De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving"

Transcriptie

1 De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie waarin de rechten en plichten van het gemeentepersoneel juridisch zijn vastgelegd, toegelicht. In dit nummer focussen we ons op het aanwerven van gemeentepersoneel. Een vacante betrekking in de gemeenteadministratie kan worden ingevuld door aanwerving, bevordering, interne personeelsmobiliteit, een combinatie van aanwerving en bevordering, een combinatie van aanwerving en interne personeelsmobiliteit, een combinatie van bevordering en een interne personeelsmobiliteit of een combinatie van aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit. Voor een aanwervingsprocedure kunnen zowel personen extern aan het bestuur als personen in dienst van het bestuur deelnemen. Voor een bevorderingsprocedure en een procedure van interne personeelsmobiliteit komen alleen personeelsleden in dienst van het bestuur in aanmerking. De aanstellende overheid verklaart de betrekking vacant en bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke procedure of procedures een betrekking zal worden ingevuld. De gemeenteraad kan echter vaststellen dat bepaalde betrekkingen alleen of bij voorrang vervuld zullen worden: 1. door een bevordering; 2. door een interne personeelsmobiliteit; 3. door een combinatie van een bevordering en van interne personeelsmobiliteit; 4. door een bevordering of een interne personeelsmobiliteit. De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden De aanwerving van het gemeentepersoneel gebeurt op basis van objectieve en onpersoonlijke criteria die geen discriminatie inhouden. De voorwaarden worden afgestemd op het niveau van de functie. Om toegang te hebben tot een functie bij een gemeentebestuur moeten de kandidaten: 1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren. Dat gedrag wordt getoetst aan de hand van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Bij de toetsing van het gedrag moet de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd worden. Er mogen geen andere moraliteitsonderzoeken uitgevoerd worden. Tevens mogen geen opmerkingen worden toegevoegd op het uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel ongunstige vermeldingen voorkomen, kan de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting bezorgen aan de aanstellende overheid. De aanstellende overheid moet de ongunstige vermeldingen toetsen aan de gedragsvereisten van de betrekking (het dienstbelang) en aan de overheidscontext (de waardigheid van de openbare functie). De aanstellende overheid moet zich laten leiden door redelijkheid en evenredigheid. De vermelding van een veroordeling leidt dus niet noodzakelijk tot de uitsluiting van de kandidaat. 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten. De burgerlijke rechten zijn rechten die raken aan het persoonsstatuut of die verband houden met het patrimonium van de persoon. De politieke rechten zijn rechten die betrekking hebben op de actieve deelname van de burgers aan de soevereiniteit of die voortspruiten uit de passieve participatie aan de politieke gemeenschap. In tegenstelling tot het gedrag in overeenstemming met de eisen van de functie is het genot van de burgerlijke en politieke rechten wel imperatief. De kandidaat mag niet op strafrechtelijke grond uit de burgerlijke en politieke rechten ontzet zijn. 3. a. voor een statutaire functie: - Belg zijn, als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur. Alleen omwille van functiespecifieke redenen die uitdrukkelijk opgenomen moeten zijn in de functiebeschrijving, kan een statutaire betrekking voorbehouden worden aan Belgen. De algemene regel is immers dat de functies openstaan voor de onderdanen van de EU-lidstaten en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die op grond van de Belgische wetgeving toegang hebben tot het wettige verblijf in België en een algemeen geldende toegang hebben tot de Belgische arbeidsmarkt. De functiespecifieke redenen moeten blijken uit de functiebeschrijving. Volgens de Europese Commissie mag de Belgische nationaliteit niet opgelegd worden voor onder andere de functies in de sociale, culturele en sportieve dienstverlening. Hieruit volgt dat geen betrekkingen in het gemeentelijke sportcentrum voorbehouden kunnen worden aan Belgen. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 37

2 OFFICIAL TRACK SUPPLIER MONTREAL 1976 MOSCOW 1980 LOS ANGELES 1984 SEOUL 1988 BARCELONA 1992 ATLANTA 1996 SYDNEY 2000 ATHENS 2004 Official supplier of Athletic track, Basketball & Handball Courts Where the Games come to play MONDO S.p.A., ITALY tel.: fax: MONDO FRANCE S.A.R.L. tel.: fax: MONDO IBERICA, SPAIN tel.: fax: MONDO LUXEMBOURG S.A. tel.: fax:

3 - Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat voor de andere statutaire betrekkingen. b. voor een contractuele functie: - Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur. Het gemeentedecreet sluit niet uit dat contractuele personeelsleden functies bekleden die een rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van het bestuurlijke gezag inhouden of die werkzaamheden omvatten ter bescherming van de belangen van het bestuur. Voor de contractuele betrekkingen ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid en voor de contractuele functies zal meestal geen nationaliteitsvereiste opgelegd worden. Contractuele betrekkingen waarvoor de Belgische nationaliteit niet vereist is, zijn toegankelijk voor kandidaten die tot het wettige verblijf in België toegelaten zijn en die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten. 4. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. Artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers bepaalt dat de volgende werknemers aan een voorafgaand onderzoek zijn onderworpen: - werknemers die in dienst worden genomen in een veiligheidsfunctie of in een functie die een verhoogde waakzaamheid veronderstelt; - werknemers die in een activiteit met een specifiek risico worden aangesteld; - werknemers waaraan men een grotere kwetsbaarheid toekent, die een groter toezicht op de gezondheid en een bijzondere bescherming rechtvaardigt (onder andere jongeren, werknemers met een handicap ); - werknemers die in een activiteit worden tewerkgesteld die verbonden is met voedingswaren. De gemeenteraad kan bijgevolg in de rechtspositieregeling bepalen of andere (en welke andere) personeelsleden aan een voorafgaandelijk gezondheidsonderzoek worden onderworpen. De geschiktheidsonderzoeken moeten worden uitgevoerd door een preventieadviseurarbeidsgeneesheer. De voorwaarde dat de kandidaten aan de dienstplichtwetten moeten voldoen, werd niet meer opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 7 december De wet van 14 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II heeft bovendien het militiegetuigschrift afgeschaft. In het gemeentelijke sportcentrum kunnen geen betrekkingen worden voorbehouden aan Belgen Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten tevens: 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis. Kandidaten die hun diploma niet in het Nederlandstalige onderwijs hebben behaald, moet de taalkennis vastgesteld worden door SELOR. 2. slagen voor de selectieprocedure. Slagen voor de selectieprocedure is niet vereist voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden door contractuele personeelsleden. Bovendien moeten de kandidaten: 1. voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C: voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau van de functie; 2. voor de functies in de hogere rangen van het niveau A, B en C: a) voldoen aan de diplomavereiste; b) een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben. Met relevante beroepservaring wordt bedoeld werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het bestuur. 3. voor een functie in de technische hogere rang van niveau D: een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben. De met de niveaus overeenstemmende diploma s zijn: 1. voor niveau A: een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs; 2. voor niveau B: een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 3. voor niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld. De erkende diploma s die toegang geven tot de functies bij de gemeenten zijn opgenomen als bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 december Het zijn dezelfde diploma s als die voor het personeel van de diensten van de Vlaamse regering. De gemeenteraad kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen. De gemeenteraad kan bepalen dat de diplomavereiste voor de niveaus A, B en C uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria vervalt op voorwaarde dat: 1. de functie op basis van de functiebeschrijving of krachtens een reglementering van de hogere overheid geen specifiek diploma vergt en het algemene capaciteitsniveau en het potentieel van de kandidaten belangrijker zijn dan een diploma; 2. het wegvallen van de diplomavereiste gecompenseerd wordt door relevante beroepservaring; 3. er een specifieke selectieprocedure wordt vastgesteld en de kandidaten daarvoor slagen. Mogelijke objectieve criteria zijn: - gegevens van de regionale overheid over de schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde betrekkingen te vervullen (knelpuntberoepen); - cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging van bepaalde, in de tewerkstellingsmaatregelen van de hoger overheden vermelde kansengroepen in de plaatselijke tewerkstelling aantonen in relatie tot regionale indicatoren over de aanwezigheid van die kansengroepen in de werkloosheid; - bepaalde functiespecifieke criteria. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 39

4 De niveau- of capaciteitstest wordt afgenomen door een erkend selectiebureau. De aanwervingsprocedure De aanstellende overheid beslist over de vacantverklaring van de functie. Elke aanwerving gaat gepaard met een externe bekendmaking van de vacature en een oproep tot kandidaten. De externe bekendmaking geldt zowel voor de statutaire als voor de contractuele functies. Er is geen externe bekendmaking vereist: - als de wekelijkse prestaties van een deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking omgezet wordt in een voltijdse betrekking. Als meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, moet de aanstellende overheid een oproep doen tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren. De aanstellende overheid kiest op basis van een vergelijking van de kandidaturen. - als een beroep gedaan wordt op een wervingsreserve die nog geldig is voor de vacante functie. Personeelsleden die geslaagd zijn voor de selectieproeven en die tewerkgesteld zijn in een deeltijdse functie, zijn vrijgesteld van nieuwe selectieproeven als de wekelijkse prestaties uitgebreid worden of als hun functie voltijds wordt. De gemeenteraad bepaalt de algemene regels voor de externe bekendmaking en de minimumtermijn tussen de bekendmaking en de uiterste datum voor de kandidaatstelling De gemeenteraad bepaalt de algemene regels voor de externe bekendmaking en de minimumtermijn tussen de bekendmaking en de uiterste datum voor de kandidaatstelling. De aanstellende overheid bepaalt de termijn. Het gemeentebestuur is niet meer verplicht om de vacature bekend te maken in het Belgisch Staatsblad. Die verplich- ting gold voor de toepassing van de prioriteitenwetten, die inmiddels zijn afgeschaft. De vacatures kunnen worden bekend gemaakt in: - nationaal verschijnende kranten of weekbladen; - regionaal verschijnende kranten of weekbladen; - gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of van beroepsorganisaties; - de WIS-computer van de VDAB; - de gemeentelijke website of het gemeentelijk informatieblad; - plaatselijke radio of regionale televisie. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen die geen toegang hebben tot elektronische media, niet uitgesloten worden. De gemeenteraad bepaalt wanneer de kandidaten het bewijs moeten leveren dat ze voldoen aan de diplomavereiste. Voor de deelname aan de selectieprocedure moeten de kandidaten een kopie van hun diploma kunnen voorleggen. Eensluidende verklaarde afschriften mogen alleen gevraagd worden aan de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie. De gemeenteraad kan bepalen dat laatstejaarsstudenten pas op de datum van de aanstelling het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, moeten indienen. De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. Als de gemeenteraad de aanstellende overheid is, beoordeelt het college van burgemeester en schepenen de geldigheid van de kandidaturen. De selectieprocedure De selectie gebeurt op basis van selectiecriteria en -technieken die afgestemd zijn op de functiebeschrijving van de functie. Voor functies van dezelfde graad moeten gelijkwaardige selectietechnieken gebruikt worden. De selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen. Deskundigheid slaat niet uitsluitend op deskundigheid in een inhoudelijke materie. Het college van burgemeester en schepenen duidt de leden van de selectiecommissie aan. Bepaalde selectietechnieken, zoals persoonlijkheidstests en psychotechnische proeven, mogen alleen afgenomen worden door erkende instanties of personen. Ten minste een derde van de leden van de selectiecommissie zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. De leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen mogen geen lid zijn van een selectiecommissie voor het eigen bestuur. Zij kunnen zoals de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties als waarnemer aanwezig zijn bij de selecties. Als de gemeentesecretaris de bevoegdheid van aanstellende overheid heeft, mag hij geen deel uitmaken van een selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen De aanstellende overheid bepaalt, binnen de grenzen van de algemene regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld, de concrete selectieprocedure. Het gaat om: - de selectiecriteria; - de keuze van de selectietechnieken; - het verloop van de selectie; - het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure en het minimale resultaat om toegelaten te worden tot een volgende stap in de selectieprocedure; - de samenstelling en de werking van de selectiecommissie; - de aard van de selectieprocedure: een selectieprocedure die resulteert in een vorm van bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten op basis van het eindresultaat of een selectieprocedure die alleen resulteert in een lijst van geslaagde kandidaten. In het eerste geval (vergelijkend examen) moet de kandidaat met de meeste punten worden aangesteld. In het laatste geval kiest de aanstellende overheid een kandidaat uit de lijst van de geslaagde kandidaten en motiveert ze haar keuze. Er zijn verschillende vormen van rangschikking mogelijk: - een rangschikking in volgorde van de behaalde punten; 40

5 - een rangschikking in volgorde van de bepaalde punten van maximum x aantal geslaagde kandidaten ( bij een groot aantal kandidaten); - een rangschikking volgens de score van geschiktheid (zeer geschikte kandidaten en geschikte kandidaten); - een rangschikking zowel volgens de behaalde punten als volgens de behaalde scores; - een rangschikking waarin naast de resultaten van de selectie ook het relatieve gewicht van ervaring verwerkt wordt. Het is mogelijk om een preselectie te organiseren. De preselectie gebeurt op basis van duidelijke criteria die vooraf worden vastgesteld. De preselectie kan gebeuren aan de hand van: - een psychologische vragenlijst die gericht is op de persoonlijkheidskenmerken van het functieprofiel van de functie of graad; - een multiplechoicetest gericht op het kennisniveau dat voor de functie is vereist. Als de aanstellende overheid kiest voor een gelijktijdige toepassing van aanwerving en bevordering, worden de externe en de interne kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. De gemeenteraad kan bepalen dat selectie geheel of gedeeltelijk uitbesteed kan worden aan een erkend extern selectiebureau. Een niveau- of capaciteitstest moet altijd uitgevoerd worden door een erkend extern selectiebureau. Wervingsreserves De gemeenteraad kan bepalen dat wervingsreserves worden aangelegd en bepaalt de maximale geldigheidsduur van de wervingsreserves en de eventuele verlenging. De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring of er een wervingsreserve wordt aangelegd en hoe lang die geldig is. Als er kandidaten in de wervingsreserve zitten, moet de aanstellende overheid eerst die kandidaten aanwerven, vooraleer ze kan overgaan tot de organisatie van een nieuwe aanwervingsprocedure voor dezelfde functie of graad. De aanwerving in betrekkingen ter uitvoering van tewerkstellingsmaatregelen en in tijdelijke betrekkingen Voor de volgende soorten functies kan de gemeenteraad afwijken van de normale aanwervings- en selectieprocedures: - contractuele betrekkingen ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de tewerkstellingsduur onbepaald is (gesubsidieerde contractuelen); - de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden door contractuele personeelsleden; - tijdelijke contractuele betrekkingen, al dan niet ter uitvoering van een werkgelegenheidsmaatregel van de hogere overheid, met een tewerkstellingsduur van maximaal één of twee jaar. In dit geval gaat het om een niet-verlengbare tewerkstellingsduur. In dat geval kunnen de aanwervings- en de selectieprocedure vervangen worden door een aan de doelgroep aangepaste aanwervings- en selectieprocedure. Er kan niet afgeweken worden van de algemene toelatingsvoorwaarden en de taalvereiste, maar wel van de bekendmaking van de vacature, de keuze van de bekendmakingskanalen en de selectieprocedure. Zo kan voor de selectie van gesubsidieerde contractuelen het examen vervangen worden door een sollicitatiegesprek. Het gemeentebestuur moet er wel rekening mee houden dat er voor die personeelsleden geen bevordering mogelijk is. De aanwerving van personen met een arbeidshandicap Ten minste 2% van de het totale aantal betrekkingen binnen het gemeentebestuur wordt ingevuld door personen met een arbeidshandicap. Voor de vaststelling van het totale aantal betrekkingen moet ook rekening gehouden worden met de personeelsleden die aangesteld zijn in het kader van een tewerkstellingsmaatregel. Er bestaat echter geen sanctie als dat percentage niet wordt gehaald. Onder personen met een arbeidshandicap wordt door de Vlaamse regering verstaan: mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden voor wie het uitzicht op het verwerven van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt. De gemeenteraad kan functies reserveren voor personen met een arbeidshandicap om het vastgestelde aantal te bereiken. Voor de invulling kan de aanstellende overheid een oproep doen via de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Voor de invulling van de betrekkingen blijven de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden van toepassing. Voor de aanwerving in die gereserveerde functies kan een specifieke functiegerichte selectie worden vastgesteld. De indiensttreding Zowel de statutaire als de contractuele personeelsleden leggen bij de indiensttreding de eed af in handen van de burgemeester. De eedformule luidt: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. De eedaflegging kan collectief georganiseerd worden. De eedaflegging gebeurt mondeling en kan niet via . De decretale graden (de gemeentesecretaris en de financieel beheerder) leggen de eed af tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter. Van de eedaflegging wordt een procesverbaal opgemaakt. De proeftijd De proeftijd heeft tot doel: - de integratie van het personeelslid in het gemeentebestuur; - de inwerking van het personeelslid in zijn functie; - de verificatie van de geschiktheid van het personeelslid. De gemeenteraad bepaalt de duur van de proeftijd. De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van de statutaire aanstelling op proef in tijdelijk verband bij het gemeentebestuur heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde dat het personeelslid daarvoor een gunstige evaluatie heeft gekregen. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 41

6

7 Voor de proeftijd van contractuele personeelsleden moet rekening gehouden worden met de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Voor de contractuele personeelsleden wordt de duur van de proeftijd schriftelijk vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst, zelfs als de duur vermeld is in de rechtspositieregeling. Als in de aanwervingsvoorwaarden is bepaald dat de kandidaat tijdens de proeftijd een getuigschrift, een attest of een brevet moet behalen, moet bij de vaststelling van de proeftijd rekening gehouden worden met de termijn die daarvoor nodig is. Voor sommige afwezigheden, zoals ziekteverlof, bevallingsrust of sommige periodes van non-activiteit, kan de proeftijd verlengd worden. Het statutaire personeelslid op proef krijgt tijdens de proeftijd feedback over zijn manier van functioneren. Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig. De gemeenteraad kan bepalen dat de evaluator een verlenging van de proeftijd kan voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. Die verlenging kan eenmaal toegepast worden. Dat vormt, samen met bepaalde vormen van korte afwezigheid, de enige mogelijkheid om de proeftijd te verlengen, omdat het niet de bedoeling kan zijn om personeelsleden in een proeftijd te houden. Als de duur van de proeftijd zes maanden of meer bedraagt, kan de gemeenteraad bepalen dat het statutaire personeelslid op proef tussentijds geëvalueerd wordt. De tussentijdse evaluatie gebeurt dan na een periode van ten minste drie maanden. De gemeenteraad kan bepalen dat een statutair personeelslid op proef met een ongunstig resultaat voor de tussentijdse evaluatie ontslagen wordt. Op die manier wordt vermeden dat gemeentebesturen op proef aangestelde personeelsleden in dienst moeten houden gedurende de volledige duur van de proeftijd als na de tussentijdse evaluatie blijkt dat de werving niet geslaagd is. Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de proeftijd op grond van een ongunstige eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in statutair verband, wordt ontslagen. De vaste aanstelling in statutair verband Het statutair personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband als: het voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden die op de betrekking van toepassing zijn; het met goed gevolg de proeftijd heeft volbracht. De vaste aanstelling in statutair verband begint pas op het ogenblik dat de aanstellende overheid daarover een beslissing heeft genomen. Arnold Blockerije stadssecretaris Ninove Trefwoord(en): gemeentedecreet, rechtspositieregeling, aanwerving Vlarem-infomap: nieuwe aanvulling beschikbaar! De VLAREM-actualisatietrein die in 2009 in werking trad was de aanleiding om werk te maken van een derde aanvulling van de Vlarem-informatiemap. Naast het aanvullen van de recente wijzigingen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook andere aspecten te actualiseren (o.a. Legionellabesluit en Europese Richtlijn Zwemwaterkwaliteit) of te verfijnen. Mis deze aanvulling niet en bestel hem vandaag nog! Alle info en het bestelformulier vindt u op Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 43

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 Aanleg van een wervingsreserve voor de verschillende diensten contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente

Nadere informatie

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ...

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ... Selectieprocedure Uittreksel uit de Rechtspositieregeling Stadsbestuur Harelbeke SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

rechtspositieregeling

rechtspositieregeling Gemeente Melle Provincie OOST- VLAANDEREN Arrondissement GENT rechtspositieregeling Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen afdeling 1. Toepassingsgebied Artikel 1. 1. Deze rechtspositieregeling

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze rechtspositieregeling is van

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE gecoördineerd op 1 december 2012 Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I: Toepassingsgebied Artikel 1 Deze rechtspositieregeling

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden Voor de graad van beleidsmedewerker (A1a-A3a) Aanwervingsvoorwaarden : 1. houder zijn

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum);

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum); Versie vergadering comité C1 van 28 juni 2010 Bijlage bij protocol 2010/1 van 19 juli 2010 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen

Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Artikel 1. 1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op: 1 het administratief en technisch personeel van de gemeente,

Nadere informatie

Informatiebericht Maatschappelijk werker

Informatiebericht Maatschappelijk werker Informatiebericht Maatschappelijk werker Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van (m/v) maatschappelijk werker; deeltijdse/ voltijdse functie in contractueel

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hulpkok

INFORMATIEBERICHT Hulpkok INFORMATIEBERICHT Hulpkok 1 voltijdse statutaire functie graad D1-D3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hulpkok, een voltijdse functie in statutair verband van onbepaalde duur

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FINANCIËLE DIENST NIVEAU C1-C3 prestaties 38/38 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST NIVEAU B4 prestaties 19/38 vervangingsovereenkomst Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN

RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN 1 DEEL 1: GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES... 4 DEEL 2: BEPALINGEN OVER DE PERSONEELSFORMATIE, HET MANDATENSTELSEL EN DE AANWERVING VAN

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten)

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten) Legende: zwarte tekst: geldt altijd voor 2 en 6 Groene tekst : enkel van toepassing voor 2 Paarse tekst: enkel van toepassing voor 6 In rood: wijzigingen ten opzichte van de bestaande rechtspositieregeling.

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind 1 halftijdse contractuele functie graad A1a-A2a-A3a Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) coördinator Huis van het Kind, een halftijdse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Administratief medewerker 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Infobrochure selectieprocedure tot administratief medewerker gemeente Lierde Waarom je

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------- Vaca wagenpark verantw - nieuwe oproep (3e) SC 2010 06 07.

----------------------------------------------------------------------------------- Vaca wagenpark verantw - nieuwe oproep (3e) SC 2010 06 07. Derde oproep: Het Gemeentebestuur Lubbeek werft aan voor een spoedige en tijdelijke vervanging van de VERANTWOORDELIJKE VOOR HET ONDERHOUD VAN HET MACHINE- EN WAGENPARK (M/V) niveau D Vacaturenr.: SC 06072010

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL OCMW AARSCHOT RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL ALGEMEEN EN SPECIFIEK PERSONEEL DECRETALE GRADEN OCMW AARSCHOT Statiestraat 3 3200 AARSCHOT Tel.: 016-55 07 00 Fax: 016-56 79 25 24/07/2014 rechtspositieregeling

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 56 TITEL III. DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE FUNCTIE...

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 56 TITEL III. DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE FUNCTIE... GEMEENTE SINT-LAUREINS RECHTSPOSITIEREGELING TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 4 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED... 4 HOOFDSTUK II. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL II. DE LOOPBAAN... 6

Nadere informatie

Administratief medewerker voor de personeelsdienst

Administratief medewerker voor de personeelsdienst Het gemeentebestuur en het OCMW van Zwijndrecht werven aan: Administratief medewerker voor de personeelsdienst 1 deeltijds (4/5 de ) administratief medewerker voor de personeelsdienst van het gemeentebestuur

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Gecoördineerde tekst n.a.v. Gemeenteraad 25 oktober 2010 Titel I. Toepassingsgebied Artikel 1 Deze rechtspositieregeling is van toepassing op alle personeelsleden

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

OCMW OUDENAARDE. Nieuwe Rechtspositieregeling

OCMW OUDENAARDE. Nieuwe Rechtspositieregeling OCMW OUDENAARDE Nieuwe Rechtspositieregeling 1 Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Titel II. De personeelsformatie... 9 Titel III. De loopbaan... 11 Hoofdstuk I. De procedures voor de

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE ADMINISTRATIE

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE ADMINISTRATIE INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE ADMINISTRATIE Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Rechtspositieregeling gemeente Brakel. Inhoudstafel. Inhoudstafel... 2. Herzieningen... 8. Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen...

Rechtspositieregeling gemeente Brakel. Inhoudstafel. Inhoudstafel... 2. Herzieningen... 8. Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... GEMEENTE BRAKEL Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Herzieningen... 8 Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 9 Titel II. De personeelsformatie... 11 Titel III. De loopbaan... 14 Hoofdstuk I. De

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP)

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad in zitting op datum van 22 september 2009 RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) dienst personeelsbeheer gemeentehuis » Inhoud Titel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE INSCHRIJVINGSFORMULIER AANWERVINGSPROCEDURE OCMW OUDENAARDE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE- REGELING HET PERSONEEL VAN DE BIJZONDERE DIENSTEN

RECHTSPOSITIE- REGELING HET PERSONEEL VAN DE BIJZONDERE DIENSTEN RECHTSPOSITIE- REGELING HET PERSONEEL VAN DE BIJZONDERE DIENSTEN 1 DEEL 1: GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES... 5 DEEL 2: BEPALINGEN OVER DE PERSONEELSFORMATIE, HET MANDATENSTELSEL EN DE AANWERVING VAN PERSONEN

Nadere informatie

STAD AALST RECHTSPOSITIEREGELING

STAD AALST RECHTSPOSITIEREGELING STAD AALST RECHTSPOSITIEREGELING 2 RECHTSPOSITIEREGELING INHOUDSOPGAVE PAGINA RECHTSPOSITIEREGELING Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen 6 Hoofdstuk I:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

OCMW OUDENAARDE. Nieuwe Rechtspositieregeling. WLZ de Meerspoort - LDC de Vesting - Dienstencheque-onderneming Net-werk - de Serviceflats

OCMW OUDENAARDE. Nieuwe Rechtspositieregeling. WLZ de Meerspoort - LDC de Vesting - Dienstencheque-onderneming Net-werk - de Serviceflats OCMW OUDENAARDE Nieuwe Rechtspositieregeling WLZ de Meerspoort - LDC de Vesting - Dienstencheque-onderneming Net-werk - de Serviceflats Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Titel II.

Nadere informatie

- RECHTSPOSITIEREGELING.

- RECHTSPOSITIEREGELING. - RECHTSPOSITIEREGELING. BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2008, GEWIJZIGD BIJ BESLUITEN VAN 9 FEBRUARI 2009, 20 APRIL 2009, 21 DECEMBER 2009, 10 MEI 2010, 14 MAART 2011, 4 JULI 2011, 12 DECEMBER 2011 EN 9 JULI

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel aanwervingsprocedure GIS ambtenaar

Inschrijvingsbundel aanwervingsprocedure GIS ambtenaar Inschrijvingsbundel aanwervingsprocedure GIS ambtenaar 1 1 Advertentie 2 2 Functieomschrijving en bijzondere recruteringsvoorwaarden 3 Functiebenaming: GIS ambtenaar Afdeling Grondgebiedszaken Dienst Dienst

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

GEMEENTE EVERGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

GEMEENTE EVERGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE EVERGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Goedgekeurd gemeenteraad dd. 18.12.2009 INHOUD INHOUD... 2 TITEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 9 Afdeling 1. toepassingsgebied...

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE BERLAAR

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE BERLAAR RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE BERLAAR Gecoördineerde versie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 21 mei 2013 Gemeente Berlaar 2 TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 13 Afdeling

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Gecoördineerde tekst n.a.v. Gemeenteraad 28 januari 2013 Inhoudstafel KLIK OP DE TITEL VAN HET DEEL DAT U WILT LEZEN! Titel I. Toepassingsgebied Artikel 1 Titel

Nadere informatie

OCMW KORTENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL

OCMW KORTENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL OCMW KORTENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn 20/06/2011 Gewijzigd door de raad voor maatschappelijk welzijn 23/01/2012 Gewijzigd door

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Administratief medewerker dienst personeel. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Administratief medewerker dienst personeel. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE Brandweerzone Vlaamse Ardennen Administratief medewerker dienst personeel 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor de Brandweerzone Vlaamse

Nadere informatie

HET KAF EN HET KOREN. Karel Bosmans Directeur P&O Virga Jesseziekenhuis 12/6/2008

HET KAF EN HET KOREN. Karel Bosmans Directeur P&O Virga Jesseziekenhuis 12/6/2008 HET KAF EN HET KOREN Karel Bosmans Directeur P&O Virga Jesseziekenhuis 12/6/2008 1. Welke vrijheidsgraden biedt de nieuwe rechtspositieregeling (1)? Hoofdstuk I. De procedures voor de vervulling van betrekkingen

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE BIBLIOTHEEKASSISTENT Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief medewerker bibliotheekassistent Niveau C (C1-C2-C3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING

RECHTSPOSITIEREGELING RECHTSPOSITIEREGELING Provinciebestuur West-Vlaanderen Provincieraad dd. 27 november 2008, gewijzigd bij besluiten van de Provincieraad van 26 maart 2009, van 25 juni 2009, van 25 november 2010, van 26

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Technisch deskundige patrimonium Niveau B (B1-B2-B3)

Technisch deskundige patrimonium Niveau B (B1-B2-B3) INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE PATRIMONIUM Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Technisch deskundige patrimonium Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Rapporteert aan het diensthoofd Geeft

Nadere informatie

MEDEWERKER GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE WINDWIJZER deeltijds - arbeidsovereenkomst bepaalde duur

MEDEWERKER GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE WINDWIJZER deeltijds - arbeidsovereenkomst bepaalde duur INFORMATIEBUNDEL MEDEWERKER GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE WINDWIJZER deeltijds - arbeidsovereenkomst bepaalde duur Laarne is een landelijke en groene gemeente met een solidair karakter waar het goed samenleven

Nadere informatie

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren.

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren. INFORMATIEBROCHURE VACATURE PLOEGBAAS MEEWERKENDE CHEF Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Ploegbaas meewerkend chef Niveau Dx (D4-D5) 2. Relaties Intern: Rapporteert aan de leidinggevende Geeft leiding

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING

RECHTSPOSITIEREGELING RECHTSPOSITIEREGELING Provinciebestuur West-Vlaanderen Provincieraad dd. 27 november 2008, gewijzigd bij besluiten van de Provincieraad dd. 26 maart 2009 en dd. 25 juni 2009. Gecoördineerd bij besluit

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent

Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2008. Laatst aangepast door de gemeenteraad op 23 mei 2016 Bekendgemaakt op 24 mei 2016 In werking getreden op 1

Nadere informatie

GEMEENTE DESTELBERGEN Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen (tel. 09/218.92.41)

GEMEENTE DESTELBERGEN Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen (tel. 09/218.92.41) GEMEENTE DESTELBERGEN Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen (tel. 09/218.92.41) Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente DESTELBERGEN maakt bekend dat er een werfreserve aangelegd

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Maatschappelijk werker welzijn Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

ESF-Kwaliteitslabel : QP/001022. OCMW DESTELBERGEN Kouterlaan 19 RECHTSPOSITIEREGELING

ESF-Kwaliteitslabel : QP/001022. OCMW DESTELBERGEN Kouterlaan 19 RECHTSPOSITIEREGELING ESF-Kwaliteitslabel : QP/001022 OCMW DESTELBERGEN Kouterlaan 19 RECHTSPOSITIEREGELING Goedgekeurd in de Raadsvergadering van 20 december 2011 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Rechtspositieregeling voor het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 19 MAART 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 19 MAART 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 19 MAART 2015 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 18U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE GAVERE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE GAVERE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE GAVERE Gecoördineerd bij collegebesluit op 28 oktober 2011 in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 10 oktober 2011 de Gemeentesecretaris get. Serge RONSSE de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Poetshulp poetsdienst aan huis Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL -1- RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL Gemeente Assenede Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede Tel. 09 341 95 84 Fax. 09 341 95 99 Gemeentebestuur@assenede.be www. assenede. be -2- Titel I: Toepassingsgebied

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Afdelingshoofd HRM. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Afdelingshoofd HRM. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Afdelingshoofd HRM 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor een lokaal bestuur? Wil je één van de ambassadeurs worden van

Nadere informatie

SELECTIE VOOR INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT (m/v)

SELECTIE VOOR INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT (m/v) SELECTIE VOOR INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur.

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur. GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN (C1-C2-C3) 19/38: op dinsdag, donderdagnamiddag en vrijdag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Verantwoordelijke patrimoniumbeheer (C4-C5)

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Verantwoordelijke patrimoniumbeheer (C4-C5) INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Verantwoordelijke patrimoniumbeheer (C4-C5) 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Infobrochure selectieprocedure tot verantwoordelijke patrimoniumbeheer

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE ALVERINGEM

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE ALVERINGEM INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE ALVERINGEM Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor het examen

Nadere informatie

SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER SOCIALE DATA EN PLANNING (m/v)

SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER SOCIALE DATA EN PLANNING (m/v) SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER SOCIALE DATA EN PLANNING (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

SELECTIE VOOR COÖRDINATOR VORMGEVING (m/v)

SELECTIE VOOR COÖRDINATOR VORMGEVING (m/v) SELECTIE VOOR COÖRDINATOR VORMGEVING (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 14 augustus 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 14 augustus 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) JEUGDCONSULENT (VERLONING WEDDESCHAAL B1-B3) 38/38 contract onbepaalde duur Met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar. AANWERVINGSVOORWAARDEN: zie bijlage.

Nadere informatie

Wijziging van de aanwervingsvoorwaarden

Wijziging van de aanwervingsvoorwaarden Wijziging van de aanwervingsvoorwaarden Situering Om in aanmerking te komen voor een betrekking bij de gemeente moet een kandidaat naast de algemene toelatingsvoorwaarden ook aan de aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

SELECTIE VOOR ICT-BEGELEIDER (m/v) t.b.v. het project ICT-ondersteuning lokale besturen

SELECTIE VOOR ICT-BEGELEIDER (m/v) t.b.v. het project ICT-ondersteuning lokale besturen SELECTIE VOOR ICT-BEGELEIDER (m/v) t.b.v. het project ICT-ondersteuning lokale besturen Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Teamleider Wegen & Water

INFORMATIEBERICHT Teamleider Wegen & Water INFORMATIEBERICHT Teamleider Wegen & Water 1 voltijdse contractuele functie graad D4-D5 De gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) teamleider Wegen & Water, een voltijdse, contractuele

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER Deeltijdse contractuele functie graad C1-C3

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER Deeltijdse contractuele functie graad C1-C3 INFORMATIEBERICHT FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER Deeltijdse contractuele functie graad C1-C3 Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Psilon gaat over tot de aanwerving van een financieeladministratief

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie De organisatie van de

Nadere informatie

Ondersteunen van de administratie van de dienst teneinde een efficiënte en effectieve afhandeling van de dossiers te bevorderen.

Ondersteunen van de administratie van de dienst teneinde een efficiënte en effectieve afhandeling van de dossiers te bevorderen. INFORMATIEBROCHURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER B BUS/BURGERZAKEN 1. Functiebeschrijving Administratief medewerker b bus/burgerzaken Niveau C (C1-C2-C3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd/de

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Administratief medewerker Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN VOLTIJDSE TWEETALIGE ARBEIDSGENEESHEREN Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Diensthoofd - technische dienst niveau A1a - A3a

Diensthoofd - technische dienst niveau A1a - A3a Diensthoofd - technische dienst niveau A1a - A3a INFORMATIE AANWERVINGSEXAMEN - VOLTIJDS - IN STATUTAIR VERBAND voorwaarden (algemene voorwaarden - specifieke voorwaarden) functiebeschrijving - wat verwachten

Nadere informatie

Draaiboek om personeel te werven via externe personeelsmobiliteit.

Draaiboek om personeel te werven via externe personeelsmobiliteit. Draaiboek om personeel te werven via externe personeelsmobiliteit. Inleiding Stap 1 : Inschrijven in de rechtspositieregeling Stap 2 : Keuze voor de vervulling van de vacante betrekking Stap 3 : Bekendmaking

Nadere informatie