Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011"

Transcriptie

1 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011

2 Colofon Artikelnummer: EP Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus Janssen Steenberg, APSIT projecten Marina Bay sands Hotel, Singapore Vormgeving: MicrowebEdu, Leiden Voor informatie: (071) SingaporeNext Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met MicrowebEdu B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 2 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

3 Inhoud 1 Korte samenvatting Aanleiding voor het project Doelstellingen:...8 doelstellingen meerjaren doelstellingen 4 Strategie Product- en procesdoelen Organisatie...15 Bijlage 1 Typering en motivatie scholen en partners..17 Bijlage 2 Contactgegevens...27 Bijlage 3 Bronnenlijst...30 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 3

4 1 Korte samenvatting Na een studiereis naar Singapore, begin november 2010, nemen een aantal deelnemers het initiatief om te komen tot een samenwerkingsverband met als doel innoverend leren in een ICT-rijke leeromgeving te realiseren. Deelnemende partijen zijn: Stichting SPOM (Basisschool De Mariaschool), SKIPOV (Basisschool De Ark) VGPO HAAL (GBS De Horizon), MicrowebEdu, APS, CITO, Microsoft, Acer en ICT Primair. In het onderhavige projectplan staat kort beschreven wat wij als partners het komend jaar concreet gaan doen, in welke organisatievorm, met welke beoogde resultaten, financiële en andere middelen. In Hoofdstuk 2 beschrijven wij kort de aanleiding van het project. In Hoofdstuk 3 gaan wij in op de uitgangspunten, op de doelstellingen die wij in het schooljaar willen bereiken. Tevens geven wij globaal aan welke doelstellingen we voor de komende 3 jaar nastreven. Dit vanuit de wetenschap dat door de concretisering in 2011/2012 en de ervaringen die we gaan opdoen deze meerjarendoelstellingen zullen worden bijgesteld en nader kunnen en zullen worden geconcretiseerd. In Hoofdstuk 4 staat de strategie beschreven die wij willen hanteren, om de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren. De intentie is uitgesproken om voortvarend en concreet te werk te gaan. Vooral doen, en niet te lang discussiëren. ontwikkelingsgericht leren, passend professionaliseren en door voortdurende reflectie tot een kwaliteitsverbetering willen komen. Zo komen we tot een steeds concretere vertaling van de visies en uitgangspunten (Plan, Do, check, Act-cyclus). De concrete onderwijspraktijk staat voorop: het gaat om de activiteiten in en om de klas. In Hoofdstuk 5 staan de doelen nader uitgewerkt in operationele, SMArT-geformuleerde, proces- en productdoelen voor schooljaar 2011/2012 en de daarop volgende twee jaar. In Hoofdstuk 6 staat de organisatie beschreven. De taken met daarbij de beschrijving vanuit elk van de partners van hun aandeel hierbij. In de bijlagen staat een korte typering van elk van de deelnemende scholen en partners met daarbij de motivatie tot participatie in dit project. Vervolgens de contactgegevens van de stichtingen, scholen en partners. Tot slot de bronnenlijst. 4 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

5 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 5

6 2 Aanleiding van het project SingaporeNext Innoverend leren in een ICT-leerrijke omgeving. SingaporeNext is een initiatief dat is ontstaan naar aanleiding van een inspirerende studiereis naar Singapore. Met dit project willen we invulling geven aan de vernieuwingen in het onderwijs op internationaal, landelijk en plaatselijk niveau. globaal spelen zaken als: 21 st century Skills, Lifelong Learning, Duurzaamheid en een IcTleerrijke omgeving. op nationaal niveau gaat het bij vernieuwingen in het onderwijs meestal over zaken als: Inside-out, Eigenaarschap, onderzoeksgericht leren en Kennisconstructief werken. Scholen willen graag innoveren met betrekking tot het lesgeven in zaakvakken, meer inzet van IcT, zelfstandig werken waarbij de kerndoelen behaald dienen te worden. Vanuit deze invalshoeken is het idee SingaporeNext vorm gegeven. Het is geen één op één kopie van het onderwijssysteem in Singapore. We werden geïnspireerd door de reis en hebben onderwijsinnovaties die in onze wereld spelen, uitgewerkt in een plan van aanpak, rekening houdend met onze eigen cultuur, onze waarden en normen. Vanuit het model onderzoekend leren, waarbij het zich eigen maken van een onderzoekende houding bij kinderen en bij leraren voorwaardelijk is, maken kinderen zich de leerstof eigen. We starten met wereldoriëntatie - zaakvakken in de groepen 5 t/m 8 en maken geen gebruik van bestaande lesmethodes. Naast documentatiecentra, bibliotheek, onderzoek binnen en buiten de school in een IcT-leerrijke omgeving en inzet van Social Media gaan kinderen op zoek naar informatie. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van cloudcomputing en een gezamenlijk platform. Drie besturen van stichtingen van basisscholen hebben zich geconformeerd aan dit project. Vanuit elke stichting doet een school mee. Daarnaast verlenen de volgende partners hun medewerking: MicrowebEdu, APS, cito, Microsoft, Acer en IcT Primair. De praktische uitvoering start begin schooljaar Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er is afgesproken het project minimaal drie jaar te faciliteren. 6 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

7 We denken met deze werkwijze een belangrijke impuls te geven aan het nieuwe leren en nieuwe denken binnen het onderwijs. We verwachten dat het onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker wordt voor leerkrachten en kinderen, dat we opbrengstgericht werken en betere leerresultaten behalen. Projectleider SingaporeNext Marinus Janssen Steenberg. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 7

8 3 Uitgangspunten en Doelstellingen In dit hoofdstuk gaan wij in op de uitgangspunten en algemene doelstellingen die wij in het schooljaar willen bereiken. Tevens geven wij globaal aan welke doelstellingen we voor de komende 3 jaar nastreven. Dit vanuit de wetenschap dat door de concretisering in 2011/2012 en de ervaringen die we gaan opdoen, deze meerjaren doelstellingen zullen worden bijgesteld en nader kunnen en zullen worden geconcretiseerd. Uitgangspunten Innoverend leren in een IcT-leerrijke omgeving vanuit een onderzoekende houding. Werken vanuit de 21 st century Skills. Kennisconstructie en minder kennisinstructie. Lifelong Learning. Duurzaamheid. Inside-out. Betrokkenheid ouders. Doelstellingen Leren vanuit een onderzoekende houding (en dus niet vanuit een methode) door leerkrachten en kinderen. Kinderen voeren minimaal drie projecten uit rondom een eigen gekozen en/of aangeboden thema vanuit het model onderzoekend leren. Leerkrachten en kinderen worden eigenaar van diverse 21 st century Skills. gewenste vaardigheden en concrete gedragingen worden per school vastgelegd. Leerkrachten worden geschoold om te werken vanuit een onderzoekende houding in een IcT-leerrijke omgeving. Een IcT-leerrijke omgeving creëren op de deelnemende scholen. gebruik maken van Social Media. Starten vanuit een digitaal hulpmodel onderzoekend leren en inzet van een gereedschapskist waarbij kinderen zich vaardigheden kunnen eigen maken. ouders betrekken middels een actieve ondersteunende rol bij het uitwerken van projecten en bijwonen van presentaties. ouderparticipatie binnen het communicatieplatform. 8 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

9 Inzet van onderzoeksinstrumenten en toetsen waarbij vaardigheden en vorderingen bij leerkrachten en kinderen worden gevolgd. Een centraal platform realiseren van waaruit wordt gewerkt. Ervaringen en resultaten delen met deelnemende scholen en partners. Doelstellingen De doelstellingen worden verfijnd, uitgebreid en geoptimaliseerd. Aan het einde van de driejarige cyclus worden geen methodes voor de zaakvakken meer gebruikt. Delen van opbrengsten met andere scholen binnen en buiten de stichting. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 9

10 4 Strategie In dit hoofdstuk staat de strategie beschreven die wij willen hanteren om de beoogde doelstellingen in te kunnen realiseren. Voorop staat hierbij het uitgangspunt dat we voortvarend en concreet te werk willen gaan. Naast woorden, vooral daden. Door voortdurende reflectie streven naar kwaliteitsverbetering en komen tot een steeds concretere invulling van de visies en uitgangspunten (Plan, Do, check, Act-cyclus). 1. Kinderen voeren minimaal drie projecten uit rondom een eigen gekozen en/of aangeboden thema vanuit het model Onderzoekend leren. We hanteren daarbij het volgende model: Analyse oriëntatie - Motivatie: wat is de centrale onderzoeksvraag, wat zijn de deelvragen? Kan ontstaan vanuit het kind. Je kunt dit ook organiseren, begeleiden en bewust in gang zetten. Thema introduceren met verschillende startactiviteiten en vanuit deze prikkel onderzoeksvragen laten ontstaan. ontwerp: in het ontwerp geef je aan hoe je de onderzoeksvraag gaat beantwoorden. Hoe ga je de informatie verzamelen, waar vind je die, hoe en wanneer gaan we die verwerken (planning)? Verzameling: je verzamelt gegevens, informatie die je nodig hebt om een antwoord op je onderzoeksvraag te kunnen geven. Bij het verzamelen van informatie gaat het niet alleen om feiten, maar ook om meningen, opvattingen, betekenissen van anderen. Denk aan bezoeken van bedrijven / instellingen, interviews, maatschappelijke partners uitnodigen op school etc. Er wordt gezocht naar de meest relevante informatie. Verwerking: je analyseert de verzamelde gegevens. Wat vinden we er van? Welke waarde kennen we er aan toe? Wat is de zin van de informatie die we hebben verzameld? En in welk opzicht leidt dit voor ons tot nieuwe kennis? Presentatie. Denk aan: podcasts, PowerPoint, films, Skype, Hyves, muurkrant, creatief (toneel, tekenen, handenarbeid,muziek), weblogs, quiz, etc. Bijv. een presentatiemiddag waarbij ook ouders uitgenodigd worden. Delen met andere scholen. reflectie Toetsing - Beoordeling: Je kijkt ook nog eens helemaal terug: hoe is het proces verlopen? Wat ging er goed/fout? Wat heb je geleerd t.a.v. kennis, 21 st century Skills en competenties? De uitkomsten worden verwerkt en meegenomen in het volgende onderzoek. 10 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

11 2. Leerkrachten en kinderen worden eigenaar van diverse 21 st Century Skills. In het eerste jaar staan de volgende vaardigheden centraal: collaborative Problem Solving. Kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerking, communicatie, initiatief nemen en zelfsturing. IcT literacy. gebruik van digitale technologie, communicatieplatform en moderne IcTmiddelen zoals netbooks, filmcamera s, digitale fototoestellen, ipods. 3. Leerkrachten worden geschoold om te werken vanuit een onderzoekende houding in een ICT-leerrijke omgeving. Naar aanleiding van de resultaten middels een 0-meting via het onderzoek Partners in Learning School research (PILSr) wordt een scholingsplan per schoolteam opgesteld. Daarnaast vindt er gezamenlijke scholing van de drie schoolteams (of een gedeelte) plaats op een middag in het begin van het schooljaar en tijdens een studiedag rond november Er is een ICT-leerrijke infrastructuur gecreëerd op de deelnemende scholen. De volgende IcT-leermiddelen zijn in ieder geval aanwezig op de scholen: Een goed functionerend draadloos netwerk. Minimaal 25 netbooks en een laptopkast. Digitale foto- en filmcamera. opnameapparatuur om podcast te maken. Verder kan de invulling van een IcT-leerrijke omgeving per school afwijkend zijn afhankelijk van de wensen en beschikbare financiën. 5. Er wordt gebruik gemaakt van Social Media. Kinderen maken gebruik van: Facebook, Skype, Twitter. Delen materialen via YouTube, Flickr en Blogs. Leerkrachten van Twitter, Blogs en LinkedIn. 6. Er wordt gewerkt vanuit een digitaal hulpmodel Onderzoekend leren en een gereedschapskist waarbij kinderen zich vaardigheden kunnen eigen maken. Een digitaal hulpmodel bestaat uit een op niveau gemaakt stappenplan van waaruit kinderen werken om hun project gestalte te geven. In een gereedschapskist zitten allerlei cursusjes die kinderen naar behoefte kunnen volgen zoals bijv.: een film maken en op YouTube zetten, podcast maken, typevaardigheid, werken met de verschillende office producten. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 11

12 7. Ouders zijn betrokken middels ondersteuning bij het uitwerken van projecten en presentaties. ouders worden ingezet om o.a. kinderen te ondersteunen en te helpen. Daarbij denken we aan: Kinderen die hulp vragen en/of nodig hebben tijdens het uitvoeren van het project. Begeleiding aan kinderen die buiten de klas/school aan de slag zijn. ouders worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de presentatie van de projecten door kinderen. Toegang tot en participatie binnen het communicatieplatform. 8. Door gebruik te maken van onderzoeksinstrumenten worden vaardigheden en vorderingen bij leerkrachten en kinderen getoetst. Nog voor het begin van het schooljaar nemen de betrokken leerkrachten deel aan het PILSr-onderzoek. Na een jaar worden de vorderingen getoetst. In het najaar van 2011 doen leerlingen uit groep 7-8 mee aan het internationaal onderzoeksproject Assessment and Teaching of 21 st century Skills (ATc21S). Na een jaar worden de vorderingen getoetst. 9. Een centraal platform van waaruit wordt gewerkt is gerealiseerd. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van cloud computing, waarbij de infrastructuur, het platform en de software virtueel worden aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van SharePoint communicatie, informatie, digitaal lesmateriaal, opslag van gemaakte producten en delen van ervaringen en resultaten verlopen via het platform. 12 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

13 5 Product- en procesdoelen In dit hoofdstuk staan de doelen nader uitgewerkt, SMArT-geformuleerd Productdoelen gewenste vaardigheden en concrete gedragingen van leerkrachten en kinderen zijn per school vastgelegd. Er is vastgelegd op welke wijze we omgaan met de kerndoelen. Uit presentaties en gemaakte producten blijkt dat de kinderen in staat zijn zichzelf leerstof eigen te maken en die kennis te delen met anderen. Naar aanleiding van de resultaten van een gemaakte toets (ATc21S) blijkt dat kinderen beter in staat zijn: kritisch te denken, samen problemen op te lossen, beter te communiceren, meer initiatief te nemen, zichzelf te sturen en te plannen. Uit een volgregistratiesysteem blijkt dat kinderen meer gebruik maken van digitale technologie, een communicatieplatform en moderne IcT-middelen. Middels uitslagen van een toetsing (PILSr), observaties en gesprekken blijkt dat leerkrachten kunnen werken vanuit een onderzoekende houding en kinderen kunnen begeleiden in het zich eigen maken van de beschreven 21 st century Skills. op de deelnemende scholen is een goed functionerende IcT-leerrijke omgeving aanwezig. We zien kinderen en leerkrachten gebruik maken van de beschreven Social Media. Kinderen maken gebruik van het digitale stappenplan onderzoekend leren en zijn in staat zelfstandig cursussen te volgen al naar gelang de behoefte. We zien dat een aantal ouders betrokken zijn bij de ondersteuning van kinderen tijdens het project. Veel ouders zijn aanwezig bij de presentaties van kinderen en maken gebruik van het communicatieplatform. We zien dat er vooral gebruik wordt gemaakt van cloud computing. communicatie, opslag informatie, delen van ontworpen lesmateriaal verloopt via een gezamenlijk platform. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 13

14 Procesdoelen Uit gesprekken, observaties blijkt dat de kinderen in staat zijn om vanuit het model onder zoekend leren zichzelf leerstof eigen te maken en die kennis te delen met anderen. Door voortschrijdend inzicht, ervaringen, vallen en opstaan, uitwisseling, van en met elkaar leren uiteindelijk duidelijkheid krijgen in het volgende: In hoeverre mogen de kinderen de inhoud van de leerstof bepalen? De rol van de leerkracht: behoefte aan structuur veiligheid kerndoelen ten opzichte van zoveel mogelijk vrijheid geven aan kinderen. Hoe komen scholen tot een plan van aanpak voor het aanvullend inzetten van onderwijsvernieuwing en IcT in relatie tot het pedagogisch/ didactisch handelen van de leerkracht. Een aantal concrete oplossingen voor praktische vragen uit de deelnemende scholen, zoals sortering van materiaal, werkwijzen voor inzet van programma s en methodieken voor onderzoekend leren, werkwijzen voor interne overdracht. We zien in het kader van deskundigheidsbevordering op scholen in de praktijk het train-de-trainer effect. Het geleerde wordt direct ingezet als training en overdrachtsmogelijkheden naar eigen team en naar de andere scholen binnen de deelnemende besturen We zien dat de geformuleerde doelstellingen en de instrumenten om dit te meten in het schooljaar verder zijn uitgewerkt, uitgebreid, verfijnd en geoptimaliseerd. Er worden geen nieuwe methodes meer aangeschaft m.b.t. de zaakvakken en oude methodes worden niet meer gebruikt of enkel als naslagmateriaal. In de groepen 5 t/m 8 wordt tijdens wereldoriëntatie vanuit een onderzoekende houding in een IcT-leerrijke omgeving gewerkt. Andere scholen binnen en buiten de deelnemende stichtingen zijn geïnformeerd. op een aantal andere scholen binnen en buiten de deelnemende stichtingen is een begin gemaakt om op deze wijze te werken. opbrengsten en ervaringen worden gedeeld met andere scholen die op deze wijze werken of van plan zijn dat te gaan doen. 14 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

15 6 Organisatie In dit hoofdstuk staat de organisatie beschreven met daarbij de beschrijving van de partners en hun aandeel. In de toekomst zal zowel een horizontale als een verticale verbreding ontstaan. Organisatiemodel Projectleider: Leiding Backoffice en communicatieplatform: Marinus Janssen Steenberg. ramona Marlisa. PARTNERS De partners doen mee aan het project vanuit ideële en commerciële overwegingen. Veelal wordt er de eerste drie jaren zonder financiële vergoeding meegewerkt aan het opzetten en uitvoeren van het project in de vorm van diensten en goederen. Alle partners volgen van nabij de ontwikkelingen en zijn aanwezig bij de centrale bijeenkomsten. Scholen en/of stichtingen die in de toekomst aansluiten, zullen daarvoor een nader te bepalen financiële bijdrage moeten leveren. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 15

16 In de tabel een overzicht van de hoofdonderdelen waaraan de partners een bijdrage leveren: PARTNER TAAK / ONDERDEEL MicrowebEdu ondersteuning bij de opzet en uitvoering m.b.t. het ontwikkelen van producten. Mede opstellen projectplan en vormgeving. Digitaal model onderzoekend leren. Vorderingenregistratie op proces en resultaten bij leerkrachten en kinderen. gereedschapskist. Backoffice en communicatieplatform. APS ondersteuning bij de opzet en uitvoering m.b.t. het proces. Scholing en begeleiding van leerkrachten. Vorderingenregistratie op proces en resultaten bij leerkrachten en kinderen. Cito onderzoek, toetsing en 0-meting. Vorderingenregistratie op proces en resultaten bij leerkrachten en kinderen. Microsoft onderzoek, toetsing en 0-meting. Backoffice en communicatieplatform. Acer Levering van netbooks. ICT Primair IcT-leerrijke omgeving. Inrichten en onderhouden netwerk met netbooks. Backoffice en communicatieplatform. 16 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

17 Bijlage 1 Typering en motivatie scholen en partners In deze bijlage staat een korte typering van deelnemende partners en de motivatie van participatie in dit project. Het team van De Ark wil gezamenlijk in een veilige omgeving de eigenheid van leerlingen vormgeven, door betrokken te zijn en met veel plezier het onderwijs inhoud te geven. Bij het vormgeven van ons missiestatement gaan de nieuwe media en IcT in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen en wij denken dat het project SingaporeNext daarin uitstekend past. We zien graag dat het team meer mediasmart gaat worden. Dit betekent het effectief en verantwoord inzetten van digitale methodes en hulpmiddelen in het leerproces. Het mediasmart worden stelt nieuwe eisen aan de leraar, waarbij de traditionele vakinhoudelijke, didactische en pedagogische competenties niet meer voldoende zijn. De scheiding tussen het formele leren op school en het informele leren daarbuiten zal minder duidelijk worden en wellicht verdwijnen. Er zal bij de inzet van media en IcT niet alleen maar aandacht moeten zijn voor kennisoverdracht, maar veel meer ook voor kennisconstructie. op De Ark is een icoach aanwezig die de opleiding Nationaal Mediacoach heeft gevolgd. In aansturing door de icoach wordt er in school aan mediawijsheid gewerkt. Mediawijsheid is niet alleen veilig omgaan met internet/media, maar vooral ook zelf goed gebruik maken van die media, passief maar zeker ook actief, door kinderen en door het team. De methode wereldoriëntatie die op dit moment wordt gebruikt, probeert de domeinen van Wo te integreren. Het blijkt echter dat bij deze methode de zelfwerkzaamheid en het onderzoekend leren, een belangrijk aspect bij Wo, voor een groot deel is verdwenen. Met behulp van de inzet van media en IcT willen we komen tot Wo projecten die eigentijds en passend bij de belevingswereld van de kinderen van deze tijd zijn en hun onderwijsprestaties zullen verhogen. In het SingaporeNext project zien we de mogelijkheid al deze elementen en meer, samen te brengen om te komen tot Actief-Media-Leren. We starten met de groepen 6 en 7. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 17

18 gbs De Horizon in Hoogland participeert in het project SingaporeNext. De Horizon is een basisschool die volop in ontwikkeling is. Het afgelopen jaar hebben we onze visie (opnieuw) ontwikkeld. onze missie sluit goed aan bij SingaporeNext : De Horizon geeft vanuit een christelijke basis kwalitatief goed onderwijs. Het onderwijs is eigentijds en professioneel en bereidt kinderen voor op de toekomst. We willen dat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt en met plezier naar school gaat. We dagen kinderen uit om te leren met hart, hoofd en handen. SingaporeNext is voor ons de uitdaging om ons onderwijs eigentijds vorm te geven. Het werken met competenties, de inzet van IcT en het werken in thema s is voor ons aanleiding om te participeren in de project. ons doel is om dit project zo vorm te geven dat ons onderwijs er wezenlijk door verandert en ook blijft voldoen aan de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Wij starten dit project in groep 7. We gaan samen een mooie toekomst tegemoet! 18 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

19 Waarom de Mariaschool Next. De Mariaschool is een prachtige school met een krachtige visie. Deze visie visualiseren we middels ons visiehuis. Daarnaast geven we onze visie vorm vanuit het ontwikkelingsgerichte onderwijs. We hebben de wens projectmatig te werken waarbij de uitdagende leeromgeving, leren vanuit onderzoeksvragen, IcT en inbreng van kinderen een accent verdienen. We zijn goed op weg, en nu kan onze wens werkelijkheid worden SingaporeNext geeft ons deze kans! De kans om vanuit onze visie en ons enthousiasme wereldoriëntatie een vaste plek te geven in ons onderwijs. Kinderen uit te dagen hun eigen onderzoeksvragen te formuleren en mede-eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om expertise te delen met andere partijen. Een unieke kans om te bereiken wat we zo graag willen. Uniek ook omdat we dit op teamniveau allemaal willen. Dit is het moment. Het moment om de volgende stap te zetten die aansluit bij de ontwikkeling van de school: The next step is De Mariaschool Next! We gaan op deze wijze werken in de groepen 5 t/m 8. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 19

20 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen. We leveren maatwerk aan scholen en individuele klanten, nationaal en internationaal. Kern van ons werk is het ontwikkelen van krachtig leren. APS investeert daarom in het ontwerpen van leersituaties, die betekenisvol zijn voor leerlingen, docenten en schoolleiding. Wij ontwerpen samen met klanten. We bouwen aan werkrelaties waarin schoolteams leren zelf betekenisvolle leersituaties te ontwikkelen en daarin te werken. SingaporeNext brengt de vaardigheden die mensen in de 21 e eeuw nodig hebben naar het onderwijs. APS wil vanuit haar kennis en ervaring daaraan bijdragen. Wij houden de context waarin leerlingen, docenten en schoolleiding leren in het oog. We zijn experts in het bevorderen van een organisatiecultuur, waarin alle betrokkenen zich professioneel kunnen ontwikkelen en samen de school tot een lerende organisatie maken. Wij pendelen tussen praktijk en theorie. De schoolpraktijk blijft altijd vertrekpunt; de praktijk stuurt de theorie. APS heeft de pretentie dat het bijdraagt aan ontwikkeling. Dat veronderstelt dat we een richting zien waarin het onderwijs zich ontwikkelt. In dit licht is SingaporeNext een belangrijk initiatief waaraan het APS met hart en ziel wil bijdragen. 20 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

21 MicrowebEdu is een gespecialiseerd bedrijf dat sinds de jaren 80 bezig is om de volledige workflow van lesmateriaal ontwikkelen, uitgeven, produceren, bestellen en distribueren, gebruiksvriendelijk en efficiënt te maken. Door toepassing van nieuwe technologieën en het gebruik van het internet als communicatiemedium is MicrowebEdu erin geslaagd om informatie niet alleen veel sneller te ontwikkelen en te publiceren, maar ook in elke gewenste vorm. MicrowebEdu werkt vooral mee aan innovatieve projecten, waarbij scholen of groepen scholen een eigen onderwijskundig - didactisch concept ontwikkelen en implementeren. Vanuit deze expertise, belangstelling voor innovatie en ambitie relevante onderwijsvernieuwingen te willen ondersteunen en realiseren, nam MicrowebEdu ook deel aan de studiereis naar Singapore in de persoon van robert van oosten, algemeen directeur. In Singapore, maar vooral ook in de nauwe contacten daarna, werd de basis gelegd voor het samenwerkingsverband SingaporeNext. MicrowebEdu ondersteunt dit initiatief om genoemde redenen van ganser harte en ziet uit naar de samenwerking en resultaten! ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 21

22 cito in Arnhem is al vele jaren betrokken bij de toetsing van 21 st century Skills, die voor een deel samenvallen met algemene vaardigheden. Te denken valt aan praktische ondersteuning bij beoordelingsvraagstukken op vernieuwingsscholen, het toetsen van algemene vaardigheden in vmbo-examens (cspe) en competentietoetsing in het MBo. In 2010 nam cito deel aan een werkbezoek aan Singapore dat tot het project SingaporeNext heeft geleid. Als direct gevolg hiervan neemt cito deel aan een internationaal onderzoeksproject Assessment and Teaching of 21 st century Skills (ATc21S). Dit project, opgezet vanuit de University of Melbourne, doet in een aantal landen vergelijkend onderzoek naar de mate waarin leerlingen samen problemen kunnen oplossen en in staat zijn op effectieve wijze gebruik te maken van IcT. Dit zijn twee van de zg. 21 st century vaardigheden: collaborative problem solving en IcT literacy. Het zijn de eerste stappen om meer greep te krijgen op de theoretische noties die aan deze vaardigheden ten grondslag liggen, als op de wijze waarop ze op een valide en betrouwbare wijze beoordeeld kunnen worden. Het onderzoek richt zich op leerlingen van 11, 13 en 15 jaar en wordt in het najaar van 2011 uitgevoerd in Australië, Singapore, Finland, Verenigde Staten, costa rica, rusland en Nederland. cito coördineert het onderzoek in Nederland. Het project beoogt nationale overheden langs deze weg structureel te betrekken bij de onderwijskundige vernieuwingen die nu wereldwijd plaatsvinden onder de noemer 21 st century Skills. SingaporeNext is een goed initiatief en biedt cito een mooie kans om dit onderzoek in Nederland te kunnen uitvoeren. 22 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

23 Nationaal en internationaal is men het er steeds meer en meer over eens dat we onze leerlingen dienen voor te bereiden op leven en werken in de 21 e eeuw. Dat betekent dat we hen dienen te helpen met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die van belang zijn om te kunnen gaan met een (mondiale) digitale wereld. Die wereld heeft ook als kenmerk dat die voortdurend aan (soms snelle) veranderingen onderhevig is. onderwijs zal zich in haar organisatie, aanbod en ondersteuning van lerenden zich op deze snel veranderende wereld dienen aan te passen. Dat vraagt een andere houding van alle betrokkenen in het onderwijsveld: van leerlingen/ouders, van leerkrachten, van de schoolleiding en van het bestuur. In de visie van Microsoft op leren en onderwijzen wordt dit ook onderschreven in het motto: Anytime, anywhere learning for all. Het uiteindelijke doel is om met eigentijds onderwijs uiteindelijk de talenten van een ieder tot volle ontplooiing te kunnen laten komen. Hiermee kan een ieder vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid, kwaliteiten en competenties als een goed burger een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze maatschappij, maar ook aan die van de wereld. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 23

24 Aanbod: om scholen (leerkrachten en schoolleiders) goed zicht te laten krijgen op aspecten van 21 e leren (21 st century Skills) is, onder leiding van gerenommeerde onderzoeksinstituten, hiervoor een tool ontwikkeld. Deze digitale tool biedt tevens inzicht waar zowel leerkrachten als schoolleiders staan t.o.v. hun beeld van de wijze waarop onderwijs op een innovatieve wijze vorm en inhoud is gegeven (gerelateerd aan 21 st century Skills ) en de (eventuele) onderlinge verschillen. De tool genereert uiteindelijk een totaaloverzicht van de beelden van 21 st century Skills en ontwikkelingsperspectieven van leerkrachten en schoolleiding. De digitale (on-line) tool wordt op dit moment gelokaliseerd in het Nederlands (vertaald en aangepast voor de Nederlandse situatie) en zal voor het SingaporeNext project naar verwachting begin juni beschikbaar zijn. 21 st century Skills richten zich op: kennisconstructie, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, samenwerking, zelfrefl ectie en IcT-vaardigheden. Schematisch 24 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie