad structuur, is de webmaster in staat om de tabblad navigatie op eenvoudig wijze aan te passen. Omdat plaatjes elementen op deze manier vermeden zijn, is de navigatie volledig toegankelijk gemaakt voor alle zoekmachines. Wijzigingen: Bezoekers Bijzonderheden voor het bezoekersdeel wordt een afzonderlijk linkblok aangemaakt aan de linkerkant van de driekoloms navigatie (ctrl) Klik Hier Voor een live demonstratie van de tabbladen Bestuursinformatie het deel bestuursinformatie is ten dele opgegaan in het deel Stadhuis en ten dele in het deel Gemeenteraad

20 Bewoners Wijzigingen: Werk & Inkomen Zorg & Welzijn Woningen & Wijken Leefomgeving Bijzonderheden: uit loketten>> stadhuis naar bewoners verplaatst uit onderste navigatie naar boven gehaald een noemer om Wijkaanpak en Woningen en Wijkvernieuwing onder te vangen Hoger in de navigatie geplaatst Accomodaties & Voorzieningen Leven in de Stad Onderwijs, Cultuur en Nieuwbouw uit onderste navigatie naar boven gehaald verwijderd Uit onderste navigatie naar boven gehaald. Woningen & Wijken Wijzigingen Bijzonderheden Woningen & Wijken een noemer om Wijkaanpak en Woningen en Wijkvernieuwing onder te vangen

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

Drempelvrij samenwerken

Drempelvrij samenwerken Drempelvrij samenwerken Start ook met drempelvrij samenwerken. Door kennis en informatie te delen op een platform dat aan de webrichtlijnen voldoet kun je met heel Nederland samenwerken. In deze whitepaper

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

CMS Template Handleiding

CMS Template Handleiding CMS Template Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 6 Een link toevoegen... 7 Een afbeelding toevoegen... 9 Foto s plaatsen op de fotopagina...

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

OMSCHRIJVING SEO FIT MONITOR RAPPORTAGE. Online propositie voor zoekmachines (VOORBEELD)

OMSCHRIJVING SEO FIT MONITOR RAPPORTAGE. Online propositie voor zoekmachines (VOORBEELD) OMSCHRIJVING SEO FIT MONITOR Online propositie voor zoekmachines & RAPPORTAGE (VOORBEELD) SEO FIT TEST EN CONCURRENTIE ANALYSE Met de SEO Fit Monitor brengen wij uw off en online propositie met elkaar

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm:

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm: CMS Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 7 Een link toevoegen... 8 Een afbeelding toevoegen... 10 Foto s plaatsen op de fotopagina... 12 Media...

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers

Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers Als gemeente bent u geïnformeerd over de aansluiting van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij Ondernemersplein. Deze toelichtende bijlage

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

VVBS Webservices. De onderneming voor al uw internetzaken!

VVBS Webservices. De onderneming voor al uw internetzaken! VVBS Webservices De onderneming voor al uw internetzaken! VVBS Webservices Vormgeving van uw website Bouwen van websites en intranet Onderhoud van websites en intranet Services - copywriting, eindredactie,

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

SEO advies plan. Tim Pieters M41T

SEO advies plan. Tim Pieters M41T SEO advies plan Tim Pieters M41T Inhoudsopgave -Inleiding -Stand van zaken -Optimalisatie -Resultaten -Toekomstige aanbevelingen Inleiding De website die zal worden behandeld in dit SEO plan is www.tp-media.design.

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 Date: 7-6-2012 Pag: 1 Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 1. Start Website 3 2. Start Pagina 6 3. Kalender 8 4. Toernooi 9 5. Competitie 10 6. Beker 11 7. Rankings

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen

Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen Mozard CMS functionaliteit op hoofdlijnen Mozard BV Den Haag, 2013 Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Mozard Antwoord... 5 Mozard Zoeken... 6 Mozard Nieuwscategorieën... 6 Mozard webformulieren...

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Content Management Systeem (beheer website)

Content Management Systeem (beheer website) Digizon Webmanager DIGIZON WEBMANAGER... 1 CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM (BEHEER WEBSITE)... 1 KORTE UITLEG CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM:... 1 BEHEERSYSTEEM MODULES... 3 AGENDA... 3 FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)...

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Voor het schrijven van goede content voor websites voor SEO is het van belang om de volgende punten goed in acht te nemen.

Voor het schrijven van goede content voor websites voor SEO is het van belang om de volgende punten goed in acht te nemen. SEO Content Een belangrijk onderdeel van zoekmachine optimalisatie (SEO) is de inhoud/ content van de website. Je wilt immers niet alleen méér bezoekers op je website, maar vooral bezoekers die daadwerkelijk

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Rapportage digitale toegankelijk

Rapportage digitale toegankelijk Rapportage digitale toegankelijk 22 februari 2016 Gemeente Eindhoven Inleiding Dit document is de samenvatting van een onderzoek in januari 2015 naar de toegankelijkheid van de website van de gemeente

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Inhoud Introductie... 3 Belangrijke Termen... 3 Inloggen op jouw Wordpress website... 4 Een Backup maken... 4 Het Wordpress dashboard... Thema

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding E-crown Communicatieplatform - Gebruikershandleiding Inhoud 1. Wordpress multisite 2. Content beheer a. Content types b. Speciale content c. Publiceren, wachtend op review en concept d. Content sorteren

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

WEBSITE USABILITY. white-paper

WEBSITE USABILITY. white-paper WEBSITE USABILITY white-paper Alle rechten voorbehouden Het is niet toegestaan deze white-paper aan derden te verstrekken of te verkopen. Het is niet toegestaan de inhoud van deze white-paper elders te

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool Leaflet Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool SmartPeople: het sociaal intranet SmartPeople is een combinatie van social networking, wiki s, blogs, (persoonlijke) dossiers en een kennisindex

Nadere informatie

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization 19 02, 2009 experience relevance Search Engine Optimization Optimalisatierapport 2006 Outrider North America LLC. All Rights Reserved. Ver:.1 Agenda SEM of Search Engine Marketing Optimalisatierapport

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers

Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers Als gemeente bent u geïnformeerd over de aansluiting van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij Ondernemersplein.nl. Deze bijlage geeft

Nadere informatie

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS Versie 2.0 Amsterdam, 16 maart 2009 2 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Het CMS opstarten en afsluiten 5 1.2 De preview website bekijken 5 1.3

Nadere informatie

Widget Tip van de dag!

Widget Tip van de dag! Gebruikershandleiding Widget Tip van de dag! Datum Versie Naam Opmerkingen 01-12-2011 0.5 M. Bruinsma Schrijven handleiding J. van Beijnen 05-12-2011 1.0 J. van Beijnen Opmaak en kleine aanpassingen structuur

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine CMS Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine is een ijzersterk Content Management Systeem gebouwd op CodeIgniter, één van de

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN SAN v3 Update document 2010 uitgebracht door OCEN Inhoudsopgave. Inleiding...3 1 Navigatie...4 1.1 Navigatie: het menu...4 1.2 Navigatie: dashboard...4 1.3 Navigatie: kruimelpad...4 1.4 Navigatie: iconen

Nadere informatie

Protocol SEO analyse website door SEOguru

Protocol SEO analyse website door SEOguru SEOguru Sarphatistraat 36 B 1018GM Amsterdam BTW nr: NL190985550B01 KvK A dam: 34269530 T 020 6755730 M 06 17404731 F 084 2288555 E info@seoguru.nl I www.seoguru.nl Protocol SEO analyse website door SEOguru

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan?

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? Checklist Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? 1 1. DOEL Een goede website maakt geïntegreerd deel uit van de communicatie van het bedrijf. :: Doelstellingen. Wat zijn op heden de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

Groepspagina s bijhouden door teamleden

Groepspagina s bijhouden door teamleden Groepspagina s bijhouden door teamleden Voordat je gaat beginnen! Installeer Google Chrome op je PC. Vraag voor de installatie op je PC indien nodig informatie bij je ICT coördinator. Gebruik wanneer je

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Regas handleiding nieuwe interface 25/02/2016 1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Vanaf eind februari 2016 zal men direct starten op de nieuwe interface. De knop naar oude interface zal

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

MSN Channelizer. MSN Portal Team: nlmsnpor@microsoft.com Technische ondersteuning: web@calanza.com

MSN Channelizer. MSN Portal Team: nlmsnpor@microsoft.com Technische ondersteuning: web@calanza.com MSN Nederland MSN Channelizer MSN Portal Team: nlmsnpor@microsoft.com Technische ondersteuning: web@calanza.com Let op:... 1 1 - Introductie... 2 2 - Proces... 2 3 - Channelizer Templates... 3 4 - Richtlijnen

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Overheid en verzekeraars willen dat zorginstellingen efficiënter en kosteneffectiever functioneren. Met standaard Microsoft-technologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5 Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Een kleine greep uit de mogelijkheden van VHV- Kompas. 2 De hoofdpagina 2 De groepspagina en sectorpagina 4 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account

Nadere informatie

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014 Inhoudsopgave Beheerders Dashboard...2 Kalender beheerders...3 Activiteiten beheren...3 Herhalende activiteiten...4 Wijk coördinatoren...5 Kalenders beheren...5 Kalenders exporteren...6 Gebruikers beheren...7

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

R 3. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R 3. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie R 3 Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Handleiding 2/11 Inhoudsopgave 1.1 Introductie... 3 1.2 Cookie wetgeving... 4 1.2.1 Cookie notificatie links:... 5 1.2.2 Cookie notificatie artikel... 5 1.2.3

Nadere informatie

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN 1.a Hoe meld ik mij aan? U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga naar internet en type (bijvoorbeeld) URL: http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Geert Dekkers Web Studio info@nznl.net +31(0)6 27 224 301

Geert Dekkers Web Studio info@nznl.net +31(0)6 27 224 301 Geert Dekkers Web Studio info@nznl.net +31(0)6 27 224 301 Persoonlijk Geert Dekkers, geb 1955, opleidingen in educatie en de kunsten. Programmeert websites sinds 1998. Als programmeur grotendeels autodidact,

Nadere informatie

Handleiding opmaken Wageningen UR Blog. Maart 2016

Handleiding opmaken Wageningen UR Blog. Maart 2016 Handleiding opmaken Wageningen UR Blog Maart 2016 Voorwoord In deze handleiding is voor beheerders van het Wageningen UR blogs stap voor stap beschreven hoe zij hun blog kunnen inrichten. Bij de oplevering

Nadere informatie

Handleiding opmaken Wageningen UR Blog. Oktober 2015

Handleiding opmaken Wageningen UR Blog. Oktober 2015 Handleiding opmaken Wageningen UR Blog Oktober 2015 Voorwoord In deze handleiding is voor beheerders van het Wageningen UR blog template stap voor stap beschreven hoe zij hun blog kunnen inrichten. Bij

Nadere informatie