TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE"

Transcriptie

1 TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013

2 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans recht met maatschappelijk kapitaal van euro, statutair gevestigd te 1 rue Jeanne d Arc, Issy-les-Moulineaux (Frankrijk) en ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder nummer De Technicolor aandelen zijn genoteerd aan NYSE Euronext Paris (ISIN code FR ). Technicolor is de moederonderneming van een internationale bedrijvengroep. In onderhavig document (het 'Reglement van het Plan') wordt naar de onderneming verwezen met 'Technicolor' of 'Onderneming', en naar de groep met 'Groep'. In het kader van het gratis aandelenplan 2013 van Technicolor (het 'Plan'), 'my technicolor shares' genaamd, kent Technicolor zijn werknemers gratis het recht toe om Technicolor aandelen te ontvangen. Dit Plan is voor de Technicolor Groep een manier om de bijdrage van al zijn werknemers aan het succes van de Groep, te erkennen. Het staat werknemers toe om aandeelhouder van Technicolor te worden op gelijke basis en hun gevoel van betrokkenheid met een geïntegreerde groep, te versterken. 1. Doel van het Plan In het Reglement van het Plan worden de voorwaarden beschreven van het Plan dat op 24 oktober 2013 is goedgekeurd door de Raad van Bestuur, overeenkomstig de 16 e resolutie aanvaard door de algemene vergadering van aandeelhouders van Technicolor van 23 mei Type Plan Het Plan voorziet in de toekenning (de 'Toekenning') van een recht op het ontvangen van honderdvijfentwintig (125) gewone Technicolor aandelen (de 'Gratis Aandelen') voor alle In Aanmerking Komende Werknemers (zoals bepaald in artikel 4) van de Groep in 13 landen. De Raad van Bestuur van Technicolor kan, met name in gevallen van voortijdige levering, besluiten dat de geleverde aandelen bestaande aandelen zullen zijn. Zoals beschreven in het Reglement van het Plan, genieten In Aanmerking Komende Werknemers (zoals hierna beschreven) van een recht om circa vier jaar na de Toekenning, op 6 november 2017, gratis aandelen te ontvangen. De periode vanaf de Toekenning tot en met 5 november 2017 is de "Periode van Overdracht'. De Gratis Aandelen worden gratis geleverd aan In Aanmerking Komende Werknemers die de voorwaarden van het Reglement vervullen. Aan de levering zijn geen kosten verbonden. 3. Draagwijdte van het Plan De filialen van Technicolor die deelnemen aan het Plan (hierna genoemd Deelnemende Ondernemingen ) zijn op 24 oktober 2013 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Een 'Filiaal' is een onderneming waarvan Technicolor rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal en de stemrechten bezit of controleert. 4. Wie komt in aanmerking Om van het Plan te profiteren moet een persoon op 24 oktober 2013 Werknemer zijn van een Deelnemende Onderneming. De term 'Werknemer' verwijst naar personen die een 2

3 arbeidsovereenkomst hebben getekend met een Deelnemende Onderneming. Iedere Deelnemende Onderneming bepaalt voor haar eigen personeel de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de hoedanigheid van Werknemer te hebben, in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving en met het oog op als relevant beschouwde voorwaarden en feiten. Naar een Werknemer die deze voorwaarden vervult en wiens naam op de werknemerslijst staat op de datum van de Toekenning wordt in het Reglement van het Plan verwezen met 'In Aanmerking Komende Werknemer'. 5. Toekenning van het recht om Gratis Aandelen te ontvangen De Raad van Bestuur van Technicolor heeft besloten om aan iedere In Aanmerking Komende Werknemer een recht toe te kennen om honderdvijfentwintig (125) Technicolor-aandelen te ontvangen. Binnen enkele weken te rekenen vanaf de Toekenning, zal iedere In Aanmerking Komende Werknemer een brief van Technicolor ontvangen waarin wordt bevestigd dat hij in aanmerking komt voor het Plan. De Gratis Aandelen van het Plan worden aan het einde van de Periode van Overdracht aan de In Aanmerking Komende Werknemers geleverd, als de voorwaarden van het Reglement van het Plan tijdens deze Periode zijn vervuld. De In Aanmerking Komende Werknemers zullen pas na de levering eigenaar worden van de Gratis Aandelen en hebben dus geen recht op dividend dat voor deze datum is betaald of besloten is uit te keren; ze hebben ook geen stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen. De rechten die zijn verbonden aan de Toekenning zijn eigen aan iedere In Aanmerking Komende Werknemer. Een In Aanmerking Komende Werknemer kan zijn recht op toekenning van de Gratis Aandelen uit hoofde van dit Plan niet afstaan, overdragen of in onderpand geven, behalve in geval van erfopvolging (zie artikelen 6 en 7). 6. Overdracht van Gratis Aandelen Op voorwaarde van ononderbroken tewerkstelling: om Gratis Aandelen te ontvangen op de Leveringsdatum (zoals hierna beschreven), moet een In Aanmerking Komende Werknemer gedurende de gehele Periode van Overdracht, dat wil zeggen tot en met 5 november 2017, Werknemer blijven van een Filiaal. Deze tewerkstelling moet ononderbroken zijn. Uitzonderingen op de voorwaarde van ononderbroken tewerkstelling: een In Aanmerking Komende Werknemer wordt geacht de voorwaarde van ononderbroken tewerkstelling te vervullen als zijn arbeidsovereenkomst tijdens de Periode van Overdracht wordt onderbroken om de volgende redenen: (i) overlijden; (ii) invaliditeit die hem niet meer toelaat zijn werk uit te voeren; in dit geval bepaalt de laatste onderneming van de Technicolor Groep die de Werknemer te werk heeft gesteld, in functie van de toepasselijke wet, of de invaliditeit de reden is van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst; 3

4 (iii) pensionering overeenkomstig de wetgeving van het land waar de In Aanmerking Komende Werknemer te werk is gesteld, een pensioenplan waar de In Aanmerking Komende Werknemer aan deelneemt overeenkomstig zijn arbeidsovereenkomst of enig andere overeenkomst waarin de voorwaarden van zijn functie worden beschreven, of na 62 jaar; (iv) verandering van werkgever, als de nieuwe werkgever (i) Technicolor of (ii) een Filiaal van Technicolor is. Dientengevolge, als een In Aanmerking Komende Werknemer niet langer de voorwaarde van ononderbroken tewerkstelling vervult vanwege één van bovengenoemde uitzonderingen, behoudt hij zijn rechten op het ontvangen van Gratis Aandelen (zie artikel 7). Indien een In Aanmerking Zijnde Werknemer op elk willekeurig moment tijdens de Periode van Overdracht niet langer te werk wordt gesteld door Technicolor of één van zijn filialen, komt hij niet meer in aanmerking voor het ontvangen van Gratis Aandelen en verliest hij alle rechten op toekenning in het kader van dit Plan. Deze voorwaarde impliceert het geval waarin zijn werkgever niet langer een Filiaal van Technicolor is. Bij wijze van uitzondering kan het recht op levering van Gratis Aandelen in bepaalde gevallen worden behouden bij besluit van de Raad van Bestuur. Deze gevallen zullen door haar worden bepaald. De Raad van Bestuur is echter niet verplicht een dergelijk besluit te nemen. De Raad van Bestuur kan deze macht overdragen aan de CEO van Technicolor. 7. Levering en houden van Gratis Aandelen De In Aanmerking Komende Werknemers zullen op 6 november 2017 eigenaar worden van de Gratis Aandelen, op voorwaarde dat zij de voorwaarden van het Reglement van het Plan hebben vervuld. Vanaf deze datum geniet de In Aanmerking Komende Werknemer van alle rechten die verbonden zijn aan de hoedanigheid van aandeelhouder en het bezit van Gratis Aandelen. Deze rechten zijn: stemrecht met betrekking tot deze Gratis Aandelen bij Aandeelhoudersvergaderingen van Technicolor, of het recht om tijdens deze Vergaderingen te worden vertegenwoordigd; het recht om dividend over deze Gratis Aandelen te ontvangen als de aandeelhouders van Technicolor hebben besloten dividend uit te keren. De Gratis Aandelen worden op 6 november 2017 geleverd (de 'Leveringsdatum') aan de In Aanmerking Komende Werknemers die de voorwaarden van het Reglement hebben vervuld; de aandelen zullen onmiddellijk overdraagbaar zijn. Er zullen geen andere beperkingen van toepassing zijn dan de verkoopbeperking zoals vermeld in artikel 10. De Gratis Aandelen worden op naam geleverd, behalve als Technicolor tot een andere vorm van houderschap besluit (bijvoorbeeld collectief houderschap via een trust of een Frans gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds). Levering op naam houdt in dat iedere In Aanmerking Komende Werknemer die Gratis Aandelen ontvangt, als eigenaar van deze Gratis Aandelen zal worden opgenomen in het aandelenregister van Technicolor. Dit register wordt momenteel beheerd door 4

5 de financiële instelling Société Générale Securities Services in Nantes (Frankrijk). In overeenstemming met de Franse wetgeving zal geen fysiek aandeelbewijs worden aangemaakt. Iedere In Aanmerking Komende Werknemer zal een verklaring voor inschrijving op een rekening ontvangen die door de rekeninghoudende bank wordt afgegeven. In geval van overlijden tijdens de Periode van Overdracht, kan/kunnen de rechthebbende(n) van de overleden In Aanmerking Komende Werknemer binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van overlijden, de voortijdige levering van de Gratis Aandelen van de betreffende Werknemer aanvragen. In dit geval wordt het recht op Gratis Aandelen onmiddellijk verworven en zullen de Aandelen zo spoedig mogelijk na deze aanvraag aan deze rechthebbende(n) worden geleverd. Wanneer geen aanvraag wordt ingediend, zullen de Gratis Aandelen op de Leveringsdatum aan de rechthebbende(n) worden geleverd. In geval van invaliditeit (zoals bepaald in artikel 6) tijdens de Periode van Overdracht, zal het recht op Gratis Aandelen onmiddellijk in werking treden en zullen de Gratis Aandelen automatisch, zo spoedig mogelijk na verbreking van de arbeidsovereenkomst als gevolg van deze invaliditeit, aan de betreffende persoon worden geleverd. In beide gevallen zullen de Gratis Aandelen na levering onmiddellijk overdraagbaar zijn, behalve in de gevallen bepaald in artikel 10. In alle andere gevallen waarin een persoon niet langer de voorwaarden van ononderbroken tewerkstelling vervult, maar aan één van de uitzonderingen op deze voorwaarde bepaald in artikel 6 beantwoordt, zal de In Aanmerking Komende Werknemer de Gratis Aandelen op de Leveringsdatum ontvangen. 8. Reorganisatie en aanpassing Indien Technicolor op een willekeurig moment tijdens de Periode van Overdracht fuseert of wordt gesplitst en de Technicolor aandelen worden vervangen door aandelen van de overlevende entiteit, zullen de aandelen van de overlevende entiteit in de plaats van de Gratis Aandelen worden geleverd; het aantal geleverde Gratis Aandelen van de overlevende entiteit hangt af van de waarden van Technicolor en van de overlevende entiteit. In overeenstemming met lid III van artikel L van het Franse Handelswetboek blijven de bepalingen van artikel L van het Handelswetboek en alle voorwaarden in onderhavig plan, in geval van ruil zonder bijbetaling van aandelen van de Onderneming als gevolg van een fusie of splitsing tijdens de Periode van Overdracht van het Plan, van toepassing op de toekenningen en de in ruil ontvangen aandelen. Indien de Onderneming tijdens de Periode van Overdracht handelingen verricht met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, kan de Raad van Bestuur alle nodige maatregelen nemen om het belang van de begunstigden van het Plan te beschermen. In dat opzicht kan de Raad van Bestuur aanpassingen aanbrengen onder de bij wet voorziene voorwaarden indien de wet aanpassingen vereist of, bij gebrek aan een wettelijke verplichting, aanpassingen aanbrengen volgens de gebruikelijke contractuele bepalingen om de rechten van de effectenhouders of andere rechten die toegang geven tot het maatschappelijk kapitaal, te beschermen. 5

6 9. Betaling van belasting Iedere In Aanmerking Komende Werknemer dient zich tijdens de gehele duur van het Plan op de hoogte te houden van de fiscale en sociale behandeling van de aan hem toegekende Gratis Aandelen. Deze verplichting geldt vanaf de Toekenning tot de Leveringsdatum en de overdrachtsdatum. De In Aanmerking Komende Werknemer is als enige verantwoordelijk voor het betalen van de door hem verschuldigde belasting en sociale bijdragen. Hij is geheel verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen bij gebrek aan belastingaangifte of in geval van een onvolledige belastingaangifte in het land waar hij fiscaal ingezetene is of in het land waar hij belastingplichtig is (met name in geval van mobiliteit of vanwege de nationaliteit van de Werknemer). Bovendien, voor zover de Toekenning van het recht op het ontvangen van Gratis Aandelen, de definitieve overdracht, de levering of de verhandeling ervan aanleiding geeft tot de verplichte betaling of heffing van belastingen, sociale bijdragen of andere belastingen, door de werkgevende onderneming van de Groep voor rekening van de In Aanmerking Komende Werknemer, aanvaardt deze laatste vanaf heden dat de Onderneming (i) de levering van Gratis Aandelen kan vertragen en/of (ii) een levering-verkoop van alle of een deel van de Gratis Aandelen kan verplichten en de af te dragen belasting kan inhouden van het verkoopbedrag en/of (iii) de verkoop kan verbieden tot deze In Aanmerking Komende Werknemer dit belastingbedrag heeft betaald, en/of (iv) het bedrag van de belastingen en de sociale bijdragen dat verschuldigd is na de levering van de Gratis Aandelen, van het salaris van de Werknemer kan inhouden. 10. Beperkingen betreffende handel met voorkennis Iedere persoon die aandelen bezit in een onderneming dient deze over het algemeen niet te verkopen, geen nieuwe aandelen te kopen of advies te geven over deze aandelen, indien hij belangrijke informatie over de onderneming bezit die niet openbaar is gemaakt. Personen die deze regels schenden riskeren een strafrechtelijke en financiële sanctie. Deze regels zijn van toepassing op In Aanmerking Komende Werknemers die Gratis Aandelen ontvangen in het kader van dit Plan. Om een kopie van de richtlijnen van Technicolor met betrekking tot dit onderwerp te verkrijgen, kunt u het memorandum 'Regels inzake voorkennis' raadplegen op het intranet van Technicolor (op de datum van het Reglement van het Plan bevond dit memorandum zich onder 'Links, Docs & Data', 'Group policies'). De Gratis Aandelen kunnen niet worden verhandeld of overgedragen na verloop van de Periode van Overdracht gedurende tien beursdagen op NYSE Euronext Paris voor en drie dagen na de datum waarop het geconsolideerd financieel overzicht of bij gebrek, het financieel jaarverslag, openbaar is gemaakt. 11. Specifieke bepaling voor Werknemers buiten Frankrijk De Gratis Aandelen die na de Periode van Overdracht worden geleverd kunnen alleen worden verhandeld op de NYSE Euronext Paris. 6

7 In het algemeen kan de Onderneming voor een In Aanmerking Komende Werknemer buiten Frankrijk, als het onmogelijk of ongelegen is om de Gratis Aandelen te leveren, ofwel besluiten de levering van de Gratis Aandelen te vertragen, ofwel besluiten het gelijkwaardige bedrag van deze Gratis Aandelen in lokale valuta, bepaald op de Leveringsdatum, over te maken aan de betreffende personen (waarbij de sociale bijdragen en belasting verplicht door de werkgever worden ingehouden). 12. Wijziging van het Reglement van het Plan De regels in het Reglement van het Plan kunnen door de Raad van Bestuur van Technicolor (a) worden gewijzigd als zij denkt dat deze wijziging nodig is en geen negatief effect heeft op de belangen van de In Aanmerking Komende Werknemers of (b) door onderlinge toestemming tussen de Onderneming en de betreffende In Aanmerking Komende Werknemer. In geval van wettelijke, reglementaire of boekhoudkundige veranderingen of veranderingen in de uitleg van een dergelijke bepaling, met name inzake de fiscale en sociale behandeling van de rechten of de Gratis Aandelen die in het kader van het Plan zijn toegekend, die de Onderneming, een onderneming van de Groep of de In Aanmerking Komende Werknemer treffen, kunnen de regels van onderhavig Reglement bovendien door de Raad van Bestuur, naar eigen inzicht worden gewijzigd om op de door haar geschikt geachte wijze te reageren op deze verandering. De Raad van Bestuur zou bijvoorbeeld, indien nodig of wenselijk, kunnen besluiten de Periode van Overdracht van Gratis Aandelen en/of de periode van houden van de Gratis Aandelen te verkorten of te verlengen, en/of voorwaarden voor toekenning op te heffen, te wijzigen of op te nemen. Bovendien zou de Raad van Bestuur als zij de levering van Gratis Aandelen onmogelijk of ongelegen acht, kunnen besluiten het gelijkwaardige bedrag van deze Gratis Aandelen in contanten uit te keren aan de betreffende persoon die hier geen belasting en sociale bijdragen over betaalt. Het aldus uitgekeerde bedrag zal worden bepaald met verwijzing naar het aantal Gratis Aandelen dat aan de betreffende In Aanmerking Komende Werknemers moet worden geleverd, gevaloriseerd op een precieze datum (in overeenstemming met artikel 11) of op basis van het gemiddelde van de koers over de periode die voorafgaat aan de datum die door de Raad van Bestuur is aangehouden voor de uitbetaling van het bedrag. De aldus in het Plan aangebrachte wijzigingen geven de In Aanmerking Komende Werknemers geen enkel recht op compensatie, zelfs als deze wijzigingen over het algemeen of persoonlijk ongunstig voor hen zijn. De In Aanmerking Komende Werknemers worden individueel of via een ander door de onderneming geschikt geacht middel, in kennis gebracht van alle wijzigingen in het Plan die invloed zouden kunnen hebben op hun rechten krachtens het Reglement van het Plan. Dergelijke informatie kan via individuele kennisgeving, informatie op de werkplek of een ander door de Raad van Bestuur geschikt geacht middel, worden doorgegeven. 7

8 13. Uitleg Indien een regel of voorwaarde van het Plan als nietig moet worden beschouwd uit hoofde van het recht dat van toepassing is op een In Aanmerking Komende Werknemer in functie van zijn woonplaats, zal het Plan ten aanzien van de Werknemer worden uitgelegd alsof het de bewuste regel of voorwaarde, niet bevat. Iedere andere geldige regel of voorwaarde van het Plan blijft van kracht en dient te worden uitgelegd en toegepast op de manier die het oorspronkelijke doel van het Plan het best in acht neemt. Het Plan is opgezet door Technicolor, niet door uw werkgever. De beslissing om een In Aanmerking Komende Werknemer op te nemen in dit Plan of enig ander toekomstig plan, wordt naar eigen inzicht door Technicolor genomen. Het Plan is geen onderdeel, wijziging of aanvulling van uw arbeidsovereenkomst. Deelname aan het Plan geeft u geen recht op toekomstige voordelen of betalingen van gelijkwaardige aard of waarde, en geeft u geen recht op compensatie in geval u na beëindiging van uw dienstverband uw rechten verliest. De voordelen of betalingen die u zou kunnen ontvangen of waar u aanspraak op zou kunnen maken in het kader van dit Plan zullen niet in aanmerking worden genomen voor de bepaling van het bedrag van eventuele voordelen, betalingen of andere rechten die u zou kunnen genieten (met name in geval van beëindiging van uw dienstverband). 14. Toepasselijk recht Het Plan is onderworpen aan de Franse wetgeving en zal volgens deze wetgeving worden uitgelegd. De Toekenning geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van artikel L en volgende van het Franse Handelswetboek. Bij geschillen over uitleg, geldigheid of toepassing van het Plan zullen de betreffende partijen naar een minnelijke schikking zoeken. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden beslecht ten overstaan van een bevoegde Franse rechtbank. 8

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap op 7 december 2009 1 Artikel Pagina 1. Artikel 1: DEFINITIES...3 2. Artikel 2: VOORWERP VAN HET PLAN...4 3. Artikel 3:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND U bent uitgenodigd om te investeren in aandelen SPIE in het kader van het SPIE Groep werknemers aandelen aanbod SHARE FOR YOU 2015. Hieronder

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Fagron NV Warrantenplan 2016

Fagron NV Warrantenplan 2016 Fagron NV Warrantenplan 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap 0087893-0000021 BR:11609839.4 Inhoud Pagina 1. Definities... 1 2. Voorwerp van het Plan... 3 3. Rechten verbonden aan

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Hoe ver komt u met uw spaargeld? Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw,

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts   Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw, Part of VATTE NFALL ^ ^gekomen; N.V. Nuon Energy Postbus 41920,1009 Aan de Aandeelhouders 10 MEI 2012 Bezoekadres Spalderweg 20 1096 BA Amsterdam Postadres Postbus 41920 1009 DC Amsterdam Telefoon +31

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 Goedgekeurd door de raad van bestuur van ThromboGenics NV op 10 maart 2011 0084307-0000002 CO:13587475.8 INHOUDSOPGAVE Clause Page 1. Definities...1 2. Doelstelling

Nadere informatie

VOORSTEL REGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:135 LID 5 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TERZAKE RECHTEN TOT HET NEMEN VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN

VOORSTEL REGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:135 LID 5 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TERZAKE RECHTEN TOT HET NEMEN VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN VOORSTEL REGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:135 LID 5 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TERZAKE RECHTEN TOT HET NEMEN VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN Onderstaande regeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende:

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende: SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SUEZ-TRACTEBEL SA TROONPLEIN 1 (T530) 1000 BRUSSELS FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM Brussel, 7 april 2009 Mevrouw, mijnheer, Met het oog op een

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam van de Uitgevende instelling Landgoed Keihoef B.V. met een Nominale Waarde van 1.000 (duizend euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EMAKINA GROUP NV Middelburgstraat 64A B-1170 Brussel Ondernemingsnummer 0464.812.221 BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V., met een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel (hierna de "Vennootschap")

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV

TELENET GROUP HOLDING NV TELENET GROUP HOLDING NV AANDELENOPTIEPLAN 2008 # 554379 INHOUDSTAFEL Artikels Pagina 1. Definities en interpretatie... 1 1.1. Definities... 1 1.2. Interpretatie... 3 1.3. Betekenis van verwijzingen...

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Pagina 1 van 5 Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Partij 1,...., gevestigd te... en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.. Hierna te noemen: Cliënt, En, Partij 2, Hoeksche Advies,

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen Gemeente Oss Versie 26 mei 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities Artikel 2. Overgang van Activiteiten Artikel 3. Onroerende zaken Artikel 4. Overdracht

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie