In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt."

Transcriptie

1 Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EE Den Haag wetwrijksoverheid.n1 Inlichtingen Datum FEB.2915 Ons kenmerk Betreft Geachte heer/mevrouw, In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt,, allerlei informatie van mij vraagt. In uw brief refereert u in het geheel niet aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook de aard van de vragen vormde voor mij geen aanleiding uw brief als een Wob-verzoek te beschouwen. Op 13 februari jl. stuurde u mij een brief waarin u aangeeft dat uw brief van 15 januari een Wob-verzoek is en dat de reactietermijn voor dit verzoek is verstreken. Op 17 februari heb ik de ontvangst van uw brief van 13 februari bevestigd en aangegeven dat ik uw brief van 15 januari als Wob-verzoek ga behandelen, maar dat de reactietermijn voor dit verzoek pas is Ingegaan op 16 februari, omdat op dat moment pas duidelijk was dat uw brief van 15 januari als een Wob-verzoek moet worden beschouwd. Wettelijk kader Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische bestuursvoering - documenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn en niet al openbaar gemaakt zijn. Uw verzoek In uw verzoek stelt u diverse vragen over de interne E-opleiding en de ADACopleiding. Gemakshalve volg ik de nummering van uw verzoek in de beoordeling van uw verzoek. Pagina 1 van 3

2 Beoordeling 1 Studiegids E-opleiding. Ik maak deze studiegids openbaar (bijlage 1 en bijlage 2). 2 a Tijdsduur interne opleiding: ongeveer 15 maanden fulltime (afhankelijk van de richting, kantoortoets, veldtoets, etc.) b Verlenging: in principe niet, er waren twee toetskansen. Alleen in zwaarwegende omstandigheden (ziekte etc.) kon het management van de betreffende medewerker bepalen dat de persoon later nog een keer de opleiding kon doen. c Vakkenpakket: staat in de studiegids. d Tentamenmogelijkheden: staat in de studiegids. e Waardering: MBO+, op basis van de E-opleiding werden vrijstellingen verleend voor de H802 (AD/AC) opleiding. f Studiefaciliteiten: het was het een fulltime-opleiding, meestal op 1 lesdag 1 dag studieverlof. g Tijdsbesteding: hoewel de opleiding fulltime in werktijd was, werd aan de cursisten aangegeven dat het een gemiddelde was. Er waren cursisten die daarnaast in eigen tijd moesten studeren, maar er waren ook cursisten die ruim de tijd hadden. Ii Verhouding werken/studeren: véér 2006 was het voornamelijk studeren. Er zaten wel stageperiodes in, bijvoorbeeld tijdens de campagne tulp bij aangifte'. Na 2006 zaten er tussen de blokken stageperiodes, maar het was een fulltime opleiding, dus het werken had ook betrekking op de opleiding. i Zie hiervoor. 3-6 Er zijn geen documenten beschikbaar waarin de gedetailleerde informatie waarop uw verzoek betrekking heeft is vastgelegd. Deze informatie is alleen op individueel niveau beschikbaar in de personeelsdossiers. De Wob verplicht niet tot het aanmaken van een document. Ik ga daarom niet aan deze informatieverzoeken voldoen. Er is wel een algemeen document voorhanden, nl. het memo 'Evaluatie studiedecanaat'. Deze evaluatie gaat in algemene zin ook in op de onderwerpen die u noemt uw verzoek. Dit document maak ik openbaar (bijlage 3). Ik heb de namen van de medewerkers van de Belastingdienst die daarin voorkomen onleesbaar gemaakt, gelet op art. 10, lid 2, onder e, van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). 7 Er is een vergelijking gemaakt. Voor de E-opleiding zonder AD/AC is al het lesmateriaal overgedragen aan de Hogeschool Utrecht die zorgde voor de uitvoering. Er is geen document voorhanden dat betrekking heeft op de vergelijking die toen is gemaakt. 8 De Hogeschool Utrecht heeft het programma overgenomen en ook de roostering. Vanaf 2013 is aangesloten bij de deeltijdopleidingen van het reguliere onderwijs en is besloten dat medewerkers 16 uur per week voor het volgen van lessen en voorbereiding krijgen. Een document dat hierop betrekking heeft is niet voorhanden. 9 In 2013 is gekeken welke opleidingen een accreditatie hadden voor deze opleiding. Hoe vaak dit gecontroleerd wordt is mij niet bekend. Dat is een taak van de onderwijsinspectie. Een document dat hierop betrekking heeft is niet voorhanden. Directoraat-Generaat Belastingdienst Ons kenmerk DGBP/2015/295 U Pagina 2 van 3

3 Besluit Gelet op wat ik hiervoor heb overwogen wijs ik uw verzoek grotendeels toe voor zover er documenten bestaan waarop uw verzoek betrekking heeft. Voor een klein deel wijs ik het af voor zover het gaat om de namen van medewerkers van de Belastingdienst die in de documenten zijn opgenomen, die maak ik niet openbaar. Directoraat-Generaal Belastingdienst Ons kenmerk GBP/ 2015/295 U Hoogachtend, de Staatssecretaris van Financiën, namens deze, Mr. J, de Blieck, lid van het Managementteam Belastingdienst Voor de goede orde wijs ik u erop dat u tegen mijn besluit in het kader van de Wob op grond van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen bij de staatssecretaris van Financiën, kamer KV 2,52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag, Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop liet bezwaar rust. Pagina 3 van 3

4 Bijlage 1 Voorlopig overzicht van de fiscale en juridische modules van de E- opleiding per februari 2010 Burgerlijk Recht 14 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Blok 1 - Inleiding Onderwerpen die in dit blok onder meer ter sprake komen zijn, indelingen in het recht, rechtsbronnen, en de rechtspraak. Tevens wordt naar de opbouw en terminologie van het Burgerlijk Wetboek gekeken. Blok 2 - Personen-, familie- en erfrecht In het tweede blok staat de natuurlijke persoon centraal. Onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld handelingsonbekwaamheid van minderjarigen en het huwelijk. Bij het erfrecht leert u onder meer een erfenis te verdelen. Blok 3 - Samenwerkingsvormen In dit blok worden samenwerkingsvormen van met name ondernemingen behandeld. Daarbij gaat het om rechtspersonen, zoals de BV en de vereniging, en om contractuele samenwerkingsvormen. Een voorbeeld van die laatste groep is de Vennootschap onder firma (Vof). Blok 4 - Rechtshandeling en verbintenis Dit blok gaat over twee kernbegrippen van het burgerlijk recht: de rechtshandeling en de verbintenis. Ook worden twee belangrijke bronnen van verbintenissen behandeld: de overeenkomst en de onrechtmatige daad. Blok 5 - Goederenrecht In het vijfde blok bekijken we onderwerpen als: de overdracht van een goed, houderschap, bezit en eigendom. Ook worden de beperkte rechten besproken. Een voorbeeld van een beperkt recht is het hypotheekrecht. Blok 6 - Faillissementrecht Het laatste blok behandelt het faillissement. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan surseance van betaling en de schuldsanering van natuurlijke personen. Inkomstenbelasting niet winst Deel 1:16 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Deel 2: 10 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Deel 1 1. Raamwerk Wet IB Partnerregeling 3. Loon 4. Eigen woning 5. Kapitaalverzekering eigen woning 6. Persoonsgebonden aftrek 7. Sparen en beleggen 8. Berekening belasting en Heffingskortingen 9. Herhalen lesstof en Voorbeeldtentamen

5 Het cursusmateriaal voor IBNW 1 bestaat uit: - Pocket belastingwetten Leerboek: De Wet inkomstenbelasting 2001, Editie 2008, door dr. Mr. R.E.C.M. Niessen en mr. L.J.A. Peterse, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers Werkboek IBNW 1 Extra materiaal op sharepoint Deel 2 1. Resultaat uit overige werkzaamheden 2. Periodieke uitkeringen 3. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 4. Aanmerkelijk belang 5. Herhalen lesstof en Voorbeeldtentamen Het cursusmateriaal is hetzelfde als voor deel 1, plus een werkboek IBNW 2. Loonbelasting 14 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen zijn onder andere: Wet LB, Uitvoeringsbesluit LB 1965, Uitvoeringsregeling LB 2001 Begrippen werknemer en inhoudingsplichtige - Loonbegrip - Aanspraken - Vrijstellingen - Vrije vergoedingen en verstrekkingen - Cafetaria- en inruilsystemen - Reiskostenvergoedingen - Eindheffing - Afdrachtverminderingen - Tarief en wijze van heffing Spaarloonregeleingen - Financiering sociale verzekeringen - Zorgverzekeringswet Basiskennis Boekhouden 18 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen zijn onder andere: - Grootboek - Kolommenbalans - Journaliseren - Subadministraties - Permanence in de voorraad - Brutowinst Ontvangst / afgifte van goederen op verschillende tijdstippen - Intrestkosten - Afschrijvingen - Voorzieningen - Oninbare vorderingen Aandelenkapitaal, winstverdeling, reserves Vreemd vermogen. Lesmateriaal: Fuchs: Boekhouden geboekstaafd 1

6 Formeel Recht 14 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: Algemene inleiding 1. Algemene bepalingen 2. Aangifte 3. Heffing bij wege van aanslag 4. Heffing bij wege van voldoening of afdracht op aangifte 5. Bezwaar en beroep 6. Heffingsrente 7. Bevorderen van de richtige heffing 8. Bepalingen van interregionaal en van internationaal recht 9. Bijzondere bepalingen 10. Bestuurlijke boeten 11. Strafrechtelijke bepalingen 12. Overgangs en slotbepaling 13. Bijzondere onderwerpen Inkomstenbelasting Winst 26 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwemen: 1. Onderneming en ondernemerschap 2. Vermogensetikettering en winstberekening 3. Winstberekening en vermogensvergelijking 4. Fiscale balans activa 5. Fiscale balans passiva 6. Ondernemingsfaciliteiten en ondernemersfaciliteiten 7. Staking van een onderneming 8. Inbreng in een B.V. en terugkeer uit B.V. 9. Samenwerkingsverbanden 10 Bedrijfsopvolging Het lesmateriaal bestaat naast belastingwetten, een werkboek en extra materiaal op Sharepoint uit het leerboek: Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, achtste druk, door prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk (eindredactie), Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Omzetbelasting 20 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Inleiding en oriëntatie, het stelsel van heffing 2. De ondernemer 3. Belastbare feiten: Leveringen van goederen 4. Belastbare feiten: Diensten 5. Plaats van de levering Intracommunautaire transacties (ICT) 6. ICT (vervolg), invoer en uitvoer 7. Plaats van de dienst en verlegging 8. Maatstaf van heffing en tarief 9. Vrijstellingen 10 Levering en verhuur van onroerende zaken

7 11. Aftrek van voorbelasting 12. Verschuldigdheid en aangifte, verlegging en aansprakelijkheid, facturering en boekhouding 13. Kleine ondernemersregeling, de overgang van een onderneming, bijzondere teruggaven 14. De margeregeling voor gebruikte goederen 15. Landbouwregeling Het lesmateriaal bestaat naast belastingwetten, een werkboek en extra materiaal op Sharepoint uit het leerboek: Wegwijs in de BTW, tiende druk, door Ettema, Hulshof en Van Slooten, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Vennootschapsbelasting (VPB) 12 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Besloten Vennootschap, vennootschapsbelasting, Belastingplicht 2. Object van heffing, Verliesverrekening 3. Kapitaal en uitdeling 4. Deelnemingsvrijstelling 5. Fiscale eenheid Het lesmateriaal bestaat, naast belastingwetten, een syllabus, een werkboek en extra materiaal op Sharepoint uit het leerboek: Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen, achtste druk, door prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk (eindredactie), Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Controletechniek 16 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Controlemedewerker en boekenonderzoeken/ Controlebegrippen 2. Voorbereiding op het boekenonderzoek 3. Veldtoetsing en inning 4. Aansluitingen OB 5. Controleverbanden / Onderzoek van de boekhouding 6. Onderzoek van de goederenbeweging 7. Onderzoek van de kasadministratie 8. Slot van het boekenonderzoek Vermogensvergelijking 10 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Onderwerpen: 1. Kapitaalsformules 2. Kapitaalsvergelijking 3. Standaardmodel vermogensvergelijking 4. Kasstroomoverzicht / kasopstelling 5. Correctieposten verwerken binnen / buiten vermogensvergelijking Invordering 6 dagdelen contacttijd, schriftelijke toets van 3 uur. Beginselen van Invordering.

8 Overige onderdelen Het totale programma bestaat verder uit korte modules op het gebied van Fiscale Standpuntbepaling en Entiteitenvorming en uit modules communicatieve vaardigheden. In het kader van het behalen van de Associate Degree Accountancy wordt dit programma op nader te bepalen wijze aangevuld met bedrijfsadministratieve en financiële onderwerpen. Aan deze beschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.

9 Bijlage 2 Voorwoord 1 Inhoudsopgave Startopleiding E Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Algemeen Algemeen doel en uitgangspunten Nadere doelstellingen en basiseisen Structuur van de opleiding Mentor en leermeester in de stage HUBA-campagne Na de startopleiding 6 3. Het opleidingsprogramma Algemeen Leermiddelen Gebruik van een ppc Overzicht van het opleidingsprogramma Modulebeschrijvingen 9 4 Toetsen Communicatieve vaardigheden Vaststellen eindcijfer Brieven schrijven als heffer Persoonlijk ontwikkelplan en eindverslag Sociale effectiviteit Hertoets 28 5 Lesrooster, tijden en locaties Lesrooster Roostervrije perioden Lestijden Leslocaties 30

10 Voorwoord 2 Voorwoord Welkom op de startopleiding E klantbehandeling ondernemingen. Uw deelname aan deze opleiding betekent voor u een belangrijke fase in uw loopbaan bij de Belastingdienst. U hebt het vooruitzicht dat u na afloop van de opleiding op het kantoor waar u bent geplaatst daadwerkelijk als E-functionaris aan de slag gaat. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt dat u alle modules met goed gevolg hebt afgerond. Ik heb er alle vertrouwen in dat u geen ander doel hebt dan dat te bereiken. Van mijn kant zal ik u daarbij zo goed mogelijk organisatorisch en logistiek ondersteunen. Welke aandachtspunten, randvoorwaarden en regels daarbij gelden, kunt u voor een deel lezen in de 'Algemene studiegids startopleidingen' die u hebt gekregen. De opleidingsspecifieke zaken vindt u in deze 'Studiegids startopleiding E klantbehandeling ondernemingen'. Ik wens u een succesvolle en prettige studietijd toe. Opleidingscoördinator Startopleiding E klantbehandeling

11 1. Inleiding 3 1. Inleiding U ontvangt deze studiegids om u te informeren over de onderwerpen en aspecten die specifiek van belang zijn voor cursisten die de startopleiding E klantbehandeling ondernemingen volgen. Het gaat daarbij vooral om de opzet en inhoud van de opleiding en de randvoorwaarden en regels. De studiegids is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 zijn de doelen, uitgangspunten en algemene aspecten van de opleiding beschreven. In hoofdstuk 3 is een overzicht van het opleidingsprogramma en zijn de modulebeschrijvingen opgenomen. In hoofdstuk 4 krijgt u nadere informatie over toetsen. In hoofdstuk 5 vindt u algemene informatie over het lesrooster en de lesdagen, -tijden en -locaties.

12 2. Algemeen 4 2. Algemeen 2.1 Algemeen doel en uitgangspunten Het algemene doel van de startopleiding is om kandidaten voor de E-functie op een zodanig niveau te brengen dat zij inzicht hebben in het takencomplex, dat verbonden is aan klantbehandeling en dat zij de onderscheiden taken kunnen verrichten. De fiscale elementen en de vaardigheids- en houdingsaspecten worden, voor zover mogelijk, vanuit het oogpunt van klantbehandeling benaderd en behandeld. De volgende uitgangspunten worden daarbij in acht genomen: Kennis van meerdere middelen op het niveau van de klantbehandelaar in de groepsfunctie E; Integratie van processen en werkterreinen; Koppeling tussen theorie en praktijk; Functiegerichte accenten. 2.2 Nadere doelstellingen en basiseisen Om inzicht te verkrijgen in het takencomplex, verbonden aan de geïntegreerde klantbehandeling binnen de groepsfunctie E, worden de volgende doelstellingen aan de opleiding en basiseisen aan de kandidaat gesteld: Het hebben van adequate vakkennis en het kunnen toepassen ervan Dit komt terug in de modules, waarin de verschillende middelen en processen behandeld worden. Voor de E-functionaris wordt ervan uitgegaan dat hij een werkpakket krijgt met voornamelijk tweemiddelentiteiten: Inkomstenbelasting/Omzetbelasting (113/0B). Daarom wordt binnen de opleiding ruim aandacht besteed aan deze middelen. Daarnaast komen de overige middelen op signaleringsniveau aan de orde, waarbij ervan uitgegaan wordt dat een klantbehandelaar 80 % van het werk aan de posten zelfstandig kan afdoen. Het hebben van inzicht in voorkomende werkstromen en daarnaar kunnen handelen De medewerker moet functioneren binnen een breed werkveld en zal een aanzienlijk deel van de werkzaamheden binnen het pakket zelfstandig afhandelen. De medewerker moet echter zijn beperkingen leren kennen en waar nodig een beroep doen op deskundigen. Het hebben van een juiste beroepshouding De medewerker moet kunnen handelen overeenkomstig de bedrijfs- en besturingsfilosofie van de Belastingdienst. Hierbij moet hij zeker oog hebben voor het spanningsveld tussen aandacht voor fiscaliteit en de relatie met de klant, waarbij hij moet weten wat er van hem verwacht wordt in het kader van ambtelijke integriteit.

13 2. Algemeen 5 Het hebben van goede communicatieve vaardigheden De cursisten krijgen begeleiding in schriftelijke en in mondelinge communicatieve vaardigheden. Het is belangrijk voor een goede klantrelatie dat aan deze vaardigheden aandacht wordt besteed. Het hebben van zicht op de klant/branche Voor een goede klantbehandeling is een goede kennis van de bedrijfsprocessen van de klant/branche onontbeerlijk. Verder is het nodig dat de klantbehandelaar een goede inschatting kan maken van de mate van aandacht die een klant nodig heeft. Om deze kennis op te doen krijgt u in de opleiding verschillende instrumenten aangereikt (zoals segmenteren, risicoanalyse, behandelplannen) en leert u ermee om te gaan. 2.3 Structuur van de opleiding De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit: Fiscale modules; Modules communicatieve vaardigheden (comva); Integratiemodules; Stage. De fiscale modules zijn middelgericht, dat wil zeggen dat daarin één belastingwet wordt behandeld, bijvoorbeeld vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting of omzetbelasting. Bij de comvamodules worden de schriftelijke en mondelinge vaardigheden behandeld en geoefend. Bij de integratiemodules wordt het geleerde rond de middelen, processen en vaardigheden geïntegreerd. De opleiding is praktijkgericht van opzet. Dat komt vooral tot uitdrukking in het stageblok, dat onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Verder wordt bij het ontwikkelen en actualiseren van de modules gebruik gemaakt van medewerkers uit de Belastingdienst. Zij toetsen het materiaal aan de praktijk. 2.4 Mentor en leermeester in de stage Aan het einde van uw opleiding krijgt u een vierweekse stage. Tijdens deze periode wordt u begeleid door een mentor en/of een leermeester van uw kantoor. Onder begeleiding van de mentor en/of de leermeester brengt u het in theorie geleerde in de praktijk en leert u specifieke vaardigheden. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding in zijn geheel en hij: coördineert de opvang van de cursisten op hun kantoor; verdeelt de cursisten over de leermeesters van hun kantoor; is klankbord voor de cursisten; volgt de activiteiten en ontwikkeling van de cursisten, onderhoudt de contacten met B/CKC; zorgt voor kennisoverdracht van algemene belastingdienstonderwerpen. De leermeester is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke begeleiding bij het uitvoeren van de stageopdrachten.

14 2. Algemeen HUBA-campagne Rond 1 april van elk jaar moeten veel belastingplichtigen een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting invullen. Een behoorlijk aantal van hen doet daarbij een beroep op de Belastingdienst tijdens de 'Hulp-bijaangiftecampagne', de HUBA. Elk belastingkantoor zet vooral in de maanden maart, april en mei een aantal medewerkers in om de belastingplichtigen bij het invullen te helpen. Omdat de HUBA-campagne een goede gelegenheid voor cursisten is om hun theoretische kennis in praktijk te brengen, is vastgesteld, dat de HUBA onderdeel uitmaakt van de E- en F-opleidingen. In de maanden februari en maart kunnen cursisten worden ingezet voor deze campagne. Per startmoment van de opleidingen stellen we vast voor welke cursisten dit geldt Na de startopleiding Nadat u met voldoende studieresultaat de startopleiding hebt afgerond, gaat u op uw kantoor werken als E-functionaris binnen het concept van klantbehandeling. U hebt dan het niveau bereikt van een beginnend klantbehandelaar kantoortoetsing op E-niveau. Om u verder te specialiseren zijn er verschillende verdiepingsmogelijkheden in verschillende richtingen. In het schema hierna kunt u zien welke dat zijn. In overleg met uw kantoor kunt u een of meer verdiepingstrajecten volgen, afhankelijk van de functie die u gaat verrichten. Meer informatie over deze trajecten kunt u bij de opleidingscoördinator van uw kantoor krijgen. Februari 2005

15 2. Algemeen 7 Startopleiding E klantbehandeling ondernemingen i Ur. 41 Invordering Veldtoetsing Kantoortoetsing Niveau 1 Verdieping CT IB OB Verdieping VpB LB Invordering Verdieping boekhouden (PD-niveau) Controletechniek Vermogensvergelijking Audit-File/Clair Integratiecasus New Wave Communicatieve vaardigheden E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten E-niveau Bestaande verdiepingstrajecten 4} Veldtoetser eenvoudige veldtoets Niveau 2 Controletechniek/-proces Administratieve organisatie AWR Communicatieve vaardigheden Casus kapper Casus kassa Casus meubel Excel Standaard boekhoudpakketten Veldtoetsspecialist Kantoortoetser I Middelspecialist Specialist invordering

16 3. Het opleidingsprogramma 8 3. Het opleidingsprogramma 3.1 Algemeen In het vorige hoofdstuk zijn de doelen, uitgangspunten en algemene aspecten aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk is de uitwerking van de opleiding opgenomen. De startopleiding is voltijds en duurt ongeveer 15 maanden, exclusief de roostervrije perioden. De exacte tijdsduur staat niet vast omdat het soms voorkomt dat modules bijgesteld en verbeterd worden, waardoor kleine wijzigingen in het lesrooster nodig zijn. Naast de regelmaat van de normale les- en studiedagen vindt een aantal onderdelen van de opleiding in een conferentieoord plaats. 3.2 Leermiddelen De leermiddelen worden verzorgd en beschikbaar gesteld door het Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie (B/CKC). De verstrekte leermiddelen worden uw eigendom, tenzij bij het verstrekken van dit materiaal anders wordt vermeld. 3.3 Gebruik van een ppc Bij sommige onderdelen aan het eind van de opleiding hebt u een portable pc (ppc) nodig. Die ppc moet door uw kantoor beschikbaar worden gesteld. Uw kantoor is van dit beleid op de hoogte. Ruim voor de periode dat u een ppc nodig hebt herinneren we uw kantoor in een brief aan het ter beschikking stellen daarvan en aan de (eventueel gewijzigde) specificaties waaraan de ppc en de benodigde software moeten voldoen. U krijgt een afschrift van die brief. Mede voor een vlotte gang van zaken is het van belang dat u over dit onderwerp tijdig contact opneemt met uw kantoor en dat u zorgt dat zij door een afschrift van uw lesrooster weten wanneer u een ppc nodig hebt. 3.4 Overzicht van het opleidingsprogramma In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de modules die samen het opleidingsprogramma vormen. Daarbij is per module het aantal dagdelen aangegeven en of een module wordt afgesloten met een toets.

17 3. Het opleidingsprogramma 9 Modulenaam Aantal dagdelen Toets 1 Startdag 2 nvt la Introductiestage 26 nvt 2 Sociale effectiviteit 1 2 nvt 3 Corporate Identity 10 nvt 4 Startconferentie 5 nvt 5 Studievaardigheden 1 nvt 6 Interculturele professionaliteit 2 nvt 7 Formeel recht 14 ja 8 Burgerlijk recht 14 ja 9 Boekhouden basiskennis 18 ja 10 Inkomstenbelasting niet-winst 24 ja 11 Loonbelasting + Kansspelbelasting 14 ja 12 Inkomstenbelasting winst uit onderneming 26 ja 13 Omzetbelasting 20 ja 14 Vennootschapsbelasting 12 ja 15 Invordering 6 nvt 16. Fiscale standpuntbepaling 2 nvt 17 Ambtelijke integriteit 4 nvt 18 Informatiesystemen en beveiliging 1 nvt 19 Belastingnet 1 nvt 20 Entiteitvorming-competentie 2 nvt 21 Communicatie - startdag 2 nvt 22 Effectief communiceren 4 nvt 23 Onderhandelen 4 nvt 24 Brieven schrijven als heffer 6 ja 25 Workshop aanspreken 2 nvt 26 Conflictmanagement 4 nvt 27 IBS 2 nvt 28 Excel nvt 29 RBPro 2 nvt 30 Zicht op toezicht Integratiecasus 4 nvt 32 Sociale effectiviteit 2 2 ja 33 Communicatie (terugkomdag) 2 nvt 34 Stage 40 nvt 3.5 Modulebeschrijvingen In dit onderdeel krijgt u nadere informatie over het doel en de inhoud van elke module. Hierbij is dezelfde volgorde aangehouden als in het overzicht van paragraaf 3.4. Deze volgorde sluit - zoveel mogelijk - aan bij de volgorde van de modules in het lesrooster. Module 1 Startdag V dagdelen Doelstellingen De cursisten maken kennis met elkaar, met de opleidingscoördinator en de comvatrainer van hun lesgroep. De cursisten krijgen informatie over B/CKC, het opleidingsprogramma en de onderdelen

18 3. Het opleidingsprogramma 10 communicatieve vaardigheden Programma: Beschrijving: De volgende onderwerpen komen tijdens de startdag aan de orde: algemeen/welkom; voorlichting (B/CKC, opleiding, toetsreglement e.d.); kennismaking; praktische zaken; - introductie van het onderdeel communicatieve vaardigheden Tijdens de ochtend is er een gezamenlijk programma dat vooral gewijd is aan de opzet en de organisatie van het opleidingsprogramma. Tijdens het middagdeel maakt u in uw eigen lesgroep nader kennis met elkaar en met uw trainer communicatieve vaardigheden. Hij bespreekt de onderdelen communicatieve vaardigheden in de startopleiding. De volgende onderwerpen komen aan de orde: - doel, programma en werkwijze van het leertraject communicatieve vaardigheden; - doel en werkwijze van het video-assessment. Module la Introductiestage V dagdelen Doelstellingen: De cursist krijgt zicht op de activiteiten van de Belastingdienst en op de plaats van de toekomstige werkzaamheden binnen het eigen kantoor. Module 2 Sociale effectiviteit 1 Doelstelling: Beschnjving: V dagdelen Aan het begin van de opleiding krijgt de cursist inzicht in de ontwikkelpunten voor zijn/haar sociale effectiviteit als klantbebehandelaar in veel voorkomende situaties. Het inzicht wordt verkregen door een videotest, die een instrument is voor het in kaart brengen en het beoordelen van sociale effectiviteit in werksituaties van klantbehandelaars. De cursist krijgt een aantal

19 3. Het opleidingsprogramma 11 klantcontactsituaties gepresenteerd. Na elke situatie kan de cursist reageren. De cursist wordt getest aan de hand van de volgende contributiecriteria: - stressbestendigheid; - flexibiliteit; - effectieve presentatie; - tact/sensitiviteit; - overtuigingskracht. Aan de hand van de video-opnamen van het gedrag van de cursist bespreekt de trainer/observator met de cursist de punten die tijdens de opleiding door de cursist verder ontwikkeld kunnen worden. Het betreft ontwikkelpunten die voor de functie van de klantbehandelaar relevant zijn. Gedurende de opleiding krijgt de cursist trainingen aangeboden, zodat hij zich in de communicatieve aspecten van de functie kan bekwamen. Zie ook Module 3 Corporate identity V dagdelen Doelstellingen: De cursist heeft na afloop van de module een beeld van de gewenste corporate identity van de Belastingdienst. De cursist heeft een idee over de manier waarop hij zichzelf niet de gewenste corporate identity kan verbinden. De cursist heeft een idee over de manier waarop hij de corporate identity kan vertalen in houding en in gedrag. De cursist weet welke normen en waarden bij zijn specifieke takenpakket horen. Leerstofkeuze: identiteit van een organisatie identiteit van de Belastingdienst - welk beeld willen we uitstralen - rol van de medewerkers daarbij - welke professionele aspecten spelen een rol welke communicatieve uitingen bepalen (mede) de identiteit van de Belastingdienst? Module 4 Startconferentie V dagdelen

20 3. Het opleidingsprogramma 12 Doelstellingen: Na afloop van de conferentie is er sprake van een samenwerkende groep cursisten; De cursist maakt nader kennis met contributiecriteria en bijbehorende vaardigheden; De cursist kan feedback geven en ontvangen; De cursist kent en begrijpt de aspecten die een rol spelen bij het samenwerken aan een opdracht en weet welk gedrag effectief en minder effectief is in samenwerkingssituaties; De cursist heeft een duidelijk beeld van de effectiviteit van zijn eigen gedrag in contacten met interne en externe klanten en brengt sterke en minder sterke punten in kaart; De cursist kan leerpunten van de introductiestage, de conferentie en het video-assessment omzetten in aandachtspunten en actiepunten voor het vervolg van de opleiding. Beschrijving: In de conferentie staat de zoektocht centraal naar kwaliteiten die nodig zijn voor het uitoefenen van de toekomstige functie. Aandacht wordt besteed aan: samenwerken (positie kiezen in samenwerkingsverbanden); - initiatief nemen; - besluiten nemen; zelfmanagement; - verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Een effect waar impliciet op wordt aangestuurd is een positieve beïnvloeding van het leerproces voor de verdere opleiding door een betere groepsvorming. De startconferentie vindt plaats in een conferentieoord. Daarbij is één overnachting opgenomen. Module 5 Studievaardigheden V dagdeel Doelstellingen Na afloop van de module moet de cursist: in eigen woorden kunnen beschrijven waarom het belangrijk is om effectieve studievaardigheden te hebben; in eigen woorden een schets op hoofdlijnen kunnen geven welke studievaardigheden van belang zijn voor een succesvol leerresultaat; kunnen beschrijven waar persoonlijke sterke en zwakke punten liggen bij het studeren; een persoonlijk studievoortgangsinstrument correct kunnen invullen met daarin beschreven een plan

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Vakgebied(en) 1. Omzetbelasting 2. Formeel belastingrecht

Vakgebied(en) 1. Omzetbelasting 2. Formeel belastingrecht Modulebeschrijving FFEBLO0322 Aangemaakt door: Wim Laman Eerste versie 02-nov-2010 Laatste revisie 25-nov-11 Initieel bedoeld voor collegejaar 2010-2011, opleidingsjaar 2011-2012, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken:

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken: > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Uw brief d.d. 4 november 2016 Datum Betreft Wob-verzoek over

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

17 OKT Ministerie van Financiën. Datum Betreft WOB-verzoek Convenant Belastingdienst-Politie. Geachte

17 OKT Ministerie van Financiën. Datum Betreft WOB-verzoek Convenant Belastingdienst-Politie. Geachte Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CV/ Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wwwirdoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Datum 5 september 2015 Betreft Wob-verzoek over gecoördineerde aanpak fondsen voor gemene rekening

Datum 5 september 2015 Betreft Wob-verzoek over gecoördineerde aanpak fondsen voor gemene rekening > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Ons kenmerk 2016-0000141093

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Cluster Bedrijf/ Juridische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CYV Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag WIM«. rijksoverheid.ni Inlichtingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034

MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034 MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034 Naam module FACBLR9034 Modulehouder W.F. Laman Vakgebied(en) IB Winst Studiepunten 3 ECTS Voorkennis Kennis van de beginselen van de Inkomstenbelasting - niet winst is vereist.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111

MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111 MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111 Naam module FFEBLR0111 Modulehouder W.F. Laman Vakgebied(en) Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst Studiepunten 4 ECTS Voorkennis -- Omschrijving De belangrijkste begrippen

Nadere informatie

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming Inleiding 1 Inleiding en algemene begrippen 3 1.1 Het informatieproces in de onderneming 4 1.2 Administratie en boekhouding 8 1.3 Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Elektronische winstaangifte

Elektronische winstaangifte Elektronische winstaangifte De wettelijke bepalingen en de invulling daarvan In het Programma Overheidsloket 2000 heeft het toenmalige kabinet reeds bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2014 Juni 2013 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Examens (CvE). Het CvE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/191

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/191 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/191 2 Klacht Op 26 januari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Bonn (Duitsland) met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte!

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte! Ministerie van Financiën Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Belastfrigdienst Korte Voorhout 1 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wwwrijksoverbetd.nl Inlichtingen Datum 08 AUG 2012

Nadere informatie

Datum 2 september 2013 Betreft Vragen van het lid Groot over studiereizen met privékarakter op kosten van de belastingbetaler.

Datum 2 september 2013 Betreft Vragen van het lid Groot over studiereizen met privékarakter op kosten van de belastingbetaler. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Martijn Hoedemakers martijn.hoedemakers@ondernemerscooperatie.nl 06-33681789 Drie onderwerpen 1. De ondernemerscoöperatie 2009-2013 2. Fiscale aspecten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de heffingsambtenaar van de gemeente Uithoorn (Belastingen Amstelland).

Rapport. Rapport over een klacht over de heffingsambtenaar van de gemeente Uithoorn (Belastingen Amstelland). Rapport Rapport over een klacht over de heffingsambtenaar van de gemeente Uithoorn (Belastingen Amstelland). Datum: 1 maart 2016 Rapportnummer: 2016/019 2 Wat is de klacht? Verzoeker, een belastingadviseur,

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

Naam: Klas: Telefoon: E-mailadres: STUDIEHANDLEIDING BELASTINGRECHT SEMESTER 6

Naam: Klas: Telefoon: E-mailadres: STUDIEHANDLEIDING BELASTINGRECHT SEMESTER 6 Naam: Klas: Telefoon: E-mailadres: STUDIEHANDLEIDING BELASTINGRECHT SEMESTER 6 J7 Juridisch Medewerker AJM/SJM Traject: MBO BOL Crebonr. 94892 (OB)/94891 (ZD) Studiejaar: Februari 2014 2015 Semester: 6

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

Toelichting Zienswijzeprocedure

Toelichting Zienswijzeprocedure Toelichting Zienswijzeprocedure 1. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met/uw mening wilt geven over het ontwerpbesluit? Antwoord: U kunt een zienswijze indienen. Alle horecaondernemers die een brief

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir over de regeling van de belastingrente

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir over de regeling van de belastingrente > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve 1 Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 24 juni 2005, nr. CPP2005/1323M

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

PTA Handel en Administratie KBL Bohemen cohort 2014-2016

PTA Handel en Administratie KBL Bohemen cohort 2014-2016 PTA Handel en Adistratie KBL Bohemen cohort 2014-2016 Examenheden Handel en Adistratie HA/K/1 Oriëntatie op handel en adistratie HA/K/2 Professionele vaardigheden HA/K/3 Klantgericht handelen / dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Selectie van maatwerkprogramma s

Selectie van maatwerkprogramma s Selectie van maatwerkprogramma s Onderwerp Opdrachtgevers Reacties van deelnemers Actualiteiten bestuursrecht Ministerie van Justitie, Aruba (2012) Zeer onderhoudende docent! Heerlijk om bij hem les te

Nadere informatie

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën 19 december 2013 kenmerk H4224817 De ondergetekenden: Namens de Minister

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten Toetsreglement Dr. Nassau College Gieten April 2016 Noten vooraf 1. De vestigingsmanager beslist in alle gevallen waarin niet is voorzien. 2. Dit toetsreglement wordt elk schooljaar geëvalueerd en eventueel

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen.

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen. I N H O U D S O P G A V E BELASTINGASSISTENT Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Belastingassistent... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Functiegerichte opleidingen.6 ABC Opleidingen

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rond het toekennen van de kinderkorting 2006. Meer concreet klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Noord

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Bedrijfsmanagement

Toetsmatrijs Bedrijfsmanagement Toetsmatrijs edrijfsmanagement In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: C divisie CCV Categoriecode:

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den -laag www.rijksoverheid.nl/venj B1 beantwoording de datum en

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie