Procesbeschrijving: e-factureren. Niveau: 0.1 Versie 1.0. Pagina 1 van 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesbeschrijving: e-factureren. Niveau: 0.1 Versie 1.0. Pagina 1 van 46"

Transcriptie

1 Procesbeschrijving: e-factureren Niveau: 0.1 Versie 1.0 Pagina 1 van 46

2 Documentinformatie Versiehistorie Versie Datum Beschrijving Eerste opzet Logius Eerste uitwerking e-factureren na focusgroep kickoff Niveau 0.1 aanpassingen: - (aflever) koppelvlak toegevoegd - UBL (&HR-XML) validatie toegevoegd - Gewijzigde AuSP functionaliteit Definitieve versie met de volgende kanttekening van de opdrachtgever: Onze interpretatie van het document met betrekking tot de drie belangrijkste deelprocessen: Aanleverproces (AuSP): De controle bij de aanleverservice zal geen AuSP controle bevatten. Verwerkproces: De validatieservice controleert of het aangeleverde bericht voldoet aan de vereiste van de desbetreffende berichtstandaard op basis van de Nederlands invulling van deze standaard (Bijvoorbeeld SETU en UBL/NL). Het betreft dus een technische berichtvalidatie en geen inhoudelijke factuurvalidatie. Afleverproces per Digipoort kan de factuurberichten die zij ontvangen van de aanleverende partij als bijlage versturen aan een adres van de ontvangende overheidsorganisatie. Het gaat hierbij om een normale box die de eigen systeembeheerder kan worden ingericht. Verder aangescherpt met een schatting van volumes en verwerkingstijden in paragraaf 2.5. Teksten verduidelijkt op basis van opmerkingen van de opdrachtgever. Pagina 2 van 46

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Doel van het document Scope en reikwijdte Leeswijzer Proceskarakteristieken Context Volwassenheidsniveau BPMN Audittrail Technische Karakteristieken en berichtkarakteristieken Deelprocessen Monitoring Aanleverproces E-factuur Kenmerken van het deelproces Audittrail Configuraties Verwerkproces E-factuur Kenmerken van het deelproces Audittrail Configuraties Statusinformatieproces Kenmerken van het deelproces Audittrail Configuraties Mededelingenproces Kenmerken van het deelproces Audittrail Configuraties Bezorgproces Kenmerken van het deelproces Audittrail Configuraties Afleverproces Pagina 3 van 46

4 8.1 Kenmerken van het deelproces Audittrail Configuraties Servicecatalogus Aanleverservice Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Controle geldigheid certificaat en integriteit Activiteit 2: Controleren elementen Activiteit 3: Base64 decoderen Activiteit 4: Controle berichtgrootte Activiteit 5: Controle aanwezigheid kenmerk Activiteit 6: Controle aanwezigheid bedrijfsnummer Activiteit 7: Validiteitscontrole berichtsoort Activiteit 8: Aanmaken kenmerk Activiteit 9: Aanmaken audittrail Activiteit 10: Registreren resultaat in audittrail Afleverservice Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Opzetten SSL-verbinding Activiteit 2: Afleveren bericht Activiteit 3: Registreren resultaat in audittrail Verwerken procesresultaat Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Opslaan statusinformatie Activiteit 2: Registreren resultaat in audittrail Mededelingenservice Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Controle geldigheid certificaat en integriteit Activiteit 2: Controleren elementen Activiteit 3: Vergelijking Kvk nr Activiteit 4: Controleren mededelingverzoek Activiteit 5: Controleren aanwezigheid kenmerk Activiteit 6: Controleren validiteit berichtsoort en bedrijfsnummer Pagina 4 van 46

5 Activiteit 7: Registreren resultaat in audittrail Statusservice Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Controle geldigheid certificaat en integriteit Activiteit 2: Controleren elementen Activiteit 3: Vergelijking Kvk nr Activiteit 4: Controleren statusinformatieverzoek Activiteit 5: Controleren aanwezigheid kenmerk Activiteit 6: Controleren validiteit bedrijfsnummer Activiteit 7: Controleren validiteit berichtsoort Activiteit 8: Registreren resultaat in audittrail Ophalen statusinformatie/mededeling informatie Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Ophalen statusinformatie of mededeling(en) Activiteit 2: Registreren resultaat in audittrail Bezorgservice Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Controleer conformiteit koppelvlak Activiteit 2: Controle berichtgrootte Activiteit 3: Controleren validiteit van berichtsoort Activiteit 4: Controleren aanwezigheid kenmerk Activiteit 5: Registreren mededeling Activiteit 6: Registreren resultaat in audittrail Validatieservice Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Constateren UBL/ HRXML Activiteit 2: XSD validatie Activiteit 3: Schematron Activiteit 4: Registreren resultaat in de audit-trail Mail transfer agent Functionaliteit en werking Weergave en beschrijving Activiteit 1: Verzenden aan ontvangende partij Pagina 5 van 46

6 Activiteit 2: Ontvangen Activiteit 3: Ontvangen bevestiging Pagina 6 van 46

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Logius handelt met Digipoort in opdracht van publieke partijen op eenduidige wijze informatieprocessen af. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van services. De karakteristieken van het proces kunnen echter per berichtsoort verschillen. In het kader van een goed afsprakenstelsel is het van belang dat alle betrokken partijen voor ieder berichtsoort een eenduidig en gedragen beeld hebben over het geïmplementeerde proces. 1.2 Doel van het document Dit document geeft de proceskarakteristieken weer van het berichtsoort 'e-factureren'. Het is een voorstelling van de processen en services zoals die momenteel beschikbaar zijn binnen Digipoort. De processen moeten worden vastgesteld door de betrokkenen en stake-holders. 1.3 Scope en reikwijdte In dit document worden de processtappen in Digipoort in detail beschreven. Informatieprocessen die door derden worden uitgevoerd vallen buiten de scope. Verder vallen berichtkarakteristieken buiten de scope. Hiervoor wordt verwezen naar de koppelvlakspecificaties, specificaties van foutcodes en specificatie van status. 1.4 Leeswijzer Het document gaat eerst in op de achtergrond en eigenaar van het proces dat hoort bij een berichtsoort. Vervolgens volgt een overzicht met technische en berichtkarakterisiteken. Achtereenvolgens worden de deelprocessen die gelinkt zijn aan het e-factuur proces weergegeven en beschreven. Waar deze deelprocessen gebruik maken van generieke services wordt naar deze services verwezen. In het slothoofdstuk van het document is de servicecatalogus weergeven. Voor de weergave van de processen wordt gebruik gemaakt van BPMN. BPMN (Business Process Modelling Notation) is een grafische standaard om (bedrijfs)processen methodologisch in kaart te brengen. De standaard wordt door de Object Management Group (OMG) beheerd en verder ontwikkeld. Het doel van BPMN is om, zowel voor technische gebruikers als voor gebruikers met een bedrijfsmatige blik, een intuïtieve en inzichtelijke weergave te tonen van complexe processen. De BPMN platen zijn een communicatie middel om inzicht te krijgen in alle details van een proces en kunnen daarnaast ook direct worden omgezet naar een implementatie taal als Business Process Execution Language (BPEL). BPMN dient als gemeenschappelijke taal om het gat tussen procesontwerpers en technici te dichten. Pagina 7 van 46

8 2 Proceskarakteristieken 2.1 Context De eigenaar van het berichtsoort e-factureren is het ministerie van Economische Zaken. Het programma E-Factureren is gericht op de invoering van een eenduidig kanaal voor het elektronisch factureren aan de (Rijks)overheid. De inrichting van het eenduidige kanaal gebeurt langs de dimensies gegevens, processen en techniek. Door binnen deze dimensies gebruik te maken van generieke componenten kunnen aanzienlijke efficiencyvoordelen behaald worden. Kenmerkend voor E-Factureren in Nederland is verder het gebruik van een generieke procesinfrastructuur de Digipoort. De Digipoort is een technische voorziening die aanleverende partijen in staat stelt voor verschillende communicatiestromen met de overheid gebruik te maken van hetzelfde aanleverpunt. De procesinfrastructuur bepaalt op basis van het berichtkenmerk hoe een aangeleverd bericht bijvoorbeeld een elektronische factuur- afgehandeld moet worden. Bij aanlevering van een elektronische factuur worden een aantal basale technische controles uitgevoerd. Hierbij wordt vastgesteld of het aangeleverde bericht voldoet aan vooraf vastgestelde vormvereisten. Indien dit niet het geval is ontvangt de aanleverende partij een foutmelding. Bij een succesvolle aflevering aan digipoort wordt het aangeleverde bericht omgezet in een afleverbericht. Voor het opvragen van statusinformatie (informatie over de wijze waarop berichten zijn afgehandeld) en retourinformatie (informatie van een uitvragende partij naar aanleiding van een aanlevering) zijn ook generieke processen in gebruik. Vooralsnog vertonen de processen die in de infrastructuur zijn geïmplementeerd grote overeenkomsten. Zij maken veelal gebruik van dezelfde services. Er zijn wel nuanceverschillen. Het aanleverproces voor E-Factureren bevat geen validatie op berichten- (factuur)niveau. Dit is bij de meeste andere processen in Digipoort wel het geval. 2.2 Volwassenheidsniveau Binnen Digipoort worden voor processen in productie verschillende volwassenheidsniveaus onderscheiden. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen: Volwassenheidsniveau Beschrijving 0 Productievariant voor gecontroleerde en relatief beperkt gebruik. Toekomstige wijzigingen in het proces noodzakelijk 0.1 Productievariant voor gecontroleerd en matig gebruik. Toekomstige wijzigingen in het proces voorzien binnen 1 jaar. 1 Productievariant voor ongecontroleerde en grootschalige afhandeling. Significante wijzigingen in het proces voorzien binnen 1 tot 2 jaar. 2 Productievariant voor ongecontroleerde en grootschalige afhandeling. Significante wijzigingen in het proces binnen 1 tot 2 jaar mogelijk. 3 Productievariant voor ongecontroleerde en grootschalige afhandeling. Significante wijzigingen in het proces binnen 1 tot 2 jaar onwaarschijnlijk. Pagina 8 van 46

9 Het proces e-factureren heeft volwassenheidsniveau BPMN Dit document bevat zowel een grafische weergave van processen en services in BPMN als een tekstuele toelichting. De BPMN-platen zijn op twee niveaus getekend: procesniveau en serviceniveau. In de tekstuele beschrijving op serviceniveau is per activiteit aangegeven hoe het proces verder loopt: de default en alternative flow. In de gevallen waar geen alternative flow is beschreven bestaat altijd de alternative flow op procesniveau, waar door middel van een intermediate error event of intermediate timer event een alternatief pad wordt aangegeven. Voor een overzicht van de BPMN elementen en de betekenissen hiervan verwijzen wij naar de site: Audittrail Wanneer bij de audittrail gesproken wordt over tijdsstempel is dit het moment van registratie. Doordat de registratie onderdeel uitmaakt van de services, is dit tevens het moment van afsluiten van de service en vallen deze tijdstippen samen. 2.5 Technische Karakteristieken en berichtkarakteristieken Kenmerk Karakteristiek Formele naam berichtsoort: E-Factuur Bedrijfsnummer: KVK nummer Koppelvlakken aanleveren: Webservices Bedrijven - WUS Aanleverservice Koppelvlakken opvragen Webservices Bedrijven - WUS 2.0 status/mededelingen: Statusinformatie-service Koppelvlakken afleveren: Digikoppeling ebms afleverservice of Digikoppeling WUS afleverservice Mail transfer agent Koppelvlak bezorgen bezorgen Digikoppeling ebms bezorgservice of mededeling: Digikoppeling WUS bezorgservice Aanlevercertificaat: Base x.509 PKIoverheid certificaat G1 niveau Verbinding certificaat: Base x.509 PKIoverheid certificaat G1 niveau Payload: UBL2.0 of HR-XML invoice op basis van de Nederlandse Taxonomie Maximale duur van de verwerking 1 dag Normale duur van de verwerking (95%) 2 min Maximale duur van de aflevering 2 min Verwachte load berichten per jaar (ofwel 2 per minuut) Maximale piekbelasting gedurende 1 uur berichten in één uur (ofwel 27 per seconde gedurende 1 uur) 2.6 Karakteristieken ten aanzien van het ebms koppelvlak Kenmerk / element Beveiliging Versie Gebruikt element: Berichtkenmerk Verplicht element: Kenmerk Verplicht element: Aanleverkenmerk Karakteristiek De voorkeur gaat uit naar osb-rm-s ebms 2.0 specificatie De GUID die door Digipoort is afgegeven aan de aanleveraar van het bericht. De GUID die door Digipoort is afgegeven te identificatie van het verwerkingsproces. Het Kenmerk dat door de aanleveraar is Pagina 9 van 46

10 Verplicht element: Berichtsoort Verplicht element: Bedrijfsnummer Gebruikt element: identificatienummer/type meegegeven aan het bericht Vaste waarde E-Factuur Dit bevat het nummer en het type van het nummer van de aanleveraar bijv de waarde en KvK Dit bevat de waarde KvK bij berichten van bedrijven en de waarde OIN bij berichten van de overheden. 2.7 Karakteristieken ten aanzien van het HTTPS en WUS koppelvlak Kenmerk / element Beveiliging Versie authenticatie Gebruikte protocollen in het bericht Gebruik van het auspendpoint Optioneel element: Kenmerk Verplicht element: overheidsnummer Verplicht element: Aanleverkenmerk Verplicht element: Berichtsoort Verplicht element: Bedrijfsnummer Gebruikt element: identificatienummer/type Karakteristiek HTTPS ofwel SSL/TLS op transportniveau WUS2.0 de authenticiteit van bedrijven wordt bepaald aan de hand van het PKIOverheid clientcertificaat WS-Adressing WS-Security Dit is vanaf deze versie optioneel Deze moet leeg worden gelaten bij een nieuw factuurbericht. Bij het opnieuw aanleveren van een eerder bericht kan het kenmerk worden overgenomen en herbruikt. Hier moet door de aanleveraar het OIN nummer van de geadresseerde overheid worden opgenomen. Het Kenmerk dat door de aanleveraar wordt meegegeven aan het bericht Vaste waarde E-Factuur Dit bevat het nummer en het type van het nummer van de aanleveraar bijv de waarde en KvK Dit bevat de waarde KvK bij berichten van bedrijven. 2.8 Karakteristieken ten aanzien van het Mail koppelvlak Kenmerk / element Beveiliging Opzet van het bericht Maximale grootte van het bericht incl. bijlagen Zekerheid van afleveren Karakteristiek Geen Gelijk aan de opzet van WUS 20MB De MTA van Digipoort verwacht een bevestiging van afleveren van het SMTP bericht van de ontvangende MTA. Dit is standaard verwerking op basis van SMTP Pagina 10 van 46

11 Pagina 11 van 46

12 2.9 Deelprocessen Het e-facturatieproces kent 6 deelprocessen: 1. Aanleverproces: Het afleveren van een e-factuur aan Digipoort door een aanleveraar Startpunt van dit deelproces is het middels een SOAP-request aanbieden van een UBL2.0 of HR-XML van de SETU invoice op basis van de Nederlandse Taxonomie, verpakt in een SOAP-envelope door een aanleveraar aan de aanleverservice. Het eindpunt van dit deelproces is een afleverbericht, een SOAP-response, waarin aangegeven wordt of de aflevering gelukt of mislukt is. Indien afleveren mislukt, betreft het een zogenaamde SOAP-fault. Afhankelijk van de reden waarom aflevering mislukt is, varieert de inhoud van de SOAP-fault. 2. Verwerkproces: Het verwerken van een e-factuur binnen Digipoort. Startpunt van dit deelproces is een binnengekomen e-factuur in de Digipoort. Het eindpunt van dit deelproces is een afleverbericht, een SOAP-response, waarin aangegeven wordt of de verwerking gelukt of mislukt is. Indien verwerken mislukt, betreft het een zogenaamde SOAP-fault. Afhankelijk van de reden waarom verwerking mislukt is, varieert de inhoud van de SOAP-fault. 3. Statusinformatieproces: Het ophalen van statusinformatie ten aanzien van de aanlevering van een e-factuur door een aanleveraar Startpunt hierbij is het middels een SOAP-request aanbieden van een statusinformatieverzoek door de aanleveraar aan de statusservice. Het eindpunt van dit deelproces is een SOAP-response met, indien de statusinformatie succesvol is opgehaald, daarin de statusinformatie. Indien het ophalen van statusinformatie mislukt is, betreft het een zogenaamde SOAP-fault. Afhankelijk van de reden waarom het ophalen mislukt is, varieert de inhoud van de SOAP-fault. 4. Mededelingenproces: Het ophalen van een mededeling met betrekking tot een e- Factuur door een aanleveraar Startpunt is hierbij het middels een SOAP-request aanbieden van een mededelingverzoek door de aanleveraar aan de aanleverservice. Het eindpunt van dit deelproces is een SOAPresponse met, indien de mededeling succesvol is opgehaald, daarin de mededeling. Indien het ophalen van de mededeling mislukt is, betreft het een zogenaamde SOAP-fault. Afhankelijk van de reden waarom het ophalen mislukt is, varieert de inhoud van de SOAPfault. 5. Het bezorgen van een mededeling door een overheidspartij, naar aanleiding van een binnengekomen e-factuur. Startpunt hierbij is het middels een SOAP-request aanbieden van een mededeling aan de bezorgservice. Het eindpunt van dit deelproces is een SOAP-response waarin aangegeven wordt of de bezorging van de mededeling aan de Digipoort gelukt of mislukt is. Indien afleveren mislukt, betreft het een zogenaamde SOAP-fault. Afhankelijk van de reden waarom aflevering mislukt is, varieert de inhoud van de SOAP-fault. 6. Afleverproces, waarmee het bericht door de Digipoort aan de overheid wordt verzonden. Startpunt hierbij is het middels een SOAP-request aanbieden van een bericht aan de overheidspartij. Het eindpunt is een afgeleverd bericht bij de overheid. Indien het mislukt, ontstaat een SOAP-fault. Afhankelijk van de reden waarom het afleveren mislukt is, varieert de inhoud van de SOAP-fault. Pagina 12 van 46

13 2.10 Monitoring Binnen Digipoort is real-time monitoring op alle deelprocessen mogelijk. Afhankelijk van de wensen van de uitvragende partij worden door de beheerpartij periodiek queries uitgevoerd ten einde vastgestelde performance indicatoren te checken. Het is ook mogelijk dat de uitvragende partij zelf toegang krijgt tot de monitoringomgeving. Zij kunnen dan bepaalde performance indicatoren periodiek controleren. Daarnaast wordt er op aanleverniveau met behulp van een zogenaamde datapower doos afwijkende aanleverpatronen gesignaleerd. Bij verdachte aanleveringen (bijvoorbeeld onrealistisch grootschalige aanlevering vanaf één of meerdere ipadressen) wordt de bandbreedte voor aanlevering automatisch afgeknepen. Er worden nog geen automatische warnings gegeven bij het uitblijven van aanleveringen, of afwijkende mate van berichtafkeuring. Dit is technisch wel mogelijk, echter er dient dan wel aan de volgende randvoorwaarde te worden voldaan: 1. De stromen dienen een stabiel aanleverpatroon te kennen, dit is thans nog niet het geval. 2. De uitvragende partijen dienen aan te geven waarop zij een warning willen. Pagina 13 van 46

14 3 Aanleverproces E-factuur 3.1 Kenmerken van het deelproces Doel van het deelproces is de aflevering in enge zin van een bericht, de e-factuur, bij de ontvangende partij. Betrokken actor bij dit deelproces is in actieve zin, de aanleveraar. Dit betreft de aanleveraar zelf of een door hem gemachtigde intermediair die bericht wil doen. Betrokken actoren in passieve zin is de leverancier van de Digipoort. De aanleveraar wordt herkend aan het certificaat dat is gebruikt voor het tekenen van de WS-security header van het SOAP-bericht. Betrokken actoren Rol Vorm Bedrijf Aanleveraar actief Leverancier Digipoort Verwerker passief Overheidspartij Ontvanger passief Op de volgende pagina wordt het beschreven proces in BPMN weergegeven. In deze BPMNweergave staan de generieke services benoemd. Hieronder volgt een overzicht van de services met een korte beschrijving. In de servicecatalogus staan deze services in meer detail beschreven. Services Aanleveren bericht Aanleverservice Verwerken resultaat Beschrijving Aanleveraar verstuurt SOAP-bericht aan de aanleverservice De aanleverservice voert de eerste essentiële controles uit, maakt een uniek berichtkenmerk aan waarmee het bericht ter controle herleidbaar is en opent de audittrail indien deze controles succesvol voltooid worden. De binnengekomen meldingen van services worden via het juiste SOAP bericht teruggekoppeld aan de aanleveraar. De foutmeldingen staan in de subprocessen van de services beschreven en zijn terug te vinden in de service catalogus aan het einde van het document. 3.2 Audittrail Gedurende het aanleverproces wordt van elke processtap in de digipoort informatie opgeslagen. Voor iedere procesafhandeling (de specifieke afhandeling van een soap-bericht) wordt na de eerste controles een uniek kenmerk aangemaakt: dit kenmerk wordt weggeschreven in de audittrail. Alle resultaten die na dit moment volgen (karakteristieken van het specifieke procesverloop) worden bij dit unieke nummer weggeschreven. De karakteristieken bestaan dus uit de gedefinieerde soapfaults, statussen (aangeleverd, afgeleverd, etc.) en tijdstempels. Bij elke aanlevering hoort een uniek bedrijfsnummer en een uniek aanlevercertificaat. 3.3 Configuraties Belangrijke configuraties betreffen: de maximale responstijd van de services en de ontvangende partij: 2 minuten de bewaartermijn van het kenmerk: 5 jaar de bewaartermijn van de audittrail: 5 jaar de bewaartermijn van de statusinformatie: 5 jaar de bewaartermijn van het aanleverkenmerk: 5 jaar Pagina 14 van 46

15 Pagina 15 van 46

16 4 Verwerkproces E-factuur 4.1 Kenmerken van het deelproces Doel van het deelproces is de verwerking van een bericht dat is aangeleverd door een bedrijf binnen de Digipoort. Betrokken actoren in actieve zin de Digipoort en de leverancier van de Digipoort. Betrokken actoren Rol Vorm Leverancier Digipoort Verwerker actief Overheidspartij Ontvanger passief Op de volgende pagina wordt het beschreven proces in BPMN weergegeven. In deze BPMNweergave staan de generieke services benoemd. Hieronder volgt een overzicht van de services met een korte beschrijving. In de servicecatalogus staan deze services in meer detail beschreven. Services Validatieservice Verwerken procesresultaat Beschrijving De validatieservice voert controles uit op het bericht. De uitkomsten van de validatieservice worden verwerkt en opgeslagen. De foutmeldingen staan in de subprocessen van de services beschreven en zijn terug te vinden in de service catalogus aan het einde van het document. 4.2 Audittrail Gedurende het verwerkproces wordt van elke processtap in de digipoort informatie opgeslagen. Alle resultaten (karakteristieken van het specifieke procesverloop) worden bij het unieke nummer weggeschreven. De karakteristieken bestaan dus uit de gedefinieerde SOAP-faults, statussen en tijdstempels. 4.3 Configuraties Belangrijke configuraties betreffen: de maximale responstijd van de services en de ontvangende partij: 2 minuten de bewaartermijn van het kenmerk: 5 jaar de bewaartermijn van de audittrail: 5 jaar de bewaartermijn van de SOAP-response van de autorisatieservice: 5 jaar de bewaartermijn van de statusinformatie: 5 jaar de bewaartermijn van het aanleverkenmerk: 5 jaar Pagina 16 van 46

17 Pagina 17 van 46

18 5 Statusinformatieproces 5.1 Kenmerken van het deelproces Doel van het deelproces is de opvrager (bedrijf) te voorzien van informatie over het verloop van een doorlopen aanleverproces binnen de infrastructuur. De opvrager is de actief betrokken actor bij dit deelproces. De leverancier van de Digipoort is de passieve actor. De opvrager wordt herkend aan het certificaat uit de WS-security header. Het ophalen van de statusinformatie kan afhankelijk van het verzoek betrekking hebben op: a) De statusinformatie behorende bij een specifiek kenmerk. b) De statusinformatie behorende bij een ingestuurd bericht, die nog niet eerder bij een zeker certificaat zijn opgehaald. Dit gebeurt met behulp van het kenmerk. c) De statusinformatie behorende bij een ingestuurd bericht, die nog niet eerder bij een zeker certificaat zijn opgehaald. Dit gebeurt met behulp van de combinatie berichtsoort en bedrijfsnummer. Tevens kan een bedrijf alle processen en alle relevante berichtsoorten aan de hand van de volgende SOAP-requests opvragen: d) Geeft alle processen voor een bepaald bedrijf met een specifiek berichtsoort. De processen die aangemaakt zijn voor een algemene e) mededeling worden niet teruggegeven. Geeft alle berichtsoorten waarin een bepaald bedrijf verantwoordingsinformatie heeft verstuurd. Betrokken actoren Rol Vorm Bedrijf Opvrager actief Leverancier Digipoort Verwerker passief Op de volgende pagina wordt het beschreven proces in BPMN weergegeven. In deze BPMN-weergave staan de generieke services benoemd. Hieronder volgt een overzicht van de services met een korte beschrijving. In de servicecatalogus aan het einde van dit document staan deze services in meer detail beschreven. Services Aanleveren statusverzoek Statusservice Ophalen statusinformatie Verwerken procesresultaat Beschrijving Opvrager verstuurt statusinformatieverzoek aan de statusservice De aanleverservice voert de eerste essentiële controles uit, identificeert het type verzoek en heropent de audittrail, horend bij het kenmerk waar de statusinformatie op van toepassing is indien deze controles succesvol voltooid worden. Deze service haalt de juiste informatie op en registreert het resultaat in de audittrail Verwerkt de binnengekomen meldingen van de andere services en koppelt vervolgens het juiste SOAP bericht terug aan de opvrager. 5.2 Audittrail Gedurende het statusinformatieproces wordt in de audittrail informatie opgeslagen voor alle pogingen om status op te vragen bij een bedrijfsnummer, waar een kenmerk voor bestaat. De informatie betreft het certificaat-id van de opvrager van de Pagina 18 van 46

19 statusinformatie, het resultaat van de autorisatieservice en of de opgevraagde status aan de opvrager is afgeleverd of niet. 5.3 Configuraties Belangrijke configuraties betreffen: de maximale responstijd van de services; 2 minuten de bewaartermijn van een nieuw aangemaakt kenmerk; 5 jaar de bewaartermijn van de audittrail; 5 jaar de bewaartermijn van de SOAP-response van de autorisatieservice; 5 jaar de bewaartermijn van de door de statusservice opgeslagen gegevens; 5 jaar Pagina 19 van 46

20 Pagina 20 van 46

21 6 Mededelingenproces 6.1 Kenmerken van het deelproces Doel van dit deelproces is het aanleveren van mededelingen die door een uitvragende partij (een overheidspartij) zijn gedaan over een ingezonden instance. Een bedrijf (de opvragende partij) controleert bij Digipoort of er mededelingen zijn. Digipoort levert de aanwezige mededelingen aan, bij de opvrager. De opvragende partij is de enige actieve actor in dit proces. De leverancier van de Digipoort is de passieve actor. Het ophalen van de mededeling kan afhankelijk van het verzoek betrekking hebben op: a) Alle mededelingen voor een bepaald bedrijf die gekoppeld zijn aan een proces met een specifiek berichtsoort. b) De mededelingen behorende bij een bepaald proces. c) Alle mededelingen van het gegeven proces die nog niet eerder bij dit certificaat opgehaald zijn (alle mededelingen waarmee voor het betreffende kenmerk en certificaat nog geen relatie is vastgelegd.) d) Alle mededelingen voor het gegeven bedrijf die nog niet eerder bij dit certificaat opgehaald zijn (alle mededelingen waarmee voor het betreffende bedrijfsnummer en certificaat nog geen relatie is vastgelegd). Betrokken actoren Rol Vorm Bedrijf Opvrager actief Leverancier Digipoort Verwerker passief Op de volgende pagina wordt het beschreven proces in BPMN weergegeven. In deze BPMN-weergave staan de generieke services benoemd. Hieronder volgt een overzicht van de services met een korte beschrijving. In de servicecatalogus aan het einde van dit document staan deze services in meer detail beschreven. Services Aanleveren statusverzoek Mededelingenservice Ophalen mededelingeninformatie Verwerken procesresultaat Beschrijving De opvrager verstuurt verzoek tot bezorgen aan de mededelingenservice De mededelingenservice voert de eerste essentiële controles uit en heropent de audittrail, horend bij het kenmerk waar de mededeling(en) op van toepassing zijn, indien deze controles succesvol voltooid worden. Deze service haalt de juiste informatie op en registreert het resultaat in de audittrail bij de relevante kenmerken. Verwerkt de binnengekomen meldingen van de andere services en koppelt vervolgens het juiste SOAP bericht terug aan de opvrager. 6.2 Audittrail Gedurende het mededelingenproces wordt in de audittrail informatie opgeslagen voor alle pogingen om mededelingen op te vragen bij een bedrijfsnummer, waar een kenmerk voor bestaat. De informatie betreft het certificaat-id van de opvrager van de mededeling, het resultaat van de autorisatieservice en of de opgevraagde mededeling aan de opvrager is afgeleverd of niet. Pagina 21 van 46

22 6.3 Configuraties Belangrijke configuraties betreffen: de maximale responstijd van de services; 2 minuten de bewaartermijn van een nieuw aangemaakt kenmerk; 5 jaar de bewaartermijn van de audittrail; 5 jaar de bewaartermijn van de SOAP-response van de autorisatieservice; 5 jaar de bewaartermijn van de door de statusservice opgeslagen gegevens; 5 jaar Pagina 22 van 46

23 Pagina 23 van 46 versie 1.0

24 7 Bezorgproces 7.1 Kenmerken van het deelproces Doel van dit deelproces is het overbrengen van mededelingen over een bericht door de mededeler (de overheidspartij). Dit proces ziet alleen op een mededeling die betrekking heeft op een proces dat reeds in gang is gezet door een aanleveraar. Er dient altijd naar een bestaand kenmerk verwezen wordt. De ontvangende partij is de enige actieve actor in dit proces. De leverancier van de infrastructurele dienst, is de enige passieve actor. Betrokken actoren Rol Vorm Overheidspartij Mededeler actief Leverancier Digipoort Verwerker passief Op de volgende pagina wordt het beschreven proces in BPMN weergegeven. In deze BPMN-weergave staan de generieke services benoemd. Hieronder volgt een overzicht van de services met een korte beschrijving. In de servicecatalogus aan het einde van dit document staan deze services in meer detail beschreven. Services Versturen bezorgenverzoek Bezorgservice Verwerken resultaat Beschrijving De mededeler verstuurt verzoek tot bezorgen aan de bezorgservice De bezorgservice voert de eerste essentiële controles uit, registreert de mededeling en opent de audittrail indien deze controles succesvol voltooid worden. Verwerkt de binnengekomen meldingen van de andere services en koppelt vervolgens het juiste SOAP bericht terug aan de mededeler. 7.2 Audittrail Gedurende het bezorgproces wordt van elke processtap in de procesinfrastructuur informatie opgeslagen. Deze informatie wordt toegevoegd aan de audittrail waar de mededeling betrekking op heeft. 7.3 Configuraties Belangrijke configuraties betreffen: de maximale responstijd van de services; 2 minuten de bewaartermijn van een nieuw aangemaakt kenmerk; 5 jaar de bewaartermijn van de audittrail; 5 jaar de bewaartermijn van de SOAP-response van de autorisatieservice; 5 jaar de bewaartermijn van de door de bezorgservice opgeslagen gegevens; 5 jaar de bewaartermijn van de door de overheidspartij aangeleverde mededeling: 5 jaar. Pagina 24 van 46

25 Pagina 25 van 46

26 8 Afleverproces 8.1 Kenmerken van het deelproces Doel van dit deelproces is het afleveren van een bericht, de E-factuur, verstuurder (de leverancier van Digipoort). Dit proces ziet alleen op een E-factuur die betrekking heeft op een proces dat reeds in gang is gezet door een aanleveraar. Er dient altijd naar een bestaand kenmerk verwezen wordt. De versturende partij is de enige actieve actor in dit proces. De overheid is de enige passieve actor. Betrokken actoren Rol Vorm Overheid Ontvanger passief Leverancier Digipoort Verstuurder actief Op de volgende pagina wordt het beschreven proces in BPMN weergegeven. In deze BPMN-weergave staan de generieke services benoemd. Hieronder volgt een overzicht van de services met een korte beschrijving. In de servicecatalogus aan het einde van dit document staan deze services in meer detail beschreven. Services Afleverservice Ontvangstservice Mail transfer agent Beschrijving De Digipoort verstuurt het bericht aan de ontvangstservice van de overheid De ontvangstservice voert koppelvlakcontroles uit en accepteert het bericht Digipoort verstuurt mail via mail transfer agent van de Digipoort aan de mail transfer agent van de overheid 8.2 Audittrail Gedurende het afleverproces wordt van elke processtap in de procesinfrastructuur informatie opgeslagen. Deze informatie wordt toegevoegd aan de audittrail waar de mededeling betrekking op heeft. 8.3 Configuraties Belangrijke configuraties betreffen: de maximale responstijd van de services; 2 minuten de bewaartermijn van een nieuw aangemaakt kenmerk; 5 jaar de bewaartermijn van de audittrail; 5 jaar de bewaartermijn van de SOAP-response van de autorisatieservice; 5 jaar de bewaartermijn van de door de bezorgservice opgeslagen gegevens; 5 jaar de bewaartermijn van de door de overheidspartij aangeleverde mededeling: 5 jaar. Pagina 26 van 46

27 Pagina 27 van 46

28 9 Servicecatalogus 9.1 Aanleverservice Functionaliteit en werking De aanleverservice stelt vast of het in het kader van de betrouwbare werking van Digipoort verantwoord is een aangeleverd bericht te accepteren. De aanleverservice voert hiertoe de eerste essentiële controles uit. Indien deze controles succesvol voltooid worden opent de aanleverservice de audittrail. Het is hiermee de voordeur van Digipoort, waar de toegang verleend of geweigerd wordt op basis van het voldoen aan de toegangseisen, zoals geldig certificaat en hanteerbare berichtgrootte Weergave en beschrijving Activiteit Input Output 1 Controle geldigheid certificaat en integriteit SOAP-aanleverbericht Juiste koppelvlakspecificatie of ALS130 2 Controleren elementen SOAP-aanleverbericht Juiste koppelvlakspecificatie of ALS100 3 Base64 decoderen SOAP-aanleverbericht Geconverteerd SOAP-aanleverbericht 4 Controle berichtgrootte SOAP-aanleverbericht SOAP-bericht, waarvan berichtgrootte < 20 MB is of ALS Controle aanwezigheid kenmerk SOAP-aanleverbericht Geen kenmerk of ALS160 6 Controle aanwezigheid en conformiteit bedrijfsnummer SOAP-aanleverbericht SOAP-bericht, waarvan bedrijfsnummer klopt of ALS Validiteitscontrole berichtsoort SOAP-aanleverbericht Herkend berichtsoort of ALS140 8 Aanmaken kenmerk Aangemaakt kenmerk 9 Aanmaken Audittrail Audittrail uniek record Pagina 28 van 46

29 10 Registreren resultaat in audittrail kenmerk Bedrijfsnummer Certificaat-ID Velden audittrail met tijdsstempel Activiteit 1: Controle geldigheid certificaat en integriteit De aanleverservice controleert of het SOAP-bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties: het certificaat en de signature. Indien het SOAP-bericht voldoet vervolgt de aanleverservice de controleactiviteiten. Alternative flow Wanneer de koppelvlakspecificaties onjuist zijn volgt er een SOAP-fault ALS130 Voordat het bericht aangeleverd wordt aan de ontvangende partij, wordt gekeken of de ontvangende partij het bericht überhaupt kan verwerken. De ontvangende partij zal alleen integere en ondertekende(geldig certificaat) berichten kunnen verwerken. Activiteit 2: Controleren elementen De aanleverservice controleert of het SOAP-bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties: de invulling van elementen in het bericht. Indien het SOAP-bericht voldoet vervolgt de aanleverservice de controleactiviteiten. Alternative flow Wanneer de koppelvlakspecificaties onjuist zijn volgt er een SOAP-fault ALS100 Voordat het bericht aangeleverd wordt de ontvangende partij, wordt gekeken of de ontvangende partij het bericht überhaupt kan verwerken Activiteit 3: Base64 decoderen De aanleverservice decodeert het in Base64 binnengekomen bericht naar UTF-8 formaat. Voor verdere verwerking in het proces is een Base64 conversie noodzakelijk. Activiteit 4: Controle berichtgrootte De aanleverservice controleert of de omvang van het aangeleverde bericht kleiner of gelijk is aan 20 MB. Doordat een bericht na base64 conversie in omvang toe kan Pagina 29 van 46

30 nemen en de feitelijke controle na deze conversie plaatsvindt, wordt er bij de controle rekening gehouden met de relatieve toename in berichtgrootte. Alternative flow Indien de verantwoordingsinformatie groter is dan 20 MB, volgt een SOAP-fault 110. Deze limiet voor berichtgrootte is gemaakt om te voorkomen dat foutieve berichten voor vertragingen zorgen bij andere aanleveraars. Activiteit 5: Controle aanwezigheid kenmerk De aanleverservice controleert of er een kenmerk in het SOAP-bericht aanwezig is. Alternative flow Indien dit het geval is volgt een SOAP-fault ALS-160. Berichten waarvan al een kenmerk aanwezig is kunnen niet in behandeling worden genomen, het kenmerk is niet herbruikbaar. Activiteit 6: Controle aanwezigheid bedrijfsnummer De aanleverservice controleert de aanwezigheid van een bedrijfsnummer in de SOAPbody dat voldoet aan de karakteristieken die voor bedrijfsnummers zijn toegestaan. Alternative flow Indien het bedrijfsnummer niet aanwezig is of niet voldoet aan de karakteristieken die voor bedrijfsnummers zijn toegestaan ALS150 met daarin opgenomen de relevante foutmelding naar de result service. Berichten met een foutief bedrijfsnummer of een bedrijfsnummer dat niet voldoet aan de hiervoor geldende karakteristieken kunnen niet worden verwerkt. Activiteit 7: Validiteitscontrole berichtsoort De aanleverservice controleert of er specificaties aanwezig zijn voor het meegegeven berichtsoort. Indien dit het geval is bepaalt de aanleverservice op basis van het berichtsoort welk specifiek proces afgehandeld dient te worden. Alternative flow Indien dit niet het geval is volgt er een SOAP-fault ALS-140. Pagina 30 van 46

31 Omdat er berichten voor meerdere partijen en verschillende processen binnenkomen is het noodzakelijk te bepalen welke proces bij een aangeleverd bericht afgehandeld moet worden en waar het bericht uiteindelijk wordt afgeleverd. Activiteit 8: Aanmaken kenmerk De aanleverservice maakt een uniek kenmerk aan voor de aanlevering. Het kenmerk wordt gebruikt om aanleveringen te identificeren. Activiteit 9: Aanmaken audittrail Er wordt een audittrail aangemaakt voor de bericht aflevering op basis van het certificaat van de aanleveraar. Na de voorgaande controles is het op dit punt mogelijk om een ID te verbinden aan een aanlevering. Vandaar dat hier de audittrail aangemaakt wordt, om vervolgens elke aanlevering te kunnen volgen. Activiteit 10: Registreren resultaat in audittrail De aanleverservice registreert een tijdsstempel en het kenmerk in de audittrail. Het tijdsstempel is gebaseerd op het succesvol ontvangen van een bericht, dus het eindresultaat van de aanleverservice. Hiermee is elke aanlevering die geaccepteerd wordt door de aanleverservice geregistreerd en herleidbaar in de audittrail. Pagina 31 van 46

32 9.2 Afleverservice Functionaliteit en werking De afleverservice verstuurt het bericht aan de juiste partij verzonden en registeert het resultaat in de audittrail Weergave en beschrijving Activiteit Input Output 1 Opzetten SSL-verbinding SOAP-aanleverbericht SSL-verbinding of AFS400 2 Afleveren bericht SOAP-aanleverbericht SOAP-afleverbericht of AFS600 3 Registreren resultaat in audittrail Resultaat, kenmerk Geregistreerd resultaat, met tijdstempel Activiteit 1: Opzetten SSL-verbinding Er wordt een beveiligde SSL-verbinding opgezet. Indien de verbinding succesvol tot stand is gekomen gaat het proces verder. Alternative flow Wanneer de SSL-verbing niet kan worden opgezet volgt er een SOAP-fault AFS400. Er dient een beveiligde verbinding opgezet te worden om berichten af te leveren bij de ontvangende partij. Activiteit 2: Afleveren bericht De afleverservice verstuurt de bericht aan de ontvangende partij Alternative flow Pagina 32 van 46

33 Indien de ontvangende partij niet beschikbaar is, of er na 2 minuten geen reactie is van de ontvangende partij (2 minuten time-out), volgt er een SOAP-fault AFS600. Berichten afleveren aan een ontvangende partij is inherent aan de werking van de afleverservice. Activiteit 3: Registreren resultaat in audittrail De afleverservice registreert het resultaat en een tijdsstempel in de audittrail. Hiermee is elke aanlevering die behandeld is door de afleverservice geregistreerd en herleidbaar in de audittrail. Pagina 33 van 46

34 9.3 Verwerken procesresultaat Functionaliteit en werking Bij het verwerken van het procesresultaat wordt de statusinformatie opgeslagen en het resultaat daarvan geregistreerd in de audittrail Weergave en beschrijving Activiteit Input Output 1 Opslaan statusinformatie Status-aanvulling Aangevulde status 2 Registreren resultaat in audittrail Resultaat, kenmerk Geregistreerd resultaat, met tijdstempel Activiteit 1: Opslaan statusinformatie Op basis van het binnengekomen statuswijziging wordt deze statusinformatie bijgevoegd Hiermee wordt een overzicht van de statushistorie opgebouwd om daarmee het doorlopen proces te kunnen herleiden. Activiteit 2: Registreren resultaat in audittrail De resultservice registreert het resultaat en een tijdsstempel in de audittrail. Hiermee is elke aanlevering die behandeld is door de resultservice geregistreerd en herleidbaar in de audittrail. Pagina 34 van 46

35 9.4 Mededelingenservice Functionaliteit en werking De mededelingenservice controleert het verzoek en identificeert het type verzoek op basis van het kenmerk of het berichtsoort. De service controleert ook of de opvrager van het verzoek ook de oorspronkelijke aanleveraar van het bericht was. Het verzoek wordt verstuurd zodat het opgehaald kan worden. Het verzoek betreft specifieke kenmerken van mededelingen en de controle op de kenmerken is uniek voor het mededelingenproces. Het ophalen van de mededeling kan afhankelijk van het verzoek betrekking hebben op: a) Alle mededelingen voor een bepaald bedrijf die gekoppeld zijn aan een proces met een specifiek berichtsoort. b) De mededelingen behorende bij een bepaald proces. c) Alle mededelingen van het gegeven proces die nog niet eerder bij dit certificaat opgehaald zijn (alle mededelingen waarmee voor het betreffende kenmerk en certificaat nog geen relatie is vastgelegd.) d) Alle mededelingen voor het gegeven bedrijf die nog niet eerder bij dit certificaat opgehaald zijn (alle mededelingen waarmee voor het betreffende bedrijfsnummer en certificaat nog geen relatie is vastgelegd) Weergave en beschrijving Activiteit Input Output 1 Controle geldigheid SOAP-aanleverbericht Juiste koppelvlakspecificatie certificaat en integriteit of MDS130 2 Controleren elementen SOAP-aanleverbericht Juiste koppelvlakspecificatie of MDS100 3 Vergelijking KvK nr. van KvK nummers Vastgestelde overeenkomst aanleveraar is gelijk aan KvK nr. van request-certificaat 4 Controleren mededelingverzoek Inhoud verzoek Vastgesteld type verzoek 5 Controleren aanwezigheid kenmerk 6 Controleren validiteit berichtsoort/bedrijfsnummer kenmerk Berichtsoort / bedrijfsnummer Bestaand kenmerk of SOAPfault MDS300 Bestaand berichtsoort of SOAP-fault MDS100 7 Registreren resultaat in Resultaat, kenmerk Geregistreerd resultaat, met Pagina 35 van 46

36 audittrail tijdstempel Activiteit 1: Controle geldigheid certificaat en integriteit De aanleverservice controleert of het SOAP-bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties: het certificaat en de signature. Indien het SOAP-bericht voldoet vervolgt de aanleverservice de controleactiviteiten. Alternative flow Wanneer de koppelvlakspecificaties onjuist zijn volgt er een SOAP-fault MDS130 Voordat het bericht aangeleverd wordt de ontvangende partij, wordt gekeken of de ontvangende partij het bericht überhaupt kan verwerken Activiteit 2: Controleren elementen De aanleverservice controleert of het SOAP-bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties: de invulling van elementen in het bericht. Indien het SOAP-bericht voldoet vervolgt de aanleverservice de controleactiviteiten. Alternative flow Wanneer de koppelvlakspecificaties onjuist zijn volgt er een SOAP-fault MDS100 Voordat het bericht aangeleverd wordt de ontvangende partij, wordt gekeken of de ontvangende partij het bericht überhaupt kan verwerken Activiteit 3: Vergelijking Kvk nr. De service vergelijkt het Kvk nr van het request certificaat met het Kvk nummer van de oorspronkelijke aanleveraar van het bericht. Hiermee wordt voorkomen dat er mededelingen of statussen worden opgevraagd door partijen die niet het oorspronkelijke bericht hebben aangeleverd. Activiteit 4: Controleren mededelingverzoek De mededelingenservice controleert het mededelingverzoek en bepaalt of het type a,b,c of d-verzoek betreft. Indien het type a of d betreft gaat het proces verder volgens de default flow. Indien het type b of c betreft gaat het proces verder met activiteit 7 'controleren validiteit berichtsoort/bedrijfsnummer'. Het type verzoek kan op basis van kenmerk of op basis van specifiek berichtsoort plaatsvinden, die allebei op een andere manier gecontroleerd moeten worden. Om Pagina 36 van 46

37 deze reden controleert de mededelingenservice welk type het is om te bepalen welk type controle noodzakelijk is. Activiteit 5: Controleren aanwezigheid kenmerk De mededelingenservice controleert of het kenmerk bekend is. Indien dit het geval is gaat het proces verder. Alternative flow Indien de mededelingenservice het kenmerk niet kan terugvinden, volgt een SOAPfault MDS300. Een type verzoek a of d moet een geldig kenmerk bezitten, om mededelingen hirebij op te zoeken. Activiteit 6: Controleren validiteit berichtsoort en bedrijfsnummer Indien de aanvraag op type b of c (berichtsoort en bedrijfsnummer) plaatsvindt, controleert de mededelingenservice of het berichtsoort bestaat. Indien dit bekend is gaat het proces verder. Alternative flow Indien het berichtsoort en bedrijfsnummer onbekend is volgt een SOAP-fault MDS100. Een type verzoek b of c moet een geldige berichtsoort en bedrijfsnummer bezitten, om mededelingen hierbij op te zoeken. Activiteit 7: Registreren resultaat in audittrail De mededelingenservice registreert een tijdsstempel, een verwijzing naar het certificaat waarmee het verzoek is opgevraagd en een verwijzing naar de opgevraagde mededeling in de audittrail. Hiermee is elke mededelingverzoek dat behandeld is door de mededelingenservice geregistreerd en herleidbaar in de audittrail. 9.5 Statusservice Functionaliteit en werking De statusservice verwerkt een statusinformatieverzoek. De service controleert ook of de opvrager van het verzoek ook de oorspronkelijke aanleveraar van het bericht was. Het controleert het type verzoek op basis van het kenmerk of het berichtsoort en verstuurt een bericht bij een geldig verzoek. De volgende typen verzoek zijn mogelijk. Pagina 37 van 46

38 a) Geeft de statussen die bij een bepaald proces hoort. b) Geeft alle statussen van het gegeven proces, die nog niet eerder bij dit certificaat opgehaald zijn (alle statussen waarmee voor het betreffende kenmerk en het meegegeven certificaat nog geen relatie is vastgelegd.) c) Geeft alle statussen voor het gegeven bedrijf die nog niet eerder bij dit certificaat opgehaald zijn (alle statussen waarmee voor het betreffende bedrijfsnummer en het meegegeven certificaat nog geen relatie is vastgelegd). Tevens kan een bedrijf alle processen en alle relevante berichtsoorten aan de hand van de volgende SOAP-requests opvragen: d) Geeft alle processen voor een bepaald bedrijf met een specifiek berichtsoort. De processen die aangemaakt zijn voor een algemene mededeling worden niet teruggegeven. e) Geeft alle berichtsoorten waarin een bepaald bedrijf verantwoordingsinformatie heeft verstuurd Weergave en beschrijving Activiteit Input Output 1 Controle geldigheid certificaat en integriteit SOAP-aanleverbericht Juiste koppelvlakspecificatie of MDS130 2 Controleren elementen SOAP-aanleverbericht Juiste koppelvlakspecificatie of MDS100 3 Vergelijking KvK nr. van aanleveraar is gelijk aan KvK nr. van request-certificaat 4 Controleren statusinformatieverzoek 5 Controleren aanwezigheid kenmerk 6 Controleren validiteit bedrijfsnummer 7 Controleren validiteit berichtsoort 8 Registreren resultaat in audittrail KvK nummers Inhoud verzoek kenmerk Berichtsoort Berichtsoort Resultaat, kenmerk Vastgestelde overeenkomst Vastgesteld type verzoek Bestaand kenmerk of SOAP-fault STS300 Bestaand bedrijfsnummer of SOAP-fault STS100 Bestaand berichtsoort of SOAPfault STS100 Geregistreerd resultaat, met tijdstempel Pagina 38 van 46

39 Activiteit 1: Controle geldigheid certificaat en integriteit De aanleverservice controleert of het SOAP-bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties: het certificaat en de signature. Indien het SOAP-bericht voldoet vervolgt de aanleverservice de controleactiviteiten. Alternative flow Wanneer de koppelvlakspecificaties onjuist zijn volgt er een SOAP-fault MDS130 Voordat het bericht aangeleverd wordt de ontvangende partij, wordt gekeken of de ontvangende partij het bericht überhaupt kan verwerken Activiteit 2: Controleren elementen De aanleverservice controleert of het SOAP-bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties: de invulling van elementen in het bericht. Indien het SOAP-bericht voldoet vervolgt de aanleverservice de controleactiviteiten. Alternative flow Wanneer de koppelvlakspecificaties onjuist zijn volgt er een SOAP-fault MDS100 Voordat het bericht aangeleverd wordt de ontvangende partij, wordt gekeken of de ontvangende partij het bericht überhaupt kan verwerken Activiteit 3: Vergelijking Kvk nr. De service vergelijkt het Kvk nr van het request certificaat met het Kvk nummer van de oorspronkelijke aanleveraar van het bericht. Hiermee wordt voorkomen dat er mededelingen of statussen worden opgevraagd door partijen die niet het oorspronkelijke bericht hebben aangeleverd. Activiteit 4: Controleren statusinformatieverzoek De statusservice controleert het statusinformatieverzoek en bepaalt of het type a,b, c, d of e-verzoek betreft. Indien het type a of b betreft gaat het proces verder volgens de default flow. Indien het type c, d, of e betreft gaat het proces verder met activiteit 7 'controleren validiteit bedrijfsnummer. Het type verzoek kan op basis van kenmerk of op basis van specifiek berichtsoort plaatsvinden, die allebei op een andere manier gecontroleerd moeten worden. Om deze reden controleert de statusservice welk type het is om te bepalen welk type controle noodzakelijk is. Pagina 39 van 46

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Statussen in Digipoort

Statussen in Digipoort sen in Digipoort Grip op verzending met de statusinformatieservice Versie 1.2 Datum 23 juli 2013 Definitief Definitief sen in Digipoort 14 mei 2013 Colofon Producten Digipoort Versienummer 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van mededelingen bij de BIV Koppelvlakbeschrijving mededelingenservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van mededelingen bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort Doel Deze notitie beschrijft de verschillen in de koppelvlakken van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) en de DigiPoort van de overheid. Het is geschreven om inzicht te geven in enkele keuzes

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Koppelvlakbeschrijving aanleverservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het aanleveren van kredietrapportages bij de BIV Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel en Doelgroep...

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren

Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren Toelichting op de aansluitkit Elektronisch Factureren Bedrijven Versie 1.1 Datum 29 september 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Bijlage(n) Digipoort 1.1 (Definitief) Servicecentrum Logius

Nadere informatie

Toelichting aansluitkit DigiInkoop bedrijven

Toelichting aansluitkit DigiInkoop bedrijven Toelichting aansluitkit DigiInkoop bedrijven Versie 1.0 Datum 13 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.0 Contactpersoon Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Handreiking Elektronisch Factureren

Handreiking Elektronisch Factureren Handreiking Elektronisch Factureren Via Digipoort Auteur GBO.Overheid Documentnummer Kenmerk Versie Versie 0.4 Status Concept Den Haag, 17 november 2009 1/20 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Doel... 3 1.2.

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven

Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven Technische FAQ koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven Versie 1.0 Datum 25 juli 2012 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Contactpersoon Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Toelichting op. Aansluitkit Elektronisch Factureren. Overheden. Versie 1.2

Toelichting op. Aansluitkit Elektronisch Factureren. Overheden. Versie 1.2 Toelichting op Aansluitkit Elektronisch Factureren Overheden Versie 1.2 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.2 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 E

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

De keten uitgedaagd. Technische inrichting SBR. College 7 van 11 door Bart Hendriksen & Victor den Bak. Webservices, koppelvlakken en meer

De keten uitgedaagd. Technische inrichting SBR. College 7 van 11 door Bart Hendriksen & Victor den Bak. Webservices, koppelvlakken en meer De keten uitgedaagd Technische inrichting SBR Webservices, koppelvlakken en meer College 7 van 11 door Bart Hendriksen & Victor den Bak ir. Bart Hendriksen Werkzaam bij Thauris Sinds 2011 actief met SBR

Nadere informatie

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Architectuur, uitgangspunten en verantwoordelijkheden...2

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen

Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Koppelvlakbeschrijving AuSP Service Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Versie 1.0 Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Relatie met koppelvlakbeschrijving overheid (Logius)...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Project iwmo Ton Monasso Versie 1.0 8 oktober 2014 1 Inleiding Dit document beschrijft de specificaties van de elektronische uitwisseling van

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

E-factureren met de overheid

E-factureren met de overheid E-factureren met de overheid E-factureren Wat is het beleid van de Nederlandse Overheid voor e-factureren? Uitgangspunt is dat e-factureren gaat gebeuren in Nederland. Het Ministerie van Economische zaken

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Versie 2.4 Datum 10-04-2014 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelgroepen... 4 Bedrijven... 4 Overheden... 5 Logius

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen De keten centraal Facturen Bonnetjes Urenbriefjes Aangifte Betaling Kwaliteit in de keten centraal Horizontalisering van

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

DigiInkoop berichten - Procesmodel Extern

DigiInkoop berichten - Procesmodel Extern DigiInkoop berichten - Procesmodel Extern Versie 1.1 Datum 14 augustus 2014 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.1 Contact Functioneel beheer DigiInkoop Organisatie Logius Postbus

Nadere informatie

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Bijlage 2 bij Privacyreglement NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Pseudonimisatie Onder 'pseudonimisatie'

Nadere informatie

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM SMS GATEWAY API Via onze HTTP gateway API kan u onze diensten op een eenvoudige manier integreren in uw bestaande software. Wij beschikken over een HTTP-interface die via een HTTP GET request uw sms berichten

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Grondwatermonitoringput Datum Augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau

Nadere informatie

Testrapport MDC WUS. Testrapport MDC WUS

Testrapport MDC WUS. Testrapport MDC WUS Testrapport MDC WUS Organisatie : Yenlo B.V. Adres : Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude Gegevens : Compliance Tests WSO2 WUS Datum : 29-06-2014 Versie : 1.0 Status : Definitief 1 Document informatie Revisie

Nadere informatie

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Solution Builder SE : BSE200 Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Gewijzigd in Solution Builder 8 en ITSM 8 In Solution Builder versie 8 zijn

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates De Beheerorganisatie Rules & Regulations bepalingen emandate Service Provider Versie : 1.0 Datum : februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3 2 Organisatie... 4 3 Proces... 5 3.1 Aangaan van overeenkomsten...

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

Test rapport Yenlo The experts in integration

Test rapport Yenlo The experts in integration Test rapport Yenlo The experts in integration BETREFT Test rapport met Logius betreffende: Lopende Zaken (Mijnoverheid.nl) voor de Managed Digikoppeling Cloud en Digikoppeling oplossingen van Yenlo Yenlo

Nadere informatie

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN

KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN KOPPELVLAK BEZORGEN REISDOCUMENTEN Productinformatie Koppelvlak Bezorgen Reisdocumenten Inhoudsopgave 1 Functionele omschrijving... 4 1.1 Inleiding... 4 2 Proces... 5 2.1 Aanvragen... 5 2.2 Inklaren...

Nadere informatie

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland

Rapport. Versiebeheer. Aan te sluiten overheidspartij Kamer van Koophandel Nederland aan van Rapport Aan te sluiten overheidspartij datum 7 januari 2013 kenmerk Onderwerp Technische Aansluitvoorwaarden KvK Web services voor overheidspartijen 1 Versiebeheer Versiebeheer Versienummer Datum

Nadere informatie

Technische beschrijving Oplossing Deponeren jaarverantwoording met accountantsverklaring

Technische beschrijving Oplossing Deponeren jaarverantwoording met accountantsverklaring SBR Programma Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.sbr-nl.nl Technische beschrijving Oplossing Deponeren jaarverantwoording met accountantsverklaring Datum 11

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Mail

Handleiding Suwinet-Mail Handleiding Suwinet-Mail Voor mailserver-/systeembeheerders Datum Versienummer Auteur 22 juni 2015 2.0 Joost Huijbregts Handleiding Suwinet-Mail v2.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Doel en toepassingsgebied

Nadere informatie

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte Berichtenbox MijnOverheid Peter ter Telgte Introductie MijnOverheid Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens PERSOONLIJKE GEGEVENS LOPENDE ZAKEN

Nadere informatie

Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03. Datum 08-07-2013 Status Concept

Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03. Datum 08-07-2013 Status Concept Technisch Interface Specificatie Webservice Koppelvlak Versie 4.1.03 Datum 08-07-2013 Status Concept Colofon Projectnaam Technisch Interface Specificatie Webservice Versienummer 4.1.03 Organisatie Logius

Nadere informatie

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope... 2 1. Glossarium... 2 1.1. Functioneel... 2 1.2. Technisch...

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard C4 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geld ook voor

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Inleiding SBR-afsprakenstelsel SBR-keteninformatiediensten SBR-verbreding DigiInkoop

Inleiding SBR-afsprakenstelsel SBR-keteninformatiediensten SBR-verbreding DigiInkoop 1 Inleiding Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie