In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt."

Transcriptie

1 Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EE Den Haag wetwrijksoverheid.n1 Inlichtingen Datum FEB.2915 Ons kenmerk Betreft Geachte heer/mevrouw, In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt,, allerlei informatie van mij vraagt. In uw brief refereert u in het geheel niet aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook de aard van de vragen vormde voor mij geen aanleiding uw brief als een Wob-verzoek te beschouwen. Op 13 februari jl. stuurde u mij een brief waarin u aangeeft dat uw brief van 15 januari een Wob-verzoek is en dat de reactietermijn voor dit verzoek is verstreken. Op 17 februari heb ik de ontvangst van uw brief van 13 februari bevestigd en aangegeven dat ik uw brief van 15 januari als Wob-verzoek ga behandelen, maar dat de reactietermijn voor dit verzoek pas is Ingegaan op 16 februari, omdat op dat moment pas duidelijk was dat uw brief van 15 januari als een Wob-verzoek moet worden beschouwd. Wettelijk kader Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische bestuursvoering - documenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn en niet al openbaar gemaakt zijn. Uw verzoek In uw verzoek stelt u diverse vragen over de interne E-opleiding en de ADACopleiding. Gemakshalve volg ik de nummering van uw verzoek in de beoordeling van uw verzoek. Pagina 1 van 3

2 Beoordeling 1 Studiegids E-opleiding. Ik maak deze studiegids openbaar (bijlage 1 en bijlage 2). 2 a Tijdsduur interne opleiding: ongeveer 15 maanden fulltime (afhankelijk van de richting, kantoortoets, veldtoets, etc.) b Verlenging: in principe niet, er waren twee toetskansen. Alleen in zwaarwegende omstandigheden (ziekte etc.) kon het management van de betreffende medewerker bepalen dat de persoon later nog een keer de opleiding kon doen. c Vakkenpakket: staat in de studiegids. d Tentamenmogelijkheden: staat in de studiegids. e Waardering: MBO+, op basis van de E-opleiding werden vrijstellingen verleend voor de H802 (AD/AC) opleiding. f Studiefaciliteiten: het was het een fulltime-opleiding, meestal op 1 lesdag 1 dag studieverlof. g Tijdsbesteding: hoewel de opleiding fulltime in werktijd was, werd aan de cursisten aangegeven dat het een gemiddelde was. Er waren cursisten die daarnaast in eigen tijd moesten studeren, maar er waren ook cursisten die ruim de tijd hadden. Ii Verhouding werken/studeren: véér 2006 was het voornamelijk studeren. Er zaten wel stageperiodes in, bijvoorbeeld tijdens de campagne tulp bij aangifte'. Na 2006 zaten er tussen de blokken stageperiodes, maar het was een fulltime opleiding, dus het werken had ook betrekking op de opleiding. i Zie hiervoor. 3-6 Er zijn geen documenten beschikbaar waarin de gedetailleerde informatie waarop uw verzoek betrekking heeft is vastgelegd. Deze informatie is alleen op individueel niveau beschikbaar in de personeelsdossiers. De Wob verplicht niet tot het aanmaken van een document. Ik ga daarom niet aan deze informatieverzoeken voldoen. Er is wel een algemeen document voorhanden, nl. het memo 'Evaluatie studiedecanaat'. Deze evaluatie gaat in algemene zin ook in op de onderwerpen die u noemt uw verzoek. Dit document maak ik openbaar (bijlage 3). Ik heb de namen van de medewerkers van de Belastingdienst die daarin voorkomen onleesbaar gemaakt, gelet op art. 10, lid 2, onder e, van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). 7 Er is een vergelijking gemaakt. Voor de E-opleiding zonder AD/AC is al het lesmateriaal overgedragen aan de Hogeschool Utrecht die zorgde voor de uitvoering. Er is geen document voorhanden dat betrekking heeft op de vergelijking die toen is gemaakt. 8 De Hogeschool Utrecht heeft het programma overgenomen en ook de roostering. Vanaf 2013 is aangesloten bij de deeltijdopleidingen van het reguliere onderwijs en is besloten dat medewerkers 16 uur per week voor het volgen van lessen en voorbereiding krijgen. Een document dat hierop betrekking heeft is niet voorhanden. 9 In 2013 is gekeken welke opleidingen een accreditatie hadden voor deze opleiding. Hoe vaak dit gecontroleerd wordt is mij niet bekend. Dat is een taak van de onderwijsinspectie. Een document dat hierop betrekking heeft is niet voorhanden. Directoraat-Generaat Belastingdienst Ons kenmerk DGBP/2015/295 U Pagina 2 van 3

3 Besluit Gelet op wat ik hiervoor heb overwogen wijs ik uw verzoek grotendeels toe voor zover er documenten bestaan waarop uw verzoek betrekking heeft. Voor een klein deel wijs ik het af voor zover het gaat om de namen van medewerkers van de Belastingdienst die in de documenten zijn opgenomen, die maak ik niet openbaar. Directoraat-Generaal Belastingdienst Ons kenmerk GBP/ 2015/295 U Hoogachtend, de Staatssecretaris van Financiën, namens deze, Mr. J, de Blieck, lid van het Managementteam Belastingdienst Voor de goede orde wijs ik u erop dat u tegen mijn besluit in het kader van de Wob op grond van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen bij de staatssecretaris van Financiën, kamer KV 2,52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag, Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop liet bezwaar rust. Pagina 3 van 3

4 Bijlage 1 Voorlopig overzicht van de fiscale en juridische modules van de E- opleiding per februari 2010 Burgerlijk Recht 14 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Blok 1 - Inleiding Onderwerpen die in dit blok onder meer ter sprake komen zijn, indelingen in het recht, rechtsbronnen, en de rechtspraak. Tevens wordt naar de opbouw en terminologie van het Burgerlijk Wetboek gekeken. Blok 2 - Personen-, familie- en erfrecht In het tweede blok staat de natuurlijke persoon centraal. Onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld handelingsonbekwaamheid van minderjarigen en het huwelijk. Bij het erfrecht leert u onder meer een erfenis te verdelen. Blok 3 - Samenwerkingsvormen In dit blok worden samenwerkingsvormen van met name ondernemingen behandeld. Daarbij gaat het om rechtspersonen, zoals de BV en de vereniging, en om contractuele samenwerkingsvormen. Een voorbeeld van die laatste groep is de Vennootschap onder firma (Vof). Blok 4 - Rechtshandeling en verbintenis Dit blok gaat over twee kernbegrippen van het burgerlijk recht: de rechtshandeling en de verbintenis. Ook worden twee belangrijke bronnen van verbintenissen behandeld: de overeenkomst en de onrechtmatige daad. Blok 5 - Goederenrecht In het vijfde blok bekijken we onderwerpen als: de overdracht van een goed, houderschap, bezit en eigendom. Ook worden de beperkte rechten besproken. Een voorbeeld van een beperkt recht is het hypotheekrecht. Blok 6 - Faillissementrecht Het laatste blok behandelt het faillissement. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan surseance van betaling en de schuldsanering van natuurlijke personen. Inkomstenbelasting niet winst Deel 1:16 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Deel 2: 10 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Deel 1 1. Raamwerk Wet IB Partnerregeling 3. Loon 4. Eigen woning 5. Kapitaalverzekering eigen woning 6. Persoonsgebonden aftrek 7. Sparen en beleggen 8. Berekening belasting en Heffingskortingen 9. Herhalen lesstof en Voorbeeldtentamen

5 Het cursusmateriaal voor IBNW 1 bestaat uit: - Pocket belastingwetten Leerboek: De Wet inkomstenbelasting 2001, Editie 2008, door dr. Mr. R.E.C.M. Niessen en mr. L.J.A. Peterse, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers Werkboek IBNW 1 Extra materiaal op sharepoint Deel 2 1. Resultaat uit overige werkzaamheden 2. Periodieke uitkeringen 3. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 4. Aanmerkelijk belang 5. Herhalen lesstof en Voorbeeldtentamen Het cursusmateriaal is hetzelfde als voor deel 1, plus een werkboek IBNW 2. Loonbelasting 14 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen zijn onder andere: Wet LB, Uitvoeringsbesluit LB 1965, Uitvoeringsregeling LB 2001 Begrippen werknemer en inhoudingsplichtige - Loonbegrip - Aanspraken - Vrijstellingen - Vrije vergoedingen en verstrekkingen - Cafetaria- en inruilsystemen - Reiskostenvergoedingen - Eindheffing - Afdrachtverminderingen - Tarief en wijze van heffing Spaarloonregeleingen - Financiering sociale verzekeringen - Zorgverzekeringswet Basiskennis Boekhouden 18 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen zijn onder andere: - Grootboek - Kolommenbalans - Journaliseren - Subadministraties - Permanence in de voorraad - Brutowinst Ontvangst / afgifte van goederen op verschillende tijdstippen - Intrestkosten - Afschrijvingen - Voorzieningen - Oninbare vorderingen Aandelenkapitaal, winstverdeling, reserves Vreemd vermogen. Lesmateriaal: Fuchs: Boekhouden geboekstaafd 1

6 Formeel Recht 14 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: Algemene inleiding 1. Algemene bepalingen 2. Aangifte 3. Heffing bij wege van aanslag 4. Heffing bij wege van voldoening of afdracht op aangifte 5. Bezwaar en beroep 6. Heffingsrente 7. Bevorderen van de richtige heffing 8. Bepalingen van interregionaal en van internationaal recht 9. Bijzondere bepalingen 10. Bestuurlijke boeten 11. Strafrechtelijke bepalingen 12. Overgangs en slotbepaling 13. Bijzondere onderwerpen Inkomstenbelasting Winst 26 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwemen: 1. Onderneming en ondernemerschap 2. Vermogensetikettering en winstberekening 3. Winstberekening en vermogensvergelijking 4. Fiscale balans activa 5. Fiscale balans passiva 6. Ondernemingsfaciliteiten en ondernemersfaciliteiten 7. Staking van een onderneming 8. Inbreng in een B.V. en terugkeer uit B.V. 9. Samenwerkingsverbanden 10 Bedrijfsopvolging Het lesmateriaal bestaat naast belastingwetten, een werkboek en extra materiaal op Sharepoint uit het leerboek: Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, achtste druk, door prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk (eindredactie), Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Omzetbelasting 20 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Inleiding en oriëntatie, het stelsel van heffing 2. De ondernemer 3. Belastbare feiten: Leveringen van goederen 4. Belastbare feiten: Diensten 5. Plaats van de levering Intracommunautaire transacties (ICT) 6. ICT (vervolg), invoer en uitvoer 7. Plaats van de dienst en verlegging 8. Maatstaf van heffing en tarief 9. Vrijstellingen 10 Levering en verhuur van onroerende zaken

7 11. Aftrek van voorbelasting 12. Verschuldigdheid en aangifte, verlegging en aansprakelijkheid, facturering en boekhouding 13. Kleine ondernemersregeling, de overgang van een onderneming, bijzondere teruggaven 14. De margeregeling voor gebruikte goederen 15. Landbouwregeling Het lesmateriaal bestaat naast belastingwetten, een werkboek en extra materiaal op Sharepoint uit het leerboek: Wegwijs in de BTW, tiende druk, door Ettema, Hulshof en Van Slooten, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Vennootschapsbelasting (VPB) 12 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Besloten Vennootschap, vennootschapsbelasting, Belastingplicht 2. Object van heffing, Verliesverrekening 3. Kapitaal en uitdeling 4. Deelnemingsvrijstelling 5. Fiscale eenheid Het lesmateriaal bestaat, naast belastingwetten, een syllabus, een werkboek en extra materiaal op Sharepoint uit het leerboek: Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, achtste druk, door prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk (eindredactie), Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Controletechniek 16 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Controlemedewerker en boekenonderzoeken/ Controlebegrippen 2. Voorbereiding op het boekenonderzoek 3. Veldtoetsing en inning 4. Aansluitingen OB 5. Controleverbanden / Onderzoek van de boekhouding 6. Onderzoek van de goederenbeweging 7. Onderzoek van de kasadministratie 8. Slot van het boekenonderzoek Vermogensvergelijking 10 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Kapitaalsformules 2. Kapitaalsvergelijking 3. Standaardmodel vermogensvergelijking 4. Kasstroomoverzicht / kasopstelling 5. Correctieposten verwerken binnen / buiten vermogensvergelijking Invordering 6 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Beginselen van Invordering.

8 Overige onderdelen Het totale programma bestaat verder uit korte modules op het gebied van Fiscale Standpuntbepaling en Entiteitenvorming en uit modules communicatieve vaardigheden. In het kader van het behalen van de Associate Degree Accountancy wordt dit programma op nader te bepalen wijze aangevuld met bedrijfsadministratieve en financiële onderwerpen. Aan deze beschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.

9 Bijlage 2 Voorwoord 1 Inhoudsopgave Startopleiding E Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Algemeen Algemeen doel en uitgangspunten Nadere doelstellingen en basiseisen Structuur van de opleiding Mentor en leermeester in de stage HUBA-campagne Na de startopleiding 6 3. Het opleidingsprogramma Algemeen Leermiddelen Gebruik van een ppc Overzicht van het opleidingsprogramma Modulebeschrijvingen 9 4 Toetsen Communicatieve vaardigheden Vaststellen eindcijfer Brieven schrijven als heffer Persoonlijk ontwikkelplan en eindverslag Sociale effectiviteit Hertoets 28 5 Lesrooster, tijden en locaties Lesrooster Roostervrije perioden Lestijden Leslocaties 30

10 Voorwoord 2 Voorwoord Welkom op de startopleiding E klantbehandeling ondernemingen. Uw deelname aan deze opleiding betekent voor u een belangrijke fase in uw loopbaan bij de Belastingdienst. U hebt het vooruitzicht dat u na afloop van de opleiding op het kantoor waar u bent geplaatst daadwerkelijk als E-functionaris aan de slag gaat. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt dat u alle modules met goed gevolg hebt afgerond. Ik heb er alle vertrouwen in dat u geen ander doel hebt dan dat te bereiken. Van mijn kant zal ik u daarbij zo goed mogelijk organisatorisch en logistiek ondersteunen. Welke aandachtspunten, randvoorwaarden en regels daarbij gelden, kunt u voor een deel lezen in de 'Algemene studiegids startopleidingen' die u hebt gekregen. De opleidingsspecifieke zaken vindt u in deze 'Studiegids startopleiding E klantbehandeling ondernemingen'. Ik wens u een succesvolle en prettige studietijd toe. Opleidingscoördinator Startopleiding E klantbehandeling

11 1. Inleiding 3 1. Inleiding U ontvangt deze studiegids om u te informeren over de onderwerpen en aspecten die specifiek van belang zijn voor cursisten die de startopleiding E klantbehandeling ondernemingen volgen. Het gaat daarbij vooral om de opzet en inhoud van de opleiding en de randvoorwaarden en regels. De studiegids is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 zijn de doelen, uitgangspunten en algemene aspecten van de opleiding beschreven. In hoofdstuk 3 is een overzicht van het opleidingsprogramma en zijn de modulebeschrijvingen opgenomen. In hoofdstuk 4 krijgt u nadere informatie over toetsen. In hoofdstuk 5 vindt u algemene informatie over het lesrooster en de lesdagen, -tijden en -locaties.

12 2. Algemeen 4 2. Algemeen 2.1 Algemeen doel en uitgangspunten Het algemene doel van de startopleiding is om kandidaten voor de E-functie op een zodanig niveau te brengen dat zij inzicht hebben in het takencomplex, dat verbonden is aan klantbehandeling en dat zij de onderscheiden taken kunnen verrichten. De fiscale elementen en de vaardigheids- en houdingsaspecten worden, voor zover mogelijk, vanuit het oogpunt van klantbehandeling benaderd en behandeld. De volgende uitgangspunten worden daarbij in acht genomen: Kennis van meerdere middelen op het niveau van de klantbehandelaar in de groepsfunctie E; Integratie van processen en werkterreinen; Koppeling tussen theorie en praktijk; Functiegerichte accenten. 2.2 Nadere doelstellingen en basiseisen Om inzicht te verkrijgen in het takencomplex, verbonden aan de geïntegreerde klantbehandeling binnen de groepsfunctie E, worden de volgende doelstellingen aan de opleiding en basiseisen aan de kandidaat gesteld: Het hebben van adequate vakkennis en het kunnen toepassen ervan Dit komt terug in de modules, waarin de verschillende middelen en processen behandeld worden. Voor de E-functionaris wordt ervan uitgegaan dat hij een werkpakket krijgt met voornamelijk tweemiddelentiteiten: Inkomstenbelasting/Omzetbelasting (113/0B). Daarom wordt binnen de opleiding ruim aandacht besteed aan deze middelen. Daarnaast komen de overige middelen op signaleringsniveau aan de orde, waarbij ervan uitgegaan wordt dat een klantbehandelaar 80 % van het werk aan de posten zelfstandig kan afdoen. Het hebben van inzicht in voorkomende werkstromen en daarnaar kunnen handelen De medewerker moet functioneren binnen een breed werkveld en zal een aanzienlijk deel van de werkzaamheden binnen het pakket zelfstandig afhandelen. De medewerker moet echter zijn beperkingen leren kennen en waar nodig een beroep doen op deskundigen. Het hebben van een juiste beroepshouding De medewerker moet kunnen handelen overeenkomstig de bedrijfs- en besturingsfilosofie van de Belastingdienst. Hierbij moet hij zeker oog hebben voor het spanningsveld tussen aandacht voor fiscaliteit en de relatie met de klant, waarbij hij moet weten wat er van hem verwacht wordt in het kader van ambtelijke integriteit.

13 2. Algemeen 5 Het hebben van goede communicatieve vaardigheden De cursisten krijgen begeleiding in schriftelijke en in mondelinge communicatieve vaardigheden. Het is belangrijk voor een goede klantrelatie dat aan deze vaardigheden aandacht wordt besteed. Het hebben van zicht op de klant/branche Voor een goede klantbehandeling is een goede kennis van de bedrijfsprocessen van de klant/branche onontbeerlijk. Verder is het nodig dat de klantbehandelaar een goede inschatting kan maken van de mate van aandacht die een klant nodig heeft. Om deze kennis op te doen krijgt u in de opleiding verschillende instrumenten aangereikt (zoals segmenteren, risicoanalyse, behandelplannen) en leert u ermee om te gaan. 2.3 Structuur van de opleiding De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit: Fiscale modules; Modules communicatieve vaardigheden (comva); Integratiemodules; Stage. De fiscale modules zijn middelgericht, dat wil zeggen dat daarin één belastingwet wordt behandeld, bijvoorbeeld vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting of omzetbelasting. Bij de comvamodules worden de schriftelijke en mondelinge vaardigheden behandeld en geoefend. Bij de integratiemodules wordt het geleerde rond de middelen, processen en vaardigheden geïntegreerd. De opleiding is praktijkgericht van opzet. Dat komt vooral tot uitdrukking in het stageblok, dat onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Verder wordt bij het ontwikkelen en actualiseren van de modules gebruik gemaakt van medewerkers uit de Belastingdienst. Zij toetsen het materiaal aan de praktijk. 2.4 Mentor en leermeester in de stage Aan het einde van uw opleiding krijgt u een vierweekse stage. Tijdens deze periode wordt u begeleid door een mentor en/of een leermeester van uw kantoor. Onder begeleiding van de mentor en/of de leermeester brengt u het in theorie geleerde in de praktijk en leert u specifieke vaardigheden. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding in zijn geheel en hij: coördineert de opvang van de cursisten op hun kantoor; verdeelt de cursisten over de leermeesters van hun kantoor; is klankbord voor de cursisten; volgt de activiteiten en ontwikkeling van de cursisten, onderhoudt de contacten met B/CKC; zorgt voor kennisoverdracht van algemene belastingdienstonderwerpen. De leermeester is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke begeleiding bij het uitvoeren van de stageopdrachten.

14 2. Algemeen HUBA-campagne Rond 1 april van elk jaar moeten veel belastingplichtigen een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting invullen. Een behoorlijk aantal van hen doet daarbij een beroep op de Belastingdienst tijdens de 'Hulp-bijaangiftecampagne', de HUBA. Elk belastingkantoor zet vooral in de maanden maart, april en mei een aantal medewerkers in om de belastingplichtigen bij het invullen te helpen. Omdat de HUBA-campagne een goede gelegenheid voor cursisten is om hun theoretische kennis in praktijk te brengen, is vastgesteld, dat de HUBA onderdeel uitmaakt van de E- en F-opleidingen. In de maanden februari en maart kunnen cursisten worden ingezet voor deze campagne. Per startmoment van de opleidingen stellen we vast voor welke cursisten dit geldt Na de startopleiding Nadat u met voldoende studieresultaat de startopleiding hebt afgerond, gaat u op uw kantoor werken als E-functionaris binnen het concept van klantbehandeling. U hebt dan het niveau bereikt van een beginnend klantbehandelaar kantoortoetsing op E-niveau. Om u verder te specialiseren zijn er verschillende verdiepingsmogelijkheden in verschillende richtingen. In het schema hierna kunt u zien welke dat zijn. In overleg met uw kantoor kunt u een of meer verdiepingstrajecten volgen, afhankelijk van de functie die u gaat verrichten. Meer informatie over deze trajecten kunt u bij de opleidingscoördinator van uw kantoor krijgen. Februari 2005

15 2. Algemeen 7 Startopleiding E klantbehandeling ondernemingen i Ur. 41 Invordering Veldtoetsing Kantoortoetsing Niveau 1 Verdieping CT IB OB Verdieping VpB LB Invordering Verdieping boekhouden (PD-niveau) Controletechniek Vermogensvergelijking Audit-File/Clair Integratiecasus New Wave Communicatieve vaardigheden E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten 4} Veldtoetser eenvoudige veldtoets Niveau 2 Controletechniek/-proces Administratieve organisatie AWR Communicatieve vaardigheden Casus kapper Casus kassa Casus meubel Excel Standaard boekhoudpakketten Veldtoetsspecialist Kantoortoetser I Middelspecialist Specialist invordering

16 3. Het opleidingsprogramma 8 3. Het opleidingsprogramma 3.1 Algemeen In het vorige hoofdstuk zijn de doelen, uitgangspunten en algemene aspecten aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk is de uitwerking van de opleiding opgenomen. De startopleiding is voltijds en duurt ongeveer 15 maanden, exclusief de roostervrije perioden. De exacte tijdsduur staat niet vast omdat het soms voorkomt dat modules bijgesteld en verbeterd worden, waardoor kleine wijzigingen in het lesrooster nodig zijn. Naast de regelmaat van de normale les- en studiedagen vindt een aantal onderdelen van de opleiding in een conferentieoord plaats. 3.2 Leermiddelen De leermiddelen worden verzorgd en beschikbaar gesteld door het Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie (B/CKC). De verstrekte leermiddelen worden uw eigendom, tenzij bij het verstrekken van dit materiaal anders wordt vermeld. 3.3 Gebruik van een ppc Bij sommige onderdelen aan het eind van de opleiding hebt u een portable pc (ppc) nodig. Die ppc moet door uw kantoor beschikbaar worden gesteld. Uw kantoor is van dit beleid op de hoogte. Ruim voor de periode dat u een ppc nodig hebt herinneren we uw kantoor in een brief aan het ter beschikking stellen daarvan en aan de (eventueel gewijzigde) specificaties waaraan de ppc en de benodigde software moeten voldoen. U krijgt een afschrift van die brief. Mede voor een vlotte gang van zaken is het van belang dat u over dit onderwerp tijdig contact opneemt met uw kantoor en dat u zorgt dat zij door een afschrift van uw lesrooster weten wanneer u een ppc nodig hebt. 3.4 Overzicht van het opleidingsprogramma In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de modules die samen het opleidingsprogramma vormen. Daarbij is per module het aantal dagdelen aangegeven en of een module wordt afgesloten met een toets.

17 3. Het opleidingsprogramma 9 Modulenaam Aantal dagdelen Toets 1 Startdag 2 nvt la Introductiestage 26 nvt 2 Sociale effectiviteit 1 2 nvt 3 Corporate Identity 10 nvt 4 Startconferentie 5 nvt 5 Studievaardigheden 1 nvt 6 Interculturele professionaliteit 2 nvt 7 Formeel recht 14 ja 8 Burgerlijk recht 14 ja 9 Boekhouden basiskennis 18 ja 10 Inkomstenbelasting niet-winst 24 ja 11 Loonbelasting + Kansspelbelasting 14 ja 12 Inkomstenbelasting winst uit onderneming 26 ja 13 Omzetbelasting 20 ja 14 Vennootschapsbelasting 12 ja 15 Invordering 6 nvt 16. Fiscale standpuntbepaling 2 nvt 17 Ambtelijke integriteit 4 nvt 18 Informatiesystemen en beveiliging 1 nvt 19 Belastingnet 1 nvt 20 Entiteitvorming-competentie 2 nvt 21 Communicatie - startdag 2 nvt 22 Effectief communiceren 4 nvt 23 Onderhandelen 4 nvt 24 Brieven schrijven als heffer 6 ja 25 Workshop aanspreken 2 nvt 26 Conflictmanagement 4 nvt 27 IBS 2 nvt 28 Excel nvt 29 RBPro 2 nvt 30 Zicht op toezicht Integratiecasus 4 nvt 32 Sociale effectiviteit 2 2 ja 33 Communicatie (terugkomdag) 2 nvt 34 Stage 40 nvt 3.5 Modulebeschrijvingen In dit onderdeel krijgt u nadere informatie over het doel en de inhoud van elke module. Hierbij is dezelfde volgorde aangehouden als in het overzicht van paragraaf 3.4. Deze volgorde sluit - zoveel mogelijk - aan bij de volgorde van de modules in het lesrooster. Module 1 Startdag V dagdelen Doelstellingen De cursisten maken kennis met elkaar, met de opleidingscoördinator en de comvatrainer van hun lesgroep. De cursisten krijgen informatie over B/CKC, het opleidingsprogramma en de onderdelen

18 3. Het opleidingsprogramma 10 communicatieve vaardigheden Programma: Beschrijving: De volgende onderwerpen komen tijdens de startdag aan de orde: algemeen/welkom; voorlichting (B/CKC, opleiding, toetsreglement e.d.); kennismaking; praktische zaken; - introductie van het onderdeel communicatieve vaardigheden Tijdens de ochtend is er een gezamenlijk programma dat vooral gewijd is aan de opzet en de organisatie van het opleidingsprogramma. Tijdens het middagdeel maakt u in uw eigen lesgroep nader kennis met elkaar en met uw trainer communicatieve vaardigheden. Hij bespreekt de onderdelen communicatieve vaardigheden in de startopleiding. De volgende onderwerpen komen aan de orde: - doel, programma en werkwijze van het leertraject communicatieve vaardigheden; - doel en werkwijze van het video-assessment. Module la Introductiestage V dagdelen Doelstellingen: De cursist krijgt zicht op de activiteiten van de Belastingdienst en op de plaats van de toekomstige werkzaamheden binnen het eigen kantoor. Module 2 Sociale effectiviteit 1 Doelstelling: Beschnjving: V dagdelen Aan het begin van de opleiding krijgt de cursist inzicht in de ontwikkelpunten voor zijn/haar sociale effectiviteit als klantbebehandelaar in veel voorkomende situaties. Het inzicht wordt verkregen door een videotest, die een instrument is voor het in kaart brengen en het beoordelen van sociale effectiviteit in werksituaties van klantbehandelaars. De cursist krijgt een aantal

19 3. Het opleidingsprogramma 11 klantcontactsituaties gepresenteerd. Na elke situatie kan de cursist reageren. De cursist wordt getest aan de hand van de volgende contributiecriteria: - stressbestendigheid; - flexibiliteit; - effectieve presentatie; - tact/sensitiviteit; - overtuigingskracht. Aan de hand van de video-opnamen van het gedrag van de cursist bespreekt de trainer/observator met de cursist de punten die tijdens de opleiding door de cursist verder ontwikkeld kunnen worden. Het betreft ontwikkelpunten die voor de functie van de klantbehandelaar relevant zijn. Gedurende de opleiding krijgt de cursist trainingen aangeboden, zodat hij zich in de communicatieve aspecten van de functie kan bekwamen. Zie ook Module 3 Corporate identity V dagdelen Doelstellingen: De cursist heeft na afloop van de module een beeld van de gewenste corporate identity van de Belastingdienst. De cursist heeft een idee over de manier waarop hij zichzelf niet de gewenste corporate identity kan verbinden. De cursist heeft een idee over de manier waarop hij de corporate identity kan vertalen in houding en in gedrag. De cursist weet welke normen en waarden bij zijn specifieke takenpakket horen. Leerstofkeuze: identiteit van een organisatie identiteit van de Belastingdienst - welk beeld willen we uitstralen - rol van de medewerkers daarbij - welke professionele aspecten spelen een rol welke communicatieve uitingen bepalen (mede) de identiteit van de Belastingdienst? Module 4 Startconferentie V dagdelen

20 3. Het opleidingsprogramma 12 Doelstellingen: Na afloop van de conferentie is er sprake van een samenwerkende groep cursisten; De cursist maakt nader kennis met contributiecriteria en bijbehorende vaardigheden; De cursist kan feedback geven en ontvangen; De cursist kent en begrijpt de aspecten die een rol spelen bij het samenwerken aan een opdracht en weet welk gedrag effectief en minder effectief is in samenwerkingssituaties; De cursist heeft een duidelijk beeld van de effectiviteit van zijn eigen gedrag in contacten met interne en externe klanten en brengt sterke en minder sterke punten in kaart; De cursist kan leerpunten van de introductiestage, de conferentie en het video-assessment omzetten in aandachtspunten en actiepunten voor het vervolg van de opleiding. Beschrijving: In de conferentie staat de zoektocht centraal naar kwaliteiten die nodig zijn voor het uitoefenen van de toekomstige functie. Aandacht wordt besteed aan: samenwerken (positie kiezen in samenwerkingsverbanden); - initiatief nemen; - besluiten nemen; zelfmanagement; - verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Een effect waar impliciet op wordt aangestuurd is een positieve beïnvloeding van het leerproces voor de verdere opleiding door een betere groepsvorming. De startconferentie vindt plaats in een conferentieoord. Daarbij is één overnachting opgenomen. Module 5 Studievaardigheden V dagdeel Doelstellingen Na afloop van de module moet de cursist: in eigen woorden kunnen beschrijven waarom het belangrijk is om effectieve studievaardigheden te hebben; in eigen woorden een schets op hoofdlijnen kunnen geven welke studievaardigheden van belang zijn voor een succesvol leerresultaat; kunnen beschrijven waar persoonlijke sterke en zwakke punten liggen bij het studeren; een persoonlijk studievoortgangsinstrument correct kunnen invullen met daarin beschreven een plan

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie