Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011"

Transcriptie

1 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011

2 Colofon Artikelnummer: EP Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus Janssen Steenberg, APSIT projecten Marina Bay sands Hotel, Singapore Vormgeving: MicrowebEdu, Leiden Voor informatie: (071) SingaporeNext Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met MicrowebEdu B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 2 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

3 Inhoud 1 Korte samenvatting Aanleiding voor het project Doelstellingen:...8 doelstellingen meerjaren doelstellingen 4 Strategie Product- en procesdoelen Organisatie...15 Bijlage 1 Typering en motivatie scholen en partners..17 Bijlage 2 Contactgegevens...27 Bijlage 3 Bronnenlijst...30 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 3

4 1 Korte samenvatting Na een studiereis naar Singapore, begin november 2010, nemen een aantal deelnemers het initiatief om te komen tot een samenwerkingsverband met als doel innoverend leren in een ICT-rijke leeromgeving te realiseren. Deelnemende partijen zijn: Stichting SPOM (Basisschool De Mariaschool), SKIPOV (Basisschool De Ark) VGPO HAAL (GBS De Horizon), MicrowebEdu, APS, CITO, Microsoft, Acer en ICT Primair. In het onderhavige projectplan staat kort beschreven wat wij als partners het komend jaar concreet gaan doen, in welke organisatievorm, met welke beoogde resultaten, financiële en andere middelen. In Hoofdstuk 2 beschrijven wij kort de aanleiding van het project. In Hoofdstuk 3 gaan wij in op de uitgangspunten, op de doelstellingen die wij in het schooljaar willen bereiken. Tevens geven wij globaal aan welke doelstellingen we voor de komende 3 jaar nastreven. Dit vanuit de wetenschap dat door de concretisering in 2011/2012 en de ervaringen die we gaan opdoen deze meerjarendoelstellingen zullen worden bijgesteld en nader kunnen en zullen worden geconcretiseerd. In Hoofdstuk 4 staat de strategie beschreven die wij willen hanteren, om de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren. De intentie is uitgesproken om voortvarend en concreet te werk te gaan. Vooral doen, en niet te lang discussiëren. ontwikkelingsgericht leren, passend professionaliseren en door voortdurende reflectie tot een kwaliteitsverbetering willen komen. Zo komen we tot een steeds concretere vertaling van de visies en uitgangspunten (Plan, Do, check, Act-cyclus). De concrete onderwijspraktijk staat voorop: het gaat om de activiteiten in en om de klas. In Hoofdstuk 5 staan de doelen nader uitgewerkt in operationele, SMArT-geformuleerde, proces- en productdoelen voor schooljaar 2011/2012 en de daarop volgende twee jaar. In Hoofdstuk 6 staat de organisatie beschreven. De taken met daarbij de beschrijving vanuit elk van de partners van hun aandeel hierbij. In de bijlagen staat een korte typering van elk van de deelnemende scholen en partners met daarbij de motivatie tot participatie in dit project. Vervolgens de contactgegevens van de stichtingen, scholen en partners. Tot slot de bronnenlijst. 4 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

5 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 5

6 2 Aanleiding van het project SingaporeNext Innoverend leren in een ICT-leerrijke omgeving. SingaporeNext is een initiatief dat is ontstaan naar aanleiding van een inspirerende studiereis naar Singapore. Met dit project willen we invulling geven aan de vernieuwingen in het onderwijs op internationaal, landelijk en plaatselijk niveau. globaal spelen zaken als: 21 st century Skills, Lifelong Learning, Duurzaamheid en een IcTleerrijke omgeving. op nationaal niveau gaat het bij vernieuwingen in het onderwijs meestal over zaken als: Inside-out, Eigenaarschap, onderzoeksgericht leren en Kennisconstructief werken. Scholen willen graag innoveren met betrekking tot het lesgeven in zaakvakken, meer inzet van IcT, zelfstandig werken waarbij de kerndoelen behaald dienen te worden. Vanuit deze invalshoeken is het idee SingaporeNext vorm gegeven. Het is geen één op één kopie van het onderwijssysteem in Singapore. We werden geïnspireerd door de reis en hebben onderwijsinnovaties die in onze wereld spelen, uitgewerkt in een plan van aanpak, rekening houdend met onze eigen cultuur, onze waarden en normen. Vanuit het model onderzoekend leren, waarbij het zich eigen maken van een onderzoekende houding bij kinderen en bij leraren voorwaardelijk is, maken kinderen zich de leerstof eigen. We starten met wereldoriëntatie - zaakvakken in de groepen 5 t/m 8 en maken geen gebruik van bestaande lesmethodes. Naast documentatiecentra, bibliotheek, onderzoek binnen en buiten de school in een IcT-leerrijke omgeving en inzet van Social Media gaan kinderen op zoek naar informatie. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van cloudcomputing en een gezamenlijk platform. Drie besturen van stichtingen van basisscholen hebben zich geconformeerd aan dit project. Vanuit elke stichting doet een school mee. Daarnaast verlenen de volgende partners hun medewerking: MicrowebEdu, APS, cito, Microsoft, Acer en IcT Primair. De praktische uitvoering start begin schooljaar Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er is afgesproken het project minimaal drie jaar te faciliteren. 6 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

7 We denken met deze werkwijze een belangrijke impuls te geven aan het nieuwe leren en nieuwe denken binnen het onderwijs. We verwachten dat het onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker wordt voor leerkrachten en kinderen, dat we opbrengstgericht werken en betere leerresultaten behalen. Projectleider SingaporeNext Marinus Janssen Steenberg. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 7

8 3 Uitgangspunten en Doelstellingen In dit hoofdstuk gaan wij in op de uitgangspunten en algemene doelstellingen die wij in het schooljaar willen bereiken. Tevens geven wij globaal aan welke doelstellingen we voor de komende 3 jaar nastreven. Dit vanuit de wetenschap dat door de concretisering in 2011/2012 en de ervaringen die we gaan opdoen, deze meerjaren doelstellingen zullen worden bijgesteld en nader kunnen en zullen worden geconcretiseerd. Uitgangspunten Innoverend leren in een IcT-leerrijke omgeving vanuit een onderzoekende houding. Werken vanuit de 21 st century Skills. Kennisconstructie en minder kennisinstructie. Lifelong Learning. Duurzaamheid. Inside-out. Betrokkenheid ouders. Doelstellingen Leren vanuit een onderzoekende houding (en dus niet vanuit een methode) door leerkrachten en kinderen. Kinderen voeren minimaal drie projecten uit rondom een eigen gekozen en/of aangeboden thema vanuit het model onderzoekend leren. Leerkrachten en kinderen worden eigenaar van diverse 21 st century Skills. gewenste vaardigheden en concrete gedragingen worden per school vastgelegd. Leerkrachten worden geschoold om te werken vanuit een onderzoekende houding in een IcT-leerrijke omgeving. Een IcT-leerrijke omgeving creëren op de deelnemende scholen. gebruik maken van Social Media. Starten vanuit een digitaal hulpmodel onderzoekend leren en inzet van een gereedschapskist waarbij kinderen zich vaardigheden kunnen eigen maken. ouders betrekken middels een actieve ondersteunende rol bij het uitwerken van projecten en bijwonen van presentaties. ouderparticipatie binnen het communicatieplatform. 8 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

9 Inzet van onderzoeksinstrumenten en toetsen waarbij vaardigheden en vorderingen bij leerkrachten en kinderen worden gevolgd. Een centraal platform realiseren van waaruit wordt gewerkt. Ervaringen en resultaten delen met deelnemende scholen en partners. Doelstellingen De doelstellingen worden verfijnd, uitgebreid en geoptimaliseerd. Aan het einde van de driejarige cyclus worden geen methodes voor de zaakvakken meer gebruikt. Delen van opbrengsten met andere scholen binnen en buiten de stichting. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 9

10 4 Strategie In dit hoofdstuk staat de strategie beschreven die wij willen hanteren om de beoogde doelstellingen in te kunnen realiseren. Voorop staat hierbij het uitgangspunt dat we voortvarend en concreet te werk willen gaan. Naast woorden, vooral daden. Door voortdurende reflectie streven naar kwaliteitsverbetering en komen tot een steeds concretere invulling van de visies en uitgangspunten (Plan, Do, check, Act-cyclus). 1. Kinderen voeren minimaal drie projecten uit rondom een eigen gekozen en/of aangeboden thema vanuit het model Onderzoekend leren. We hanteren daarbij het volgende model: Analyse oriëntatie - Motivatie: wat is de centrale onderzoeksvraag, wat zijn de deelvragen? Kan ontstaan vanuit het kind. Je kunt dit ook organiseren, begeleiden en bewust in gang zetten. Thema introduceren met verschillende startactiviteiten en vanuit deze prikkel onderzoeksvragen laten ontstaan. ontwerp: in het ontwerp geef je aan hoe je de onderzoeksvraag gaat beantwoorden. Hoe ga je de informatie verzamelen, waar vind je die, hoe en wanneer gaan we die verwerken (planning)? Verzameling: je verzamelt gegevens, informatie die je nodig hebt om een antwoord op je onderzoeksvraag te kunnen geven. Bij het verzamelen van informatie gaat het niet alleen om feiten, maar ook om meningen, opvattingen, betekenissen van anderen. Denk aan bezoeken van bedrijven / instellingen, interviews, maatschappelijke partners uitnodigen op school etc. Er wordt gezocht naar de meest relevante informatie. Verwerking: je analyseert de verzamelde gegevens. Wat vinden we er van? Welke waarde kennen we er aan toe? Wat is de zin van de informatie die we hebben verzameld? En in welk opzicht leidt dit voor ons tot nieuwe kennis? Presentatie. Denk aan: podcasts, PowerPoint, films, Skype, Hyves, muurkrant, creatief (toneel, tekenen, handenarbeid,muziek), weblogs, quiz, etc. Bijv. een presentatiemiddag waarbij ook ouders uitgenodigd worden. Delen met andere scholen. reflectie Toetsing - Beoordeling: Je kijkt ook nog eens helemaal terug: hoe is het proces verlopen? Wat ging er goed/fout? Wat heb je geleerd t.a.v. kennis, 21 st century Skills en competenties? De uitkomsten worden verwerkt en meegenomen in het volgende onderzoek. 10 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

11 2. Leerkrachten en kinderen worden eigenaar van diverse 21 st Century Skills. In het eerste jaar staan de volgende vaardigheden centraal: collaborative Problem Solving. Kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerking, communicatie, initiatief nemen en zelfsturing. IcT literacy. gebruik van digitale technologie, communicatieplatform en moderne IcTmiddelen zoals netbooks, filmcamera s, digitale fototoestellen, ipods. 3. Leerkrachten worden geschoold om te werken vanuit een onderzoekende houding in een ICT-leerrijke omgeving. Naar aanleiding van de resultaten middels een 0-meting via het onderzoek Partners in Learning School research (PILSr) wordt een scholingsplan per schoolteam opgesteld. Daarnaast vindt er gezamenlijke scholing van de drie schoolteams (of een gedeelte) plaats op een middag in het begin van het schooljaar en tijdens een studiedag rond november Er is een ICT-leerrijke infrastructuur gecreëerd op de deelnemende scholen. De volgende IcT-leermiddelen zijn in ieder geval aanwezig op de scholen: Een goed functionerend draadloos netwerk. Minimaal 25 netbooks en een laptopkast. Digitale foto- en filmcamera. opnameapparatuur om podcast te maken. Verder kan de invulling van een IcT-leerrijke omgeving per school afwijkend zijn afhankelijk van de wensen en beschikbare financiën. 5. Er wordt gebruik gemaakt van Social Media. Kinderen maken gebruik van: Facebook, Skype, Twitter. Delen materialen via YouTube, Flickr en Blogs. Leerkrachten van Twitter, Blogs en LinkedIn. 6. Er wordt gewerkt vanuit een digitaal hulpmodel Onderzoekend leren en een gereedschapskist waarbij kinderen zich vaardigheden kunnen eigen maken. Een digitaal hulpmodel bestaat uit een op niveau gemaakt stappenplan van waaruit kinderen werken om hun project gestalte te geven. In een gereedschapskist zitten allerlei cursusjes die kinderen naar behoefte kunnen volgen zoals bijv.: een film maken en op YouTube zetten, podcast maken, typevaardigheid, werken met de verschillende office producten. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 11

12 7. Ouders zijn betrokken middels ondersteuning bij het uitwerken van projecten en presentaties. ouders worden ingezet om o.a. kinderen te ondersteunen en te helpen. Daarbij denken we aan: Kinderen die hulp vragen en/of nodig hebben tijdens het uitvoeren van het project. Begeleiding aan kinderen die buiten de klas/school aan de slag zijn. ouders worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de presentatie van de projecten door kinderen. Toegang tot en participatie binnen het communicatieplatform. 8. Door gebruik te maken van onderzoeksinstrumenten worden vaardigheden en vorderingen bij leerkrachten en kinderen getoetst. Nog voor het begin van het schooljaar nemen de betrokken leerkrachten deel aan het PILSr-onderzoek. Na een jaar worden de vorderingen getoetst. In het najaar van 2011 doen leerlingen uit groep 7-8 mee aan het internationaal onderzoeksproject Assessment and Teaching of 21 st century Skills (ATc21S). Na een jaar worden de vorderingen getoetst. 9. Een centraal platform van waaruit wordt gewerkt is gerealiseerd. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van cloud computing, waarbij de infrastructuur, het platform en de software virtueel worden aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van SharePoint communicatie, informatie, digitaal lesmateriaal, opslag van gemaakte producten en delen van ervaringen en resultaten verlopen via het platform. 12 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

13 5 Product- en procesdoelen In dit hoofdstuk staan de doelen nader uitgewerkt, SMArT-geformuleerd Productdoelen gewenste vaardigheden en concrete gedragingen van leerkrachten en kinderen zijn per school vastgelegd. Er is vastgelegd op welke wijze we omgaan met de kerndoelen. Uit presentaties en gemaakte producten blijkt dat de kinderen in staat zijn zichzelf leerstof eigen te maken en die kennis te delen met anderen. Naar aanleiding van de resultaten van een gemaakte toets (ATc21S) blijkt dat kinderen beter in staat zijn: kritisch te denken, samen problemen op te lossen, beter te communiceren, meer initiatief te nemen, zichzelf te sturen en te plannen. Uit een volgregistratiesysteem blijkt dat kinderen meer gebruik maken van digitale technologie, een communicatieplatform en moderne IcT-middelen. Middels uitslagen van een toetsing (PILSr), observaties en gesprekken blijkt dat leerkrachten kunnen werken vanuit een onderzoekende houding en kinderen kunnen begeleiden in het zich eigen maken van de beschreven 21 st century Skills. op de deelnemende scholen is een goed functionerende IcT-leerrijke omgeving aanwezig. We zien kinderen en leerkrachten gebruik maken van de beschreven Social Media. Kinderen maken gebruik van het digitale stappenplan onderzoekend leren en zijn in staat zelfstandig cursussen te volgen al naar gelang de behoefte. We zien dat een aantal ouders betrokken zijn bij de ondersteuning van kinderen tijdens het project. Veel ouders zijn aanwezig bij de presentaties van kinderen en maken gebruik van het communicatieplatform. We zien dat er vooral gebruik wordt gemaakt van cloud computing. communicatie, opslag informatie, delen van ontworpen lesmateriaal verloopt via een gezamenlijk platform. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 13

14 Procesdoelen Uit gesprekken, observaties blijkt dat de kinderen in staat zijn om vanuit het model onder zoekend leren zichzelf leerstof eigen te maken en die kennis te delen met anderen. Door voortschrijdend inzicht, ervaringen, vallen en opstaan, uitwisseling, van en met elkaar leren uiteindelijk duidelijkheid krijgen in het volgende: In hoeverre mogen de kinderen de inhoud van de leerstof bepalen? De rol van de leerkracht: behoefte aan structuur veiligheid kerndoelen ten opzichte van zoveel mogelijk vrijheid geven aan kinderen. Hoe komen scholen tot een plan van aanpak voor het aanvullend inzetten van onderwijsvernieuwing en IcT in relatie tot het pedagogisch/ didactisch handelen van de leerkracht. Een aantal concrete oplossingen voor praktische vragen uit de deelnemende scholen, zoals sortering van materiaal, werkwijzen voor inzet van programma s en methodieken voor onderzoekend leren, werkwijzen voor interne overdracht. We zien in het kader van deskundigheidsbevordering op scholen in de praktijk het train-de-trainer effect. Het geleerde wordt direct ingezet als training en overdrachtsmogelijkheden naar eigen team en naar de andere scholen binnen de deelnemende besturen We zien dat de geformuleerde doelstellingen en de instrumenten om dit te meten in het schooljaar verder zijn uitgewerkt, uitgebreid, verfijnd en geoptimaliseerd. Er worden geen nieuwe methodes meer aangeschaft m.b.t. de zaakvakken en oude methodes worden niet meer gebruikt of enkel als naslagmateriaal. In de groepen 5 t/m 8 wordt tijdens wereldoriëntatie vanuit een onderzoekende houding in een IcT-leerrijke omgeving gewerkt. Andere scholen binnen en buiten de deelnemende stichtingen zijn geïnformeerd. op een aantal andere scholen binnen en buiten de deelnemende stichtingen is een begin gemaakt om op deze wijze te werken. opbrengsten en ervaringen worden gedeeld met andere scholen die op deze wijze werken of van plan zijn dat te gaan doen. 14 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

15 6 Organisatie In dit hoofdstuk staat de organisatie beschreven met daarbij de beschrijving van de partners en hun aandeel. In de toekomst zal zowel een horizontale als een verticale verbreding ontstaan. Organisatiemodel Projectleider: Leiding Backoffice en communicatieplatform: Marinus Janssen Steenberg. ramona Marlisa. PARTNERS De partners doen mee aan het project vanuit ideële en commerciële overwegingen. Veelal wordt er de eerste drie jaren zonder financiële vergoeding meegewerkt aan het opzetten en uitvoeren van het project in de vorm van diensten en goederen. Alle partners volgen van nabij de ontwikkelingen en zijn aanwezig bij de centrale bijeenkomsten. Scholen en/of stichtingen die in de toekomst aansluiten, zullen daarvoor een nader te bepalen financiële bijdrage moeten leveren. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 15

16 In de tabel een overzicht van de hoofdonderdelen waaraan de partners een bijdrage leveren: PARTNER TAAK / ONDERDEEL MicrowebEdu ondersteuning bij de opzet en uitvoering m.b.t. het ontwikkelen van producten. Mede opstellen projectplan en vormgeving. Digitaal model onderzoekend leren. Vorderingenregistratie op proces en resultaten bij leerkrachten en kinderen. gereedschapskist. Backoffice en communicatieplatform. APS ondersteuning bij de opzet en uitvoering m.b.t. het proces. Scholing en begeleiding van leerkrachten. Vorderingenregistratie op proces en resultaten bij leerkrachten en kinderen. Cito onderzoek, toetsing en 0-meting. Vorderingenregistratie op proces en resultaten bij leerkrachten en kinderen. Microsoft onderzoek, toetsing en 0-meting. Backoffice en communicatieplatform. Acer Levering van netbooks. ICT Primair IcT-leerrijke omgeving. Inrichten en onderhouden netwerk met netbooks. Backoffice en communicatieplatform. 16 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

17 Bijlage 1 Typering en motivatie scholen en partners In deze bijlage staat een korte typering van deelnemende partners en de motivatie van participatie in dit project. Het team van De Ark wil gezamenlijk in een veilige omgeving de eigenheid van leerlingen vormgeven, door betrokken te zijn en met veel plezier het onderwijs inhoud te geven. Bij het vormgeven van ons missiestatement gaan de nieuwe media en IcT in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen en wij denken dat het project SingaporeNext daarin uitstekend past. We zien graag dat het team meer mediasmart gaat worden. Dit betekent het effectief en verantwoord inzetten van digitale methodes en hulpmiddelen in het leerproces. Het mediasmart worden stelt nieuwe eisen aan de leraar, waarbij de traditionele vakinhoudelijke, didactische en pedagogische competenties niet meer voldoende zijn. De scheiding tussen het formele leren op school en het informele leren daarbuiten zal minder duidelijk worden en wellicht verdwijnen. Er zal bij de inzet van media en IcT niet alleen maar aandacht moeten zijn voor kennisoverdracht, maar veel meer ook voor kennisconstructie. op De Ark is een icoach aanwezig die de opleiding Nationaal Mediacoach heeft gevolgd. In aansturing door de icoach wordt er in school aan mediawijsheid gewerkt. Mediawijsheid is niet alleen veilig omgaan met internet/media, maar vooral ook zelf goed gebruik maken van die media, passief maar zeker ook actief, door kinderen en door het team. De methode wereldoriëntatie die op dit moment wordt gebruikt, probeert de domeinen van Wo te integreren. Het blijkt echter dat bij deze methode de zelfwerkzaamheid en het onderzoekend leren, een belangrijk aspect bij Wo, voor een groot deel is verdwenen. Met behulp van de inzet van media en IcT willen we komen tot Wo projecten die eigentijds en passend bij de belevingswereld van de kinderen van deze tijd zijn en hun onderwijsprestaties zullen verhogen. In het SingaporeNext project zien we de mogelijkheid al deze elementen en meer, samen te brengen om te komen tot Actief-Media-Leren. We starten met de groepen 6 en 7. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 17

18 gbs De Horizon in Hoogland participeert in het project SingaporeNext. De Horizon is een basisschool die volop in ontwikkeling is. Het afgelopen jaar hebben we onze visie (opnieuw) ontwikkeld. onze missie sluit goed aan bij SingaporeNext : De Horizon geeft vanuit een christelijke basis kwalitatief goed onderwijs. Het onderwijs is eigentijds en professioneel en bereidt kinderen voor op de toekomst. We willen dat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt en met plezier naar school gaat. We dagen kinderen uit om te leren met hart, hoofd en handen. SingaporeNext is voor ons de uitdaging om ons onderwijs eigentijds vorm te geven. Het werken met competenties, de inzet van IcT en het werken in thema s is voor ons aanleiding om te participeren in de project. ons doel is om dit project zo vorm te geven dat ons onderwijs er wezenlijk door verandert en ook blijft voldoen aan de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Wij starten dit project in groep 7. We gaan samen een mooie toekomst tegemoet! 18 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

19 Waarom de Mariaschool Next. De Mariaschool is een prachtige school met een krachtige visie. Deze visie visualiseren we middels ons visiehuis. Daarnaast geven we onze visie vorm vanuit het ontwikkelingsgerichte onderwijs. We hebben de wens projectmatig te werken waarbij de uitdagende leeromgeving, leren vanuit onderzoeksvragen, IcT en inbreng van kinderen een accent verdienen. We zijn goed op weg, en nu kan onze wens werkelijkheid worden SingaporeNext geeft ons deze kans! De kans om vanuit onze visie en ons enthousiasme wereldoriëntatie een vaste plek te geven in ons onderwijs. Kinderen uit te dagen hun eigen onderzoeksvragen te formuleren en mede-eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om expertise te delen met andere partijen. Een unieke kans om te bereiken wat we zo graag willen. Uniek ook omdat we dit op teamniveau allemaal willen. Dit is het moment. Het moment om de volgende stap te zetten die aansluit bij de ontwikkeling van de school: The next step is De Mariaschool Next! We gaan op deze wijze werken in de groepen 5 t/m 8. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 19

20 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen. We leveren maatwerk aan scholen en individuele klanten, nationaal en internationaal. Kern van ons werk is het ontwikkelen van krachtig leren. APS investeert daarom in het ontwerpen van leersituaties, die betekenisvol zijn voor leerlingen, docenten en schoolleiding. Wij ontwerpen samen met klanten. We bouwen aan werkrelaties waarin schoolteams leren zelf betekenisvolle leersituaties te ontwikkelen en daarin te werken. SingaporeNext brengt de vaardigheden die mensen in de 21 e eeuw nodig hebben naar het onderwijs. APS wil vanuit haar kennis en ervaring daaraan bijdragen. Wij houden de context waarin leerlingen, docenten en schoolleiding leren in het oog. We zijn experts in het bevorderen van een organisatiecultuur, waarin alle betrokkenen zich professioneel kunnen ontwikkelen en samen de school tot een lerende organisatie maken. Wij pendelen tussen praktijk en theorie. De schoolpraktijk blijft altijd vertrekpunt; de praktijk stuurt de theorie. APS heeft de pretentie dat het bijdraagt aan ontwikkeling. Dat veronderstelt dat we een richting zien waarin het onderwijs zich ontwikkelt. In dit licht is SingaporeNext een belangrijk initiatief waaraan het APS met hart en ziel wil bijdragen. 20 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

21 MicrowebEdu is een gespecialiseerd bedrijf dat sinds de jaren 80 bezig is om de volledige workflow van lesmateriaal ontwikkelen, uitgeven, produceren, bestellen en distribueren, gebruiksvriendelijk en efficiënt te maken. Door toepassing van nieuwe technologieën en het gebruik van het internet als communicatiemedium is MicrowebEdu erin geslaagd om informatie niet alleen veel sneller te ontwikkelen en te publiceren, maar ook in elke gewenste vorm. MicrowebEdu werkt vooral mee aan innovatieve projecten, waarbij scholen of groepen scholen een eigen onderwijskundig - didactisch concept ontwikkelen en implementeren. Vanuit deze expertise, belangstelling voor innovatie en ambitie relevante onderwijsvernieuwingen te willen ondersteunen en realiseren, nam MicrowebEdu ook deel aan de studiereis naar Singapore in de persoon van robert van oosten, algemeen directeur. In Singapore, maar vooral ook in de nauwe contacten daarna, werd de basis gelegd voor het samenwerkingsverband SingaporeNext. MicrowebEdu ondersteunt dit initiatief om genoemde redenen van ganser harte en ziet uit naar de samenwerking en resultaten! ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 21

22 cito in Arnhem is al vele jaren betrokken bij de toetsing van 21 st century Skills, die voor een deel samenvallen met algemene vaardigheden. Te denken valt aan praktische ondersteuning bij beoordelingsvraagstukken op vernieuwingsscholen, het toetsen van algemene vaardigheden in vmbo-examens (cspe) en competentietoetsing in het MBo. In 2010 nam cito deel aan een werkbezoek aan Singapore dat tot het project SingaporeNext heeft geleid. Als direct gevolg hiervan neemt cito deel aan een internationaal onderzoeksproject Assessment and Teaching of 21 st century Skills (ATc21S). Dit project, opgezet vanuit de University of Melbourne, doet in een aantal landen vergelijkend onderzoek naar de mate waarin leerlingen samen problemen kunnen oplossen en in staat zijn op effectieve wijze gebruik te maken van IcT. Dit zijn twee van de zg. 21 st century vaardigheden: collaborative problem solving en IcT literacy. Het zijn de eerste stappen om meer greep te krijgen op de theoretische noties die aan deze vaardigheden ten grondslag liggen, als op de wijze waarop ze op een valide en betrouwbare wijze beoordeeld kunnen worden. Het onderzoek richt zich op leerlingen van 11, 13 en 15 jaar en wordt in het najaar van 2011 uitgevoerd in Australië, Singapore, Finland, Verenigde Staten, costa rica, rusland en Nederland. cito coördineert het onderzoek in Nederland. Het project beoogt nationale overheden langs deze weg structureel te betrekken bij de onderwijskundige vernieuwingen die nu wereldwijd plaatsvinden onder de noemer 21 st century Skills. SingaporeNext is een goed initiatief en biedt cito een mooie kans om dit onderzoek in Nederland te kunnen uitvoeren. 22 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

23 Nationaal en internationaal is men het er steeds meer en meer over eens dat we onze leerlingen dienen voor te bereiden op leven en werken in de 21 e eeuw. Dat betekent dat we hen dienen te helpen met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die van belang zijn om te kunnen gaan met een (mondiale) digitale wereld. Die wereld heeft ook als kenmerk dat die voortdurend aan (soms snelle) veranderingen onderhevig is. onderwijs zal zich in haar organisatie, aanbod en ondersteuning van lerenden zich op deze snel veranderende wereld dienen aan te passen. Dat vraagt een andere houding van alle betrokkenen in het onderwijsveld: van leerlingen/ouders, van leerkrachten, van de schoolleiding en van het bestuur. In de visie van Microsoft op leren en onderwijzen wordt dit ook onderschreven in het motto: Anytime, anywhere learning for all. Het uiteindelijke doel is om met eigentijds onderwijs uiteindelijk de talenten van een ieder tot volle ontplooiing te kunnen laten komen. Hiermee kan een ieder vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid, kwaliteiten en competenties als een goed burger een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze maatschappij, maar ook aan die van de wereld. ProJEcTPLAN SINgAPorENExT 23

24 Aanbod: om scholen (leerkrachten en schoolleiders) goed zicht te laten krijgen op aspecten van 21 e leren (21 st century Skills) is, onder leiding van gerenommeerde onderzoeksinstituten, hiervoor een tool ontwikkeld. Deze digitale tool biedt tevens inzicht waar zowel leerkrachten als schoolleiders staan t.o.v. hun beeld van de wijze waarop onderwijs op een innovatieve wijze vorm en inhoud is gegeven (gerelateerd aan 21 st century Skills ) en de (eventuele) onderlinge verschillen. De tool genereert uiteindelijk een totaaloverzicht van de beelden van 21 st century Skills en ontwikkelingsperspectieven van leerkrachten en schoolleiding. De digitale (on-line) tool wordt op dit moment gelokaliseerd in het Nederlands (vertaald en aangepast voor de Nederlandse situatie) en zal voor het SingaporeNext project naar verwachting begin juni beschikbaar zijn. 21 st century Skills richten zich op: kennisconstructie, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, samenwerking, zelfrefl ectie en IcT-vaardigheden. Schematisch 24 ProJEcTPLAN SINgAPorENExT

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Projectplan SKOBOS 2.0: Leren in een dynamische omgeving , , , Versie 4 (28 mei 2015)

Projectplan SKOBOS 2.0: Leren in een dynamische omgeving , , , Versie 4 (28 mei 2015) Projectplan SKOBOS 2.0: Leren in een dynamische omgeving. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 Versie 4 (28 mei 2015) Opzet projectplan. Het projectplan is in grote lijnen opgezet conform model projectmatig

Nadere informatie

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Helga Bongers & Kim van Dooijeweert Tricht, 2013 'Mediawijsheid is niet gewoon belangrijk. Het is absoluut cruciaal. Mediawijsheid bepaalt of kinderen een instrument

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier De school is mijn tuin Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT 2015-2019 Dit document beschrijft de parasolvisie van onderwijsteam DHKT. Het vormt een beschrijving van de gezamenlijke visie van

Nadere informatie

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Door: Fréderieke van Eersel (Eigenaar Eduet www.eduet.nl /adviseur eigentijds onderwijs) Op veel onderwijssites en in veel beleidsstukken kom je de term 21st

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Leercoach

Leercoaching in het hbo. Leercoach Leercoaching in het hbo Leercoach Leercoaching in het hbo Een kapstok om studenten uit te dagen zelf de regie te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING 10 VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING En de inzet van technologie vanuit onderwijsgedreven innovatie op scholen in het VO en MBO 10 voordelen van blended learning Blended learning is hot in Nederland. Blended

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012

Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012 Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012 Vraagstelling Kunnen social media in het lesprogramma van de niveau-4 opleiding junior account manager op het

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013,

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, Projectcontext & voorstelling De sneltrein van technologische evolutie, 21 STE EEUW! Een totaalaanpak

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. Ouderbetrokkenheid en participatie. Ouderbetrokkenheid en participatie. Opbrengstgericht werken ALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Onlinelerenleren.nl. Online studievaardigheidstrainingen voor groep 8 t/m examenjaar VO

Onlinelerenleren.nl. Online studievaardigheidstrainingen voor groep 8 t/m examenjaar VO Onlinelerenleren.nl Leren studeren voor nu én later Online studievaardigheidstrainingen voor groep 8 t/m examenjaar VO De Maltha groep Al meer dan 34 jaar een voorloper op het gebied van leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Jaarplan 2011-2012 De Mariaschool

Jaarplan 2011-2012 De Mariaschool In dit jaarplan 2011-2012 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2011-2012. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016 Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw 23 maart 2016 Even voorstellen Frank Studulski Senior adviseur Sardes en extern procesregisseur kenniskring Vaardigheden van de 21 ste eeuw INOS Desiree van den

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Veel scholen besteden aandacht aan het mediawijzer maken van leerlingen, docenten en ouders. De Bibliotheek Midden-Brabant kan hierbij inhoudelijk

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing

Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing Kim Schildkamp, Bernard Veldkamp, Maaike Heitink, Fabienne van der Kleij, Anne Dijkstra, Inge Hoogland, Wilma Kippers Het gebruik van toetsresultaten Review

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Studiedag "Wat kan ik (van) je leren? Samenwerkend leren in onderwijs Lerende netwerken

Studiedag Wat kan ik (van) je leren? Samenwerkend leren in onderwijs Lerende netwerken Studiedag "Wat kan ik (van) je leren? Samenwerkend leren in onderwijs Lerende netwerken Marieke van Nieuwenhuyze Karine De Gendt 9 juni 2015 Introductiesessie lerende netwerken Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN

OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN OPDRACHT FORMATIEF EVALUEREN: VAN CONTROLEREN NAAR INFORMEREN BESCHRIJVING OPDRACHT In deze opdracht leer je hoe je door meer en beter formatief te evalueren toetsen onderdeel van het leerproces kan maken,

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie