ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE"

Transcriptie

1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30

2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie Informatiesessie Indienen en openen van de offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de opdracht Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden Varianten Prijzen Prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria Lijst van de gunningscriteria Eindkwotatie Demonstratie Borgtocht Keuring van de uitgevoerde diensten Uitvoering van de opdracht Termijnen en clausule Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd Evaluatie van de uitgevoerde diensten Facturering en betaling Geschillen Onderaanneming Gebrekkige Uitvoering - Verbreking van de overeenkomst Aanbestedingsberichten en rechtzettingen Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Auteursrecht Patrimoniale rechten Morele rechten Rechten van derden B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Context Lot 1: Opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Lot 2: Aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans /30

3 4. Lot 3: Opleidingen SharePoint 2010 in het Nederlands en in het Frans C. BIJLAGEN BIJLAGE I. OFFERTEFORMULIER BIJLAGE II. PRIJSTABELLEN /30

4 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Voorwerp en aard van de opdracht De onderhavige opdracht is een opdracht van diensten en betreft de organisatie van informaticaopleidingen en migratiecursussen. Een gedetailleerde beschrijving van de opdracht bevindt zich bij punt B «Technische Voorschriften». Hiervoor wordt de procedure van de algemene offerteaanvraag gekozen. Dit is een opdracht volgens prijslijst (K.B. 8 januari 1996, art. 86). Deze opdracht omvat drie percelen: Lot 1: opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Lot 2: aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans Lot 3: opleidingen Sharepoint 2010 in het Nederlands en in het Frans Op basis van artikel 18 van de wet van 24 december 1993 kan de aanbestedende overheid ofwel afzien van de opdracht ofwel de procedure heropstarten, desnoods volgens een andere manier. Met toepassing van het artikel 18 van de wet van 24 december 1993 heeft de aanbestedende overheid het recht om, wanneer de opdracht betrekking heeft op verschillende percelen, bepaalde percelen of de gehele opdracht niet te gunnen en eventueel te beslissen dat andere percelen het voorwerp zullen vormen van een of meerdere nieuwe aankoopprocedures, zo nodig op een andere manier. 2. Duur van de overeenkomst De opdracht vangt aan de eerste werkdag die volgt op de datum van de kennisgeving van de opdracht en wordt afgesloten voor een duur van drie jaar. Iedere partij kan nochtans vroegtijdig een einde stellen aan de overeenkomst op het einde van het eerste of het tweede jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per aangetekend schrijven wordt gedaan minstens 6 maanden vóór het einde van het eerste of het tweede jaar, naargelang het geval. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. De uitvoering van de diensten voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt Aanbestedende overheid Bijkomende informatie FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de heer Regis MASSANT, Directeur Budget en Beheerscontrole. Bijkomende inlichtingen kunnen worden opgevraagd bij: - Dh. Dirk Mons, adviseur, tel Mevr. Nadine Weverbergh, attaché, tel Fax: 02/ /30

5 4. Informatiesessie Niet van toepassing Er werd een forum voor vragen en antwoorden over onderhavige opdracht opengesteld via de website Dit Q&A-forum zal publiek toegankelijk zijn van 05/05/2011 t.e.m. 07/06/ Indienen en openen van de offertes De offertes worden vóór de opening van de offertes ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. De offertes worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: - het nummer van het bestek 2011/S2/S1/Opleiding-; - de datum en het uur van de opening van de offertes. Deze omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: - het woord «offerte» in de linkerbovenhoek; - op de plaats waar het adres van de bestemming moet worden vermeld: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie T.a.v. de heer Regis MASSANT Directeur Budget en beheerscontrole Vooruitgangstraat Brussel Op 29/06/2011 om 10 uur zal op de 3 de verdieping van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel, in openbare zitting worden overgaan tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van prijzen). 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar De leidende dienst in de zin van artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld. 7. Beschrijving van de opdracht Zie B «Technische Voorschriften» 8. Documenten van toepassing op de opdracht 8.1. Wetgeving - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S. van 26 januari 1996); 5/30

6 - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (B.S. van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes Documenten betreffende de opdracht - Onderhavig bestek n 2011/S2/S1/Opleiding-Formati on COSMOS - De goedgekeurde offerte. 9. Offertes 9.1. In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht het bij het onderhavig bestek gevoegde offerteformulier te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de conformiteit met het bij het bestek gevoegde offerteformulier te attesteren (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De offerte moet verplicht in één enkele taal opgesteld zijn, hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands. De documenten van technische aard die bij de offerte worden gevoegd, mogen in het Engels opgesteld zijn indien er geen vertaling in het Frans of in het Nederlands bestaat. De offerte moet in twee exemplaren worden ingediend (één origineel en één exemplaar in elektronische vorm). De inschrijver dient een exemplaar van zijn offerte over te leggen in elektronische vorm (CD-ROM, DVD, ). Als er een verschil is tussen de papieren versie en de elektronische versie zal het originele exemplaar van de papieren versie gelden. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: - De forfaitaire bedragen van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); - het bedrag van de BTW in letters en in cijfers; - de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. 6/30

7 9.3. Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria en de gunningscriteria (zie rubriek 12 hierna); - De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen Varianten De inschrijver mag ook varianten in zijn offerte aanbrengen (facultatieve varianten). De varianten worden in deel B van dit bestek beschreven. De ingediende varianten moeten aan de essentiële bepalingen van dit bestek voldoen. De inschrijver dient precieze offertes op te stellen waarin de verschillen tussen de voorschriften van dit bestek en de ingediende variante duidelijk onderscheiden worden. 10. Prijzen Prijzen Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. Dit is een opdracht volgens prijslijst wat betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De dienstverlener moet globale forfaitaire prijzen opgeven, waar de vergoeding voor de overdracht van de auteursrechtelijke prerogatieven is inbegrepen, en wordt geacht in zijn prijzen alle mogelijke kosten die op de dienstverlening wegen te hebben begrepen (nl de voorbereiding van de inhoud met de verantwoordelijke opleidingsdiensten, verplaatsingskosten, maaltijdvergoedingen, ), met uitzondering van de BTW Prijsherziening Voor deze opdracht is er geen enkele prijsherziening mogelijk. 11. Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 12. Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 12.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes administratief en technisch regelmatig zijn. 7/30

8 Uitsluitingscriteria Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de sneltste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uiterste ontvangst van de offertes, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar zijn en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake beta ling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien h ij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure: De dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoe ld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 8/30

9 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Stra fwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenko mst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van dit uitsluitingscriterium kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren: 1 in staat van faillissement of van vereffening ve rkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dit zijn professionele integriteit aantast. Vijfde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder: 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 69 van het hierboven vermeld besluit. Zesde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde BTW. 9/30

10 Zevende uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het raam van deze opdracht Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver De inschrijver dient over voldoende financiële slagkracht te beschikken. Volgens artikel 70 van het bovenvermeld KB van : Deze financiële slagkracht zal worden beoordeeld op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren neergelegd bij de Nationale Bank van België. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België hoeven deze niet bij hun offerte te voegen, aangezien de aanbestedende overheid deze jaarrekeningen kan raadplegen via het elektronisch loket van de federale overheid. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste drie boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekening die onlangs werd goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werd gedeponeerd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IDAC of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IDAC of door de bedrijfsrevisor, naargelang het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weerspiegelen (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes). Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant IDAC of door de bedrijfsrevisor. Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van de drie laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land uitoefent Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Volgens artikel 71 van het bovenvermeld KB van : De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid door middel van volgende informatie aantonen: 1 lijst met de belangrijkste uitgevoerde diensten van de drie laatste jaren, totaalbedrag, datum en publieke of privé-bestemmelingen inbegrepen: De inschrijver moet minstens 3 voor deze opdracht relevante referenties verstrekken (van soortgelijke aard en belang). 2 aangeven van de studie- en beroepskwalificaties van de voor het uitvoeren van de diensten verantwoordelijke personen: Voor perceel 1: de inschrijver moet minstens 6 CV s van opleiders (3 FR en 3 NL) verstrekken die hun competenties en ervaring voor het uitvoeren van deze opdracht aantonen. Voor perceel 3: de inschrijver moet minstens 4 CV s van opleiders (2 FR en 2NL) verstrekken die hun competenties en ervaring voor het uitvoeren van deze opdracht aantonen 3 beschrijven van het materiaal en de technische u itrusting waarover de dienstverlener zal beschikken voor het uitvoeren van de diensten: De dienstverlener moet aantonen dat hij over het nodige materiaal beschikt voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de diensten. 10/30

11 12.2. Regelmatigheid van de offertes De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria Gunningcriteria Voor de keuze van de meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningscriteria getoetst. Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningscriteria De gunningscriteria in dalende rangorde van belangrijkheid, zijn de volgende: 1. Voorgestelde prijs (50%) Perceel 1: totaal van de eenheidsprijzen per groep en per dag en van de eenheidsprijs per persoon voor het materiaal indien afgedrukt door de dienstverlener Perceel 2: prijs voor onbeperkt gebruik Perceel 3: totaal van de eenheidsprijzen per groep en per dag en van de eenheidsprijs per persoon voor het materiaal indien afgedrukt door de dienstverlener 2. Beschrijving van de inhoud en methodologie die tijdens de opleiding worden aangewend om het resultaat te waarborgen (25%) 3. Voorbereiding, plan van aanpak, planning, timing en opvolging van de opdracht (25%) Eindkwotatie De kwotaties voor de 3 gunningscriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindkwotatie, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. De evaluatie van de gunningscriteria gebeurt als volgt: - gunningscriterium 1 (prijs) zal worden geëvalueerd op basis van: het goedkoopste regelmatige voorstel krijgt het maximum aantal punten (50). De andere regelmatige voorstellen zullen in evenredigheid punten minder krijgen, volgens volgende formule: P = Pmax x (PRmin / PRofferte) P = punten offerte Pmax = toegekende wegingscoëfficient aan het criterium "prijs" (50) PRmin = prijs van de laagst regelmatige offerte PRofferte = prijs van de offerte - gunningscriteria 2 en 3 zullen worden geëvalueerd op basis van: 1: aanvaardbaar met belangrijke beperkingen, maar onvoldoende voor uitsluiting 2: aanvaardbaar met mindere beperkingen 3: goede standaard, aanvaardbaar, voldoet aan de behoeften 4: hoge standaard met toegevoegde waarde 5: zeer hoge standaard met buitengewone kwaliteit. De bekomen score zal worden omgezet in punten volgens de wegingcoëfficiënt van ieder criterium volgens volgende formule: P = G x (Seval / Smax) 11/30

12 P = punten offerte Seval = score van de evaluatie (1 tot 5) G = toegekende wegingcoëfficiënt van ieder criterium Smax = Maximum score (5) Opties Er zijn verplichte en niet-verplichte opties. Deze opties worden beschreven in deel B aangaande de technische specificaties. De op basis van het bijzonder bestek verplichte opties worden door de inschrijvers voorgesteld. Zoniet wordt hun offerte als onregelmatig beschouwd. Deze verplichte opties worden in aanmerking genomen bij de vergelijkende beoordeling van de prijzen van de offertes. Als een optie in de basisprijs is voorzien, vermeldt de inschrijver dit uitdrukkelijk in zijn offerte. Als de optie niet in de basisprijs is voorzien, moet de prijs ervan apart worden vermeld. Als de aanbestedende overheid meent dat een niet-verplichte optie een echte meerwaarde betekent voor de opdracht, wordt deze optie in aanmerking genomen voor de technische kwaliteit. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze opties niet te bestellen Demonstratie Het staat de FOD Economie vrij een demonstratie te vragen. Als hij dit effectief doet, zal deze in de lokalen van de FOD Economie plaatsvinden. Deze demonstratie zal het volgende omvatten: - een door de inschrijver verstrekte uiteenzetting om de mogelijkheden van de aangeboden oplossing/tool te verduidelijken, rekening houdend met de aanvraag van de FOD Economie en de in dit bestek vermelde gunningscriteria; De betrokken inschrijvers zullen ten minste een week voor de voorziene datum een bericht krijgen. De inschrijvers mogen de eerste 15 minuten van de voor de demonstratie toegekende tijd besteden om hun firma voor te stellen. De aanbestedende overheid zal een maximale presentatietijd vastleggen. De demonstratie zullen plaatshebben tijdens de normale werkuren (9h00-17h00). De FOD Economie zal geen enkele uitgave ten laste nemen die te maken heeft met de voorbereiding, de levering of de presentatie van de demonstraties op site, voorgesteld als antwoord op dit bijzonder bestek. 13. Borgtocht Voor die opdracht is er geen borgstelling vereist en dit krachtens het artikel 5, 1, lid 5, 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, bijlage van het K.B. van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (dienstenopdracht in de zin van de categorie 24 van de bijlage 2 van de wet van 24/12/1993 «Diensten voor onderwijs en beroepsopleiding»). 14. Keuring van de uitgevoerde diensten De diensten zullen tijdens hun uitvoering nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde zal aan de dienstverlener worden medegedeeld op het ogenblik dat met de uitvoering van de diensten zal worden gestart. 12/30

13 15. Uitvoering van de opdracht Termijnen en clausule Termijnen De eerste reeks opleidingen voor percelen 1 en 3 en perceel 2 moeten tussen de periode septemberdecember 2011 uitgevoerd worden. De opdracht wordt voor een duur van 3 jaar gesloten, wat betekent dat de bestellingen tijdens deze periode naar gelang de vereisten en middels een door de aanbestedende overheid bepaalde bestelbon voor de dienstverlener uitgevoerd worden Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, zoals ze opgenomen zijn in punt van dit bestek, te respecteren. Het niet respecteren van dit engagement kan, op basis van artikel 20, 1, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden, bijgevoegd bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, aanleiding geven tot de toepassing van maatregelen van ambtswege voorzien in 6 van hetzelfde artikel en meer bepaald tot de eenzijdige verbreking van de opdracht Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd De diensten zullen in de gebouwen van de aanbestedende overheid worden uitgevoerd. Als facultatieve variante kan de dienstverlener een offerte indienen voor het uitvoeren van de diensten in andere lokalen Evaluatie van de uitgevoerde diensten Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de dienstverlener worden gemeld door middel van een fax of een bericht, dat nadien zal worden bevestigd door middel van een aangetekend schrijven. De dienstverlener is verplicht om niet conform uitgevoerde diensten te herbeginnen. Op het ogenblik dat de diensten zullen uitgevoerd zijn, zal een evaluatie worden gemaakt van de kwaliteit en conformiteit van de uitgevoerde diensten. Van deze evaluatie zal een proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan het origineel exemplaar zal worden overgemaakt aan de dienstverlener. Niet behoorlijk of niet conform uitgevoerde diensten zullen moeten worden herbegonnen. 16. Facturering en betaling Voor de opdracht mogen geen voorschotten worden betaald. De dienstverlener zendt de facturen (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de diensten (origineel exemplaar) naar het volgende adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Budget en Beheerscontrole - Frontoffice Vooruitgangstraat Brussel Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd. De betalingen worden gedaan na de uitvoering en de goedkeuring van de verrichte diensten, mits de aanbestedende overheid in het bezit is van de factu(u)r(en), vergezeld van het proces-verbaal van voorlopige oplevering. 13/30

14 De betaling gebeurt binnen een termijn van 50 kalenderdagen te rekenen vanaf het ogenblik waarop de aanbestedende overheid in het bezit is van regelmatig opgestelde facturen (alsook van de andere eventuele vereiste documenten). De verwijlinteresten worden berekend overeenkomstig artikel 15, 4 van het algemene bestek. De factuur dient te worden opgesteld in EURO. 17. Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. 18. Onderaanneming Voor de praktische uitvoering van de opdracht kan de dienstverlener onderaannemingscontracten met derden afsluiten. De inschrijver vermeldt in de offerte het deel van de opdracht dat onderaanbesteed zal worden evenals de naam en het adres van de onderaannemers in kwestie en hun referenties in het betrokken domein. Het feit dat een beroep wordt gedaan op onderaannemers ontslaat de dienstverlener niet van zijn verantwoordelijkheden voor de in het kader van het contract verwachte prestaties. De dienstverlener blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle voorwaarden en specificaties van dit bijzondere bestek. In geval van verandering van één of meer onderaannemers brengt de dienstverlener de aanbestedende overheid hiervan schriftelijk op de hoogte vooraleer deze veranderingen uit te voeren. Er wordt geen enkele afwijking toegestaan, behalve wanneer de twee partijen akkoord gaan. Het feit dat de dienstverlener alle of een deel van zijn verbintenissen aan derden toevertrouwt, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de aanbestedende overheid. Deze laatste erkent geen enkele contractuele band met die derden. De dienstverlener zal de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van alle producten en diensten bepaald in het kader van het contract. Ieder beroep op onderaannemers zal gespecificeerd worden in de offerte van de inschrijver die het soort contractuele regeling voor alle betrokken onderaannemers zal beschrijven. 19. Gebrekkige Uitvoering - Verbreking van de overeenkomst Indien de specifieke opdracht niet volgens de gestelde voorwaarden is uitgevoerd, kan de opdrachtgever een herstelperiode voorstellen. De termijn van de herstelperiode wordt bepaald in samenspraak met de dienstverlener. Indien de herstelperiode niet succesvol is uitgevoerd en de dienstverlener in gebreke blijft; zal de aanbestedende overheid zich beroepen op maartregelen voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden van het K.B. van en haar bijlage. 14/30

15 20. Aanbestedingsberichten en rechtzettingen De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 21. Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Alle resultaten en rapporten die de dienstverlener opstelt ter uitvoering van deze opdracht, zijn eigendom van de aanbestedende overheid en kunnen slechts met schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid bekendgemaakt of aan derden meegedeeld worden. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moet worden erkend door de aanbestedende overheid. 22. Auteursrecht Patrimoniale rechten De dienstverlener verleent de FOD Economie een niet-exclusief gebruiksrecht (niet-exclusieve vergunning) van de patrimoniale rechten (reproductierecht in de ruime zin, met inbegrip van het recht tot aanpassing en vertaling, het distributierecht) voor alle werken (toespraken, presentatie bijvoorbeeld in power point, de syllabussen, enz.) beschermd door het auteursrecht die hij heeft gecreëerd, creëert of zal creëren in uitvoering van deze opdracht als dienstverlener en dit in hun huidige en toekomstige meest volledige wettelijke draagwijdte, met inbegrip van alle bestaande en toekomstige exploitatiewijzen. De FOD Economie garandeert dat de auteursrechten van de dienstverlener, verleend als vergunning op basis van dit artikel, enkel zullen worden geëxploiteerd voor de interne informatiebehoeften van de FOD Economie. Deze toestemming wordt verleend met de bedoeling gevolgen te hebben over de gehele wereld en voor de volledige bestaansduur van de patrimoniale rechten Morele rechten De FOD Economie en de ambtenaren van de FOD Economie behouden zich het recht voor correcties aan te brengen qua schrijfwijze, spraakkunst, vorm en inhoud van de werken gecreëerd door de dienstverlener. De dienstverlener machtigt de FOD Economie tot het actualiseren en aanpassen van de werken die hij heeft gecreëerd in uitvoering van deze opdracht en voor elke wijziging van de Staatsstructuur en de betrokken wetgeving, de structuur van de FOD Economie of van de betrokken dienst van de FOD Economie. De werken gecreëerd in uitvoering van dit contract, met inbegrip van de vertaling van die werken, vermelden de naam van de dienstverlener. 15/30

16 22.3. Rechten van derden De dienstverlener garandeert dat hij alle auteursrechten bezit voor de werken gecreëerd in uitvoering van dit contract en voor alle elementen (zoals foto s, illustraties, grafieken enz.) welke in de voormelde werken voorkomen. Hij bevestigt bovendien dat alle werken die hij heeft gemaakt, met inbegrip van de foto s, illustraties, grafieken, enz., geen afbreuk doen aan het auteursrecht of elk ander recht van derden en ook niet aan enige wetgeving (bijvoorbeeld de openbare orde of de goede zeden) en, dat in de veronderstelling dat er portretten werden toegevoegd aan de werken, de noodzakelijke en wettelijk vereiste machtigingen voor het gebruik ervan in het kader van dit contract, werden verkregen. De dienstverlener garandeert de FOD Economie tegen elke vordering ingeleid door derden wat betreft de inhoud en de vorm van de gecreëerde werken in uitvoering van dit contract en verbindt zich tot het dragen van alle kosten en inzonderheid de gerechtelijke en verdedigingskosten en alle vergoedingen rond elke eventuele eis van derden uit hoofde van de overtreding van een recht van de Intellectuele Eigendom en/of ander recht. 16/30

17 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Deze opdracht bestaat uit 3 loten en heeft betrekking op de organisatie van opleidingen die zich richten tot afzonderlijke doelgroepen. De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één of meerdere loten, maar die worden afzonderlijk geëvalueerd en gegund: Lot 1: Opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Lot 2: Aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans Lot 3: Opleidingen SharePoint 2010 in het Nederlands en in het Frans Specifieke aandachtspunten voor het lastenboek: - Het aantal groepen is geraamd op basis van het verwachte aantal opleidingsvragen binnen de FOD Economie. Binnen de marges van het beschikbaar budget kan afgeweken worden van het voorgestelde aantal geraamde deelnemers of groepen per cursus of onderdeel cursus. De FOD Economie is aldus niet verplicht de opleidingen toe te kennen. - De exacte data en inhoud van de cursussen worden in overleg met de FOD Economie bepaald. - Het is de bedoeling dat de inschrijver een prijs geeft die wordt opgesplitst namelijk: o Klassikale opleidingen: Vaste, forfaitaire eenheidsprijzen per halve dag en dag, kosten en onkosten inbegrepen, in het bijzonder de voorbereiding van de inhoud met de verantwoordelijke opleidingsdiensten, verplaatsingskosten, maaltijdvergoedingen. Hierbij dient het minimum en maximum aantal deelnemers per groep worden vermeld. o Test (niet-verplichte optie): Een globale eenheidsprijs per test of een prijs per licentie voor 1 gebruiker o Cursusmateriaal (verplichte optie): Een prijs papieren versie per persoon indien afgedrukt en geleverd door de dienstverlener aan de FOD Economie o E-learning tool: Een eenheidsprijs per tool voor onbeperkt gebruik door de FOD Economie en een prijs per licentie voor 1 gebruiker, een prijs voor 500 licenties, een prijs tussen de licenties en tenslotte een prijs tussen 1501 en 2500 licenties. 1. Context De huidige combinatie Windows XP Office 2003 binnen de FOD Economie is stilaan verouderd en de support voor XP loopt bovendien af in Dit is een gelegenheid om de doelarchitectuur van de client-omgeving voor de volgende jaren te bepalen: het aanbieden van een moderne IT-uitrusting aan de +/ medewerkers van de FOD Economie verspreid over verschillende diensten. In dit kader voorziet de FOD Economie vanaf het voorjaar 2011 meerdere migraties: - van Office 2003 naar Office 2010, - van Windows XP naar Windows 7 - van SharePoint 2007 naar SharePoint 2010 De organisatie van deze initiatieven wordt binnen de FOD Economie via het project COSMOS2010 gestuurd. De algemene doelstellingen van het project COSMOS2010 zijn : De gebruikers op een efficiënte manier kunnen voorzien van een performante, stabiele en veilige werkplek. Definiëren van de nieuwe standaard client architectuur. Dit omvat de werkplek gebaseerd op Windows 7 en Office 2010, de manier waarop de werkplek wordt aangeboden en beheerd, en het stroomlijnen van de processen en services. Verbeterde gebruikerservaring, verhoogde productiviteit, geen verlies van data en settings. 17/30

18 Voor onze medewerkers is de migratie een grote stap omwille van de nieuwe interfaces en de nieuwe toepassingen die merkbaar verschillend zijn ten opzichte van hun vertrouwde applicaties. Het is belangrijk om de overgang te vereenvoudigen door alle medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe interface. Daarnaast is het de bedoeling om specifieke doelgroepen medewerkers te ondersteunen in het gebruik van de nieuwe functionaliteiten tijdens hun werk. De FOD Economie wenst daarom dat opleidingen/informatiesessies georganiseerd worden. Een overzicht van de gevraagde opleidingen met inbegrip van de verwachte doelstellingen, de vorm en de beschrijving doelgroep wordt hierna voorgesteld. 2. Lot 1: Opleidingen en informatiesessies Office 2010 Windows 7 in het Nederlands en in het Frans Opdat naar aanleiding van een migratie naar Office 2010 en Windows 7 onze medewerkers worden ondersteund in het gebruik van de nieuwe toepassingen, moeten klassikale informatiesessies en opleidingen georganiseerd worden voor meerdere doelgroepen. Meer specifiek wordt een opdeling gemaakt in drie onderdelen: ten eerste dienen klassikale informatiesessies voor eindgebruikers worden georganiseerd, ten tweede moeten opleidingen op maat (basis en gevorderd) in functie van specifieke noden worden voorzien en tenslotte worden opleidingen voorzien voor gespecialiseerde medewerkers binnen de FOD Economie. In het bijzonder gaat het over volgende doelstellingen per doelgroep met een voorstel betreffende het maximum aantal deelnemers per groep, en een raming van het aantal groepen per onderdeel: 1. Infosessies : Migratie Office 2010 Windows 7 Doelgroep Doelstelling +/-Aantal deelnemer s/groep Eindgebruikers FOD Klassikaal aanleren van basiskennis en Economie vaardigheden Office 2010 onder Windows 7 opdat zij nieuwe mogelijkheden en werkwijzen kunnen terugvinden en de nieuwe applicaties optimaal kunnen gebruiken Binnen deze opleiding/informatiesessie moet rekening gehouden worden met: - de nieuwe interface en nieuwigheden van Windows 7 ten opzichte van Windows XP en Office 2010 ten opzichte van Office Gebruik Word Gebruik Excel Gebruik PowerPoint Opleidingen Office 2010 op maat Eindgebruikers met specifieke noden, algemeen opgedeeld in: - basisgroepen - gevorderde groepen 3. Gespecialiseerde opleidingen Office 2010 Kennis en vaardigheden aanleren van Office 2010 in functie van specifieke noden binnen het werk. De inhoud wordt bepaald in samenwerking met de FOD Economie en kan toegespitst zijn op volgende toepassingen: - Word Excel PowerPoint 2010 Raming aantal groepen Max Max Gespecialiseerde medewerkers Office 2010 Aanleren van meer gespecialiseerde toepassingen Office 2010 onder Windows 7 bijvoorbeeld: ontwikkelingen in Access, macro s, vergevorderde Excell-toepassingen, templates, sjablonen, aanmaak van een applicatie enz. Max /30

19 Prioritaire punten voor de uitvoering van de opdracht In de offerte moet per onderdeel de praktische aanpak, het inhoudelijk verloop en de gebruikte methodiek voorgesteld worden. Daarnaast dient het minimum en maximum aantal deelnemers per groep worden vermeld alsook het voorgestelde aantal uren opleiding per onderdeel en per groep. Het is belangrijk dat de inhoud en duur van de opleiding aangepast kan worden aan de noden van de FOD Economie indien dat gevraagd wordt of indien dit op basis van de voorbereiding van de opleiding nodig is. Taal Bij de organisatie van de opleiding dient rekening te worden gehouden met de taalvereisten eigen aan elke federale overheidsdienst. Aangezien we in een tweetalige omgeving werken en rekening houdende met de aard van de opleiding /infosessie wordt ook een opdeling gemaakt in groepen volgens taal (afzonderlijke Nederlands en Franstalige groepen). De opleidingen en informatiesessies moeten zowel in het Frans als in het Nederlands worden gegeven. De aanwezigheid van een tweetalige opleider of van opleiders van een verschillende taalrol die de taal waarin de opleiding gebeurt zeer goed beheersen, is dus vereist. Bovendien is het belangrijk dat de inhoud van de twee opleidingen (FR-NL) dezelfde is voor elke taal. De naam en de kwalificaties van elke opleider moeten worden bevestigd aan de hand van een curriculum itae. Plaats opleidingen Opleidingszalen en computers kunnen ter beschikking worden gesteld door de FOD Economie in zijn gebouwen (in hoofdzaak drie gebouwen op loopafstand van het Noord station en eventueel onze regionale gebouwen in de provincies). Een andere mogelijkheid kan met vermelding van adres, faciliteiten en prijs opgenomen te worden in de offerte (facultatieve variante). Test (niet-verplichte optie) Alvorens de opleiding gestart wordt, achten wij het een meerwaarde indien de dienstverlener zelf een test of vragenlijst voorziet om de voorkennis en opleidingsnoden te bepalen bij onze medewerkers om zo op een objectieve manier de groepen volgens niveau te onderscheiden. Na afname van de test of vragenlijst kunnen de deelnemers ingedeeld worden in groepen volgens hun testresultaat. Materiaal De FOD Economie en de deelnemers beschikken na de opleiding over een papieren en digitale (af te printen) Wordversie van de gegeven cursus (NLNL en FRFR). Het onderwijsmateriaal wordt ter beschikking gesteld aan de FOD Economie en wordt afgedrukt en geleverd door de FOD Economie of door de dienstverlener (verplichte optie). Daartoe mag het binnen de FOD Economie worden gekopieerd en verspreid. Het materiaal mag eveneens op het intranet en de gemeenschappelijke documentbeheerssystemen van de FOD Economie worden geplaatst, met het oog op de raadpleging en het gebruik ervan nadien. 3. Lot 2: Aankoop van migratie-opleidingsmodule s Office 2010 onder Windows 7, onder de vorm van een (Rapid) e-learning-tool in het Nederlands en in het Frans Opdat onze medewerkers worden ondersteund in het gebruik van nieuwe toepassingen naar aanleiding van een migratie naar Office 2010 en Windows 7, wenst de FOD Economie zijn medewerkers een migratiecursus aan te bieden onder de vorm van een (rapid) e-learning Office 2010 tool 1. Door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijke, interactieve en visueel aantrekkelijke (rapid) e-learning cursus via de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) is het de bedoeling dat zo veel mogelijk medewerkers van de FOD Economie snel, op eigen tempo, onafhankelijk van tijd en plaats nieuwe mogelijkheden en werkwijzen Office 2010 terugvinden alsook nieuwe applicaties van Office 2010 onder Windows 7 kunnen gebruiken. 1 De termen tool, (rapid) e-learningcursus moeten in de ruime zin worden verstaan. 19/30

20 De FOD Economie wil zich hiervoor laten bijstaan door een partner die deze tool aanbiedt en de vorm, animatie, technische ondersteuning en inhoud vorm geeft. De e-learningcursussen worden op maat ontwikkeld of de dienstverlener biedt een kant-en-klaar e-learningpakket aan. Hierbij hecht de FOD Economie belang aan volgende elementen: Prioritaire punten voor de uitvoering van de opdracht Type opleiding Er is geen voorkennis van Office 2010 bij onze medewerkers vereist. Het is daarnaast de bedoeling dat via de tool algemeen volgende inhoud aan bod komt: - De nieuwe interface en nieuwigheden van Office 2010 onder Windows 7 - De nieuwe interface en nieuwigheden van Word De nieuwe interface en nieuwigheden van Excel De nieuwe interface en nieuwigheden van PowerPoint 2010 Vorm tool De FOD Economie wil een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke, interactieve en visueel aantrekkelijke tool aan zijn medewerkers aanbieden en hecht daarom belang aan het gebruik van verschillende multimediamiddelen, zoals flash-animaties, de ontwikkeling van rapid e-learning modules (bijvoorbeeld op basis van PowerPoint),video s, spelmodule s, screenshots, demo s enz. Taal Bij de cursus dient rekening te worden gehouden met de taalvereisten eigen aan elke federale overheidsdienst. De tool moet daarom zowel in het Frans als in het Nederlands beschikbaar zijn. Bovendien is het belangrijk dat de inhoud van de twee cursussen (FR-NL) dezelfde is voor elke taal. Installatie tool: De tool wordt op het systeem /platform van de diensverlener geïnstalleerd en geprogrammeerd en kan via het internet aan onze medewerkers ter beschikking worden gesteld. Onze medewerkers kunnen de e-learning-cursus zowel van thuis uit als via het werk raadplegen. Hierbij is het belangrijk om een gebruiksvriendelijke toegang te voorzien voor de medewerkers. Een andere mogelijkheid kan met vermelding van de prijs opgenomen worden in de offerte: de aangeleverde e-learning is SCORM compliant (facultatieve variante). Gebruiksduur van de tool: De inschrijver zal de geldigheidsduur van de licentie(s) vanaf hun ingebruikname in zijn offerte preciseren. 4. Lot 3: Opleidingen SharePoint 2010 in het Nederlands en in het Frans Sinds enige tijd werd binnen de volledige FOD Economie een SharePoint 2007 platform opgezet en in productie gesteld onder andere via de implementatie van Workplaces. De FOD Economie voorziet bovendien in 2011 een migratie naar een SharePoint Deze Workplaces hebben tot doel om alle informatie betreffende één project, één team of één werkgroep te bundelen op een overzichtelijke manier. Verder zal er door gebruik te maken van functies zoals kalenders, to do - lijsten, fora een verbeterde samenwerking tot stand komen. Alleen goed en correct gestructureerde informatie maakt dat de voordelen van SharePoint ten volle kunnen worden benut. Dit betreft bovendien een nieuwe technologie waar weinig medewerkers mee vertrouwd zijn. Daarnaast brengt een intern project New Intranet met zich mee dat een aantal mensen zullen moeten worden omgeschoold naar Webmaster SharePoint. Een goede kennis van SharePoint 2010 is hiervoor absoluut noodzakelijk. Vanuit deze context stelt zich aldus de nood aan opleidingen SharePoint- Workplaces die zich richt tot 3 afzonderlijke doelgroepen: opleiding SharePoint 2010 voor huidige en toekomstige owners opleiding SharePoint 2010 voor huidige en toekomstige members opleiding Sharepoint 2010 voor webmasters Een overzicht van de gevraagde opleidingen met inbegrip van de algemene doelstellingen per doelgroep wordt hierna voorgesteld. 20/30

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms overname van wrakken,

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv. Overheidsopdracht van diensten

Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv. Overheidsopdracht van diensten Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv Overheidsopdracht van diensten raamcontract voor opleidingen en coaching voor controlediensten: juridische kennis opmaak PV en verhoortechnieken Vereenvoudigde

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Hertogsstraat 53 1000 Brussel Contactpersoon : Peter Mertens Tel 02 506 47 92 peter.mertens@ibz.fgov.be OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr.

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag SZSS/11/SVDG/PO/001.

Algemene offerteaanvraag SZSS/11/SVDG/PO/001. Opdracht voor het uitvoeren van een ontwikkelingstraject leidinggeven in een context van anders werken bij de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Algemene offerteaanvraag SZSS/11/SVDG/PO/001.

Nadere informatie

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek nr.: 1424 Bestuur: Opdracht: Howest Hogeschool West-Vlaanderen VAH

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06 06 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Ann Boulangier ann.boulangier@vgc.be 0256306 20 Bijzonder bestek 06 Open offerteaanvraag voor

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie Overheidsopdracht van diensten Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FOD

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/56131/S1/BAT/RCC_Education_Commun. Overheidsopdracht van diensten. Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communicatie

Bestek nr. 2017/56131/S1/BAT/RCC_Education_Commun. Overheidsopdracht van diensten. Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communicatie Bestek nr. 2017/56131/S1/BAT/RCC_Education_Commun Overheidsopdracht van diensten Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communicatie Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FOD

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb. overname van afgedankte materialen van de stad Sint-Niklaas

BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb. overname van afgedankte materialen van de stad Sint-Niklaas Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb overname van afgedankte

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Algemene Offerteaanvraag

Algemene Offerteaanvraag BESTEK NR.: SUI-2015-01 Algemene Offerteaanvraag BIJZONDER BESTEK voor de overheidsopdracht voor LEVERINGEN met als voorwerp DE AANKOOP VAN DESKTOPCOMPUTERS OPDRACHTGEVEND BESTUUR VZW Onderwijsinrichting

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag 1 2e directie Algemene Zaken Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2017/D2.2/01 Opdracht van diensten Open offerteaanvraag Diensten met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Page 1 of 18 WOO-2010-14 INHOUDSTAFEL.

Page 1 of 18 WOO-2010-14 INHOUDSTAFEL. INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst.... 2 3. Aanbestedende dienst Bijkomende informatie.... 2 4. Indienen en openen van de offertes....

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL.

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 2 A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie