Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar Bestuursnummer: 55303

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303"

Transcriptie

1 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar

2 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER Geachte lezer, Ieder jaar gebeuren naast alledaagse dingen ook bijzondere dingen. Sommige zijn verheugend, andere verdrietig. Daardoor is ieder jaar weer uniek. Zo ook dit kalenderjaar, waarvan het verslag op hoofdpunten voor u ligt. Ingegeven door ontwikkelingen in de onderwijswereld in het algemeen en de lokale markt in het bijzonder, heeft een fundamentele herbezinning plaatsgevonden op visie en missie. Met steun van ons eigen personeel en externe relaties heeft dit geleid tot definitie van kernwaarden ambitieus, integer en betrouwbaar. Onder de nieuwe slogan Scholen van nu voor de wereld van morgen wordt gebouwd aan een vernieuwd fundament voor de komende jaren. Dit moet helpen het marktaandeel in het verzorgingsgebied te behouden en te vergroten. De telling van de leerlingenaantallen is meegevallen. Enerzijds door autonome stabilisatie van gemiddelde instroom, anderzijds door toevallige factoren. Juist daarom blijft het een attentiepunt voor de komende jaren, die gekenmerkt worden door een krimpende leerlingenpopulatie. Dit vindt overigens in heel het land met wisselende intensiteit plaats. Passend Onderwijs eist grote aandacht. Hoewel de aanvankelijk aangekondigde bezuiniging is opgeschort, is per einde verslagjaar bekend dat in schooljaar een reorganisatie moet hebben plaatsgevonden. Daarbij is tevens sprake van vergroting van het verzorgingsgebied, van meer partners en van een andere verdeling van zorgmiddelen. Ook hierin speelt de krimp binnen het nieuwe verzorgingsgebied vanzelfsprekend een rol. Zeker zo belangrijk is de ontwikkeling dat lichte zorg in het SBO en zware zorg in het SO op een andere manier bekostigd gaan worden. Hier ligt ook een opdracht aan het reguliere Basisonderwijs om in toenemende mate te voldoen aan de eisen die het leveren van een zogenaamd basisarrangement stelt. Dit vergt verdere ontwikkeling en specialisering van leerkrachten. Het SWEZ met SKPOEL als partner heeft met inzet van zijn eigen expertisecentrum deze handschoen opgepakt onder de werknaam Exc-Z/El-lent. De samenhangen van bovenstaande ontwikkelingen met de bedrijfsvoering en de financiële situatie zijn duidelijk. Ook in dit verslagjaar heeft de stichting gewerkt aan versterking van risicobewustzijn en beheersing. Dit heeft in het verslagjaar zijn vertaling gevonden in concreet beleid en maatregelen op het gebied van vermogensbeheer. De in voorgaande jaren ingezette beleidslijn om enige boventalligheid te accepteren en deze zoveel mogelijk langs natuurlijke weg af te bouwen, vindt in de cijfers zijn weerslag. Door zorgvuldigheid zijn we er in geslaagd het verlies kleiner te houden dan begroot. De ombuiging naar een kostenneutrale exploitatie laat de eerste sporen zien. Onze organisatie wordt gekenmerkt door de hoge inzet van het collectief. Een aantal individuele mensen valt daarboven in positieve zin op. Om die reden is het extra verdrietig veel te vroeg afscheid te moeten nemen van uiterst betrokken mensen die nog vol in het leven horen te staan. We gedenken Henny Geldof (De Pontus) en Ton Beekers (Raad van Toezicht). Daarnaast heeft Harry Hoppenbrouwers, directeur van De Hasselbraam, gekozen voor zijn welverdiende pensioen. Hij verlaat ons per 1 januari In hem verliezen we een visionair, maar we prijzen ons gelukkig met een uitstekende opvolging in de persoon van Willeke Huffelen. Tegen het eind van het verslagjaar heeft ook ondergetekende bekend gemaakt dat hij in september 2013 zijn actieve loopbaan wil beëindigen. Ik wil iedereen die SKPOEL of haar scholen heeft geholpen, gesteund, hand- en spandiensten heeft verricht of zich anderszins heeft ingezet heel hartelijk bedanken. Met vriendelijke groet, Voor de personele bezetting, de zogenaamde formatie, is één en ander uiterst belangrijk. Ook in dit verslagjaar is geen sprake geweest van gedwongen ontslagen. Niettemin heeft de stichting voor het eerst een aantal medewerkers moeten informeren dat zij bij ongewijzigde omstandigheden met ingang van schooljaar 2013/2014 mogelijk hun baan kwijt zouden kunnen raken. Vanzelfsprekend is er van alles aan gedaan om dit te voorkomen en het ziet er naar uit dat we ook in 2013 de nul kunnen houden. J.J. van Oers Algemeen directeur/bestuurder SKPOEL De huisvesting van onze scholen in nieuwbouw of gerenoveerde bouw zet zich verder door. De verhuizing van De Hofstee naar Brede School De Vleer is gepland in januari van De renovatie van De Hasselbraam is voorbereid en de tijdelijke verhuizing zal in april 2013 plaatsvinden. De planning voor de nieuwbouw voor D n Overkant is in een vergevorderd stadium. Zorgwekkend is de situatie rond buitenschoolse opvang door de ernstige korting op subsidies en daardoor sterk teruglopende klandizie. Dit bemoeilijkt de processen om de financiering van enkele brede scholen toekomstvast te maken. In februari informeerde de staatssecretaris van infrastructuur en Milieu gemeenten en schoolbesturen over de landelijke actie Asbest in scholen. De gemeente Etten-Leur heeft zich, in overleg met de schoolbesturen voor primair onderwijs, bij de actie aangesloten. Begin 2013 worden de uitkomsten van de onderzoeken verwacht. Dan zullen ook de eventueel noodzakelijke stappen worden gepland. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

3 INHOUD 1 SKPOEL: een kenschets Visie en missie Horizontale verantwoording: GMR 6 2 Leerlingen, onderwijs en identiteit Populatie Onderwijs Identiteit Weer Samen naar School 12 3 Personeel en organisatie Personeel Organisatie Organogram Raad van Toezicht Bovenschools managementteam (BMT) 17 4 Milieu en veiligheid 18 5 Huisvesting 20 6 Financieel beleid en beheer Beleid Balans Exploitatie Vermogen en beheer (Treasury) Kengetallen 25 7 Plannen voor 2013 en daarna 26 Bijlagen 30 Bijlage 1.2 Agenda GMR 30 Bijlage 3.1 Personeel 32 Bijlage 3.2 Algemene administratieve gegevens en contactinformatie 34 Bijlage 3.4 Verslag Raad van Toezicht 36 Bijlage 3.5 BMT 38 Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

4 1 SKPOEL: EEN KENSCHETS 1.1 Visie en missie De Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur kortweg SKPOEL- heeft als visie dat opgroeiende kinderen doorlopend behoefte hebben aan stimulering en ondersteuning bij de opbouw van hun primaire kennisontwikkeling en hun primaire maatschappelijke vorming. Daarvoor is een duurzaam kwalitatief goed onderwijsaanbod binnen de gemeentegrenzen van Etten-Leur noodzakelijk. Vanuit een katholieke signatuur levert SKPOEL hieraan een uitstekende bijdrage. Om dit te realiseren, richt SKPOEL haar missie op kinderen, hun ouders/ verzorgers en op alle medewerkers met de volgende afgeleide doelstellingen: Op grond van wettelijke grondslagen gebruikt de GMR op vastgestelde specifieke beleidsterreinen zijn instemmingsrecht of adviesrecht. In het verslagjaar heeft de GMR ingestemd met: het vakantierooster Zorgplan 2012 SWEZ het bovenschools formatieplan (personeelsplanning) het bestuurlijk- en financieel jaarverslag 2011 regeling interne mobiliteit In bijlage 1.2 treft u een overzicht van alle onderwerpen aan waarover in het verslagjaar is gesproken. kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen een stevig fundament voor hun verdere persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen; ouders/verzorgers vertrouwen op professionele en betrokken medewerkers die in dialoog met hen de kinderen maximaal stimuleren en steunen; medewerkers functioneren in een werkklimaat waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn. SKPOEL legt deze ambities neer bij de scholen, in de teams, in de klassen maar ook bovenschools. Alle activiteiten ondersteunen permanent de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. 1.2 Horizontale verantwoording: GMR Horizontale verantwoording heeft betrekking op de wederzijdse betrokkenheid van ouders en SKPOEL. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is hiervoor het orgaan bij uitstek en kent wettelijke grondslagen. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle scholen, van iedere school één namens het personeel en één namens de ouders. Het bestuur van SKPOEL wordt vertegenwoordigd door de Algemeen directeur/bestuurder. Evenals in voorgaande jaren zijn er in het verslagjaar wisselingen in de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geweest. De bijeenkomsten van de GMR worden jaarlijks vooraf gepland. De vergaderingen zijn volgens planning gehouden. De GMR stelt jaarlijks een eigen actieplan op met een financiële onderbouwing. Bij de uitwerking van de actiepunten wordt vanuit vier werkgroepen steun verleend: - beleid en organisatie - personeelsaangelegenheden - huisvesting/ontwikkeling Brede Scholen accommodatie - Public Relations en communicatie De GMR wordt administratief ondersteund door een administratieve medewerkster, die zelf geen lid is. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

5 2 LEERLINGEN, ONDERWIJS EN IDENTITEIT Tabel: leerlingenaantallen per leeftijd per school (teldatum 1 oktober 2012) 2.1 Populatie Samenstelling populatie SKPOEL is binnen Etten-Leur met afstand de grootste organisatie in het basisonderwijs qua leerlingenpopulatie en qua aantal medewerkers in dienst. De dekking door het katholiek onderwijs in Etten-Leur is licht toegenomen tot ruim 71%. De leerlingen van Speciaal Basis Onderwijs (SBO) Het Kompas zijn hierin niet meegerekend. Het Kompas heeft een regionale functie in het Weer Samen Naar School samenwerkingsverband (WSNS) Etten-Leur/Zundert. Ontwikkeling populatie De ontwikkeling van de leerlingenpopulatie is van belang voor de financiering van het onderwijs en voor de ontwikkeling van de individuele scholen. Tabel: ontwikkeling populatie Analyse De nu beschikbare cijfers van realisaties en prognoses zijn afgezet tegen de verwachte demografische ontwikkeling van de Gemeente Etten-Leur. Vanaf 2013 wordt gestage krimp verwacht. 2.2 Onderwijs Doelen onderwijs SKPOEL stelt zich de volgende afgeleide doelen: de Stichting staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit de Stichting heeft een optimaal ontwikkelde zorgstructuur de scholen staan open voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten binnen de Stichting is er ruimte voor de Brede School ontwikkeling de Stichting maakt gebruik van de mogelijkheden van ICT. Vanwege de fusie van De Troubadour en t Carillon in 2010 zijn voor De Troubadour vanaf schooljaar geen leerlingenaantallen meer opgenomen. In het verslagjaar laten de jaarlijkse tellingen een stabilisatie zien. Om zinvol beleid voor komende jaren te kunnen maken, zijn zowel de samenstelling als de prognoses voor de komende jaren relevant. In de volgende tabel wordt de samenstelling in leerlingaantallen per leeftijd per school bij de start van het schooljaar weergegeven. Stappen onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zijn de volgende stappen genomen: actualisering en vernieuwing van onderwijsmethoden De Plusklas voor hoogbegaafden is vast onderdeel geworden van de onderwijsstructuur van de stichting (door-) ontwikkeling van de volgende onderwerpen: - basisontwikkeling (werken vanuit het kind) - ontwikkelingsgericht werken - op weg naar certificering Dalton onderwijs ( t Carillon, afronding in 2013) - bijstelling van het concept met kinderen leren met lineaire aanpak van taal, rekenen en lezen en het werken vanuit kernconcepten ICT voor het onderwijs: - Bovenschools ICT-beleidsplan vrijwel klaar - Eisen Mediavaardigheid (leerlingen en leerkrachten) opgesteld - Mediaprotocollen (leerlingen, ouders en leerkrachten) opgesteld - ICT-ers en IC-tweeërs hebben de opleiding tot DigiCoach succesvol voltooid; - kennis delen met SharePoint doorontwikkeld, opleiding DigiCoaches hierin gestart Resultaten onderwijs Resultaten zijn onder andere meetbaar in CITO-uitslagen en in Onderwijsadviezen. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

6 In de volgende tabel worden de CITO-uitslagen per school weergegeven. Het Kompas neemt als speciaal basisonderwijsschool niet deel aan de CITO-toets. Tabel: CITO-uitslagen Analyse De gemiddelde scores van bijna alle scholen liggen in de afgelopen jaren rond het landelijke gemiddelde. Kleine afwijkingen zijn normaal en meestal terug te voeren op de populatie van de groepen op de betrokken scholen. Soms is een meer dan gemiddelde deelname van leerlingen die extra ondersteuning (zorg) nodig hebben een factor. In die gevallen is er een logische koppeling naar de schooladviezen zichtbaar. In de score van De Hasselbraam is een terugval zichtbaar in De betreffende uitstroomgroep bevat een méér dan gemiddeld aantal leerlingen met een specifieke zorgbehoefte inzake cognitieve ontwikkeling en persoonlijke sociaal-emotionele problemen. Gezien de scores van de overige groepen van de school lijkt de uitstroom 2012 een op zichzelf staand feit te zijn. Onderwijsadviezen Iedere schoolverlater krijgt een onderwijsadvies. De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van één jaar in de onderwijsadviezen per onderwijssoort weer. Tabel: ontwikkeling onderwijsadviezen Zorg Voor het steeds belangrijkere zorgelement, zijn de volgende stappen genomen: voortzetting van de ontwikkeling van specifieke expertise voor - gedragsproblemen; - sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheidstrainingen; - hoogbegaafdheid; verdergaande samenwerking met- en afstemming van de zorgstructuur op schoolniveau en zorgverlening door instellingen als Bureau Jeugdzorg, GGD, GGZ, Maatschappelijk werk binnen het Centrum Jeugd en Gezin; bijdragen aan de ontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin; leerlingenzorg als thema op de lokale Educatieve Agenda van de Gemeente Etten-Leur met inzet extra financiële middelen voor leerlingenzorg, consultatie externe expertise en diagnostisering van individuele leerlingen; specifieke vormen van zorg- met name tussenschoolse- en buitenschoolse opvang worden voortgezet of uitgebreid op de scholen; de zorgprofielen, waarin de scholen hun ambities neerleggen, zijn omschreven; de aanwezige expertise op de scholen is geïnventariseerd en de hieruit verkregen informatie wordt ingezet in de doorontwikkeling van het zogenaamde Expertise Centrum; Passend Onderwijs: de definitie van Basisondersteuning, zoals die geldt voor alle scholen van samenwerkingsverband 3003, is in september vastgesteld; individuele schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de eigen scholen om te voldoen aan deze Basisondersteuning. Brede Scholen In december 2009 heeft Gemeente Etten-Leur vergaande besluiten genomen op weg naar realisatie van de eerder geaccordeerde beleidsplannen om alle scholen successievelijk in brede scholen onder te brengen. Voor de voorzetting van dit beleid zijn de volgende stappen genomen: Brede school De Vleer is vrijwel afgebouwd (hierin wordt De Hofstee per januari 2013 gehuisvest); het beheerscontract is eveneens zo goed als klaar; de exploitatielasten zijn gereduceerd en in lijn gebracht met de Rijksbijdragen 1 en worden structureel ieder kwartaal vergeleken met de budgetten; er is met de diverse partners afgesproken dat iedere MFA 2 een eigen bestuurlijke eenheid 3 krijgt waarbij vanuit efficiencyverbetering financiële administratie en facilitair beheer in de toekomst mogelijk bij één of enkele partijen kan worden ondergebracht. Dit zal in 2013 zijn beslag krijgen. De tabel toont naast de getalsmatige verschillen ten opzichte van vorige schooljaren ook de percentuele verhoudingen. Zichtbaar is nu dat de het percentage uitstroom in de categorie havo/vwo boven het landelijk gemiddelde ligt. Verdere conclusies kunnen aan deze cijfers niet rechtstreeks worden verbonden omdat de populatie van schoolverlaters immers ieder jaar een andere samenstelling heeft. 1 Uitgangspunt hierbij is de zogenaamde LONDO-berekening. 2 Multi Functionele Accommodatie 3 Die zal per MFA verschillen; in het ene geval komt er een stichting, in het andere een ander soort entiteit Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

7 2.3 Identiteit Signatuur SKPOEL geeft katholiek onderwijs gestalte op een moderne manier die bij deze tijd past. Het kind staat hierin centraal en wordt ondersteund op drie kernbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Vanuit deze visie op het kind als persoon, worden kinderen gevoelig gemaakt voor zins- en levensvragen en worden ze uitgedaagd hun persoonlijke waarden te ontdekken. De zins- en levensvragen van de kinderen en hun persoonlijke waarden zijn de belangrijkste bouwstenen voor een dialoog met andere kinderen en met diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen. De kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om: een positieve levenshouding aan te nemen; positief om te gaan met hun gevoelens; verantwoordelijk te zijn voor hun keuzes; zich verbonden te voelen met heden, verleden en met alles wat bestaat; ook de verbondenheid met groepen in de samenleving, die in dezelfde geest willen leven, zoals parochies, horen hierbij; te zoeken naar zin en betekenis: onze scholen creëren een sfeer waarin plaats is voor diepere vragen, waarbij antwoorden in hun verscheidenheid worden aanvaard. We streven naar scholen waar alle participanten zich thuis en geborgen voelen, waar men mag zijn wie men is, waar men kan leren met vallen en opstaan, waar men mensen mag ontmoeten en zichzelf worden. Kernwaarden Er heeft in het verslagjaar een fundamentele herbezinning plaatsgevonden op wie we zijn, waar we goed in zijn en wat we uit willen dragen. Personeel en relaties hebben ons geholpen onze kernwaarden te definiëren: ambitieus, integer en betrouwbaar. Dit zijn de pluspunten die we in woord 4 en daad uitdragen en waarmee we samen krachtig vooruit willen komen. Onder de nieuwe slogan: Scholen van nu voor de wereld van morgen geven we dit vorm. 2.4 Weer Samen naar School De Algemeen directeur/bestuurder van SKPOEL is voorzitter van het College van Bestuur van het Samenwerkingsverband Etten-Leur/Zundert (SWEZ), dat het beleid bepaalt en het samenwerkingsverband aanstuurt. De voorzitter van de Raad van Toezicht van SKPOEL is gemandateerd lid van de Raad van Toezicht van het SWEZ 5. 4 In de publicaties De wind in de zeilen (voor ouders/verzorgers) en Samen krachtig vooruit (voor het personeel) is nadere uitleg te vinden. 5 Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij naar het Jaarverslag van het SWEZ. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

8 3 PERSONEEL EN ORGANISATIE 3.1 Personeel Personeel en welbevinden Een belangrijke indicator voor het welbevinden van personeel is met name het ziekteverzuim. De meeste scholen van SKPOEL zitten ruim onder de landelijk gemiddelden. Hier en daar bestaan relevante verschillen tussen de scholen onderling. Een veel hoger ziekteverzuimpercentage wordt uitsluitend veroorzaakt door langdurig ziekteverlof van één of meerdere werknemers. Een tabel is opgenomen in bijlage 3.1. Personeel en in-, door- en uitstroom In het verslagjaar valt een aantal punten op: in het personeelsbestand is een langzaam maar gestaag groeiende groep aanwezig van personeelsleden, die gezien de leeftijd mogelijk binnen enkele jaren uitstroomt; zie ook de tabel leeftijdsopbouw in bijlage 3.1; ook een enkele Directeur zal uitstromen (leeftijd); de verhouding mannen : vrouwen binnen het personeelsbestand blijft bijna precies 1 : 4; een aantal scholen heeft te maken met een duidelijk hoger of juist lager gewogen gemiddelde leeftijd dan het landelijk gemiddelde; er is sprake geweest van twee gevallen van gedwongen interne mobiliteit, maar door een vervroegde uittreding op één van de betreffende scholen bleek in één geval alsnog geen gedwongen mobiliteit nodig helaas is het bij de formatieplanning voor schooljaar voor het eerst onontkoombaar gebleken een aantal personen in de RDDF te plaatsen. Doelen personeel SKPOEL stelt zich de volgende afgeleide doelen: het integraal personeelsbeleid blijft permanent in ontwikkeling: er is een professionele cultuur; SKPOEL is een goede werkgever. Stappen personeel In het verslagjaar zijn de volgende stappen genomen: professionalisering van het personeel krijgt permanent extra aandacht en inzet van middelen, met bijzondere aandacht voor uitbreiding van expertise op schoolniveau, gedragsspecialisten, didactische analyse, werken met handelingsplannen en individuele leerlijnen en opbrengst gericht werken binnen taal/lezen en rekenen; er zijn opleidingen tot master voor specifieke zorgstructuren gevolgd; integraal personeelsbeleid met vooral aandacht aan competentie ontwikkelingsgericht werken door de medewerkers is verder doorgevoerd; een met begeleiding van ondersteuningsbureau Axum gestart tweejarig project ten aanzien van competentieontwikkeling in relatie tot bekwaamheidsdossier en de wet B.I.O. loopt nog door tot in 2013; om het functioneren van management en personeel gestructureerd te kunnen monitoren en ontwikkelen, worden gesprekscycli afgewerkt; de implementatie van de zogenaamde functiemix loopt nog enkele jaren door; er is extra beleid ingezet met bestuurlijke financiële middelen om met name jonge gemotiveerde en talentvolle leerkrachten te binden aan de organisatie; op die manier wordt proactief gewerkt met het oog op de senioren die de komende jaren de organisatie zullen verlaten door vervroegde uittreding (FPU) of pensionering 6 ; dit zal na schooljaar op grond van de prognoses rond teruglopende leerlingaantallen hoogstwaarschijnlijk niet meer in dezelfde mate kunnen. 3.2 Organisatie De Stichting is ontstaan uit een fusie van verschillende katholieke schoolbesturen in Zij omvat acht katholieke scholen binnen de Gemeente Etten-Leur, waarvan er één Speciaal Basisonderwijs verzorgt. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur, kortweg SKPOEL, werkt op basis van het Raad van Toezichtmodel. Deze organisatiestructuur is ingevoerd en statutair vastgesteld per Voor de organisatie van intern toezicht conformeert de Stichting zich aan de Code Goed Bestuur PO 7. In bijlage 3.2 staat algemene administratieve informatie over de scholen en de Stichting. Uitgangspunten organisatie SKPOEL kiest voor haar organisatie vanuit haar visie en gebaseerd op de statuten de volgende uitgangspunten: kerntaak van de gehele organisatie is onderwijs; alle overige taken zijn hiervan afgeleid en daaraan dienstbaar; de school is binnen de organisatie de belangrijkste eenheid en moet haar eigen plaats en gezicht vorm geven in de lokale omgeving waarin zij gevestigd is; de organisatie faciliteert de scholen om dit te realiseren; alle relevante doel - en grondslagformuleringen vormen het kader voor het beleid en zijn vastgelegd in de Statuten; alle beleid wordt hierop gebaseerd; uitvoering vindt uitsluitend plaats met in overeenstemming met alle bestaande wettelijke kaders; meerjarenbeleid is vastgelegd in het strategische beleidsplan van SKPOEL; dit omvat de volgende onderwerpen: leerlingen, onderwijs, personeel, organisatie, communicatie, milieu, veiligheid, huisvesting, materieel, beheer en financiën; dit vormt het centrale beleidskader waarbinnen de scholen zo vrij mogelijk functioneren; door periodieke operationalisering van het strategisch beleid op basis van beleidscycli en actuele prioritering, is de organisatie slagvaardig en speelt daardoor tevens adequaat in op nieuwe ontwikkelingen; door tijdige communicatie en actieve participatie vanuit alle geledingen, heeft de organisatie draagvlak om de uitvoering te kunnen realiseren. Doelen organisatie Hieruit zijn de volgende doelstellingen afgeleid: er is een heldere organisatiestructuur; er is een actieve houding naar de omgeving van de scholen; de Stichting volgt de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting en staat open voor samenwerking op specifieke onderdelen; de kwaliteit van medezeggenschap binnen de stichting is duurzaam gewaarborgd; verantwoording over activiteiten en de inzet van middelen is structureel; er is een goede in- en externe communicatie; er is een positief imago en profiel van SKPOEL en de scholen. Stappen organisatie In het verslagjaar zijn hiervoor de volgende stappen genomen: professionalisering van de organisatie onder andere op het gebied van financieel beheer, control in de organisatie en aanpak van beheersaspecten op diverse beleidsterreinen zijn grotendeels verankerd; door middel van MARAP rapportages worden indicatoren gemonitord op basis waarvan ieder kwartaal de kwaliteitsnormen en resultaten op het gebied van onderwijs, personeel en financiën met de individuele schooldirecteuren worden besproken; het traject met hulp van adviesbureau Godding & Co om de zogenaamde Corporate Communication gestalte en inhoud te geven om tot versterking van in- en externe positionering van de Stichting te komen, is in 2012 in essentie afgerond 8 en zal in de loop van 2013 compleet zijn; 6 Zie ook tabel leeftijdsopbouw in bijlage 3.1 Nota bene: er is in het verslagjaar, evenals in vorige jaren, geen sprake van gedwongen ontslagen. 7 Deze Code is vastgesteld door de PO-Raad op 21 januari Op 10 oktober 2012 heeft de officiële introductie van de nieuwe huisstijl plaatsgevonden. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

9 de vorig jaar gerealiseerde nieuwe, onderling gekoppelde websites worden door de scholen zelf beheerd; voor de nieuwe toepassingen (marketingtool, enquêtetool) zijn gerichte cursussen aan de scholen gegeven; als slotstuk is de website van SKPOEL zelf vernieuwd, voorzien van de nieuwe huisstijl en tevens in de vorm van de sites van de scholen gebracht. 3.3 Organogram Binnen de organisatie wordt uitgegaan van het hier onderstaande organogram. In deze organisatiestructuur zijn de onderlinge verantwoordelijkheden geregeld en de taakomschrijvingen per geleding ingevuld. Te onderscheiden geledingen zijn: Directeuren met medewerkers per school; de Algemeen directeur/bestuurder met de bestuurlijke bevoegdheden; de medezeggenschapsraden op schoolniveau; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op SKPOEL niveau; het Directeurenoverleg in het Bovenschools Management Team (BMT); Raad van Toezicht (positie en de taken zijn formeel geregeld in de statuten). 3.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht voert vanuit zijn rol als toezichthouder en werkgever structureel overleg met de Algemeen directeur/ Bestuurder. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht tot taak ten aanzien van het functioneren van de Algemeen directeur/bestuurder gesprekken te voeren. Deze gesprekken vinden plaats in het kader van de gesprekscyclus vanuit het personeelsbeleid SKPOEL. De Raad brengt op grond van gewijzigde wettelijke bepalingen een eigen verslag uit naast dit Jaarverslag. 3.5 Bovenschools managementteam (BMT) Het bovenschoolmanagement team bestaat uit de Directeuren van de SKPOEL scholen en staat onder leiding van de Algemeen directeur/bestuurder. Het bovenschoolmanagementteam is in 2012 negen keer bij elkaar gekomen. In bijlage 3.5 staan de besproken onderwerpen. Diagram: organogram SKPOEL NB: iedere school heeft een eigen MR. Omwille van de duidelijkheid van het organogram zijn de MR en de uitwerking van het Schoolteam alleen bij De 4 Heemskinderen weergegeven. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

10 4 MILIEU EN VEILIGHEID Milieu en veiligheid zijn in 2009 voor het eerst benoemd. Dit is een logisch gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen in waarden en normen, wetgeving (ARBO, privacy) en toenemend gebruik van communicatietechnologie. Het is tegelijkertijd een logische afgeleide van de identiteit van SKPOEL, die benadrukt dat alle participanten zich thuis en geborgen moeten kunnen voelen. Stappen milieu en veiligheid De Gedragscode voor iedereen die zich op school bevindt of bij de school betrokken is, is klaar; de Gedragscode is er op gericht de scholen veilig te maken en (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, vandalisme of diefstal tegen te gaan; implementatie zal in 2013 plaatsvinden. voor de bedrijfshulpverleners (BHV) zijn basis- en herhalingstrainingen georganiseerd; er zijn metingen uitgevoerd om enig risico op asbestbesmetting te kunnen bepalen; begin 2013 zullen de metingen zijn afgerond en wordt waar nodig gesaneerd Resultaten milieu en veiligheid het vorig jaar ontwikkelde digitaal instrument (Cd-rom) waarin alle voor veiligheid en verwante thema s belangrijke protocollen en richtlijnen zijn gebundeld, is in 2012 tevens bereikbaar geworden via SharePoint; de BHV-trainingen zijn geactualiseerd; de tegen het einde van het kalenderjaar 2011 door ouders/verzorgers ingediende klacht is afgehandeld. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

11 5 HUISVESTING Doelen huisvesting de schoolgebouwen van de Stichting hebben een aantrekkelijk uitstraling en voldoen op termijn aan de onderwijskundige eisen van de toekomst; de ontwikkelingen binnen Etten-Leur vanuit de structuurvisie+ geven het basisonderwijs de mogelijkheid om in de toekomst over eigentijdse schoolgebouwen van goede kwaliteit te beschikken; verdere realisatie van de beleidsplannen voor huisvesting in Brede Scholen waarin diverse maatschappelijke organisaties samenwerken. Stappen huisvesting de bouw van de Brede School in de wijk Het Hooghuis, De Vleer, is klaar; verhuizing van De Hofstee vindt plaats in januari 2013; De projectgroepen voor De Hasselbraam (renovatie) en voor de zogenaamde Spoorzone (nieuwbouw D n Overkant) zijn in volle gang; Voor de 4 Heemskinderen is de locatiekeuze nog niet afgerond; dit zal naar verwachting begin 2013 plaatsvinden De claim voor de meerkosten voor brandveiligheid is met het oog op toekomstige projecties in goed overleg met de gemeente ingetrokken. Resultaten huisvesting De aanbesteding voor nieuwbouw voor De Spoorzone is gedaan; de voorbereidingen voor de renovatie van De Hasselbraam zullen in 2013 leiden tot aanbesteding en start; Het Meerjaren Onderhoud Plan is geactualiseerd met het oog op de geplande her- en verbouwplannen voor de scholen. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

12 6 FINANCIEEL BELEID EN BEHEER 6.2 Balans De balans toont het overzicht van bezittingen en hoe deze gefinancierd zijn. Hierna volgt de balans per Beleid Uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met hun doel worden gebruikt. Doelstelling daarbij is dat zoveel middelen als financieel en maatschappelijk verantwoord is, op de werkvloer worden ingezet. Daarbij worden alle wettelijke bepalingen toegepast 9. De financiën worden per school geadministreerd. Daarnaast heeft iedere school een bankrekening waarop de kasstroom van schooleigen activiteiten wordt verantwoord. Vanwege de goede liquiditeit worden de investeringen vooralsnog uit eigen middelen betaald. Wanneer een te groot beslag op de liquiditeit dreigt, worden investeringen in de tijd gespreid. Een liquiditeitsbegroting voorkomt ongewenste overdruk vanuit investeringen. Overgebleven liquiditeitsruimte wordt kortlopend of met directe opeisbaarheid en strikt risicomijdend belegd. In de volgende paragrafen worden op hoofdlijnen het financiële beheer en de resultaten daarvan verantwoord. De gedetailleerde financiële jaarrekening, die voldoet aan alle daartoe gestelde wettelijke eisen, is separaat opgesteld door administratiekantoor Dyade en gecontroleerd door Pricewaterhouse Coopers en vormt de basis van deze paragrafen. Doelen financiën er is een transparant systeem van financiële planning en control op stichtings- en schoolniveau; er wordt gewerkt met meerjarenbeleidplannen met vermelding van inzet van middelen; beschikbare budgetten worden zoveel mogelijk vraaggericht ingezet. Stappen financiën de financiële risico-inventarisatie en het daaraan gekoppelde vermogens- en liquiditeitenbeheer van 2010 zijn geactualiseerd; als doorontwikkeling wordt in 2013 de koppeling aan risico- en kwaliteitsmanagement voorzien. de verwerking van facturen tussen Stichting en scholen en administratiekantoor zijn verregaand gedigitaliseerd, waardoor de efficiency is verhoogd en enkele procenten op administratieve kosten is bezuinigd; de overstap van CASO naar RAET is in 2012 succesvol afgerond. Resultaten financiën Sinds halverwege 2009 worden er gesprekken gevoerd met de Directeuren van de scholen; in deze zogenaamde softclose -gesprekken worden verschillen tussen begroting en realisatie geanalyseerd en besproken; De financiën van de Stichting SKPOEL vertonen een gezond beeld. De control is via de ontwikkeling en implementatie van financieel beleid (Management Rapportage planning, Financieel Beleidsplan) en instrumenten (Liquiditeitsbegroting, softclose 10 gesprekken met de scholen) toegenomen. De Stichting houdt een solide financiële basis. In de navolgende paragrafen wordt dit zichtbaar gemaakt. Toelichting op de balans Activa: Onder de post materiële vaste activa staan ook de kosten die gemaakt moesten worden voor de afstoting van de gebouwen van Onder de Torens/De Barkentijn tegen het einde van 2008, groot ,--. Om de kosten hiervan te spreiden, is de bekostiging hiervan gerealiseerd door een lening te sluiten bij de Gemeente Etten- Leur (zie ook passiva). De afschrijvingen op het actief worden gebruikt voor de aflossing op de lening. De post materiële vaste activa is toegenomen doordat er zowel voor vervanging als voor uitbreiding is geïnvesteerd in ICT en in leermiddelen. Door de bewust geplande hoge inzet van mensen en middelen waarvan de kosten zijn uitgegaan boven de inkomsten, is de effectenportefeuille afgenomen om de liquide middelen hoog genoeg te houden voor de normale dagelijkse exploitatie maar ook met het oog op herhuisvestingskosten in 2012 en 2013, waarvan bij de productie van deze jaarcijfers nog niet alle investeringen en kosten aan ons zijn gefactureerd. Een deel van de vrijvallende effecten is daarom niet herbelegd. Passiva: Het eigen vermogen is afgenomen door het verlies over De omvang van de voorzieningen is licht toegenomen omdat de onttrekkingen kleiner waren dan de dotaties. De lening van de Gemeente Etten-Leur als langlopende schuld is aangegaan om de kosten voor afstoting van de gebouwen van Onder de Torens/De Barkentijn, die eind 2008 plaatsvond, in de tijd te spreiden (zie ook activa). De kortlopende schulden zijn met name door een toename van de crediteurenpositie per einde boekjaar hoger dan vorig jaar. Het gaat evenwel om een momentopname. In de volgende paragraaf wordt de exploitatie toegelicht. Een volledige en uitgebreide toelichting staat in het financiële jaarverslag, bijlage Deze tekst is gebaseerd op het Treasuryverslag dat in de Jaarrekening is opgenomen. 10 Het gaat hierbij om kwartaalafsluitingen. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

13 6.3 Exploitatie In onderstaand exploitatieoverzicht worden de inkomsten en de kosten van het boekjaar vergeleken met de begroting Vermogen en beheer (Treasury) De belangrijkste eigenschap van (eigen) vermogen is de kracht van de bufferfunctie om bedrijfsrisico s en tegenvallers op te vangen. Daarnaast is vermogen nodig om investeringen te kunnen doen. De combinatie daarvan wordt tot uitdrukking gebracht in de zogenaamde Kapitalisatiefactor 13. Belangrijk is de inschatting van de bedrijfsrisico s die in het boekjaar tot aanscherping van het beleid voor vermogensbeheer (Treasury) heeft geleid. Afgezet tegen overheidsnormen is de conclusie dat liquiditeit/vermogen per ultimo boekjaar 2012 geen aanleiding geven tot signalering en/of verhoogde interesse van de Overheid. 6.5 Kengetallen Hierna volgen de belangrijkste kengetallen na een beknopte beschrijving per kengetal. De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de Stichting op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit is een momentopname op 31 december. Dit kengetal kan worden bepaald in de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen. De Kapitalisatiefactor (zie 6.4 hierboven) kan worden bepaald door het balanstotaal inclusief voorzieningen af te zetten tegen de totale (rijks-) inkomsten. OCW bepaalt de signaleringsgrenzen 14 waarbinnen de omvang van het vermogen zich in een normale situatie moet bewegen. Analyse Personeel De hogere personeelslasten zijn met name veroorzaakt door de in 2010 bewust aangehouden tijdelijke boventalligheid in de formatie alsnog in 2011 en in 2012 door te trekken. Hierdoor is zichtbaar dat het Bestuur heeft gekozen voor tijdelijke boventalligheid ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast zijn in sommige gevallen payrollers ingezet om te kunnen komen tot afbouw van verplichtingen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre de Stichting op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit kan worden bepaald door de verhouding tussen de vlottende activa (de som van liquide middelen, de vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden. Dit is de zogenaamde quick ratio. De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met liquiditeitsoverschotten wordt omgegaan. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen resultaat uit de gewone bedrijfsvoering en de totale opbrengsten. Materiële Instandhouding (afschrijvingen, huisvesting, overige) Er is meer geïnvesteerd in ICT en leermiddelen dan voorzien. Daarnaast zijn de huisvestingslasten hoger uitgevallen door onverwacht hoge kosten voor dagelijks onderhoud van gebouwen (binnenzijde). De overige instellingslasten worden in negatieve zin vertekend doordat enkele grote kostenposten die ten laste zijn van 2011 niet meer in dat jaar konden worden geboekt. Verder is bij de reproductiekosten een inhaalslag gedaan om afrekeningen niet meer in een volgend boekjaar te doen. Financieel De niet dagelijks noodzakelijke geldelijke middelen worden rentedragend maar tegelijkertijd risicomijdend uitgezet. Er is sprake van enig herstel van het rendement op deze middelen. Tegelijkertijd zijn de betreffende waardepapieren opnieuw gewaardeerd 12 waardoor een eenmalig boekvoordeel is gerealiseerd. Concluderend kan worden vastgesteld dat een kleiner verlies is gerealiseerd dan voorzien door een combinatie van zorgvuldige reductie van personele inzet en een onvoorzien eenmalig boekvoordeel op waardepapier. Deze cijfers duiden op een degelijke financiële positie voor korte, middellange en lange termijn. Vanzelfsprekend leidt een verliesgevende exploitatie bij het kengetal rentabiliteit tot de kwalificatie onvoldoende, echter dient dit altijd in samenhang met de overige kengetallen te worden beoordeeld. Het totaalbeeld biedt nog steeds de in 2011 beoordeelde ruimte om de personele exploitatie binnen enkele jaren gefaseerd naar budgetneutraal om te buigen Bij het opstellen van de begroting van 2012 is uitgegaan van de plannen voor 2012 terwijl tegelijkertijd terug is gekeken naar de realisaties in Daarom heeft een separate terugvergelijking van de realisaties van 2012 naar de realisaties van 2011 geen relevantie. 12 Grondslag is nu de nominale waarde. 13 In voorgaande jaren werd dit uitgedrukt in het zogenaamde Weerstandsvermogen. 14 Bij over- of onderschrijding kan onderzoek vanuit het Rijk plaatsvinden. 15 Een voorbehoud moet steeds worden gemaakt voor onvoorziene omstandigheden. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

14 7 PLANNEN VOOR 2013 EN DAARNA Leerlingen, onderwijs en identiteit: er is uitgebreide communicatie over vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) om eventuele taal - en ontwikkelingsachterstand te voorkomen of terug te dringen; voldoende leerlingen stromen nu door naar een vroegschool; aanbod, pedagogisch klimaat, educatief handelen, interne begeleiding en omgang met ouders van voor- en vroegscholen zijn op elkaar afgestemd; voor- en vroegscholen zorgen voor de zogenaamde warme overdracht; de doorgaande lijn naar voortgezet onderwijs is versterkt met aandacht voor onderwijsontwikkeling, afstemming schoolkeuze (groep 8), inschrijfprocedures, doorgaande lijn zorgondersteuning, terugkoppeling schoolloopbaan VO naar PO; de partnerschap in de keten van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning (de zogenaamde vijf O s) is doorontwikkeld; er vindt heroriëntatie plaats op taal- en rekenonderwijs; handelingsgericht werken heeft prioriteit; voor Passend Onderwijs wordt de regionale samenwerking in het nieuwe Samenwerkingsverband 3003 doorontwikkeld; visie en missie worden geformuleerd en het ondersteuningsplan wordt opgesteld; de bestuurlijke inrichting wordt vastgelegd in een rechtspersoon, een bestuursmodel en een financiële structuur; inspraak wordt geregeld door middel van een ondersteuningsplanraad, die door een voorafgaande klankbordgroep in het leven wordt geroepen; alle deelnemende scholen hebben de opdracht met inzet van eigen middelen aan de in september 2012 vastgestelde definitie van Basisondersteuning te voldoen, de SKPOEL-scholen zullen hierop een stevige inspanning leveren om dit binnen een realistische termijn in te richten; ICT-beleidsplan is vastgesteld met koppeling naar gestructureerde ICT plannen van de scholen; de in 2012 vastgestelde bekwaamheidsrichtlijnen zijn geïmplementeerd voor leerlingen en personeel; kennisdeling binnen scholen wordt gefaciliteerd (SharePoint); er is beleid voor toepassing van social media 16. Personeel en organisatie: de voorziene krimp van de leerlingenpopulatie na schooljaar is omgezet in organisatie- en personeelsinzet 17 en allocatie van financiën; binnen het Integraal Personeelsbeleid (IPB) wordt de volgende fase van de functiemix tijdig geïmplementeerd; voor verdere professionalisering van het personeel worden beroepshouding en competentiemanagement en opleiden op de werkplek (door)ontwikkeld; planmatig wordt samenwerking op bestuursniveau met anderen op strategisch en/of operationeel niveau onderzocht en gerealiseerd. Milieu en veiligheid: de Convenant Veilige School is volledig geïmplementeerd en geactualiseerd 18 ; er zijn eveneens gedragscodes voor veilig gebruik van nieuwe media en ICT, inclusief internet, door personeel, derden op school aanwezig en leerlingen vastgesteld en geïmplementeerd; op basis van de actie asbest in scholen van de Staatssecretaris is gestart met een grondige inventarisatie. Omstreeks maart 2013 zullen de uitkomsten hiervan bekend zijn en waar nodig in nauwe samenwerking met de gemeente tot adequate maatregelen leiden. het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) is in overeenstemming met de planning van verhuizingen en renovaties in de komende jaren; bij overgang naar een nieuw gebouw wordt groot onderhoud opgenomen in de betreffende beheersovereenkomst; voor alle MultiFunctionele Accomodaties (MFA s) is het bestuur per MFA ingericht; er liggen plannen voor eventueel gezamenlijk facilitair beheer. Communicatie en PR: de herpositionering van Stichting en scholen heeft onder de slogan Samen krachtig vooruit gestalte gekregen; de huisstijl is vastgelegd in een huisstijlboek 19 en volledig doorgevoerd; brochures en websites worden ingezet om de corporate story zowel individueel als gezamenlijk in- en extern uit te dragen en te verankeren, waardoor de scholen zich krachtig profileren en onderscheiden in het verzorgingsgebied; voor Passend Onderwijs wordt een voorbeeldrol genomen en ambitieus uitgedragen; communicatie met alle stakeholders, zowel in- als extern, heeft structureel aandacht; kennisdeling tussen de SKPOELscholen vindt met vanzelfsprekendheid plaats. Financiën en control: de planning- en controlcyclus wordt structureel ondersteund door de managementrapportages (MARAP) in combinatie met kwartaalgesprekken; de financiële deskundigheid van het schoolmanagement is ook op het gebied van risico-inschatting en -beheersing verder vergroot; alle financiële plannen, waaronder het de Risico-inventarisatie, Vermogensplan en het Beleggingsplan zijn actueel; de schoolgebonden bankrekeningen van alle scholen worden volledig gecodeerd en zijn vast onderdeel van de kwartaalen jaarcijfers en de besprekingen daarover. Kwaliteit: De bestaande en operationele elementen van kwaliteitszorg en risicomanagement worden geïntegreerd en gecompleteerd in één afgerond geheel; koppeling aan stichtingsbeleid en vastlegging van schoolbeleid vindt structureel plaats in individuele Schoolplannen; kwaliteitsindicatoren 20 worden structureel gemonitord, afgezet tegen normen 21 en in kwartaalgesprekken 22 opgenomen; de uitkomsten worden zowel gebruikt voor sturing als voor horizontale en verticale verantwoording. Begroting 2013 De benoemde beleidsplannen leiden tot de volgende begroting voor Huisvesting: de Hofstee verhuist in januari naar de nieuwe brede school De Vleer; voor De Hasselbraam en de Spoorzone (D n Overkant) zijn architecten en aannemers geselecteerd en hebben aanbestedingen plaatsgevonden (afronding renovatie respectievelijk nieuwbouw en verhuizing van De Hasselbraam en D n Overkant zijn gepland in 2014); de locatie voor De 4 Heemskinderen ligt vast; 16 Daarbij gaat het bijvoorbeeld om Facebook, Whatsapp, Twitter. 17 Mobiliteit vindt zoveel mogelijk plaats op basis van belangstelling. 17 Bij actualisatie wordt onder meer gekeken naar wettelijke veranderingen zoals terzake van taken vertrouwenspersoon, pestgedrag en discriminatie op basis van geaardheid. 19 Aan de scholen worden diverse formats ter beschikking gesteld. 20 Bijvoorbeeld: tevredenheid van ouders en personeel wordt systematisch gemeten. 21 Bijvoorbeeld: CITO eindtoetsresultaten dienen zich minimaal bevinden op het niveau van de referentiegroep, en: alle scholen vallen binnen het reguliere inspectietoezicht. 22 Ieder kwartaal wordt met gebruikmaking van diverse indicatoren met de schooldirecties inhoudelijk overlegd over financiën, personele inzet en kwaliteit van het onderwijs. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

15 Tabel: realisatie 2012 en begroting 2013 Belangrijk is met name de voorziene afname van de Rijksbijdragen in 2013 hoofdzakelijk als gevolg van de afname van het leerlingenaantal op 1 oktober Bij het opstellen van de begroting voor is rekening gehouden met verdere afname 24. Om de onderwijskwaliteit te kunnen blijven waarborgen maar tegelijkertijd de personele inzet op beheerste wijze af te bouwen, is opnieuw gekozen voor het accepteren van een tekort in 2013, maar wel verder afnemend ten opzichte van 2012 en In de tweede helft van 2013 wordt planmatig een afname van het personeelsbestand voorzien, waardoor een negatieve ontwikkeling na schooljaar wordt omgebogen. 23 De begroting voor een kalenderjaar vindt plaats in het laatste kwartaal van het voorafgaande kalenderjaar. 24 Bij de telling in oktober 2012 blijkt sprake te zijn van groei als gevolg van enerzijds onvoorziene autonome groei op enkele scholen en anderzijds door sluiting van scholen van andere stichtingen. Het laatste is vanzelfsprekend te zien als een éénmalig effect. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

16 BIJLAGEN Bijlage 1.2 agenda GMR Overleg Tijdens de verslagperiode is de raad zes keer bijeen geweest. Het Bestuur van SKPOEL wordt vertegenwoordigd door de Algemeen directeur/bestuurder, de heer J.J. van Oers. In het verslagjaar heeft voorbereiding van diverse onderwerpen plaatsgevonden in Werkgroepen van de GMR. Deze zijn: Werkgroep Huisvesting, Werkgroep Beleid en Organisatie en Werkgroep Personeelsaangelegenheden. De volgende punten zijn onderwerp van overleg: Vanuit maatschappelijk perspectief: Voortgang huisvesting/ontwikkeling Spoorzone, De Hasselbraam, Het Hooghuis, De 4 Heemskinderen en t Carillon (Huisvesting) Passend onderwijs: reorganisatie samenwerkingsverband en bestuurlijke vormgeving (Beleid en Organisatie) Schooltijden Vanuit onderwijsperspectief: TSO Protocol allergie en medicijnen (vastgesteld) Uitwisselingsprogramma tussen SKPOEL-scholen Samenwerking MR en Oudervereniging Strategisch beleidsplan Vakantierooster (Beleid en Organisatie; ingestemd) Zorgplan 2012 SWEZ (Beleid en Organisatie, goedgekeurd) Vanuit personeelsperspectief: Mobiliteitsbeleid (Personeelsaangelegenheden; goedgekeurd) Bovenschools formatieplan (Personeelsaangelegenheden; ingestemd) Payroll-constructie Vanuit bedrijfsvoeringsperspectief: Jaarverslag 2011 (Beleid en Organisatie; inclusief begroting 2012); Lancering nieuwe huisstijl SKPOEL Verder besteedt de GMR aandacht aan de eigen organisatie, planning van activiteiten en bijeenkomsten, cursussen en verdere ontwikkeling. De GMR heeft een eigen jaarverslag opgesteld over Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

17 Bijlage 3.1 Personeel Gemiddeld verzuim per school in 2011 De verzuimcijfers geven vanaf 2010 de gemiddelden weer over het hele kalenderjaar 25. De branchecijfers komen normaliter pas een jaar later beschikbaar. Het is dan ook gebruikelijk om de ontwikkeling af te leiden uit een vergelijking met branchecijfers 26 over voorafgaande jaren. Het gemiddelde over 2011 toont aan dat eerdere signalen uit de bedrijfstak die wezen op een verdere stijging, correct zijn. Ook bij SKPOEL is in 2011 een stijging zichtbaar, maar veel kleiner dan in de sector. De cijfers over 2012 laten zien dat over het geheel kan worden geconcludeerd dat het gemiddelde verzuim binnen SKPOEL structureel en ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Leeftijdsopbouw personeel in categorieën 27 De genoemde percentages kunnen niet onderling worden vergeleken omdat de leeftijdscategorieën onderling sterk in omvang verschillen. Duidelijk zichtbaar is dat de leeftijdscategorie in het verslagjaar het sterkst is toegenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het overschrijden van de leeftijdsgrens door een aantal mensen uit de naastjongere categorie. 25 De weergegeven cijfers zijn per einde van een kalenderjaargemiddelden over een volledige periode van 12 maanden. 26 De beschikbare branchecijfers zijn gesplitst naar OP en OOP. Deze zijn omgerekend naar cijfers voor het totale personeel met de percentuele verhoudingen tussen aantallen OP en OOP zoals die binnen SKPOEL bestaan. 27 Deze cijfers zijn momentopnames per einde kalenderjaar. De aantallen variëren per tijdvak per categorie. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

18 Bijlage 3.2 Algemene administratieve gegevens en contactinformatie BS De Pontus BRIN directeur 08YB dhr. F. Kleemans Adres: Gruiterstraat 1, 4871 KS Etten-Leur (hoofdgebouw) Telefoon: E mail: Website: BS De Hasselbraam BRIN directeur 09VO dhr. H. Hoppenbrouwers 28 Adres: Beukenlaan 45, 4871 VG Etten-Leur (hoofdgebouw) Telefoon: Website: BS D n Overkant BRIN directeur 10PI dhr. C. Schrauwen Adres Stationsstraat 23, 4870 AC Etten-Leur (hoofdgebouw) Telefoon: Website: BS De 4 Heemskinderen BRIN directeur 10GE dhr. J. Gobbens Adres: Banakkerstraat 39, 4873 AL Etten-Leur Telefoon: Website: BS De Hofstee BRIN directeur 11DS dhr. J. Slangen Adres: Lage Neerstraat 74, 4872 NB Etten-Leur Telefoon: Website: SBO Het Kompas BRIN directeur 00V0 dhr. J. Verschueren Adres: Van Genkstraat 10, 4871 XA Etten-Leur Telefoon: Website: Stichting SKPOEL BRIN Alg. directeur/bestuurder Bestuurskantoor dhr. J.J. van Oers SBM dhr. E.F. Suurhoff directiesecretaresse Mw. M.J. de Jong Adres: Lange Brugstraat 23, 4871 CL Etten-Leur Telefoon: Website : BS t Carillon BRIN directeur 10XF mevr. A. Vernooij Adres: Triangeldreef 21, 4876 EG Etten-Leur Telefoon: Website: 28 Tot 1 januari Hij wordt opgevolgd door mevrouw W. Huffelen. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

19 Bijlage 3.4 Verslag Raad van Toezicht Op grond van wettelijke bepalingen dient dit verslag te worden toegevoegd aan het Jaarverslag van SKPOEL over kalenderjaar De Raad van Toezicht voert vanuit zijn rol als toezichthouder en werkgever structureel overleg met de Algemeen directeur/ Bestuurder. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht tot taak ten aanzien van het functioneren van de Algemeen directeur/bestuurder gesprekken te voeren. Deze gesprekken vinden plaats in het kader van de gesprekscyclus vanuit het personeelsbeleid SKPOEL. Nog in 2011 is besloten met ingang van 2012 een beperkte onkostenvergoeding toe te kennen. De Raad bestond uit: Voorzitter G.J.M. (Frida) Vergunst van Diepen Vicevoorzitter R. (Ruud) Landesbergen Lid J.W.M. (Joost) van Rooij Lid D.A.A.M. (Diana) Goossens Lid T. (Ton) Beekers (overleden op 22 mei 2012) Lid P.J. (Peter) van den Broek In het verslagjaar is gemiddeld tweemaandelijks overleg gevoerd met de algemeen directeur/bestuurder. Vergaderdata: 18 januari, 21 maart, 23 mei, 20 juni, 26 september, 14 november. In het reguliere overleg van de Raad van Toezicht met de algemeen directeur/bestuurder zijn de volgende onderwerpen besproken: Vanuit maatschappelijk perspectief: Passend Onderwijs (waaronder OOK en expertisecentrum/swez) locatie keuze De 4Heemskinderen en ontwikkeling Spoorzone Samenwerking in het onderwijs in Etten-Leur Identiteit en imago (waaronder herpositionering, missie, visie, kernwaarden, communicatie en themadag) Asbest (inventarisatie en verdere aanpak) Regeerakkoord Vanuit onderwijsperspectief: Strategisch Beleidsplan (waaronder strategische kaart) VVE-beleid Resultaten (waaronder CITO) en uitstroom (onderdeel van MARAP) Gemiddelde groepsgrootte (onderdeel van MARAP) Investering in nascholing (onderdeel van MARAP) Vanuit bedrijfsvoeringsperspectief: Ontwikkeling en ingebruikneming van De Vleer Risico- en kwaliteitsmanagement Management rapportages (MARAP) Vanuit financieel perspectief: Financiële ontwikkelingen (waaronder solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor; onderdelen van MARAP en vermogenspositie/risicobuffer) Ontwikkeling GGL en personele last per leerling (onderdeel van MARAP) Jaarverslag en accountantsverslag 2011 (inclusief financiën; vastgesteld 29 ) Afwikkeling kostenproblematiek rond brandveiligheid De Raad besteedde, zoals vereist, aandacht aan de eigen organisatie en deskundigheidsbevordering. Ook in 2012 is geëvalueerd. Evaluatie vindt jaarlijks plaats, maar ook bijvoorbeeld bij een wisseling in de bezetting van de Raad. Hierbij is ingezet op een evenwichtige spreiding van competenties (Profielmix). Het reguliere, jaarlijkse gesprek met de GMR heeft plaatsgevonden. In het verslagjaar is de Raad begonnen de individuele scholen te bezoeken. Doel daarvan is onder andere om meer begrip te krijgen voor de diversiteit in onderwijsconcepten. Deze serie bezoeken zal naar verwachting begin 2013 worden afgerond. Het functioneringsgesprek met de algemeen directeur/bestuurder is door de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht gevoerd en daarna met hem de in de Raad besproken. Op 12 december heeft Harry Hoppenbrouwers met een onderwijssymposium afscheid genomen als directeur van De Hasselbraam. Een deel van de Raad heeft aan dit symposium deelgenomen. Per september 2012 worden de verslagen gemaakt door mevrouw L. (Lenneke) de Jong. Namens de Raad, G.J.M. (Frida) Vergunst van Diepen voorzitter Vanuit personeelsperspectief: Functioneringsgesprek met algemeen directeur/bestuurder (vanuit werkgeverschap, door voorzitter en vicevoorzitter) Mobiliteit (onderdeel van MARAP) Verzuimpreventie en beheersing (onderdeel van MARAP) Het overlijden van Henny Gerlof (De Pontus) 29 Met décharge voor de algemeen directeur/bestuurder. Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

20 Bijlage 3.5 BMT In het verslagjaar zijnde volgende onderwerpen besproken: Vanuit maatschappelijk perspectief: Studiedag SWEZ en vervolgstappen ID-kaarten leerlingen incidentenregistratie Passend Onderwijs (waaronder SWEZ, IB-netwerk, ondersteuningsprofiel, basisondersteuning, expertise inventarisatie, Expertisecentrum Exc-Z/El-lent en OOK) Samenwerking PO/VO Schooltijden Schoolzwemmen Huisvesting en brede scholen Vanuit onderwijsperspectief: Vertrouwenspersonen Aanvraag MI bij groei 1 maart Nascholing en begeleiding Strategisch beleidsplan Identiteit (waaronder DKSR) Samenwerking met externe begeleiding MR Statuut Schoolleidersbijeenkomst (4 februari 2013) Vakantieregeling Voor- en vroegschoolse educatie (VVE; waaronder Wet OKE) Vanuit bedrijfsvoeringsperspectief: Evaluatie inzet CPV Protocol vervangingen A-pool Profilering SKPOEL en lancering nieuwe huisstijl ESIS (waaronder module groepsplannen) Jaarverslag 2011 (akkoord) Schoolbezoeken door Raad van Toezicht Brandveiligheid (waaronder cursus alarminstallatie) Controle speeltoestellen (binnen en buiten) Verhuizing Hofstee (overdracht gebruikte materialen aan andere SKPOEL-scholen) Asbest Ontwikkeling leerlingenaantallen SWEZ Vanuit financieel perspectief: Ontwikkeling leerlingenaantallen Bezuinigingen Gezamenlijk inkopen Vanuit personeelsperspectief: SKPOEL-dag Bestuursformatieplan en formatie per school Regeling interne mobiliteit RDDF en eventuele afvloeiing Lerarenbeurs Nieuwe kandidaten LB-functie Staking 6 maart Hoe om te gaan met aanvragen voor onbetaald verlof (kort/langdurig) Vertrek en procedure opvolging Harry Hoppenbrouwers Jaarplanning BICT (akkoord) Interne studiedagen Overlijden van Henny Geldof (De Pontus) Jaarverslag over boekjaar Jaarverslag over boekjaar

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

SKPO, samen voor schitterend onderwijs

SKPO, samen voor schitterend onderwijs SKPO Eindhoven e.o. Jaarverslag 2014 SKPO, samen voor schitterend onderwijs Voorwoord Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur. Onze scholen staan in een omgeving waar het werken aan vooruitgang

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking Verantwoording van financiën in het primair onderwijs Een handreiking Voorwoord In de Haagse politieke arena spreekt men met regelmaat over de financiële situatie in het onderwijs. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie