Projectplan verbetering website gemeente Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan verbetering website gemeente Deventer"

Transcriptie

1 Projectplan verbetering website gemeente Deventer Door Jeroen Hoogeweij

2 1. Producten & Processen; de stand van zaken De meerderheid van de nederlandse huishoudens is nu aangesloten op internet. Uit recent onderzoek blijkt, dat het web zeventien jaar na het ontstaan het belangrijkste deel van de mediamix geworden is. Onderzoek laat zien dat internet gebruikers de uitkomsten van zoekmachines even belangrijk vinden als de meningen van vertrouwde vrienden en familieleden, actualiteiten bereiken mensen steeds meer als eerste via het web, met behulp van bijvoorbeeld RSS feeds, of een site als Daarnaast is informatie gedemocratiseerd en is het gezag van traditionele informatieverstrekkers tanende. Burgerjourmalistiek is in opkomst, traditionele journalistiek in verval. (nieuws van vandaag inwereken) De toegenomen snelheid van het internet en de beschikbaarheid van nieuwe online geeedschappen hebben een nieuw internet gemaakt, waarin het onderscheid tussen de maker en de consument van content voor een groot deel weggevallen is. Overheden moeten hun rol daarin opnieuw tegen het licht houden. 1.1 Producten Vanzelfsprekend is het hoofdproduct hier waaronder twee subcategorieën vallen: het Content Management Systeem SharePoint in de eerste plaats en content in de tweede plaats. Deze zijn op hun beurt weer verweven met het te ontwikkelen bestuurlijk en raadsinformatiesysteem en de diensten van het digitaal loket, waaraan in de paragraaf processen meer aandacht wordt gegeven.. Door toename in het gebruik van internet als informatiebron, wordt transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie op het internet steeds belangrijker. Websites die deze informatie bevatten zouden toegankelijk moeten zijn voor alle internetgebruikers: burgers (inclusief mensen met een functionele beperking), bedrijven, andere overheden en zoekmachines. Dat betekent dat technieken die groepen gebruikers of vormen van gebruik bij voorbaat uitsluiten, niet mogen worden toegepast. Volgens de meest recente metingen op advies.overheid.nl neemt de gemeente Deventer een zesenzeventigste positie in op de officiële overheidsranglijst. Er moet echter niet te vroeg gejuicht worden, want deze ranking zegt feitelijk niet zoveel. De vorige score van de website op alle toetsingscriteria was 52% en leverde een 204 e plaats op, nu is die gestegen naar 58.72%, een stijging van dik zes punten. Veel gemeenten schommelen in deze middenmoot.

3 De gemeente Deventer ambieert niet in deze middenmoot te zitten, maar wil in plaats daarvan het predikaat excellente dienstverlener verdienen. Hierover meer in de toekomstvisie. Uitgaande van de overheidsscan scoort de site niet goed op: (bestuurlijke) transparantie, vergunningen en catalogi. Daarnaast moet de site beter voldoen aan eisen van accesibility. In de hieronder weergegeven tabel volgt een korte evaluatie van Look & feel Kenmerk website Digitaal loket Content Bereikbaarheid in zoekmachines Alt tags Gebruik elementen Interactiviteit met de burger Raadstukken Bestemmingsplannen Vergunningen Stand van zaken Op dit moment is de communicatie afdeling bezig met het ontwikkelen van een huisstijl. In het kielzog daarvan zal een nieuw template ontworpen worden. Er worden nu nog maar een paar kleine digitale diensten aangeboden, maar dit Er wordt nu gewerkt aan een inhaalslag Er moet een begin gemaakt worden met de plaatsing van statische content, zoals introducties op delen van de site. nu zijn er nog veel lege plekken. Meta tags zijn geheel afwezig, er heeft geen zoekmachine optimalisatie plaatsgevonden. Worden geregeld gebruikt voor lange stukken tekst, die eigenlijk in de content horen. Oneigenlijk gebruik van alt tags heeft tot gevolg, dat de site minder goed toegankelijk is voor blinden en slechtzienden. Ook op andere vlakken is de toegankelijkheid onvoldoende Elementen als zie ook en links zijn vaak helemaal niet ingevuld, daarnaast kunnen er veel meer blokjes opgenomen worden aan de linker en de rechterkant. Op dit moment is een voorzichtig begin gemaakt met een blog van de burgemeester. In samenwerking met de griffie wordt er gewerkt aan een bestuurlijk informatiesysteem, waarvan los van bestuurlijke informatie ook raadsverslagen etc. ontsloten worden.

4 SharePoint 2003/ 2007; omgevingsfactoren Er bestaat onzekerheid over de uiteindelijke IT structuur waarmee dit CMS uit moet kunnen wisselen. Op dit moment is het Content management Systeem van de website CMS 2002, dat nauw verweven is met de nu draaiende SharePoint 2003 structuur. Er wordt gepland om medio november over te stappen op SharePoint Vanuit de gemeenteraad, dientengevolge de griffie en ook andere organisatiedelen wordt er grote druk uitgeoefend om het bestuurlijk en gemeentelijk informatiesysteem en andere functionaliteiten zo spoedig mogelijk op de website beschikbaar te maken. De deadline van de griffie lag op november, dat deze deadline niet gehaald werd, moet onder meer onderbouwd worden in de richting van de gemeenteraad. Voor de afdeling IDM is zelfs december niet haalbaar, omdat hun focus primair gericht is op ontwikkeling van producten van het digitaal loket, wat een onderdeel van de site is. Om deze reden is vanuit deze afdeling te weinig menskracht beschikbaar om te helpen met de rest van de site. Daarnaast worden de toegankelijke weergave op de site van het Bestuurlijk en Raads informatie systeem en ook andere functionaliteiten op dit moment niet opportuun geacht door de afdeling IDM. Deze gaat ervan uit dat dit binnen Sharepoint 2007 plaats zal vinden, waarvan de opleveringstermijn onduidelijk is. Ook is het in het verleden diverse malen voorgekomen, dat functionele behoeftes waarin niet voorzien kon worden, leidden tot een nieuwe website met een afzonderlijke URL. Een goed voorbeeld hiervan is de wijkaanpak, wat wel degelijk een beleidsspeerpunt van de gemeente is. Deze sites moeten weer teruggewonnen worden, om het succes en de levendigheid van de gehele site te kunnen garanderen. De afhankelijkheid van het toekomstige Sharepoint 2007 mag niet leiden tot het niet realiseren van deze functionaliteiten, want door een parallel ontwikkeltraject in te gaan, kan er goed op die behoeftes ingespeeld worden. Het is technisch bekeken haalbaar om dat rond de jaarwisseling rond te hebben, via de in het ontwerpdeel verder uitgewerkte oplossingsrichting. Aan de andere kant moet naadloze aansluiting van de webapplicatie op de omringende infrastructuur onder alle omstandigheden gegarandeerd worden. Ook leert een korte analyse in het licht van de ambitie de top tien van gemeentelijke websites te maken ons, dat de meeste geuite wensen op procesmatig (klantgerichtheid van de website beheersstructuur, flexibiliteit) en functioneel niveau niet te realiseren zullen zijn binnen een Sharepoint 2007 omgeving. De door Sharepoint gegenereerde pagina s zijn daarnaast onvoldoende accessible om een toppositie voor de site te kunnen garanderen, deze zullen niet de W3C normering halen, waardoor de site binnen Sharepoint nooit in de top tien van Nederlandse gemeentes zal kunnen komen. Op dit moment wordt er door Microsoft gewerkt aan een accessibility toolkit voor Sharepoint 2007 om dit euvel te verhelpen, maar deze is nog niet voltooid of aangetoond. Daarnaast is de ontwikkeling van Sharepoint webparts (het alternatief) een langdurig en kostbaar proces. Het eindresultaat is vervolgens een brok functionaliteit met een in steen gehouwen opmaak, die moeilijk op een wezenlijk niveau aan te passen is door de webmaster. Standaard beschikbare webparts in MOSS 2007 bieden onvoldoende flexibiliteit en Sharepoint is wederom nog bezig met de ontwikkeling van aanvullende standaard webparts, die een dynamische en interactieve website kunnen faciliteren. De

5 bouw van deze webparts is te vinden op: Opgemerkt moet worden dat de beschikbare functionaliteiten zelfs hier aan de magere kant zijn. Microsoft is nog bezig met het maken van een inhaalslag op het vlak van web 2.0 en bovenstaande twee links zijn daar een goede illustratie van. Inzet van Sharepoint als webapplicatie is kort samengevat duur, arbeidsintensief, inflexibel en moeilijk aan te passen. Ondanks het overweldigend nut van Sharepoint als Enterprise Content Mangement omgeving (intranet), betekent dit niet dat het ook een voor de hand liggende keuze is voor Web Content Management. IDM Om bovenstaande redenen moet er gekozen worden voor een systeem dat zich allereerst onafhankelijk van de organisatiebrede implementatie van Sharepoint 2007 kan ontwikkelen, en los daarvan agnostisch moet zijn over de vraag of dit versie 2003 of 2007 betreft, zodat de decentrale redacteuren binnen de hun bekende intranet structuur bediend kunnen worden. Daarnaast kan er (paradoxaal genoeg) wel degelijk al uitgegaan worden van een Sharepoint 2007 omgeving, die functionaliteit is nu al via de ingang van het digitaal loket en het daarvoor aangelegde midoffice voor de web applicatie beschikbaar, vanzelfsprekend ook voor andere functionaliteiten. Op een technisch niveau is via die route al een service oriented architecture beschikbaar, die met behulp van XML altijd uit zal kunnen wisselen met het te bouwen CMS. Als van dit midoffice gebruik gemaakt wordt, is bovendien een goede integratie met de rest van de diigitale omgeving van de gemeente Deventer gegarandeerd. Ook de modus operandi van de afdeling IDM moet meegewogen worden in de keuze van een oplossingsrichting. Zoals elders aangegeven, faciliteert de afdeling IDM op het moment niet met het functioneel en technisch beheer van de site, dit is uitbesteed aan derden. Ook wordt er geen alternatief geboden voor aangegeven oplossingsrichtingen, of praktisch handen en voeten gegeven aan rollen die IDM hoort te vervullen in de totstandkoming van de nieuwe web applicatie. De oorzaak hiervan ligt bij een capaciteitsprobleem. Daarnaast werd er eerst gepland om ook Windows Vista te implementeren binnen de gemeente Deventer en werd dit onverwachts afgeblazen kort voor het implementatietraject ingegaan zou worden. Vanuit het website project bekeken betekent zo n signaal, dat er rekening gehouden moet worden met het onverwachts niet doorgaan van de implementatie van Sharepoint Zoals uit bovenstaan,de links blijkt, is ook deze applicatie nog volop in ontwikkeling. Het eventueel mislopen van de implementatie zou geen impact moeten hebben op het digitaal loket, omdat dit deel nu al gefaciliteerd wordt vanuit een Sharepoint 2007 omgeving. Maar het heeft wel een impact op inrichting van de beheersorganisatie, omdat er voor de decentrale redactie moet gelden dat deze het CMS kan bedienen vanuit het systeem waarmee ze ook het intranet bedienen, los van de vraag of dit Sharepoint 2003 of 2007 zal zijn. Ook moet er gezorgd worden, dat de output van het midoffice van Sharepoint geen negatief effect zal hebben op de zuiverheid van de code op de site. XML en Service Oriented Architecture Microsoft Office SharePoint Server 2007 biedt een open, schaalbaar platform zodat uitbreiding op basis van open standaarden als XML en SOAP (Simple Object Access

6 Protocol) tot de mogelijkheden behoort. Een hedendaagse IT organisatie functioneert vanuit een z.g. Service Oriented systeemvisie. (wikipedia definitie). Uiteenlopende technologieën opereren op een met elkaar geïntegreerde wijze en zijn voor elkaar ontsloten omdat ze met elkaar kunnen communiceren. Deze visie op systeemintegratie wordt voluit gefaciliteerd door SharePoint Het voorziet in een integratieweefsel dat op betrouwbare wijze verschillende applicaties met elkaar verbindt en inschaalbaar coördineert, terwijl de integriteit van transacties (via XML) in stand blijft. In makkelijker Nederlands: het maakt tegenwoordig niet zoveel meer uit welk programma een stukje functionaliteit afkomstig is, zolang ze maar met elkaar uit kunnen wisselen. Sharepoint 2007 is vanuit deze gedachte zelfs ontwikkeld. Het is daarom mogelijk dat de communicatie afdeling onder eigen beheer een CMS bouwt, dat door middel van XML volledig kan uitwisselen met SharePoint Zo kunnen alle afzonderlijke afdelingen hun doelstellingen behalen en is de communicatie afdeling tegelijk in staat om een maatwerk systeem op te zetten, dat flexibel kan inspelen op de behoeftes van een zich snel transformerend internet. De diensten van het digitale loket worden op dit moment al gehost met een SharePoint 2007 server. Deze kunnen onverminderd gehost blijven worden binnen een nieuw CMS, onder een afzonderlijk tabblad. Hierover in het volgende deel meer. 1.2 Processen Beheersorganisatie Rollen en verantwoordelijkheden zijn op dit moment nog diffuus. In juni 2006 is de hiernaast weergegeven hiërarchische structuur binnen de organisatie voorgesteld, maar deze is nooit formeel vastgelegd. Daarnaast is de invloed van MACAW, een externe partij te groot. Tijdens internet overleggen is gebleken, dat alle betrokken partijen het erover eens zijn dat MACAW een vertragend effect heeft op processen. De webmaster moet geregeld maanden wachten voor een betrekkelijk kleine aanpassing, die onder eigen beheer een kwestie van minuten was geweest Redactionele kant De rolverdeling tussen auteurs, de redacteur en de content beheerder is ook niet transparant. Op het moment richt Marja Beumer zich met name op het SharePoint intranet deel en Ike Nagelkerke op het internet. Voor de reorganisatie begin dit jaar was de bestaande decentrale redactiestructuur een gegeven, maar erna hield deze op te bestaan. Op dit moment is de situatie, dat

7 decentrale redacteuren niet de formele taak hebben om content te verzorgen, deze taak heeft geen weerslag gevonden in een FTE definitie. Daarnaast zijn er veel mensen op andere plekken terechtgekomen, waardoor er veel geheugen en vaardigheden uit de organisatie verdwenen zijn. Er is een inventarisatie gemaakt van de auteurs per afdeling en de daarmee verbonden inspanning. Als er op managementniveau een beslissing is genomen voor een decentrale redactiestructuur (wat onvermijdelijk lijkt gegeven de aard van elke site die een bestuurlijke organisatie vertegenwoordigt), kan deze uitgevouwen worden in de richting van de rest van organisatie. Ook de relatie van de webredactie met de decentrale redacteuren is onvoldoende. Binnen afdelingen bestaat ontevredenheid over de klantgerichtheid van de webredactie en vanuit de webredactie bestaat ontevredenheid over de invulling van de rol van webredacteuren. Om deze reden is het van belang om het proces tussen webredactie en decentrale redacteuren goed te definieren en ervoor te zorgen dat er heldere afspraken gemaakt worden IT kant Op dit moment is er weinig grip op het onderhoud en zelfs maar kleine wijzigingen van de website. Het volledige beheer van de site is los van de plaatsing van artikelen uitbesteed aan MACAW, het functioneel en technisch beheer wordt op dit moment uitgevoerd door deze organisatie. Hiervoor heeft de afdeling IDM met laatstgenoemde een Service Level Agreement afgesloten, kleine klussen die Chris (de webmaster) heeft, worden afzonderlijk gefactureerd door MACAW en buiten de SLA gehouden. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag wie eigenlijk MACAW op het onderhoud van de site stuurt. Overigens is deze SLA minimaal gebleven en is gesteld op een inspanning van negen uur per maand. De webmaster moet in de nieuwe beheersorganisatie meer grip hebben op de website. Om een paar recente voorbeelden te geven: al een maand geleden was het verzoek ingediend, om de achtergrondkleur van een template in de site te wijzigen. Conform het afgesproken proces wordt de opdracht dan door de webmaster op de teamsite geplaatst en moet dan door een werknemer van MACAW daaruit opgepikt worden. Dit gebeurde pas een half jaar na het verzoek. Daarnaast heeft MACAW aangegeven het zo druk te hebben, dat ze zelfs overwegen werk aan het digitaal loket te outsourcen naar Oost Europa. Hetzelfde geldt voor maanden geleden aangevraagde kalender functionaliteit voor op de site, die eveneens nog steeds niet opgeleverd is. Door ervoor te kiezen een webmaster zelf de site bij te laten houden, worden afhankelijkheden van externe partijen geminimaliseerd en kan de webmaster proactiever reageren op bestaande behoeftes vanuit de organisatie. Om dat te bereiken zal de site semantisch ontwikkeld moeten worden, wat betekent dat CSS en XHTML 100% in handen van de webmaster moeten zijn. Binnen een Sharepoint omgeving wordt de CSS (styling) vanuit een moeilijk te bereiken masterpage gedefinieerd, wat de styling bemoeilijkt voor de webmaster. Ook om deze reden is Sharepoint geen voor de hand liggende web applicatie. Om bovenstaande situatie te kunnen veranderen, moeten er wijzigingen aangebracht worden in de manier van werken en moeten goede afspraken gemaakt worden met de technische beheersorganisatie. Daarnaast moet de achterliggende technische structuur zo ingericht worden, dat deze onder geen enkele omstandigheid het faciliteren van de

8 organisatie kan hinderen. Er moeten om deze redenen nieuwe keuzes gemaakt worden voor methodiek (agile, semantisch). Deze manier van werken moet ook ingebed zijn in de te ontwikkelen technische structuur. Processen moeten flexibel ingericht worden, op een manier dat de gemeente constant grip houdt op het ontwikkeltraject en snel kan voorzien in nieuwe functionele behoeftes. In principe hoeft het niet langer dan een week te duren om een nieuwe complexe functionaliteit ontwikkeld te hebben. Doelen in de richting van technische ontwikkelaars/ beheerders moeten meetbaar gemaakt worden, zodat zaken die mis dreigen te gaan al in een vroeg stadium bijgestuurd kan worden. 2. Deventer 2.0 ; toekomstige producten en processen 2.1 Doelstellingen Met de inrichting van de Deventer website moeten los van hierboven genoemde vebeterpunten de volgende algemene doelstellingen behaald worden: Verstrekken van informatie, eenzijdig communiceren Uitwisselen van informatie, tweezijdig communiceren Doen van zaken, transacties en verlenen van daarmee verbonden diensten aanwezig zijn op het web, web presence (aansluiten op deventer blogosphere) Verhogen van gebruik van de website. Verdienen van het predikaat excellente dienstverlener, wat zich vertaalt in een top tien positie van de overheidsmonitor. vanuit deze doelstellingen wordt in 2008 het volgende concreet gerealiseerd: Aantal unieke bezoekers van de site met 10% vermeerderen tov % van de informatie op de site is in maart 2008 actueel en accuraat(eenzijdige informatieverstrekking) Er staan in februari 2008 minimaal 5 interactieve functionaliteiten online Website verschijnt in de top 10 van de monitor overheid.nl in juni 2008 Bovenstaande doelstellingen zijn gebaseerd op de internetvisie die eind 2006 door de gemeente is vastgesteld; uiteraard is deze aangepast aan het huidige tijdsbeeld. Zoals bekend: een zeer snel veranderend tijdsbeeld als het gaat om internettoepassingen. Daarnaast zijn ook de doelstellingen zoals geformuleerd door de raad meegenomen en is het werkproces dusdanig ingericht, dat zowel burgers als gemeentewerkers maximaal gefaciliteerd worden. Ook moet de site bij voorbaat al toegerust zijn op veranderingen van technologie, omgeving en nieuwe functionele behoeftes van de organisatie.

9 2.2 Producten Verstrekken van informatie Een gemeentelijke website is altijd ten dele een expertsite. Dit moet vooral naar voren komen in de tabbladen Gemeenteraad en Bestuursinformatie. Thans wordt onder beide delen alleen nog algemene informatie verstrekt over de raad. Deze moet natuurlijk samengevoegd worden onder het raadsdeel, onder het bestuurlijke tabblad moeten alle openbare bekendmakingen zoals kap-en bouwvergunningen geplaatst worden. Verder moet er invulling gegeven worden aan het raads- en bestuurlijk deel volgens het door de griffie aangegeven pad. Uitwisselen van informatie Meer dan alleen een zender is overheid 2.0 er voor en door burgers. Kennis stroomt niet langer meer een richting uit, van de bestuurders naar de bevolking, maar wordt samen met burgers tot stand gebracht. Bestuurders houden blogs bij waarin commentaar gegeven wordt op issues van de dag; overheidssites hebben wiki s waarin mensen tips kunnen uitwisselen over hun belastingteruggave of subsidies; databases met restaurant recensies, festivals en andere activiteiten zijn vrijelijk beschikbaar en kunnen door iedereen weer opnieuw gebruikt worden in interactieve kaarten. Voor een nieuwe publieke dienst in de lucht gezet wordt, kijkt de overheid eerst of er een community bestaat die dezelfde dienst al beter doet. Kort samengevat laat overheid 2.0 haar grip op het web wat vieren en faciliteert interactiviteit. Door van deze tools gebruik te maken, is de rol van burgers in toenemende mate veranderd van passieve ontvangers van door experts geleverde informatie, in actieve producenten van informatie en consumenten van informatie die door andere burgers plaats van experts geleverd is. De duizenden door overheden gefaciliteerde websites brengen een enorme hoeveelheid informatie voort. De hierboven beschreven tools maken het mogelijk dat door de publieke sector verschafte informatie opnieuw gebruikt kan worden om nieuwe diensten te maken, die nooit verzonnen waren op het moment dat de informatie verzameld werd. Een goed en actueel voorbeeld hiervan is een website die in de verkiezingstijd door het CDA werd ontwikkeld die via google maps laat zien welke scholen coffeeshops in de buurt hebben. Met Google maps als basis is

10 informatie afkomstig van de kamer van koophandel (coffeeshops) gecombineerd met informatie afkomstig van het ministerie van Onderwijs (scholen). User generated website: een voorbeeld Hieronder een voorbeeld hoe een een actief participerende gebruiker zijn eigen nieuwspakket over de gemeente Deventer kan samenstellen. Klik op het plaatje om het voorbeeld live te zien.

11 Verlenen van diensten en doen van zaken Deze zullen vooral plaatsvinden binnen de mijn loket functionaliteit. Henk Plomp is in samenwerking met IDM verantwoordelijke voor de totstandkoming van de functionaliteit van dit deel in zoverre dat mid- en back office functionaliteit betreft, de afdeling communicatie is verantwoordelijk voor de afhandelingsprocedure van transacties aan de voorkant. De volgende processen en producten zijn gepland in de geprojecteerde projectdoorloop van Henk Plomp: Fasering / activiteiten (Tussen)resultaten: Start Eind Feitelijke planning m.b.t. 7 produkten FO Juli 07 Aug.07 Planning minima- en parkeerprodukten, 3 APV s en 3 Vergunningen Aug.07 Bouwen volgens bovenstaande planning Juli Planning resterende producten Voorstel beheer Mijn Loket Onder voorkant worden hier de te nemen stapjes in de transactie afhandeling verstaan, de registratieprocedure en de uitleg van Mijn loket. Kortom, alles wat zichtbaar voor de gebruiker plaatsvindt. Aan deze kant van Mijn loket moet minimaal evenveel aandacht besteed worden als aan het mid- en back office, waar op dit moment de meeste energie in wordt gestoken. Uit een een onderzoek van de consumentenautoriteit is gebleken dat 90% van de onderzochte webwinkels niet voldoet aan wettelijk verplichte criteria.

12 Dit jaar zijn webwinkels (natuurlijk is mijn loket ook een webwinkel) een speerpunt van de consumentenautoriteit. Dat betekent dat ze er extra op gaan toezien, dat webwinkels hun zaak wel volgens de regels voeren, zodat consumenten erop kunnen vertrouwen dat ze geen kat in de zak kopen. Daarnaast kan inzet van (degradable) javascript in de formulieren een goede gebruikerservaring zorgen. Door het front office deel uit te laten maken van het CMS, kan er gezorgd worden voor een mooi vormgegeven en makkelijk te gebruiken digitaal loket. Een goed ontwerp van een webshop houdt rekening met deze wettelijke voorwaarden. Veel digitale winkeliers en webdesigners zijn niet goed op de hoogte van deze regels en maken daarom bijvoorbeeld de stapjes die leiden tot een aankoop te onduidelijk. Vaak wordt het accent teveel gelegd op technische realisatie en te weinig op de afhandelingsprocedures. In relatie met Mijn Loket moet communicatie zorg dragen voor de volgende zaken: Registratieprocedures Vormgeven van de formulieren op basis van ergonomische uitgangspunten Uitleg procedures Ontwerp procesgang van transacties op gebruikersniveau In afstemming met Henk Plomp moeten deze zaken in de door hem neergelegde tijdsplanning gepast worden. Samenvattend Los van Mijn Loket en BIS functionaliteiten moeten de volgende functionaliteiten op de website geïmplementeerd worden: daarnaast moet de site voldoende flexibel opgebouwd zijn, om makkelijk te kunnen voorzien in de behoeftes, zoals die vanuit de organisatie gesteld zijn. Op procesniveau en ook op technisch niveau zal de website in zijn fundament veranderd moeten worden.

13 2.2 Beheersorganisatie Zoals aangegeven in het eerste deel, is er veel mis met de huidige beheersorganisatie. Het technisch en functioneel beheer word nu uitgevoerd door MACAW en er bestaat ontevredenheid over de invulling van die rollen. Kleine wijzigingen zijn moeilijk en absurd traag (een half jaar) te realiseren, structurele, culturele en procesmatige wijzigingen zijn niet haalbaar binnen de begrenzingen van de nu bestaande webapplicatie. Om te borgen dat deze situatie zich niet zal herhalen, zijn in het technisch ontwerp randvoorwaarden voor de technisch beheerder opgenomen. De webmanager en de teamleider communicatie moeten daarnaast direct een Service level agreement afsluiten met de technisch beheerder, die tweewekelijks geevalueerd wordt met de webmaster en de webmanager. Deze SLA is loopt nu nog via de afdeling IDM, maar moet in de toekomst direct met de afdeling communicatie afgesloten worden. De rol van webmaster is door een samenloop van omstandigheden binnen de organisatie ook uitgehold geraakt, waardoor deze op het moment moeilijk effectief invloed kan uitoefenen op de functionaliteit van de site. In die zin gaat de functionele sturing van twee kanten mis. Los van het argument van accessibility is dit een beslissende motivatie om te kiezen voor een inrichting die 100% semantisch is (strikt gescheiden en makkelijk aanpasbare XHTML en CSS die aan de oppervlakte van de applicatie ligt). Zonder een heel stijle leercurve kan de webmaster de website dan op een wezenlijk niveau aanpassen en hoeft zich alleen tot de technisch beheerder te wenden, als er aanpassingen op het niveau van de applicatie gemaakt moeten worden. De XHTML en CSS + javascript van het beheerssysteem zijn de verantwoordelijkheid van de webmaster. Op het niveau van webredacteur is er op het moment sprake van rolonduidelijkheid. Dit heeft geleid tot de onwenselijke situatie, dat er geen goede content geschreven wordt, decentrale redacteuren niet op de jusite manier begeleid worden en buitenproportioneel veel aandacht van de webredacteur verschoven is naar het takenpakket van de webmanager. Om deze rolonduidelijkheid te beeindigen zijn de rollen van redacteur en manager in de beheersstructuur beter gescheiden en wordt er meer accent gelegd op een redacteur waarbij de nadruk vooral ligt op schrijfvaardigheden.

14 Ook is er sinds de reorganisatie begin dit jaar geen goede invulling meer gegeven aan de decentrale redactiestructuur, waardoor op veel afdelingen niet duidelijk is wie er op dit niveau verantwoordelijk is voor de aanlevering van content op de site. Om hierin verandering te brengen is op MT niveau enige besluitvorming zeer noodzakelijk. Dit alles heeft geleid tot het hierboven weergegeven organogram. De verbindingen hierin staan voor wederzijdse relaties die verder benoemd zijn in de rollen. Als laatste moet opgemerkt worden, dat er vanuit wijkaanpak ook bewoners artikelen op de site gaan plaatsen en er daarnaast (ingelogde) bloggers en forum reageerders bijkomen. Ook die moeten als redactionele rol geidentificeerd worden. De rollen van anonieme gebruiker, forumreageerder, aanschaffer van artikelen op de site (DIGID) en decentraal redacteur van buiten de organisatie worden nadere gespecificeerd in respectievelijk het deel van het functioneel ontwerp dat zal gaan over de inlogprocedures(s) en het digitaal loket. Het front office van het digitaal loket zal verderop uitgebreid gespecificeerd worden Meten is weten Webstatistieken worden steeds vaker gebruikt. Een paar jaar geleden kon je volstaan met eens per week een rapport over het aantal hits op de website bekijken, maar een gemiddelde website heeft nu veel meer gegevens beschikbaar: bezoekers, unieke bezoekers, bezoeken, funnels, klikpaden, binnenkomstpagina s, etcetera. Met de komst van Google Analytics liggen voor elke website webstatistieken binnen handbereik.

15 Op dit moment is het voor niet-it ers moeilijk om in te schatten of de Deventer site wel of niet succesvol is. Door Google analytics op de site te implementeren en van tevoren doelen op de site vast te stellen, is het mogelijk om het succes van pagina s, delen van pagina s, portalen en digitale diensten meetbaar te maken. Niet alleen zijn web analytics zinvol voor het algemeen inzichtelijk maken van het succes van de site en delen daarvan, deze informatie kan er ook voor zorgen dat de communicatieprocessen tussen de internet redactie, aanstuurders van de internet redactie, technische beheerders/ ontwikkelaars, management, teams en afdelingen gefaciliteerd worden. Met behulp van analytics is er gekozen voor een gemeenschappelijke taal en referentiekader en is de mogelijkheid tot onderlinge verslaglegging en toetsing ontstaan. Door de ontstane mogelijkheid van gedetailleerde rapportage, kunnen per decentrale redacteur afspraken gemaak worden over te behalen doelen. Dit moeten meetbare doelen zijn, die periodiek teruggekoppeld worden door de webmaster met de decentrale webredacteur Afspraak, Analyse, Aanbeveling, Actie Afspraak 1. Uit de organisatie ontstaat een content/ functionele behoefte voor op de site. Deze content behoefte wordt via de decentrale internet redacteur becomuniceerd met de web manager, gemeenschappelijk worden meetbare doelstellingen geformuleerd voor enerzijds de te realiseren functionaliteit en anderzijds specifieke analytics statistieken en conversiedoelen die het succes van die content/ functionele behoefte meetbaar maken. Ook wordt in dit document de inspanning van de decentrale redacteur neergelegd. Deze afspraken worden vastgelegd in een wederzijds overeengekomen document. 2. De webmanager communiceert deze functionele/ content behoefte in het periodiek overleg met webmaster, webredacteur, en technisch beheerder/ ontwikkelaar. 3. De statische en dynamische content wordt aan de hand hiervan bijgewerkt door de webredacteur, aanpassingen op CSS/XHTML/Javascript/Ajax vlak door de webmaster, aanpassingen of toevoegingen op Webapplicatie niveau door de technisch beheerder. 4. Als de functionaliteit/ content opgeleverd is, moet deze goedgekeurd worden door de decentrale webredacteur in kwestie. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de statistieken uit analytics periodiek met elkaar terug te koppelen. Analyse Het toepassen van de statistieken wordt begonnen met het analyseren van de informatie. Wat kan uit het rapport afgeleid worden? Zijn er opvallende trends? Zijn er zaken die verbeterd zouden kunnen worden? Met deze analyse wordt analyse over verbeterpunten van de website of een specifieke actie of pagina mogelijk. Aanbeveling Hierdoor kunnen aanbevelingen geformuleerd worden om de website te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld in de statistieken gezien worden, dat de zoekfunctie op de site vaak geen resultaten teruggeeft. Uit de analyse kan blijken,

16 Actie dat bezoekers vaak combinaties van producten met producteigenschappen zochten, bijvoorbeeld huisdier + belasting. De aanbeveling kan dan zijn om de zoekmachine aan te passen om op producteigenschappen te kunnen zoeken, bijvoorbeeld huisdieren. Andere voorbeelden kunnen zijn dat een bepaald evenement dat in Deventer plaats zal vinden een ondergrens aan unieke hits moet krijgen, of dat er een ondergrens aan transacties van een dienst in het digitaal loket gesteld wordt. Het uitvoeren van de aanpassingen, de actie, is de laatste stap van de cirkel. Het wijzigen van de functionaliteit van de zoekmachine, het wijzigen van tekst op een pagina, het aanpassen van een menu: het zijn allemaal voorbeelden van dergelijke acties. Als zo n actie uitgevoerd is, kunnen hiervan de resultaten weer geevalueerd worden. De cirkel van analyse, aanbeveling en actie begint op dat moment weer opnieuw. Het verbeteren van de website is dan ook een continu proces Webmanager Rollen 1. Rapporteren aan de teamleider communicatie over processen binnen de webredactie 2. Onderhouden van contact met de technische beheerders en ontwikkelaars 3. Coordinatie van de webredactie, stellen van key performance indicators met webmaster en webredacteur 4. Evalueren van deze key performance indicators 5. Coordineren van periodieke evaluaties met afdelingen 6. Stellen van conversie doelen voor afzonderlijke pagina s, diensten of portalen op de site 7. Periodiek rapporteren van Google analytics informatie en (laten) aanpassen van de site op basis van deze informatie 8. Maken van afspraken met de decentrale redacteur over te leveren functionaliteit en bewaken van die gemaakte afspraken 9. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op marketing en internet vlak en opzetten van initiatieven voor doorontwikkeling van de site 10. Vorming van nieuw beleid met betrekking tot de site Content beheer (Webredacteur) Rollen 1. Het schrijven van artikelen 2. Het voeren van eindredactie op door decentrale redacteuren aangeleverde teksten. Hier moet vooral gekeken worden naar stijl en spelling, inhoudelijk zijn de redacteuren zelf eigenaar van hun content. Artikelen krijgen een status mee verbonden met hun urgentie. Status 1 moet binnen drie uur geplaatst zij, status 2 binnen een dag en status 3 binnen een week. 3. Het zijn van een ambassadeur voor de website binnen de organisatie (EHBI) 4. Doen van nieuwsgaring (voor human interest artikelen)

17 5. Begeleiden van decentrale redacteuren in de dagelijkse content flow, de eindredacteur is vast aanspreekpunt voor iedereen die verbonden is met de internetredactie. 6. Voeren van overleg met initiatiefnemers voor nieuwe content binnen de organisatie 7. Bijhouden van Deventer blogosphere (maken van rss mash ups en weergeven op de site) 8. Modereren van fora en reacties op blogs op de site De op dit moment geformuleerde taakomschrijving gekoppeld aan de rol van webredacteur sluit niet goed aan op de vereisten van een geprofessionaliseerde webredactie. De voornaamste oorzaak hiervoor is te vinden in het feit, dat de aangestelde redacteur niet schrijft, maar de taakinvulling voornamelijk vindt in het reguleren van informatiestromen binnen de organisatie en opereren op beleidsmatig en projectmatig niveau. Ook betekent het, dat de statische delen van de website niet of onvoldoende met content gevuld zijn omdat de tijdsbelasting vooral vloeit naar deze beleidsvormende taken. Om deze redenen zijn deze activiteiten dan ook verschoven naar de rol van webmanager. Om de hier gestelde rollen goed te kunnen vervullen, zijn de volgende leertrajecten noodzakelijk voor de huidige webredacteur: 1. Een cursus webschrijven 2. Een cursus beeldbewerking (Fireworks CS3) 3. Een cursus Dreamweaver 4. Cursus vraaggestuurd werken Decentrale redactiestructuur Hierin zijn vier rollen te onderscheiden: 1. Decentraal redacteur verbonden met een afdeling of eenheid binnen de organisatie, die aan die eenheid gerelateerde content verzamelt, schrijft en plaatst. 2. Decentraal redacteur die vanaf huis content aan de redactieflow toevoegt 3. Ingelogde en ongemodereerde blogger die direct kan plaatsen, zowel van binnenuit als vanaf huis 4. Ingelogde forum reageerder, die na zijn aanvankelijke inschrijving mt behulp van een cookie atomatisch ingelogd is op de site. Er is nog geen besluitvorming tot stand gekomen over de decentrale redactiestructuur. In de praktijk is er wel een inventarisatie hiervan te maken en is inmiddels ook een inschatting van de decentraal-redactionele inspanningen op individueel niveau gemaakt (Excel bestand beschikbaar). Het is van wezenlijk belang, om deze decentrale redactiestructuur niet alleen op MT niveau te laten bekrachtigen, maar deze ook te vertalen in de FTE definitie/ taakomschrijving van de redacteur in kwestie. Deze zullen vervolgens in de Eerst Hulp Bij Internet/Intranet samenwerking tussen IDM en de afdeling communicatie (Marja en Christiaan) geassisteerd worden.

18 2.1.1 Functioneel beheer (Webmaster) Rollen: 1. Functioneel beheer van de website. Onder functioneel beheer versta ik het onderhouden van de website en doorvoeren van aanpassingen op de website die op XHTML, CSS en Javascript niveau liggen. 2. Ook zoekmachine optimalisatie en cijfermatige rapportage aan de webmanager hoort bij de vaardigheden van een webmaster. Binnen Google analytics worden in de navigatiestructuur en het digitaal loket conversiedoelen ingesteld, voor elke pagina minimaal één. Op basis van de managementinformatie die uit die opzet voortkomt, moet de webmaster de navigatie van de site actief aanpassen. Als het bijvoorbeeld het doel is dat een bepaalde boodschap indringend onder de aandacht van de Deventer bevolking wordt gebracht, kan een bepaald aantal (unieke) hits als conversiedoel ingesteld worden. Als dit doel niet gehaald wordt, kan geconcludeerd worden dat de pagina op de verkeerde tekst in de navigatie staat. 3. Vanuit de gemeente in samenwerking met de webmanager coordineren van het technisch beheer en functionele doorontwikkeling van de website (in een agile development omgeving als ruby gaan doorontwikkeling van de webapplicatie en technisch beheer hand in hand). 4. Beheren van het Front Office van het digitaal Loket Om de hier gestelde rollen goed te kunnen vervullen, zijn de volgende leertrajecten noodzakelijk voor de huidige webmaster: 1. Cursus HTML, CSS & javascript (met name de Ajax techniek, Jquery, Interface en Mootools) 2. Cursus web analytics en omgaan met cijfermatige doelstellingen (KPI s). 3. Cursus vraaggestuurd werken Technisch Beheer Het technisch beheer zal net als nu uitbesteed worden aan een externe partij, met een aantal belangrijke verschillen: de communicatie afdeling zal direct een SLA aangaan met de technische beheerspartij, die op een andere manier dan nu zal werken; ontwikkeling en beheer gaan hand in hand. De reden dat dit zo gebeurt, is dat er vanuit overwegingen van flexibiliteit gekozen is voor een agile ontwikkelmethodiek. Hierop wordt uitgebreid ingegaan in het technisch ontwerp. Dit komt er kort samengevat op neer, dat nieuwe functionaliteiten door de technische beheerorganisatie constant bij ontwikkeld kunnen worden, zodat er bijvoorbaat al goed ingespeeld kan worden op onvoorziene functionele wensen van gebruikers. Omdat het niet te voorzien is welke functionaliteiten afdelingen over een paar jaar zullen wensen, is het aan te raden een beheersorganisatie op zo n manier op te zetten, dat dit op eenvoudige wijze te realiseren is als die wens zich voordoet. Op dit moment zijn verschillende delen van de site uitgeweken naar hun eigen web adressen (bijvoorbeeld wijkaanpak), omdat er niet flexibel ingespeeld kon worden op functionele wensen.

19 3. Navigatie, technisch en visueel ontwerp Navigatie ontwerp Hieronder volgt het navigatie ontwerp van De in het ontwerp gebruikte kleuren zijn niet de voorgestelde kleuren, omdat die nog bepaald moeten worden door het huisstijl bureau. Eerst zullen alle afzonderlijke elementen en doorgevoerde wijzigingen in kaart gebracht worden, vervolgens Statisch navigatiedeel Onder statische navigatie versta ik de niet-interactieve navigatiedelen die op iedere pagina van de site te zien zijn, bestaande uit de thans aanwezige tabbladen in de navigatie en de menustructuur die verschijnt nadat een tabblad geselecteerd is. Op dit moment worden de onderliggende links van de navigatie linksboven getoond en in het middendeel van de portaalpagina. Binnen de huidige navigatie opzet is er gekozen voor een menu structuur onder de tabbladen, zodat de samenhang beter zichtbaar wordt. Ook zijn de alt teksten bij de links aangepast en ingekort, zodat de site toegankelijk is voor slechtzienden en blinden en daarnaast hoger scoort bij advies.overheid.nl. Tabbladen Door te kiezen voor een zuivere CSS tabblad structuur, is de webmaster in staat om de tabblad navigatie op eenvoudig wijze aan te passen. Omdat plaatjes elementen op deze manier vermeden zijn, is de navigatie volledig toegankelijk gemaakt voor alle zoekmachines. Wijzigingen: Bezoekers Bijzonderheden voor het bezoekersdeel wordt een afzonderlijk linkblok aangemaakt aan de linkerkant van de driekoloms navigatie (ctrl) Klik Hier Voor een live demonstratie van de tabbladen Bestuursinformatie het deel bestuursinformatie is ten dele opgegaan in het deel Stadhuis en ten dele in het deel Gemeenteraad

20 Bewoners Wijzigingen: Werk & Inkomen Zorg & Welzijn Woningen & Wijken Leefomgeving Bijzonderheden: uit loketten>> stadhuis naar bewoners verplaatst uit onderste navigatie naar boven gehaald een noemer om Wijkaanpak en Woningen en Wijkvernieuwing onder te vangen Hoger in de navigatie geplaatst Accomodaties & Voorzieningen Leven in de Stad Onderwijs, Cultuur en Nieuwbouw uit onderste navigatie naar boven gehaald verwijderd Uit onderste navigatie naar boven gehaald. Woningen & Wijken Wijzigingen Bijzonderheden Woningen & Wijken een noemer om Wijkaanpak en Woningen en Wijkvernieuwing onder te vangen

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support Drupal ontwikkeling, hosting en support Over Internet Unlimited Internet Unlimited Argon 1 4751XC Oud Gastel [t] 0165 33 22 44 [f] 0165 33 22 49 [w] www.internetunlimited.nl September 2010 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : 4068672 Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) 469 43 18 Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie