ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE"

Transcriptie

1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30

2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie Informatiesessie Indienen en openen van de offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de opdracht Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden Varianten Prijzen Prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria Lijst van de gunningscriteria Eindkwotatie Demonstratie Borgtocht Keuring van de uitgevoerde diensten Uitvoering van de opdracht Termijnen en clausule Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd Evaluatie van de uitgevoerde diensten Facturering en betaling Geschillen Onderaanneming Gebrekkige Uitvoering - Verbreking van de overeenkomst Aanbestedingsberichten en rechtzettingen Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Auteursrecht Patrimoniale rechten Morele rechten Rechten van derden B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Context Lot 1: Opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Lot 2: Aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans /30

3 4. Lot 3: Opleidingen SharePoint 2010 in het Nederlands en in het Frans C. BIJLAGEN BIJLAGE I. OFFERTEFORMULIER BIJLAGE II. PRIJSTABELLEN /30

4 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Voorwerp en aard van de opdracht De onderhavige opdracht is een opdracht van diensten en betreft de organisatie van informaticaopleidingen en migratiecursussen. Een gedetailleerde beschrijving van de opdracht bevindt zich bij punt B «Technische Voorschriften». Hiervoor wordt de procedure van de algemene offerteaanvraag gekozen. Dit is een opdracht volgens prijslijst (K.B. 8 januari 1996, art. 86). Deze opdracht omvat drie percelen: Lot 1: opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Lot 2: aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans Lot 3: opleidingen Sharepoint 2010 in het Nederlands en in het Frans Op basis van artikel 18 van de wet van 24 december 1993 kan de aanbestedende overheid ofwel afzien van de opdracht ofwel de procedure heropstarten, desnoods volgens een andere manier. Met toepassing van het artikel 18 van de wet van 24 december 1993 heeft de aanbestedende overheid het recht om, wanneer de opdracht betrekking heeft op verschillende percelen, bepaalde percelen of de gehele opdracht niet te gunnen en eventueel te beslissen dat andere percelen het voorwerp zullen vormen van een of meerdere nieuwe aankoopprocedures, zo nodig op een andere manier. 2. Duur van de overeenkomst De opdracht vangt aan de eerste werkdag die volgt op de datum van de kennisgeving van de opdracht en wordt afgesloten voor een duur van drie jaar. Iedere partij kan nochtans vroegtijdig een einde stellen aan de overeenkomst op het einde van het eerste of het tweede jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per aangetekend schrijven wordt gedaan minstens 6 maanden vóór het einde van het eerste of het tweede jaar, naargelang het geval. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. De uitvoering van de diensten voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt Aanbestedende overheid Bijkomende informatie FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de heer Regis MASSANT, Directeur Budget en Beheerscontrole. Bijkomende inlichtingen kunnen worden opgevraagd bij: - Dh. Dirk Mons, adviseur, tel Mevr. Nadine Weverbergh, attaché, tel Fax: 02/ /30

5 4. Informatiesessie Niet van toepassing Er werd een forum voor vragen en antwoorden over onderhavige opdracht opengesteld via de website https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Dit Q&A-forum zal publiek toegankelijk zijn van 05/05/2011 t.e.m. 07/06/ Indienen en openen van de offertes De offertes worden vóór de opening van de offertes ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. De offertes worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: - het nummer van het bestek 2011/S2/S1/Opleiding-; - de datum en het uur van de opening van de offertes. Deze omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: - het woord «offerte» in de linkerbovenhoek; - op de plaats waar het adres van de bestemming moet worden vermeld: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie T.a.v. de heer Regis MASSANT Directeur Budget en beheerscontrole Vooruitgangstraat Brussel Op 29/06/2011 om 10 uur zal op de 3 de verdieping van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel, in openbare zitting worden overgaan tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van prijzen). 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar De leidende dienst in de zin van artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld. 7. Beschrijving van de opdracht Zie B «Technische Voorschriften» 8. Documenten van toepassing op de opdracht 8.1. Wetgeving - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S. van 26 januari 1996); 5/30

6 - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (B.S. van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes Documenten betreffende de opdracht - Onderhavig bestek n 2011/S2/S1/Opleiding-Formati on COSMOS - De goedgekeurde offerte. 9. Offertes 9.1. In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht het bij het onderhavig bestek gevoegde offerteformulier te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de conformiteit met het bij het bestek gevoegde offerteformulier te attesteren (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De offerte moet verplicht in één enkele taal opgesteld zijn, hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands. De documenten van technische aard die bij de offerte worden gevoegd, mogen in het Engels opgesteld zijn indien er geen vertaling in het Frans of in het Nederlands bestaat. De offerte moet in twee exemplaren worden ingediend (één origineel en één exemplaar in elektronische vorm). De inschrijver dient een exemplaar van zijn offerte over te leggen in elektronische vorm (CD-ROM, DVD, ). Als er een verschil is tussen de papieren versie en de elektronische versie zal het originele exemplaar van de papieren versie gelden. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: - De forfaitaire bedragen van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); - het bedrag van de BTW in letters en in cijfers; - de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. 6/30

7 9.3. Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria en de gunningscriteria (zie rubriek 12 hierna); - De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen Varianten De inschrijver mag ook varianten in zijn offerte aanbrengen (facultatieve varianten). De varianten worden in deel B van dit bestek beschreven. De ingediende varianten moeten aan de essentiële bepalingen van dit bestek voldoen. De inschrijver dient precieze offertes op te stellen waarin de verschillen tussen de voorschriften van dit bestek en de ingediende variante duidelijk onderscheiden worden. 10. Prijzen Prijzen Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. Dit is een opdracht volgens prijslijst wat betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De dienstverlener moet globale forfaitaire prijzen opgeven, waar de vergoeding voor de overdracht van de auteursrechtelijke prerogatieven is inbegrepen, en wordt geacht in zijn prijzen alle mogelijke kosten die op de dienstverlening wegen te hebben begrepen (nl de voorbereiding van de inhoud met de verantwoordelijke opleidingsdiensten, verplaatsingskosten, maaltijdvergoedingen, ), met uitzondering van de BTW Prijsherziening Voor deze opdracht is er geen enkele prijsherziening mogelijk. 11. Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 12. Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 12.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes administratief en technisch regelmatig zijn. 7/30

8 Uitsluitingscriteria Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de sneltste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uiterste ontvangst van de offertes, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar zijn en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake beta ling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien h ij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure: De dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoe ld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 8/30

9 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Stra fwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenko mst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van dit uitsluitingscriterium kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren: 1 in staat van faillissement of van vereffening ve rkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dit zijn professionele integriteit aantast. Vijfde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder: 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 69 van het hierboven vermeld besluit. Zesde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde BTW. 9/30

10 Zevende uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het raam van deze opdracht Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver De inschrijver dient over voldoende financiële slagkracht te beschikken. Volgens artikel 70 van het bovenvermeld KB van : Deze financiële slagkracht zal worden beoordeeld op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren neergelegd bij de Nationale Bank van België. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België hoeven deze niet bij hun offerte te voegen, aangezien de aanbestedende overheid deze jaarrekeningen kan raadplegen via het elektronisch loket van de federale overheid. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste drie boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekening die onlangs werd goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werd gedeponeerd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IDAC of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IDAC of door de bedrijfsrevisor, naargelang het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weerspiegelen (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes). Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant IDAC of door de bedrijfsrevisor. Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van de drie laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land uitoefent Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Volgens artikel 71 van het bovenvermeld KB van : De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid door middel van volgende informatie aantonen: 1 lijst met de belangrijkste uitgevoerde diensten van de drie laatste jaren, totaalbedrag, datum en publieke of privé-bestemmelingen inbegrepen: De inschrijver moet minstens 3 voor deze opdracht relevante referenties verstrekken (van soortgelijke aard en belang). 2 aangeven van de studie- en beroepskwalificaties van de voor het uitvoeren van de diensten verantwoordelijke personen: Voor perceel 1: de inschrijver moet minstens 6 CV s van opleiders (3 FR en 3 NL) verstrekken die hun competenties en ervaring voor het uitvoeren van deze opdracht aantonen. Voor perceel 3: de inschrijver moet minstens 4 CV s van opleiders (2 FR en 2NL) verstrekken die hun competenties en ervaring voor het uitvoeren van deze opdracht aantonen 3 beschrijven van het materiaal en de technische u itrusting waarover de dienstverlener zal beschikken voor het uitvoeren van de diensten: De dienstverlener moet aantonen dat hij over het nodige materiaal beschikt voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de diensten. 10/30

11 12.2. Regelmatigheid van de offertes De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria Gunningcriteria Voor de keuze van de meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningscriteria getoetst. Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningscriteria De gunningscriteria in dalende rangorde van belangrijkheid, zijn de volgende: 1. Voorgestelde prijs (50%) Perceel 1: totaal van de eenheidsprijzen per groep en per dag en van de eenheidsprijs per persoon voor het materiaal indien afgedrukt door de dienstverlener Perceel 2: prijs voor onbeperkt gebruik Perceel 3: totaal van de eenheidsprijzen per groep en per dag en van de eenheidsprijs per persoon voor het materiaal indien afgedrukt door de dienstverlener 2. Beschrijving van de inhoud en methodologie die tijdens de opleiding worden aangewend om het resultaat te waarborgen (25%) 3. Voorbereiding, plan van aanpak, planning, timing en opvolging van de opdracht (25%) Eindkwotatie De kwotaties voor de 3 gunningscriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindkwotatie, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. De evaluatie van de gunningscriteria gebeurt als volgt: - gunningscriterium 1 (prijs) zal worden geëvalueerd op basis van: het goedkoopste regelmatige voorstel krijgt het maximum aantal punten (50). De andere regelmatige voorstellen zullen in evenredigheid punten minder krijgen, volgens volgende formule: P = Pmax x (PRmin / PRofferte) P = punten offerte Pmax = toegekende wegingscoëfficient aan het criterium "prijs" (50) PRmin = prijs van de laagst regelmatige offerte PRofferte = prijs van de offerte - gunningscriteria 2 en 3 zullen worden geëvalueerd op basis van: 1: aanvaardbaar met belangrijke beperkingen, maar onvoldoende voor uitsluiting 2: aanvaardbaar met mindere beperkingen 3: goede standaard, aanvaardbaar, voldoet aan de behoeften 4: hoge standaard met toegevoegde waarde 5: zeer hoge standaard met buitengewone kwaliteit. De bekomen score zal worden omgezet in punten volgens de wegingcoëfficiënt van ieder criterium volgens volgende formule: P = G x (Seval / Smax) 11/30

12 P = punten offerte Seval = score van de evaluatie (1 tot 5) G = toegekende wegingcoëfficiënt van ieder criterium Smax = Maximum score (5) Opties Er zijn verplichte en niet-verplichte opties. Deze opties worden beschreven in deel B aangaande de technische specificaties. De op basis van het bijzonder bestek verplichte opties worden door de inschrijvers voorgesteld. Zoniet wordt hun offerte als onregelmatig beschouwd. Deze verplichte opties worden in aanmerking genomen bij de vergelijkende beoordeling van de prijzen van de offertes. Als een optie in de basisprijs is voorzien, vermeldt de inschrijver dit uitdrukkelijk in zijn offerte. Als de optie niet in de basisprijs is voorzien, moet de prijs ervan apart worden vermeld. Als de aanbestedende overheid meent dat een niet-verplichte optie een echte meerwaarde betekent voor de opdracht, wordt deze optie in aanmerking genomen voor de technische kwaliteit. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze opties niet te bestellen Demonstratie Het staat de FOD Economie vrij een demonstratie te vragen. Als hij dit effectief doet, zal deze in de lokalen van de FOD Economie plaatsvinden. Deze demonstratie zal het volgende omvatten: - een door de inschrijver verstrekte uiteenzetting om de mogelijkheden van de aangeboden oplossing/tool te verduidelijken, rekening houdend met de aanvraag van de FOD Economie en de in dit bestek vermelde gunningscriteria; De betrokken inschrijvers zullen ten minste een week voor de voorziene datum een bericht krijgen. De inschrijvers mogen de eerste 15 minuten van de voor de demonstratie toegekende tijd besteden om hun firma voor te stellen. De aanbestedende overheid zal een maximale presentatietijd vastleggen. De demonstratie zullen plaatshebben tijdens de normale werkuren (9h00-17h00). De FOD Economie zal geen enkele uitgave ten laste nemen die te maken heeft met de voorbereiding, de levering of de presentatie van de demonstraties op site, voorgesteld als antwoord op dit bijzonder bestek. 13. Borgtocht Voor die opdracht is er geen borgstelling vereist en dit krachtens het artikel 5, 1, lid 5, 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, bijlage van het K.B. van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (dienstenopdracht in de zin van de categorie 24 van de bijlage 2 van de wet van 24/12/1993 «Diensten voor onderwijs en beroepsopleiding»). 14. Keuring van de uitgevoerde diensten De diensten zullen tijdens hun uitvoering nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde zal aan de dienstverlener worden medegedeeld op het ogenblik dat met de uitvoering van de diensten zal worden gestart. 12/30

13 15. Uitvoering van de opdracht Termijnen en clausule Termijnen De eerste reeks opleidingen voor percelen 1 en 3 en perceel 2 moeten tussen de periode septemberdecember 2011 uitgevoerd worden. De opdracht wordt voor een duur van 3 jaar gesloten, wat betekent dat de bestellingen tijdens deze periode naar gelang de vereisten en middels een door de aanbestedende overheid bepaalde bestelbon voor de dienstverlener uitgevoerd worden Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, zoals ze opgenomen zijn in punt van dit bestek, te respecteren. Het niet respecteren van dit engagement kan, op basis van artikel 20, 1, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden, bijgevoegd bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, aanleiding geven tot de toepassing van maatregelen van ambtswege voorzien in 6 van hetzelfde artikel en meer bepaald tot de eenzijdige verbreking van de opdracht Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd De diensten zullen in de gebouwen van de aanbestedende overheid worden uitgevoerd. Als facultatieve variante kan de dienstverlener een offerte indienen voor het uitvoeren van de diensten in andere lokalen Evaluatie van de uitgevoerde diensten Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de dienstverlener worden gemeld door middel van een fax of een bericht, dat nadien zal worden bevestigd door middel van een aangetekend schrijven. De dienstverlener is verplicht om niet conform uitgevoerde diensten te herbeginnen. Op het ogenblik dat de diensten zullen uitgevoerd zijn, zal een evaluatie worden gemaakt van de kwaliteit en conformiteit van de uitgevoerde diensten. Van deze evaluatie zal een proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan het origineel exemplaar zal worden overgemaakt aan de dienstverlener. Niet behoorlijk of niet conform uitgevoerde diensten zullen moeten worden herbegonnen. 16. Facturering en betaling Voor de opdracht mogen geen voorschotten worden betaald. De dienstverlener zendt de facturen (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de diensten (origineel exemplaar) naar het volgende adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Budget en Beheerscontrole - Frontoffice Vooruitgangstraat Brussel Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd. De betalingen worden gedaan na de uitvoering en de goedkeuring van de verrichte diensten, mits de aanbestedende overheid in het bezit is van de factu(u)r(en), vergezeld van het proces-verbaal van voorlopige oplevering. 13/30

14 De betaling gebeurt binnen een termijn van 50 kalenderdagen te rekenen vanaf het ogenblik waarop de aanbestedende overheid in het bezit is van regelmatig opgestelde facturen (alsook van de andere eventuele vereiste documenten). De verwijlinteresten worden berekend overeenkomstig artikel 15, 4 van het algemene bestek. De factuur dient te worden opgesteld in EURO. 17. Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. 18. Onderaanneming Voor de praktische uitvoering van de opdracht kan de dienstverlener onderaannemingscontracten met derden afsluiten. De inschrijver vermeldt in de offerte het deel van de opdracht dat onderaanbesteed zal worden evenals de naam en het adres van de onderaannemers in kwestie en hun referenties in het betrokken domein. Het feit dat een beroep wordt gedaan op onderaannemers ontslaat de dienstverlener niet van zijn verantwoordelijkheden voor de in het kader van het contract verwachte prestaties. De dienstverlener blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle voorwaarden en specificaties van dit bijzondere bestek. In geval van verandering van één of meer onderaannemers brengt de dienstverlener de aanbestedende overheid hiervan schriftelijk op de hoogte vooraleer deze veranderingen uit te voeren. Er wordt geen enkele afwijking toegestaan, behalve wanneer de twee partijen akkoord gaan. Het feit dat de dienstverlener alle of een deel van zijn verbintenissen aan derden toevertrouwt, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de aanbestedende overheid. Deze laatste erkent geen enkele contractuele band met die derden. De dienstverlener zal de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van alle producten en diensten bepaald in het kader van het contract. Ieder beroep op onderaannemers zal gespecificeerd worden in de offerte van de inschrijver die het soort contractuele regeling voor alle betrokken onderaannemers zal beschrijven. 19. Gebrekkige Uitvoering - Verbreking van de overeenkomst Indien de specifieke opdracht niet volgens de gestelde voorwaarden is uitgevoerd, kan de opdrachtgever een herstelperiode voorstellen. De termijn van de herstelperiode wordt bepaald in samenspraak met de dienstverlener. Indien de herstelperiode niet succesvol is uitgevoerd en de dienstverlener in gebreke blijft; zal de aanbestedende overheid zich beroepen op maartregelen voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden van het K.B. van en haar bijlage. 14/30

15 20. Aanbestedingsberichten en rechtzettingen De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 21. Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Alle resultaten en rapporten die de dienstverlener opstelt ter uitvoering van deze opdracht, zijn eigendom van de aanbestedende overheid en kunnen slechts met schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid bekendgemaakt of aan derden meegedeeld worden. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moet worden erkend door de aanbestedende overheid. 22. Auteursrecht Patrimoniale rechten De dienstverlener verleent de FOD Economie een niet-exclusief gebruiksrecht (niet-exclusieve vergunning) van de patrimoniale rechten (reproductierecht in de ruime zin, met inbegrip van het recht tot aanpassing en vertaling, het distributierecht) voor alle werken (toespraken, presentatie bijvoorbeeld in power point, de syllabussen, enz.) beschermd door het auteursrecht die hij heeft gecreëerd, creëert of zal creëren in uitvoering van deze opdracht als dienstverlener en dit in hun huidige en toekomstige meest volledige wettelijke draagwijdte, met inbegrip van alle bestaande en toekomstige exploitatiewijzen. De FOD Economie garandeert dat de auteursrechten van de dienstverlener, verleend als vergunning op basis van dit artikel, enkel zullen worden geëxploiteerd voor de interne informatiebehoeften van de FOD Economie. Deze toestemming wordt verleend met de bedoeling gevolgen te hebben over de gehele wereld en voor de volledige bestaansduur van de patrimoniale rechten Morele rechten De FOD Economie en de ambtenaren van de FOD Economie behouden zich het recht voor correcties aan te brengen qua schrijfwijze, spraakkunst, vorm en inhoud van de werken gecreëerd door de dienstverlener. De dienstverlener machtigt de FOD Economie tot het actualiseren en aanpassen van de werken die hij heeft gecreëerd in uitvoering van deze opdracht en voor elke wijziging van de Staatsstructuur en de betrokken wetgeving, de structuur van de FOD Economie of van de betrokken dienst van de FOD Economie. De werken gecreëerd in uitvoering van dit contract, met inbegrip van de vertaling van die werken, vermelden de naam van de dienstverlener. 15/30

16 22.3. Rechten van derden De dienstverlener garandeert dat hij alle auteursrechten bezit voor de werken gecreëerd in uitvoering van dit contract en voor alle elementen (zoals foto s, illustraties, grafieken enz.) welke in de voormelde werken voorkomen. Hij bevestigt bovendien dat alle werken die hij heeft gemaakt, met inbegrip van de foto s, illustraties, grafieken, enz., geen afbreuk doen aan het auteursrecht of elk ander recht van derden en ook niet aan enige wetgeving (bijvoorbeeld de openbare orde of de goede zeden) en, dat in de veronderstelling dat er portretten werden toegevoegd aan de werken, de noodzakelijke en wettelijk vereiste machtigingen voor het gebruik ervan in het kader van dit contract, werden verkregen. De dienstverlener garandeert de FOD Economie tegen elke vordering ingeleid door derden wat betreft de inhoud en de vorm van de gecreëerde werken in uitvoering van dit contract en verbindt zich tot het dragen van alle kosten en inzonderheid de gerechtelijke en verdedigingskosten en alle vergoedingen rond elke eventuele eis van derden uit hoofde van de overtreding van een recht van de Intellectuele Eigendom en/of ander recht. 16/30

17 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Deze opdracht bestaat uit 3 loten en heeft betrekking op de organisatie van opleidingen die zich richten tot afzonderlijke doelgroepen. De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één of meerdere loten, maar die worden afzonderlijk geëvalueerd en gegund: Lot 1: Opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Lot 2: Aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans Lot 3: Opleidingen SharePoint 2010 in het Nederlands en in het Frans Specifieke aandachtspunten voor het lastenboek: - Het aantal groepen is geraamd op basis van het verwachte aantal opleidingsvragen binnen de FOD Economie. Binnen de marges van het beschikbaar budget kan afgeweken worden van het voorgestelde aantal geraamde deelnemers of groepen per cursus of onderdeel cursus. De FOD Economie is aldus niet verplicht de opleidingen toe te kennen. - De exacte data en inhoud van de cursussen worden in overleg met de FOD Economie bepaald. - Het is de bedoeling dat de inschrijver een prijs geeft die wordt opgesplitst namelijk: o Klassikale opleidingen: Vaste, forfaitaire eenheidsprijzen per halve dag en dag, kosten en onkosten inbegrepen, in het bijzonder de voorbereiding van de inhoud met de verantwoordelijke opleidingsdiensten, verplaatsingskosten, maaltijdvergoedingen. Hierbij dient het minimum en maximum aantal deelnemers per groep worden vermeld. o Test (niet-verplichte optie): Een globale eenheidsprijs per test of een prijs per licentie voor 1 gebruiker o Cursusmateriaal (verplichte optie): Een prijs papieren versie per persoon indien afgedrukt en geleverd door de dienstverlener aan de FOD Economie o E-learning tool: Een eenheidsprijs per tool voor onbeperkt gebruik door de FOD Economie en een prijs per licentie voor 1 gebruiker, een prijs voor 500 licenties, een prijs tussen de licenties en tenslotte een prijs tussen 1501 en 2500 licenties. 1. Context De huidige combinatie Windows XP Office 2003 binnen de FOD Economie is stilaan verouderd en de support voor XP loopt bovendien af in Dit is een gelegenheid om de doelarchitectuur van de client-omgeving voor de volgende jaren te bepalen: het aanbieden van een moderne IT-uitrusting aan de +/ medewerkers van de FOD Economie verspreid over verschillende diensten. In dit kader voorziet de FOD Economie vanaf het voorjaar 2011 meerdere migraties: - van Office 2003 naar Office 2010, - van Windows XP naar Windows 7 - van SharePoint 2007 naar SharePoint 2010 De organisatie van deze initiatieven wordt binnen de FOD Economie via het project COSMOS2010 gestuurd. De algemene doelstellingen van het project COSMOS2010 zijn : De gebruikers op een efficiënte manier kunnen voorzien van een performante, stabiele en veilige werkplek. Definiëren van de nieuwe standaard client architectuur. Dit omvat de werkplek gebaseerd op Windows 7 en Office 2010, de manier waarop de werkplek wordt aangeboden en beheerd, en het stroomlijnen van de processen en services. Verbeterde gebruikerservaring, verhoogde productiviteit, geen verlies van data en settings. 17/30

18 Voor onze medewerkers is de migratie een grote stap omwille van de nieuwe interfaces en de nieuwe toepassingen die merkbaar verschillend zijn ten opzichte van hun vertrouwde applicaties. Het is belangrijk om de overgang te vereenvoudigen door alle medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe interface. Daarnaast is het de bedoeling om specifieke doelgroepen medewerkers te ondersteunen in het gebruik van de nieuwe functionaliteiten tijdens hun werk. De FOD Economie wenst daarom dat opleidingen/informatiesessies georganiseerd worden. Een overzicht van de gevraagde opleidingen met inbegrip van de verwachte doelstellingen, de vorm en de beschrijving doelgroep wordt hierna voorgesteld. 2. Lot 1: Opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Opdat naar aanleiding van een migratie naar Office 2010 en Windows 7 onze medewerkers worden ondersteund in het gebruik van de nieuwe toepassingen, moeten klassikale informatiesessies en opleidingen georganiseerd worden voor meerdere doelgroepen. Meer specifiek wordt een opdeling gemaakt in drie onderdelen: ten eerste dienen klassikale informatiesessies voor eindgebruikers worden georganiseerd, ten tweede moeten opleidingen op maat (basis en gevorderd) in functie van specifieke noden worden voorzien en tenslotte worden opleidingen voorzien voor gespecialiseerde medewerkers binnen de FOD Economie. In het bijzonder gaat het over volgende doelstellingen per doelgroep met een voorstel betreffende het maximum aantal deelnemers per groep, en een raming van het aantal groepen per onderdeel: 1. Infosessies : Migratie Office 2010 Windows 7 Doelgroep Doelstelling +/-Aantal deelnemer s/groep Eindgebruikers FOD Klassikaal aanleren van basiskennis en Economie vaardigheden Office 2010 onder Windows 7 opdat zij nieuwe mogelijkheden en werkwijzen kunnen terugvinden en de nieuwe applicaties optimaal kunnen gebruiken Binnen deze opleiding/informatiesessie moet rekening gehouden worden met: - de nieuwe interface en nieuwigheden van Windows 7 ten opzichte van Windows XP en Office 2010 ten opzichte van Office Gebruik Word Gebruik Excel Gebruik PowerPoint Opleidingen Office 2010 op maat Eindgebruikers met specifieke noden, algemeen opgedeeld in: - basisgroepen - gevorderde groepen 3. Gespecialiseerde opleidingen Office 2010 Kennis en vaardigheden aanleren van Office 2010 in functie van specifieke noden binnen het werk. De inhoud wordt bepaald in samenwerking met de FOD Economie en kan toegespitst zijn op volgende toepassingen: - Word Excel PowerPoint 2010 Raming aantal groepen Max Max Gespecialiseerde medewerkers Office 2010 Aanleren van meer gespecialiseerde toepassingen Office 2010 onder Windows 7 bijvoorbeeld: ontwikkelingen in Access, macro s, vergevorderde Excell-toepassingen, templates, sjablonen, aanmaak van een applicatie enz. Max /30

19 Prioritaire punten voor de uitvoering van de opdracht In de offerte moet per onderdeel de praktische aanpak, het inhoudelijk verloop en de gebruikte methodiek voorgesteld worden. Daarnaast dient het minimum en maximum aantal deelnemers per groep worden vermeld alsook het voorgestelde aantal uren opleiding per onderdeel en per groep. Het is belangrijk dat de inhoud en duur van de opleiding aangepast kan worden aan de noden van de FOD Economie indien dat gevraagd wordt of indien dit op basis van de voorbereiding van de opleiding nodig is. Taal Bij de organisatie van de opleiding dient rekening te worden gehouden met de taalvereisten eigen aan elke federale overheidsdienst. Aangezien we in een tweetalige omgeving werken en rekening houdende met de aard van de opleiding /infosessie wordt ook een opdeling gemaakt in groepen volgens taal (afzonderlijke Nederlands en Franstalige groepen). De opleidingen en informatiesessies moeten zowel in het Frans als in het Nederlands worden gegeven. De aanwezigheid van een tweetalige opleider of van opleiders van een verschillende taalrol die de taal waarin de opleiding gebeurt zeer goed beheersen, is dus vereist. Bovendien is het belangrijk dat de inhoud van de twee opleidingen (FR-NL) dezelfde is voor elke taal. De naam en de kwalificaties van elke opleider moeten worden bevestigd aan de hand van een curriculum itae. Plaats opleidingen Opleidingszalen en computers kunnen ter beschikking worden gesteld door de FOD Economie in zijn gebouwen (in hoofdzaak drie gebouwen op loopafstand van het Noord station en eventueel onze regionale gebouwen in de provincies). Een andere mogelijkheid kan met vermelding van adres, faciliteiten en prijs opgenomen te worden in de offerte (facultatieve variante). Test (niet-verplichte optie) Alvorens de opleiding gestart wordt, achten wij het een meerwaarde indien de dienstverlener zelf een test of vragenlijst voorziet om de voorkennis en opleidingsnoden te bepalen bij onze medewerkers om zo op een objectieve manier de groepen volgens niveau te onderscheiden. Na afname van de test of vragenlijst kunnen de deelnemers ingedeeld worden in groepen volgens hun testresultaat. Materiaal De FOD Economie en de deelnemers beschikken na de opleiding over een papieren en digitale (af te printen) Wordversie van de gegeven cursus (NLNL en FRFR). Het onderwijsmateriaal wordt ter beschikking gesteld aan de FOD Economie en wordt afgedrukt en geleverd door de FOD Economie of door de dienstverlener (verplichte optie). Daartoe mag het binnen de FOD Economie worden gekopieerd en verspreid. Het materiaal mag eveneens op het intranet en de gemeenschappelijke documentbeheerssystemen van de FOD Economie worden geplaatst, met het oog op de raadpleging en het gebruik ervan nadien. 3. Lot 2: Aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans Opdat onze medewerkers worden ondersteund in het gebruik van nieuwe toepassingen naar aanleiding van een migratie naar Office 2010 en Windows 7, wenst de FOD Economie zijn medewerkers een migratiecursus aan te bieden onder de vorm van een (rapid) e-learning Office 2010 tool 1. Door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijke, interactieve en visueel aantrekkelijke (rapid) e-learning cursus via de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) is het de bedoeling dat zo veel mogelijk medewerkers van de FOD Economie snel, op eigen tempo, onafhankelijk van tijd en plaats nieuwe mogelijkheden en werkwijzen Office 2010 terugvinden alsook nieuwe applicaties van Office 2010 onder Windows 7 kunnen gebruiken. 1 De termen tool, (rapid) e-learningcursus moeten in de ruime zin worden verstaan. 19/30

20 De FOD Economie wil zich hiervoor laten bijstaan door een partner die deze tool aanbiedt en de vorm, animatie, technische ondersteuning en inhoud vorm geeft. De e-learningcursussen worden op maat ontwikkeld of de dienstverlener biedt een kant-en-klaar e-learningpakket aan. Hierbij hecht de FOD Economie belang aan volgende elementen: Prioritaire punten voor de uitvoering van de opdracht Type opleiding Er is geen voorkennis van Office 2010 bij onze medewerkers vereist. Het is daarnaast de bedoeling dat via de tool algemeen volgende inhoud aan bod komt: - De nieuwe interface en nieuwigheden van Office 2010 onder Windows 7 - De nieuwe interface en nieuwigheden van Word De nieuwe interface en nieuwigheden van Excel De nieuwe interface en nieuwigheden van PowerPoint 2010 Vorm tool De FOD Economie wil een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke, interactieve en visueel aantrekkelijke tool aan zijn medewerkers aanbieden en hecht daarom belang aan het gebruik van verschillende multimediamiddelen, zoals flash-animaties, de ontwikkeling van rapid e-learning modules (bijvoorbeeld op basis van PowerPoint),video s, spelmodule s, screenshots, demo s enz. Taal Bij de cursus dient rekening te worden gehouden met de taalvereisten eigen aan elke federale overheidsdienst. De tool moet daarom zowel in het Frans als in het Nederlands beschikbaar zijn. Bovendien is het belangrijk dat de inhoud van de twee cursussen (FR-NL) dezelfde is voor elke taal. Installatie tool: De tool wordt op het systeem /platform van de diensverlener geïnstalleerd en geprogrammeerd en kan via het internet aan onze medewerkers ter beschikking worden gesteld. Onze medewerkers kunnen de e-learning-cursus zowel van thuis uit als via het werk raadplegen. Hierbij is het belangrijk om een gebruiksvriendelijke toegang te voorzien voor de medewerkers. Een andere mogelijkheid kan met vermelding van de prijs opgenomen worden in de offerte: de aangeleverde e-learning is SCORM compliant (facultatieve variante). Gebruiksduur van de tool: De inschrijver zal de geldigheidsduur van de licentie(s) vanaf hun ingebruikname in zijn offerte preciseren. 4. Lot 3: Opleidingen SharePoint 2010 in het Nederlands en in het Frans Sinds enige tijd werd binnen de volledige FOD Economie een SharePoint 2007 platform opgezet en in productie gesteld onder andere via de implementatie van Workplaces. De FOD Economie voorziet bovendien in 2011 een migratie naar een SharePoint Deze Workplaces hebben tot doel om alle informatie betreffende één project, één team of één werkgroep te bundelen op een overzichtelijke manier. Verder zal er door gebruik te maken van functies zoals kalenders, to do - lijsten, fora een verbeterde samenwerking tot stand komen. Alleen goed en correct gestructureerde informatie maakt dat de voordelen van SharePoint ten volle kunnen worden benut. Dit betreft bovendien een nieuwe technologie waar weinig medewerkers mee vertrouwd zijn. Daarnaast brengt een intern project New Intranet met zich mee dat een aantal mensen zullen moeten worden omgeschoold naar Webmaster SharePoint. Een goede kennis van SharePoint 2010 is hiervoor absoluut noodzakelijk. Vanuit deze context stelt zich aldus de nood aan opleidingen SharePoint- Workplaces die zich richt tot 3 afzonderlijke doelgroepen: opleiding SharePoint 2010 voor huidige en toekomstige owners opleiding SharePoint 2010 voor huidige en toekomstige members opleiding Sharepoint 2010 voor webmasters Een overzicht van de gevraagde opleidingen met inbegrip van de algemene doelstellingen per doelgroep wordt hierna voorgesteld. 20/30