Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt"

Transcriptie

1 Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

2 Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 2

3 Inhoudsopgave 1 Cursusbeschrijving 4 2 Inleiding Leerdoelen Werkvormen Literatuur Tijdsbesteding Studieplanner Activiteiten per bijeenkomst Toetsing en beoordeling Toetsen Toetscriteria Toetsafname en inzage Beoordeling Normering Weging Eigenaren toets Verantwoording van leerdoelen naar eindkwalificaties Leerdoelen in toetsonderdelen Verantwoording naar de Dublindescriptoren en SBL competenties Verantwoording naar de Kennisbasis Opdrachten 29 6 Bijlagen 30 Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 3

4 1 Cursusbeschrijving Titel De leraar, leerling en het lesgeven Title Teacher, student and teaching Organisatorische gegevens Studierichting Alle opleidingen, Bachelor Studiefase/categorie Propedeuse Osiris cursuscode OAR-PLEERLES-12 Punten 5 EC Voertaal Nederlands Aanvangsblok VT en DT: jaar 1: continu Werkvormen Diverse werkvormen. Toetsen: Verslag 50% Opdracht 50 % Ingangseisen: Geen Contact persoon Inhoudelijke gegevens Inhoud Talen: Karina Boom, Exact: Gerald van Dijk, Mens en Maatschappij: Marjolijn de Kroon Leerstof, werkvormen en activiteiten: Lesgeven, oriëntatie op de leerling, oriëntatie op het leerproces, plannen van leeractiviteiten Vaardigheden: Basiscommunicatie, Presenteren; ontwerpen van een les m.b.v. een model voor didactische analyse en checklists; uitvoeren minilesjes (incl. een hand-out m.b.t. het gekozen onderwerp); instrueren en begeleiden; feedback geven en ontvangen; informatiezoekvaardigheden en bronvermelding. Toetsen en beoordelingscriteria: Product: Dossier met lesplan en terugblik op minilessen inclusief feedback en leerwinst en de verplichte schriftelijke opdracht. Het gehele product wordt opgenomen in het digitaal portfolio (WinVision). Toetsing: Terugblik op uitvoering (dossier met docentengedrag inclusief voorbereiding en uitvoering, ontvangen feedback en leerwinst), verantwoord vanuit de literatuur. Beoordeling op basis van een rubric. Schriftelijke opdracht met daarin aandacht voor de kernbegrippen van het verplichte boek (.Geerts W. Van Kralingen R. (2011), Handboek voor leraren, Coutinho, Bussum) Alleen H2,3,4,9,10,11. Studielast: Contacttijd: 3 uur p.w.(voltijd 4 of 5 uur) Docentgestuurd 1 uur Groepscontacttijd 2 uur Zelfstudie: rest Korte omschrijving: In deze cursus komt de basis van het lesgeven en begeleiden van onderwijsactiviteiten aan de orde. We kijken naar de relatie tussen leraar en leerlingen. Ook is er aandacht voor het Nederlandse onderwijssysteem en voor (nieuwe) didactische basisprincipes. Tenslotte wordt er geoe- Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 4

5 fend in het ontwerpen van een lesplan en het geven van een miniles. Doelstellingen: De student: Kan een beschrijving geven van het Nederlandse onderwijssysteem. Heeft aandacht voor de diversiteit van leerlingen in de klas. Maakt kennis met het belang van structuur en begeleiding in de klas (ordeproblematiek) Kan typen leerdoelen onderscheiden en leerdoelen formuleren. Kan een (mini)les plannen en uitvoeren met aandacht voor beginsituatie, leerdoelen, lesfasering en keuze voor werkvormen. onderwijskundig en didactisch onderbouwd vanuit de literatuur. Maakt bij de miniles gebruik van ICT-middelen. Doet ervaring op met het zoeken en beoordelen van informatie volgens een bepaald systeem. Legitimering: SBL-Competentie: 1,2,3,7 Kennisbasis: (oriënterend): Domein 1.1.2; 2.1.2; 2.2.2; 2.5.2; Dublindescriptoren: Deze worden vermeld in de studiehandleiding. Veronderstelde voorkennis Materialen: N.v.t. Cursushandleiding Sharepointsite Boeken: Geerts W. Van Kralingen R. (2011), Handboek voor leraren, Coutinho, Bussum Donk van der C (2010) Praktijkonderzoek in de school, Coutinho alleen t/m (druk 2010) of t/m (druk 2012) en (beide drukken). Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 5

6 2. Inleiding In deze cursus ga je samen met de docent en je medestudenten op ontdekkingstocht. Wat is leren, hoe leer je zelf en hoe bevorder je het leren bij je toekomstige leerlingen. De basis van het lesgeven en begeleiden van onderwijsactiviteiten komt aan de orde. We kijken naar de relatie tussen leraar en leerlingen. Als aankomend docent heb je kennis en inzicht nodig m.b.t. didactische basisprincipes die van belang zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van onderwijs. Ondanks het feit dat onderwijs verzorgen een zeer heterogeen complex van gedragingen omvat en iedere onderwijsleersituatie min of meer uniek is, zijn er niet te min steeds terugkerende gemeenschappelijke elementen aan te geven. We denken hierbij aan het bepalen van doelstellingen, beginsituatie, werkvormen, evaluatie en het afstemmen ervan. In deze cursus maak je kennis met deze componenten die in hun onderlinge samenhang worden weergegeven in een didactisch model. Verder leer je welke overwegingen een rol spelen om tot een verantwoorde keuze te komen van werkvormen en media in zijn algemeenheid. Als student heb je als leerling vele jaren ervaring opgedaan tijdens je school en studietijd. Je hebt daardoor vaste ideeën gekregen over onderwijs zeker over de manier hoe je als lerende omgaat met het leren. In deze cursus kom je een andere kijk op leren tegen die kan botsen met jouw ideeën over leren. Het gaat dan niet alleen om de manier hoe je theorieën bestudeert en deze als kennis opslaat. In de literatuur noemt men dit leren vaak de grote T (THEORIE). Maar ook om de manier waarop je de theorie kunt gebruiken en toepassen in de praktijk. In de literatuur ook genoemd de kleine t (theorie). Als je straks voor een groep staat als leraar en begeleider van leerlingen is het belangrijk inzicht te hebben in de manier waarop een ieder leert. Tijdens het plannen van je lessen is dit een van de aandachtspunten van de beginsituatie van je leerlingen. Daarnaast leer je ook hoe het Nederlands onderwijssysteem in elkaar zit. Je eigen ervaringen spelen deze hele cursus een grote rol, want naast het bestuderen en analyseren van theorieën en het maken van opdrachten zul je een eerste stap maken in de richting van het primaire proces van het onderwijs. Het geven van een miniles Deze miniles is gebaseerd op de eigen ervaringen, de analyse van de bestudeerde theorie en het maken van opdrachten. Je geeft een korte miniles van 15 minuten over een onderwerp waar je je in thuis voelt. Medestudenten en de docent geven je feedback die je mee kunt nemen als nieuwe leerpunten.. Let op: Deelname aan cursussen is slechts mogelijk na tijdige inschrijving in OSIRIS ( Inschrijven (en eventueel uitschrijven) is mogelijk tot twee weken voor de start van een onderwijsperiode waarin het onderwijs van de desbetreffende cursus wordt gegeven. Zie studiegids. Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 6

7 2.1 Leerdoelen De student: Kan een beschrijving geven van het Nederlandse onderwijssysteem. Heeft aandacht voor de diversiteit van leerlingen in de klas. Maakt kennis met het belang van structuur en begeleiding in de klas (ordeproblematiek) Kan typen leerdoelen onderscheiden en leerdoelen formuleren. Kan een (mini)les plannen en uitvoeren met aandacht voor beginsituatie, leerdoelen, lesfasering en keuze voor werkvormen. onderwijskundig en didactisch onderbouwd vanuit de literatuur. Maakt bij de miniles gebruik van ICT-middelen. Doet ervaring op met het zoeken en beoordelen van informatie volgens een bepaald systeem. In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe deze leerdoelen zich verhouden tot de te behalen eindkwalificaties en te ontwikkelen competenties. 2.2 Werkvormen In deze cursus maak je kennis met allerlei werkvormen: werkcollege, instructie, onderwijsleergesprek, samenwerkend leren, discussie, presentatie, literatuurstudie, enz. Studenten geven (activerende) minilesjes aan elkaar over een zelf gekozen onderwerp. Tijdens en na uitvoering van de minilesjes wordt feedback gegeven met als aandachtspunten: wijze van presenteren incl. lichaamstaal en gebruik van smartboard, instructie, werkvormen, wijze van begeleiden. 2.3 Literatuur Verplichte literatuur: Geerts W. Van Kralingen R. (2011), Handboek voor leraren, Coutinho, Bussum Donk van der C (2010) Praktijkonderzoek in de school, Coutinho alleen t/m (druk 2010) of t/m (druk 2012) en (beide drukken). Aanbevolen literatuur: Zie hiervoor de Sharepointsite behorend bij deze cursus. 2.4 Tijdsbesteding Aantal studiepunten dat je voor deze cursus ontvangt is: 5 EC Totale tijdsbesteding(/ studielast) = aantal EC x 28 uur = 140 uur De tijdsbesteding wordt als volgt verdeeld over de verschillende activiteiten: groepscontacttijd, docent aanwezig 14 uur zelfstandig werken in groepen, docent aanwezig 14 uur (voor voltijd zijn extra uren beschikbaar) ingeroosterde toetstijd 3 uur zelfstudie Overige uren Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 7

8 Les 2.5 Studieplanner Inhoud (wat komt aan de orde) 1 Introductie op de cursus Wat is leren? Hoe leer je zelf, hoe leren je leerlingen? Huiswerk ter voorbereiding Lees hoofdstuk 1 uit het boek Handboek voor leraren. Analyseer dit hoofdstuk en formuleer minimaal 3 vragen of opmerkingen die met de betekenis van het leren te maken hebben. Neem deze mee naar school Maak de volgende opdrachten: Opdracht 1 Wat betekent leren? Schrijf een kort stukje over jouw ervaringen met het leren Kun je kort aangeven hoe jij leert? Wat en wie heb je daarbij nodig Ontdek wat het begrip een levenlang leren betekent. Opdracht 2: Leerstijlen KOLB Maak de test en neem de uitslag mee naar de opleiding. 2 Hoe ziet het onderwijs eruit? Welke ervaringen heb je zelf met onderwijs? Hoe is het Nederlandse onderwijs ingericht? 3 Wat is lesgeven? Planmatig werken Beginsituatie verkennen Doelen formuleren Werkvormen Evalueren van de les Lees: Donk van der C (2010) Praktijkonderzoek in de school, Coutinho: alleen t/m (druk 2010) of t/m (druk 2012) en (beide drukken). Doorloop de cursus Informatievaardigheden voor de FE (zie bijlage 2) Bekijk de online uitgave van Eurydice: base/eurybase_full_reports/nl_nl.pdf En neem uit dit artikel hoofdstukken 5 en 6 globaal door. Richt je vooral op de onderdelen van de inrichting van het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en het beroepsonderwijs. Surf op internet en bekijk verschillende andere sites van het Nederlands onderwijssysteem. Tips websites: / (zie BVE-sites) Maak een mindmap van het Nederlandse onderwijssysteem. Kies twee actuele ontwikkelingen die veranderingen hebben teweeggebracht in het huidig onderwijssysteem en geef je mening in steekwoorden daarover. Benoem twee actuele discussies van het afgelopen jaar op het gebied van hoger onderwijs. Geef aan wat voor invloed ze hebben op het onderwijs. Ga na welke lessen je boeiend vond tijdens je schoolperiode. Geef aan wat maakte, dat deze lessen boeiend en stimulerend waren. Wie of wat waren daar verantwoordelijk voor? Bedenk bij de uitoefening van een hobby of vrijetijdsbesteding welke methodische aanpak je hanteert. Met andere woorden: hoe ga je te werk? Welke systematiek hanteer jij in je dagelijks werk? Ga je planmatig, methodisch aan de slag? Hoe ziet dat eruit? Kun je dit vergelijken met anderen of anders? Hoe dan? Bestudeer uit Handboek voor leraren (2011)hoofdstuk 2, 2.1, Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 8

9 2.3. Zoek op het internet of in de literatuur naar een aantal voorbeelden van lesvoorbereidings-schema s. Lees hoofdstuk 2 uit Het gaat steeds beter, van Lia Bijkerk en Wilma van der Heyde (2009) (is op SharePoint). Vergelijk deze didactische analyse met die uit het Handboek van leraren Geef de verschillen en de overeenkomsten aan. Bestudeer in hetzelfde artikel van Bijkerk en van der Heide (2009) ook de didactische werkvormen. Bekijk het artikel over leerdoelen uit Leren Doceren (2012) staat op SharePoint. Surf zelf op het internet op zoek naar de betekenis van leerdoelen. 4 Orde, structuur en begeleiding in de klas Presenteren Basiscommunicatie Feedback geven Ga in je herinnering na of hoe de leraren met orde omgingen. Wat gebeurde er met de groep als de orde ontbrak? Beschrijf een situatie van wanorde in de les en geef aan wat de leraar kan doen aan dit probleem. Surf op het net en zoek naar een concrete definitie van het begrip communicatie. Geef aan wat daar de belangrijkste aspecten van zijn. Bestudeer het Johari model en beschrijf de kernpunten die belangrijk zijn bij het geven van feedback (zie Bijlage) Bestudeer Walter Geerts en Rene van Kralingen (2011) Handboek voor Leraren, hoofdstuk 4, 4.1, 4.2, 4.5 en 8, Minilessen Loop voordat je begint met de voorbereiding van de miniles de essentiële elementen na van het ontwerpen van een les in een krachtige leeromgeving. Met aandacht voor het methodisch werken. Bereid je lesje verder voor met o.a. het definitieve lesontwerp. Aanbeveling: maak zoveel mogelijk gebruik van activerende werkvormen. Maak een observatieschema met punten waarop je feedback wilt krijgen. Maak voor de schriftelijke verslaglegging een eenvoudig feedbackformulier voor je medestudenten. 6 Minilessen Zie les 5 7 Minilessen en evaluatie Zie les 5 8 Inleveren: Opdracht miniles Schriftelijke opdracht Nederlands Onderwijssysteem Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 9

10 2.6 Activiteiten per bijeenkomst Bijeenkomst 1 Introductie op de cursus Wat is leren? Hoe leer je zelf, hoe leren je leerlingen? Te verwachten leerresultaten: Je kunt met behulp van je eigen ervaringen en de eerste kennismaking over het leren van leerlingen je eigen definitie geven over wat leren voor jou betekent. Je kunt uit de theorieën de belangrijkste bouwstenen aangeven die van betekenis zijn bij de huidige opvatting over het leren van de leerling. Studieactiviteiten voor de bijeenkomst Lees hoofdstuk 1 uit het boek Handboek voor leraren. Analyseer dit hoofdstuk en formuleer minmaal 3 vragen of opmerkingen die met de betekenis van het leren te maken hebben. Neem deze mee naar school Maak de volgende opdrachten en neem deze mee naar school: Opdracht 1 Wat betekent leren? Schrijf een kort stukje over jouw ervaringen met het leren Kun je kort aangeven hoe jij leert? Wat en wie heb je daarbij nodig Ontdek wat het begrip een levenlang leren betekent. Formuleer 2 leervragen Opdracht 2: Leerstijlen KOLB Maak de test (ook te vinden op de cursussite op Sharepoint) en neem de uitslag mee naar de opleiding. Programma van de bijeenkomst Plenair Een korte kennismaking. Introductie van de bestudeerde literatuur. Vragen n.a.v. de bestudeerde literatuur komen uitvoerig aan de orde Subgroepen: Neem deel aan een subgroep, het is de bedoeling dat je iedere bijeenkomst van de cursus in dezelfde subgroep werkt. Spreek af wie het gesprek leidt en de tijd bewaakt, wie de uitkomsten en/of vragen notuleert om deze vervolgens te kunnen presenteren in de groep. Het is aan te raden om deze rollen per bijeenkomst te laten wisselen. In de subgroep: Wissel je ervaringen van de thuisopdrachten uit. Opdracht leren Welke belangrijke aandachtspunten komen naar voren? Opdracht KOLB Bespreek de leerstijlen. Wie heeft welke leerstijl en herken je je in je eigen leerstijl. Hoe kun je theorie van Kolb verwerken in een les? Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 10

11 Geef een definitie van het begrip een Leven lang Leren Welke visie zou je daaraan willen verlenen. Plenair Presentatie van: De aandachtspunten uit de bespreking van de opdrachten Definitie leren en discussiepunten Bespreken van: Leerwinst en knelpunten. Er is ruimte voor discussie Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 11

12 Bijeenkomst 2 Het Nederlands Onderwijssysteem Hoe ziet het onderwijs eruit? Welke ervaringen heb je zelf met onderwijs? Hoe is het Nederlandse onderwijs ingericht? Te verwachten leerresultaten: Je kunt een analyse maken van het Nederlands onderwijssysteem en vier aandachtspunten benoemen Je bent op de hoogte van het doel, de inhoud en structuur van het voorgezet en beroepsonderwijs inclusief de historische ontwikkeling. Je hebt informatie verkregen over belangrijke onderwijskundige thema s binnen het onderwijs Je kunt de informatie voor anderen beschikbaar maken, waardoor je een belangrijke bijdrage levert aan de kenniscirculatie in de groep. Je bent in staat om aan gesprekken en discussies deel te nemen over actuele onderwijskundige vraagstukken en je kunt hierover gefundeerd een mening vormen. Je kunt in de kenniscirculatie gebruik maken van digitale hulpmiddelen. Studieactiviteiten voor de bijeenkomst Doorloop de cursus Informatievaardigheden voor de FE (zie bijlage 2) Bekijk de online uitgave van Eurydice: L_NL.pdf Neem uit dit artikel hoofdstukken 5 en 6 door. Richt je vooral op de onderdelen van de inrichting van het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en het beroepsonderwijs. Surf op internet en bekijk verschillende andere sites van het Nederlands onderwijssysteem. Tips websites: / (zie BVEsites) Maak een mindmap van het Nederlandse onderwijssysteem. Tips websites: Zie een voorbeeld in de bijlage. Je mag ook een andere kiezen. Surf daarvoor op het net. Kies twee actuele ontwikkelingen die veranderingen hebben teweeggebracht in het huidig onderwijssysteem en geef je mening in steekwoorden daarover. Benoem twee actuele discussies van het afgelopen jaar op het gebied van hoger onderwijs. Geef aan wat voor invloed ze hebben op het onderwijs. Subgroep: Je hebt de opgezochte informatie over het Nederlands Onderwijssysteem gelezen en belangrijke informatie over de onderwijsontwikkelingen binnen het middelbare en hoger onderwijs eruit gehaald en verwerkt in een mindmap. Samen met de overige subgroepleden bekijk je verschillende aandachtspunten / ontwikkelingen die een ieder heeft meegnomen. De subgroep formuleert een pittige stelling over het actuele onderwijs en formuleert discussievragen. Plenair: Elke subgroep geeft een korte presentatie van belangrijke aandachtspunten en komt met een stelling. Middels het spel Lagerhuis bediscussieert de groep de stellingen. Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 12

13 Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 13

14 Bijlage bijeenkomst 2 Voorbeeld van een mindmap Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 14

15 Bijeenkomst 3 Wat is lesgeven? Planmatig werken Beginsituatie verkennen Doelen formuleren Werkvormen Evalueren van de les Te verwachten leerresultaten: Je kunt een lesvoorbereiding maken. Je kunt de beginsituatie van een les beschrijven Je kunt twee lesdoelen in een lesplan formuleren volgens de SMART methode. Je kunt activerende werkvormen toepassen in een les Studieactiviteiten voor de bijeenkomst Ga na welke lessen je boeiend vond tijdens je schoolperiode. Geef aan wat maakte, dat deze lessen boeiend en stimulerend waren. Wie of wat waren daar verantwoordelijk voor? Bedenk bij de uitoefening van een hobby of vrijetijdsbesteding welke methodische aanpak je hanteert. Met andere woorden: hoe ga je te werk? Welke systematiek hanteer jij in je dagelijks werk? Ga je planmatig, methodisch aan de slag? Hoe ziet dat eruit? Kun je dit vergelijken met anderen of anders? Hoe dan? Bestudeer uit Handboek voor leraren (2011)hoofdstuk 2, 2.1, 2.3. Zoek op het internet of in de literatuur naar een aantal voorbeelden van lesvoorbereidingsschema s. Lees hoofdstuk 2 uit Het gaat steeds beter, van Lia Bijkerk en Wilma van der Heide (2009) (is op SharePoint). Vergelijk deze didactische analyse met die uit het Handboek van leraren Geef de verschillen en de overeenkomsten aan. Bestudeer in hetzelfde artikel van Bijkerk en van der Heide (2009) ook de didactische werkvormen. Bekijk het artikel over leerdoelen uit Leren Doceren (2012) staat op SharePoint. Surf zelf op het internet op zoek naar de betekenis van leerdoelen. Opdracht 1: Ga op zoek naar een lesplan. Zoek een leuk thema/onderwerp en verwerk dit in het plan. Ga uit van een bepaalde groep leerlingen en geef aan welke aandachtspunten belangrijk zijn om te beginnen met een les. Belangrijk is dat je voor dit plan ook leerdoelen formuleert. Voor deze formulering maak je gebruik van de SMART methode (zie bijlage) Geef ook aan welke werkvormen je bij deze leerdoelen kunt gebruiken. Maak gebruik van het artikel van Lia Bijkerk (SharePoint) Denk aan de momenten van stimuleren en activeren in een les binnen een rijke leeromgeving. Programma van de bijeenkomst Plenair: Bespreken literatuur en vragen Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 15

16 Subgroep: Wissel ervaringen uit over in hoeverre je methodisch te werk gaat in je dagelijkse werk en in je hobby s. Stel met elkaar een aantal essentiële elementen in methodisch werken vast. Wat is de betekenis van het vaststellen van een beginsituatie voor het onderwijs? Ontwerp met je subgroep een lesvoorbereidingsmodel. De mediatheek van de HU staat je ter beschikking om voor deze opdracht het een en ander uit te zoeken. Zorg voor een schematische voorstelling van je ontwerp dat op 1 A-4tje past en vermenigvuldig dit om aan de groep beschikbaar te stellen. Zorg ervoor argumenten klaar te hebben die duidelijk maken waarom voor dit ontwerp is gekozen. Plenair Presenteer het ontwerp aan de groep Voer een discussie n.a.v. het gepresenteerde lesplanmodel Welke kansen zie je om uit de verschillende modellen essentiële elementen tot één geheel te smeden? M.a.w. is er zo iets als een universeel lesvoorbereidingsmodel? Bijlage bijeenkomst 3 SMART leerdoelen - Beschrijf je leerdoelen zoveel mogelijk in één zin. - Beoordeel vervolgens of het gestelde leerdoel voldoet aan SMART: S Specifiek: Is het duidelijk wat bereikt moet worden? M Meetbaar: Is het mogelijk om achteraf te meten of het doel behaald is? A Acceptabel: Is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstelling? R Realistisch: Zijn de doelen haalbaar (en acceptabel geformuleerd)? T Tijdsgebonden: Is het duidelijk binnen welke periode het doel behaald moet zijn? Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 16

17 Bijeenkomst 4 Orde, structuur en begeleiding in de klas Presenteren Basiscommunicatie Feedback geven Te verwachten leerresultaten Je kunt op concrete wijze de relatie tussen de begrippen orde en structuur in een klas aangeven. Je kunt met behulp van de Roos van Leary de rol van de leraar in een groep inzichtelijk maken. Je kunt vier gespreksniveaus van een gesprek beschrijven Je kunt minmaal een moeilijk gespreksvorm toepassen. Je staat open voor leerlingen uit andere culturen, of met een andere geloofs- of levenshouding. Je kunt de regels van feedback geven en ontvangen uitleggen. Studieactiviteiten voor de bijeenkomst Ga in je herinnering na of hoe de leraren met orde omgingen. Wat gebeurde er met de groep als de orde ontbrak? Beschrijf een situatie van wanorde in de les en geef aan wat de leraar kan doen aan dit probleem. Surf op het net en zoek naar een concrete definitie van het begrip communicatie. Geef aan wat daar de belangrijkste aspecten van zijn. Bestudeer het Johari model en beschrijf de kernpunten die belangrijk zijn bij het geven van feedback (zie Bijlage) Bestudeer Walter Geerts en Rene van Kralingen (2011) Handboek voor Leraren, hoofdstuk 4, 4.1, 4.2, 4.5 en 8, Opdracht 1: Beschrijf in steekwoorden het begrip communicatie. Opdracht 2 Bereid je voor om een korte presentatie van 5 minuten over een willekeurig onderwerp te geven in de subgroep. Plenair: Bespreken van de literatuur Subgroep Steekwoorden m.b.t. communicatie uitwisselen. Belangrijke punten eruit halen en een gezamenlijke definitie van communicatie formuleren. Ieder groepslid geeft een presentatie van het voorbereide thema van 5 minuten in de sub groep. De groep geeft hier op feedback. Plenair Aandachtspunten die naar voren kwamen bij de presentatie. De ervaringen met het feedback geven. Leerrendement aangeven en opnemen in het dossier. Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 17

18 Bijlage bij bijeenkomst 4 Het JOHARI venster Twee Amerikaanse onderzoekers, Joseph Luft en Harry Ingham, hebben naar aanleiding van hun onderzoeken een model opgesteld, waarmee op eenvoudige wijze kan worden uitgelegd wat de relatie is tussen gedrag en feedback. Dit model staat bekend als het JOHARI venster, en ziet er als volgt uit Bekend bij anderen Bekend bij jezelf Vrije ruimte Open veld Onbekend bij jezelf Blinde vlek ('slechte adem') Onbekend bij anderen Verborgen gebied Onbekende zelf??? Bijlage bij bijeenkomst 4 Feedback Wat is feedback eigenlijk? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel voor het verduidelijken van relaties tussen personen en groepen. De mate waarin feedback effectief gebruikt wordt tussen personen wordt sterk bepaald door de sfeer en het onderling vertrouwen dat tussen die personen heerst. Een ander belangrijk aspect hierin is de mate waarin de relatie tussen de personen als relevant of essentieel wordt ervaren. Zo zul je er waarschijnlijk niet zo snel toe overgaan om feedback te geven aan iemand die (toevallig) bij dezelfde bushalte staat te wachten. De relevantie van de relatie is laag. Je zult sneller feedback geven aan collega's, klanten of je partner thuis, waarmee de relatie zeer relevant of zelfs essentieel is. Hoe waardevol feedback kan zijn, wordt duidelijk aan de hand van het Johari venster. Het Johari venster We hebben gezien dat mensen hun eigen oordeel, uitleg en gevoel bij jouw gedrag hebben. Hierdoor kan het gebeuren dat zij een ander beeld van jou als persoon hebben dan dat je zelf hebt. Dit wordt aangegeven met het Joharivenster, dat genoemd is naar de makers ervan: Joseph Luft en Harry Ingham. In Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 18

19 dit model worden twee beelden van iemands persoonlijkheid weergegeven: Het beeld dat je van jezelf hebt. Het beeld dat anderen van jou hebben. Hierbij wordt uitgegaan van het beeld waarvan je je bewust bent (het beeld van jezelf dat bekend is) en het beeld waarvan je je niet bewust bent (het beeld van jezelf dat onbekend is). In het beeld dat anderen van je hebben is een deel van je gedrag bekend (wat zij waarnemen / ervaren) en een deel niet. In het Joharivenster onderscheiden we de volgende vier vlakken: Open veld Dit deel is zowel bij jezelf als bij anderen bekend. Daarmee is het gedrag in dit veld herkenbaar voor jezelf en voor je omgeving. Verborgen veld Dit is het deel waarvan je zelf wel bewust bent, maar waar je ten opzichte van anderen niet voor uitkomt, zodat zij het niet waarnemen. Blinde vlek Dit is het gedeelte waarvan je zelf niet bewust bent, terwijl anderen het wel waarnemen en ervaren. Het is het onbewuste en onbedoelde effect van je gedrag. Onbekend Dit gedeelte is niet bij jou en niet bij anderen bekend. Hierin zitten de onbewuste motieven die jou ertoe brengen iets te doen of te laten. Het effect van feedback Een belangrijk effect van feedback geven is dat je een deel van het verborgen veld openbaar maakt (toevoegt aan het open veld) waardoor een deel van je waarnemingen, ervaringen, motieven en behoeften duidelijk wordt. Een ander belangrijk effect van het geven van feedback is dat gedrag dat jij positief vindt aan iemand anders (dat kan best in het open gebied zitten) versterkt wordt door het geven van complimenterende feedback. Het belangrijkste effect van feedback ontvangen is dat je een deel van je blinde vlek gewaar wordt, meestal door reacties van anderen, zodat het wordt toegevoegd aan het open veld. Op die manier worden de onbewuste en onbedoelde effecten van je gedrag duidelijk zodat je jouw gedrag kunt bijstellen en afstemmen op de daadwerkelijke bedoeling. De belangrijkste functies van feedback zijn: Door feedback wordt positief (door jou gewenst) gedrag ondersteund en bevestigd. Daardoor wordt de ander gestimuleerd dergelijk gedrag te blijven vertonen. Door feedback kan negatief (door jou niet gewenst) gedrag worden gecorrigeerd. Op de ander wordt een beroep gedaan zijn gedrag te veranderen. Feedback verduidelijkt de relatie; je kunt elkaar er beter door gaan begrijpen. Daardoor kan de samenwerking positief worden beïnvloed. Feedback kan op verschillende manieren gegeven worden Verbaal 'Dat vind ik leuk van je.' Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 19

20 Non-verbaal Een instemmende knik Bewust 'Ik ben het niet met je eens.' Onbewust Geeuwen / op je horloge kijken Spontaan Knipoog Op verzoek De vraag: 'Wat vind je ervan?' Formeel Applaus na een presentatie Informeel Schouderklopje Regels voor het ontvangen en geven van feedback Regels voor het geven van feedback zijn: Beschrijf het gedrag vanuit je eigen waarneming, begin feedback altijd met ik (Ik zie dat je het op deze manier doet ). Beschrijf de hier-en-nu situatie in concrete termen van waarneembaar gedrag. Beschrijf je eigen gevoel, het effect van dat gedrag op jou en spreek nooit namens anderen. Dit zorgt ervoor dat de ander zich gaat verdedigen en niet langer open staat voor de feedback. Wees open en eerlijk. Geef informatie waar de ander iets mee kan. Geef feedback zo recent mogelijk. Bied feedback aan, maar dring het niet op. Geef geen oordeel. Geef de ander ruimte om te reageren. Houd de mogelijkheid open dat je de ander verkeerd geïnterpreteerd hebt. Regels voor het ontvangen van feedback: Zie het ontvangen van feedback als het krijgen van een kadootje waar je zelf mee kunt doen wat je wilt. Luister vooral. Vraag om opheldering wanneer iets niet duidelijk is. Verklaar of verdedig jezelf niet. Realiseer je dat het over jouw gedrag gaat, betrek het niet op je totale persoon Vraag naar feedback als je dat verwacht, maar niet krijgt. Een praktijkvoorbeeld Aan de hand van een mogelijke praktijksituatie is te zien hoe feedback op het werk gebruikt kan worden. In dit voorbeeld kom het voorval terug met je collega in hoofdstuk Beschrijf de feitelijke situatie (waarneming) Als ik jou om uitleg vraag zeg je dat je iets beters te doen hebt en daarna loop je meteen weg. ' 2. Eventueel checken of die waarneming klopt. Vaak is dit niet nodig omdat de Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes 20

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Grenzen aan de Fysica

Grenzen aan de Fysica Grenzen aan de Fysica Lerarenopleiding Natuurkunde bachelor vt en dt Samenstelling Henk Tober Magda Man in t Veld Versie 1.2 1-4-2016 Cursushandleiding Hogeschool Utrecht Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT)

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) universitair onderwijscentrum groningen Cursusontwerp Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) Versie Augustus 2013 Naam: Datum: Dit sjabloon geeft een structuur voor het ontwerpen van uw cursus. Onder

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

LA KOL Bijeenkomst

LA KOL Bijeenkomst LA KOL Bijeenkomst 1 12-13 Verkennen LA KOL op N@tschool Verkennen themadossiers Planning Subjectief concept leren Bekijken LA op N@tschool Trigger: straks bekijken Competenties m.b.t. leren: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Wil je de leerdoelen concreter formuleren

Wil je de leerdoelen concreter formuleren 35 Wil je de leerdoelen concreter formuleren.1 Diagnose 3.1.1 Communicatief 3.1.2 Organisatorisch 37.1.3 Formeel 37.1.4 Didactisch 37.2 Suggesties voor wat je beter kunt laten 37.3 Suggesties voor wat

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Leeromgeving en organisatie

Leeromgeving en organisatie Leeromgeving en organisatie Lesdoel Ik kan een les voorbereiden a.d.h.v. het lesplanformulier van Geerligs. Hoe word ik een goede leraar? Kunst of kunde? Kun je het leren: Ja/Nee Wat doe je hier dan nog?

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Educatief arrangeren rond LOB

Educatief arrangeren rond LOB Educatief arrangeren rond LOB Vorige week Contact met de docent deze week NAW-gegevens via CF Afspraken met begeleider Maken van het Werkplan Voorbereiden van het interview Vragen naar aanleiding van vorig

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid SKE november 2016

Toetsbekwaamheid SKE november 2016 Toetsbekwaamheid SKE november 2016 De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Inhoud. Klaar voor de start? 11

Inhoud. Klaar voor de start? 11 Inhoud Klaar voor de start? 11 1 Bouwen op een fundament 16 A De praktijk 16 B Zelfreflectie 17 C De theorie 18 1.1 Ontwikkelen van onderwijs 18 1.2 De elementen van het onderwijsontwikkelmodel 20 D Toepassen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

1 Hoe leren leerlingen?

1 Hoe leren leerlingen? 1 Hoe leren leerlingen? Reflectievraag 1.1 Lees de casus Een leerzame les waar hoofdstuk 1 van Handboek voor leraren als introductie mee begint. Beperk je alleen tot het lezen van deze casus. Schrijf vervolgens

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie