Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011"

Transcriptie

1 Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

2 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan Bezoek en postadressen: Locatie I Locatie II Christinastraat 4 Irenestraat CZ Sint-Michielsgestel 5271 ED sint-michielsgestel Telefoon: Telefoon: website: OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Onderwijs Samenvatting evaluatie en plannen Verslag en plannen opleidingsschool Leerlingenverloop Verslag en plannen interne begeleiding Verslag en plannen Talentenbureau Verslag ICT Resultaten en kwaliteit 25 3 Personeel Formatie 26 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

4 1. Inleiding In het schoolplan heeft De Touwladder de beleidsvoornemens voor een periode van 4 jaar in beeld gebracht. Om een verdeling van die beleidsvoornemens te maken over de vier jaren worden er jaarlijks prioriteiten gesteld. In het gecombineerde jaarplan/jaarverslag worden de beleidsvoornemens verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het jaarverslag/jaarplan wordt aan het einde van het schooljaar geschreven door de directeur. De IB-ers en clustercoördinatoren e.a. leveren een bijdrage. In dit document worden de volgende twee delen met elkaar gecombineerd: 1. Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan 2011 In dit onderwijskundig jaarverslag doen we verslag van de belangrijkste onderwijskundige activiteiten van het afgelopen schooljaar. In het onderwijskundig jaarplan worden de onderwijskundige activiteiten van het nieuwe schooljaar aangegeven, Het jaarverslag/jaarplan wordt z.s.m. na afloop van het schooljaar toegezonden aan: 1. De algemene directie; 2. De medezeggenschapsraad van de school; 3. De personeelsleden; Het jaarverslag/jaarplan wordt geplaatst op de website van de school. Hierdoor is de informatie beschikbaar voor alle ouders en belangstellenden. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

5 2. Onderwijs 2.1 Een samenvatting van evaluatie van de clusterontwikkelplannen van en de plannen voor het schooljaar Actie schooljaar Resultaten schooljaar Acties Verwachte resultaten Rekenen Rekenen op 3 niveaus schoolbreed invoeren en op elkaar afstemmen. Klassenvisitatie door directeur om toepassing hiervan te bekijken. Zie boekje: Rekenen op de Touwladder in de bijlage. In de groepen 3 t/m 8 wordt volgens de afspraken, zoals aangegeven in het boekje rekenen op de Touwladder gewerkt. Het niveau van uitvoering is nog niet overal optimaal. Directeur heeft in de betreffende groepen het rekenonderwijs geobserveerd. SLOprogramma doornemen in CO. GIPmodel in CO toelichten met concreet waarneembaar leerkrachtgedrag. CC en leerkrachten bekijken de toepassing van het GIPmodel en bespreken dit na met elkaar, in CO en in staf. Hieruit aandachtspunten formuleren. In de groepen 3 t/m 8 wordt volgens de afspraken, zoals aangegeven in het boekje rekenen op de Touwladder gewerkt, dus op 3 niveau s. -compacten m.b.v. SLOrichtlijnen in doorgaande lijn binnen de school -de leerkracht past vanuit het GIPmodel het stoplicht, gebruik van de rood/ groene kaartjes, time-timer en het vaste looprondje toe. -de toepassing van deze punten wordt door de directeur aan de hand van een kijkwijzer in de betreffende groepen bekeken en nabesproken. Actie schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Collegiale consultatie Schoolbreed Collegiale consultatie zal verder vormgegeven worden. De leerkrachten gaan minimaal één keer dit schooljaar bij elkaar kijken tijdens het rekenen in de middenbouw. In de bovenbouw bij het rekenen/ weektaak en in de onderbouw bij het werken/ rekenen en toepassing GIPmodel. De clustercoördinatoren zullen gaan kijken naar de ontwikkelingen binnen de school. De meeste leerkrachten hebben één keer bij elkaar gekeken, volgens de gemaakte afspraken. Doelstelling GIPmodel nog eens verduidelijken. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

6 Verwachte resultaten Actie schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Verwachte resultaten CC maken schema zodat leerkrachten bij elkaar kunnen gaan kijken aan de hand van een kijkwijzer. Aan de hand van de nabespreking hiervan worden aandachtspunten geformuleerd. Afstemming bewerkstelligen in doorgaande lijn door met elkaar in gesprek te gaan hierover en de afspraken vast te leggen. De CC gaan kijken naar de toepassingen van het GIPmodel bij alle leerkrachten. Aan de hand van de nabespreking hiervan worden aandachtspunten geformuleerd. De leerkrachten gaan minimaal één keer dit schooljaar bij elkaar kijken tijdens het werken [1-2], hoekenwerk of rekenen[3],het rekenen [4-8]. Zicht krijgen op doorgaande lijn in de toepassing van het GIPmodel binnen het cluster, Facultatief clusterdoorbrekend bij elkaar kijken. De CC gaan kijken naar de toepassingen van het GIPmodel bij iedereen. 3. Werken met portfolio s Met het werken met portfolio s zal schoolbreed gestart worden. Het werken met portfolio s is schoolbreed ingevoerd. Alle leerlingen zijn in het bezit van een portfoliomap. Werkgroep evalueert ervaringen van schooljaar Werkgroep maakt een plan voor schooljaar aan de hand van de opdracht van de staf. Werkgroep maakt meerwaarde duidelijk aan het team. Werkgroep komt met een plan voor -2011en zorgt voor de borging van de gemaakte afspraken. 4. Techniek integreren in het leerstofaanbod Acties schooljaar De techniekwerkgroep gaat de komende twee jaar verder met het implementeren van het onderdeel techniek binnen het aangeboden onderwijs; Er zullen nieuwe materialen aangeschaft en geïntegreerd gaan worden binnen het onderwijsaanbod; Resultaten schooljaar Acties schooljaar OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder Er zijn nieuwe materialen aangeschaft en deze worden gebruikt in het techniekonderwijs. De techniekwerkgroep gaat het komende jaar verder met het implementeren van het onderdeel techniek binnen het aangeboden onderwijs; Er zullen nieuwe materialen aangeschaft en geïntegreerd gaan worden binnen het onderwijsaanbod;

7 Wat er is, wordt geinventariseerd Verwachte resultaten Acties schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Er zijn nieuwe materialen aangeschaft en deze worden gebruikt in het techniekonderwijs. Er wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande materialen. 5. Doorgaande lijn weektaak Onderbouw Komend schooljaar zal nog meer keuze binnen het hoekenwerk worden doorgevoerd vanwege afstemming op de diverse niveaus en naar de verschillende intelligenties. Afspraken moeten afgestemd worden met de middenbouw zodat er een goede doorgaande lijn is. Midden- en bovenbouw Bij de weektaak wordt gedifferentieerd werk aangeboden binnen de parallelgroepen en er worden afspraken gemaakt met betrekking tot het registreren. Daarnaast wordt het gebruik van het stoplicht en de rood/groene kaartjes verder ingebed in de klassenorganisatie. In de OB zijn meer keuzemogelijkheden ingevoerd. In de MB en BB is het aanbieden van gedifferentieerd werk gerealiseerd. Er zijn concrete afspraken gemaakt betreffende het registreren. In alle groepen wordt tijdens de weektaak gewerkt met stoplicht, rood/groene kaartjes. CCers gaan m.b.v. een kijkwijzer kijken naar het werken tijdens hoekenwerk/ weektaak. In de clusters worden deze bezoeken nabesproken ; ook de afspraken worden meegenomen in dit overleg. Zo nodig worden deze aangepast en/ of aangevuld. Ook de afstemming van het werk tussen de parallelgroepen komt aan de orde. Hierna formuleert de staf schoolbreed de afspraken rondom de doorgaande lijn en koppelt deze weer terug naar de clusters. Daarna worden ze definitief geborgd. Verwachte resultaten schooljaar OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder Iedereen werkt volgens de gemaakte afspraken die schoolbreed geborgd zijn [doorgaande lijn voor de weektaak/ zelfstandig werken]. Gedifferentieerd werken volgens de gemaakte afspraken die schoolbreed geborgd zijn [differentiatie binnen de weektaak voor gr.4 t/m 8 en afspraken hoekenwerk voor gr. 3] Afstemming van het werk tussen de

8 parallelgroepen. Verdere afstemming van de doorgaande lijn in de school. Acties schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Verwachte resultaten Meer- en hoogbegaafdheid De pluskast wordt in het volgend schooljaar schoolbreed opgezet, ingedeeld en aangevuld. Verder uitwerken van verrijkingsmappen schoolbreed tevens komt er scholing voor het team. De pluskast is schoolbreed opgezet. De verrijkingsmappen zijn schoolbreed verder uitgewerkt. Er heeft scholing plaatsgevonden voor het team. CCers formuleren afspraken rondom het inrichten van de pluskast. Tijdens het WO zullen deze kasten daadwerkelijk ingericht worden. Werkgroep pluskast maakt voorzet voor schoolspecifieke afspraken voor gebruik pluskast t.b.v. bespreking in de clusters. Afspraken over verrijkingsmap komen aan bod tijdens CO. In tweede helft schooljaar pilot talentenklas door IBer. De pluskast wordt clusterdoorbrekend vorm gegeven. De inrichting van de kast wordt schoolbreed afgestemd. Over het gebruik van de pluskast worden schoolspecifieke afspraken gemaakt. Duidelijke inzet en afspraken rondom de verrijkingsmappen. Pilot voor talentenklas. Actie schooljaar Groepsdoorbrekend werken Onderbouwcluster Uitgangspunt hierbij is dat kinderen leren van en met elkaar Het moet een meerwaarde hebben [het is een middel om te komen tot niet doel op zich] Toepassingen kunnen zowel klassen- als groepsdoorbrekend zijn,bijvoorbeeld Toepassingen in het Touwladderuurtje, bij spelletjesmiddagen en maandsluitingen Kennismaken oudste kleuters in groep 3 AVIlezen Toepassingen bij ZONkinderen van Veilig leren lezen Toepassingen bij goede rekenaars uit beide OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

9 Resultaten schooljaar Acties Verwachte resultaten OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder groepen 3 Toepassingen kleuters maken gebruik van dezelfde hoek die aansluit bij het thema. Middenbouwcluster Aan het eind van dit schooljaar zijn er minimaal 5 rondes hoekenwerk geweest rondom 17 dozen. Met deze dozen wordt binnen het cluster heterogeen, groepsdoorbrekend gewerkt (groep 4 t/m 6 door elkaar). Bovenbouwcluster Komend schooljaar gaan we aan de volgende drie thema s groepsdoorbrekend werken: Thema 1: Ruimte wk 46, 47, 48 Thema 2: Tropen wk 09, 10, 11 Thema 3: WO II wk 21, 22, 23 Uitgangspunt voor het thematisch werken is de meervoudige intelligentie van de kinderen. OB: tijdens spelletjesmiddagen, touwladderuurtje, maandsluitingen, kennismaking oudste kleuters, AVI lezen, Veilig leren lezen, rekenen in groep 3 en themawerk, is groepsdoorbrekend gewerkt. MB: er zijn 5 rondes hoekenwerk uitgevoerd. BB: Er is tijdens drie thema s groepsdoorbrekend gewerkt. OB:taken zijn verdeeld. MB: rondes zijn ingepland en wie welke doos ontwikkelt BB:alles is ingepland en coördinatoren zijn verdeeld Onderbouwcluster Kennismaken oudste kleuters in groep 3 AVIlezen Toepassingen bij ZONkinderen van Veilig leren lezen Toepassingen kleuters maken gebruik van dezelfde hoek die aansluit bij het thema. Middenbouwcluster: Aan het eind van dit schooljaar zijn er minimaal 4 rondes hoekenwerk geweest van drie weken. Hiermee wordt heterogeen, groepsdoorbrekend gewerkt (groep 4 t/m 6 door elkaar). Er zullen 3 dozen rondom het thema techniek worden ontwikkeld. Bovenbouwcluster Komend schooljaar gaan we aan de volgende drie thema s groepsdoorbrekend werken: Thema 1: kracht en energie wk 45,46, 47 Thema 2: samenwerking in de wereld wk 5, 6, 7 Thema 3: Indonesie wk 15,16,17[ hierbij wordt kids move in the World betrokken] Uitgangspunt voor het thematisch werken is de meervoudige intelligentie van de kinderen.

10 2.2 Verslag opleidingsschool Opleidingsschool zijn we in relatie tot de Pabo te s Hertogenbosch en ROC s in de omgeving. De verdeling van de Pabostudenten is vooraf vastgelegd, te weten: 2 propedeusestudenten. ( eerste jaars ) 4 hoofdfasestudenten. ( tweede/derdejaars ) 2 meestertrajectstudenten. ( vierdejaars ) mits er natuurlijk voldoende studenten om te plaatsen zijn. De plaatsing van ROC-studenten wordt van jaar tot jaar bekeken. Ook studenten van universiteiten en hogescholen zijn bij ons te gast. Dit schooljaar heeft de herijking vanuit Calibris plaatsgevonden. Onze school is opnieuw aangemerkt als leerplek. Plaatsing van de studenten: - 3 propedeusestudenten in de groepen 8(2x) en 6. Na carnaval 1 student in groep 1-2 en 1 in groep 3. 1 student heeft de opleiding vroegtijdig verlaten per januari. - 3 ( bijna )hoofdfasestudenten in de groepen 4, 5 en 7. Na de herfstvakantie 1 student verplaatst i.v.m. de omstandigheden in die groep. (8) Na carnaval 1 student in groep 6 en 1 student in 8 en 1 student in groep ( bijna )afstudeerstudent in groep 1-2 en ROC studenten Onderwijsassistente tweede jaars in de groepen 1-2 en vanaf januari 1 van de 2 studenten in groep 4. Activiteiten in relatie tot opleidingsschool: -Pabodocent bezoekt ons 1 keer per 2 weken voor overleg met de basisschoolcoach. -4 keer een studiedag voor alle basisschoolcoaches op de Pabo. -3 intervisiebijeenkomsten op regionaal niveau. ( Dommel en Aa ). -3 intervisiebijeenkomsten op Skiposniveau. -4 intervisiebijeenkomsten op schoolniveau met studenten en/of mentoren. -1 ontmoetingsmiddag op de Pabo voor eerstejaars studenten om zich te oriënteren op de volgende opleidingsschool. 2 van die studenten zijn voor het nieuwe jaar op onze school geplaatst. De studenten hebben naast hun groepswerkzaamheden ook groepsoverstijgende werkzaamheden verricht zoals: Het verzorgen van de kinderboekenweek, deelname aan het schoolkamp, voorbereiding en uitvoering van de kerstmusical, deelname aan de schoolsportolympiade. Verder wordt er regelmatig een beroep gedaan op de studenten om een groep voor een bepaalde tijd over te nemen. Aan afstudeerders wordt al een grotere verantwoordelijkheid toegekend om een groep voor langere tijd over te nemen. Knelpunten: 1. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over het beoordelen van de studenten via de portal van Fontys. ROC. Het Koning Willem 1 College heeft ons 2 studenten onderwijsassistente geleverd. Eén heeft een jaar in de groep 1-2 stage gelopen. De ander heeft een half jaar in groep 1-2 en een half jaar in groep 4 gestaan. Ze hebben de stage met goed resultaat doorlopen en gaan allebei naar een nieuwe school. Andere onderwijsinstellingen. 2 studenten van Fontys Tilburg OHAB, die werkten aan de SOVAcursus voor kinderen in het eerste half jaar. TumTum( training in groepjes op sociaal-emotioneel gebied ) OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

11 2 studenten van Fontys Tilburg OHAB, die werkten aan de SOVAcursus voor kinderen in het tweede half jaar. 1 studente van Reinier van Arkel die de cursus Alles Kidzz met kinderen heeft verzorgd. ( individuele training op sociaal-emotioneel gebied) 1 student van de universiteit Nijmegen heeft onderzoek gedaan in groep 8 m.b.t. toetsing van een leerling en interactie leerling-leerkracht. Een tweetal en later nog een viertal scholieren van Beekvliet hebben hun maatschappelijke stage in groep 5 en 7 volbracht. Het schooljaar In het schooljaar hebben wij een student die een meestertraject in de onderbouw volgt en een in de bovenbouw. De opdrachten die deze studenten krijgen liggen weer in het verlengde van onze schoolontwikkeling voor onderbouw en bovenbouw. Wij vinden dat onze studenten moeten proberen bij te dragen aan onze schoolontwikkeling. Dit is niet alleen voorbehouden aan studenten in de eindfase maar ook hoofdfasestudenten kunnen hun bijdrage leveren. De studenten mogen ook zelf initiatieven ontplooien om hun portfolio uit te breiden en tevens een bijdrage te leveren aan de school bijv. binnen de clusterontwikkelplannen van het betreffende cluster. Ook de Pabocoach zal hier in de toekomst een grotere rol in krijgen. Wanneer de Pabocoach ongeveer één keer in de twee weken op de opleidingsschool is, zal er meer tijd besteed worden aan de ontwikkelopdrachten en onderzoeksvraagstukken van de school. Wij vinden verder dat studenten in de hoofdfase al een bepaalde mate van flexibiliteit aan de dag moeten leggen zodat ze ook ingezet kunnen worden in andere groepen dan hun vaste groep. Hoofdfasestudenten hebben in principe de maandag als ontwikkeldag en de dinsdag als groepsdag. Op de maandag mag bredere inzetbaarheid verondersteld worden. De studenten mogen ook gezamenlijk proberen projecten op te zetten voor de school. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met de leerkrachten. Bij het opzetten van projecten moeten ze wel proberen al rekening te houden met de verschillende geledingen waarmee ze te maken krijgen. Ook de meestertrajectstudenten kunnen de hulp inroepen van de andere studenten. Hier moet wel een goede communicatie aan vooraf gaan. Claimen of eisen kan niet. Plan van aanpak Twee jaar geleden is er een grote enquête geweest m.b.t. opleiden in school. Het ligt voor de hand dat we met de uitkomsten hiervan iets moeten gaan doen. Met ingang van het schooljaar zijn de Roald-Dahl en de St.Lambertus op het gebied van studenten samengegaan met de Touwladder. Doelen Schooljaar Realiseren Wie 1. Taakomschrijving 09 Voor Edward Klaar mentor 10 Herfstvakantie 2. Taakomschrijving 09 Voor Edward Klaar basisschoolcoach 10 Herfstvakantie 3. Vragenuurtje instellen 09 Structureel iedere 2 Edward Gedaan voor mentoren 10 weken 4. Intervisies vastleggen 09 Begin van het Edward/Anni Gedaan 10 schooljaar e 5. Bezoekrooster studieloopbaanbegeleid er op de website opnemen Vooraf aan ieder kwartaal Edward Gedaan 6. Toetsingsinstrumenten voor studenten opnemen op de website OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder Voor Kerstvakantie Edward Klaar

12 7. De informatievoorziening vanuit de Pabo beter stroomlijnen naar de mentoren 8. Visie op opleiden in school verder ontwikkelen 9. Ontwikkeling van profielen voor leerwerkplekken 10. Opbrengsten en aanbevelingen van de ontwikkelprojecten meenemen in de COP s 11. Inhoudelijk bijdragen aan het opleiden op de Pabo. 12. Mentoren begeleiden in het werken met 13. Studenten verdelen over de scholen. 14. Contacten aangaan en onderhouden met de satelietscholen Voor Kerstvakantie Edward/Anni e Voor zomervakantie Voor zomervakantie Voor kerstvakantie 2009 Voortdurend Ieder half jaar Voortdurend Edward/Nol/ Annie Edward/Anni e Staf Team Annie/Edwar d Edward Annie/Edwar d Gedaan Onder handen Onder handen Gedeeltelijk toegepast 2.3 Leerlingenverloop groep A B C D n.v.t. 1-2E n.v.t. n.v.t. 3A B C 23 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4A B C n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5A B C n.v.t n.v.t. n.v.t. 6A B C n.v.t. n.v.t. 22 n.v.t. n.v.t. 7A B C 21 n.v.t. n.v.t. 22 n.v.t. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

13 8A B C n.v.t. 20 n.v.t. n.v.t. 20 Totaal Verslag en plannen Interne Begeleiding. Zorgsysteem Begin van het schooljaar klassenbezoeken gehouden met aansluitend een overdrachtsgesprek tussen IB en leerkrachten. Verder zijn er gedurende het schooljaar nog 3 consultaties gehouden. Tijdens studiedagen was er volop aandacht voor hoogbegaafdheid. Er heeft bijscholing plaats gevonden en we zijn concreet bezig geweest met het opzetten van de zgn. pluskasten. Ook is er in het zorgoverleg een eerste aanzet gemaakt over de opzet van extra begeleiding voor de hoogbegaafde leerlingen. In het COP zijn de plannen opgenomen en komen ook komend schooljaar weer terug. Verder zijn we van plan om komend schooljaar te gaan starten met een pilot rondom een plusgroepje. Over deze mogelijkheden is volop gebrainstormd, samen met medewerker van WSNS/ DOEN groep. Vanaf 1 maart heeft een IB er twee dagen extra formatie gekregen voor het overnemen van de ambulante begeleiding vanuit cluster 4. Inhoud van het talentenbureau besproken en hoe in te zetten in ons zorgsysteem; Intervisie middels geïntegreerde zorgbijeenkomsten met Herlaarhof en de zwengel. Door omstandigheden vanuit Rec Chiron heeft dit niet 4, maar slechts 2 keer plaats gevonden. Volgend schooljaar zal dit niet voortgezet worden. We hebben slechts 1 LGF leerling. Vanuit Skipos is er gekozen voor een nieuw digitaal administratiesysteem: ParnasSys. Hiervoor hebben we enkele studiebijeenkomsten gevolgd en vanaf de voorjaarsvakantie is het ingevoerd. Ook voor komend jaar zal het een belangrijk speerpunt zijn. Met Giralis zijn we in overleg over het vastleggen van zorgniveaus/ zorgstructuur. Hiermee hopen we de zorg op een hoger niveau te tillen. Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten plaats gevonden hierover. Nu wachten we op de offerte en toestemming om er mee verder te gaan. Op donderdag 20 mei is de inspecteur op bezoek geweest. Hij heeft met directie, staf en IB om tafel gezeten, nadat hij een kort bezoek had gebracht in de groepen. Aandachtspunt voor de zorg is het opstellen van ontwikkelingsperspectieven. Uit dit bezoek is een beoordeling gekomen en er is een verslag gemaakt. Dit verslag zal te zijner tijd op de site terug te vinden zijn. Personele bezetting De taken zijn als volgt verdeeld: Mathilde Mandos: de groepen Elfri van Ieperen: de groepen Peggy van Heck: de groepen 7 en 8 Doublures schooljaar Groep 3: 1 Groep 6: 1 Groep 3: 1 Versnellen schooljaar Groep 7: einde schooljaar naar VO 1 leerling. Groep 2: 5 leerlingen zijn versneld naar groep 3 gegaan. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

14 Uitstroomgegevens De Touwladder naar school en brugklastype: Naast de uitstroom vanuit groep 8 heeft er een leerling uit groep 7 vervroegd de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Dit in goed overleg met alle betrokkenen. Voor de verwijzing naar de Marwindt was het noodzakelijk een vervroegde herindicatie aan te vragen. Deze is gehonoreerd. Ook voor de kinderen met Lwoo (4) zijn onderwijskundige rapporten geschreven. Voor deze kinderen is een positieve beschikking afgegeven Cito gemiddelde 536,3 533,9 537,5 536,4 School type brugklas Beekvliet gymnasium St Janslyceum Vmbo-t 1 vmbo-t/havo havo/atheneum atheneum/gymn Eldecollege praktijkonderwijs 1 lwoo vmbo k/b Vmbo t/ k Vmbo t/havo havo/atheneum VWO tweetalig 1 V Maerlant lwoo Havo/ atheneum 1 Vmbo Boxtel vmbo t/k 1 Lwoo-basis 1 Jacob Roelandcollege havo/vwo 1 Zwijsencollege vwo 1 Hervioncollege vmbo b/k 1 Jeroen Boschcollege havo/atheneum 2 1 Piersoncollege havo/vwo 1 1 Marwindt VSO (Nijmegen) 1 Totaal Gesprekken/ mailcontact met scholen V.O./ ouders Alle leerlingen uit groep 8 zijn geplaatst op de school van keuze. Voor alle leerlingen heeft er een overdracht plaats gevonden met de scholen van voortgezet onderwijs. Dit hield voor de zorgkinderen vaak in dat er zelfs extra gesprekken gepland waren voor een warme overdracht. Ook is er een handleiding aangeleverd voor deze kinderen, waar docenten alert op moeten wezen. Rugzakken schooljaar Gestart met 2 leerlingen cluster 2 1 leerling cluster 3 (deeltijd op V.O.) 6 leerlingen cluster 4 Aanvraag herindicatie: twee lln cluster 4 (21 april toegekend 1x/.) Één lle cluster 2 (12 juli toegekend) OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

15 Uitbreiding AB ivm zwangerschapsverlof Vanaf 1 maart heeft Peggy het zwangerschapsverlof ingevuld van Elke Eijnthoven. Hierdoor zijn haar groepstaken komen te vervallen. Ook in deze groep, dus te maken gehad met invalkrachten. Drie bijeenkomsten met supervisor hebben plaatsgevonden. In de laatste bijeenkomst de opzet geëvalueerd. Zorgcontract in groep 3 1 in groep 5 2 in groep 6 Verhuizers/ andere school 2 leerlingen uit groep 3 3 leerlingen uit groep 5 Uitstroom S.O. / S.B.O leerling vanuit groep 5 naar het SBO Contacten Giralis 15 sept. met Susan Broeren en de IB een bijeenkomst gehad over het opstellen van zorgniveaus binnen onze school. 15 juni met Susan eerste opzet gemaakt wensen ten aanzien van zorgniveaus. Begeleiding op groepsniveau Groep 4 is dit jaar intensief begeleid door Jan van Veen (SON edutraining). Dit houdt in dat de leerkracht intensief gecoacht en begeleid is, in de groepsaanpak, door Jan en door de IB-er van de middenbouw. School Maatschappelijk werk Naast het overleg dat we twee keer per jaar houden met de IB-ers van de Kern St. Michielsgestel heeft er elke maand contact plaats gevonden over verschillende leerlingen. Dit varieert van een keer per maand tot een eenmalig contact. Soms is consultatie voldoende, soms is er contact met ouders en/of kinderen. Groep 1: 5 leerlingen Groep 2: 4 leerlingen Groep 3: 4 leerlingen Groep 5: 2 leerlingen Groep 6 : 1 leerling Groep 7: 1 leerling Groep 8: 1 leerling Sociaal Verpleegkundige Naast het overleg dat we twee keer per jaar houden met de IB-ers van de Kern St. Michielsgestel heeft er elke maand contact plaats gevonden over verschillende leerlingen. Dit varieert van een keer per maand tot een eenmalig contact. Soms is consultatie voldoende, soms resulteert het in een begeleidingstraject voor ouders. Groep 1: 12 leerlingen Groep 2: 2 leerlingen Groep 3: 3 leerlingen WSNS bijeenkomsten met IB netwerk; bijeenkomsten over Passend Onderwijs met directie/ IB en leerkrachten; OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

16 Meesterlijk Coachen vervolgbijeenkomsten; Verschillende leerkrachten hebben deelgenomen aan scholing bij WSNS; Zorgloket Er zijn dit jaar diverse hulpvragen ingediend bij het zorgloket van WSNS. Ook zijn er hulpvragen vanuit het vorig schooljaar gecontinueerd. Groep 1-2: 3 hulpvragen zijn opgestart, 1 is lopend vanaf het vorig schooljaar. Groep 3: 1 hulpvraag is opgestart, 1 hulpvraag is lopend vanaf groep 1. Groep 4: 1 leerling vanuit groep 3 opgestart voor 1 leerling is een nieuwe hulpvraag opgestart; Groep 5: 1 leerling die vanuit groep 4 was opgestart en voor 2 leerlingen is een nieuwe hulpvraag opgestart; Twee hulpvragen zijn inmiddels afgesloten, de anderen lopen nog. PCL 1 aanmelding vanuit groep 3. Er is een positieve beschikking afgegeven. Er is een zorgcontract afgesloten en de leerling wordt op school begeleid. 1 aanmelding vanuit groep 5. Er is een positieve beschikking afgegeven. Deze leerling gaat na de zomervakantie naar het SBO; Cursussen/scholing studiedagen verdieping Meesterlijk Coachen door Peggy- Stacha; informatiebijeenkomst PGB bij stichting Balans door Mathilde en Peggy IB congres; Twee studiedagen met het team over hoogbegaafdheid: in samenwerking met Marij Persons vanuit WSNS; Lezing: Hoogbegaafdheid van Tessa Kieboom; Invoering Parnassys met IB en voor de collega s; Verdiepingscursus Gedragsproblemen ervaren; School zelfevaluatie van CITO; Uitleg door behandelaars van Dyslexie volgens de nieuwe criteria van de zorgverzekeraars; Overgang van BAO naar VO door de leerkrachten van groep 8; Cursusaanbod van WSNS; Intervisie bijeenkomsten: 2x gehouden over communicatie met ouders onder leiding van N. van Gurp; Symposium: ze zeggen dat ik gek ben gevolgd door Stacha en Mathilde op 3 november 09 over psychopathologie bij kinderen. DOEN (hoogbegaafdheidsgroep bij WSNS) Groep 3: 1 leerling Groep 5: 2 leerlingen Groep 6: 1 leerling Groep 7: 1 leerling Auto-laptop Groep 2: 1 traject is afgesloten. SOVA TUMTUM training met medewerking van 4 studenten van de Fontys Tilburg pedagogiek onder leiding van Stacha. Oktober 2009 t/m februari: 6 leerlingen. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

17 Maart t/m juni : 6 leerlingen. Alles Kidzzz We zijn reeds twee jaar als school aangesloten bij een onderzoek naar de effectiviteit van de training alles kidzzz.. Dit schooljaar zal het laatste jaar zijn dat er metingen verricht worden onder kinderen en hun ouders en leerkrachten. In september heeft de IB een voorlopige terugkoppeling gekregen over dit onderzoek. Ook konden er hulpvragen aangegeven worden en zijn er gerichte vragen gesteld over de training. Als het onderzoek is afgerond en uitgewerkt, zal er een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd. 1 student heeft 2 leerlingen de training Alles Kidzzz aangeboden. Hiermee is de bestaande wachtlijst op deze training voorlopig weg gewerkt. SKIPOS bijeenkomsten Dit jaar waren er vijf bijeenkomsten gepland met alle IB-ers van SKIPOS. Onderwerpen die hier besproken zijn, waren o.a. de invoering van Parnassys, afstemming van de toetskalenders, Auto & laptop, behandeling van dyslexie (o.a.verlengde armcontructie met Giralis), centrum jeugd & gezin, de eindtoets, Kind in zicht, praktijk van Stacha, intervisie. Daarnaast hebben we een aantal extra bijeenkomsten geweest rondom de invoering van Parnassys (2 ½ dag). Contacten met de kinderbescherming: Er is onderzoek geweest door de Raad van de Kinderbescherming naar de omstandigheden van 4 kinderen. School is daarbij betrokken. Contacten met Gemeente: Zorg voor Jeugd: dit schooljaar een aantal bijeenkomsten gehad met Dhr. P. Klein over de mogelijkheden die ZvJ te bieden heeft. Contacten met Bureau Jeugdzorg In de groepen 1-2 en 3 staan 6 kinderen onder toezicht van een voogd van BJZ. 1 kind heeft een voogd van de William Schrikker stichting. Regelmatig is er overleg met school, samen met/of in overleg met de ouders(s). Er is een zorgmelding gedaan door school voor 2 leerlingen. In 1 geval is er een zorgmelding gedaan door derden en is de school geïnformeerd. In 2 gevallen is er sprake geweest van huiselijk geweld. 2 kinderen zijn het afgelopen schooljaar uit huis geplaatst. Contacten met GGZ (Herlaarhof / Parkzicht) 16 maart geïntegreerde zorg bijeenkomst/ intervisie met teamleden 29 juni geïntegreerde zorg bijeenkomst/ intervisie met teamleden Incidenteel bespreking met de behandelaar van een leerling n.a.v. een rapportage/onderzoek. JAARPLAN IB De volgende zaken staan op onze agenda: Meer- en hoogbegaafdheid: Nieuwe werkgroep formeren rondom hoogbegaafdheid; Schoolbreed implementeren en uitbreiden Pluskasten; Uitbreiding verrijkingsmaterialen; OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

18 Stage lopen door IB bij DOEN (WSNS); Pilot starten met een plus-groepje in de tweede helft van het schooljaar; Ontwikkelen van beleid rondom het werken met plusgroep; Hulpvragen bij WSNS rondom hoogbegaafdheid. Inzetten van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. ParnasSys: Verder invoeren op teamniveau zoals beschreven in de clusterontwikkelplannen. Teamvergadering belegd met informatie over spelling-parnassys. Bijscholing IB. Spelling: IB en directie maken trendanalyses op het gebied van spelling en zetten aan de hand van de analyse acties uit richting het team in een meerjarenplan. IB en directie hebben 4 dagdelen gepland voor de analyse en de uitwerking daarvan. Teamvergadering belegd met informatie over spelling-parnassys. Giralis: Invoeren van zorgniveaus. Hierbij worden ParnasSys en de 1-zorgroute als uitgangspunt genomen. WSNS: Passend Onderwijs/ 1-zorgroute: IB netwerkwerkbijeenkomsten: 6 bijeenkomsten rondom verschillende thema s aangestuurd vanuit WSNS. Scholing: We maken dit schooljaar wederom gebruik van het scholingsaanbod vanuit WSNS voor IB-ers en leerkrachten. SKIPOS: IB bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten rondom passend onderwijs en de invoering van Parnassys Verder de gewone zaken die binnen de IB-werkzaamheden vallen. In het jaarverslag van - wordt dit uitgewerkt en gedocumenteerd. 2.5 Verslag en plannen Talentenbureau Personele bezetting Talentenbureau: Het talentenbureau werd op maandag en dinsdagochtend bemand door onze gedragsspecialist. In deze dagen zat tevens de administratie rondom het talentenbureau. Dat betekent dat deze dagen niet alleen met kinderen werd gewerkt, maar ook ingevuld werd met alle administratie die een LGF leerling met zich mee brengt. Indien nodig en uitvoerbaar hebben kinderen zonder LGF begeleiding gekregen. Soms zijn leerkrachten ondersteund bij het afnemen van toetsen. Rugzakken schooljaar : Groep 2 1 leerling* -het hele schooljaar Rec 2 spraak/taalachterstand Groep 7 1 leerling* - het hele schooljaar Rec 4 gedragsregulering/ NLD OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

19 Groep 8 1 leerling* - het hele schoojaar Rec 2 dove leerling 1 leerling - het hele schooljaar Rec 3 lichamelijke beperking 1 leerling - het hele schooljaar Rec 4 stoornis in autistisch spectrum 1 leerling - het hele schooljaar Rec 4 gedragsregulering/ ADHD 1 leerling - het hele schooljaar Rec 4 gedragsregulering/ ADHD 1 leerling* 1 leerling* - het hele schooljaar - januari 2009 Rec 4 ADD/ woordvindingsprobl. Etc. Rec 4 PDD nos * Dit schooljaar kwamen de volgende kinderen met een rugzak wekelijks in het talentenbureau. Aanvragen rugzak: Herindicaties voor 3 leerlingen. Alle drie de aanvragen zijn geïndiceerd, waardoor 2 leerlingen aangenomen konden worden op de scholen voor V(S)O en 1 leerling hier op school de extra begeleiding kan blijven krijgen. Begeleiding overige leerlingen schooljaar: Naast de rugzak leerlingen werden er ook andere kinderen begeleid door leerkrachten uit het talentenbureau. Groep 5 : 1 leerling (zorgcontract) Groep 7 : 1 leerling Groep 4 : 1 leerling Time-out plek Is dit schooljaar niet of nauwelijks ingezet. Aangeschafte materialen talentenbureau schooljaar Literatuur Als je nergens meer zin in hebt Zo gaan Roos en Tom met elkaar om Als je (g)een Einstein bent, Tessa Kieboom Niet pesten maar aanpakken, Landelijk Netwerk Autisme Materialen Handleiding voor jezelf: Hoe ik ben. Handleiding voor jezelf: Hersenen in bedrijf. Handeleiding voor jezelf: Hoe ik denk en voel Handeleiding voor jezelf: werkboek brugklas katern, 7 stuks Scholing Ze zeggen dat ik gek ben Middagsymposium over psychopathologische problemen van leerlingen Terugkomdag Meesterlijk Coachen, WSNS (1 dagdeel) Moeilijke gesprekken met ouders, WSNS (1 dagdeel) Financiën Het financieel overzicht is dit jaar gemaakt door de School Business Manager van onze school. Ambulante begeleiders Dit schooljaar waren ambulante begeleiders werkzaam voor leerlingen uit het talentenbureau: REC 2. REC 3. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

20 REC 4. Vergaderingen Er is regelmatig overleg geweest tussen de IB ers, leerkrachten en de gedragsspecialist over de leerlingen die begeleiding hebben gehad in het Talentenbureau Handelingsplannen/ evaluaties Er is dit jaar steeds planmatig gewerkt via handelingsplannen of een plan van aanpak. Deze werden steeds geëvalueerd na ongeveer 7 weken. Zowel de eigen leerkracht als de AB en IB kregen steeds een afschrift voor eigen gebruik. De IB-er van het talentenbureau was verantwoordelijk voor het bewaken van deze handelingsplannen/plannen van aanpak/ evaluaties en het up to date houden van het zorgdossier van de leerlingen. De afstemming vond steeds plaats tijdens het overleg tussen ouders, groepsleerkracht, AB en RT. Evaluatiegesprekken Dit jaar hebben we steeds na 6 tot 8 weken een evaluatiegesprek gevoerd. Het was prettig om dit afwisselend met en zonder ouders te voeren. Aan het begin en einde van het schooljaar is de IB-er aangesloten bij de gesprekken. Van elk gesprek is steeds een verslag gemaakt door de contactpersoon voor in het dossier. Een kopie was voor ouders, AB en groepsleerkracht. Dit schooljaar hebben we naast de oudergesprekken ook tweemaal de leerlingen uit cluster 4 besproken met AB vanuit de Zwengel en Herlaarhof. (zgn. project geïntegreerde schoolbegeleiding). Alle leerkrachten met een cluster 4 leerling waren uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken. Door stagiaires werden de groepen overgenomen en konden steeds een aantal leerkrachten tegelijk aansluiten. Door middels van deze intervisie hebben we leerkrachten de kans gegeven zich meer te professionaliseren op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Dit is naar volle tevredenheid van een ieder verlopen. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt en zijn tips en adviezen per leerling digitaal vastgelegd door het talentenbureau. Project geintegreede schoolbegeleiding De bijeenkomsten met medewerkers van de Zwengel, Herlaarhof en onze school hebben plaats gevonden op: Dinsdag 16 maart Dinsdag 29 juni Van elke leerling wordt steeds een kort overzicht bij gehouden door de gedragsspecialist met tips en adviezen die tijdens de bespreking ter sprake komen. Leerkrachten komen met hulpvragen die besproken worden. De bijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren en vanuit de zwengel, die dit project aansturen, hebben we als school veel complimenten ontvangen voor de opzet zoals we hier werken. Voor het volgende schooljaar zal deze opzet helaas niet meer mogelijk zijn aangezien we dan slechts 1 LGF-leerling uit REC4 zullen hebben. Plannen schooljaar Onze gedragsspecialist zal minder gaan werken in het talentenbureau. De tijd zal teruggebracht worden tot 2 ochtenden (maandag- en donderdagochtend). Tijdens deze ochtenden zal er tijd worden besteed aan de LGF-leerling, leerlingen met een zorgcontract, het geven van begeleiding op sociaal/emotioneel gebied aan leerlingen indien nodig, samen met IB en directie het opzetten van een talentenklas. Concept Zorg Op Maat Indien nodig zal, in samenwerking met leerkrachten, IB ers en mogelijk AB ers, het talentenbureau ernaar streven zo goed mogelijk zorg op maat te geven aan leerlingen van De Touwladder. Dit houdt in OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie