De OR uit de startblokken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De OR uit de startblokken"

Transcriptie

1 De OR uit de startblokken

2 Frisse start met nieuwe OR Elke drie jaar zijn er OR-verkiezingen. Altijd spannend zo n periode waarin je terugkijkt op wat de OR allemaal heeft gedaan. Zo ook in In mei waren er officieel verkiezingen. De afspraak was dat het aantal OR-leden van 13 naar 11 leden zou krimpen. Bij de vorige verkiezingen zagen we dat er maar net voldoende kandidaten waren voor de 13 OR-zetels. Dat heeft de OR aangezet tot het initiëren van een andere manier van werken met minder OR-leden. Soms zit ik als voorzitter wel eens te filosoferen over motivatie van werknemers voor de medezeggenschap. Wat zou het toch mooi zijn als iedereen zich - naast zijn normale werk - zo betrokken zou voelen bij het wel en wee van Brabant Water dat er 100 of meer kandidaten zouden zijn voor de OR. Er zouden weer ouderwetse verkiezingen gehouden worden. Met kandidaten die campagne voeren om de collega s maar goed uit te leggen waarom zij de juiste persoon zijn om hun belangen te vertegenwoordigen. Medezeggenschap zou dan weer even helemaal in de spotlights staan. Hoe anders is de praktijk. Na veel zoeken en praten hebben we zes kandidaten gevonden voor de zes openvallende zetels. Er waren dus opnieuw geen verkiezingen maar benoemingen van OR-leden. Nu heeft de OR met Mariska, Antoon, Kees, Guido, Frank en Theo niet zomaar de eerste de besten binnengehaald. Deze kanjers gaan- samen met Jos, Hugo, Geert, Guus, Karine en Mirjam - de uitdaging aan om alle medezeggenschapsproblemen op te lossen in het belang van alle medewerkers van Brabant Water. Het is best een hoop werk - om naast je gewone werk en alle veranderingen die daar plaatsvinden - ook nog eens bezig te zijn met bedrijfsbrede vraagstukken. De OR zal in de komende periode mogelijk een beroep doen op jullie kennis en kunde om snel en goed inzicht te krijgen in problemen die in het bedrijf spelen. Dus aarzel niet als de OR een vraag heeft, maar help daar waar mogelijk. In de afgelopen maanden hebben we de werkwijze van de OR iets aangepast. Wij zijn als nieuwe en zeer gemotiveerde ploeg uit de startblokken vertrokken. Je zult nog veel van ons horen!!! Ed de Froe OR-voorzitter 2 3

3 Dagelijks Bestuur Nieuwe consignatiedienstregeling Ed de Froe In mei 2014 waren er OR-verkiezingen gepland. Hoewel de OR van 13 naar 11 OR-leden terugging waren er net genoeg kandidaten voor de zes open plaatsen. Een kleiner team met 11 in plaats van 13 OR-leden maakte het nodig om te kijken naar de organisatie van de OR. Antoon van Ballegooij Wat is er veranderd De nieuwe OR heeft tijdens de OR-cursus besloten de Commissie Personeel & Arbeid en de Commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu) samen te voegen tot de Commissie Personeel & Arbo. De Commissie BOS (Beleid, Organisatie & Strategie) nam een aantal taken van deze samengevoegde commissie over. Het gaat om beleidslijnen en bedrijfsregelingen zoals: Werving & selectie Opleidingsbeleid Bedrijfsethiek Sanctiebeleid Klokkenluidersregeling Visie van de OR De nieuwe ploeg ging enthousiast aan de slag. De werkplannen van de Commissies BOS en Personeel & Arbo zijn geactualiseerd. De visie van de OR is aangescherpt en luidt als volgt: De OR wil samen met anderen het beste voor Brabant Water en haar medewerkers. De OR heeft daarbij oog voor zowel het belang van de medewerker als voor het organisatiebelang. Als OR zijn we spreekbuis namens de medewerkers en sparringpartner voor de directie. Voor belangrijke speerpunten neemt de OR zelf initiatief of sluit de OR zo vroeg mogelijk aan bij de besluitvorming. Een frisse blik Antoon van Ballegooij (vicevoorzitter OR) zit na jaren opnieuw in de OR en in het DB (Dagelijks Bestuur). Hem valt op dat de OR veel informatie krijgt. Op de agenda staan onderwerpen die er toe doen. Het gaat niet om de kleur of veters van de werkschoenen. Antoon is verrast over de goede structuur met commissies die hun mannetje staan. Voor het DB ziet hij een voortrekkersrol weggelegd. Het DB moet zorgen dat alles op rolletjes loopt. Terwijl Antoon het DB ziet als de voorhoede en het eerste aanspreekpunt van de OR, ziet Ed de Froe (voorzitter van de OR) het DB als de smeerolie die zorgt dat de OR-leden alle vragen die op hen afkomen soepel en efficiënt kunnen afhandelen. Landelijk platform Ed de Froe is al jaren lid van het bestuur van het Landelijk Platform OR en Waterbedrijven. Bij het platform zijn de OR en van de meeste waterbedrijven en de laboratoria aangesloten. Het platform organiseert voor die OR en tweemaal per jaar een bijeenkomst rondom een thema. In mei was dat een bijeenkomst met de voordrachtscommissarissen over interne checks and balances in de semipublieke sector. Ook onze door de OR voorgedragen commissaris mevrouw Rookmaker was bij deze bijeenkomst aanwezig. In november was er een tweedaagse bijeenkomst met een programma rondom het thema geluk. Ook organiseert het platform jaarlijks een dag voor ambtelijk secretarissen (AS en dag). Dit jaar hebben de AS en stilgestaan bij veranderingen in de functie en de ontwikkelingen in de medezeggenschap. Maar het platform doet meer. Het platform helpt de OR op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de sector en daarbuiten en onderhoudt namens de aangesloten OR en contacten met vakbondbestuurders en de secretaris van de WWb (Werkgeversvereniging Waterbedrijven). Het platform heeft een eigen site met een publiek deel dat voor iedereen toegankelijk is. Daar vind je bijvoorbeeld de presentaties van de verschillende themadagen. De OR wil samen met anderen het beste voor Brabant Water en haar medewerkers De consignatiedienstregeling was in 2014 het belangrijkste onderwerp op de agenda van de OR. Begin 2014 vroeg het bedrijf aan de OR in te stemmen met aanpassing van de consignatiedienstregeling. Toch duurde het nog tot juli 2014 voordat OR en bedrijf het eens konden worden over een passende storingsdienstregeling. Pas na de OR-verkiezingen kwam er een regeling die acceptabel was voor OR én bedrijf. Van bedrijfscao naar bedrijfsregeling Enquête door de OR Vroeger kenden de waterbedrijven een landelijke De OR had al eerder laten weten op vier locaties cao en bedrijfscao s. Het was de bedoeling om met medewerkers te willen gaan praten. Maar het de enige in de bedrijfscao overgebleven regeling, bedrijf koos ervoor de medewerkers rechtstreeks de consignatiedienstregeling, over te hevelen te informeren via bijeenkomsten met hun leidinggevenden. Daarop besloot de OR in februari een naar de landelijke cao door er één regeling voor de hele watersector van te maken. Toen dat niet enquête uit te zetten onder de 240 medewerkers lukte, gingen de consignatiedienstregelingen met storingsdienst. In de enquête vroeg de OR terug naar de individuele bedrijven. En zo kwam medewerkers om hun mening en om suggesties. de regeling van de cao-tafel van de vakbonden De respons was enorm. Driekwart van de medewerkers met storingsdienst vulde de enquête in. op het bordje van de ondernemingsraden. Zo kreeg de OR een goed beeld van de zorgen Aanpassing was nodig van de medewerkers. Door de verhoging van de AOW-leeftijd en het wegvallen van FUR, de vervroegde uittredingsleeftijd, blijven medewerkers steeds langer in De OR was het eens met het voorstel voor de Tegenvoorstel OR dienst. Daarom zocht het bedrijf een antwoord storingsdienst bij Distributie. Voor dit voorstel op de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat we met was er voldoende begrip bij de medewerkers. de huidige medewerkers storingsdienst kunnen Maar voor het voorstel voor de andere sectoren niet. Daar zouden medewerkers ook na hun blijven draaien. Nu en in de toekomst. 59ste storingsdienst moeten draaien. De OR Belangrijke uitgangspunten voor de OR stelde een hogere storingsdienstfrequentie voor. Eind 2013 formuleerde de OR een aantal uitgangspunten waaraan volgens de OR een nieu- daarmee ook op de langere termijn de storings- Aan de hand van tabellen toonde de OR aan dat we wacht- en storingsdienst zou moeten voldoen. dienst bij Productie gewaarborgd zou zijn. Na de De belangrijkste waren: nodige onderhandelingen en tussenkomst van Voor alle medewerkers met storingsdienst de directeur lag er begin juli uiteindelijk een dezelfde uittredeleeftijd. voorstel dat voor alle partijen acceptabel was. Verhoging van de uittredeleeftijd met ten hoogste twee jaar was bespreekbaar. Gemaakte afspraken Deze uitgangspunten zijn in december 2013 in Storingsdienstmedewerkers verlaten de een brief naar de directeur gestuurd. storingsdienst aan het eind van het jaar waarin zij 59 jaar worden. Eerste voorstel afgewezen Voor de monteurs van Distributie geldt Het eerste voorstel is door de OR afgewezen. Het aanvullend dat zij vanaf 57 jaar na uur voorstel voldeed niet aan de belangrijkste voorwaarde van de OR. Volgens het voorstel moest Een streef-storingsdienstfrequentie van één op vijf. niet meer geconsigneerd zijn. een deel van medewerkers tot drie jaar voor hun De regeling is op 1 juli 2014 ingegaan en wordt pensioengerechtigde leeftijd storingsdienst blijven draaien. Waarmee de uittredeleeftijd niet van Hoewel niet alle medewerkers blij zijn met de over vijf jaar geëvalueerd. 57 naar 59 jaar, maar naar 64 jaar zou gaan. Een nieuwe regeling, is de OR met recht trots op het voor de OR onacceptabel groot verschil. behaalde resultaat. 4 5

4 Commissie BOS Toekomstbeeld Distributie Eind 2012 is bij de sector Distributie een verandertraject ingezet van vier jaar onder de naam Toekomstbeeld Distributie. De sector wilde efficiënter gaan werken en de formatie terugbrengen met 10%. De OR stond achter de keuze voor een verandertraject omdat die paste binnen het advies van de OR om grote reorganisaties voor te blijven. In 2014 zijn medewerkers geïnformeerd over de resultaten tot nu toe en zijn de plannen voor de komende twee jaar toegelicht. De reductie van de formatie met 10% is al gerealiseerd. De sector wil nu de kwaliteit verbeteren door: Opleiding van medewerkers Verminderen van de werkdruk Efficiëntere processen Automatiseringsprojecten zoals GeoDirect Tussenstand De OR volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Zo heeft de OR regelmatig overleg met het sectorhoofd Distributie en het hoofd PP&O. OR-leden waren helaas niet uitgenodigd voor de informatiesessies met de medewerkers van Distributie. Wat vindt de OR Volgens de OR was het beter geweest als automatiseringsplan en organisatieaanpassing parallel met elkaar gelopen hadden. De OR heeft daar ook signalen over gekregen. Goed vindt de OR dat bijna iedereen weer een plek gevonden heeft binnen de organisatie. De veranderingen zijn op tijd ingezet. Signalen uit de sector worden goed opgepikt. Bij ongewenste neveneffecten wordt er bijgestuurd. Ook is er weer instroom van nieuwe medewerkers. Een positieve ontwikkeling vindt de OR dat het takenpakket van de monteurs breder is geworden. De OR staat nog steeds achter de keuze voor een verandertraject om reorganisaties te voorkomen. De aanpak werkt. Daarom roept de OR de sector Distributie op om deze aanpak uit te dragen en moedigt de OR andere sectoren aan om een kijkje te gaan nemen bij de sector Distributie. Formatiedoorkijk In de formatiedoorkijk is per sector en per afdeling geïnventariseerd hoe de formatie er de komende jaren uit zal zien. De huidige formatiedoorkijk loopt tot eind Geert: Wil jij een positieve bijdrage leveren aan Brabant Water, laat je stem dan horen via de OR. De OR komt óók op voor jouw belangen. Wat vindt de OR Medewerkers van Brabant Water worden steeds ouder. Brabant Water vergrijst. De analyse van de formatiedoorkijk laat zien dat veel medewerkers in 2018 en 2019 vertrekken. De OR wil met het bedrijf nadenken hoe we kunnen zorgen dat de gevolgen van de vergrijzing beperkt blijven en Brabant Water een gezond bedrijf blijft. De OR mist het gevoel van urgentie om bezig te zijn met de lange termijn van de organisatie. Medewerkers van Brabant Water worden steeds ouder. Brabant Water vergrijst 6 7

5 Frank: Voor de OR en voor mij is het belangrijk dat we ook de komende 10 jaar de organisatie en de medewerkers gezond houden. Daarom blijft de OR de vinger aan de pols houden. Is bijvoorbeeld het behoud van cruciale kennis voldoende geborgd? Volgens de programmalijn Collega 2016 is elke sector zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid. Enkele leidinggevenden zijn daarmee bezig. Maar de OR vraagt zich af hoe strategisch een (vraaggestuurd) personeelsbeleid op decentraal niveau kan zijn. De OR vindt het belangrijk dat de formatiedoorkijk jaarlijks geüpdatet wordt. Dat heeft de OR in het verleden gemist. De OR vindt dat er meer aandacht moet komen voor langetermijnontwikkelingen op personeelsgebied. We hebben te maken met interne en Theo: We zetten ons in voor een duidelijke langetermijnvisie. Een visie die voor alle medewerkers van hoog tot laag herkenbaar is. Of deze OR zijn werk goed doet merk je pas op de lange termijn. externe veranderingen zoals het onverwachte vertrek van een MT-lid en de nieuwe participatiewet. Gedragscode De OR wilde graag dat de regeling bedrijfsethiek vereenvoudigd werd en kwam met een voorbeeld op een A4 tje. Dat A4 tje kwam er niet maar wel een gedragscode. Daarmee is tegemoetgekomen aan de belangrijkste kritiek van de OR dat de regeling met zijn juridische taal niet goed leesbaar is en dat er doublures zijn met andere regelingen. In de gedragscode vind je de kern terug van deze regelingen. Inclusief concrete voorbeelden en verwijzingen bijvoorbeeld naar de regeling - en internetgebruik. Nieuwe commissaris Zoals de directeur al aangaf tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, treden er per 1 juli 2015 drie leden van de Raad van Commissarissen af die moeten worden vervangen. Het is acht jaar geleden dat de toen zittende ondernemingsraad met behulp van het Nationaal Register met succes mevrouw Rookmaker heeft voordragen voor de Raad van Commissarissen. Een voor alle partijen goede keuze. Ook deze keer wil de OR gebruik maken van zijn versterkt recht van aanbeveling door een kandidaat te selecteren en aan te bevelen. De voordracht biedt de OR immers de gelegenheid om de samenstelling van de Raad van Commissarissen positief te beïnvloeden door een kandidaat voor te dragen die past in het team. De OR zal bij de selectie zoeken naar een goede gesprekspartner voor zowel de directie als OR, die zijn/haar steentje bij kan dragen aan belangrijke toekomstige ontwikkelingen voor ons bedrijf. Ontwikkelingen op lange termijn De OR kiest voor een proactieve koers. Veel van de plannen van het bedrijf eindigen eind De OR heeft de afgelopen periode het bedrijf geprikkeld om verder in de toekomst te kijken. De OR zal aandacht blijven vragen voor de langere termijn, zeker voor vraagstukken op het terrein van strategisch personeelsbeleid. Verder gaat de OR een aantal speerpunten kiezen waarop de OR initiatief zal nemen. Mariska Met de OR op weg naar het Brabant Water van morgen Ik ben graag buiten om te wandelen. Terwijl ik loop, zie ik dingen die ik niet eerder zag. Als voorzitter van de Commissie BOS ben ik ook bezig met dingen zien en onder de aandacht te brengen. Vanuit de OR praten we niet alleen mee over arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen maar geven we ook vorm aan de lange termijn van Brabant Water. We denken mee (en soms tegen) en nemen waar nodig initiatief. 8 9

6 Commissie Personeel & Arbo Flexibel werken Flexibilisering is een belangrijk maatschappelijk thema. Mobiele middelen maken het steeds makkelijker om onafhankelijk van plaats en/ of tijd te werken. De notitie flexibel werken geeft de uitgangspunten (randvoorwaarden) die Brabant Water hanteert voor flexibel werken. Waarom meer flexibilisering In de programmalijn Collega 2016 ligt het accent op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook vragen we aan medewerkers om regisseur te zijn van hun eigen toekomst. Dat vraagt om minder regelgeving en meer vrijheid voor leidinggevenden om maatwerk te leveren. Er is wederzijds vertrouwen nodig om die slag te kunnen maken. Kees: De medezeggenschap kan niet zonder zijn achterban. Laat van je horen. Voor of tegen Vaak wordt de nadruk gelegd op de nadelen van flexibel werken. Het gaat dan over thuiswerken en over sociale cohesie, balans werk-privé en arbo-omstandigheden. De OR is het met het bedrijf eens dat sociale cohesie belangrijk is, maar met een dag in de week thuiswerken voor wie dat wil, hoeft de sociale cohesie niet in het gedrang te komen. Zeker is dat het bedrijf steeds vaker te maken heeft met individuele wensen van medewerkers. De OR is dan ook voorstander van meer flexibiliteit. willen het vertrouwen van hun leidinggevende niet verliezen. Werving & selectie Bij werving & selectie denk je misschien als eerste aan externe werving & selectie, maar de OR kijkt ook naar de interne werving. In principe is de OR er voorstander van dat alle interne vacatures en TO s (Tijdelijke Opdrachten) gepubliceerd worden op intranet. Zodat iedereen die interesse heeft kan solliciteren. Eerste stap Voor de OR is de notitie flexibel werken slechts een eerste stap op weg naar meer flexibiliteit voor medewerkers. De OR vindt het jammer dat het bedrijf niet alle mogelijkheden benut die de cao biedt om flexibel te werken. We lopen daarmee achter op onze omgeving. De OR denkt dat meer flexibiliteit mogelijk is zonder dat de secundaire arbeidsvoorwaarden in het gedrang komen. Volgende stap De kunst is om steeds te blijven zoeken naar een goede balans tussen wat de medewerker wil en wat de organisatie aan kan. De OR zou graag zien dat leidinggevenden vaker ruimte bieden aan medewerkers om op een kantoorlocatie dichter bij huis te werken. De OR vindt een pilot met thuiswerken op vrijwillige basis een goed idee. Wederzijds vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor succes. Maar medewerkers In de praktijk wordt hier niet altijd voor gekozen. Bijvoorbeeld als een leidinggevende al een geschikte kandidaat heeft voor een TO. De OR is het met het bedrijf eens dat in zo n geval fake gesprekken moeten worden vermeden. Guus: Werk is meer dan alleen geld verdienen. Samen met collega s in overleg met de directeur over zaken die het aantrekkelijk maken om te (komen) werken bij Brabant Water. Daar ga ik voor. Met de OR lukt dat ook

7 Want het is belangrijk dat jouw inzet wordt gewaardeerd, je functie uitdagend blijft en je je kunt blijven ontwikkelen. Hugo: Wil je opkomen voor de belangen van je collega s en van Brabant Water? Wil je meer inzicht en begrip voor beslissingen die de organisatie neemt? Wil je je ontwikkelen, vind je OR-werk leuk? Ik wel, daarom ben ik lid van deze OR. Het is wel zo dat medewerkers tijdens hun ontwikkelgesprek hun belangstelling voor een TO of andere functie kunnen aangeven. Maar de OR vraagt zich af of bij betrokkenen voldoende bekend is wie allemaal belangstelling hebben voor een TO of een andere functie. Zeker als het om iemand gaat uit een andere sector. Daarom wil de OR dat vacatures en TO s zoveel mogelijk gepubliceerd worden op intranet. Jos: Door samen te werken met anderen leer je veel over jezelf. Risico Inventarisatie & Evaluatie Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) moet onveilige situaties signaleren en helpen voorkomen. Een RI&E moet actueel zijn. Daarom is er in 2014 in de sectoren Distributie en Productie en bij Facilitaire Services een RI&E gehouden. De OR heeft die RI&E s besproken met de KAM-coördinator en de bedrijfsarts (wettelijke taak OR). Afspraken De OR constateerde een verschil in uitvoering van de RI&E tussen de sectoren Distributie en Productie. Deze zullen meer op elkaar afgestemd worden. De vereiste toetsing van de RI&E door een externe partij ontbrak. Dat is nu geregeld. De OR zal nauwlettend in de gaten houden of de aanbevelingen worden opgevolgd. Wat passeerde nog meer de revue BHV (Bedrijfshulpverlening) BHV ers (bedrijfshulpverleners) krijgen toch een basistraining EHBO van twee dagdelen aangeboden. Regeling Zakelijk Verkeer De OR vindt het een gemiste kans dat er in de regeling Zakelijk Verkeer geen regeling is opgenomen voor plug-in hybrides (groene auto s). Sociaal Jaarverslag De OR wil meer sociale kengetallen in het jaarverslag van Brabant Water. Ontwikkelcyclus De OR heeft aandachtspunten voor de evaluatie van de ontwikkelcyclus aangedragen. Werkkostenregeling De OR en werkgever verwachten dat door de verlaging van het percentage van de werkkostenregeling (van 1,5% naar 1,2%) overleg nodig zal zijn over de bedrijfsregelingen die onder de werkkostenregeling vallen. Guido Ik focus op beleid en regelingen Met mijn fototoestel focus en stel ik scherp op mijn onderwerp. In de Commissie Personeel & Arbo focus ik op beleid en regelingen die goed zijn voor medewerkers én bedrijf. Daarbij zoom ik in op de praktijk van alledag bij de collega s

8 Commissie Communicatie Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij de OR De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat een enquête een uitstekend middel is om te achterhalen wat er leeft onder de medewerkers. Enquête consignatiedienstregeling In februari 2014 hield de OR een enquête onder alle medewerkers met storingsdienst. Om ervoor te zorgen dat de enquête alleen voor medewerkers met consignatiedienst toegankelijk was, is daarvoor deze keer gebruik gemaakt van NetQ en niet van SharePoint (enquête OR iets voor jou ). Op die manier was ook de vertrouwelijkheid goed te waarborgen. het artikel geschreven. Onze dank daarvoor. De volgende artikelen zijn in 2014 verschenen: Veilig werken (interview met de Commissie VGWM) De OR is er voor jou (interview met Hugo van Horne en Ton van der Meeren) Nieuwe OR van start (interview met Ed de Froe) Sociale innovatie (interview met Antoon van Ballegooij) Het grote aantal respondenten en de uitgebreide antwoorden op de deels open vragen heeft de OR verrast. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat een enquête een uitstekend middel is om te achterhalen wat er leeft onder de medewerkers. Van SharePoint 2010 naar 2013 De transitie van Sharepoint 2010 naar 2013 is voor wat de OR-site betreft zonder problemen verlopen. De OR blijft wel voorstander van het gebruik van kluisjes en pleit voor de mogelijkheid van (afgeschermde) discussieplatforms. Nieuwe OR Een nieuwe OR met elf leden maakte het nodig om de flyer van de OR aan te passen. Hetzelfde gold voor de presentatie voor introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. De voorzitter is namens de OR bij deze bijeenkomsten aanwezig. Ed: OR werk is teamwerk. Een OR is net een motor met veel onderdelen. Alle onderdelen moeten goed werken om een perfect werkende machine te krijgen. Mirjam: Wij informeren jullie graag over wat de OR wil en wat de OR doet. Wat er leeft Wij danken Geert van Rooij voor het schrijven van de artikelen voor Wat er leeft. Geert maakt geen deel meer uit van de Commissie Communicatie, wel van de OR. Na de OR-verkiezingen hebben Arnold Reyneveld en Marijke de Jonge respectievelijk voor het herfst- en winternummer van Wat er leeft een lid van het DB (Dagelijks Bestuur) geïnterviewd en Karine: Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij de OR. Een goede communicatie is daarbij onontbeerlijk

9 Antoon Het werken met jonge mensen geeft mij energie Voor de een is vissen of voetballen een hobby. Voor mij is het docentschap een favoriete bezigheid. Ik geef les in technische vakken op diverse ROC s en binnen Brabant Water aan monteurs. Het overbrengen van kennis en het werken met vaak jonge mensen geeft mij energie. Lesgeven doe je met passie. Ook het OR-werk vergt passie. Je combineert het met je normale werkzaamheden, maar er komt toch veel vrijwilligerswerk bij kijken. Het contact met diverse medewerkers binnen en buiten Brabant Water maakt OR-werk zo leuk. Iets kunnen betekenen voor een ander, dat is voor mij belangrijk. OR tot 13 mei 2014 Dagelijks Bestuur Ed de Froe (voorzitter OR) Diana Hulshof (vicevoorzitter OR) Karine Verbunt (OR-secretariaat) Commissie Beleid Organisatie & Strategie Nico de Graaf (voorzitter) Safia Ahmed Diana Hulshof Arjan de Vries Commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn & Milieu Jan Gorisse (voorzitter) Geert van Rooij Guus Wildhagen Commissie Personeel & Arbeid Ton van der Meeren (voorzitter) Jos Bierens Hugo van Horne Marcel Merkx Commissie Communicatie Ed de Froe (voorzitter) Geert van Rooij Karine Verbunt (OR-secretariaat) Mirjam van der Donk (OR-secretariaat) OR vanaf 13 mei 2014 Dagelijks Bestuur Ed de Froe (voorzitter OR) Antoon van Ballegooij (vicevoorzitter OR) Karine Verbunt (OR-secretariaat) Commissie Beleid Organisatie & Strategie Mariska Netjes (voorzitter) Frank de Geus Theo Kros Geert van Rooij Commissie Personeel & Arbo Kees Lombarts (voorzitter) Jos Bierens Hugo van Horne Guido Kuipers Guus Wildhagen Commissie Communicatie Ed de Froe (voorzitter) Antoon van Ballegooij Karine Verbunt (OR-secretariaat) Mirjam van der Donk (OR-secretariaat) 16 17

10 Colofon Teksten en interviews: Karine Verbunt Vormgeving: Bek maakt communicatie Uitgave Ondernemingsraad Brabant Water N.V. Postbus BC s-hertogenbosch Telefoon OR-secretariaat:

Jaarverslag Welkom, bij het eerste digitale jaarverslag van de Ondernemingsraad van Brabant Water

Jaarverslag Welkom, bij het eerste digitale jaarverslag van de Ondernemingsraad van Brabant Water Jaarverslag 2012 Welkom, bij het eerste digitale jaarverslag van de Ondernemingsraad van Brabant Water Inhoudsopgave Beste collega Voorwoord 3 MeTeO 4 Organisatie in beweging 5 Ondernemingsplan en Programmalijnen

Nadere informatie

Aangehaakt blijven! Nieuwe commissaris. Werkkostenregeling. Toekomstbeeld. Distributie

Aangehaakt blijven! Nieuwe commissaris. Werkkostenregeling. Toekomstbeeld. Distributie Aangehaakt blijven! Nieuwe commissaris Toekomstbeeld Distributie Werkkostenregeling Het thema van dit jaarverslag aangehaakt blijven. is eigenlijk best wel een lastig thema. Vaak hoor ik van collega s

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV 10 jaar DSBV Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het afgelopen

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks Bestuur Commissie BOS Commissie P&A Commissie VGWM Commissie Communicatie Samenstelling Commissies

inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks Bestuur Commissie BOS Commissie P&A Commissie VGWM Commissie Communicatie Samenstelling Commissies 1 1 Voorwoord Kiezen, keuzes maken en gekozen worden p. 4-5 2 Dagelijks Bestuur OR kiest voor de medewerkers p. 6-9 3 Commissie BOS OR kiest voor werk p. 10-13 4 Commissie P&A OR kiest voor keuzevrijheid

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD

JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD 1 Voorwoord Wat doet een OR? Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Ondernemingsraad, het verslag van een jaar dat gekenmerkt werd door de reorganisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k.

PROGRAMMA. Bouwen aan de ondernemingsraad. Trainer/adviseur: n.o.t.k. PROGRAMMA Bouwen aan de ondernemingsraad Data: n.o.t.k. Accommodatie: n.o.t.k. Trainer/adviseur: n.o.t.k. Inleiding Welkom in de wereld van de medezeggenschap! Hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? Voor

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Waarom vinden we medezeggenschap ook alweer belangrijk? Innovatieve MZ-structuren Wat is innovatie? Waarom innovatie?

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Zin in de OR-vergadering

Zin in de OR-vergadering Medezeggenschap nieuwe stijl Zin in de OR-vergadering Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman In Almere ging de medezeggenschap stevig op de schop. De structuur werd omgegooid, er kwamen tijdelijke

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN PRAKTISCHE CHECKLIST Hoe krijg je grip op je loopbaan? Nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kan, helpt om meer grip te krijgen

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG De Wegwijzer Het was een jaar van veranderingen met impact, zowel binnen de organisatie als binnen de ondernemingsraad. Bij de ondernemingsraad

Nadere informatie

Communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal Communicatiemateriaal ACE ARNHEM/ACHTERHOEK/LIEMERS Communicatiemateriaal V 1.0 27-01-2017 Inhoudsopgave Programma 3 Mail werkplekbegeleiders 4 Flyer werving medewerkers 5 Mail gast-medewerkers 6 Tekst

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK 13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK Om een goed arbobeleid te voeren, moet je inzicht hebben in de risico s binnen de organisatie. Pas als dat beeld compleet is, kunnen de maatregelen en oplossingen worden

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Terugblik Strategische Benchmark

Terugblik Strategische Benchmark December 2014 In deze nieuwsbrief: Terugblik Strategische Benchmark Evaluatievragenlijst Vakgroep P&O: best practice GGD Noord- en Oost-Gelderland Digitale toolkit Strategische Benchmark GGD Interview

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid Colofon Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid Teksten: Stichting Gezondheid Vormgeving: Michael Box (Internet Marketing Nederland) Correspondentie: Stichting Gezondheid (Stefan Rooyackers)

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ?

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Informatiemiddag voor allen binnen VWS die betrokken zijn bij beleid, strategie en medezeggenschap 1 maart 2005 van 13.30 tot 16.30 uur in Apollozaal

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Verbond van Verzekeraars 18 september 2008 Programma Waarom zoveel aandacht voor inzetbaarheid? Wat gebeurt er bij verzekeraars Wat is inzetbaarheid? OR aan de

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Inleiding Het jaar 2015 stond voor veel werknemers in het teken van de splitsing van Philips. Halverwege het jaar 2015 kregen de werknemers te horen of ze

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 Kort & Krachtig

Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 Kort & Krachtig Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 Kort & Krachtig Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 1 April 2016 Beste collega s, Anders dan jullie gewend zijn van de OR, hebben we er dit jaar voor gekozen om over

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2013 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Voorwoord. Verbeteren zichtbaarheid OR OR Verkiezingen. Functiewaardering. Vergoeding SKJ Registratie Werving- en selectie

Voorwoord. Verbeteren zichtbaarheid OR OR Verkiezingen. Functiewaardering. Vergoeding SKJ Registratie Werving- en selectie Voorwoord. Voor jullie ligt het jaarverslag van onze Ondernemingsraad van inmiddels de Lumens Holding. Bedrijfsonderdelen veranderen van vorm en structuur. De komende tijd zijn we hier volop mee bezig.

Nadere informatie