JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45"

Transcriptie

1 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

2 DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL JAARVERSLAG KENGETALLEN DEEL B: JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN 2013 Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

3 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inhoudsopgave Voorwoord... 4 DEEL A: VERSLAGEN Verslag Raad van Toezicht Verslag Directeur/Bestuurder Verslag Centrale Oudercommissie Verslag Ondernemingsraad Verslag ingediende klachten Sociaal jaarverslag Kengetallen DEEL B: JAAR- EN ACTIVITEITENPLAN Inleiding Missie Beleidskaders Activiteiten Prioriteiten Organigram Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 3 van 45

4 VOORWOORD Vorig jaar constateerden wij reeds een contradictio in terminis in het kinderopvangbeleid van de regering. Verdergaande bezuinigingen in de kinderopvang in relatie tot de heftige wens van diezelfde regering om (weer) tot de top van de kennis-landen te willen behoren, gaat niet samen. De wetenschappelijk bewezen link tussen de ontwikkeling van ons brein in de meest jonge jaren van ons bestaan en de must van het aanwezig zijn van een stimulerende omgeving (lees: professioneel, kwalitatief hoogwaardige opvang) wordt ogenschijnlijk onvoldoende onderkend door de beleidsbepalers in Den Haag. Naast deze constatering is het de economische recessie die de kinderopvang in zijn algemeenheid in het afgelopen jaar scherper in de spotlights heeft gezet als nooit tevoren. Is het aantal kinderen in de opvang in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld; is het aantal kinderopvangorganisaties meer dan verdubbeld; is het aantal kinderopvanglocaties meer dan verdriedubbeld: nu wordt de sector geconfronteerd met dalingen in alle opzichten! De rijksoverheid vindt dat er teveel geld naar de kinderopvang gaat en heeft geconstateerd dat de overheidsuitgaven aan kinderopvangtoeslag in de afgelopen jaren verdrievoudigd zijn. Kortom: De fiscale stimulans van overheidswege is nagenoeg aan het verdwijnen en dit heeft ontegenzeggelijk rake invloeden! Gedurende 2012 betekende dit landelijk op een aantal momenten zelfs een uitvalpercentage van 25% voor sommige kinderopvangorganisaties. Ook Stichting Kinderopvang West-Twente had te kampen met uitval. Met name de economische recessie trof onze regio hard en dit had zijn effect op onze organisatie. Met het reorganisatieplan Stappen zetten is in een vroeg stadium geanticipeerd op de teruggang in de afname van kinderopvang en dit leidde tot een situatie waarin de organisatie zich scherp heeft moeten aanpassen aan de marktomstandigheden. Blijvende monitoring en alertheid zal voor de komende periode een vereiste zijn! De verleiding om in een dergelijke situatie je als organisatie defensief op te stellen, is levensgroot aanwezig. SKWT wist in 2012 echter deze verleiding te weerstaan door blijvend in te zetten op het maken van kwalitatieve stappen voorwaarts. Verkenningen met betrekking tot mogelijke samenwerking met andere organisaties werd een speerpunt en wij zagen een veelvoud van vernieuwende, ontwikkelingsgerichte activiteiten ontstaan. Vernieuwing en ontwikkeling impliceert tevens een continue overweging met betrekking tot schaalgrootte en kernactiviteiten. Deze innerlijke kracht van de Stichting met een open vizier naar de omgeving om kansen en mogelijkheden te benutten, zal ons blijvend in staat stellen kwalitatief hoogwaardige opvang te blijven bieden! Peter van der Linde Voorzitter Raad van Toezicht Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 4 van 45

5 DEEL A VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Doelstelling Van links naar rechts op de foto: H. Mensink, P. van der Linde, B. Anjema en B. Webbink De Stichting heeft geen winstoogmerk en de doelstelling van de Stichting, zoals omschreven in de statuten is als volgt: 1. Het bevorderen en in stand houden van voorzieningen voor kinderopvang en bedrijfskinderopvang in de ruimste zin des woords; 2. Het stimuleren van de meningsvorming over kinderopvang. Samenstelling Raad van Toezicht in 2012 Krachtens de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, die als volgt worden benoemd: 1 door de ouders, voordracht door de Centrale Oudercommissie (COC), Maximaal 2 door personeelsleden, voordracht door Ondernemingsraad (OR), Overigen (onafhankelijk), door de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht was op als volgt: - dhr. P. van der Linde, voorzitter, belangenbehartiger OR; - dhr. H. Mensink, onafhankelijk lid, secretaris; - mevr. B. Anjema, lid, belangenbehartiger oudercommissies; - dhr. B. Webbink, onafhankelijk lid; - vacature. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 5 van 45

6 Inhoudelijk verslag Raad van Toezicht Bea Anjema heeft vanuit de Centrale Ouder Commissie zitting in de Raad van Toezicht en na een periode van 4 jaar was zij conform statuten in 2012 aftredend. Na zich herkiesbaar te hebben gesteld, werd er overleg gevoerd met de Centrale Ouder Commissie en de uitkomst was een verlenging voor een nieuwe periode van 4 jaar. In de opvolging van Adriaan van Overbeek de Meyer wist de Raad van Toezicht per 2012 te voorzien in Bertus Webbink. In de tweede helft van 2012 maakte Feike Bergsma bekend per direct te moeten stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. Op het moment van dit schrijven kunnen wij u melden dat vanaf april 2013 Halbe Spanjer in deze vacature zal voorzien. Met deze laatste invulling is de Raad van Toezicht statutair weer op sterkte. Gedurende 2012 kwam de Raad van Toezicht 4 maal formeel bijeen, te weten in april, juli, oktober en december. Directeur/bestuurder Carolien Huisman was, in het bijzijn van de manager Finance & Control Gert Postma, gedurende deze formele bijeenkomsten aanwezig om de diverse onderwerpen op de agenda nader toe te lichten. Naast deze formele bijeenkomsten waren er bijeenkomsten met de Ondernemingsraad, Centrale Ouder Commissie en het management team om de ontwikkelingen bij SKWT te bespreken. Met name deze ontwikkelingen in 2012 leidden ertoe dat het aantal bijeenkomsten aanmerkelijk hoger was dan in voorgaande jaren. De economische recessie in combinatie met ingrijpende bezuinigingsmaatregelen vanuit Den Haag, maakte verscherpte aandacht noodzakelijk. Een groter dan voorziene terugval in kinderopvang noopte -na het houden van een tweetal beleidsdagen- tot het opstellen van het reorganisatieplan Stappen zetten hetgeen veel impact had op onze organisatie. Het was echter een onontkoombaar besluit met de intentie SKWT voor kortere en langere termijn gezond te houden. De maatregelen leidden tot de noodzakelijke terugdringing van kosten en helaas waren personele consequenties hierbij niet te vermijden. Teneinde een zo goed en volledig mogelijk beeld van de omgeving te krijgen heeft de Raad van Toezicht in 2012 samen met de directeur/bestuurder de contacten geïntensiveerd met omliggende kinderopvangorganisaties. Deze verkennende gesprekken zullen in 2013 een vervolg krijgen. Wij zijn verder actief gebleven binnen de lokale overlegstructuren, zowel in strategisch opzicht als in de diverse uitvoeringsoverleggen. Gelukkig heeft SKWT laten zien niet stil te staan gegeven de omstandigheden. Er werd in 2012 een veelvoud aan activiteiten georganiseerd waarbij aan het motto van 2012 Profilering zeker recht werd gedaan: open huizen, familiedagen, kinderdisco zijn zomaar enkele in het oog springende gebeurtenissen in een organisatie die leeft. In het kader van Partners in Opvoeding mochten wij de pilot Alert4you verwelkomen. Een pilot om extra opvoedexpertise in de BSO te brengen. Tenslotte was er de pilot voor het verzorgen van warme maaltijden. We zullen een uitdagend jaar tegemoet gaan, waarbij onderscheidend vermogen weleens aan begrip zouden kunnen winnen. Peter van der Linde Voorzitter Raad van toezicht Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 6 van 45

7 DEEL A VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER CREATIVITEIT Carolien Huisman Directeur/bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 7 van 45

8 Inleiding Door opeenvolgende mondiale en nationale economische crisissen zijn er verstrekkende overheidsmaatregelen en bezuinigingen doorgevoerd die ook de sector kinderopvang raken. Sinds 2011 is er sprake van krimp in de sector, welke vooral in 2012 doorzet. Ook SKWT ziet zich geconfronteerd met teruglopende bezettingscijfers en dit gegeven dwingt de organisatie tot het nemen van maatregelen. Naast kosten beheersende maatregelen ontkomt de organisatie niet aan een reorganisatie, welke uitmondt in een andere managementstructuur met lagere overheadkosten. Het reorganisatieplan 'Stappen zetten' is in mei 2012 vastgesteld, evenals een met de vakbonden geaccordeerd Sociaal Plan. De volgende wijzigingen in de structuur worden doorgevoerd: Op de vestigingen worden groepen samengevoegd en/of geheel of gedeeltelijk gesloten. Contracten voor bepaalde tijd worden niet verlengd. Indien nodig worden later (2013) ook contracten voor onbepaalde tijd ontbonden en tevens, indien nodig, de formatie overhead verder naar beneden bijgesteld. De taak van Contactpersoon (CP-er) per stamgroep vervalt; hiervoor komt een centrale contactpersoon (CCP-er) per vestiging; de vestigingen worden meer zelfsturend en de CCP-er coördineert. De functie van vestigingshoofd is boventallig verklaard en vervalt. De functie van sectormanager is boventallig verklaard en vervalt. Er komt een nieuwe functie: clustermanager. Er komen drie clustermanagers op tactischstrategisch niveau. Elke clustermanager is gekoppeld aan een gemeente. De directeur/bestuurder (het bestuur) en clustermanagers vormen de lijn (hiërarchische aansturing), aangevuld met de CCP-ers (functionele aansturing). De afdelingsmanagers (P&O, F&C en Facilitair) en de afdelingen leveren uren in. Overige functies, zoals receptie en huishoudelijk medewerkers leveren uren in. De clustermanagers, afdelingsmanagers en bestuur vormen samen het managementteam (MT). Met deze ingrijpende wijzigingen ontstaat een plattere organisatie die qua functies in een andere verhouding tot elkaar verantwoordelijk zijn voor de aansturing en coaching binnen SKWT, zodat de beoogde kwaliteit van de activiteiten op de vestigingen en bij de afdelingen behouden blijft. Ook na de reorganisatie, staan drie zaken hierbij voorop: 1. Een goede bedrijfsvoering; 2. Continuïteit voor de ouders; 3. Kwaliteit die onderscheidend is. Er is een urgentie om nog meer dan voorheen te laten zien waar SKWT voor staat. Dat is meer dan alleen het beheersen van de kosten. Het is vooral uitdragen en benadrukken wat de meerwaarde van kinderopvang -en in het bijzonder de groepsopvang bij SKWT- betekent voor elk kind. Tijdens beleidsdagen in 2012 is vastgesteld dat de koers voor de komende jaren zich vooral richt op: 1. SKWT als toegankelijke kinderopvang voor kinderen en ouders; 2. SKWT als plek waar kinderen en ouders zich prettig voelen (beleving). Op andere punten (prijs, service en algemene kwaliteit) is SKWT op koers en voldoet SKWT meer dan gemiddeld aan de landelijk gestelde wet- en regelgeving. Uiteraard kunnen alle onderwerpen altijd beter en SKWT staat open voor positieve kritiek en voorstellen voor verbeteringen. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 8 van 45

9 SKWT blijft inzetten op ontwikkelingsgerichte groepsopvang voor kinderen van 0-12 jaar. SKWT is voorloper op het gebied van bewegingsmethodes voor 0-12 jarigen en voorloper op het gebied van integrale opvang voor kinderen met een lichte ontwikkelingsstoornis. Daarnaast blijft SKWT zoeken naar een aanvullend aanbod op basis van gesignaleerde wensen en vragen van ouders en kinderen. Resultaten hiervan zijn een pilot van warme maaltijdvoorziening en een pilot peutergym. Dit Jaarverslag 2012 geeft de duale fase aan waarin de kinderopvang verkeert: Enerzijds de so(m)bere omgeving die dwingt tot passen op de plaats en kostenbeheersing en anderzijds de behoefte om te blijven investeren in de kwaliteit en SKWT nog meer dan voorheen te profileren met alle middelen die ons daarvoor beschikbaar staan. Sinds november 2012 is dit ook via de sociale media (Facebook en Twitter). Van belang hierbij is om zo goed en zo snel mogelijk ouders te informeren over alles wat de dienstverlening betreft (zoals openingstijden, heldere informatie over de (netto-)kosten en onze 'producten' kinderopvang) en over alles wat de opvang betreft (ouderavonden, memo's, extra activiteiten). SKWT wil hierbij uitdragen dat de organisatie flexibel is waar dat kan, maar blijft staan voor het welzijn van het kind waar dat moet. De uitdaging om elk kind de beste start voor zijn/haar toekomst te geven zit alle medewerkers in het bloed. Hun bevlogenheid en deskundigheid staan hier borg voor. In 2012 en in 2013 zijn de mouwen opgestroopt en zijn onze handen uitgestoken om wederom het beste uit onszelf -en dus uit de kinderen- te halen. Wij weten ons hierin gesteund, maar zeker ook kritisch beoordeeld door de formele overlegorganen: - Raad van Toezicht; - Ondernemingsraad; - Centrale Ouder Commissie en Oudercommissies. Hun adviezen en instemming rond besluiten is van onschatbare waarde. In tijden van crisis is navelstaren geen remedie. Laten zien wie we zijn en wat wij te bieden hebben is het devies! Het motto voor 2013 is: Creativiteit Mw. C.C. Huisman Directeur/bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 9 van 45

10 Algemeen Beleid De wijzigingen in wet- en regelgeving en de voorstellen voor bezuinigingen op de fiscale toeslag betekenen een omslag voor de sector kinderopvang van groei naar krimp. Zoals in de inleiding is aangegeven is 2012 het jaar van een omslag in de organisatie. Veel beleidsbijeenkomsten staan dit jaar in het teken van de reorganisatie en de gevolgen daarvan. Per 1 september is de nieuwe organisatiestructuur een feit. Door ook de overlegstructuur aan te passen, is gezorgd voor een goede borging en implementatie van de reorganisatie. Met de clustermanagers, de CCP-ers en de directeur is er met externe begeleiding in november 2012 een beleidsdag geweest waarin expliciet is gekeken naar de organisatie van de lijn. De scheiding tussen deze drie lagen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt duidelijker neergezet. Samen met OR en personeel is wederom getracht de kosten te beheersen, de prijzen minimaal te verhogen en de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Er is veel geïnvesteerd in het activiteitenaanbod voor de kinderen en in scholing van personeel (VVE). Er is in 2012 de nodige besluitvorming geweest over onze accommodaties: (her)-huisvesting van vestigingen, het terugbrengen van capaciteit in samenhang met de krimp en het onderhoud van de eigen panden staan hierbij centraal. Intern en extern is de focus gericht op samenwerking. Het blijft van het grootste belang dat SKWT niet alleen de blik naar binnen heeft gericht, maar ook in verbinding blijft of komt met de ontwikkelingen die er lokaal en landelijk zijn. Dat houdt de geest fris en geeft input voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Samenwerken verbindt ons met andere organisaties die complementair zijn aan het aanbod van SKWT. SKWT is een netwerkorganisatie en wil dit nadrukkelijk uitdragen. In de volgende hoofdstukken worden, per beleidsonderdeel, kort de ontwikkelingen in 2012 toegelicht. Opvang Kinderdagopvang/KDV SKWT heeft in 2012 het aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) binnen de kinderopvang verder geïmplementeerd. In de drie gemeenten van het werkgebied van SKWT (Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden) verloopt de harmonisatie en samenwerking met de peuterspeelzalen in een verschillend tempo en in een verschillende mate van intensiteit. Tot concrete stappen leidt dit nog niet. In 2012 is gestart met de implementatie van de Video-interactie-begeleiding (VIB). Pedagogisch medewerkers leren hierbij een observatietechniek met behulp van een videocamera. Naast het in beeld krijgen van ontwikkelingsaspecten van kinderen kunnen ook de eigen interventies duidelijk worden. Dit levert informatie en leerstof op om beter te kunnen inspelen op de ontwikkeling van een individueel kind en/of de groep. Door de bezuinigingen kan hier echter geen extra budget meer voor worden vrijgemaakt en moet de VIB op een aangepaste wijze uitgevoerd worden. SKWT participeert in alle drie gemeenten in Zorg-Adviesteams (ZAT) voor 0-4 jarigen. Dit zijn multidisciplinaire teams (met maatschappelijk werk en jeugdzorg) waarin kinderen waarover op enigerlei zorg is, worden besproken. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en geven toestemming. Zonder toestemming wordt een casus anoniem ingebracht. In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om warme maaltijden aan het einde van de dag aan te bieden bij KDV en BSO. Resultaat hiervan is dat in 2012 een pilot gestart is. Aanvankelijk alleen op De Kanjer, later ook bij Het Klokhuis. Later gestopt bij Het Klokhuis en doorstart van de pilot bij De Kleine Maatjes. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 10 van 45

11 De combinatiefunctionarissen sport in Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben onder de titel TipTop een geheel nieuw beweegprogramma voor 0-4 jarigen opgezet, wat gebaseerd is op het landelijke aanbod onder de naam Beweegkriebels. TipTop is uitgevoerd onder regie van Sportservice Overijssel. In 2012 zijn mogelijke condities besproken voor het op de markt brengen van dit nieuwe concept. Anders dan bij de, mede door SKWT ontwikkelde, beweegmethode BSO in beweging heeft het vermarkten van TipTop nog niet tot resultaat geleid. Buitenschoolse opvang/bso Samenwerking met het basisonderwijs, de sportverenigingen, culturele instellingen en wijkwerk is steeds vaker aan de orde. De combinatiefunctionarissen, sportcoach en cultuurcoach, hadden hierin een coördinerende rol. Helaas heeft de reorganisatie ertoe geleid dat in de zomer van 2012 afscheid is genomen van de combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctie sport van Rijssen-Holten is formeel ook beëindigd, maar de medewerker is voor 20 uur in dienst gebleven bij SKWT als stafmedewerker Sport & Bewegen met als aanvulling PR & Communicatie. De cultuurcoach in de gemeente Hellendoorn heeft tot haar vertrek in mei 2012, naast haar ondersteuning aan de BSO-vestigingen, een aantal themaboxen ontwikkeld waarmee rond een thema kinderen op verschillende wijze kennis kunnen maken met uitingen van cultuur. Een aantal boxen is nog in 2012 gereed gekomen en getest. De vakantieactiviteiten zijn een succes. De BSO's stellen voor elke schoolvakantie een programma samen, waarin voor elk kind wat wils is. Grotere activiteiten die buiten de vestiging(en) plaatsvinden, worden voor meerdere BSO's gecombineerd. BSO Plus In 2011 is met provinciale middelen in de gemeente Hellendoorn een project voorbereid voor BSO Plus. De BSO Plus is een gewone BSO met daarbinnen een aangepast aanbod voor kinderen met een (lichte) gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zogenaamde cluster-4 kinderen). SKWT volgt hierin de landelijke trend waarin kinderopvang/bso en Jeugdhulp, samen met gemeenten de handen ineen slaan. Er is een nauwe samenhang met de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs. De BSO Plus is in 2012 van start gegaan in de gemeente Hellendoorn. Alle BSO's zijn uitgerust met materialen en een aparte hoek voor de plus-kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn door Trias Jeugdhulp extra geschoold en getraind. Trias verzorgt tevens coaching on the job. De projectcoördinator is aangesloten bij het landelijke BSO Plus-netwerk van Alert4You. Bij Alert4You zijn aanvullende subsidiegelden van het Kinderopvangfonds beschikbaar voor verdere ontwikkeling van de BSO-Plus in Nederland. In 2011 is besloten een projectaanvraag bij Alert4You in te dienen. In februari 2012 is aan SKWT de subsidie toegekend. Deze projectperiode is maximaal twee jaar (2012 en 2013). Alert4You is vervolgens betrokken bij gemeentelijke projecten die worden gestart ter voorbereiding op de transitie van de Jeugdzorg. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 11 van 45

12 Personeel en Organisatie De samenwerking met Kinderopvang KOOS te Raalte op P&O-gebied en overige terreinen (stagebeleid, deskundigheidsbevordering) verloopt naar tevredenheid van beide partijen en wordt in 2013 voortgezet. De functie van praktijkopleider voor beide organisaties vervalt echter per 1 januari P&O biedt naast de reguliere werkzaamheden een belangrijke ondersteuning bij de reorganisatie van SKWT en de gevolgen die dit voor het personeel heeft. De belangrijkste items van deze afdeling zijn opgenomen in het Sociaal Jaarverslag, welke u aantreft op pagina 27. De afdeling P&O heeft zich ontwikkeld tot een stabiele en competente afdeling die op alle terreinen van het personeelsbeleid ondersteuning biedt aan de vestigingen en het management en uitvoering geeft aan alle werkzaamheden die daarmee samenhangen, binnen zowel SKWT als KOOS. SKWT heeft in 2011 het Convenant ondertekend waarin de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in Oost-Overijssel en Twente meer gaan samenwerken met de vijf ROC's in dit gebied. Het doel is een betere afstemming tussen opleiding en werkveld. De directeur/bestuurder van SKWT, Carolien Huisman, is benoemd als voorzitter van de stuurgroep. Het project duurt twee jaar en wordt gefinancierd vanuit de BKK. In 2012 is er door het samenwerkingsverband een symposium georganiseerd en is het Stage- Praktijkboek gereed gekomen Is het laatste subsidiejaar en bekeken wordt hoe verdere borging van het samenwerkingsverband gestalte moet gaan krijgen, zodat ook na de projectperiode de onderlinge contacten en gezamenlijke belangen overeind blijven. Facilitaire Zaken De afdeling ondersteunt de vestigingen en het management bij nieuw- en verbouw en helaas ook bij het sluiten/opheffen van locaties. Alle aanvragen voor vergunningen, inspecties en opname in het Landelijk Register Kinderopvang lopen via de afdeling Facilitaire Zaken. Door de reorganisatie is er fors gesneden in de formatie bij deze afdeling. De ondersteuning is daarom vanaf de tweede helft van 2012 mede gericht op meer zelfsturing op dit terrein door de vestigingen en op het ontwikkelen van producten die de vestigingen hierbij faciliteren (protocollen en handboeken). Dit geldt ook voor de receptie-taken; er is geen postronde meer en de directe bereikbaarheid is in tijd gehalveerd. Verder coördineert de afdeling Facilitair centrale inkoop, beheer en onderhoud, veiligheid/weten regelgeving en nog vele andere zaken. In 2012 is er overgegaan naar modernisering van de telefonie. Er is een overstap gemaakt naar glasvezelbekabeling van het Centraal Bureau en de interne telefonie is gekoppeld aan het netwerk (VOIP). Deze investering moet leiden tot kostenbesparingen op dit terrein. SKWT werkt sinds 2011 met SharePoint, wat bijdraagt aan de structuur van het digitaal opslaan van gegevens en interne communicatie/intranet. Aanpassingen aan SharePoint ter verbetering zijn in 2012 doorgevoerd. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 12 van 45

13 Per kern/dorp zijn de volgende bouwplannen, verhuizingen en verbouwingen in 2012 aan de orde geweest: Haarle Bundeling van activiteiten van KDV KrisKras en peuterspeelzaal De Rakkertjes is niet gelukt. SKWT wil graag integreren en, vooral in de kleine kernen, overgaan tot integrale voorzieningen voor 0-4 jarigen. De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH) kiest hierin helaas een eigen en zelfstandige koers. Door de verwachte terugloop van het aantal kinderen in Haarle bekijkt SKWT elk jaar of de exploitatie van de voorziening in Haarle verantwoord is. Eind 2012 is daarom opnieuw contact gezocht met de SPGH. Bestuurlijk zal een mogelijke samenwerking in 2013 op de agenda staan. Hellendoorn Voor KDV De Knuist wordt al vele jaren een nieuwe locatie gezocht, omdat het huidige gebouw onderhoud behoeft en het de uitstraling mist die SKWT beoogt voor haar vestigingen. Verschillende opties zijn met diverse partijen zoals de gemeente Hellendoorn, Woningstichting Hellendoorn en de basisscholen besproken. In 2012 zijn opnieuw verkennende besprekingen gestart over mogelijke nieuwbouw van KDV De Knuist bij PC-school De Es. Deze besprekingen gaan in 2013 verder. Door de ontwikkelingen in de kinderopvang (krimp) is besloten af te zien van de plannen voor het huisvesten van een culturele werkplaats in BSO 't Klepperhonk. In BSO 't Klepperhonk zijn wel aanpassingen gedaan voor de omvorming van de BSO naar een BSO-Plus met financiering vanuit de gemeentelijke pilot. Daarnaast heeft BSO t Klepperhonk een facelift ondergaan door een grote interne schilderbeurt. Nijverdal Bij KDV De Kanjer is op de bovenetage BSO De Knapzak gehuisvest, samen met een 3-jarigen-groep. De Knapzak is een BSO-vestiging voor de onder- en middenbouw van de basisschool. De oudere BSO-ers gaan naar de sportkantine van voetbalvereniging Hulzense Boys en heeft de naam BSO De Knipoog. De voorbereidingen voor de realisatie van de brede school in de wijk De Blokken zijn in 2012 gecontinueerd. Er is een naam gekozen voor dit gebouw: De Twijn. SKWT komt hierin met een BSO. De Twijn huisvest in de loop van 2014 verder twee basisscholen. BSO Kicke is eind 2011 verhuisd van basisschool 't Heem naar basisschool De Wingerd. Door de aanhoudende krimp worden in 2012 plannen ontwikkeld om waar mogelijk groepen samen te voegen en capaciteit terug te brengen. Met de verhuurders van de betreffende locaties zijn hierover onderhandelingen gestart. Het Centraal Bureau van SKWT, gehuisvest op twee etages aan de Máximastraat in Nijverdal heeft één etage te koop/te huur gezet. Rijssen KDV/BSO Kiddo bij de nieuwe Klim-Op school is aanvankelijk gestart voor extra opvangcapaciteit. De krimp dwingt SKWT echter tot andere keuzes. BSO Kixx bij basisschool De Salto wordt samengevoegd bij Kiddo. Op 1 juli 2012 eindigt de mogelijkheid voor BSO Quibus op de kavel aan het Brandlicht. SKWT en de gemeente Rijssen-Holten zijn tot overeenstemming gekomen over huisvesting van Quibus in wijkgebouw De Paraplu. Daar hierin samengewerkt gaat worden met peuterspeelzaal en speeltuinvereniging, zijn in 2011 en 2012 bijeenkomsten geweest voor nadere kennismaking tussen de partijen en over de wederzijdse voorwaarden bij huisvesting van Quibus in De Paraplu. Deze bijeenkomsten zijn voorspoedig verlopen en Quibus heeft in mei 2012, na een kleine verbouwing en facelift, haar intrek genomen in de Paraplu. SKWT is tegelijkertijd op zoek gegaan naar een koper voor de units, die vrijkomen na vertrek van Quibus. Eind 2011 meldt zich hiervoor een gegadigde en de verkoop is aan deze partij in maart 2012 rond. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 13 van 45

14 Holten BSO De Kolibrie, bij Blauw-Wit, heeft met enkele aanpassingen getracht de BSO-ruimte gezelliger te maken. Toch zijn personeel en ouders niet helemaal content met deze locatie. Bij De Haarschool bleek eind 2011 voldoende capaciteit beschikbaar te komen voor huisvesting van De Kolibrie. In goed overleg met voetbalvereniging Blauw-Wit is besloten om in 2012 De Kolibrie te verhuizen naar De Haarschool. Dit is naar tevredenheid van alle betrokkenen gerealiseerd. In september 2011 heeft SKWT met één KDV-groep, genaamd De Kletskop, haar intrek genomen in voormalig wijkgebouw De Boschkamp in het centrum van Holten en deelt een aantal ruimtes in deze huisvesting met de peuterspeelzaal. Het geheel tot kulturhus vernieuwde gebouw, waarin ook andere zorgaanbieders zitten, is op 17 september 2011 officieel geopend. Helaas is het niet gelukt een exploitabele groep van De Kletskop van de grond te krijgen. Eind 2012 is besloten de opvang in de Kletskop te beëindigen. SKWT zoekt een andere huurder voor deze locatie. SKWT was betrokken bij de planvorming van een mogelijke brede-school in Dijkerhoek. In 2012 heeft SKWT zich (vooralsnog) teruggetrokken uit dit traject. Wierden Het gebouw waarin KDV Het Klokhuis is gehuisvest, wordt in 2013 gesloopt. Opties voor herhuisvesting van Het Klokhuis zijn onderzocht. Door de vraaguitval in Wierden is het plan voor een nieuwe locatie in 2013 losgelaten. De unit, die bij Het Klokhuis staat, wordt verplaatst naast De Kleine Maatjes en aangepast voor de opvang van twee KDV-groepen. BSO De Kapitein wordt samengevoegd met BSO De Kajuit in de Mariaschool. In deze school is een tweede lokaal beschikbaar gekomen per 1 januari Op 4 maart 2013 starten de KDV-groepen in de units en dit is daarmee tevens de datum waarop KDV Het Klokhuis ophoudt te bestaan. Financiën en Control In 2012 is een vervolg gegeven aan de implementatie van de software (KidsVision)voor de plaatsing en planning wat betreft de instelling van de portals, de digitale facturatie en terugkoppeling van foutmeldingen en gebruiksproblemen met de leverancier. De Clientenadministratie moet nog steeds veel tijd en energie steken in het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van KidsVision. In 2012 zijn belangrijke stappen gezet richting digitale facturatie. In de loop van 2013 wordt dit ingevoerd. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 14 van 45

15 Samenwerking met derden 1. SKWT blijft actief binnen de lokale overlegstructuren, zowel in de strategische beleidsorganen als in uitvoeringsoverleggen. 2. De samenwerking met Stichting KOOS te Raalte is geconcretiseerd op een drietal gebieden: P&O, opleidingen en stagebeleid. Per 1 januari 2013 eindigt de functie van praktijkopleider. Beide organisaties verkennen de mogelijkheden voor verdere samenwerking. 3. SKWT participeert ook in een regionaal overleg met drie andere kinderopvangorganisaties. Een aanvankelijk plan om tot een gezamenlijk Shared Service Centrum te komen is in april 2012 afgeblazen. De organisaties voeren in 2012 verkennende gesprekken voor andere vormen van samenwerking. 4. Samenwerking met de stichtingen voor peuterspeelzalen in de drie gemeenten kent een verschillende dynamiek. In elke gemeente verloopt de samenwerking anders en vergt dit een verschillende opstelling van SKWT. In het algemeen kan gesteld worden dat de harmonisatie met de peuterspeelzalen moeizaam verloopt. In de gemeente Wierden is met de gemeente een onderzoek gehouden naar de financiële consequenties van samenvoeging van de peuterspeelzalen en de kinderopvang van SKWT. Onderlinge verschillen in visie en landelijke ontwikkelingen hebben dit proces voorlopig in de ijskast doen belanden. 5. SKWT neemt deel aan de gemeentelijke bestuursoverleggen primair en voortgezet onderwijs (gemeente Hellendoorn en Rijssen-Holten). 6. In voorgaande jaren is binnen de gemeentelijke Beleidsnetwerken Jeugd veel aandacht geweest voor de opzet van Centra voor Jeugd en Gezin. Het belang van SKWT bij deze ontwikkeling is een goede coördinatie van de zorgstructuur en een toegankelijk loket voor ouders met opvoedingsvragen. In het kader van de transitie van de jeugdzorg wordt projectmatig de samenwerking met en de positie van het CJG nader uitgewerkt. 7. In de drie gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden participeert SKWT in de Zorg-Adviesteams (ZAT) voor 0-4 jarigen. 8. Brede scholen zijn inmiddels in alle gemeenten van het werkgebied van SKWT een continu bespreekpunt met gemeenten en basisscholen. Er is sprake van een meer integrale benadering met betrekking tot Brede school concepten en de focus is gericht op samenwerking en gezamenlijke huisvesting van onderwijs en opvang. SKWT uit hierbij haar zorg over versnippering van het aanbod als scholen leegstaande lokalen willen inzetten voor een eigen BSO. 9. Veel gemeentelijk overleg is gevoerd in het kader van de accommodatiebehoefte van SKWT. Dit hangt nauw samen met hetgeen hiervoor bij de afdeling Facilitair is aangegeven en het hierboven vermelde punt inzake de brede scholen. De woningstichtingen zijn in dit kader een belangrijke gesprekspartner geworden, omdat SKWT kiest voor huurpanden. Waar sprake is van nieuwbouw of nieuwe locaties, zoekt SKWT een investerende partij. Woningstichtingen zijn echter vanwege wijzigingen in het kabinetsbeleid minder vrij in het investeren in maatschappelijk vastgoed. Andere investeerders zijn moeilijk te vinden. Gezien de krimp is dit echter geen urgent probleem. 10. Vele andere contacten waren gericht op verbetering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van SKWT. In 2012 was er wederom weer veel aandacht voor de relatie met de GGD en de gemeenten met betrekking tot Handhaving en Toezicht. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 15 van 45

16 Overige zaken Het Jaar- en Activiteitenplan 2013 is in december 2012 vastgesteld. Het motto voor 2012 is Creativiteit. Zie hiervoor Deel b van dit jaarverslag op pagina 38. SKWT wil zich beter wil naar buiten presenteren en daarom is in 2011 besloten tot de inrichting van een geheel nieuwe website. Zowel qua inhoud als qua technische mogelijkheden is er volop gewerkt aan een aantrekkelijke website met moderne toepassingsmogelijkheden. De nieuwe website is in februari 2012 gereed. SKWT biedt introductieavonden aan voor nieuwe oudercommissieleden. De leden krijgen inzicht in de structuur van SKWT, van de wet- en regelgeving en specifiek de participatie van ouders. De avonden worden twee maal per jaar gehouden. De nieuwe OC-leden stellen een dergelijke introductie zeer op prijs. Op diverse momenten heeft SKWT aandacht gehad in de lokale media met betrekking tot de opening van nieuwe vestigingen en bijzondere vakantieactiviteiten. In het kader van meer profilering zijn de kranten en overige media in 2012 vaker benaderd. Om eerder bekend te zijn bij aanstaande ouders intensiveert SKWT in 2012 de contacten met de verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus. Dit heeft ertoe geleid dat SKWT in 2013 prominent met flyers zichtbaar is en in enkele praktijken opgenomen is in de introductiefolder van de betreffende verloskundigenpraktijk. SKWT start in 2012 met een meer flexibele vorm van kinderopvang. Ouders kunnen in Nijverdal en Rijssen kiezen voor wisselende dagdelen per maand. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 16 van 45

17 DEEL A VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE Samen sterk in liefdewerk Het verslag wordt gemaakt door en is de verantwoordelijkheid van de leden van de Centrale Oudercommissie (COC). Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 17 van 45

18 Algemeen De doelstelling van de Centrale Oudercommissie (afgekort COC) en ook de oudercommissie per vestiging (afgekort OC) is om voor alle ouders/verzorgers de belangen te behartigen binnen Stichting Kinderopvang West-Twente. De COC heeft het recht van voordracht van een onafhankelijk persoon (geen ouder/verzorger) die haar vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een Oudercommissie (wordt ook wel aangeduid met OC) verplicht in iedere vestiging en geeft die Oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling en aan het Reglement van de Oudercommissie. Ondanks dat de Wet kinderopvang alleen spreekt over een Oudercommissie van een vestiging, vinden partijen (MO-groep en BOinK) dat voor grotere organisaties een Centrale Oudercommissie (wordt ook wel aangeduid met COC), naast de Oudercommissies op de vestigingen, voor zowel aanbieders als ouders voordelen biedt. Daarom is er landelijk naast het model voor het Reglement van de Oudercommissie van de vestiging, ook een model voor het Reglement van de Centrale Oudercommissie ontwikkelt. De Centrale Oudercommissie wordt gemandateerd door de Oudercommissies op de vestigingen. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen -aanbieder en afnemer- werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering. Daar waar het eisen uit de Wet kinderopvang betreft, wordt dit tussen haakjes aangegeven. Van deze eisen mag namelijk niet neerwaarts worden afgeweken. Het staat individuele aanbieders wel vrij om meer te regelen. Het Reglement voor de Oudercommissie en de Centrale Oudercommissie dient vastgesteld te worden door de Houder (in de persoon van de directeur/bestuurder van Stichting Kinderopvang West-Twente). Wijziging van het Reglement behoeft instemming van de Oudercommissie (Wk art 59). Gang van zaken in 2012 De Centrale Oudercommissie kwam in 2012 vijf keer bij elkaar om te vergaderen. Alle vergaderingen werden, soms gedeeltelijk, bijgewoond door de directeur/bestuurder. De volgende adviesaanvraag is in 2012 binnen de COC behandeld. Tarieven 2013: Positief advies In een vroeg stadium is er vanuit een samengestelde tarievencommissie al gesproken over de tarieven. Hierin hadden zitting: leden van de COC, de bestuurder en de financieel manager. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 18 van 45

19 Gedurende het jaar zijn binnen de COC vergaderingen de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: Algemene actuele ontwikkelingen binnen SKWT, door bestuurder elke vergadering. Werkplan COC voor Ziekteverzuim. Bezettingsgraad. Beleid aan de hand van de begroting. Beleidsplan Ieder kwartaal de financiële rapportages. Informatie BOiNK. Strategisch Beleidsplan. Klachtenregistratie. Evaluatie oudercontacten (ouderavonden en 10 minuten-gesprekken). Evaluatie , internet, telefonische bereikbaarheid. Brand- en evacuatieoefeningen Evaluatie prijsstijgingen Pedagogische beleidsplannen. Begroting Oudercontacten per vestiging. FOBO formulieren. CO 2 metingen. Tarieven voor Jaarverslag COC Introductie nieuwe OC- en COC-leden, incl. bijwonen daarvan door een COC-lid. Dag van de Leidster. Werkplan Jaar- en activiteitenplan Werkplan COC voor BSO Plus. COC in bijzijn van lid Raad van Toezicht Reorganisatie Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 19 van 45

20 DEEL A VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD Het jaarverslag wordt gemaakt door en is de verantwoordelijkheid van de leden van de Ondernemingsraad. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 20 van 45

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie