Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i."

Transcriptie

1 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i. Aan de Verenigde Vergadering Evaluatie van de integratie van de afdeling Handhaving Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 27 Maart 2014 Commissie MBH 12 Maart 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud vanvliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 27 maart Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1081.docx Bijlage: Evaluatie integratie afdeling Handhaving van WSRL en WSHD tbv WSHD.pdf Bijlage: Bijlage 1 Winst- en verliespunten als bijlage van de evaluatie integratie tbv WSHD.pdf Stukken ter inzage:

2 2. Voorstel_1081.docx Evaluatie integratie afdeling Handhaving 1. Aanleiding Per 1 oktober 2011 zijn de afdelingen Handhaving van WSRL en WSHD samengevoegd tot één afdeling. De belangrijkste doelstelling van deze integratie is kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en het bieden van ontwikkelingskansen aan medewerkers. Het integratieproces is tussentijds, in het najaar van 2012 geëvalueerd, en is 1 oktober 2013 afgerond. De resultaten hiervan zijn in deze evaluatie opgenomen. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: - Kennis te nemen van de rapportage over de eindevaluatie van de integratie van de afdeling Handhaving en in te stemmen met de aanbevelingen daarin. 3. Motivering In deze nota wordt de integratie geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria die in overleg met beide Ondernemingsraden zijn opgesteld ten behoeve van de tussentijdse evaluatie. Deze criteria worden ook in deze eindevaluatie weer behandeld. Uit de tussentijdse evaluatie van de integratie volgden extra aandachtspunten voor het tweede jaar van de integratie. In deze nota wordt de integratie geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria die in overleg met beide Ondernemingsraden zijn opgesteld ten behoeve van de tussentijdse evaluatie. Deze criteria zijn: a. operationele winst, kostenbesparingen en formatiereductie; b. verhoging van de slagkracht; c. flexibiliteit; d. sterkere positie van waterschappen als zelfstandige organisaties (op langere termijn); e. meer doorgroeimogelijkheden; f. kennisuitwisseling; g. hogere kwaliteit dienstverlening en daarmee een hogere klanttevredenheid; h. ziekteverzuim; i. tevredenheid bestuur, directie en OR; j. Rekenkamercommissie WSHD. Uit de evaluatie blijkt dat aan de meeste criteria met succes is voldaan. Een meetmethode voor de klanttevredenheid is nog in ontwikkeling. Gestreefd wordt naar vernieuwing van de administratie, waarbij klanten de behandeling van hun zaak digitaal kunnen volgen en na afronding hun oordeel daarover kenbaar kunnen maken. Uit de tussentijdse evaluatie van de integratie volgden extra aandachtspunten voor het tweede jaar van de integratie. Deze aandachtspunten zijn: -implementatie nieuwe structuur afdeling; -implementatie functiedifferentiatie handhavers; -verdere uniformering werkmethoden en administraties/registraties; -vaststelling meerjarenplan handhaving; -aandacht bij nieuwe ontwikkelingen voor de balans tussen beide organisaties. 1

3 In het kort beschrijft deze eindevaluatie deze aandachtspunten als volgt: De nieuwe structuur van de afdeling heeft zijn definitieve vorm gekregen in 2013, evenals het nieuwe functiehuis binnen de afdeling Handhaving. De functiedifferentiatie heeft in 2013 aan een aantal medewerkers de mogelijkheid gegeven om door te stromen. Naar verwachting zullen ook in 2014 relatief veel verschuivingen tussen functies plaatsvinden. De medewerkers van de administratie zijn volledig inzetbaar bij zowel WSHD als WSRL. De uniformering van de administratie en registratie wordt in de toekomst digitaal gefaciliteerd door de komst van uniforme volg- en registratiesystemen. Het meerjarenplan voor de afdeling Handhaving bevindt zich momenteel in de afrondingsfase en zal begin volgend jaar in de besluitvormingsronde worden gebracht. Op basis van berekeningen kan worden gesteld dat de uitwisseling van menskracht tussen beide beheergebieden goed in balans is. Verrekening van uren tussen de waterschappen is daarom niet nodig. De belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn: a. De integratie is succesvol verlopen en afgerond; b. Binnen het twee jaar durende integratieproces zijn de gestelde doelen behaald; c. Binnen het integratieproces is beperkt ingespeeld op cultuurverschillen en daarmee beperkt geïnvesteerd in de "zachte kant" van het HRM. Op basis van de evaluatie worden de volgende aanbevelingen gedaan: 1. Continueren van de geïntegreerde afdeling Handhaving en de verdiensten c.q. resultaten van de integratie; 2. Benoemen van en inspelen op cultuurverschillen die van invloed zijn op het functioneren van de afdeling; 3. Geven extra aandacht aan de "zachte kant" van het HRM. 4. Risico s Geen 5. Financiële aspecten De financiële resultaten van de integratie zijn beschreven in bijlage Personele aspecten De personele aspecten van de integratie zijn beschreven in de rapportage. 7. Juridische aspecten Niet van toepassing 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Deze evaluatie wordt intern, binnen de afdeling Handhaving, besproken. En te zijner tijd zal binnen de organisatie communicatie plaatsvinden. 2

4 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet 11. Verdere aanpak/ procedure 12. Evaluatie Niet van toepassing. 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel FN, CT, BJ 3

5 3. Evaluatie integratie afdeling Handhaving van WSRL en WSHD tbv WSHD EVALUATIE INTEGRATIE AFDELING HANDHAVING VAN WSRL EN WSHD 23 januari Inleiding Per 1 oktober 2011 zijn de afdelingen Handhaving van WSRL en WSHD samengevoegd tot één afdeling. De belangrijkste doelstelling van deze integratie is kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en het bieden van ontwikkelingskansen aan medewerkers. Het integratieproces is tussentijds, in het najaar van 2012 geëvalueerd en is 1 oktober 2013 officieel afgerond. In deze nota wordt de integratie geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria die in overleg met beider Ondernemingsraden zijn opgesteld ten behoeve van de tussentijdse evaluatie (hoofdstuk 2). In de tussentijdse evaluatie van de integratie in 2012 zijn vijf aandachtspunten opgesteld die in deze nota ook worden geëvalueerd (hoofdstuk 2). Eén van de aandachtspunten is de balans tussen beide organisaties. Dit aandachtspunt, samen met reacties van de medewerkers op het Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO, hoofdstuk 3), was aanleiding voor extra aandacht voor de mening van medewerkers over de integratie (hoofdstuk 4, criterium e). Daarnaast heeft het kader in 2012 en 2013 een zogenaamde plussen- en minnenlijst van de integratie bijgehouden (bijlage 1). Deze is aangevuld met signalen vanuit het kader en de medewerkers. Vanuit hoofdstukken 2 en 3 worden in hoofdstuk 4 de punten geëxtraheerd die in de onderhavige evaluatie nadere aandacht behoeven. In hoofdstuk 4 worden deze punten ook geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken over aandachtspunten ten behoeve van de integratie voor de aankomende planperiode. 2. Resultaten van de tussentijdse evaluatie integratie 2012 De evaluatie in 2012 is uitgevoerd op basis van een aantal evaluatiecriteria. Algemene conclusie van die evaluatie is dat de integratie op koers ligt en dat de doelstellingen zijn of worden bereikt. Hieronder wordt de evaluatie 2012 kort aan de hand van de evaluatiecriteria samengevat. Voor nadere toelichting op deze evaluatiecriteria wordt verwezen naar het Rapport Tussentijdse Evaluatie Integratie: a. operationele winst, kostenbesparingen en formatiereductie; Norm is behaald. b. verhoging van de slagkracht; Norm is behaald. c. flexibiliteit; Norm is behaald. d. sterkere positie van waterschappen als zelfstandige organisaties (op langere termijn); Dit criterium is niet meetbaar, maar positie van de twee waterschappen is duidelijk versterkt. e. meer doorgroeimogelijkheden; De norm is behaald door het creëren van meer soorten functies. f. kennisuitwisseling; Kennisuitwisseling vindt structureel plaats, o.a. binnen vakgroepoverleggen. Aan dit criteria zijn ook het klanttevredenheidsonderzoek en formatiereductie verbonden. De norm voor formatiereductie is gehaald, maar de norm voor het KTO is niet gemeten in g. hogere kwaliteit dienstverlening en daarmee een hogere klanttevredenheid De klanttevredenheid is niet gemeten in h. ziekteverzuim Het ziekteverzuim op de afdeling Handhaving zou minimaal in overeenstemming moeten zijn met het gemiddelde ziekteverzuim van beide waterschappen. In 2012 was het ziekteverzuim relatief hoog ten - 1 -

6 opzichte van het gemiddelde ziekteverzuim in de hele organisaties. Het hoge ziekteverzuim werd vooral veroorzaakt door langdurig verzuim, dat niet werk gerelateerd was. i. tevredenheid van bestuur, directie en OR Het bestuur was tevreden over de ontwikkelingen rond de integratie. j. Rekenkamercommissie WSHD De norm van de Rekenkamercommissie is dat 90% van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn gerealiseerd. In 2012 is 70% van de normen gehaald. De tussentijdse evaluatie 2012 noemt vijf additionele aandachtspunten voor het tweede jaar van de integratie, die in hoofdstuk 4 worden geëvalueerd als punten 1 tot en met Resultaten Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) 2012 De samenwerking c.q. collegialiteit scoorde goed in 2012 volgens de medewerkers (MTO 2012, bijlage 4 van de Tussentijdse Evaluatie) en was gemiddeld gelijk gebleven ten opzichte van De tevredenheid over de leiding was gestegen ten opzichte van 2011, alhoewel de medewerkers bij WSRL een wat hogere score gaven dan die bij WSHD. De tevredenheid over de loopbaanontwikkeling was bij beide organisaties gestegen. De scores bij WSRL lagen wel hoger dan bij WSHD. De functiebeoordelingen werden zeer positief gevonden. De tevredenheid over de beoordelingen was bij beide waterschappen gestegen. De tevredenheid over de werkdruk was substantieel gedaald bij WSHD, bij WSRL juist licht gestegen. De medewerkers HH gaven met het MTO 2012 hun werk een positieve beoordeling. Echter, de medewerkers HH gaven ook aan hun mening over de integratie niet in het waterschapsbrede MTO kwijt te kunnen. Hiervoor is naar een alternatief gezocht. Uiteindelijk is gekozen voor het afnemen van anonieme interviews door een beleidsmedewerker van de afdeling Handhaving. De resultaten van deze interviews worden besproken in hoofdstuk Evaluatie 2013 Voor de evaluatie 2013 hoeft een aantal criteria niet opnieuw geëvalueerd te worden omdat deze gelijk zijn gebleven ten opzichte van Dit zijn criteria a tot en met d en criterium f. Punten die (her-)nieuwe aandacht behoeven ten opzichte van de evaluatie van 2012 zijn: e. Medewerkerstevredenheidonderzoek 2013 g. Klanttevredenheidonderzoek h. Ziekteverzuim 2013 i. Tevredenheid bestuur, directie en OR j. Rekenkamercommissie WSHD 1. Implementatie nieuwe structuur afdeling 2. Implementatie functiedifferentiatie handhavers 3. Verdere uniformering werkmethoden en administraties/registraties 4. Vaststelling meerjarenplan handhaving 5. Aandacht voor balans bij nieuwe ontwikkelingen tussen beide organisaties Medewerkerstevredenheidonderzoek 2013 (criterium e) In 2014 zal bij zowel WSRL als bij WSHD opnieuw waterschapsbreed een MTO worden uitgevoerd, aan de hand van een vragenlijst. Omdat de medewerkers bij de afdeling Handhaving echter hebben aangegeven niet hun mening over de integratie in het MTO kwijt te kunnen, is gekozen voor een persoonlijkere benadering. De medewerkers hebben de gelegenheid gekregen om hun mening over de integratie in een mondeling gesprek met een beleidsmedewerker van de afdeling Handhaving te kunnen uiten. Deze gesprekken zijn anoniem afgenomen. Van elk gesprek is een verslag gemaakt dat de medewerker in kwestie naar behoeven kon wijzigen

7 In totaal zijn eenentwintig interviews afgenomen. Het aantal interviews dat afgenomen is, is gelijk verdeeld tussen beide waterschappen (negen interviews bij WSHD, twaalf bij WSRL). Uit de interviews zijn de punten geselecteerd die ten minste door vier medewerkers genoemd zijn. Voor deze werkwijze is gekozen om de meest breed gedragen punten uit te kunnen lichten. Het MT van de afdeling Handhaving heeft van deze punten kennis genomen en heeft op basis hiervan verbeterpunten geformuleerd (zie hoofdstuk 7). De ideeën, die een aantal medewerkers heeft geuit om het resultaat van de integratie verder te verbeteren, staan hieronder opgesomd: - Medewerkers zouden een compliment op zijn tijd, een persoonlijkere benadering of positieve feedback vanuit de leiding beter kunnen waarderen dan het benadrukken van de verbeterpunten en alleen zakelijke omgang; - De leiding zou opener over de toekomst van de afdeling moeten zijn, ook over de onzekerheden hieromtrent. Een wekelijkse mailing in over personele zaken of de positie van de afdeling ten opzichte van de eigen organisaties of externe organisaties zou bijvoorbeeld helpen om het vertrouwen van de medewerkers te versterken; - Meer sturing op kwaliteiten van medewerkers zou efficiënter zijn dan een breder en strak opgelegd werkpakket. Een breder werkpakket komt de kwaliteit van het werk niet ten goede; - Meerdere overleggen kunnen per dag op één standplaats gepland worden om efficiënter met reis- en werktijd om te springen; - Videoconferencing zou vaker ingezet moeten worden om reistijd te beperken; - De effectief gewerkte uren en het aantal kilometers in totaal en per medewerker zou inzichtelijk gemaakt moeten worden om het voordeel van de integratie te tonen aan de medewerkers; - Maak verbetering van de kwaliteit van het werk inzichtelijk aan de hand van kengetallen, eventueel door een extern bureau, om dezelfde reden als bij het punt hierboven; - De leiding zou de regels rond uitwisseling van werkplek e.d. moeten versoepelen. De medewerker zou hierin meer ruimte en vertrouwen gesteld kunnen worden; - Het tempo van de veranderingen die de integratie met zich meebrengt zou verlaagd moeten worden en een eindpunt vastgesteld moeten worden om de onrust die deze veranderingen met zich meebrengen, te verminderen; - De ambities van de afdeling zouden naar beneden bijgesteld moeten worden, om onrust binnen de afdeling te verminderen. Klanttevredenheidonderzoek (criterium g) De standaardmethode om klanttevredenheid te meten was het toesturen van antwoordkaarten aan klanten die een bezoek van handhavers hadden gehad. Helaas werd maar een fractie van de antwoordkaarten aan de waterschappen teruggestuurd waardoor geen representatief beeld kon worden gevormd van de tevredenheid van klanten. Het jaar 2013 is besteed aan onderzoek naar een betere methode voor het versturen van antwoordkaarten om klanttevredenheid te meten. Op dit moment wordt in samenwerking met de afdelingen Communicatie en Applicatiebeheer de mogelijkheden van mailverkeer onderzocht. Het onderzoek naar de klanttevredenheid heeft daarmee permanent de aandacht van de afdeling handhaving en is in het jaarplan voor 2014 opgenomen. Zowel WSRL als WSHD heeft zich in resp en 2013 hun dienstverlening op het gebied van vergunningverlening en handhaving laten onderwerpen aan een toets voor het verkrijgen van het landelijke - door het Ministerie van Economische Zaken erkende certificaat van Goede Dienst. Daartoe heeft een extern adviesbureau in samenspraak met vertegenwoordigers van bedrijven (en bij WSHD ook burgers) normen voor de dienstverlening vastgesteld. Aan de hand van die normen hebben bedrijven (en bij WSHD ook burgers) waarderingscijfers toegekend aan de dienstverlening. Op basis van positieve waarderingen is aan beide waterschappen het Certificaat Bewijs van Goede Dienst toegekend. Op grond van de resultaten van de voorafgaande onderzoeken zijn wel - 3 -

8 verbeterpunten benoemd. De in de Verbeterplannen genoemde verbeteringen zijn (WSRL) of worden (WSHD) uitgevoerd. De verbeteringen (WSHD) betreffen onder meer aspecten communicatie. Het verbeterplan wordt voor 2015 volledig uitgevoerd. Het certificaat is 2 jaar geldig en kan worden verlengd. Via deelname aan de certificering bij WSHD heeft de afdeling Handhaving haar certificering verlengd tot Ziekteverzuim 2013 (criterium h) Het ziekteverzuim bij de afdeling Handhaving aan de WSRL-zijde is gedaald ten opzichte van 2012 en is in overeenstemming met gemiddelde ziekteverzuim binnen de hele organisatie. Het ziekteverzuim aan de WSHD-kant is in 2013 ook gedaald, zelfs bijna gehalveerd, ten opzichte van 2012, alhoewel het ziekteverzuim nog wel bijna 3% hoger ligt dan het gemiddelde voor heel WSHD. Zie bijlage 1 voor de percentages. Het hogere ziekteverzuim bij de afdeling Handhaving aan de WSHD-zijde is voor een groot deel te verklaren door langdurig, niet-werk gerelateerd ziekteverzuim en gedeeltelijk door werkdruk. De substantiële daling van het ziekteverzuim bij de afdeling Handhaving bij beide waterschappen stemt tot tevredenheid. Tevredenheid bestuur, directie en OR (criterium i) Deze paragraaf zal worden ingevuld nadat de mening van bestuur, directie en OR over de integratie gehoord is. Rekenkamercommissie WSHD (criterium j) De Rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen voor WSHD HH opgesteld. Gemiddeld is 94% van de aanbevelingen gerealiseerd, waarmee aan deze norm is voldaan. Implementatie nieuwe structuur afdeling (aandachtspunt 1) De nieuwe afdeling startte in oktober 2011 onder de aanvoering van één afdelingshoofd, maar nog zonder aanpassingen in de bestaande organisaties bij de beide waterschappen. Uniformering van werkwijzen, organisatiestructuur en functies vormde echter één van de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen realiseren van de doelstellingen van de integratie. In goede samenspraak met de medewerkers en de ondernemingsraden is een wijziging van de structuur en de functies van de afdeling voorbereid, (bestuurlijk) vastgesteld en geïmplementeerd. De belangrijkste, in april 2013 formeel doorgevoerde wijzigingen zijn: a. Wijziging van functies binnen de afdeling, qua inhoud en aantallen. functies handhavers zijn gedifferentieerd op 4 in plaats van 2 niveaus; aantal teamleider is verminderd (van 4 naar 3); uitbreiden aantal projectleiders (van 1 naar 2); verminderen van het aantal senior beleidsmedewerkers (van 2 naar 1,5); het vervallen van de functie van beleidsmedewerker; functies administratief medewerkers differentiëren op 2 niveaus in plaats van 3 niveaus. b. Wijziging van de afdeling structuur. Het aantal gebiedsgericht werkende teams binnen de afdeling is van 4 naar 3 teruggebracht. De nieuwe teams zijn actief in de werkgebieden West, Midden en Oost. Waarbij het werkgebied Midden binnen de beheergebieden van de beide waterschappen valt. Met de wijzigingen wordt ingespeeld op externe en interne ontwikkelingen. In dat licht is vooral de volgende ontwikkeling van belang. Veranderingen in politieke opvattingen (en daarmee veranderingen in de wetgeving) over hoe de overheid haar regels stelt en handhaaft, verlangen dat overheden nauwer samenwerken bij de uitvoering van regulerende taken. Dat zij naar burgers en bedrijven optreden als één overheid, en dat zij burgers bedrijven (en elkaar als overheden) minder - 4 -

9 belasten met vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit vergt van handhavers dat zij zich meer richten op netwerken en afstemmen met interne en externe (handhaving)partners in het beheer van de omgeving c.q. infrastructuur. Dit maakt dat de inhoud van het werk wijzigt en dat een deel van de functies wijziging behoefde. Ook bij de keuze voor een structuur is hiermee uitdrukkelijk rekening gehouden. De structuur komt min of meer overeen met de al bestaande manier van "gebiedsgericht werken". De nieuwe indeling in teams c.q. werkgebieden sluit echter beter aan op de gebiedsindelingen binnen de beide organisatiestructuren van de beide afdelingen Beheer en Onderhoud. Dit bevordert de samenwerking met die afdelingen en het eenduidig optreden naar burgers, bedrijven en externe partners. De kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt hierdoor verbeterd. De functiedifferentiatie draagt bij aan het positioneren van de juiste persoon op de juiste plek. En biedt de medewerkers kansen om door te groeien. Met de nieuwe functiebeschrijvingen zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie geüniformeerd (waar oorspronkelijk de inhoud van de gelijknamige functie per waterschap verschilde). De functiedifferentiatie loopt volgens planning. Naar aanleiding van deze evaluatie hoeft daarom geen additioneel actiepunt te worden geformuleerd. Implementatie functiedifferentiatie handhavers (aandachtspunt 2) Na de invoering van de structuur (1 april 2013) zijn de medewerkers in de generiek beschreven functies - en in hun huidige salarisschaal - aangesteld. Via individueel overeengekomen, persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn en worden de mogelijkheden bezien om door te groeien naar een hogere functie. De medewerkers van de afdeling Handhaving komen als eerste in aanmerking voor het vervullen van nieuwe functies. Als functies niet kunnen worden ingevuld vanuit de afdeling, dan zullen de interne wervings- en selectieprocedures van WSHD en WSRL gaan gelden. De laagste "nieuwe" handhavingsfunctie (schaal 7) zal in beginsel worden ingevuld door instroom. Het voornemen is om in drie jaar tijd (gemeten vanaf 1 april 2013) te komen tot de invulling van het "eindbeeld". Een aantal handhavers c.q. medewerkers is al aangesteld in hogere functies. Een aantal bereidt zich via individuele ontwikkelingstrajecten voor op mogelijke doorgroei. Voor zowel die doorgroei als de bezetting van de laagste "nieuwe" handhavingsfunctie (schaal 7) is uitstroom en/of doorstroom van huidige medewerkers nodig. Naar aanleiding van deze evaluatie hoeft geen nieuw verbeterpunt te worden geformuleerd. Verdere uniformering werkmethoden en administraties/registraties (aandachtspunt 3) Uniformering van werkmethoden Uniformering van werkmethoden vindt voor een deel plaats gedurende de vakoverleggen, waarin de specialisten op een bepaald werkterrein zitting hebben. Een andere wijze om werkmethoden structureel te harmoniseren is het opstellen van gezamenlijke werkinstructies. In de praktijk worden werkinstructies echter niet altijd gevolgd. Door de werkinstructies ter discussie en in beheer bij de betreffende vakgroepen te leggen en door de voorzitters van de vakgroepen verantwoordelijk te maken voor het eindproduct, zullen de werkinstructies breder door de handhavers gedragen worden. Daarnaast worden toezichtplannen per sector opgesteld, binnen de relevante vakoverleggen. Voor de toezichtplannen worden ook beheerders aangewezen. Het maken en gebruiken van een gezamenlijke digitale werkomgeving (i.c. SharePoint) zal een belangrijke functie hebben in het standaardiseren van werkwijzen en van modelbrieven. De teamleiders zijn alert op het juiste gebruik van werkinstructies en standaardbrieven door hun - 5 -

10 medewerkers. Daarnaast ondersteunt SharePoint bij het bewaken van de periodieke toetsing van de werkinstructies, model brieven en toezichtplannen op actualiteit en correctheid. Binnen SharePoint worden beheerders van deze documenten aangewezen. Handhavers uit beide beheergebieden gaan met elkaar op pad of wisselen met elkaars beheergebied. Dit komt ten goede van de harmonisatie van de werkwijze maar verhoogt ook de expertise en de ervaring van de medewerkers. De uitwisseling zal worden gecontinueerd. Uniformering van administratie/registraties De medewerkers van de administraties van voorheen twee afdelingen zijn als één aan de slag gegaan en hebben zich de werkwijzen in de twee verschillende werkomgevingen van de beide waterschappen eigen gemaakt. Daarmee zijn de medewerkers inzetbaar bij beide waterschappen en is onderling vervanging geborgd. Daarnaast worden werkwijzen en (digitale) werkomgevingen geüniformeerd. In 2014 worden stappen gezet door verschillende gezamenlijke digitale werkomgevingen te starten, te weten SharePoint (voor beheer algemene documenten) en PowerBrowser (voor registratie en planning van handhavingsacties). De kwaliteit en doelmatigheid kan daarmee verder verbeteren. De uniformering van de administratie en de registratie verloopt volgens plan en behoeft geen nieuw actiepunt naar aanleiding van deze evaluatie. Vaststelling meerjarenplan handhaving (aandachtspunt 4) Het Meerjarenplan voor de afdeling Handhaving is voor het einde van het jaar 2013 afgerond en zal dan in de besluitvormingsronde worden gebracht. Aandacht voor balans bij nieuwe ontwikkelingen tussen beide organisaties (aandachtspunt 5) Op basis van berekeningen kan worden gesteld dat de uitwisseling van menskracht tussen beide beheergebieden goed in balans is. Verrekening van uren tussen de waterschappen is daarom niet nodig. 5. Conclusies Conclusies van de evaluatie zijn: a. De integratie is succesvol verlopen en afgerond; b. Binnen het twee jaar durende integratieproces zijn de gestelde doelen behaald; c. Binnen het integratieproces is bewust maar beperkt ingespeeld op cultuurverschillen; d. Een aantal medewerkers geeft aan dat onvoldoende is geïnvesteerd in de zachte kant van het HRM. 6. Aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de evaluatie zijn: a. Continueren van de geïntegreerde afdeling Handhaving en de verdiensten c.q. resultaten van de integratie; b. Benoemen van en inspelen op cultuurverschillen die van invloed zijn op het functioneren van de afdeling; c. Geven extra aandacht aan de zachte kant van het HRM

11 7. Actiepunten en verbeterpunten voor 2014 Hieronder staan de actiepunten voor het aankomende jaar genoteerd die uit de bevindingen van de evaluatie 2013 zijn geëxtraheerd. De actiepunten zijn, waar passend, vastgelegd in het Jaarplan 2014 van de afdeling Handhaving. Evaluatie van en bezinning op het karakter van het leiding geven: Het MTO 2013 geeft duidelijk het signaal af dat medewerkers behoefte hebben aan meer positieve feedback van hun leidinggevende, aan meer inhoudelijke discussie over werkwijzen binnen het werkveld handhaving maar ook over de integratie en de toekomst van de afdeling Handhaving. De leidinggevenden gaan in 2014 invulling geven aan het begrip coachend leiderschap waarbij ook getracht wordt transparant te communiceren over de positie van afdeling Handhaving in handhavingsland en over besluitvorming binnen het kader. Hierop sluiten de volgende verbeterpunten aan: - Samen behaalde successen vieren; - Communicatie met de werknemers als vast agendapunt van het kaderoverleg opnemen. Inzichtelijk maken van verbetering in kwaliteit en efficiëntie - Evaluatie van de balans van werkmethoden tussen beide waterschappen; - Efficiënter plannen van bijeenkomsten; - Onderzoek naar videoconferencing als regulier communicatiemiddel tussen beide standplaatsen; - Concretiseren van effect van integratie op efficiëntie en kwaliteit van het werk; - Concretiseren van de voordelen van de integratie ten aanzien van financiën, met speciale aandacht voor reistijd c.q. aantal kilometers. Overige actie- en verbeterpunten vanuit de onderliggende evaluatie Toewijzen van beheerders/verantwoordelijken voor toezichtplannen, uitgaande brieven en werkinstructies; - Continuering van het onderzoek naar een werkbare methode voor het Klantentevredenheidsonderzoek in De resultaten van deze evaluatie zullen worden gecommuniceerd met de medewerkers van de afdeling Handhaving

12 BIJLAGE 1. WINST- EN VERLIESPUNTEN VAN DE INTEGRATIE AFDELINGEN HANDHAVING VAN WSRL EN WSHD OKTOBER 2011 OKTOBER 2013 Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de integratie over de hele afgelopen integratieperiode. In de oranje balken in de tabel staan de evaluatiecriteria, zoals die samen met de ondernemingsraden van beide waterschappen zijn ontwikkeld. De evaluatiecriteria zijn aangevuld met minnen- en plussen vanuit het kader van de afdeling Handhaving. Omschrijving Plus/min Toelichting Financieel voordeel Operationele winst, kostenbesparing en formatiereductie Norm: besparing euro vanaf 2012 en vanaf 2013 (t.o.v. 2010), formatiereductie 1 fte vanaf 2012 en 2 tot 4 fte vanaf 2013 Van 2 naar 1 afdelingshoofd, verschuiving Plus Schaal 8 voor 0.6 fte omgezet Besparing van ,- per jaar administratie, van 4 naar 3 teamleiders, van 2 naar 1,5 beleidsmedewerkers, minder inhuur naar schaal 6 administratie. Inzet meetwagens Plus Afstel investering Besparing ,- Opleiding BBK Plus Goedkopere inkoop door grote groep (3 x afname cursus). Vermindering kosten op aanschaf en onderhoud software Plus Plus: Besparing op onderhoudskosten software t.b.v. administratie heffingen ("Webis-meet"). 1 registratiesysteem voor alle repressieve acties Plus Er zijn 2 systemen ontwikkeld voor de registratie en bewaking van processen verbaal, bestuurlijke strafbeschikkingen en boetrapporten. Het systeem wordt zowel voor WSHD als WSRL gebruikt. Overzichten worden gedeeld met het OM, CJIB en het boetebureau. Functiedifferentiatie Plus Introductie schaal 7 en schaal ,- besparing Besparing: 5.390,- op jaarbasis (kosten onderhoud/service). Eenmalig voordeel aanschaf e.d ,-. Kosten a.g.v. functiewijzigingen vergen in 2013 en 2014 resp ,- en ,- extra loonkosten. Vanaf 2015 levert dit

13 Vervanging teamleiders bij (langdurige) ziekte Plus Geen kosten bij tijdelijke, langdurige vervanging teamleider (door onderlinge vervanging). Noodzaak deed zich reeds in 2012 voor. Door de mogelijke onderlinge vervanging is bespaard op kosten voor inhuur externe inzet. Vervanging medewerkers bij ziekte Plus Vermindering inzet externe overleggen Plus Eén medewerker kan nu beide waterschappen vertegenwoordigen. Subsidieaanvragen hoeven slechts 1 keer opgesteld te worden Het bewijs van goede dienst heeft vanuit de integratie een verlenging zonder extra kosten tot 2016 opgeleverd Plus Plus Eén medewerker hoeft de aanvragen op te stellen die dan bij 2 waterschappen ingediend kunnen worden. Door integratie kon het Bewijs van Goede Dienst zonder extra kosten worden verlengd. Complexere beleid- en besluitvorming Min De beleidsvorming voor de afdeling handhaving is complexer geworden doordat de besluitvorming door twee besturen en directies naar verwachting structureel een besparing op van ,-. Reden: eerst na door- en uitstroming medewerkers kunnen de nieuwe functies met lagere salarisschalen worden ingevuld. De aanvankelijke doorstroming in functies vergt tijdelijk extra kosten , ,- euro in ,- euro in 2013 Totale reiskosten zijn gelijk gebleven, reiskosten per persoon zijn gestegen. Voor handhaving behoefde er geen nieuwe normen te worden bedacht. Deze konden 1 op 1 worden overgenomen.

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

2. Hoe pakt u werkdruk & psychische belasting aan? 12 2.1 Het 5W-model. 12 2.2 Willen 13 2.3 Weten 14 2.4 Wegen 17 2.5 Werken 18 2.

2. Hoe pakt u werkdruk & psychische belasting aan? 12 2.1 Het 5W-model. 12 2.2 Willen 13 2.3 Weten 14 2.4 Wegen 17 2.5 Werken 18 2. Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Leeswijzer 3 I Achtergrond en aanpak 1. Wat is werkdruk & psychische belasting? 5 1.1 De belangrijkste begrippen 5 1.2 Hoe ontstaat werkdruk & psychische belasting? 6 1.3 Wat

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie