De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving"

Transcriptie

1 De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie waarin de rechten en plichten van het gemeentepersoneel juridisch zijn vastgelegd, toegelicht. In dit nummer focussen we ons op het aanwerven van gemeentepersoneel. Een vacante betrekking in de gemeenteadministratie kan worden ingevuld door aanwerving, bevordering, interne personeelsmobiliteit, een combinatie van aanwerving en bevordering, een combinatie van aanwerving en interne personeelsmobiliteit, een combinatie van bevordering en een interne personeelsmobiliteit of een combinatie van aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit. Voor een aanwervingsprocedure kunnen zowel personen extern aan het bestuur als personen in dienst van het bestuur deelnemen. Voor een bevorderingsprocedure en een procedure van interne personeelsmobiliteit komen alleen personeelsleden in dienst van het bestuur in aanmerking. De aanstellende overheid verklaart de betrekking vacant en bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke procedure of procedures een betrekking zal worden ingevuld. De gemeenteraad kan echter vaststellen dat bepaalde betrekkingen alleen of bij voorrang vervuld zullen worden: 1. door een bevordering; 2. door een interne personeelsmobiliteit; 3. door een combinatie van een bevordering en van interne personeelsmobiliteit; 4. door een bevordering of een interne personeelsmobiliteit. De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden De aanwerving van het gemeentepersoneel gebeurt op basis van objectieve en onpersoonlijke criteria die geen discriminatie inhouden. De voorwaarden worden afgestemd op het niveau van de functie. Om toegang te hebben tot een functie bij een gemeentebestuur moeten de kandidaten: 1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren. Dat gedrag wordt getoetst aan de hand van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Bij de toetsing van het gedrag moet de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd worden. Er mogen geen andere moraliteitsonderzoeken uitgevoerd worden. Tevens mogen geen opmerkingen worden toegevoegd op het uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel ongunstige vermeldingen voorkomen, kan de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting bezorgen aan de aanstellende overheid. De aanstellende overheid moet de ongunstige vermeldingen toetsen aan de gedragsvereisten van de betrekking (het dienstbelang) en aan de overheidscontext (de waardigheid van de openbare functie). De aanstellende overheid moet zich laten leiden door redelijkheid en evenredigheid. De vermelding van een veroordeling leidt dus niet noodzakelijk tot de uitsluiting van de kandidaat. 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten. De burgerlijke rechten zijn rechten die raken aan het persoonsstatuut of die verband houden met het patrimonium van de persoon. De politieke rechten zijn rechten die betrekking hebben op de actieve deelname van de burgers aan de soevereiniteit of die voortspruiten uit de passieve participatie aan de politieke gemeenschap. In tegenstelling tot het gedrag in overeenstemming met de eisen van de functie is het genot van de burgerlijke en politieke rechten wel imperatief. De kandidaat mag niet op strafrechtelijke grond uit de burgerlijke en politieke rechten ontzet zijn. 3. a. voor een statutaire functie: - Belg zijn, als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur. Alleen omwille van functiespecifieke redenen die uitdrukkelijk opgenomen moeten zijn in de functiebeschrijving, kan een statutaire betrekking voorbehouden worden aan Belgen. De algemene regel is immers dat de functies openstaan voor de onderdanen van de EU-lidstaten en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die op grond van de Belgische wetgeving toegang hebben tot het wettige verblijf in België en een algemeen geldende toegang hebben tot de Belgische arbeidsmarkt. De functiespecifieke redenen moeten blijken uit de functiebeschrijving. Volgens de Europese Commissie mag de Belgische nationaliteit niet opgelegd worden voor onder andere de functies in de sociale, culturele en sportieve dienstverlening. Hieruit volgt dat geen betrekkingen in het gemeentelijke sportcentrum voorbehouden kunnen worden aan Belgen. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 37

2 OFFICIAL TRACK SUPPLIER MONTREAL 1976 MOSCOW 1980 LOS ANGELES 1984 SEOUL 1988 BARCELONA 1992 ATLANTA 1996 SYDNEY 2000 ATHENS 2004 Official supplier of Athletic track, Basketball & Handball Courts Where the Games come to play MONDO S.p.A., ITALY tel.: fax: MONDO FRANCE S.A.R.L. tel.: fax: MONDO IBERICA, SPAIN tel.: fax: MONDO LUXEMBOURG S.A. tel.: fax:

3 - Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat voor de andere statutaire betrekkingen. b. voor een contractuele functie: - Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur. Het gemeentedecreet sluit niet uit dat contractuele personeelsleden functies bekleden die een rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van het bestuurlijke gezag inhouden of die werkzaamheden omvatten ter bescherming van de belangen van het bestuur. Voor de contractuele betrekkingen ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid en voor de contractuele functies zal meestal geen nationaliteitsvereiste opgelegd worden. Contractuele betrekkingen waarvoor de Belgische nationaliteit niet vereist is, zijn toegankelijk voor kandidaten die tot het wettige verblijf in België toegelaten zijn en die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten. 4. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. Artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers bepaalt dat de volgende werknemers aan een voorafgaand onderzoek zijn onderworpen: - werknemers die in dienst worden genomen in een veiligheidsfunctie of in een functie die een verhoogde waakzaamheid veronderstelt; - werknemers die in een activiteit met een specifiek risico worden aangesteld; - werknemers waaraan men een grotere kwetsbaarheid toekent, die een groter toezicht op de gezondheid en een bijzondere bescherming rechtvaardigt (onder andere jongeren, werknemers met een handicap ); - werknemers die in een activiteit worden tewerkgesteld die verbonden is met voedingswaren. De gemeenteraad kan bijgevolg in de rechtspositieregeling bepalen of andere (en welke andere) personeelsleden aan een voorafgaandelijk gezondheidsonderzoek worden onderworpen. De geschiktheidsonderzoeken moeten worden uitgevoerd door een preventieadviseurarbeidsgeneesheer. De voorwaarde dat de kandidaten aan de dienstplichtwetten moeten voldoen, werd niet meer opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 7 december De wet van 14 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II heeft bovendien het militiegetuigschrift afgeschaft. In het gemeentelijke sportcentrum kunnen geen betrekkingen worden voorbehouden aan Belgen Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten tevens: 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis. Kandidaten die hun diploma niet in het Nederlandstalige onderwijs hebben behaald, moet de taalkennis vastgesteld worden door SELOR. 2. slagen voor de selectieprocedure. Slagen voor de selectieprocedure is niet vereist voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden door contractuele personeelsleden. Bovendien moeten de kandidaten: 1. voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C: voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau van de functie; 2. voor de functies in de hogere rangen van het niveau A, B en C: a) voldoen aan de diplomavereiste; b) een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben. Met relevante beroepservaring wordt bedoeld werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het bestuur. 3. voor een functie in de technische hogere rang van niveau D: een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben. De met de niveaus overeenstemmende diploma s zijn: 1. voor niveau A: een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs; 2. voor niveau B: een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 3. voor niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld. De erkende diploma s die toegang geven tot de functies bij de gemeenten zijn opgenomen als bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 december Het zijn dezelfde diploma s als die voor het personeel van de diensten van de Vlaamse regering. De gemeenteraad kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen. De gemeenteraad kan bepalen dat de diplomavereiste voor de niveaus A, B en C uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria vervalt op voorwaarde dat: 1. de functie op basis van de functiebeschrijving of krachtens een reglementering van de hogere overheid geen specifiek diploma vergt en het algemene capaciteitsniveau en het potentieel van de kandidaten belangrijker zijn dan een diploma; 2. het wegvallen van de diplomavereiste gecompenseerd wordt door relevante beroepservaring; 3. er een specifieke selectieprocedure wordt vastgesteld en de kandidaten daarvoor slagen. Mogelijke objectieve criteria zijn: - gegevens van de regionale overheid over de schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde betrekkingen te vervullen (knelpuntberoepen); - cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging van bepaalde, in de tewerkstellingsmaatregelen van de hoger overheden vermelde kansengroepen in de plaatselijke tewerkstelling aantonen in relatie tot regionale indicatoren over de aanwezigheid van die kansengroepen in de werkloosheid; - bepaalde functiespecifieke criteria. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 39

4 De niveau- of capaciteitstest wordt afgenomen door een erkend selectiebureau. De aanwervingsprocedure De aanstellende overheid beslist over de vacantverklaring van de functie. Elke aanwerving gaat gepaard met een externe bekendmaking van de vacature en een oproep tot kandidaten. De externe bekendmaking geldt zowel voor de statutaire als voor de contractuele functies. Er is geen externe bekendmaking vereist: - als de wekelijkse prestaties van een deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking omgezet wordt in een voltijdse betrekking. Als meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, moet de aanstellende overheid een oproep doen tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren. De aanstellende overheid kiest op basis van een vergelijking van de kandidaturen. - als een beroep gedaan wordt op een wervingsreserve die nog geldig is voor de vacante functie. Personeelsleden die geslaagd zijn voor de selectieproeven en die tewerkgesteld zijn in een deeltijdse functie, zijn vrijgesteld van nieuwe selectieproeven als de wekelijkse prestaties uitgebreid worden of als hun functie voltijds wordt. De gemeenteraad bepaalt de algemene regels voor de externe bekendmaking en de minimumtermijn tussen de bekendmaking en de uiterste datum voor de kandidaatstelling De gemeenteraad bepaalt de algemene regels voor de externe bekendmaking en de minimumtermijn tussen de bekendmaking en de uiterste datum voor de kandidaatstelling. De aanstellende overheid bepaalt de termijn. Het gemeentebestuur is niet meer verplicht om de vacature bekend te maken in het Belgisch Staatsblad. Die verplich- ting gold voor de toepassing van de prioriteitenwetten, die inmiddels zijn afgeschaft. De vacatures kunnen worden bekend gemaakt in: - nationaal verschijnende kranten of weekbladen; - regionaal verschijnende kranten of weekbladen; - gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of van beroepsorganisaties; - de WIS-computer van de VDAB; - de gemeentelijke website of het gemeentelijk informatieblad; - plaatselijke radio of regionale televisie. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen die geen toegang hebben tot elektronische media, niet uitgesloten worden. De gemeenteraad bepaalt wanneer de kandidaten het bewijs moeten leveren dat ze voldoen aan de diplomavereiste. Voor de deelname aan de selectieprocedure moeten de kandidaten een kopie van hun diploma kunnen voorleggen. Eensluidende verklaarde afschriften mogen alleen gevraagd worden aan de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie. De gemeenteraad kan bepalen dat laatstejaarsstudenten pas op de datum van de aanstelling het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, moeten indienen. De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. Als de gemeenteraad de aanstellende overheid is, beoordeelt het college van burgemeester en schepenen de geldigheid van de kandidaturen. De selectieprocedure De selectie gebeurt op basis van selectiecriteria en -technieken die afgestemd zijn op de functiebeschrijving van de functie. Voor functies van dezelfde graad moeten gelijkwaardige selectietechnieken gebruikt worden. De selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen. Deskundigheid slaat niet uitsluitend op deskundigheid in een inhoudelijke materie. Het college van burgemeester en schepenen duidt de leden van de selectiecommissie aan. Bepaalde selectietechnieken, zoals persoonlijkheidstests en psychotechnische proeven, mogen alleen afgenomen worden door erkende instanties of personen. Ten minste een derde van de leden van de selectiecommissie zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. De leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen mogen geen lid zijn van een selectiecommissie voor het eigen bestuur. Zij kunnen zoals de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties als waarnemer aanwezig zijn bij de selecties. Als de gemeentesecretaris de bevoegdheid van aanstellende overheid heeft, mag hij geen deel uitmaken van een selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen De aanstellende overheid bepaalt, binnen de grenzen van de algemene regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld, de concrete selectieprocedure. Het gaat om: - de selectiecriteria; - de keuze van de selectietechnieken; - het verloop van de selectie; - het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure en het minimale resultaat om toegelaten te worden tot een volgende stap in de selectieprocedure; - de samenstelling en de werking van de selectiecommissie; - de aard van de selectieprocedure: een selectieprocedure die resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten op basis van het eindresultaat of een selectieprocedure die alleen resulteert in een lijst van geslaagde kandidaten. In het eerste geval (vergelijkend examen) moet de kandidaat met de meeste punten worden aangesteld. In het laatste geval kiest de aanstellende overheid een kandidaat uit de lijst van de geslaagde kandidaten en motiveert ze haar keuze. Er zijn verschillende vormen van rangschikking mogelijk: - een rangschikking in volgorde van de behaalde punten; 40

5 - een rangschikking in volgorde van de bepaalde punten van maximum x aantal geslaagde kandidaten ( bij een groot aantal kandidaten); - een rangschikking volgens de score van geschiktheid (zeer geschikte kandidaten en geschikte kandidaten); - een rangschikking zowel volgens de behaalde punten als volgens de behaalde scores; - een rangschikking waarin naast de resultaten van de selectie ook het relatieve gewicht van ervaring verwerkt wordt. Het is mogelijk om een preselectie te organiseren. De preselectie gebeurt op basis van duidelijke criteria die vooraf worden vastgesteld. De preselectie kan gebeuren aan de hand van: - een psychologische vragenlijst die gericht is op de persoonlijkheidskenmerken van het functieprofiel van de functie of graad; - een multiplechoicetest gericht op het kennisniveau dat voor de functie is vereist. Als de aanstellende overheid kiest voor een gelijktijdige toepassing van aanwerving en bevordering, worden de externe en de interne kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. De gemeenteraad kan bepalen dat selectie geheel of gedeeltelijk uitbesteed kan worden aan een erkend extern selectiebureau. Een niveau- of capaciteitstest moet altijd uitgevoerd worden door een erkend extern selectiebureau. Wervingsreserves De gemeenteraad kan bepalen dat wervingsreserves worden aangelegd en bepaalt de maximale geldigheidsduur van de wervingsreserves en de eventuele verlenging. De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring of er een wervingsreserve wordt aangelegd en hoe lang die geldig is. Als er kandidaten in de wervingsreserve zitten, moet de aanstellende overheid eerst die kandidaten aanwerven, vooraleer ze kan overgaan tot de organisatie van een nieuwe aanwervingsprocedure voor dezelfde functie of graad. De aanwerving in betrekkingen ter uitvoering van tewerkstellingsmaatregelen en in tijdelijke betrekkingen Voor de volgende soorten functies kan de gemeenteraad afwijken van de normale aanwervings- en selectieprocedures: - contractuele betrekkingen ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de tewerkstellingsduur onbepaald is (gesubsidieerde contractuelen); - de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden door contractuele personeelsleden; - tijdelijke contractuele betrekkingen, al dan niet ter uitvoering van een werkgelegenheidsmaatregel van de hogere overheid, met een tewerkstellingsduur van maximaal één of twee jaar. In dit geval gaat het om een niet-verlengbare tewerkstellingsduur. In dat geval kunnen de aanwervings- en de selectieprocedure vervangen worden door een aan de doelgroep aangepaste aanwervings- en selectieprocedure. Er kan niet afgeweken worden van de algemene toelatingsvoorwaarden en de taalvereiste, maar wel van de bekendmaking van de vacature, de keuze van de bekendmakingskanalen en de selectieprocedure. Zo kan voor de selectie van gesubsidieerde contractuelen het examen vervangen worden door een sollicitatiegesprek. Het gemeentebestuur moet er wel rekening mee houden dat er voor die personeelsleden geen bevordering mogelijk is. De aanwerving van personen met een arbeidshandicap Ten minste 2% van de het totale aantal betrekkingen binnen het gemeentebestuur wordt ingevuld door personen met een arbeidshandicap. Voor de vaststelling van het totale aantal betrekkingen moet ook rekening gehouden worden met de personeelsleden die aangesteld zijn in het kader van een tewerkstellingsmaatregel. Er bestaat echter geen sanctie als dat percentage niet wordt gehaald. Onder personen met een arbeidshandicap wordt door de Vlaamse regering verstaan: mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden voor wie het uitzicht op het verwerven van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt. De gemeenteraad kan functies reserveren voor personen met een arbeidshandicap om het vastgestelde aantal te bereiken. Voor de invulling kan de aanstellende overheid een oproep doen via de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Voor de invulling van de betrekkingen blijven de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden van toepassing. Voor de aanwerving in die gereserveerde functies kan een specifieke functiegerichte selectie worden vastgesteld. De indiensttreding Zowel de statutaire als de contractuele personeelsleden leggen bij de indiensttreding de eed af in handen van de burgemeester. De eedformule luidt: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. De eedaflegging kan collectief georganiseerd worden. De eedaflegging gebeurt mondeling en kan niet via . De decretale graden (de gemeentesecretaris en de financieel beheerder) leggen de eed af tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter. Van de eedaflegging wordt een procesverbaal opgemaakt. De proeftijd De proeftijd heeft tot doel: - de integratie van het personeelslid in het gemeentebestuur; - de inwerking van het personeelslid in zijn functie; - de verificatie van de geschiktheid van het personeelslid. De gemeenteraad bepaalt de duur van de proeftijd. De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van de statutaire aanstelling op proef in tijdelijk verband bij het gemeentebestuur heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde dat het personeelslid daarvoor een gunstige evaluatie heeft gekregen. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 41

6

7 Voor de proeftijd van contractuele personeelsleden moet rekening gehouden worden met de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Voor de contractuele personeelsleden wordt de duur van de proeftijd schriftelijk vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst, zelfs als de duur vermeld is in de rechtspositieregeling. Als in de aanwervingsvoorwaarden is bepaald dat de kandidaat tijdens de proeftijd een getuigschrift, een attest of een brevet moet behalen, moet bij de vaststelling van de proeftijd rekening gehouden worden met de termijn die daarvoor nodig is. Voor sommige afwezigheden, zoals ziekteverlof, bevallingsrust of sommige periodes van non-activiteit, kan de proeftijd verlengd worden. Het statutaire personeelslid op proef krijgt tijdens de proeftijd feedback over zijn manier van functioneren. Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig. De gemeenteraad kan bepalen dat de evaluator een verlenging van de proeftijd kan voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. Die verlenging kan eenmaal toegepast worden. Dat vormt, samen met bepaalde vormen van korte afwezigheid, de enige mogelijkheid om de proeftijd te verlengen, omdat het niet de bedoeling kan zijn om personeelsleden in een proeftijd te houden. Als de duur van de proeftijd zes maanden of meer bedraagt, kan de gemeenteraad bepalen dat het statutaire personeelslid op proef tussentijds geëvalueerd wordt. De tussentijdse evaluatie gebeurt dan na een periode van ten minste drie maanden. De gemeenteraad kan bepalen dat een statutair personeelslid op proef met een ongunstig resultaat voor de tussentijdse evaluatie ontslagen wordt. Op die manier wordt vermeden dat gemeentebesturen op proef aangestelde personeelsleden in dienst moeten houden gedurende de volledige duur van de proeftijd als na de tussentijdse evaluatie blijkt dat de werving niet geslaagd is. Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de proeftijd op grond van een ongunstige eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in statutair verband, wordt ontslagen. De vaste aanstelling in statutair verband Het statutair personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband als: het voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden die op de betrekking van toepassing zijn; het met goed gevolg de proeftijd heeft volbracht. De vaste aanstelling in statutair verband begint pas op het ogenblik dat de aanstellende overheid daarover een beslissing heeft genomen. Arnold Blockerije stadssecretaris Ninove Trefwoord(en): gemeentedecreet, rechtspositieregeling, aanwerving Vlarem-infomap: nieuwe aanvulling beschikbaar! De VLAREM-actualisatietrein die in 2009 in werking trad was de aanleiding om werk te maken van een derde aanvulling van de Vlarem-informatiemap. Naast het aanvullen van de recente wijzigingen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook andere aspecten te actualiseren (o.a. Legionellabesluit en Europese Richtlijn Zwemwaterkwaliteit) of te verfijnen. Mis deze aanvulling niet en bestel hem vandaag nog! Alle info en het bestelformulier vindt u op Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 43

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5 statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 Aanleg van een wervingsreserve voor de verschillende diensten contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN D1-D3 contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van

Nadere informatie

DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN

DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN TITEL I - DE INDELING VAN DE GRADEN EN DE PROCEDURES VOOR DE VERVULLING VAN DE BETREKKINGEN Artikel 3 De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen,

Nadere informatie

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ...

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ... Selectieprocedure Uittreksel uit de Rechtspositieregeling Stadsbestuur Harelbeke SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure.

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van contractueel poetshulp De komende maanden zal de gemeente Berlare enkele poetshulpen (E1/E3) aanwerven. Het bestuur organiseert daarom een selectieprocedure.

Nadere informatie

rechtspositieregeling

rechtspositieregeling Gemeente Melle Provincie OOST- VLAANDEREN Arrondissement GENT rechtspositieregeling Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen afdeling 1. Toepassingsgebied Artikel 1. 1. Deze rechtspositieregeling

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze rechtspositieregeling is van

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE gecoördineerd op 1 december 2012 Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I: Toepassingsgebied Artikel 1 Deze rechtspositieregeling

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel.

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel. Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor technisch beambte (zaalwachter) Bijna 15.000 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een goede zaalwachter in het Cultureel

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum);

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum); Versie vergadering comité C1 van 28 juni 2010 Bijlage bij protocol 2010/1 van 19 juli 2010 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE gecoördineerd op 1 juli 2011 Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I: Toepassingsgebied Artikel 1 Deze rechtspositieregeling

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden Voor de graad van beleidsmedewerker (A1a-A3a) Aanwervingsvoorwaarden : 1. houder zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen

Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Artikel 1. 1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op: 1 het administratief en technisch personeel van de gemeente,

Nadere informatie

Informatiebericht Maatschappelijk werker

Informatiebericht Maatschappelijk werker Informatiebericht Maatschappelijk werker Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van (m/v) maatschappelijk werker; deeltijdse/ voltijdse functie in contractueel

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v) zorgkundige; voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur (38/38u) met een wervingsreserve

Nadere informatie

Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van As

Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van As 1 Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van As GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 25 JUNI 2009 EN AANGEPAST DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 10 SEPTEMBER 2009 (ingevolge bemerkingen

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hulpkok

INFORMATIEBERICHT Hulpkok INFORMATIEBERICHT Hulpkok 1 voltijdse statutaire functie graad D1-D3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hulpkok, een voltijdse functie in statutair verband van onbepaalde duur

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het

De rechtspositieregeling van het De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel De bevordering, de interne personeelsmobiliteit, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie Een vacante betrekking in de gemeenteadministratie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het

Nadere informatie

Rechtspositieregeling

Rechtspositieregeling Rechtspositieregeling Gemeenteraad 1 april 2009 Gewijzigd door gemeenteraad 9 september 2009 Gewijzigd door gemeenteraad 24 juni 2010 Inhoudstafel Inhoudstafel Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Nadere informatie

Coördinator Argos vzw (38/38)

Coördinator Argos vzw (38/38) 1. Publicatie Wil je in de toekomst van Ieper een cruciale rol spelen? Dat kan, het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal overgegaan worden tot de openstelling in contractueel verband

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FINANCIËLE DIENST NIVEAU C1-C3 prestaties 38/38 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van begeleider IBO (buitenschoolse kinderopvang) De komende maanden zal de gemeente Berlare meerdere contractuele begeleiders voor de buitenschoolse

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten)

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten) Legende: zwarte tekst: geldt altijd voor 2 en 6 Groene tekst : enkel van toepassing voor 2 Paarse tekst: enkel van toepassing voor 6 In rood: wijzigingen ten opzichte van de bestaande rechtspositieregeling.

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel vrijetijdsconsulent (B1-B3) voor de dienst vrije tijd.

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel vrijetijdsconsulent (B1-B3) voor de dienst vrije tijd. Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van contractueel vrijetijdsconsulent 14.800 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een talent met verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Na het vertrek & pensioen van enkele van onze begeleiders gaat de gemeente Berlare opnieuw op zoek naar enkele

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO INHOUDSTAFEL Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Artikel Pagina Afdeling I: Toepassingsgebied 1 8 Afdeling II: Algemene bepalingen 2 8 Titel II:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige 1 voltijdse statutaire functie graad B1-B3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) onthaaldeskundige sociale dienst, een voltijdse functie in

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 116, 1, en op artikel 313, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 116, 1, en op artikel 313, 1; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Administratief medewerker 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Infobrochure selectieprocedure tot administratief medewerker gemeente Lierde Waarom je

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST NIVEAU B4 prestaties 19/38 vervangingsovereenkomst Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN

RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN 1 DEEL 1: GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES... 4 DEEL 2: BEPALINGEN OVER DE PERSONEELSFORMATIE, HET MANDATENSTELSEL EN DE AANWERVING VAN

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL OCMW AARSCHOT RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL ALGEMEEN EN SPECIFIEK PERSONEEL DECRETALE GRADEN OCMW AARSCHOT Statiestraat 3 3200 AARSCHOT Tel.: 016-55 07 00 Fax: 016-56 79 25 24/07/2014 rechtspositieregeling

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE WERKMAN NIVEAU E1-E3 1 Inschrijvingsformulier selectieprocedure geco werkman niveau E1- E3 Naam / voornamen:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 56 TITEL III. DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE FUNCTIE...

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 56 TITEL III. DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE FUNCTIE... GEMEENTE SINT-LAUREINS RECHTSPOSITIEREGELING TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 4 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED... 4 HOOFDSTUK II. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL II. DE LOOPBAAN... 6

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind 1 halftijdse contractuele functie graad A1a-A2a-A3a Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) coördinator Huis van het Kind, een halftijdse

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------- Vaca wagenpark verantw - nieuwe oproep (3e) SC 2010 06 07.

----------------------------------------------------------------------------------- Vaca wagenpark verantw - nieuwe oproep (3e) SC 2010 06 07. Derde oproep: Het Gemeentebestuur Lubbeek werft aan voor een spoedige en tijdelijke vervanging van de VERANTWOORDELIJKE VOOR HET ONDERHOUD VAN HET MACHINE- EN WAGENPARK (M/V) niveau D Vacaturenr.: SC 06072010

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel zwembadverantwoordelijke

Inschrijvingsbundel zwembadverantwoordelijke 1 1 Advertentie 2 2 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1 B3 statutair 1 FE verantwoordelijke

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Gecoördineerde tekst n.a.v. Gemeenteraad 25 oktober 2010 Titel I. Toepassingsgebied Artikel 1 Deze rechtspositieregeling is van toepassing op alle personeelsleden

Nadere informatie

Administratief medewerker voor de personeelsdienst

Administratief medewerker voor de personeelsdienst Het gemeentebestuur en het OCMW van Zwijndrecht werven aan: Administratief medewerker voor de personeelsdienst 1 deeltijds (4/5 de ) administratief medewerker voor de personeelsdienst van het gemeentebestuur

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAMPENHOUT RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Goedgekeurd GR 12/02/2009 Gewijzigd GR 17/12/2009 INHOUD INHOUD... 2 TITEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rechtspositieregeling gemeente Brakel. Inhoudstafel. Inhoudstafel... 2. Herzieningen... 8. Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen...

Rechtspositieregeling gemeente Brakel. Inhoudstafel. Inhoudstafel... 2. Herzieningen... 8. Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... GEMEENTE BRAKEL Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Herzieningen... 8 Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 9 Titel II. De personeelsformatie... 11 Titel III. De loopbaan... 14 Hoofdstuk I. De

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

OCMW OUDENAARDE. Nieuwe Rechtspositieregeling

OCMW OUDENAARDE. Nieuwe Rechtspositieregeling OCMW OUDENAARDE Nieuwe Rechtspositieregeling 1 Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Titel II. De personeelsformatie... 9 Titel III. De loopbaan... 11 Hoofdstuk I. De procedures voor de

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE WERKMAN - NIVEAU E1-E3 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit

Nadere informatie

STAD AALST RECHTSPOSITIEREGELING

STAD AALST RECHTSPOSITIEREGELING STAD AALST RECHTSPOSITIEREGELING 2 RECHTSPOSITIEREGELING INHOUDSOPGAVE PAGINA RECHTSPOSITIEREGELING Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen 6 Hoofdstuk I:

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEBESTUUR BOECHOUT

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEBESTUUR BOECHOUT Interne zaken en interne communicatie Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 personeel@boechout.be RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEBESTUUR BOECHOUT Titel I Toepassingsgebied

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE- REGELING HET PERSONEEL VAN DE BIJZONDERE DIENSTEN

RECHTSPOSITIE- REGELING HET PERSONEEL VAN DE BIJZONDERE DIENSTEN RECHTSPOSITIE- REGELING HET PERSONEEL VAN DE BIJZONDERE DIENSTEN 1 DEEL 1: GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES... 5 DEEL 2: BEPALINGEN OVER DE PERSONEELSFORMATIE, HET MANDATENSTELSEL EN DE AANWERVING VAN PERSONEN

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut

INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut 1 voltijdse statutaire functie graad BV1-BV2-BV3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) ergotherapeut, een voltijdse functie in statutair verband

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO INHOUDSTAFEL Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Artikel Pagina Afdeling I: Toepassingsgebied 1 8 Afdeling II: Algemene bepalingen 2 8 Titel II:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP)

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad in zitting op datum van 22 september 2009 RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) dienst personeelsbeheer gemeentehuis » Inhoud Titel

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE ADMINISTRATIE

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE ADMINISTRATIE INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE ADMINISTRATIE Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHULST RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEWIJZIGD GR 21/04/2009 GEWIJZIGD GR 21/06/2011 GEWIJZIGD GR 15/09/2015

GEMEENTE HOUTHULST RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEWIJZIGD GR 21/04/2009 GEWIJZIGD GR 21/06/2011 GEWIJZIGD GR 15/09/2015 GEMEENTE HOUTHULST RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEWIJZIGD GR 21/04/2009 GEWIJZIGD GR 21/06/2011 GEWIJZIGD GR 15/09/2015 GEWIJZIGD GR 19/04/2016 INHOUD INHOUD... 2 TITEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Eindverslag nr. 2011/1

Eindverslag nr. 2011/1 Samenwerkingsovereenkomst van 29 februari 2008 tussen de Vlaamse regering, de vertegenwoordigers van de lokale overheden als werkgevers en de representatieve vakorganisaties, art.10 en Huishoudelijk reglement,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4)

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) MET PRESTATIES 19/38 VERVANGINGSOVEREENKOMST (5 JAAR) ER WORDT EEN WERVINGSRESERVE

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

GEMEENTE AVELGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

GEMEENTE AVELGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE AVELGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 03.11.2008 Gewijzigd door de gemeenteraad dd. 27.04.2009 Gewijzigd door de gemeenteraad dd. 26.11.2011

Nadere informatie

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK Aanwerving van (m/v) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK 19/38 e contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies van bepaalde en onbepaalde duur) AANWERVINGSVOORWAARDEN:

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Gecoördineerde tekst n.a.v. Gemeenteraad 28 januari 2013 Inhoudstafel KLIK OP DE TITEL VAN HET DEEL DAT U WILT LEZEN! Titel I. Toepassingsgebied Artikel 1 Titel

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel aanwervingsprocedure GIS ambtenaar

Inschrijvingsbundel aanwervingsprocedure GIS ambtenaar Inschrijvingsbundel aanwervingsprocedure GIS ambtenaar 1 1 Advertentie 2 2 Functieomschrijving en bijzondere recruteringsvoorwaarden 3 Functiebenaming: GIS ambtenaar Afdeling Grondgebiedszaken Dienst Dienst

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Diversiteit Taalbeleid een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Toelichting diversiteitsplan Diversiteitsplan Twee werkgroepen werkgroep onthaal en begeleiding - nieuwe onthaalbrochure - peter-

Nadere informatie

Hoofddoel functie: je zal als vakman werkzaam zijn bij de dienst openbare werken, met name chauffeur van een gemeentelijk voertuig.

Hoofddoel functie: je zal als vakman werkzaam zijn bij de dienst openbare werken, met name chauffeur van een gemeentelijk voertuig. Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT MAGAZIJN CHAUFFEUR voltijds contractuele aanwerving van onbepaalde duur salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE

Nadere informatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE VERANTWOORDELIJKE CATERING Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief assistent catering Niveau D (D1-D2-D3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de administratief

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten.

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten. Vacature Functie: Verkorte selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Om de afwezigheid van één van onze begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang op te vangen, werft

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL REF: RPR.2008 (18) (18): GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 22.12.2008 (RPR.2008 (1)) GEWIJZIGD BIJ GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 27.04.2009 (RPR.2008 (2))

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL OCMW Sint-Katelijne-Waver RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL Rechten en plichten van het personeel 1 2 INHOUD TITEL 1: TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 6 TITEL 2: DE LOOPBAAN... 8 HOOFDSTUK I.

Nadere informatie