Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische"

Transcriptie

1 Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag van Het was een jaar waarin er nadrukkelijk verder gewerkt is aan de verbondenheid tussen de zes Eslooscholen. In 2010 was er binnen de Eslooscholen, zoals je in de rapportages kunt lezen, extra veel aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er was binnen de groep grote verbazing over het gegeven dat de helft van onze scholen op het terrein van kwaliteit in zwaar weer verkeerde. Het betreft hier overigens de kwaliteit van onze scholen zoals de inspectie die definieert. Hierin wordt vooral gekeken naar slaagpercentages, de verschilscore school- en centraal examen, het gemiddeld examencijfer en het rendement onderbouw. Kwaliteitsgebieden als veiligheid, pedagogisch klimaat en zorg voor kwetsbare leerlingen spelen bij deze beoordeling geen enkele rol. Desalniettemin: een kwaliteitskaart die rood kleurt, is funest voor het imago van onze scholen en daarmee ook knellend voor onze instroom. We hebben het afgelopen jaar dan ook fors geïnvesteerd in onze kwaliteit. Vensters voor Verantwoording deed als kwaliteitszorgprogramma zijn entree. De resultaten van al die inspanningen worden langzamerhand zichtbaar. Opvallend zijn de snelle resultaten die Sean Clancy met zijn medewerkers bij het Diamant College bereikt. Ook bij Montaigne en Edith Stein is er hard aan getrokken. Zij lieten daarbij ook betere resultaten zien. Echter door de driejaarscyclus van de inspectie zal het nog even duren voordat dit zichtbaar wordt in de kwaliteitskaart. De initiatieven, stevig gelardeerd met inspirerende impulsen, gaan dan ook dit cursusjaar onverdroten voort. Ik ben trots op deze club die onderwijskwaliteit in de breedste zin des woords hoog houdt en hoger brengt. Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep Roel Gordijn Examenresultaten Onderwijs en kwaliteit Er wordt gericht en planmatig gewerkt aan samenhang in het onderwijs. Leerlingen moeten hun schoolloopbaan zoveel mogelijk ononderbroken, samenhangend (dus niet gefragmenteerd) en doorlopend ervaren. Om dat te bereiken, leggen de secties in hun vakwerkplannen de leerlijnen van hun onderwijs vast en voorzien ze de vakwerkplannen van niveaubepalingen die realistisch zijn ten opzichte van de schoolsoorten. De teams bewaken het onderwijs in de afdeling waar zij verantwoordelijk voor zijn. De begeleiding van alle leerlingen tot optimale prestaties en de signalering waar dit proces stagneert, zijn in handen van het team. De beoordeling van de schoolexamens en de opzet van de toetsen zijn strenger met als doel de discrepantie tussen het schoolexamen en het centraal examen terug te dringen naar een aanvaardbaar niveau. De verwachting is dat in 2012 de resultaten van alle scholen binnen het vastgestelde niveau liggen. Slaagpercentage Corbulo College ,7 95, ,7 96, ,7 Diamant College ,9 81, ,3 88, ,6 97,0 jaar vmbo-b vmbo-k mavo havo vwo Edith Stein College ,7 86, ,0 86,2 90, ,6 78,3 70,0 Montaigne Lyceum , , ,8 97,9 88,9 85, ,9 96,6 79,2 88,5 College St Paul , , ,7 93,3 90,9 De percentages op het Edith Stein College en het Montaigne Lyceum kunnen per schooljaar fluctueren vanwege het kleine aantal havo- en vwo-kandidaten. Door de strengere determinatie, talige toetsen en de aangepaste beoordeling van het schoolexamen zal deze fluctuatie in de toekomst geringer worden. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken Voor alle scholen van Esloo Onderwijsgroep gelden de volgende speerpunten: 1. taal- en rekenonderwijs in het kader van de kwaliteitsagenda; 2. het terugbrengen van het verschil tussen school- en centraal examen; 3. burgerschapsvorming en maatschappelijke stage. De kopklas wordt definitief onderdeel van de organisatie van het Edith Stein. Deze wordt toegevoegd aan het brugklasteam. Het blijft overigens een PO-voorziening in opdracht van en gesubsidieerd door de gemeente. Bouwen aan kwaliteitszorg Er is binnen Esloo gewerkt aan een systematische aanpak van de kwaliteitszorg. Die aanpak volgde op de constatering dat scholen wel aan kwaliteitszorg doen, maar voornamelijk incidenteel. Een bundeling van de activiteiten op dit gebied heeft gezorgd voor de waarborg van samenhang en continuïteit. Met het kwaliteitssysteem wil Esloo verantwoording afleggen, met name aan bestuur en overheid, maar ook het functioneren van de organisatie verbeteren, nieuwe ontwikkelingen verankeren en alle belanghebbenden informeren. De scholen ambieerden een verbetering van de in-, dooren uitstroom. Zij wilden het verschil tussen het schoolexamen en het centraal eindexamen verbeteren, tevredenheidonderzoeken uitvoeren en taal- en rekenonderwijs versterken. Interne kwaliteitszorg De uitgangspunten van het Eslookwaliteitsbeleid staan beschreven in het Esloobrede beleidsplan 'Ruimte voor Talent'. In dit plan staan de indicatoren beschreven die dienen als basis van de kwaliteitsmeting. Activiteiten 1. De taal- en rekenplannen zijn binnen de scholen ten uitvoer gebracht. De maatschappelijke stage is goed ingeburgerd binnen de scholen. Alle scholen hebben een invoeringsplan geschreven. 2. Alle scholen werken hard aan het terugdringen van het verschil tussen school- en centraal examen. Alle activiteiten binnen de school komen de kwaliteitskaart van 2011 ten goede. 3. Er is een Kwaliteitszorggroep Esloobreed opgericht. Samen bewaken zij de voortgaande lijn van de kwaliteitszorg. Ook ontplooien zij nieuwe initiatieven. 4. Alle scholen hebben een activiteitenplan op directie-, team- en individueel niveau geschreven. De staffunctionaris ziet er op toe dat alle activiteiten ook op tijd worden uitgevoerd. 5. Er zijn weer verschillende onderzoeken afgenomen onder de doelgroepen van de school. Deze zijn in het activiteitenplan opgenomen. 6. De tevredenheid van het personeel is Esloobreed in kaart gebracht. 7. Het tevredenheidonderzoek on - der ouders en leerlingen geeft aan dat deze groepen tevreden zijn over Esloo. Taal en rekenen De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat onze leerlingen in het algemeen over te gebrekkige taal- en rekenvaardigheden beschikken om succesvol en zelfverzekerd te zijn in tal van vakken. Gedurende het schooljaar is gewerkt aan plannen om deze taal- en rekenachterstanden structureel aan te pakken. Hoofdthema van de plannen is: 'Iedere docent is een taaldocent'. Ook is dit jaar geïnvesteerd in het afnemen van de referentietoetsen. De onderwijskernpunten van 2010: 1. Borging schoolexamen en versterking resultaten centraal examen. 2. Discrepantie schoolexamen en centraal examen verminderen. 3. Goed taal- en rekenbeleid. Aantal leerlingen Onderwijsprestaties Corbulo College Diamant College Edith Stein College Esloo PrO Montaigne Lyceum College St. Paul Totaal aantal leerlingen Groei/krimp aantal leerlingen 0,3% -1,5% 0,8% Aantal examenkandidaten Aantal gediplomeerde leerlingen nvt Gekwalificeerd uitstroompercentage 91% 92% nvt Esloo totaal

2 Montaigne Lyceum Leerling regisseur leerproces Het Montaigne Lyceum biedt leerlingen binnen verantwoorde marges de gelegenheid om als regisseur van hun eigen leerproces op te treden. Alle onderbouwleerlingen houden een portfolio bij. Het doel hiervan is dat leerlingen door middel van zelf - reflectie inzicht verwerven in hun eigen leerprocessen en daar weer van leren. Aan de hand van het portfolio voeren de leerlingen gesprekken met hun mentor. Daarnaast presenteren de leerlingen zelf hun voortgang aan hun ouders en aan de mentor bij de rapportgesprekken. Hierdoor worden ze gestimuleerd om zelf na te denken over hun eigen leerstrategie en ondersteunen we tegelijkertijd de dialoog met hun ouders. Tijdens de mentorles bereiden de leerlingen dit gesprek onder begeleiding voor. Op het Montaigne Lyceum worden niet alleen leerlingen geprikkeld om het beste uit zichzelf te halen. Ook mede- ideeën en enthousiasme voerden de boventoon bij de nabespreking. Een typisch voorbeeld van 'leren van elkaar'. Het Montaigne Lyceum heeft een bijzonder onderwijsconcept dat we telkens weer aanscherpen. Dit doen we samen met andere innovatieve scholen. We hebben onze krachten gebundeld in het Platform Eigentijds Onderwijs (PLEIoN). Samen streven we ernaar de leerlingen intrinsiek te motiveren door contextrijk onderwijs aan te bieden. Via de uitwisseling binnen PLEIoN zijn we op de hoogte van ieders good practices, kunnen we gezamenlijk onderzoek financieren en elkaar waar nodig met raad en daad bijstaan. Het Montaigne Lyceum werkt hard aan de kwaliteit van het onderwijs. De slagingspercentages stemmen tot tevredenheid en de doorstroomresultaten die wij uit het vervolgonderwijs krijgen, zijn bovengemiddeld. Onze stroom van klas 3 naar het diploma als positief. De examenresultaten vertonen volgens de inspectie nog wel onvolkomenheden. Hoewel de examenresultaten een stijgende lijn laten zien, scoort het Montaigne Lyceum op de kwaliteitsindicator Examenopbrengsten voor de afdelingen mavo, havo en vwo niet goed genoeg. Dit was in oktober 2010 voor de inspectie een reden om deze afdelingen aan een onderzoek te onderwerpen. Bij een dergelijk onderzoek wordt de gehele schoolorganisatie onder de loep genomen. De conclusie van het meest recente onderzoek luidt dat 10 van de 11 indicatoren positief zijn beoordeeld. De indicatoren Begeleiding en Passende zorg vielen zelfs een zeer positieve beoordeling ten beurt. Hoewel wij deze recente beoordeling als een compliment beschouwen, zijn wij nog niet tevreden en werken wij er op dit moment hard aan om ook de kwaliteitsindicator het centraal examen groter dan de door de inspectie gehanteerde bandbreedte van 0,5. In 2010 bleven echter drie van de vier afdelingen binnen deze marge. Alleen bij het vwo was het verschil tussen het schoolexamen en centraal examen nog te groot, namelijk 0,7 punt. We stellen alles in het werk om dit verschil komend jaar ook terug te brengen binnen de toegestane bandbreedte. Het gemiddeld cijfer voor onze schoolexamens ligt voor alle leerwegen die wij aanbieden op het landelijk gemiddelde. De examenresultaten van de laatste jaren laten een duidelijke positieve trend zien. Het centraal examencijfer op het vwo is in twee jaar tijd met 0,5 punt gestegen. Wij verwachten dat deze trend zich ook bij de examens van 2011 voortzet. In de zomer bezochten de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs en een delegatie van de VO-raad het Montaigne Lyceum. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van informatie tussen de politiek enerzijds en de dagelijkse schoolpraktijk anderzijds. Aan de hand van stellingen passeerden actuele onderwerpen de revue, gevolgd door een levendige discussie. Aansluitend werd het digitale leermiddelensysteem van het Montaigne Lyceum aan de gasten gepresenteerd. Ter afsluiting van het bezoek kregen de gasten een rondleiding verzorgd door leerlingen uit 4 vwo. De leerlingen kregen dikke complimenten van de bezoekers. vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo vwo vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo vwo vmbo-k vmbo-(g)t havo vwo werkers worden gestimuleerd om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Het moet vanzelfsprekend zijn dat mensen in zichzelf investeren. Iedereen die op het Montaigne Lyceum werkt, moet de wil hebben om te leren. Ook als je goed bent, moet je beter willen worden! De organisatie wil deze gedrevenheid ondersteunen en mensen de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. In dit kader hebben we een scholingsgids ontwikkeld waarin cursussen en opleidingen zijn opgenomen waaruit de medewerkers van onze school kunnen kiezen. Het spreekt voor zich dat in deze gids specifiek aandacht wordt besteed aan Montaigne Onderwijs-gerelateerde onderdelen zoals activerende didactiek en het coachen van leerlingen in het leerdomein. Een heldere doorlopende leerlijn realiseren van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, is het belangrijkste doel van onze deelname aan het kennisnetwerk po-vo Ypenburg. Een tiental Montaigne-docenten mocht vanwege dit initiatief in de keuken van collega s uit het basisonderwijs kijken en vice versa. Grote waardering voor elkaars werk, oud-leerlingen geven daarnaast aan dat wij hen door middel van ons onderwijssysteem goed op hun vervolgopleiding hebben voorbereid. Met een gedegen kwaliteitszorgsysteem bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs. We meten daarbij meer dan de harde gegevens die de onderwijsinspectie opneemt in de opbrengstenoverzichten. Het meten van die harde gegevens is van groot belang, maar ook andere informatie telt, zoals de leerling en oudertevredenheid. Die nemen in ons kwaliteitssysteem dan ook een belangrijke plaats in. Montaigne is een professionele organisatie die steeds verder wil verbeteren. Daarom nemen wij deel aan de pilot van Vensters voor Verantwoording ( Elke school heeft op deze site een eigen 'venster' waarop naast de harde gegevens, ook andere effecten en resultaten van het onderwijs zichtbaar kunnen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de mate waarin leerlingen zich veilig voelen op school. De inspectie De inspectie beoordeelt het rendement van de onderbouw en de door- naar een hoger niveau te tillen. De inspectie steunt de maatregelen die de schoolleiding heeft genomen en heeft expliciet benoemd dat de onderliggende stukken met betrekking tot de kwaliteitszorg van hoog niveau zijn. In het verleden was op een aantal afdelingen het verschil tussen het school examencijfer en het cijfer voor In november organiseren de decanen steevast een Studie- en Beroepenmarkt waar vervolgopleidingen van mbo, hbo en wo zich presenteren. De meest recente editie daarvan had een zeer bijzondere aanvulling. Een flink aantal oud-leerlingen gaf acte de présence en informeerde de volgende generatie over hun ervaringen op hun opleiding. Voor de aanwezige collega s was het hoogtepunt van de avond waarschijnlijk dat de oudgedienden benadrukten dat ons systeem goed aansluit bij hun vervolgopleiding. De Montaigne band geeft een optreden 2

3 College St. Paul Leren in een inspirerende omgeving De leraren op College St. Paul zien het als een uitdaging om leerlingen steeds verder te helpen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Het onderwijs is hierbij binnen de school het belangrijkste middel. De taak van onze docenten verandert echter voortdurend. Leerlingen leren immers niet alleen van hun docent. Boeken, computers, televisie en mobieltjes spelen bij hun leren een steeds belangrijker rol. Daarnaast leren leerlingen van elkaar, van de omgeving en van hun stage. Het spreekt voor zich dat onze docenten zich steeds moeten blijven bijscholen om op al die veranderingen antwoorden te vinden. Op College St. Paul hebben de docenten te maken met een grote diversiteit aan leerlingen. Alle leerlingen beschikken immers over een LWOO- en/of een REC-indicatie. Velen van hen hebben al een hele geschiedenis achter de rug. Of ze nu leerachterstanden hebben opgelopen door dyslexie, dyscalculie of dat ze problemen thuis hebben of problemen in zichzelf: deze leerlingen hebben ervaren dat alles niet zo gemakkelijk verloopt als bij anderen. En dat kan aan een kind gaan knagen, terwijl het juist in de puberteit op zoek is naar zekerheid en houvast. Docenten moeten op al deze zaken kunnen inspelen en begrip hebben voor wat er om hen heen gebeurt. Daarom zijn er veel overlegmomenten op College St. Paul: leerling-besprekingen, klassenbesprekingen, themavergaderingen, overleg met ouders, ambulant begeleiders, jeugdzorg en overlegmomenten met andere organen. College St. Paul heeft de deskundigheidsbevordering in 2010 niet alleen gericht op bovenstaande zaken maar ook op het gebruik van het smartboard en op de methode Tumult & leefstijl. We hebben ons verdiept in weektaken, verwerkingsuren en leerpleinen. Andere ontwikkelingen waren gericht op het omgaan met de wijk (brede school), passend onderwijs, Dienstverlening en Commercie en impulsen voor het reken- en taalonderwijs. In de nieuwbouw van de school, die in 2012 gerealiseerd gaat worden, zijn de lokalen gecentreerd rond twee leerpleinen. Leraren zullen de meer zelfstandige leerlingen naar deze pleinen sturen en daardoor tijd en ruimte creëren om de zwakkere leerlingen meer hulp te bieden. Leerlingen zijn op school om te leren. Maar leren kan zelden de enige motivatie zijn voor hun onderwijskundige ontwikkeling. Juist een vmbo-leerling zal vaak extrinsiek gemotiveerd moeten worden voor school. De school moet daarom naast de zorg voor goed onderwijs, ook een inspirerende werkomgeving creëren. Leerlingen moeten zich op school thuis voelen. De school moet van hen zijn. Op College St. Paul wordt aan het welbevinden van leerlingen veel tijd en aandacht besteed. De docenten doen dat door de leerlingen serieus te nemen en veel zaken met hen te bespreken. Daarom hebben we gewerkt aan het meer betrekken van leerlingen bij de school. De leerlingenraad, de mediationgroep en de interne stage zijn verder ontwikkeld. Daarbij kunnen we met enige trots aangeven dat: - er al jaren een enthousiaste leerlingenraad functioneert. Deze organiseert schoolfeesten en wordt betrokken bij allerlei andere zaken als het pleinfeest en de nieuwbouw. - leerlingen optreden als mediator en in die functie bemiddelen bij kleine ruzies en onenigheden. - leerlingen verschillende taken verrichten voor school: deurwacht, helpen bij sportdagen, rondleidingen op open dagen, assisteren bij kopieerwerk of kooklessen, bijhouden van het docentenmagazijn, enzovoort. - ook bij de omgeving van de school leerlingen veel worden betrokken. Zij discussieerden met wijkbewoners, namen enquêtes af in de winkelcentra, assisteerden bij sportdagen van basisschoolleerlingen, serveerden bij een nieuwjaarsborrel, verzorgden lesonderdelen in verzorgingshuis Cardia, enzovoort. - leerlingen betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling. Mentorgesprekken vinden niet plaats om zaken met de leerling door te spreken die niet goed gaan, maar dergelijke besprekingen vinden structureel plaats en zijn gericht op het totale welbevinden. Al deze zaken moeten er toe leiden dat leerlingen graag naar school gaan. In 2010 hebben we naar aanleiding van de deelname aan Vensters voor Verantwoording een tevredenheids - enquête onder de derdejaars uitgezet. De leerlingen geven de school een 7,1. De ouders geven onze school een 8,1. College St. Paul werkt met diverse instanties samen. Zo werken we sa - men met diverse aan het onderwijs gerelateerde organisaties om de kwaliteit van ons eigen onderwijs te vergroten en betrokken te blijven bij regionale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: SWV Zuid-Holland West, BOVO, Spirit4You, het mbo, Passend Onderwijs, het Werkveld Noord, Platform vmbo. Ook in de omgeving van de school werken we veel samen met andere partijen. Onze school functioneert steeds meer als brede school. Leerlingen leren van en in de omgeving. Bijvoorbeeld: buurthuis De Landen, Wijkberaad Mariahoeve, Wijkberaad Bezuidenhout, HTM, regiopolitie Haaglanden, het stadsdeelkantoor, verzorgingshuis De Landscheiding, verzorgingshuis Cardia, stichting Voor, stichting Boog, Halt en Go for it. Daarnaast beschikt de school over een groot aantal stageadressen waar de leerlingen de beroepspraktijk kunnen uitoefenen. Het meest recente periodiek kwaliteitsonderzoek beschrijft het volgende. "Op het College St. Paul is sprake van een ordelijk en positief leerklimaat. De school heeft vrijwel uitsluitend leerlingen die leerwegondersteuning behoeven en die baat hebben bij een rustig en gelijkmatig leerklimaat. De leraren bieden de leerlingen een dergelijke leeromgeving en zijn goed in staat om het leren in klassen met leerlingen die gedragsstoornissen hebben, in goede banen te leiden. Om de leerachterstanden te verkleinen, heeft de school gekozen voor een systeem met aparte lesuren rekenen en taal, remedial teaching en zelfstandig werken waarin leerlingen individueel begeleid worden. College St. Paul vindt afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerlingen een belangrijk punt en experimenteert daarmee in de praktijkvakken in de bovenbouw en in een paar theorievakken. De leraren op school investeren veel tijd en energie in het opbouwen van een pedagogische relatie met de leerlingen en versterken hun didactisch repertoire om te waarborgen dat de leerlingen de referentieniveaus gaan halen." Aandachtspunten zijn: feedback van de leraren op het leren en op de basisvaardigheden van de leerlingen, evaluatie van de zorg en het beleid van de school met betrekking tot burgerschap en sociale integratie heeft vele inspirerende momenten gekend. Vooral de collega s zorgen voor een heel positief gevoel. Een zeer inspirerend moment kwam voort uit een voorval met een leerlinge die in een heel moeilijke fase zat. Haar vader was twee weken eerder overleden. In de klas was ze die periode nauwelijks te hanteren. Uiteindelijk kwam zij bij de directeur terecht. Directeur Jack Beijer: "De mentor bracht haar bij me en het meisje begroette me met de woorden: 'Moet ik met die opa praten?' Een heerlijk moment, waarbij je direct weer op je plaats wordt gezet. Er werd uiteindelijk gezellig gekletst en ze kwam nog regelmatig even met een lach op haar gezicht binnenvallen. Heerlijk om in die omgeving te mogen werken." vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t 3

4 Diamant College Voorbereiden op de maatschappij Het Diamant College telt in het leerlingenbestand een veertigtal verschillende nationaliteiten en dus - simpel redenerend - veertig talen en veertig culturen. Het voltallige personeel van het Diamant College beschouwt het als zijn taak de aan ons toevertrouwde leerlingen klaar te stomen voor de maatschappij waarin ze nu leven en wonen. Dat is een welvarende maatschappij waar het moeilijk is om je als buitenstaander naar binnen te werken en je te handhaven. Om dat te kunnen, moeten leerlingen en personeel een vertrouwensbasis hebben gecreëerd. Zonder die basis, zonder relatie, is van geen van beide partijen te verwachten dat er een prestatie geleverd kan worden. Het inspirerende van onze school is dat elke docent zijn of haar best doet een band met elk kind op te bouwen, elk kind te leren kennen. Hiermee krijgt het kind het respect wat het verdient. Het voelt zich erkend. Pas daarna kan de cognitieve overdracht plaatsvinden. Kennis kan dus alleen worden overgedragen als er wederzijds respect en waardering is. Die waardering wordt normaal gesproken versterkt door de kwaliteit van de kennisoverdracht. Op het Diamant College is daarom gestart met het invoeren van de diamanten les. Dit is een didactische manier van werken die ook wel direct instruction wordt genoemd. Belangrijk hierin is dat aan het begin van elke les duidelijk wordt gemaakt welke kennis de docent die dag de leerling wil bijbrengen. Aan het eind van elke les wordt aan de leerling gevraagd wat hij of zij gedurende de les heeft geleerd. Aan de match is af te lezen of de les het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het mooie van het toepassen van de diamanten les is, dat de leerlingen bij elke docent ongeveer hetzelfde verwachtingspatroon over de cognitieve overdracht ervaart. Hierdoor gaat er minder leertijd verloren. De invoering van dit systeem kost echter wel tijd en zal ook in het cursusjaar worden gecontinueerd. Het inspirerende is dat er nu al duidelijke resultaten zichtbaar en meetbaar zijn. Een bewijs dat de ingeslagen weg zijn vruchten gaat afwerpen. Wie denkt iets alleen te kunnen doen in het leven, komt bedrogen uit. in welk verband dan ook, levert uitsluitend inspirerende resultaten op. In het kader van onze leerlingenzorg werken we vanzelfsprekend samen met alle eerste- en tweedelijns instanties die nodig zijn. Ons zorgteam heeft een uitgebreid netwerk en zal, wanneer er behoefte is aan steun, de kennis van het netwerk inzetten. Te denken valt aan de twee grote Haagse instellingen als de Jutters en Parnassia met natuurlijk de al onder hen ressorterende deelgebieden. Het samenwerkingsverband ZHW heeft hierin een coördinerende en inspirerende taak. Naast de zorg is er natuurlijk ook de samenwerking met allerlei welzijnsinstellingen. De Brede Activiteiten en de bezigheden in het kader van de Verlengde dag (VSD) worden met behulp van stichting Boog en Voor vormgegeven. Daarnaast heeft onze VSD-coördinator een uitgebreid netwerk van mensen die op gebied van sport en spel inzetbaar Sportdag op het strand zijn. Hiermee wordt de school ook na schooltijd onderdeel van de vrije - tijdsbesteding van onze leerlingen. Deze activiteiten staan op zich weer los van de noodzakelijke stageactiviteiten in relatie tot het beroepskeuzeproces en de wettelijke maatschappelijke stage. Het netwerk aan bedrijven dat het Diamant College daartoe heeft opgebouwd, is aanzienlijk en de betrokken bedrijven spreken ook regelmatig hun waardering uit over de inzet van onze leerlingen. De stagecoördinator ontleent veel inspiratie uit deze door de bedrijven gegeven waardering. De onderwijsinspectie beoordeelde de school in november 2010 nog voor de basisberoepsgerichte- en de kaderberoepsgerichte leerweg onvoldoende. Diezelfde inspectie geeft de school echter wel inspirerende opmerkingen mee en stelt 'dat de school zich gedurende de afgelopen anderhalf jaar krachtig heeft ontwikkeld. Rust en veiligheid in en om de school zijn toegenomen. De school heeft haar kennis van instromende leerlingen verbeterd. Het verzuim van leerlingen is krachtig aangepakt. In de school is de focus sterk toegenomen op het maken en realiseren van afspraken op onderwijskundig gebied en het evalueren en verbeteren van opbrengsten en kwaliteit.' De onvoldoende beoordeling van de afdelingen wordt veroorzaakt doordat de feitelijke en gemiddelde cijfers van de jaren 2007, 2008 en 2009 bindend zijn. De verwachting van de inspectie, dat in 2011 en 2012 het predicaat positief gegeven kan worden, is op basis van diezelfde cijfers groot. school aan het klimmen is, geeft dit vooral de docenten een grote stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. Alle medewerkers van het Diamant College zien en voelen hoe moeilijk het is als een Phoenix te herrijzen in het onderwijsveld. De positieve resultaten die er op talloze vlakken binnen de school inmiddels kunnen worden aangetoond, ervaren we als een beloning voor het harde werken. vmbo-b vmbo-k vmbo-b vmbo-k vmbo-b Vanzelfsprekend is er elk jaar maar één gebeurtenis op school echt belangrijk, namelijk het moment dat de ouders van onze leerlingen op school komen om samen met hun kind het diploma in ontvangst te nemen. Een inspirerender moment is voor geen enkele docent te bedenken. Aan het eind van het cursusjaar kregen bijna alle leerlingen een diploma. Het Diamant College had namelijk een slagingspercentage van 92 procent. Een prachtig resultaat. Gezien het diepe dal waaruit de 4

5 Esloo PrO Leren in oefenbedrijven Dit jaar is de invoering van het nieuwe IOP van start gegaan. Dit plan is door twee collega s ontwikkeld. Het is toegespitst op het praktijkonderwijs, maar ook goed bruikbaar voor andere vormen van onderwijs. Het plan is stapsgewijs ingevoerd met de inzet van meerdere studie- en werkmiddagen. Een van de collega's is dit jaar gestart met de opleiding Omgangskunde om daarmee bevoegd te worden. Voor de leerlingen zijn er diverse trainingen geweest, onder andere gericht op de sociale vaardigheden en op het opkomen voor jezelf. De leerlingenraad is getraind in effectief vergaderen. Daarnaast heeft een aantal docenten vakgerichte trainingen gevolgd om bij te blijven in het vakgebied. Essentieel onderdeel van het onderwijsleerproces is het leren in de oefen bedrijven. Hier leert de leerling onder andere werknemersvaardigheden in een echte werkomgeving. Binnen de school zijn zes oefenbedrijven ingericht om de leerling zoveel en zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Het afgelopen jaar heeft binnen de oefenbedrijven van Esloo PrO een grote verandering plaatsgevonden. Nieuw is het oefenbedrijf Zorg en Welzijn. Dit is volledig ingericht met prachtige kasten die door architectenbureau AAO zijn ontworpen. Na enige tijd improviseren is het lokaal nu volop in gebruik en worden er baby s in bad gedaan, visagie-lessen gegeven, maaltijden bereid, kortom alles wat in een zorg- en welzijnlokaal mogelijk is, wordt er gedaan. De leerlingen vinden het een fantastisch lokaal en ieder oefen bedrijf is al eens langs geweest om een les mee te draaien. Het oefenbedrijf Detailhandel is verplaatst naar de voorkant van het gebouw en ingericht in dezelfde stijl als Zorg en Welzijn. Er is een winkel waar buurtbewoners, ouders, docenten en leerlingen allerlei spulletjes kunnen kopen. De winkel is volgens bepaalde thema s ingericht. De leerlingen helpen de klanten en bedienen zelf de kassa en pakken de artikelen in. Ook zorgen ze ervoor dat de vitrines er iedere keer weer verzorgd en anders uitzien. Iedereen is er enthousiast over. De verbouwing is een succes. Vanuit het oefenbedrijf Fietstechniek worden leerlingen gedetacheerd op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Leerlingen repareren in de fietsenstalling van het ministerie onder leiding van een docent fietstechniek, fietsen van de ambtenaren van het ministerie. De ambtenaren kunnen zo nog dezelfde dag met een gerepareerde fiets weer naar huis. Ook de dienstfietsen die de ambtenaren ter beschikking staan voor werkverkeer worden door de leerlingen onderhouden. Het bijzondere van dit project is dat de leerlingen kennismaken met de praktijk en dat de ambtenaren kennismaken met onze leerlingen en school. Op deze wijze komt de school in nauw contact met Fietsproject op het ministerie van EL&I de maatschappij en andersom. De school is geen eiland, maar een wezenlijk onderdeel van de samenleving. Voor de school en leerlingen is dit een goede manier om de blik naar buiten te richten en de leerling zoveel mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Esloo PrO werkt met een aantal organisaties samen. Deze samenwerking beslaat verschillende gebieden: - SWVZHW: samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Zij zorgen voor diverse trainingen voor zorgcoördinatoren, zeswekelijkse bijeenkomsten voor zorgcoördinatoren, de indicatie voor leerlingen die afstromen en alsnog naar het praktijkonderwijs moeten, de contacten met organisaties als Jeugdzorg, MEE, CJG, Leerplicht, enzovoort, het overleg met directies en besturen over gezamenlijke belangen, het beheer en de verdeling van de gelden voor schoolmaatschappelijk werk, het loket naar Rebound en Knooppunt, kortom alles wat de directe onderwijszorg overstijgt. - CJG: Centrum voor Jeugd en gezin. Hier zit onder andere onze schoolarts. Ook zij organiseren bijeenkomsten voor alle scholen in het Laakkwartier. Esloo PrO is hierin de enige school voor voortgezet onderwijs. - De Stuurgroep: samenwerkingsverband van Haagse praktijkscholen. - Het landelijk werkverband. Zij organiseren ook trainingen en bijeenkomsten voor groepen uit het praktijkonderwijsveld. - Het ZAT: een samenwerkingsverband van onze interne zorgcommissie met de wijkagent, BJZ, MEE, leerplicht en de schoolarts. Esloo PrO biedt leerlingen een traject op maat aan. Over het algemeen stromen onze leerlingen uit naar een plek op de arbeidsmarkt. Leerlingen die naast voldoende sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden beschikken over voldoende studievaardigheden worden voorgedragen voor het examen Praktijkonderwijs. Alle voorgedragen leerlingen zijn hiervoor geslaagd! Als vervolg op het praktijkonderwijsdiploma kan een leerling opgaan voor het AKA-examen. Dit staat voor Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent, een mbo-opleiding op niveau 1. Esloo PrO verzorgt het scholingstraject van deze opleiding. Daarnaast moeten leerlingen stage lopen bij een gecertificeerd leerbedrijf. Voor het stageteam betekent dit dat er specifieker dan voorheen stages gezocht moeten worden. Zij hebben contact gehad met de kenniscentra van de diverse branches om stagebedrijven als leerbedrijf erkend te krijgen. De richtingen waarin de leerlingen wilden afstuderen waren detailhandel, zorg en techniek. Geslaagd! Het examen wordt afgenomen door ROC Mondriaan. Ook alle leerlingen die dit jaar zijn voorgedragen voor het AKA-examen zijn geslaagd. Op 1 maart 2010 deden drie van onze leerlingen mee aan het scholierendebat. De overige deelnemers waren vooral leerlingen van scholen voor vwo en atheneum en van ROC Mondriaan. Onze school was de enige praktijkschool die was uitgekozen om deel te nemen. De leerlingen moesten debatteren over stellingen die te maken hadden met de gemeentepolitiek. In het debat over de stellingen lieten onze leerlingen duidelijk merken dat ook zij hier een mening over hadden. Helaas hebben we de finale niet bereikt, maar vol trots kunnen wij melden dat één van onze leerlingen door jurylid en journaliste Aukje van Roessel werd uitgekozen tot debater die de meeste indruk op haar had gemaakt! Uiteraard zijn wij ook heel trots op de twee andere leerlingen die onze school prima vertegenwoordigd hebben. Behaalde diploma s en certificaten aka/niveau1 Bestendigheid plaatsingen branchecertificaat Bestendigheidspercentage Plaatsing leerlingen Werk Werk en Vervolg- overig Overig vervolg- onderwijs onderwijs onderwijs Esloo PrO op Haags scholierendebat 5

6 Edith Stein College Nieuwbouw in ontwikkeling Op het Edith Stein College zijn via de Lucas Academie enkele mentorenteams nog verder bekwaamd in de mentorvaardigheden. Bovendien is door de brugklasmentoren een programma voor de mentorlessen ontwikkeld. Het Tweede Fase-team startte een peercoachingstraject, waarbij collegiaal lessen werden bezocht en gefilmd. Na afloop werden de didactische vaardigheden collegiaal besproken. Dit traject wordt in het voorjaar van 2011 afgerond. Twee teamleiders behaalden het certificaat van de LeerCirkel. Een plaatsvervangend teamleider startte met de LeerCirkel. Enkele van onze docenten waren gedurende het jaar in opleiding om hun bevoegdheid te behalen. Daarbij wordt wederom vastgesteld dat de studielast hoog is en de studie veel werk oplevert. De leraren ervaren het studietraject over het algemeen als weinig inspirerend. Eén docent begon aan een cursus NT2. Een andere docent startte, ondersteund door de school, een coachingscursus. Daarnaast werden vele taalcursussen en vakbijeenkomsten bezocht. Lustrumfeest vmbo-(g)t havo vwo vmbo-(g)t havo vwo vmbo-(g)t havo vwo De leerlingen hebben op allerlei manieren ook weer buiten de reguliere kaders veel geleerd. Brugklassers gingen terug naar hun eigen basisscholen, de meisjes hadden hun girls day rondom techniek. Tweedeklassers hadden hun inmiddels traditionele projectweek 'Van de liefde'. Ook in de hogere klassen werden vele irreguliere leeractiviteiten gerealiseerd. Dat leidde wel eens tot de verzuchting dat er zo wel veel echte onderwijstijd verloren gaat. Nog niet alles is dus netjes ingebed in een programmatisch consistent en herkenbaar geheel. Een eerste ontmoeting tussen de Tweede Fase-teams van het Montaigne Lyceum en het Edith Stein leverde voor vele secties vervolg - afspraken op. Met oog op de kwalitatieve en beperkte kwantitatieve groei is een project gestart waarmee meer getalenteerde basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met de uitdagingen die Edith Stein in petto heeft. Dit project leidde tot een lesaanbod (een menukaart) voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Bij het sluiten van het kalenderjaar waren de eerste positieve reacties van basisscholen binnen. Uiteraard bleven de contacten met het samenwerkingsverband SWV- ZHW op peil. Er werd een eerste contact gelegd met het Colegio Arubano. Dat zal mogelijk leiden tot een intensieve samenwerking en wellicht zelfs uitwisselingen. In november werd Edith Stein bezocht door de inspectie. Dat leverde een goed gesprek op en een te verwachten uitslag. Edith Stein moet de vwo-afdeling binnen twee jaar uit het rood zien te krijgen en voorkomen dat die afdeling als zeer zwak wordt bestempeld. De examenresultaten en de in plannen vervatte en de al ondernomen activiteiten om de discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen op te lossen, zijn wat ons betreft veelbelovend. Edith Stein, dame van stand, vierde haar 95-ste verjaardag. Dat vierden we met een reünie, waar veel van de 'oude meisjes' aanwezig waren, en met veel festiviteiten die het gekleurde en toch zo gemeenschappelijke karakter van de school gestalte gaven. Tegelijkertijd kwam het bericht dat de planning voor de (ver)nieuwbouw kon gaan beginnen. Dit nieuws kwam als een aangename verrassing. Meteen werden de eerste impressies verzameld over hoe zo n gebouw er uit zou moeten zien en wat het uit zou moeten stralen. Edith Stein, dame van stand, is toe aan een nieuwe jas. Op 31 maart 2010 streden de leerlingen van vijf vwo in s Hertogenbosch in de finale van de landelijke debatingwedstrijd Meet The Boss. Eerder dit jaar werden ze al eerste in de Siemens-wedstrijd, maar nu kwamen negen schoolploegen uit het hele land bij elkaar. Allemaal finalisten in hun eigen regionale wedstrijd. Ons team behaalde de eerste prijs! Een geweldige prestatie, waarmee ze niet alleen zichzelf, maar ook Edith Stein op een geweldige manier op de kaart hebben gezet. Fatima werd bovendien ook nog eens uitgeroepen tot de beste debater. Debatwedstrijd Op 22 april 2010 werd in het Theater aan het Spui de finale van het Stedelijk Debat gehouden. In totaal deden er veertien scholen mee. Het Edith Stein werd vertegenwoordigd door Thairona Klepper uit 3M2 en Ilham Bouighit uit 3HM. Reeds tijdens de voorrondes op school hadden beide dames bewezen over veel debattalent te beschikken. Maar tijdens de finale moesten ze het wel opnemen tegen de sterkste kandidaten van de dertien andere scholen. Beide dames deden het buitengewoon goed en Thairona was zelfs de beste van allemaal vanwege haar goede argumentatie! Ze werd eerste en nam een superhippe laptop mee naar huis! En op school mag een jaar lang de prachtige wisselbeker staan! 6

7 Corbulo College Meerdaags projectonderwijs De lessentabel is uitgebreid met lessen wiskunde en techniek. Ook startte de praktische sectororiëntatie nu al in het eerste leerjaar, zodat de leerlingen eerder bewust worden gemaakt van de te maken keuze aan het einde van het tweede leerjaar. Het Corbulo College heeft een groot scala aan projecten. breed valt hier onder andere te denken aan Streetwatch, waarbij leerlingen tijdens pauzes surveilleren in en om de school en in het nabij gelegen winkelcentrum. In de onderbouw zijn de pareltjes het circus- en restaurantproject. In deze meerdaagse projecten leren de leerlingen samen te werken en het resultaat te tonen aan ouders en familie. In de lessen is ook het projectmatig werken opgenomen. Bij het unieke Action Labs concept werkt een klas in duo s gedifferentieerd en intersectoraal aan twaalf verschillende modules, variërend van Gezondheid en Conditie tot Lasertechnologie. In de bovenbouw krijgt het portfolio steeds meer inhoud. De bedoeling is dat leerlingen leren omgaan met reflectie op hun eigen handelen. Ze kijken met hun portfolio en tijdens functioneringsgesprekken naar hun sterke en zwakke punten. We willen er ook mee bereiken dat leerlingen een meer realistische beeldvorming krijgen. In de gesprekken krijgen ze een beter beeld van hun mogelijkheden en van wat ze moeten doen om daar te komen. De functioneringsgesprekken werden enkele jaren terug ingevoerd op de afdeling Handel en Administratie. Inmiddels tonen ook de andere bovenbouwafdelingen interesse en wordt interesse omgezet in beleid. ROC's, mbo's en bedrijven willen zien wat leerlingen kunnen. Dat kan met het leerlingportfolio. Bovendien leren leerlingen zo waar hun krachten liggen. Ook voor docenten is het zinvol. De docenten kunnen bedenken wat er voor nodig is om leerlingen goed te laten functioneren. Je betrekt leerlingen zo bij hun eigen ontwikkelproces en dat motiveert. Samenwerken Voor de lessen Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt in de onder- en bovenbouw samengewerkt met het Koorenhuis en het Trias. Deze organisaties organiseren voor ons diverse programma s, onder andere theaterprogramma s en muzieklessen. In de bovenbouw wordt in de sector Techniek steeds meer gezocht naar samenwerking met het bedrijfsleven. Dit heeft in 2010 geresulteerd in een convenant Wiskunde buiten de klas met een tiental technische bedrijven onder de naam TechNet. Deze bedrijven ondersteunen ons onderwijs via stageplekken, financiële bijdragen, rondleidingen, enzovoort. In 2010 heeft ook het windmolenproject het levenslicht gezien. Dit intersectorale onderwijs koppelt algemeen vormend onderwijs en ICTlessen aan het praktijkonderwijs. Leerlingen hebben in dit project vanuit het niets een eigen ontwerp voor een windmolen beschreven, getekend en gemaakt. Doelstellingen zijn onder andere samenwerken, ontwikkelen en innoveren van bepaalde technieken in vakoverstijgende vakken. Een mooi voorbeeld van hoe intersectoraal onderwijs in te passen is binnen de kaders van een bestaand programma van toetsing en afsluiting. Voor 2011 willen wij alle projecten en investeringen doortrekken. Het motto van 2010, borgen en verdiepen, wordt hiermee in stand gehouden. De maatschappelijke stage doet het Corbulo College samen met basisscholen, het Rode Kruis en de politie Haaglanden. Leerlingen hebben als lesassistent op basisscholen het vak Techniek verzorgd, uiteraard samen met de groepsleerkrachten. Op een tiental basisscholen zijn onze leerlingen aan de slag gegaan en hebben zij het vmbo en het vak Techniek gepromoot! Voor de mensen met een beperking worden hulpmiddelen ontwikkeld, bijvoorbeeld een snijplankje waarmee iemand makkelijker zijn boterham kan smeren. Bij de politie Haaglanden hebben leerlingen geholpen bij drie grote projecten, namelijk acties tegen zakkenrollerij, acties tegen woninginbraak en met de politie als Streetwatch optredend in het naburige winkelcentrum Julianaplein. Ook in 2010 had het Corbulo een mooie opbrengstenkaart. Aandachtspunt blijft het rendement onderbouw. vmbo-b vmbo-k vmbo-b vmbo-k vmbo-b vmbo-k 7

8 Financieel. Personeel. Financieel resultaat versus begroot resultaat Resultaat Begroot resultaat Werkelijk resultaat , , ,- Toelichting op het resultaat Gevolgen functiemix In het Convenant Actieplan Leerkracht zijn ter verbetering van het loopbaanperspectief en het belonen van kwaliteit, nieuwe functieverhoudingen voor de docentschalen LB-LC-LD afgesproken, de zogenoemde functiemix. Deze functieverhoudingen dienen stapsgewijs gerealiseerd te worden vóór 1 oktober 2011 en vóór 1 oktober volg van het invoeren van de functiemix worden in de realisatie per school opgenomen. Voor 2011 zijn de extra baten functiemix en de te realiseren bedragen Het verschil wordt als bestemmingsreserve opgenomen. De volgende jaren zullen de baten nog voldoende zijn, maar vanaf de jaren 2014 of 2015 zal naar verwachting de realisatie groter zijn van de Esloo-organisatie, zowel op schoolniveau als voor de algemene directie. In overleg met bureau Interselect is Esloo gestart met een ontwikkeltraject voor het management. De algemene directie, schoolleiding en teamleiders hebben een ontwikkel-assessment ondergaan. Hieruit zijn persoons- en teamprofielen opgesteld die leiden tot verdere - individuele - scholing. Stelselwijziging BAPO Er is duidelijkheid gekomen over de verwerking van de BAPO-regeling in de jaarrekening. De baten en lasten van de BAPO zullen via de exploitatierekening gaan lopen. De aanpassing betekent dat schoolbesturen de kosten van de BAPO-regeling via de jaarlijkse exploitatie van de scholen laten lopen. De opgebouwde voorziening BAPO werd toegevoegd aan het vermogen. Dit had een negatief effect op de exploitatie en een positief effect op het vermogen. Nullijn De voorjaarsnota (waarin het kabinet op 31 mei 2010 bekend heeft gemaakt de nullijn te gaan hanteren in het onderwijs en een prijsbijstelling op de materiële bekostiging achterwege te laten), de inkorting van de salarisschalen en de invoering van de functiemix (in 2011 en 2014) nopen tot een zeer behoedzaam optreden ten aanzien van de financiën van Esloo Onderwijsgroep. Met name de personele lasten zullen nu en in de komende jaren onze voortdurende aandacht moeten hebben. Tijdelijke verhoging GPL Om de alsmede door de nullijn ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, heeft er wel een kasschuif plaatsgevonden uit de loonbijstelling 2011 naar Deze bijdrage kon worden aangewend voor de financiering van de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten, inclusief pensioenen en de overige arbeidsvoorwaarden die sociale partners (VO-raad en werknemersorganisaties) voor het voortgezet onderwijs op decentraal niveau in de cao voortgezet onderwijs hebben afgesproken. Personele uitgaven Met de scholen van Esloo Onderwijsgroep zijn naar aanleiding van de diverse forecasts gedurende 2010 gesprekken gevoerd. De post personeel blijft een bron blijft van voortdurende zorg. De personele lasten van Edith Stein College, Diamant College, Esloo Praktijkonderwijs en Montaigne Lyceum zullen moeten worden teruggedrongen. Horizontale verantwoording Esloo legt horizontaal verantwoording af aan zijn eigen belanghebbenden, namelijk ouders en de maatschappelijke raad. Verticale verantwoording legt Esloo af aan het bestuur van Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs heeft allerlei berekeningen over de komende jaren laten uitvoeren om te onderzoeken of het financieel haalbaar zou zijn om dit wellicht eerder in te voeren. Deze berekeningen hebben aangetoond dat dit grote financiële gevolgen gaat hebben, terwijl de (extra) financiële middelen vanuit de overheid onvoldoende lijken te zijn. Gezien de financiële situatie van Esloo Onderwijsgroep zou het met deze inzichten onverstandig zijn om de functiemix op een eerder tijdstip of ruimhartiger dan wettelijk gesteld, in te voeren. In de (meerjaren)begroting worden de jaarlijkse extra baten voor de functiemix via de kostenplaats 21GU opgenomen. De daadwerkelijke jaarlijkse extra uitgaven als ge- LB LC LD Corbulo College 58,8 57,7 29,2 36,6 12,0 4,1 Diamant College 76,2 77,2 23,8 22,8 Edith Stein College 57,6 57,1 29,5 28,0 12,9 4,9 Esloo PrO 70,5 73,9 29,5 26,1 Montaigne Lyceum 61,4 53,8 27,2 33,1 11,4 13,1 College St. Paul 65,7 59,3 31,1 36,6 3,2 4,1 Esloo totaal 63,8 60,8 28,2 30,4 8,0 8,8 dan de baten. Over de komende twintig jaar zal dit leiden tot een cumulatief tekort van vier miljoen euro en een jaarlijks tekort van euro. Hieruit is af te leiden dat - indien er in de komende jaren geen wezenlijke beleidswijziging zal plaatsvinden - deze extra functie mix-uitgaven zullen moeten worden bekostigd uit de reguliere (lumpsum) baten. Dat zal dan leiden tot wezenlijke bezuinigingen op personele kosten en dus de formatieve inzet ofwel de lessentabel. Deskundig en competent Het scholingsplan van Esloo Onderwijsgroep geeft aan dat alle medewerkers deskundig en competent moeten zijn en blijven. Dat geldt ook voor het management Toekomst Door het ingezette wervingsoffensief wordt een versterking van de aanmelding van nieuwe leerlingen verwacht. De door Esloo gekozen begrotingssystematiek karakteriseert zich door een voorzichtige wijze van begroten. Immers het negatieve weerstandsvermogen zet ons jaarlijks al bij aanvang van een begrotingsjaar op een ruime achterstand. Enerzijds door de hoge rentelasten en anderzijds door de inspanningen om het negatieve saldo van het weerstandsvermogen in te lopen. De positie van Esloo bij de invoering van de functiemix ( ,- extra investering over een periode van negen jaar) verdient ook in dit kader ruime aandacht. Facilitaire zaken. ICT. Gebouwen In 2010 zijn alle gebouwen geschouwd en de resultaten zijn opgenomen in een concept onderhoudsplanning. We hebben nu een goed zicht op de actuele staat van onderhoud van de panden en kunnen per school een geïndexeerd meerjarenplan opstellen met daaraan verbonden een periodieke dotatie in de voorzieningen. Jaarlijks zullen de plannen doorgesproken en eventueel bijgesteld worden. De nieuwbouwplannen van College St. Paul zijn in 2010 concreet geworden. Vanuit het plan van eisen is een voorontwerp gemaakt dat uiteindelijk aan het einde van het jaar heeft geleid tot een definitief ontwerp. In het najaar is het oude gebouw aan het Isabellaland afgebroken en is het terrein bouwrijp gemaakt. Naar verwachting zal in de herfst van 2011 de eerste paal de grond ingaan. Ook de nieuwbouw van het Edith Stein College begint vastere vormen aan te nemen. Men is gestart met het opstellen van een visie om te komen tot een plan van eisen. Inventaris In november is ten behoeve van de verzekering alle boedel van de scholen door de gemeente Den Haag geïnventariseerd. De rapporten ge - ven een goed beeld van wat er aan inventaris binnen de scholen aanwezig is en de vervangingswaarden daarvan. Arbo/BHV In het voorjaar is de bedrijfshulpverlening verstevigd via scholing. De scholen beschikken nu over voldoende opgeleidde bedrijfshulpverleners. Ook is er op elke vestiging minimaal één ontruimingsoefening georganiseerd. Alle vestigingen beschikken sinds februari 2010 over een AED. Audit veiligheidscertificaat De gemeente Den Haag heeft een veiligheidscertificaat ingesteld voor scholen die actief bezig zijn met de veiligheid binnen hun instelling. Het Montaigne Lyceum heeft als eerste dit certificaat mogen ontvangen. In 2011 zullen drie andere scholen binnen de Esloo Onderwijsgroep volgen. Inkoop Binnen Lucas Onderwijs zijn in 2010 via Europese aanbestedingen gunstige contracten aangegaan voor de inkoop van energie en kantoorartikelen. Deze afspraken zullen zeker leiden tot een kostenbesparing binnen de Esloo Onderwijsgroep. Voortgezet onderwijs vraagt in groeiende mate om meer mobiliteit binnen de infrastructuur. De opkomst van tablet pc s als de ipad en de groeiende markt voor smart - phones brengt nieuwe mogelijkheden en versterkt daarmee deze behoefte. In 2010 is de capaciteit en dekking van de draadloze netwerken op het overgrote deel van de vestigingen substantieel uitgebreid. Daarnaast is een duurzame voorziening getroffen om ook apparaten die geen eigendom van de school zijn, toegang te geven. Ook de inzet van digitale schoolborden is aanzienlijk gestegen. Bij verbouw en/of nieuwbouw is de plaatsing van een smartboard eerder regel dan uitzondering geworden. Daarbij is de computer in het klaslokaal bijna niet meer weg te denken. In 2010 is de Esloo Webportal vervangen door Sharepoint Onder het motto Kennis groeit door het te delen is een start gemaakt om onderling informatie uit te wisselen en inzichtelijk te maken. In 2009 is de leerlingadministratie in Magister gekoppeld aan het automatiseringssysteem. Hiermee is de digitale in- en uitstroom van leerlingen volledig geautomatiseerd. Het resultaat hiervan is een probleemloze overgang van het schooljaar met een minimale inzet aan ICT-personeel. Met de komst van Windows 7 en. Colofon. Esloo participeert in de landelijke netwerken Platform Eigentijds Onderwijs, Universum (Platform bètatechniek) en Platform Techniek Breed. Verder is Esloo betrokken bij alle Haagse programma s op het gebied van voortgezet onderwijs, zoals De Rode Loper, Spirit4You, TechnoTalent, SOB BLF, sverband Zuid-Holland West (Passend Onderwijs, Bovo-Digitaal). Deze speciale uitgave van Esloo Direct bevat de verkorte versie van het jaarverslag over Voor een volledige jaarrekening kunt u terecht bij Kopij Het volgende nummer van Esloo Direct verschijnt in oktober Suggesties en kopij kunt u mailen naar Marjolein Verheij, Office 2010 start een nieuw tijdperk op het gebied van werkplekbeheer. In november 2010 is een project opgestart om een gefaseerde overstap daarin mogelijk te maken. Met de komst van vele nieuwe mogelijkheden is besloten de complete werkplekinrichting te herzien en een nieuw beheersplatform neer te zetten. Het verwachte resultaat is een gecontroleerde uitrol van Windows 7 op de werkplekken binnen Esloo. Hierbij wordt het onderhoud flexibeler en efficiënter, waarbij meer proactief beheer mogelijk is. De afdeling ICT heeft meldingen verwerkt in 2010, waarbij 78% op de eerste lijn is afgehandeld. Redactie Annemarie Breeve (eindredactie), Ruud Eskes, Roel Gordijn, Marjolein Verheij Fotografie Eigen beheer Esloo, Lou Wolfs (foto's College St. Paul), Robert Leemans (foto's Montaigne Lyceum) Opmaak en drukwerk The Happy Horseman BV 8

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Leeuwarder Lyceum HAVO VWO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO BRIN nummer : 20DL 00 VWO Onderzoeksnummer : 253983

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02LB-8 Registratienummer: 3416940 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Locatie Koninklijke Scholengemeenschap Afdelingen mavo en havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Locatie Koninklijke Scholengemeenschap Afdelingen mavo en havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Locatie Koninklijke Scholengemeenschap Afdelingen mavo en havo Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 20KQ Onderzoek uitgevoerd op: 30

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK FAREL COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummers: 87057 en 87058 Onderzoek uitgevoerd op: 7 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 17DN C2 BRIN nummer : 17DN 01 HAVO BRIN nummer : 17DN 01 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 120324 Datum schoolbezoek : 18 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan Afdeling Vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW-0 Arrangementsnummer: 168177 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderbezoek : 11 november 2015 Rapport

Nadere informatie

1 K waliteitsverslag 2016/2017 Het Rhedens ONDERWIJSKWALITEIT

1 K waliteitsverslag 2016/2017 Het Rhedens ONDERWIJSKWALITEIT ONDERWIJSKWALITEIT Het Rhedens wil dat haar onderwijs aansluit bij de verwachtingen van leerlingen en ouders. De school wil een omgeving bieden waar medewerkers met plezier en professioneel hun werk kunnen

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool Schoolplan 2012-2016 Dijnselburgschool Zeist, juli 2012 Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Praktisch onderwijs, met een eigen werkwijze. Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs maakt deel uit van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Nieuwe Veste HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Nieuwe Veste HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Nieuwe Veste HAVO Plaats : Hardenberg BRIN nummer : 12IR C5 BRIN nummer : 12IR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 274705 Datum onderzoek : 5 maart 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie