Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i."

Transcriptie

1 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i. Aan de Verenigde Vergadering Evaluatie van de integratie van de afdeling Handhaving Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 27 Maart 2014 Commissie MBH 12 Maart 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud vanvliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 27 maart Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1081.docx Bijlage: Evaluatie integratie afdeling Handhaving van WSRL en WSHD tbv WSHD.pdf Bijlage: Bijlage 1 Winst- en verliespunten als bijlage van de evaluatie integratie tbv WSHD.pdf Stukken ter inzage:

2 2. Voorstel_1081.docx Evaluatie integratie afdeling Handhaving 1. Aanleiding Per 1 oktober 2011 zijn de afdelingen Handhaving van WSRL en WSHD samengevoegd tot één afdeling. De belangrijkste doelstelling van deze integratie is kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en het bieden van ontwikkelingskansen aan medewerkers. Het integratieproces is tussentijds, in het najaar van 2012 geëvalueerd, en is 1 oktober 2013 afgerond. De resultaten hiervan zijn in deze evaluatie opgenomen. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: - Kennis te nemen van de rapportage over de eindevaluatie van de integratie van de afdeling Handhaving en in te stemmen met de aanbevelingen daarin. 3. Motivering In deze nota wordt de integratie geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria die in overleg met beide Ondernemingsraden zijn opgesteld ten behoeve van de tussentijdse evaluatie. Deze criteria worden ook in deze eindevaluatie weer behandeld. Uit de tussentijdse evaluatie van de integratie volgden extra aandachtspunten voor het tweede jaar van de integratie. In deze nota wordt de integratie geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria die in overleg met beide Ondernemingsraden zijn opgesteld ten behoeve van de tussentijdse evaluatie. Deze criteria zijn: a. operationele winst, kostenbesparingen en formatiereductie; b. verhoging van de slagkracht; c. flexibiliteit; d. sterkere positie van waterschappen als zelfstandige organisaties (op langere termijn); e. meer doorgroeimogelijkheden; f. kennisuitwisseling; g. hogere kwaliteit dienstverlening en daarmee een hogere klanttevredenheid; h. ziekteverzuim; i. tevredenheid bestuur, directie en OR; j. Rekenkamercommissie WSHD. Uit de evaluatie blijkt dat aan de meeste criteria met succes is voldaan. Een meetmethode voor de klanttevredenheid is nog in ontwikkeling. Gestreefd wordt naar vernieuwing van de administratie, waarbij klanten de behandeling van hun zaak digitaal kunnen volgen en na afronding hun oordeel daarover kenbaar kunnen maken. Uit de tussentijdse evaluatie van de integratie volgden extra aandachtspunten voor het tweede jaar van de integratie. Deze aandachtspunten zijn: -implementatie nieuwe structuur afdeling; -implementatie functiedifferentiatie handhavers; -verdere uniformering werkmethoden en administraties/registraties; -vaststelling meerjarenplan handhaving; -aandacht bij nieuwe ontwikkelingen voor de balans tussen beide organisaties. 1

3 In het kort beschrijft deze eindevaluatie deze aandachtspunten als volgt: De nieuwe structuur van de afdeling heeft zijn definitieve vorm gekregen in 2013, evenals het nieuwe functiehuis binnen de afdeling Handhaving. De functiedifferentiatie heeft in 2013 aan een aantal medewerkers de mogelijkheid gegeven om door te stromen. Naar verwachting zullen ook in 2014 relatief veel verschuivingen tussen functies plaatsvinden. De medewerkers van de administratie zijn volledig inzetbaar bij zowel WSHD als WSRL. De uniformering van de administratie en registratie wordt in de toekomst digitaal gefaciliteerd door de komst van uniforme volg- en registratiesystemen. Het meerjarenplan voor de afdeling Handhaving bevindt zich momenteel in de afrondingsfase en zal begin volgend jaar in de besluitvormingsronde worden gebracht. Op basis van berekeningen kan worden gesteld dat de uitwisseling van menskracht tussen beide beheergebieden goed in balans is. Verrekening van uren tussen de waterschappen is daarom niet nodig. De belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn: a. De integratie is succesvol verlopen en afgerond; b. Binnen het twee jaar durende integratieproces zijn de gestelde doelen behaald; c. Binnen het integratieproces is beperkt ingespeeld op cultuurverschillen en daarmee beperkt geïnvesteerd in de "zachte kant" van het HRM. Op basis van de evaluatie worden de volgende aanbevelingen gedaan: 1. Continueren van de geïntegreerde afdeling Handhaving en de verdiensten c.q. resultaten van de integratie; 2. Benoemen van en inspelen op cultuurverschillen die van invloed zijn op het functioneren van de afdeling; 3. Geven extra aandacht aan de "zachte kant" van het HRM. 4. Risico s Geen 5. Financiële aspecten De financiële resultaten van de integratie zijn beschreven in bijlage Personele aspecten De personele aspecten van de integratie zijn beschreven in de rapportage. 7. Juridische aspecten Niet van toepassing 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Deze evaluatie wordt intern, binnen de afdeling Handhaving, besproken. En te zijner tijd zal binnen de organisatie communicatie plaatsvinden. 2

4 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet 11. Verdere aanpak/ procedure 12. Evaluatie Niet van toepassing. 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel FN, CT, BJ 3

5 3. Evaluatie integratie afdeling Handhaving van WSRL en WSHD tbv WSHD EVALUATIE INTEGRATIE AFDELING HANDHAVING VAN WSRL EN WSHD 23 januari Inleiding Per 1 oktober 2011 zijn de afdelingen Handhaving van WSRL en WSHD samengevoegd tot één afdeling. De belangrijkste doelstelling van deze integratie is kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en het bieden van ontwikkelingskansen aan medewerkers. Het integratieproces is tussentijds, in het najaar van 2012 geëvalueerd en is 1 oktober 2013 officieel afgerond. In deze nota wordt de integratie geëvalueerd aan de hand van de evaluatiecriteria die in overleg met beider Ondernemingsraden zijn opgesteld ten behoeve van de tussentijdse evaluatie (hoofdstuk 2). In de tussentijdse evaluatie van de integratie in 2012 zijn vijf aandachtspunten opgesteld die in deze nota ook worden geëvalueerd (hoofdstuk 2). Eén van de aandachtspunten is de balans tussen beide organisaties. Dit aandachtspunt, samen met reacties van de medewerkers op het Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO, hoofdstuk 3), was aanleiding voor extra aandacht voor de mening van medewerkers over de integratie (hoofdstuk 4, criterium e). Daarnaast heeft het kader in 2012 en 2013 een zogenaamde plussen- en minnenlijst van de integratie bijgehouden (bijlage 1). Deze is aangevuld met signalen vanuit het kader en de medewerkers. Vanuit hoofdstukken 2 en 3 worden in hoofdstuk 4 de punten geëxtraheerd die in de onderhavige evaluatie nadere aandacht behoeven. In hoofdstuk 4 worden deze punten ook geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken over aandachtspunten ten behoeve van de integratie voor de aankomende planperiode. 2. Resultaten van de tussentijdse evaluatie integratie 2012 De evaluatie in 2012 is uitgevoerd op basis van een aantal evaluatiecriteria. Algemene conclusie van die evaluatie is dat de integratie op koers ligt en dat de doelstellingen zijn of worden bereikt. Hieronder wordt de evaluatie 2012 kort aan de hand van de evaluatiecriteria samengevat. Voor nadere toelichting op deze evaluatiecriteria wordt verwezen naar het Rapport Tussentijdse Evaluatie Integratie: a. operationele winst, kostenbesparingen en formatiereductie; Norm is behaald. b. verhoging van de slagkracht; Norm is behaald. c. flexibiliteit; Norm is behaald. d. sterkere positie van waterschappen als zelfstandige organisaties (op langere termijn); Dit criterium is niet meetbaar, maar positie van de twee waterschappen is duidelijk versterkt. e. meer doorgroeimogelijkheden; De norm is behaald door het creëren van meer soorten functies. f. kennisuitwisseling; Kennisuitwisseling vindt structureel plaats, o.a. binnen vakgroepoverleggen. Aan dit criteria zijn ook het klanttevredenheidsonderzoek en formatiereductie verbonden. De norm voor formatiereductie is gehaald, maar de norm voor het KTO is niet gemeten in g. hogere kwaliteit dienstverlening en daarmee een hogere klanttevredenheid De klanttevredenheid is niet gemeten in h. ziekteverzuim Het ziekteverzuim op de afdeling Handhaving zou minimaal in overeenstemming moeten zijn met het gemiddelde ziekteverzuim van beide waterschappen. In 2012 was het ziekteverzuim relatief hoog ten - 1 -

6 opzichte van het gemiddelde ziekteverzuim in de hele organisaties. Het hoge ziekteverzuim werd vooral veroorzaakt door langdurig verzuim, dat niet werk gerelateerd was. i. tevredenheid van bestuur, directie en OR Het bestuur was tevreden over de ontwikkelingen rond de integratie. j. Rekenkamercommissie WSHD De norm van de Rekenkamercommissie is dat 90% van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn gerealiseerd. In 2012 is 70% van de normen gehaald. De tussentijdse evaluatie 2012 noemt vijf additionele aandachtspunten voor het tweede jaar van de integratie, die in hoofdstuk 4 worden geëvalueerd als punten 1 tot en met Resultaten Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) 2012 De samenwerking c.q. collegialiteit scoorde goed in 2012 volgens de medewerkers (MTO 2012, bijlage 4 van de Tussentijdse Evaluatie) en was gemiddeld gelijk gebleven ten opzichte van De tevredenheid over de leiding was gestegen ten opzichte van 2011, alhoewel de medewerkers bij WSRL een wat hogere score gaven dan die bij WSHD. De tevredenheid over de loopbaanontwikkeling was bij beide organisaties gestegen. De scores bij WSRL lagen wel hoger dan bij WSHD. De functiebeoordelingen werden zeer positief gevonden. De tevredenheid over de beoordelingen was bij beide waterschappen gestegen. De tevredenheid over de werkdruk was substantieel gedaald bij WSHD, bij WSRL juist licht gestegen. De medewerkers HH gaven met het MTO 2012 hun werk een positieve beoordeling. Echter, de medewerkers HH gaven ook aan hun mening over de integratie niet in het waterschapsbrede MTO kwijt te kunnen. Hiervoor is naar een alternatief gezocht. Uiteindelijk is gekozen voor het afnemen van anonieme interviews door een beleidsmedewerker van de afdeling Handhaving. De resultaten van deze interviews worden besproken in hoofdstuk Evaluatie 2013 Voor de evaluatie 2013 hoeft een aantal criteria niet opnieuw geëvalueerd te worden omdat deze gelijk zijn gebleven ten opzichte van Dit zijn criteria a tot en met d en criterium f. Punten die (her-)nieuwe aandacht behoeven ten opzichte van de evaluatie van 2012 zijn: e. Medewerkerstevredenheidonderzoek 2013 g. Klanttevredenheidonderzoek h. Ziekteverzuim 2013 i. Tevredenheid bestuur, directie en OR j. Rekenkamercommissie WSHD 1. Implementatie nieuwe structuur afdeling 2. Implementatie functiedifferentiatie handhavers 3. Verdere uniformering werkmethoden en administraties/registraties 4. Vaststelling meerjarenplan handhaving 5. Aandacht voor balans bij nieuwe ontwikkelingen tussen beide organisaties Medewerkerstevredenheidonderzoek 2013 (criterium e) In 2014 zal bij zowel WSRL als bij WSHD opnieuw waterschapsbreed een MTO worden uitgevoerd, aan de hand van een vragenlijst. Omdat de medewerkers bij de afdeling Handhaving echter hebben aangegeven niet hun mening over de integratie in het MTO kwijt te kunnen, is gekozen voor een persoonlijkere benadering. De medewerkers hebben de gelegenheid gekregen om hun mening over de integratie in een mondeling gesprek met een beleidsmedewerker van de afdeling Handhaving te kunnen uiten. Deze gesprekken zijn anoniem afgenomen. Van elk gesprek is een verslag gemaakt dat de medewerker in kwestie naar behoeven kon wijzigen

7 In totaal zijn eenentwintig interviews afgenomen. Het aantal interviews dat afgenomen is, is gelijk verdeeld tussen beide waterschappen (negen interviews bij WSHD, twaalf bij WSRL). Uit de interviews zijn de punten geselecteerd die ten minste door vier medewerkers genoemd zijn. Voor deze werkwijze is gekozen om de meest breed gedragen punten uit te kunnen lichten. Het MT van de afdeling Handhaving heeft van deze punten kennis genomen en heeft op basis hiervan verbeterpunten geformuleerd (zie hoofdstuk 7). De ideeën, die een aantal medewerkers heeft geuit om het resultaat van de integratie verder te verbeteren, staan hieronder opgesomd: - Medewerkers zouden een compliment op zijn tijd, een persoonlijkere benadering of positieve feedback vanuit de leiding beter kunnen waarderen dan het benadrukken van de verbeterpunten en alleen zakelijke omgang; - De leiding zou opener over de toekomst van de afdeling moeten zijn, ook over de onzekerheden hieromtrent. Een wekelijkse mailing in over personele zaken of de positie van de afdeling ten opzichte van de eigen organisaties of externe organisaties zou bijvoorbeeld helpen om het vertrouwen van de medewerkers te versterken; - Meer sturing op kwaliteiten van medewerkers zou efficiënter zijn dan een breder en strak opgelegd werkpakket. Een breder werkpakket komt de kwaliteit van het werk niet ten goede; - Meerdere overleggen kunnen per dag op één standplaats gepland worden om efficiënter met reis- en werktijd om te springen; - Videoconferencing zou vaker ingezet moeten worden om reistijd te beperken; - De effectief gewerkte uren en het aantal kilometers in totaal en per medewerker zou inzichtelijk gemaakt moeten worden om het voordeel van de integratie te tonen aan de medewerkers; - Maak verbetering van de kwaliteit van het werk inzichtelijk aan de hand van kengetallen, eventueel door een extern bureau, om dezelfde reden als bij het punt hierboven; - De leiding zou de regels rond uitwisseling van werkplek e.d. moeten versoepelen. De medewerker zou hierin meer ruimte en vertrouwen gesteld kunnen worden; - Het tempo van de veranderingen die de integratie met zich meebrengt zou verlaagd moeten worden en een eindpunt vastgesteld moeten worden om de onrust die deze veranderingen met zich meebrengen, te verminderen; - De ambities van de afdeling zouden naar beneden bijgesteld moeten worden, om onrust binnen de afdeling te verminderen. Klanttevredenheidonderzoek (criterium g) De standaardmethode om klanttevredenheid te meten was het toesturen van antwoordkaarten aan klanten die een bezoek van handhavers hadden gehad. Helaas werd maar een fractie van de antwoordkaarten aan de waterschappen teruggestuurd waardoor geen representatief beeld kon worden gevormd van de tevredenheid van klanten. Het jaar 2013 is besteed aan onderzoek naar een betere methode voor het versturen van antwoordkaarten om klanttevredenheid te meten. Op dit moment wordt in samenwerking met de afdelingen Communicatie en Applicatiebeheer de mogelijkheden van mailverkeer onderzocht. Het onderzoek naar de klanttevredenheid heeft daarmee permanent de aandacht van de afdeling handhaving en is in het jaarplan voor 2014 opgenomen. Zowel WSRL als WSHD heeft zich in resp en 2013 hun dienstverlening op het gebied van vergunningverlening en handhaving laten onderwerpen aan een toets voor het verkrijgen van het landelijke - door het Ministerie van Economische Zaken erkende certificaat van Goede Dienst. Daartoe heeft een extern adviesbureau in samenspraak met vertegenwoordigers van bedrijven (en bij WSHD ook burgers) normen voor de dienstverlening vastgesteld. Aan de hand van die normen hebben bedrijven (en bij WSHD ook burgers) waarderingscijfers toegekend aan de dienstverlening. Op basis van positieve waarderingen is aan beide waterschappen het Certificaat Bewijs van Goede Dienst toegekend. Op grond van de resultaten van de voorafgaande onderzoeken zijn wel - 3 -

8 verbeterpunten benoemd. De in de Verbeterplannen genoemde verbeteringen zijn (WSRL) of worden (WSHD) uitgevoerd. De verbeteringen (WSHD) betreffen onder meer aspecten communicatie. Het verbeterplan wordt voor 2015 volledig uitgevoerd. Het certificaat is 2 jaar geldig en kan worden verlengd. Via deelname aan de certificering bij WSHD heeft de afdeling Handhaving haar certificering verlengd tot Ziekteverzuim 2013 (criterium h) Het ziekteverzuim bij de afdeling Handhaving aan de WSRL-zijde is gedaald ten opzichte van 2012 en is in overeenstemming met gemiddelde ziekteverzuim binnen de hele organisatie. Het ziekteverzuim aan de WSHD-kant is in 2013 ook gedaald, zelfs bijna gehalveerd, ten opzichte van 2012, alhoewel het ziekteverzuim nog wel bijna 3% hoger ligt dan het gemiddelde voor heel WSHD. Zie bijlage 1 voor de percentages. Het hogere ziekteverzuim bij de afdeling Handhaving aan de WSHD-zijde is voor een groot deel te verklaren door langdurig, niet-werk gerelateerd ziekteverzuim en gedeeltelijk door werkdruk. De substantiële daling van het ziekteverzuim bij de afdeling Handhaving bij beide waterschappen stemt tot tevredenheid. Tevredenheid bestuur, directie en OR (criterium i) Deze paragraaf zal worden ingevuld nadat de mening van bestuur, directie en OR over de integratie gehoord is. Rekenkamercommissie WSHD (criterium j) De Rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen voor WSHD HH opgesteld. Gemiddeld is 94% van de aanbevelingen gerealiseerd, waarmee aan deze norm is voldaan. Implementatie nieuwe structuur afdeling (aandachtspunt 1) De nieuwe afdeling startte in oktober 2011 onder de aanvoering van één afdelingshoofd, maar nog zonder aanpassingen in de bestaande organisaties bij de beide waterschappen. Uniformering van werkwijzen, organisatiestructuur en functies vormde echter één van de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen realiseren van de doelstellingen van de integratie. In goede samenspraak met de medewerkers en de ondernemingsraden is een wijziging van de structuur en de functies van de afdeling voorbereid, (bestuurlijk) vastgesteld en geïmplementeerd. De belangrijkste, in april 2013 formeel doorgevoerde wijzigingen zijn: a. Wijziging van functies binnen de afdeling, qua inhoud en aantallen. functies handhavers zijn gedifferentieerd op 4 in plaats van 2 niveaus; aantal teamleider is verminderd (van 4 naar 3); uitbreiden aantal projectleiders (van 1 naar 2); verminderen van het aantal senior beleidsmedewerkers (van 2 naar 1,5); het vervallen van de functie van beleidsmedewerker; functies administratief medewerkers differentiëren op 2 niveaus in plaats van 3 niveaus. b. Wijziging van de afdeling structuur. Het aantal gebiedsgericht werkende teams binnen de afdeling is van 4 naar 3 teruggebracht. De nieuwe teams zijn actief in de werkgebieden West, Midden en Oost. Waarbij het werkgebied Midden binnen de beheergebieden van de beide waterschappen valt. Met de wijzigingen wordt ingespeeld op externe en interne ontwikkelingen. In dat licht is vooral de volgende ontwikkeling van belang. Veranderingen in politieke opvattingen (en daarmee veranderingen in de wetgeving) over hoe de overheid haar regels stelt en handhaaft, verlangen dat overheden nauwer samenwerken bij de uitvoering van regulerende taken. Dat zij naar burgers en bedrijven optreden als één overheid, en dat zij burgers bedrijven (en elkaar als overheden) minder - 4 -

9 belasten met vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit vergt van handhavers dat zij zich meer richten op netwerken en afstemmen met interne en externe (handhaving)partners in het beheer van de omgeving c.q. infrastructuur. Dit maakt dat de inhoud van het werk wijzigt en dat een deel van de functies wijziging behoefde. Ook bij de keuze voor een structuur is hiermee uitdrukkelijk rekening gehouden. De structuur komt min of meer overeen met de al bestaande manier van "gebiedsgericht werken". De nieuwe indeling in teams c.q. werkgebieden sluit echter beter aan op de gebiedsindelingen binnen de beide organisatiestructuren van de beide afdelingen Beheer en Onderhoud. Dit bevordert de samenwerking met die afdelingen en het eenduidig optreden naar burgers, bedrijven en externe partners. De kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt hierdoor verbeterd. De functiedifferentiatie draagt bij aan het positioneren van de juiste persoon op de juiste plek. En biedt de medewerkers kansen om door te groeien. Met de nieuwe functiebeschrijvingen zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie geüniformeerd (waar oorspronkelijk de inhoud van de gelijknamige functie per waterschap verschilde). De functiedifferentiatie loopt volgens planning. Naar aanleiding van deze evaluatie hoeft daarom geen additioneel actiepunt te worden geformuleerd. Implementatie functiedifferentiatie handhavers (aandachtspunt 2) Na de invoering van de structuur (1 april 2013) zijn de medewerkers in de generiek beschreven functies - en in hun huidige salarisschaal - aangesteld. Via individueel overeengekomen, persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn en worden de mogelijkheden bezien om door te groeien naar een hogere functie. De medewerkers van de afdeling Handhaving komen als eerste in aanmerking voor het vervullen van nieuwe functies. Als functies niet kunnen worden ingevuld vanuit de afdeling, dan zullen de interne wervings- en selectieprocedures van WSHD en WSRL gaan gelden. De laagste "nieuwe" handhavingsfunctie (schaal 7) zal in beginsel worden ingevuld door instroom. Het voornemen is om in drie jaar tijd (gemeten vanaf 1 april 2013) te komen tot de invulling van het "eindbeeld". Een aantal handhavers c.q. medewerkers is al aangesteld in hogere functies. Een aantal bereidt zich via individuele ontwikkelingstrajecten voor op mogelijke doorgroei. Voor zowel die doorgroei als de bezetting van de laagste "nieuwe" handhavingsfunctie (schaal 7) is uitstroom en/of doorstroom van huidige medewerkers nodig. Naar aanleiding van deze evaluatie hoeft geen nieuw verbeterpunt te worden geformuleerd. Verdere uniformering werkmethoden en administraties/registraties (aandachtspunt 3) Uniformering van werkmethoden Uniformering van werkmethoden vindt voor een deel plaats gedurende de vakoverleggen, waarin de specialisten op een bepaald werkterrein zitting hebben. Een andere wijze om werkmethoden structureel te harmoniseren is het opstellen van gezamenlijke werkinstructies. In de praktijk worden werkinstructies echter niet altijd gevolgd. Door de werkinstructies ter discussie en in beheer bij de betreffende vakgroepen te leggen en door de voorzitters van de vakgroepen verantwoordelijk te maken voor het eindproduct, zullen de werkinstructies breder door de handhavers gedragen worden. Daarnaast worden toezichtplannen per sector opgesteld, binnen de relevante vakoverleggen. Voor de toezichtplannen worden ook beheerders aangewezen. Het maken en gebruiken van een gezamenlijke digitale werkomgeving (i.c. SharePoint) zal een belangrijke functie hebben in het standaardiseren van werkwijzen en van modelbrieven. De teamleiders zijn alert op het juiste gebruik van werkinstructies en standaardbrieven door hun - 5 -

10 medewerkers. Daarnaast ondersteunt SharePoint bij het bewaken van de periodieke toetsing van de werkinstructies, model brieven en toezichtplannen op actualiteit en correctheid. Binnen SharePoint worden beheerders van deze documenten aangewezen. Handhavers uit beide beheergebieden gaan met elkaar op pad of wisselen met elkaars beheergebied. Dit komt ten goede van de harmonisatie van de werkwijze maar verhoogt ook de expertise en de ervaring van de medewerkers. De uitwisseling zal worden gecontinueerd. Uniformering van administratie/registraties De medewerkers van de administraties van voorheen twee afdelingen zijn als één aan de slag gegaan en hebben zich de werkwijzen in de twee verschillende werkomgevingen van de beide waterschappen eigen gemaakt. Daarmee zijn de medewerkers inzetbaar bij beide waterschappen en is onderling vervanging geborgd. Daarnaast worden werkwijzen en (digitale) werkomgevingen geüniformeerd. In 2014 worden stappen gezet door verschillende gezamenlijke digitale werkomgevingen te starten, te weten SharePoint (voor beheer algemene documenten) en PowerBrowser (voor registratie en planning van handhavingsacties). De kwaliteit en doelmatigheid kan daarmee verder verbeteren. De uniformering van de administratie en de registratie verloopt volgens plan en behoeft geen nieuw actiepunt naar aanleiding van deze evaluatie. Vaststelling meerjarenplan handhaving (aandachtspunt 4) Het Meerjarenplan voor de afdeling Handhaving is voor het einde van het jaar 2013 afgerond en zal dan in de besluitvormingsronde worden gebracht. Aandacht voor balans bij nieuwe ontwikkelingen tussen beide organisaties (aandachtspunt 5) Op basis van berekeningen kan worden gesteld dat de uitwisseling van menskracht tussen beide beheergebieden goed in balans is. Verrekening van uren tussen de waterschappen is daarom niet nodig. 5. Conclusies Conclusies van de evaluatie zijn: a. De integratie is succesvol verlopen en afgerond; b. Binnen het twee jaar durende integratieproces zijn de gestelde doelen behaald; c. Binnen het integratieproces is bewust maar beperkt ingespeeld op cultuurverschillen; d. Een aantal medewerkers geeft aan dat onvoldoende is geïnvesteerd in de zachte kant van het HRM. 6. Aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de evaluatie zijn: a. Continueren van de geïntegreerde afdeling Handhaving en de verdiensten c.q. resultaten van de integratie; b. Benoemen van en inspelen op cultuurverschillen die van invloed zijn op het functioneren van de afdeling; c. Geven extra aandacht aan de zachte kant van het HRM

11 7. Actiepunten en verbeterpunten voor 2014 Hieronder staan de actiepunten voor het aankomende jaar genoteerd die uit de bevindingen van de evaluatie 2013 zijn geëxtraheerd. De actiepunten zijn, waar passend, vastgelegd in het Jaarplan 2014 van de afdeling Handhaving. Evaluatie van en bezinning op het karakter van het leiding geven: Het MTO 2013 geeft duidelijk het signaal af dat medewerkers behoefte hebben aan meer positieve feedback van hun leidinggevende, aan meer inhoudelijke discussie over werkwijzen binnen het werkveld handhaving maar ook over de integratie en de toekomst van de afdeling Handhaving. De leidinggevenden gaan in 2014 invulling geven aan het begrip coachend leiderschap waarbij ook getracht wordt transparant te communiceren over de positie van afdeling Handhaving in handhavingsland en over besluitvorming binnen het kader. Hierop sluiten de volgende verbeterpunten aan: - Samen behaalde successen vieren; - Communicatie met de werknemers als vast agendapunt van het kaderoverleg opnemen. Inzichtelijk maken van verbetering in kwaliteit en efficiëntie - Evaluatie van de balans van werkmethoden tussen beide waterschappen; - Efficiënter plannen van bijeenkomsten; - Onderzoek naar videoconferencing als regulier communicatiemiddel tussen beide standplaatsen; - Concretiseren van effect van integratie op efficiëntie en kwaliteit van het werk; - Concretiseren van de voordelen van de integratie ten aanzien van financiën, met speciale aandacht voor reistijd c.q. aantal kilometers. Overige actie- en verbeterpunten vanuit de onderliggende evaluatie Toewijzen van beheerders/verantwoordelijken voor toezichtplannen, uitgaande brieven en werkinstructies; - Continuering van het onderzoek naar een werkbare methode voor het Klantentevredenheidsonderzoek in De resultaten van deze evaluatie zullen worden gecommuniceerd met de medewerkers van de afdeling Handhaving

12 BIJLAGE 1. WINST- EN VERLIESPUNTEN VAN DE INTEGRATIE AFDELINGEN HANDHAVING VAN WSRL EN WSHD OKTOBER 2011 OKTOBER 2013 Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de integratie over de hele afgelopen integratieperiode. In de oranje balken in de tabel staan de evaluatiecriteria, zoals die samen met de ondernemingsraden van beide waterschappen zijn ontwikkeld. De evaluatiecriteria zijn aangevuld met minnen- en plussen vanuit het kader van de afdeling Handhaving. Omschrijving Plus/min Toelichting Financieel voordeel Operationele winst, kostenbesparing en formatiereductie Norm: besparing euro vanaf 2012 en vanaf 2013 (t.o.v. 2010), formatiereductie 1 fte vanaf 2012 en 2 tot 4 fte vanaf 2013 Van 2 naar 1 afdelingshoofd, verschuiving Plus Schaal 8 voor 0.6 fte omgezet Besparing van ,- per jaar administratie, van 4 naar 3 teamleiders, van 2 naar 1,5 beleidsmedewerkers, minder inhuur naar schaal 6 administratie. Inzet meetwagens Plus Afstel investering Besparing ,- Opleiding BBK Plus Goedkopere inkoop door grote groep (3 x afname cursus). Vermindering kosten op aanschaf en onderhoud software Plus Plus: Besparing op onderhoudskosten software t.b.v. administratie heffingen ("Webis-meet"). 1 registratiesysteem voor alle repressieve acties Plus Er zijn 2 systemen ontwikkeld voor de registratie en bewaking van processen verbaal, bestuurlijke strafbeschikkingen en boetrapporten. Het systeem wordt zowel voor WSHD als WSRL gebruikt. Overzichten worden gedeeld met het OM, CJIB en het boetebureau. Functiedifferentiatie Plus Introductie schaal 7 en schaal ,- besparing Besparing: 5.390,- op jaarbasis (kosten onderhoud/service). Eenmalig voordeel aanschaf e.d ,-. Kosten a.g.v. functiewijzigingen vergen in 2013 en 2014 resp ,- en ,- extra loonkosten. Vanaf 2015 levert dit

13 Vervanging teamleiders bij (langdurige) ziekte Plus Geen kosten bij tijdelijke, langdurige vervanging teamleider (door onderlinge vervanging). Noodzaak deed zich reeds in 2012 voor. Door de mogelijke onderlinge vervanging is bespaard op kosten voor inhuur externe inzet. Vervanging medewerkers bij ziekte Plus Vermindering inzet externe overleggen Plus Eén medewerker kan nu beide waterschappen vertegenwoordigen. Subsidieaanvragen hoeven slechts 1 keer opgesteld te worden Het bewijs van goede dienst heeft vanuit de integratie een verlenging zonder extra kosten tot 2016 opgeleverd Plus Plus Eén medewerker hoeft de aanvragen op te stellen die dan bij 2 waterschappen ingediend kunnen worden. Door integratie kon het Bewijs van Goede Dienst zonder extra kosten worden verlengd. Complexere beleid- en besluitvorming Min De beleidsvorming voor de afdeling handhaving is complexer geworden doordat de besluitvorming door twee besturen en directies naar verwachting structureel een besparing op van ,-. Reden: eerst na door- en uitstroming medewerkers kunnen de nieuwe functies met lagere salarisschalen worden ingevuld. De aanvankelijke doorstroming in functies vergt tijdelijk extra kosten , ,- euro in ,- euro in 2013 Totale reiskosten zijn gelijk gebleven, reiskosten per persoon zijn gestegen. Voor handhaving behoefde er geen nieuwe normen te worden bedacht. Deze konden 1 op 1 worden overgenomen.

14 plaatsvindt. Werkefficiëntie beleidsmedewerkers Min Aantal partijen waarmee intern samengewerkt wordt, is verdubbeld. Verdere fysieke integratie stagneert waardoor harmonisatie extra tijd en energie kost Min Integratie heeft de stroom niet mee. Handhavers verliezen zicht op vervolmaking van de integratie. Verhoging slagkracht Norm: door een verbreding van vakspecialismen en flexibele inzet kan een verhoging van de slagkracht worden bereikt Specialisten van beide waterschappen kunnen worden ingezet Plus Heeft t.b.v. verschillende projecten al plaatsgevonden. Kennisuitwisseling Plus Bredere kennisbasis, spreiding onder medewerkers. Wachtdienst Plus Wachtdienst is opnieuw ingericht zodat vanuit andere werkgebieden back-up kan worden verleend. Achterwacht is vervallen en minder wachtdienstgroepen nodig. Inzet bij calamiteiten Plus Meer specialisten beschikbaar bij calamiteiten. Uitwisselen controles jaarplannen Plus Vb. agrarische controles, handhaver kan dit in beheersgebied van HD doen en indien nodig ook in Flexibiliteit Norm: realiseren van formatiereductie beheersgebied RL ,- besparing. Geldt idem voor kennisuitwisseling van elkaar. Nu volstaat 1 persoon die voor heel de afdeling kennis heeft.

15 Flexibele verschuiving interne medewerkers Plus Niet noodzakelijk om procedures te doorlopen. Efficiency winst, medewerkers worden meer ingezet op zaken waar men goed in is. De mogelijkheid om boa s over en weer in te zetten Plus bij onderzoeken eigen dienst Sterkere positie waterschappen Norm: toonaangevende rol binnen de waterschappen Toonaangevend door zitting te hebben in (landelijke) Plus overleggen en advisering van landelijke platforms Bv. invloed op dossier indirecte lozingen, vertegenwoordiging in LOVH. Verdubbeling van partners en kennis maakt afdeling HH een belangwekkende partij voor derden. Samenwerking met RWS en RUDs en m.b.t. BRZO Plus In het strafrecht en richting OM is HH bij alle FP een Plus grote en gerespecteerde partner vanuit de waterkwaliteit. Meer doorgroeimogelijkheden medewerkers Norm: MTO 7 Zie functiedifferentiatie Plus In 2012 is MTO 7 gehaald op het punt van loopbaanontwikkeling. In 2013 is geen MTO uitgevoerd, deze zal begin 2014 weer plaatsvinden. Kennisuitwisseling Norm: realiseren efficiencywinst wat een formatiereductie en een vergroting van de klanttevredenheid mogelijk maakt Implementatie BSB Plus Centraal in 1 keer voor beide afdelingen, is vele malen efficiënter Kennisuitwisseling grondwater Plus Kennisuitwisseling tussen WSHD en WSRL Geen consequenties voor onderlinge verrekening van kosten voor wederzijdse dienstverleningen 1.

16 Kennis BBK door praktijk overbrengen Plus Kennisuitwisseling tussen WSHD en WSRL Hogere kwaliteit dienstverlening en hogere klanttevredenheid Norm: KTO cijfer 7, uitvoeren Verbeterplan Bewijs voor goede dienst KTO Plus In 2012 scoorde KTO een 7. Voor volgende KTO zal aansluiting gezocht worden bij KTO 2014 Bewijs voor goede dienst WSRL en WSHD Plus Voor beide waterschappen gehaald Overige criteria Norm: ziekteverzuim conform gemiddelde van beide waterschappen Ziekteverzuim Plus Ziekteverzuim(%) WSHD 4,60 4,03 WSRL 4,87 4,87 A-HH totaal 8,55 5,91 A-HH WSHD 11,75 7,29 A-HH WSRL 5,34 4,53 Norm: tevredenheid directie, bestuur en OR Tevredenheid bestuur Het bestuur zal bij aanbieding van het onderhavige rapport zijn oordeel geven over de verdere verloop van de integratie in 2013.

17 Tevredenheid OR De tevredenheid van de OR zal blijken als dit document daar besproken wordt. Norm: het realiseren van 90% van de aanbevelingen RKC binnen 2 jaar Realisatie aanbevelingen RKC Plus In 2012 zijn de aanbevelingen voor 70% gerealiseerd, in 2013 is dit percentage gestegen tot 94%. 1 Flexibiliteit Er zijn in 2013 (na invoering nieuwe structuur) een aantal collega s van functies gewijzigd. En een aantal is daarbij ook van werkgever gewisseld (van WSRL naar WSHD). Op zich hebben die wijzigingen geen consequenties voor onderlinge verrekening van kosten voor wederzijdse dienstverleningen In het kader van het gebiedsgericht werken (indeling Gebiedsteams) verricht een aantal medewerkers ook werkzaamheden voor het andere waterschap. Zij verantwoorden hun productie in het registratiesysteem van het betrokken waterschap (IRIS voor WSHD en SquitXO voor WSRL). Urenbesteding registreren zij in de registratiesystemen van hun formele werkgever (TIM voor WSHD en Fluvio voor WSRL). Afspraak is dat voor gelabelde posten een verrekening zal plaatsvinden. Het betreft vooral de projecten. 2 SharePoint Zonder kosten (die direct aan de afdeling worden toegerekend) wordt een gezamenlijke digitale werkomgeving gerealiseerd. De winst van een gezamenlijke digitale werkomgeving ligt vooral in kwaliteitsverbetering. Het leidt tot een verbetering van de toegankelijkheid (ook in het veld via smartphone en/of tablet) en het beheer (en borging) van documenten die voor het functioneren van de afdeling van belang zijn. Impliciet leidt dit tot verbeteringen in het productieproces. Ook draagt de nieuwe digitale werkomgeving bij aan het (verbeterd) voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen voor toezicht en handhaving. Naar verwachting kan de nieuwe werkomgeving voor het eind van 2013 in gebruik worden genomen (met afsluiting oude werkomgeving). Het proces geldt als voorbeeld voor andere gebieden c.q. afdelingen van WSRL en WSHD die samenwerken en van de gezamenlijke digitale werkomgeving (Externe SharePoint / Cloud) gebruik willen maken.

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo?

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Deels, de tijdelijke MT leden zitten in de voorbereidingscommissie. Betekent

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer.

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Reg. nr.: 1310539 Afdeling: Openbare Ruimte Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Samenvatting Door vertrek

Nadere informatie

Actieplan Open Gemeente. Gemeente Lelystad

Actieplan Open Gemeente. Gemeente Lelystad Actieplan Open Gemeente Gemeente Lelystad Lelystad, Joël Koeckhoven, februari 2014 Inleiding In dit actieplan wordt een aantal projecten genoemd waarmee de gemeente Lelystad aan de slag gaat om het streven

Nadere informatie

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013 Uitvoering BRZO-taak voor drie collega-waterschappen 1. Aanleiding De uitvoering van de BRZO advies-taken door waterkwaliteitsbeheerders heeft meer prioriteit gekregen. Om een kwaliteitsslag te maken zijn

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : Kredietaanvraag project Voldoen en implementeren veiligheidsnormen bestaande rwzi Garmerwolde KORTE SAMENVATTING:

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland Onze Lean reis Door: Kees Vonk Secretaris-directeur Wie zijn wij? Waterschap Rivierenland is 1 van de 24 waterschappen in Nederland - 201.000 ha - 36 gemeenten - 950.000 inwoners

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008.

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Op grond van paragraaf 3.4.4 van het Bouwbeleidsplan Nuth 2008-2012 dient er jaarlijks - als tegenhanger van het Handhavingprogramma Bouw- en Ruimtelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

4V';;'9' B E R N H EZ E

4V';;'9' B E R N H EZ E 4V';;'9' B E R N H EZ E Dossierornslag voor burgemeester en wethouders cgj Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2012/27094 D Afdoening door portefeuillehouder via besluitenlijst paraafstukken

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Voorzieningen muskusrattenbeheer Groningen Nummer: Bestuursstukken\1054 Agendapunt: 6 DB: Ja 16-4-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Marc Rothengatter, 0598-693282 Veiligheid en Voldoende Water

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW Plan van aanpak Updaten vergunningenbestand DHW Gemeente Borne 2015 1 1. Inleiding Sinds 1 januari 2013 is de gemeente Borne bevoegd gezag op basis van de Drank en Horecawet. Zij is daarmee verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd)

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd) Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd) Raadsvergadering : 24 oktober 2005 Agendapunt : 09 Onderwerp : Vertrekregeling 58-plus Datum : 11 oktober 2005 A. Inleiding

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Jaarverslag s-gravenhage

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Jaarverslag s-gravenhage College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2015 s-gravenhage Vastgesteld door het bestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 18 februari 2016 Namens het bestuur, Mr. H. Bolt

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie