JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45"

Transcriptie

1 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

2 DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL JAARVERSLAG KENGETALLEN DEEL B: JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN 2013 Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

3 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inhoudsopgave Voorwoord... 4 DEEL A: VERSLAGEN Verslag Raad van Toezicht Verslag Directeur/Bestuurder Verslag Centrale Oudercommissie Verslag Ondernemingsraad Verslag ingediende klachten Sociaal jaarverslag Kengetallen DEEL B: JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN Inleiding Missie Beleidskaders Activiteiten Prioriteiten Organigram Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 3 van 45

4 VOORWOORD Vorig jaar constateerden wij reeds een contradictio in terminis in het kinderopvangbeleid van de regering. Verdergaande bezuinigingen in de kinderopvang in relatie tot de heftige wens van diezelfde regering om (weer) tot de top van de kennis-landen te willen behoren, gaat niet samen. De wetenschappelijk bewezen link tussen de ontwikkeling van ons brein in de meest jonge jaren van ons bestaan en de must van het aanwezig zijn van een stimulerende omgeving (lees: professioneel, kwalitatief hoogwaardige opvang) wordt ogenschijnlijk onvoldoende onderkend door de beleidsbepalers in Den Haag. Naast deze constatering is het de economische recessie die de kinderopvang in zijn algemeenheid in het afgelopen jaar scherper in de spotlights heeft gezet als nooit tevoren. Is het aantal kinderen in de opvang in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld; is het aantal kinderopvangorganisaties meer dan verdubbeld; is het aantal kinderopvanglocaties meer dan verdriedubbeld: nu wordt de sector geconfronteerd met dalingen in alle opzichten! De rijksoverheid vindt dat er teveel geld naar de kinderopvang gaat en heeft geconstateerd dat de overheidsuitgaven aan kinderopvangtoeslag in de afgelopen jaren verdrievoudigd zijn. Kortom: De fiscale stimulans van overheidswege is nagenoeg aan het verdwijnen en dit heeft ontegenzeggelijk rake invloeden! Gedurende 2012 betekende dit landelijk op een aantal momenten zelfs een uitvalpercentage van 25% voor sommige kinderopvangorganisaties. Ook Stichting Kinderopvang West-Twente had te kampen met uitval. Met name de economische recessie trof onze regio hard en dit had zijn effect op onze organisatie. Met het reorganisatieplan Stappen zetten is in een vroeg stadium geanticipeerd op de teruggang in de afname van kinderopvang en dit leidde tot een situatie waarin de organisatie zich scherp heeft moeten aanpassen aan de marktomstandigheden. Blijvende monitoring en alertheid zal voor de komende periode een vereiste zijn! De verleiding om in een dergelijke situatie je als organisatie defensief op te stellen, is levensgroot aanwezig. SKWT wist in 2012 echter deze verleiding te weerstaan door blijvend in te zetten op het maken van kwalitatieve stappen voorwaarts. Verkenningen met betrekking tot mogelijke samenwerking met andere organisaties werd een speerpunt en wij zagen een veelvoud van vernieuwende, ontwikkelingsgerichte activiteiten ontstaan. Vernieuwing en ontwikkeling impliceert tevens een continue overweging met betrekking tot schaalgrootte en kernactiviteiten. Deze innerlijke kracht van de Stichting met een open vizier naar de omgeving om kansen en mogelijkheden te benutten, zal ons blijvend in staat stellen kwalitatief hoogwaardige opvang te blijven bieden! Peter van der Linde Voorzitter Raad van Toezicht Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 4 van 45

5 DEEL A VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Doelstelling Van links naar rechts op de foto: H. Mensink, P. van der Linde, B. Anjema en B. Webbink De Stichting heeft geen winstoogmerk en de doelstelling van de Stichting, zoals omschreven in de statuten is als volgt: 1. Het bevorderen en in stand houden van voorzieningen voor kinderopvang en bedrijfskinderopvang in de ruimste zin des woords; 2. Het stimuleren van de meningsvorming over kinderopvang. Samenstelling Raad van Toezicht in 2012 Krachtens de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, die als volgt worden benoemd: 1 door de ouders, voordracht door de Centrale Oudercommissie (COC), Maximaal 2 door personeelsleden, voordracht door Ondernemingsraad (OR), Overigen (onafhankelijk), door de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht was op als volgt: - dhr. P. van der Linde, voorzitter, belangenbehartiger OR; - dhr. H. Mensink, onafhankelijk lid, secretaris; - mevr. B. Anjema, lid, belangenbehartiger oudercommissies; - dhr. B. Webbink, onafhankelijk lid; - vacature. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 5 van 45

6 Inhoudelijk verslag Raad van Toezicht Bea Anjema heeft vanuit de Centrale Ouder Commissie zitting in de Raad van Toezicht en na een periode van 4 jaar was zij conform statuten in 2012 aftredend. Na zich herkiesbaar te hebben gesteld, werd er overleg gevoerd met de Centrale Ouder Commissie en de uitkomst was een verlenging voor een nieuwe periode van 4 jaar. In de opvolging van Adriaan van Overbeek de Meyer wist de Raad van Toezicht per 2012 te voorzien in Bertus Webbink. In de tweede helft van 2012 maakte Feike Bergsma bekend per direct te moeten stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. Op het moment van dit schrijven kunnen wij u melden dat vanaf april 2013 Halbe Spanjer in deze vacature zal voorzien. Met deze laatste invulling is de Raad van Toezicht statutair weer op sterkte. Gedurende 2012 kwam de Raad van Toezicht 4 maal formeel bijeen, te weten in april, juli, oktober en december. Directeur/bestuurder Carolien Huisman was, in het bijzijn van de manager Finance & Control Gert Postma, gedurende deze formele bijeenkomsten aanwezig om de diverse onderwerpen op de agenda nader toe te lichten. Naast deze formele bijeenkomsten waren er bijeenkomsten met de Ondernemingsraad, Centrale Ouder Commissie en het management team om de ontwikkelingen bij SKWT te bespreken. Met name deze ontwikkelingen in 2012 leidden ertoe dat het aantal bijeenkomsten aanmerkelijk hoger was dan in voorgaande jaren. De economische recessie in combinatie met ingrijpende bezuinigingsmaatregelen vanuit Den Haag, maakte verscherpte aandacht noodzakelijk. Een groter dan voorziene terugval in kinderopvang noopte -na het houden van een tweetal beleidsdagen- tot het opstellen van het reorganisatieplan Stappen zetten hetgeen veel impact had op onze organisatie. Het was echter een onontkoombaar besluit met de intentie SKWT voor kortere en langere termijn gezond te houden. De maatregelen leidden tot de noodzakelijke terugdringing van kosten en helaas waren personele consequenties hierbij niet te vermijden. Teneinde een zo goed en volledig mogelijk beeld van de omgeving te krijgen heeft de Raad van Toezicht in 2012 samen met de directeur/bestuurder de contacten geïntensiveerd met omliggende kinderopvangorganisaties. Deze verkennende gesprekken zullen in 2013 een vervolg krijgen. Wij zijn verder actief gebleven binnen de lokale overlegstructuren, zowel in strategisch opzicht als in de diverse uitvoeringsoverleggen. Gelukkig heeft SKWT laten zien niet stil te staan gegeven de omstandigheden. Er werd in 2012 een veelvoud aan activiteiten georganiseerd waarbij aan het motto van 2012 Profilering zeker recht werd gedaan: open huizen, familiedagen, kinderdisco zijn zomaar enkele in het oog springende gebeurtenissen in een organisatie die leeft. In het kader van Partners in Opvoeding mochten wij de pilot Alert4you verwelkomen. Een pilot om extra opvoedexpertise in de BSO te brengen. Tenslotte was er de pilot voor het verzorgen van warme maaltijden. We zullen een uitdagend jaar tegemoet gaan, waarbij onderscheidend vermogen weleens aan begrip zouden kunnen winnen. Peter van der Linde Voorzitter Raad van toezicht Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 6 van 45

7 DEEL A VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER CREATIVITEIT Carolien Huisman Directeur/bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 7 van 45

8 Inleiding Door opeenvolgende mondiale en nationale economische crisissen zijn er verstrekkende overheidsmaatregelen en bezuinigingen doorgevoerd die ook de sector kinderopvang raken. Sinds 2011 is er sprake van krimp in de sector, welke vooral in 2012 doorzet. Ook SKWT ziet zich geconfronteerd met teruglopende bezettingscijfers en dit gegeven dwingt de organisatie tot het nemen van maatregelen. Naast kosten beheersende maatregelen ontkomt de organisatie niet aan een reorganisatie, welke uitmondt in een andere managementstructuur met lagere overheadkosten. Het reorganisatieplan 'Stappen zetten' is in mei 2012 vastgesteld, evenals een met de vakbonden geaccordeerd Sociaal Plan. De volgende wijzigingen in de structuur worden doorgevoerd: Op de vestigingen worden groepen samengevoegd en/of geheel of gedeeltelijk gesloten. Contracten voor bepaalde tijd worden niet verlengd. Indien nodig worden later (2013) ook contracten voor onbepaalde tijd ontbonden en tevens, indien nodig, de formatie overhead verder naar beneden bijgesteld. De taak van Contactpersoon (CP-er) per stamgroep vervalt; hiervoor komt een centrale contactpersoon (CCP-er) per vestiging; de vestigingen worden meer zelfsturend en de CCP-er coördineert. De functie van vestigingshoofd is boventallig verklaard en vervalt. De functie van sectormanager is boventallig verklaard en vervalt. Er komt een nieuwe functie: clustermanager. Er komen drie clustermanagers op tactischstrategisch niveau. Elke clustermanager is gekoppeld aan een gemeente. De directeur/bestuurder (het bestuur) en clustermanagers vormen de lijn (hiërarchische aansturing), aangevuld met de CCP-ers (functionele aansturing). De afdelingsmanagers (P&O, F&C en Facilitair) en de afdelingen leveren uren in. Overige functies, zoals receptie en huishoudelijk medewerkers leveren uren in. De clustermanagers, afdelingsmanagers en bestuur vormen samen het managementteam (MT). Met deze ingrijpende wijzigingen ontstaat een plattere organisatie die qua functies in een andere verhouding tot elkaar verantwoordelijk zijn voor de aansturing en coaching binnen SKWT, zodat de beoogde kwaliteit van de activiteiten op de vestigingen en bij de afdelingen behouden blijft. Ook na de reorganisatie, staan drie zaken hierbij voorop: 1. Een goede bedrijfsvoering; 2. Continuïteit voor de ouders; 3. Kwaliteit die onderscheidend is. Er is een urgentie om nog meer dan voorheen te laten zien waar SKWT voor staat. Dat is meer dan alleen het beheersen van de kosten. Het is vooral uitdragen en benadrukken wat de meerwaarde van kinderopvang -en in het bijzonder de groepsopvang bij SKWT- betekent voor elk kind. Tijdens beleidsdagen in 2012 is vastgesteld dat de koers voor de komende jaren zich vooral richt op: 1. SKWT als toegankelijke kinderopvang voor kinderen en ouders; 2. SKWT als plek waar kinderen en ouders zich prettig voelen (beleving). Op andere punten (prijs, service en algemene kwaliteit) is SKWT op koers en voldoet SKWT meer dan gemiddeld aan de landelijk gestelde wet- en regelgeving. Uiteraard kunnen alle onderwerpen altijd beter en SKWT staat open voor positieve kritiek en voorstellen voor verbeteringen. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 8 van 45

9 SKWT blijft inzetten op ontwikkelingsgerichte groepsopvang voor kinderen van 0-12 jaar. SKWT is voorloper op het gebied van bewegingsmethodes voor 0-12 jarigen en voorloper op het gebied van integrale opvang voor kinderen met een lichte ontwikkelingsstoornis. Daarnaast blijft SKWT zoeken naar een aanvullend aanbod op basis van gesignaleerde wensen en vragen van ouders en kinderen. Resultaten hiervan zijn een pilot van warme maaltijdvoorziening en een pilot peutergym. Dit Jaarverslag 2012 geeft de duale fase aan waarin de kinderopvang verkeert: Enerzijds de so(m)bere omgeving die dwingt tot passen op de plaats en kostenbeheersing en anderzijds de behoefte om te blijven investeren in de kwaliteit en SKWT nog meer dan voorheen te profileren met alle middelen die ons daarvoor beschikbaar staan. Sinds november 2012 is dit ook via de sociale media (Facebook en Twitter). Van belang hierbij is om zo goed en zo snel mogelijk ouders te informeren over alles wat de dienstverlening betreft (zoals openingstijden, heldere informatie over de (netto-)kosten en onze 'producten' kinderopvang) en over alles wat de opvang betreft (ouderavonden, memo's, extra activiteiten). SKWT wil hierbij uitdragen dat de organisatie flexibel is waar dat kan, maar blijft staan voor het welzijn van het kind waar dat moet. De uitdaging om elk kind de beste start voor zijn/haar toekomst te geven zit alle medewerkers in het bloed. Hun bevlogenheid en deskundigheid staan hier borg voor. In 2012 en in 2013 zijn de mouwen opgestroopt en zijn onze handen uitgestoken om wederom het beste uit onszelf -en dus uit de kinderen- te halen. Wij weten ons hierin gesteund, maar zeker ook kritisch beoordeeld door de formele overlegorganen: - Raad van Toezicht; - Ondernemingsraad; - Centrale Ouder Commissie en Oudercommissies. Hun adviezen en instemming rond besluiten is van onschatbare waarde. In tijden van crisis is navelstaren geen remedie. Laten zien wie we zijn en wat wij te bieden hebben is het devies! Het motto voor 2013 is: Creativiteit Mw. C.C. Huisman Directeur/bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 9 van 45

10 Algemeen Beleid De wijzigingen in wet- en regelgeving en de voorstellen voor bezuinigingen op de fiscale toeslag betekenen een omslag voor de sector kinderopvang van groei naar krimp. Zoals in de inleiding is aangegeven is 2012 het jaar van een omslag in de organisatie. Veel beleidsbijeenkomsten staan dit jaar in het teken van de reorganisatie en de gevolgen daarvan. Per 1 september is de nieuwe organisatiestructuur een feit. Door ook de overlegstructuur aan te passen, is gezorgd voor een goede borging en implementatie van de reorganisatie. Met de clustermanagers, de CCP-ers en de directeur is er met externe begeleiding in november 2012 een beleidsdag geweest waarin expliciet is gekeken naar de organisatie van de lijn. De scheiding tussen deze drie lagen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt duidelijker neergezet. Samen met OR en personeel is wederom getracht de kosten te beheersen, de prijzen minimaal te verhogen en de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Er is veel geïnvesteerd in het activiteitenaanbod voor de kinderen en in scholing van personeel (VVE). Er is in 2012 de nodige besluitvorming geweest over onze accommodaties: (her)-huisvesting van vestigingen, het terugbrengen van capaciteit in samenhang met de krimp en het onderhoud van de eigen panden staan hierbij centraal. Intern en extern is de focus gericht op samenwerking. Het blijft van het grootste belang dat SKWT niet alleen de blik naar binnen heeft gericht, maar ook in verbinding blijft of komt met de ontwikkelingen die er lokaal en landelijk zijn. Dat houdt de geest fris en geeft input voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Samenwerken verbindt ons met andere organisaties die complementair zijn aan het aanbod van SKWT. SKWT is een netwerkorganisatie en wil dit nadrukkelijk uitdragen. In de volgende hoofdstukken worden, per beleidsonderdeel, kort de ontwikkelingen in 2012 toegelicht. Opvang Kinderdagopvang/KDV SKWT heeft in 2012 het aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) binnen de kinderopvang verder geïmplementeerd. In de drie gemeenten van het werkgebied van SKWT (Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden) verloopt de harmonisatie en samenwerking met de peuterspeelzalen in een verschillend tempo en in een verschillende mate van intensiteit. Tot concrete stappen leidt dit nog niet. In 2012 is gestart met de implementatie van de Video-interactie-begeleiding (VIB). Pedagogisch medewerkers leren hierbij een observatietechniek met behulp van een videocamera. Naast het in beeld krijgen van ontwikkelingsaspecten van kinderen kunnen ook de eigen interventies duidelijk worden. Dit levert informatie en leerstof op om beter te kunnen inspelen op de ontwikkeling van een individueel kind en/of de groep. Door de bezuinigingen kan hier echter geen extra budget meer voor worden vrijgemaakt en moet de VIB op een aangepaste wijze uitgevoerd worden. SKWT participeert in alle drie gemeenten in Zorg-Adviesteams (ZAT) voor 0-4 jarigen. Dit zijn multidisciplinaire teams (met maatschappelijk werk en jeugdzorg) waarin kinderen waarover op enigerlei zorg is, worden besproken. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en geven toestemming. Zonder toestemming wordt een casus anoniem ingebracht. In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om warme maaltijden aan het einde van de dag aan te bieden bij KDV en BSO. Resultaat hiervan is dat in 2012 een pilot gestart is. Aanvankelijk alleen op De Kanjer, later ook bij Het Klokhuis. Later gestopt bij Het Klokhuis en doorstart van de pilot bij De Kleine Maatjes. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 10 van 45

11 De combinatiefunctionarissen sport in Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben onder de titel TipTop een geheel nieuw beweegprogramma voor 0-4 jarigen opgezet, wat gebaseerd is op het landelijke aanbod onder de naam Beweegkriebels. TipTop is uitgevoerd onder regie van Sportservice Overijssel. In 2012 zijn mogelijke condities besproken voor het op de markt brengen van dit nieuwe concept. Anders dan bij de, mede door SKWT ontwikkelde, beweegmethode BSO in beweging heeft het vermarkten van TipTop nog niet tot resultaat geleid. Buitenschoolse opvang/bso Samenwerking met het basisonderwijs, de sportverenigingen, culturele instellingen en wijkwerk is steeds vaker aan de orde. De combinatiefunctionarissen, sportcoach en cultuurcoach, hadden hierin een coördinerende rol. Helaas heeft de reorganisatie ertoe geleid dat in de zomer van 2012 afscheid is genomen van de combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctie sport van Rijssen-Holten is formeel ook beëindigd, maar de medewerker is voor 20 uur in dienst gebleven bij SKWT als stafmedewerker Sport & Bewegen met als aanvulling PR & Communicatie. De cultuurcoach in de gemeente Hellendoorn heeft tot haar vertrek in mei 2012, naast haar ondersteuning aan de BSO-vestigingen, een aantal themaboxen ontwikkeld waarmee rond een thema kinderen op verschillende wijze kennis kunnen maken met uitingen van cultuur. Een aantal boxen is nog in 2012 gereed gekomen en getest. De vakantieactiviteiten zijn een succes. De BSO's stellen voor elke schoolvakantie een programma samen, waarin voor elk kind wat wils is. Grotere activiteiten die buiten de vestiging(en) plaatsvinden, worden voor meerdere BSO's gecombineerd. BSO Plus In 2011 is met provinciale middelen in de gemeente Hellendoorn een project voorbereid voor BSO Plus. De BSO Plus is een gewone BSO met daarbinnen een aangepast aanbod voor kinderen met een (lichte) gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zogenaamde cluster-4 kinderen). SKWT volgt hierin de landelijke trend waarin kinderopvang/bso en Jeugdhulp, samen met gemeenten de handen ineen slaan. Er is een nauwe samenhang met de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs. De BSO Plus is in 2012 van start gegaan in de gemeente Hellendoorn. Alle BSO's zijn uitgerust met materialen en een aparte hoek voor de plus-kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn door Trias Jeugdhulp extra geschoold en getraind. Trias verzorgt tevens coaching on the job. De projectcoördinator is aangesloten bij het landelijke BSO Plus-netwerk van Alert4You. Bij Alert4You zijn aanvullende subsidiegelden van het Kinderopvangfonds beschikbaar voor verdere ontwikkeling van de BSO-Plus in Nederland. In 2011 is besloten een projectaanvraag bij Alert4You in te dienen. In februari 2012 is aan SKWT de subsidie toegekend. Deze projectperiode is maximaal twee jaar (2012 en 2013). Alert4You is vervolgens betrokken bij gemeentelijke projecten die worden gestart ter voorbereiding op de transitie van de Jeugdzorg. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 11 van 45

12 Personeel en Organisatie De samenwerking met Kinderopvang KOOS te Raalte op P&O-gebied en overige terreinen (stagebeleid, deskundigheidsbevordering) verloopt naar tevredenheid van beide partijen en wordt in 2013 voortgezet. De functie van praktijkopleider voor beide organisaties vervalt echter per 1 januari P&O biedt naast de reguliere werkzaamheden een belangrijke ondersteuning bij de reorganisatie van SKWT en de gevolgen die dit voor het personeel heeft. De belangrijkste items van deze afdeling zijn opgenomen in het Sociaal Jaarverslag, welke u aantreft op pagina 27. De afdeling P&O heeft zich ontwikkeld tot een stabiele en competente afdeling die op alle terreinen van het personeelsbeleid ondersteuning biedt aan de vestigingen en het management en uitvoering geeft aan alle werkzaamheden die daarmee samenhangen, binnen zowel SKWT als KOOS. SKWT heeft in 2011 het Convenant ondertekend waarin de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in Oost-Overijssel en Twente meer gaan samenwerken met de vijf ROC's in dit gebied. Het doel is een betere afstemming tussen opleiding en werkveld. De directeur/bestuurder van SKWT, Carolien Huisman, is benoemd als voorzitter van de stuurgroep. Het project duurt twee jaar en wordt gefinancierd vanuit de BKK. In 2012 is er door het samenwerkingsverband een symposium georganiseerd en is het Stage- Praktijkboek gereed gekomen Is het laatste subsidiejaar en bekeken wordt hoe verdere borging van het samenwerkingsverband gestalte moet gaan krijgen, zodat ook na de projectperiode de onderlinge contacten en gezamenlijke belangen overeind blijven. Facilitaire Zaken De afdeling ondersteunt de vestigingen en het management bij nieuw- en verbouw en helaas ook bij het sluiten/opheffen van locaties. Alle aanvragen voor vergunningen, inspecties en opname in het Landelijk Register Kinderopvang lopen via de afdeling Facilitaire Zaken. Door de reorganisatie is er fors gesneden in de formatie bij deze afdeling. De ondersteuning is daarom vanaf de tweede helft van 2012 mede gericht op meer zelfsturing op dit terrein door de vestigingen en op het ontwikkelen van producten die de vestigingen hierbij faciliteren (protocollen en handboeken). Dit geldt ook voor de receptie-taken; er is geen postronde meer en de directe bereikbaarheid is in tijd gehalveerd. Verder coördineert de afdeling Facilitair centrale inkoop, beheer en onderhoud, veiligheid/weten regelgeving en nog vele andere zaken. In 2012 is er overgegaan naar modernisering van de telefonie. Er is een overstap gemaakt naar glasvezelbekabeling van het Centraal Bureau en de interne telefonie is gekoppeld aan het netwerk (VOIP). Deze investering moet leiden tot kostenbesparingen op dit terrein. SKWT werkt sinds 2011 met SharePoint, wat bijdraagt aan de structuur van het digitaal opslaan van gegevens en interne communicatie/intranet. Aanpassingen aan SharePoint ter verbetering zijn in 2012 doorgevoerd. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 12 van 45

13 Per kern/dorp zijn de volgende bouwplannen, verhuizingen en verbouwingen in 2012 aan de orde geweest: Haarle Bundeling van activiteiten van KDV KrisKras en peuterspeelzaal De Rakkertjes is niet gelukt. SKWT wil graag integreren en, vooral in de kleine kernen, overgaan tot integrale voorzieningen voor 0-4 jarigen. De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH) kiest hierin helaas een eigen en zelfstandige koers. Door de verwachte terugloop van het aantal kinderen in Haarle bekijkt SKWT elk jaar of de exploitatie van de voorziening in Haarle verantwoord is. Eind 2012 is daarom opnieuw contact gezocht met de SPGH. Bestuurlijk zal een mogelijke samenwerking in 2013 op de agenda staan. Hellendoorn Voor KDV De Knuist wordt al vele jaren een nieuwe locatie gezocht, omdat het huidige gebouw onderhoud behoeft en het de uitstraling mist die SKWT beoogt voor haar vestigingen. Verschillende opties zijn met diverse partijen zoals de gemeente Hellendoorn, Woningstichting Hellendoorn en de basisscholen besproken. In 2012 zijn opnieuw verkennende besprekingen gestart over mogelijke nieuwbouw van KDV De Knuist bij PC-school De Es. Deze besprekingen gaan in 2013 verder. Door de ontwikkelingen in de kinderopvang (krimp) is besloten af te zien van de plannen voor het huisvesten van een culturele werkplaats in BSO 't Klepperhonk. In BSO 't Klepperhonk zijn wel aanpassingen gedaan voor de omvorming van de BSO naar een BSO-Plus met financiering vanuit de gemeentelijke pilot. Daarnaast heeft BSO t Klepperhonk een facelift ondergaan door een grote interne schilderbeurt. Nijverdal Bij KDV De Kanjer is op de bovenetage BSO De Knapzak gehuisvest, samen met een 3-jarigen-groep. De Knapzak is een BSO-vestiging voor de onder- en middenbouw van de basisschool. De oudere BSO-ers gaan naar de sportkantine van voetbalvereniging Hulzense Boys en heeft de naam BSO De Knipoog. De voorbereidingen voor de realisatie van de brede school in de wijk De Blokken zijn in 2012 gecontinueerd. Er is een naam gekozen voor dit gebouw: De Twijn. SKWT komt hierin met een BSO. De Twijn huisvest in de loop van 2014 verder twee basisscholen. BSO Kicke is eind 2011 verhuisd van basisschool 't Heem naar basisschool De Wingerd. Door de aanhoudende krimp worden in 2012 plannen ontwikkeld om waar mogelijk groepen samen te voegen en capaciteit terug te brengen. Met de verhuurders van de betreffende locaties zijn hierover onderhandelingen gestart. Het Centraal Bureau van SKWT, gehuisvest op twee etages aan de Máximastraat in Nijverdal heeft één etage te koop/te huur gezet. Rijssen KDV/BSO Kiddo bij de nieuwe Klim-Op school is aanvankelijk gestart voor extra opvangcapaciteit. De krimp dwingt SKWT echter tot andere keuzes. BSO Kixx bij basisschool De Salto wordt samengevoegd bij Kiddo. Op 1 juli 2012 eindigt de mogelijkheid voor BSO Quibus op de kavel aan het Brandlicht. SKWT en de gemeente Rijssen-Holten zijn tot overeenstemming gekomen over huisvesting van Quibus in wijkgebouw De Paraplu. Daar hierin samengewerkt gaat worden met peuterspeelzaal en speeltuinvereniging, zijn in 2011 en 2012 bijeenkomsten geweest voor nadere kennismaking tussen de partijen en over de wederzijdse voorwaarden bij huisvesting van Quibus in De Paraplu. Deze bijeenkomsten zijn voorspoedig verlopen en Quibus heeft in mei 2012, na een kleine verbouwing en facelift, haar intrek genomen in de Paraplu. SKWT is tegelijkertijd op zoek gegaan naar een koper voor de units, die vrijkomen na vertrek van Quibus. Eind 2011 meldt zich hiervoor een gegadigde en de verkoop is aan deze partij in maart 2012 rond. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 13 van 45

14 Holten BSO De Kolibrie, bij Blauw-Wit, heeft met enkele aanpassingen getracht de BSO-ruimte gezelliger te maken. Toch zijn personeel en ouders niet helemaal content met deze locatie. Bij De Haarschool bleek eind 2011 voldoende capaciteit beschikbaar te komen voor huisvesting van De Kolibrie. In goed overleg met voetbalvereniging Blauw-Wit is besloten om in 2012 De Kolibrie te verhuizen naar De Haarschool. Dit is naar tevredenheid van alle betrokkenen gerealiseerd. In september 2011 heeft SKWT met één KDV-groep, genaamd De Kletskop, haar intrek genomen in voormalig wijkgebouw De Boschkamp in het centrum van Holten en deelt een aantal ruimtes in deze huisvesting met de peuterspeelzaal. Het geheel tot kulturhus vernieuwde gebouw, waarin ook andere zorgaanbieders zitten, is op 17 september 2011 officieel geopend. Helaas is het niet gelukt een exploitabele groep van De Kletskop van de grond te krijgen. Eind 2012 is besloten de opvang in de Kletskop te beëindigen. SKWT zoekt een andere huurder voor deze locatie. SKWT was betrokken bij de planvorming van een mogelijke brede-school in Dijkerhoek. In 2012 heeft SKWT zich (vooralsnog) teruggetrokken uit dit traject. Wierden Het gebouw waarin KDV Het Klokhuis is gehuisvest, wordt in 2013 gesloopt. Opties voor herhuisvesting van Het Klokhuis zijn onderzocht. Door de vraaguitval in Wierden is het plan voor een nieuwe locatie in 2013 losgelaten. De unit, die bij Het Klokhuis staat, wordt verplaatst naast De Kleine Maatjes en aangepast voor de opvang van twee KDV-groepen. BSO De Kapitein wordt samengevoegd met BSO De Kajuit in de Mariaschool. In deze school is een tweede lokaal beschikbaar gekomen per 1 januari Op 4 maart 2013 starten de KDV-groepen in de units en dit is daarmee tevens de datum waarop KDV Het Klokhuis ophoudt te bestaan. Financiën en Control In 2012 is een vervolg gegeven aan de implementatie van de software (KidsVision)voor de plaatsing en planning wat betreft de instelling van de portals, de digitale facturatie en terugkoppeling van foutmeldingen en gebruiksproblemen met de leverancier. De Clientenadministratie moet nog steeds veel tijd en energie steken in het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van KidsVision. In 2012 zijn belangrijke stappen gezet richting digitale facturatie. In de loop van 2013 wordt dit ingevoerd. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 14 van 45

15 Samenwerking met derden 1. SKWT blijft actief binnen de lokale overlegstructuren, zowel in de strategische beleidsorganen als in uitvoeringsoverleggen. 2. De samenwerking met Stichting KOOS te Raalte is geconcretiseerd op een drietal gebieden: P&O, opleidingen en stagebeleid. Per 1 januari 2013 eindigt de functie van praktijkopleider. Beide organisaties verkennen de mogelijkheden voor verdere samenwerking. 3. SKWT participeert ook in een regionaal overleg met drie andere kinderopvangorganisaties. Een aanvankelijk plan om tot een gezamenlijk Shared Service Centrum te komen is in april 2012 afgeblazen. De organisaties voeren in 2012 verkennende gesprekken voor andere vormen van samenwerking. 4. Samenwerking met de stichtingen voor peuterspeelzalen in de drie gemeenten kent een verschillende dynamiek. In elke gemeente verloopt de samenwerking anders en vergt dit een verschillende opstelling van SKWT. In het algemeen kan gesteld worden dat de harmonisatie met de peuterspeelzalen moeizaam verloopt. In de gemeente Wierden is met de gemeente een onderzoek gehouden naar de financiële consequenties van samenvoeging van de peuterspeelzalen en de kinderopvang van SKWT. Onderlinge verschillen in visie en landelijke ontwikkelingen hebben dit proces voorlopig in de ijskast doen belanden. 5. SKWT neemt deel aan de gemeentelijke bestuursoverleggen primair en voortgezet onderwijs (gemeente Hellendoorn en Rijssen-Holten). 6. In voorgaande jaren is binnen de gemeentelijke Beleidsnetwerken Jeugd veel aandacht geweest voor de opzet van Centra voor Jeugd en Gezin. Het belang van SKWT bij deze ontwikkeling is een goede coördinatie van de zorgstructuur en een toegankelijk loket voor ouders met opvoedingsvragen. In het kader van de transitie van de jeugdzorg wordt projectmatig de samenwerking met en de positie van het CJG nader uitgewerkt. 7. In de drie gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden participeert SKWT in de Zorg-Adviesteams (ZAT) voor 0-4 jarigen. 8. Brede scholen zijn inmiddels in alle gemeenten van het werkgebied van SKWT een continu bespreekpunt met gemeenten en basisscholen. Er is sprake van een meer integrale benadering met betrekking tot Brede school concepten en de focus is gericht op samenwerking en gezamenlijke huisvesting van onderwijs en opvang. SKWT uit hierbij haar zorg over versnippering van het aanbod als scholen leegstaande lokalen willen inzetten voor een eigen BSO. 9. Veel gemeentelijk overleg is gevoerd in het kader van de accommodatiebehoefte van SKWT. Dit hangt nauw samen met hetgeen hiervoor bij de afdeling Facilitair is aangegeven en het hierboven vermelde punt inzake de brede scholen. De woningstichtingen zijn in dit kader een belangrijke gesprekspartner geworden, omdat SKWT kiest voor huurpanden. Waar sprake is van nieuwbouw of nieuwe locaties, zoekt SKWT een investerende partij. Woningstichtingen zijn echter vanwege wijzigingen in het kabinetsbeleid minder vrij in het investeren in maatschappelijk vastgoed. Andere investeerders zijn moeilijk te vinden. Gezien de krimp is dit echter geen urgent probleem. 10. Vele andere contacten waren gericht op verbetering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van SKWT. In 2012 was er wederom weer veel aandacht voor de relatie met de GGD en de gemeenten met betrekking tot Handhaving en Toezicht. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 15 van 45

16 Overige zaken Het Jaar- en Activiteitenplan 2013 is in december 2012 vastgesteld. Het motto voor 2012 is Creativiteit. Zie hiervoor Deel b van dit jaarverslag op pagina 38. SKWT wil zich beter wil naar buiten presenteren en daarom is in 2011 besloten tot de inrichting van een geheel nieuwe website. Zowel qua inhoud als qua technische mogelijkheden is er volop gewerkt aan een aantrekkelijke website met moderne toepassingsmogelijkheden. De nieuwe website is in februari 2012 gereed. SKWT biedt introductieavonden aan voor nieuwe oudercommissieleden. De leden krijgen inzicht in de structuur van SKWT, van de wet- en regelgeving en specifiek de participatie van ouders. De avonden worden twee maal per jaar gehouden. De nieuwe OC-leden stellen een dergelijke introductie zeer op prijs. Op diverse momenten heeft SKWT aandacht gehad in de lokale media met betrekking tot de opening van nieuwe vestigingen en bijzondere vakantieactiviteiten. In het kader van meer profilering zijn de kranten en overige media in 2012 vaker benaderd. Om eerder bekend te zijn bij aanstaande ouders intensiveert SKWT in 2012 de contacten met de verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus. Dit heeft ertoe geleid dat SKWT in 2013 prominent met flyers zichtbaar is en in enkele praktijken opgenomen is in de introductiefolder van de betreffende verloskundigenpraktijk. SKWT start in 2012 met een meer flexibele vorm van kinderopvang. Ouders kunnen in Nijverdal en Rijssen kiezen voor wisselende dagdelen per maand. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 16 van 45

17 DEEL A VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE Samen sterk in liefdewerk Het verslag wordt gemaakt door en is de verantwoordelijkheid van de leden van de Centrale Oudercommissie (COC). Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 17 van 45

18 Algemeen De doelstelling van de Centrale Oudercommissie (afgekort COC) en ook de oudercommissie per vestiging (afgekort OC) is om voor alle ouders/verzorgers de belangen te behartigen binnen Stichting Kinderopvang West-Twente. De COC heeft het recht van voordracht van een onafhankelijk persoon (geen ouder/verzorger) die haar vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een Oudercommissie (wordt ook wel aangeduid met OC) verplicht in iedere vestiging en geeft die Oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling en aan het Reglement van de Oudercommissie. Ondanks dat de Wet kinderopvang alleen spreekt over een Oudercommissie van een vestiging, vinden partijen (MO-groep en BOinK) dat voor grotere organisaties een Centrale Oudercommissie (wordt ook wel aangeduid met COC), naast de Oudercommissies op de vestigingen, voor zowel aanbieders als ouders voordelen biedt. Daarom is er landelijk naast het model voor het Reglement van de Oudercommissie van de vestiging, ook een model voor het Reglement van de Centrale Oudercommissie ontwikkelt. De Centrale Oudercommissie wordt gemandateerd door de Oudercommissies op de vestigingen. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen -aanbieder en afnemer- werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering. Daar waar het eisen uit de Wet kinderopvang betreft, wordt dit tussen haakjes aangegeven. Van deze eisen mag namelijk niet neerwaarts worden afgeweken. Het staat individuele aanbieders wel vrij om meer te regelen. Het Reglement voor de Oudercommissie en de Centrale Oudercommissie dient vastgesteld te worden door de Houder (in de persoon van de directeur/bestuurder van Stichting Kinderopvang West-Twente). Wijziging van het Reglement behoeft instemming van de Oudercommissie (Wk art 59). Gang van zaken in 2012 De Centrale Oudercommissie kwam in 2012 vijf keer bij elkaar om te vergaderen. Alle vergaderingen werden, soms gedeeltelijk, bijgewoond door de directeur/bestuurder. De volgende adviesaanvraag is in 2012 binnen de COC behandeld. Tarieven 2013: Positief advies In een vroeg stadium is er vanuit een samengestelde tarievencommissie al gesproken over de tarieven. Hierin hadden zitting: leden van de COC, de bestuurder en de financieel manager. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 18 van 45

19 Gedurende het jaar zijn binnen de COC vergaderingen de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: Algemene actuele ontwikkelingen binnen SKWT, door bestuurder elke vergadering. Werkplan COC voor Ziekteverzuim. Bezettingsgraad. Beleid aan de hand van de begroting. Beleidsplan Ieder kwartaal de financiële rapportages. Informatie BOiNK. Strategisch Beleidsplan. Klachtenregistratie. Evaluatie oudercontacten (ouderavonden en 10 minuten-gesprekken). Evaluatie , internet, telefonische bereikbaarheid. Brand- en evacuatieoefeningen Evaluatie prijsstijgingen Pedagogische beleidsplannen. Begroting Oudercontacten per vestiging. FOBO formulieren. CO 2 metingen. Tarieven voor Jaarverslag COC Introductie nieuwe OC- en COC-leden, incl. bijwonen daarvan door een COC-lid. Dag van de Leidster. Werkplan Jaar- en activiteitenplan Werkplan COC voor BSO Plus. COC in bijzijn van lid Raad van Toezicht Reorganisatie Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 19 van 45

20 DEEL A VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD Het jaarverslag wordt gemaakt door en is de verantwoordelijkheid van de leden van de Ondernemingsraad. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 20 van 45

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 47

JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 47 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2011 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren

Nadere informatie

Jaar- en Activiteitenplan 2013 Nijverdal December 2012

Jaar- en Activiteitenplan 2013 Nijverdal December 2012 Jaar- en Activiteitenplan 2013 Nijverdal December 2012 Jaar- en Activiteitenplan 2013 INHOUDSOPGAVE Onderdeel Pagina Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE EN BELEIDSKADERS... 5 3. Activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER Reglement van de oudercommissie van een kindercentrum behorende bij Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

de korfkidz Amstelveen

de korfkidz Amstelveen Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk

Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk Reglement Oudercommissie Hummeltjeshonk Inleiding Zowel ouders als Stichting Sport en Welzijn (Peuter Enzo) vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU Busy 4 Kidz

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU Busy 4 Kidz REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU Busy 4 Kidz Inleiding Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger

Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger Preambule Juli 2005 (bijgesteld maart 2010) Zowel ouders als Kinderopvang Heyendael vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Dit reglement is een gezamenlijke uitgave van BOinK, MOgroep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Opgesteld in oktober 2004 Onderstaand reglement vormt het kader voor de uitvoering van

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft.

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft. Reglement oudercommissie BSO Visser t Hooft v1.0 BSO Visser t Hooft, Stichting Tabijn, Kemphaan 17, 1902 KA Castricum. Telefoon: 0251 655906 http://visserthooft.tabijn.nl LRK-nummer: 1337.168.79 Contact:

Nadere informatie

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Avonturiers Lelystad

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Avonturiers Lelystad Reglement oudercommissie Kinderopvang Avonturiers Lelystad 2 Inhoudsopgave Reglement oudercommissie Avonturiers Lelystad 3 Preambule 3 1. Begripsomschrijving 4 2. Doelstelling 5 3. Samenstelling 5 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO Begripsbepalingen Kinderopvangorganisatie: Houder: Kinderopvang Kwebbel & BSO Mw. Tineke Boelens voor Villa, Parc en Stationsstraat. D.Husers en S.Husers

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie KDV/BSO

Reglement Oudercommissie KDV/BSO Reglement Oudercommissie KDV/BSO 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Kindercentrum: Locatiemanager*: Pedagogisch medewerker: Ouder: Oudercommissie: Leden: Stamgroep: rechtsvorm of organisatievorm

Nadere informatie

Korte introductie oudercommissie Skippy

Korte introductie oudercommissie Skippy Korte introductie oudercommissie Skippy 2009 Medezeggenschap Skippy: hoe zit dat? Wat doen de LOC s en COR? Samenstelling Communicatielijnen Mandaat en adviesaanvraag Reglementen en richtlijnen Rollen

Nadere informatie

De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg

De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg De ouderraad van MedKid behartigt de belangen met betrekking tot de dagopvang met verpleegkundige zorg van het kind en vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011

Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011 Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal en de Branchevereniging Kinderopvang. 1 Inleiding Zowel ouders als ondernemers in de

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Op 1 januari 2012 bestaat de oudercommissie uit de volgende 6 leden:

Op 1 januari 2012 bestaat de oudercommissie uit de volgende 6 leden: JAARVERSLAG 2012 Inleiding Dit jaarverslag 2012 is van de oudercommissie (OC) van Kinderdagverblijf (KDV) Domino te Roosendaal. Door middel van dit jaarverslag willen wij de ouders, de pedagogische medewerkers

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie

Reglement Oudercommissie Paginanummer : 1 van 4 Begripsbepalingen Kinderopvangorganisatie : Buitenschoolse opvang eigenwijze Houder : Charlotte van Rooij Kindercentrum : Een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar jaarverslag verbeterpunten van medewerkers en klanten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten van klanten Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 3 Interne verbeterprocedure

Nadere informatie

Begripsomschrijving. 1. Doelstelling

Begripsomschrijving. 1. Doelstelling Begripsomschrijving kinderopvangorganisatie: houder: Vestigingsmanager: beroepskracht: ouder: oudercommissie: leden: stamgroep: rechtsvorm of organisatievorm waar een of meerdere kindercentra onder vallen

Nadere informatie

Reglement oudercommissie + klachtenreglement. Benjamin. Christelijk gastouderburo

Reglement oudercommissie + klachtenreglement. Benjamin. Christelijk gastouderburo Reglement oudercommissie + klachtenreglement Christelijk gastouderburo Benjamin Reglementoudercommissie Christelijk gastouderburo Benjamin 1. Begripsomschrijving Gastouderopvangorganisatie: rechtsvorm

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang april 2009 Click is onderdeel van KOREIN Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang 1 Begripsomschrijving Ouder Gastouder Gastouder aan huis een persoon

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

12. Wijziging van reglement Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5).

12. Wijziging van reglement Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5). REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar een of meerdere kindercentra onder vallen; Houder: degene die een kindercentrum exploiteert; Vestigingsmanager:

Nadere informatie

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014 Openbaar jaarverslag verbeterpunten van medewerkers en klanten 2014 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten van klanten Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 3 Interne verbeterprocedure

Nadere informatie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie R1 Reglement van de centrale oudercommissie 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Bestuur: Directie: Kindercentrum: Locatiemanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Stichting Kinderopvang

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie2014

Klachten jaarverslag oudercommissie2014 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2014 van Buitenschoolse opvang de Vrijbuiters De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie

Nadere informatie

CENTRALE OUDERCOMMISSIE

CENTRALE OUDERCOMMISSIE CENTRALE OUDERCOMMISSIE Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2012 Partou BV Karspeldreef 8 1101 CJ Amsterdam coc@partououder.nl 2 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Overleg met de directie en onderling

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau

Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau 1 Reglement van de oudercommissie van Gastouderbureau Kinderopvang 1. Begripsomschrijving Kinderopvang organisatie: Houder:

Nadere informatie

Kindercentrum De Kleine Tuin

Kindercentrum De Kleine Tuin Kindercentrum De Kleine Tuin Reglement oudercommissie Kindercentrum De Kleine Tuin Vertrouwelijk Een document van Kindercentrum De Kleine Tuin 1 oktober 2013 1 Informatie sheet Uitgevoerd en geschreven

Nadere informatie

Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus

Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus 27 augustus 2014 Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus Het reglement voor de oudercommissie is vastgesteld door

Nadere informatie

Reglement oudercommissie

Reglement oudercommissie Reglement oudercommissie Kinderopvang Wonderboom Stichting Vrije Kinderopvang Eindhoven Mimosaplein 1 5643 CJ Eindhoven Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Het modelreglement... 3 1.3

Nadere informatie

Jaar- en Activiteitenplan 2014

Jaar- en Activiteitenplan 2014 Jaar- en Activiteitenplan 2014 Nijverdal januari 2014 INHOUDSOPGAVE Onderdeel Pagina Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSKADERS 2014... 5 4. ACTIVITEITEN EN BELEIDSVOORNEMENS

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTEN VAN OUDERS KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015. Openbaar Jaarverslag Klachten van Ouders Kinderopvang De Blije Bij 2015

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTEN VAN OUDERS KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015. Openbaar Jaarverslag Klachten van Ouders Kinderopvang De Blije Bij 2015 1 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTEN VAN OUDERS KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015 2 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Inleiding blz. 3 Klachtenregeling voor ouders blz. 3 Interne klachtenregeling blz. 3 Externe klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Vestiging: Het Kinderkasteel 1 Inhoudsopgave Algemeen 1. Doelstelling 2. Samenstelling 3. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap 4. Werkwijze

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Gastouderbureau

Reglement Oudercommissie Gastouderbureau Reglement Oudercommissie Gastouderbureau Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje

Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Reglement oudercommissie. Actief4Kids BSO Toppie

Reglement oudercommissie. Actief4Kids BSO Toppie Reglement oudercommissie Actief4Kids BSO Toppie Versie 4: september 2011 INHOUD INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING EN DOELSTELLING...4 1.1 Begripsomschrijving...4 1.2 Doelstelling...4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement voor de oudercommissie BSO De Saller

Reglement voor de oudercommissie BSO De Saller Reglement voor de oudercommissie BSO De Saller Pagina 1 van 8 Inhoud Inleiding 3 1. Reglement oudercommissie 4 Pagina 2 van 8 Inleiding 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden

Nadere informatie

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort BSO de Boomhut Klachten verslag 2014 Stichting Pluspunt Zandvoort 1-5-2015 Inhoudsopgave Voorwoord De interne klachtenregeling De externe klachtenregeling Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Klachtenkamer

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Reglement Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12

Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12 Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12 Deel A Algemeen gedeelte 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder:* Raad van Toezicht: rechtsvorm of

Nadere informatie

Reglement Lokale Oudercommissie Mei 2013

Reglement Lokale Oudercommissie Mei 2013 Reglement Lokale Oudercommissie Mei 2013 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang

Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie Houder Kindercentrum Teamleider Beroepskracht Ouder (Lokale) Oudercommissie Centrale

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten

Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten Kinderdagverblijf Klavertje 4 B.V. Floralaan 5 6707 HM Wageningen LRK nummer: 132978696 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 2 Interne klachtenregeling pagina

Nadere informatie

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Holland Kinderopvang Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies

Nadere informatie

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Begripomschrijving Houder: degene die een kindercentrum exploiteert. Contactpersoon: degene die namens de houder de contacten met de ouderraad onderhoudt. Kindercentrum:

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie

Reglement Oudercommissie Reglement Oudercommissie Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van

Reglement van de oudercommissie van Reglement van de oudercommissie van Modelreglement voor kindercentra van stichting Kwest Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Reglement voor de oudercommissie Peuteropvang Calimero

Reglement voor de oudercommissie Peuteropvang Calimero 0 Reglement voor de oudercommissie Peuteropvang Calimero 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 Algemeen... 1 Het reglement... 1 2. Samenstellen oudercommissie... 2 3. Reglement oudercommissie... 3 Doelstelling...

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut

Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut 1. Begripsomschrijving Opdrachtgever: Houder:* Naschoolse opvang: Vestigingsmanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Leden: Stamgroep:

Nadere informatie

Reglement Ouderraad. Kdv Het Vlinderbos

Reglement Ouderraad. Kdv Het Vlinderbos Reglement Ouderraad Kdv Het Vlinderbos 1 Reglement van de ouderraad 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kinderdagverblijven onder vallen;

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie MOPS Kinderopvang

Reglement Oudercommissie MOPS Kinderopvang Reglement Oudercommissie MOPS Kinderopvang 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters

Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters Klachtenverslag 2013 Gastouderbureau De Koters Conform de wet- en regelgeving is Gastouderbureau De Koters verplicht over ieder jaar, in juni, een openbaar jaarverslag uit te brengen over de klachten die,

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie BSO Het Zuiderlicht 2017/2018 Reglement van de oudercommissie Reglement van de oudercommissie van BSO Het Zuiderlicht te Amsterdam 1. Begripsomschrijving Begrip Omschrijving In dit geval Kinderopvangorganisatie:

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders

Klachtenregeling voor ouders Klachtenregeling voor ouders Inleiding Iedere klant (ouder/verzorger) die gebruik maakt van de diensten van het Servicebureau Kinderopvang en de diensten van de bij ons aangesloten kinderopvanglocaties

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 19-6-2015 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 Kinderopvang Blije Gezichtjes uw flexibele opvang in Almere Buiten! Openbaar Jaarverslag BSO Blije Gezichtjes Juni 2015 Inhoud 1.

Nadere informatie

Gastouderbureau esdoorn

Gastouderbureau esdoorn Gastouderbureau esdoorn OUDERCOMMISSIE Gastouderbureau Esdoorn Ninaberlaan 81A 7447 AC Hellendoorn KVK MODELREGLEMENT VAN DE CENTRALE OUDERCOMMISSIE PREAMBULE Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2015

Openbaar jaarverslag klachten 2015 Openbaar jaarverslag klachten 2015 Kindercentrum Madelief Rijssenbeeklaan 1 6591 TB Gennep Telefoon: 0485-215 539 E-mail: info@madeliefkindercentrum.nl Website: www.madeliefkindercentrum.nl Kindercentrum

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag 2014 Klachten van ouders

Openbaar jaarverslag 2014 Klachten van ouders Openbaar jaarverslag 2014 Klachten van ouders Ninera Kinderopvang aan huis Papenstraat 26 7411 ND Deventer E-mail: info@ninera-kinderopvang.nl Telefoon: 06-83605989 Website: www.ninera-kinderopvang Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2015 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2015 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

KLACHTEN JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE 2015 KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015

KLACHTEN JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE 2015 KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015 1 KLACHTEN JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE 2015 KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015 Inleiding Kinderopvang de Blije Bij is gevestigd in Amsterdam op Burgemeester Roëllstraat 25 en heeft 1 KDV-locatie met twee horizontale

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz. 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies blz. 3 De rol

Nadere informatie

OC NIEUWSBRIEF. Nieuwe opzet nieuwsbrief. Inhoud. Nummer 1 - februari 2014. Voor alle leden van de oudercommissies

OC NIEUWSBRIEF. Nieuwe opzet nieuwsbrief. Inhoud. Nummer 1 - februari 2014. Voor alle leden van de oudercommissies OC NIEUWSBRIEF Nieuwe opzet nieuwsbrief Voor alle leden van de oudercommissies Voor Kindercentrum WereldKids is 014 een bijzonder jaar; we bestaan 10 jaar. Wij zijn trots dat wij dit met elkaar hebben

Nadere informatie

Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht

Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht Reglement is vastgesteld op donderdag 23 juni 2005 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Koningskinderen

Medezeggenschapsreglement Koningskinderen Medezeggenschapsreglement Koningskinderen 1.1 Definities In dit medezeggenschapsreglement worden de volgende definities gebruikt, zowel in enkelvoud als meervoud: Ouder: ouder en/of verzorger van kind

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU VAN DE STICHTING KINDERCENTRA MIDDEN NEDERLAND KIND & CO

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU VAN DE STICHTING KINDERCENTRA MIDDEN NEDERLAND KIND & CO REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU VAN DE STICHTING KINDERCENTRA MIDDEN NEDERLAND KIND & CO 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Raad van Toezicht: Directie/statutair bestuur Gastouderbureau:

Nadere informatie

Klachtenreglement Koningskinderen

Klachtenreglement Koningskinderen Klachtenreglement Koningskinderen Datum: 1 januari 2016 Vestiging: Dit klachtenreglement geldt voor alle vestigingen van Koningskinderen 1 Inleiding Koningskinderen wil een organisatie zijn waar de klant

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Artikel 1 Begripsbepaling Stichting Kinderopvang Landerd: Bestuur: Kindercentrum: Coördinator: Centrale oudercommissie: Oudercommissie : Beroepskracht:

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag 2014. Externe klachtenregeling voor klanten

Openbaar jaarverslag 2014. Externe klachtenregeling voor klanten Openbaar jaarverslag 2014 Externe klachtenregeling voor klanten Beschrijving van de externe klachtenregeling voor klanten De klant (ouder) kan te allen tijde een klacht over Kinderopvang Wageningen indienen

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM

Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 10-05-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum...4 Overzicht

Nadere informatie

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Algemeen Stichting Kinderopvang Op Kop vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Oudercommissiereglement voor kinderworld groep Versie 2011

Oudercommissiereglement voor kinderworld groep Versie 2011 Oudercommissiereglement voor kinderworld groep Versie 2011 Inleiding: Zowel de ouders als de directie van kinderworld vinden het belangrijk, dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU BONTEKOE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING Houder Degene die het gastouderbureau exploiteert: J. Goudappel-Schellevis Gastouderbureau Bureau voor bemiddeling en begeleiding

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2013 van kinderopvang Senang, locatie Loetjoe. De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht

Nadere informatie

Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN

Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectie: 20-08-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Houder:* degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert Gastouderbureau: organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt;

Houder:* degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert Gastouderbureau: organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt; Reglement van de oudercommissie van Gastouderbureau EigenOppas Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie