Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden"

Transcriptie

1 Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Cursus Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Begin 2013 heeft IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, de cursus Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden georganiseerd. Deze cursus vond plaats in een reeks van cursussen Ambassadeurs van het landschap die IVN verzorgt. De cursus zorgt ervoor dat het landschap in het gebied waar de cursus plaatsvindt bekender wordt bij ondernemers en bezoekers. Het doel van de cursus in de Leidsche Ommelanden was: ondernemers die zich betrokken voelen bij toerisme en recreatie meer leren over de ontstaansgeschiedenis, natuur, landbouw en cultuurhistorie van het gebied waar zij gevestigd zijn; versterking van het onderlinge netwerk van de deelnemers aan de cursus, zodat zij na de cursus nieuwe en bredere arrangementen kunnen aanbieden; versterking van de verbinding tussen stad en platteland (bijvoorbeeld burgers meer betrekken bij de oorsprong en herkomst van voedsel en biodiversiteit in de stad). Elf mensen hebben aan de cursus deelgenomen. De cursus bestond uit een aantal dagdelen met presentaties over onder meer de ontstaansgeschiedenis, natuur, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden van het gebied. Ook is een dagexcursie door het gebied georganiseerd. Op de slotbijeenkomst presenteerden de cursisten arrangementen die zij bezoekers van het landschap willen bieden en kregen zij een certificaat en een gevelbordje uitgereikt. Acht cursisten mogen zich nu ambassadeur van het landschap Leidsche Ommelanden noemen. De cursus, die mede werd gefinancierd met subsidie van de provincie Zuid-Holland, sloot nauw aan bij de doelstelling van de Beleidsvisie Groen van de provincie Zuid- Holland, met name ten aanzien van de ambities: Groenbeleving: meer en beter groen en recreatie om de stad, meer en betere fiets-, wandel- en vaarrouten met voldoende aanbod voor verschillende leefstijlgroepen. Versterking van het agrarisch ondernemerschap: onder meer door instellen van een ketenmakelaar voor streekproducten en inzetten op het vergroten van de toegankelijkheid tot de lokale en regionale markt. Het gaat hier om het binden van de stad als directe klant voor onder meer recreatie, educatie en directe verkoop. Inventarisatie versterking groenbeleving en ondernemerschap Het Tympaan Instituut heeft geïnventariseerd of de ambassadeurs door de cursus hun gasten beter kunnen informeren, hoe de informatievoorziening en de arrangementen door hun gasten worden gewaardeerd en of hierdoor de groenbeleving van de gasten wordt vergroot. Daarnaast is gekeken naar versterking van het netwerk en het ondernemerschap van de ambassadeurs. De activiteiten van het Tympaan Instituut zijn uitgevoerd in het kader van de boekjaarsubsidie van de provincie Zuid-Holland binnen het onderdeel verbreding sociale kwaliteit. Het

2 project Ambassadeurs van het landschap draagt bij aan de vergroting van de beleefbaarheid van het landschap en de versterking van de verbinding tussen stad en platteland en daarmee aan sociale kwaliteit. De inventarisatie door het Tympaan Instituut naar de Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden is (mede) bedoeld als pilot om te bepalen of door middel van een dergelijke inventarisatie de groenbeleving goed in kaart kan worden gebracht. Op basis van de resultaten van deze pilot kan IVN de opzet en de inhoud van het project Ambassadeurs aanpassen, zodat groenbeleving en agrarisch ondernemerschap verder kunnen worden versterkt. In deze notitie worden de resultaten van de inventarisatie beschreven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de resultaten gebaseerd zijn op de gegevens van een klein aantal cursisten/ambassadeurs. Derhalve moet voorzichtig worden omgegaan met het trekken van algemene conclusies op basis van de resultaten van deze pilot. In de inventarisatie zijn de volgende vragen beantwoord: 1 In hoeverre heeft de cursus bijdragen aan de bekendheid met/kennis over de Leidsche Ommelanden? 2 Wat is de meerwaarde van Ambassadeurs van het landschap voor de versterking van het netwerk van de ondernemers en het agrarisch ondernemerschap? 3 Wat is de betekenis van Ambassadeurs van het landschap voor de bezoekers van de Leidsche Ommelanden? In de inventarisatie is de volgende aanpak gehanteerd. In kaart brengen startsituatie Bij de start van de cursus is door middel van een korte vragenlijst in kaart gebracht in hoeverre de deelnemers aan de cursus bekend waren met de streek, hoe zij bezoekers van de Leidsche Ommelanden informeerden en in welke mate daarbij al werd samengewerkt in bestaande netwerken van ondernemers uit de streek. In totaal zijn zeven vragenlijsten ingevuld. Interviews met ambassadeurs Zeven ambassadeurs Leidsche Ommelanden zijn geïnterviewd over hun rol als ambassadeur en de wijze waarop hun ambassadeurschap bijdraagt aan het informeren van hun gasten, het vergroten van het netwerk van de ambassadeurs en het agrarisch ondernemerschap. Uitvoeren van een inventarisatie onder bezoekers Voor het in kaart brengen van de betekenis van ambassadeurs van het landschap voor bezoekers is een korte vragenlijst gemaakt. De bedoeling was deze te verspreiden onder de ambassadeurs met het verzoek deze voor te leggen aan circa 25 gasten/bezoekers. Bij de interviews bleek echter dat er (nog) in een te geringe mate sprake was van afname van arrangementen bij de ambassadeurs om vragenlijsten uit te zetten. Daarom is dit onderdeel niet uitgevoerd. Startsituatie Achtergrond cursisten In totaal hebben elf personen de cursus Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden gevolgd. Zeven van hen hebben bij de start van de cursus een vragenlijst ingevuld. Vijf mensen hebben aan de cursus deelgenomen namens een onderneming. Eén persoon deed uit persoonlijke belangstelling mee en één persoon is gepensioneerd. Vier van de zeven personen gaven aan dat de onderneming geen gasten ontvangt. 2

3 Informatie aan en activiteiten/arrangementen voor gasten Vier van de zeven cursisten die een vragenlijst hebben ingevuld gaven voorafgaand aan de cursus informatie aan gasten over gebiedskenmerken, waarbij de nadruk lag op cultuurhistorie, natuur(beheer) en (natuurgerichte) recreatiemogelijkheden. In mindere mate werd informatie gegeven over gebiedskenmerken als landbouw en de relatie tussen stad en platteland. Als reden daarvoor gaven de cursisten dat ze vonden dat ze daar onvoldoende kennis/informatie over hadden. Een enkeling gaf aan dat hun gasten er niet naar vroegen. Cursisten die voorlichting gaven deden dat in de regel op verzoek van de gasten en soms op eigen initiatief. Geen van de ondernemers deed dit vooral op eigen initiatief. Informatie was dus vooral op verzoek van de gasten. De voorlichting werd meestal mondeling gegeven. Twee van de cursisten gaven informatie in de vorm van het meegeven van wandel-, fietsen/of vaarroutes. Eén cursist gaf rondleidingen/excursies op het eigen bedrijf. De overigen boden geen activiteiten of arrangementen aan gasten aan om de Leidsche Ommelanden te beleven. Samenwerking Twee cursisten werkten (vooral) op het gebied van informatie/voorlichting samen met andere ondernemers, twee andere cursisten vooral voor het aanbieden van activiteiten/arrangementen. Twee cursisten werkten samen met agrarische ondernemingen (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij). Twee ondernemers werkten samen met horecabedrijven en twee met toeristische ondernemingen (bijvoorbeeld campings, bed&breakfasts). Eén ondernemer werkte (ook) samen met historische verenigingen, bijvoorbeeld voor rondleidingen rondom erfgoed/op historische locaties. De samenwerking bestond uit het aanbieden van gezamenlijke arrangementen in de vorm van een lunch gecombineerd met een rondleiding, arrangement met restaurants, het inhuren van gidsen voor excursies, groepen met wandelingen door historisch Leiden en verkoop van streekproducten van agrarische ondernemingen uit de Leidsche Ommelanden. Resultaten interviews Vergroting van de kennis over de Leidsche Ommelanden bij de cursisten De cursisten zijn door deelname aan Ambassadeurs van het landschap beter geïnformeerd over de Leidsche Ommelanden. Er is meer kennis over de historie van het gebied, de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap en de natuur. Er zijn plekken bezocht die nog niet eerder werden bezocht. De cursus heeft ertoe bijgedragen dat er op een andere manier naar het gebied wordt gekeken: wat is er te zien en waarom is dat zo? De opgedane kennis wordt ervaren als een persoonlijke verrijking en heeft de belangstelling voor het gebied bij de cursisten vergroot. Naast kennis over het gebied heeft men ook geleerd over regelgeving en ondernemerschap. De opzet van de cursus is als breed ervaren: voor de een was dit interessant, voor iemand anders had het hierdoor juist wat weinig diepgang. Daarnaast werd een kanttekening geplaatst bij de professionaliteit van de begeleiding op een van de cursusdagen. 1 Ook bleek het niet gemakkelijk om het geleerde in de cursus praktisch te kunnen toepassen. 1 Dit betrof het dagdeel dat is verzorgd door Groepswijzer. 3

4 Toepassing van de kennis De cursus heeft laten zien welke plekken interessant zijn voor toeristen. De cursus heeft geleid tot een bredere blik op het gebied, waardoor ook bezoekers (bijvoorbeeld schoolklassen die op excursie zijn) beter kunnen worden geïnformeerd, bijvoorbeeld over de geschiedenis van het eigen bedrijf. Doordat geleerd is om op een andere manier naar het gebied te kijken, ga je ook anders om met wat en hoe je je gasten/bezoekers informeert, bijvoorbeeld over waarom bepaalde bomen op bepaalde grondsoorten voorkomen. Gasten zijn vaak verrast over wat de streek te bieden heeft. Zo leren buitenlandse gasten verder te kijken dan naar wat Amsterdam te bieden heeft, maar ook binnenlandse gasten zijn enthousiast over wat de streek en agrarische sector in de streek te bieden hebben. Mensen komen tot rust in de polder en hebben veel belangstelling voor de natuur, milieuaspecten en voor de manier waarop een boerenbedrijf wordt gerund. Een nadeel van een gebied als de Leidsche Ommelanden is wel dat het lastig is om mensen de stad uit te krijgen, aangezien Leiden een sterke aantrekkingskracht op toeristen heeft. Het bordje ambassadeur van het landschap zet gasten/bezoekers niet direct aan om zelf actief om informatie te vragen. Het is belangrijk om als ambassadeur zelf het initiatief te nemen om gasten/bezoekers te attenderen op wat er te zien en te beleven is. De kennis heeft op een aantal manieren ook een andere praktische toepassing gekregen: het schrijven van een boek over het eigen bedrijf en de geschiedenis van het dorp in relatie tot de agrarische sector; het wijzen van de gemeente op ongeschikte bomen voor beplanting van een bepaald gebied. Betekenis van het netwerk In het algemeen zijn de contacten tijdens de cursus gewaardeerd en als stimulerend ervaren. De betekenis van het netwerk verschilt echter per ambassadeur. Een enkeling geeft aan geen inzicht te hebben in waar de andere ambassadeurs zich mee bezighouden of geeft aan dat het onderhouden van netwerkcontacten weinig prioriteit heeft. In een aantal gevallen wordt wel actief gebruikgemaakt van kennis die is opgedaan van contacten of wordt nog steeds gebruikgemaakt van het netwerk, onder meer door: te kijken hoe anders ambassadeurs dingen hebben aangepakt, bijvoorbeeld het leggen van contacten (zoals vrijwilligers en natuurorganisaties); gasten kunnen wijzen op mogelijkheden bij andere ondernemers als gevolg van het netwerk; het benutten van andermans kennis, bijvoorbeeld het vragen van ondersteuning bij het aanvragen van subsidies; het leggen van nieuwe contacten, bijvoorbeeld met boerenlandgidsen of het werven van vrijwilligers voor het schrijven van een boek; het nadenken over nieuwe gezamenlijke arrangementen; de producten die een ondernemer in de toekomst gaat leveren aan een streekwinkel. In hoeverre men nog gebruikmaakt van de netwerkcontacten, lijkt te maken te hebben met hoe actief men de cursus/het ambassadeurschap gebruikt voor (het opzetten van) de eigen onderneming. Ook wordt aangegeven dat de ontwikkeling van het netwerk tijd nodig heeft. Als je samen iets op wilt zetten of wilt kijken hoe je elkaar kunt versterken, dan komt daar toch het een en ander bij kijken. 4

5 Totstandkoming van arrangementen en informatieproducten De cursus/het ambassadeurschap heeft vooral bijgedragen aan de versterking of vernieuwing van bestaande activiteiten van de ambassadeurs, onder meer door: Het ontwikkelen van een eigen fietsroute, naast het aanbod aan bestaande routes. Het voordeel hiervan is dat de ambassadeur meer weet van het eigen arrangement dan van een tocht die door anderen is ontwikkeld. Hierdoor kan de ambassadeur de gasten beter informeren en daar kan met andere producten (folders) weer op worden aangehaakt. Het beleefbaarder maken van een activiteit, door een losse activiteit aan te kleden tot een arrangement van een familiedag. De arrangementen, al dan niet in het kader van de huiswerkopdracht van de cursus, zijn vooralsnog weinig afgenomen. Er blijkt nog weinig aandacht voor promotie te zijn. Ideeën zijn er vaak wel, maar de praktische toepassing (onder de aandacht brengen, vermarkten) van wat in de cursus wordt aangereikt is niet zo gemakkelijk. Een ambassadeur gaat het arrangement in het voorjaar van 2014 uittesten en is bezig met de ontwikkeling van nieuwe wandelingen, waarbij verhalen over de streek worden verteld en waarbij ook de plaatselijke promotievereniging zal worden ingezet. Een andere ambassadeur gebruikt het geleerde voor het opzetten van een streekwinkel, waaraan de cursus een duw in de goede richting heeft gegeven. Een aantal ambassadeurs kijkt, in samenwerking met andere ambassadeurs of andere/nieuwe contacten, of het mogelijk is om aanvullend op het bestaande aanbod nieuwe (gezamenlijke) arrangementen te ontwikkelen of hoe men elkaar anderszins kan versterken. Bijdrage aan het ondernemerschap Toeristische initiatieven in de agrarische sector zijn al langer in opkomst en ontwikkelen zich van kleinschalig naar meer professioneel. Het is belangrijk om met andere partijen samen te werken en elkaar daarin iets te gunnen om sterker in de markt te staan. Een aantal ambassadeurs geeft aan dat de cursus heeft bijgedragen aan het uitbouwen of opzetten van het ondernemerschap of de ideevorming daarover heeft gestimuleerd, onder meer doordat in de cursus gewerkt is aan de opzet van een plan en het in uitvoering brengen daarvan. Het ambassadeurschap leidt niet direct tot meer inkomsten. Dat hangt af van hoe je je producten promoot en mond-tot-mondreclame. Voor ambassadeurs is tegelijkertijd het ideële aspect van belang: namelijk behoud van het cultureel erfgoed van de streek en het belang daarvan uit te dragen naar gasten. Het is daarom ook van belang om voor je activiteit de relatie met andere streekkwaliteiten in te zetten, bijvoorbeeld het serveren van boeren- in plaats van fabriekskaas bij een activiteit die je organiseert. De waarde van het platteland blijkt lastig te vermarkten: hoe vertaal je deze waarde naar een commerciële/rendabele activiteit waarmee je de belangstelling van burgers weet te wekken? Tot slot wordt aangegeven dat het moeilijk is om dingen van de grond te krijgen door het wegvallen van subsidies en financiële bijdragen van anderen, die vaak wel nodig zijn bij cultuurhistorische initiatieven. Conclusies en aanbevelingen Conclusies Vergelijking met startsituatie Het opzetten van (nieuwe) arrangementen of activiteiten als gevolg van de cursus is iets dat tijd in beslag neemt. Hierdoor was er bij de cursisten (nog) nauwelijks sprake van gasten. 5

6 Daardoor kon er ook geen vragenlijst onder gasten worden uitgevoerd. Het is daarom beter om na een langere periode te kijken wat de effecten van het ambassadeurschap zijn. De wijze waarop gasten geïnformeerd worden is ten opzichte van de startsituatie niet gewijzigd. Het gebeurt mondeling en is meestal op verzoek van de gast zelf. Wel is het vanzelfsprekender geworden voor de cursisten om meer achtergrondinformatie te geven omdat de kennis over het gebied is toegenomen. De nieuwe kijk op het gebied biedt meer mogelijkheden om aspecten van de streek diepgaander toe te lichten. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met andere ambassadeurs en/of de cursusleider. De manieren van samenwerking zijn deels vergelijkbaar met de samenwerking in de startsituatie, deels wordt op andere manieren gebruik gemaakt van elkaars kennis. De samenwerking varieert van de aanlevering van producten, tot het gezamenlijk nadenken over nieuwe arrangementen en aanvragen van subsidies. Er lijkt vooral ook een impliciete/indirecte samenwerking te zijn. Ambassadeurs kunnen geïnspireerd raken door andere ambassadeurs, hoe zij bijvoorbeeld iets aanpakken, of alleen al door het feit dat anderen ook geïnteresseerd zijn in het gebied (waardoor men elkaar ook weer iets gunt of gasten naar elkaar kan verwijzen). Meerwaarde ambassadeurschap De cursus draagt in grote mate bij aan bekendheid van de ondernemers met de streek. Ondernemers waren vaak al wel (redelijk) bekend met de streek, maar dit beperkte zich vaak tot een deel van de streek (waar de ondernemer zelf woont). Gebieden daarbuiten waren minder bekend bij de ondernemers. De cursus heeft op dit punt duidelijk een toegevoegde waarde. De versterking van het netwerk verschilt nogal per ambassadeur. Sommige ambassadeurs hebben veel contact met elkaar, helpen elkaar of denken zelfs gezamenlijk na over nieuwe initiatieven. Deze contacten worden vaak als stimulerend ervaren. Het gebruik van de contacten lijkt vooral samen te hangen met de activiteiten voor (het opzetten van) de eigen onderneming. Voor wie dat minder prioriteit heeft, hebben de netwerkcontacten minder betekenis. De cursus levert daarnaast inspiratie op om (meer) activiteiten te ontplooien. Extra inkomsten en dergelijke zijn vooralsnog niet aan de orde. Het ambassadeurschap levert vooral een versterking op van reeds bestaande activiteiten. Daarnaast zijn er ook nieuwe initiatieven (in ontwikkeling) als gevolg van het geleerde in de cursus. Er is echter veel tijd nodig om ideeën voor informatieproducten en arrangementen te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het niet eenvoudig een idee om te zetten in een product dat in de markt gezet kan worden (te vermarkten). Bezoekers zijn in de regel positief (verrast) over de streek. Vaak wordt niet beseft wat er in de omgeving aanwezig is aan natuur en platteland. Bezoekers zijn ook regelmatig geïnteresseerd in (cultuurhistorische) achtergronden van de streek. De arrangementen die er (al) zijn worden positief gewaardeerd. Pilot In deze pilot bleek het niet mogelijk om de waardering van de gasten/bezoekers van de ondernemingen van de ambassadeurs te inventariseren. Er kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan in hoeverre deze aanpak meerwaarde heeft voor het in kaart brengen van de groenbeleving. Daarvoor zou een grootschaliger inventarisatie na een langere tijd nodig zijn. Vooralsnog is een vervolg op deze pilot niet aan de orde. 6

7 Aanbevelingen voor versterking van het ambassadeurschap Stel een ondergrens aan het aantal cursusdeelnemers. Meer cursisten zorgt voor meer uitwisseling en mogelijkheden voor samenwerking/ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen. Kijk daarbij ook kritisch naar de werving. Vraag mensen naar hun motivatie en hun verwachtingen, ook voor wat betreft de inzet van hun ambassadeurschap in de toekomst, zodat doelstellingen en wederzijdse verwachtingen met elkaar overeenstemmen. Zorg, naast kennisoverdracht over het gebied in de breedte, voor voldoende diepgang in de cursus. Maak bij de opzet van de cursus meer gebruik van de netwerkcontacten van de cursisten. Ook kan gedacht worden aan de mogelijkheid van een vervolgcursus, waarbij specifiek op één gebied wordt ingezoomd. Besteed in de cursus aandacht aan communicatie, PR en promotie van activiteiten, zodat de ambassadeurs hun activiteiten/arrangementen goed in de markt kunnen zetten en (potentiële) gasten weet hebben van het aanbod. Besteed meer aandacht aan de relatie stad-platteland, bijvoorbeeld door te kijken waar mogelijkheden liggen voor arrangementen waarin de koppeling stad-platteland wordt gemaakt, zodat gasten/toeristen die primair geïnteresseerd zijn in de stad ook verleid worden het gebied buiten de stad te bezoeken. Besteed in de cursus voldoende aandacht aan het ondernemerschap: hoe kun je ervoor zorgen dat het ondernemerschap zowel leuk als commercieel rendabel is? Laat voorbeelden van succesvolle arrangementen zien. Besteed in de cursus aandacht aan mogelijkheden om fondsen en subsidies te werven of aan mogelijkheden om andere bedrijven te betrekken, bijvoorbeeld door middel van sponsoring. Maak daarbij ook gebruik van de kennis die al in het netwerk aanwezig is. Blijf netwerkcontacten na de cursus stimuleren, bijvoorbeeld door uitwisseling van adressen en het rondzenden van een nieuwsbrief over de activiteiten van de ambassadeurs. Zorg voor mogelijkheden voor uitwisseling met ambassadeurs uit andere cursussen voor inspiratie en kennisuitwisseling. Maak afspraken over hoe ambassadeurs hun ambassadeurschap uitdragen en zorg voor een follow-up na afloop van de cursus. Tot slot: het is beter om pas na langere tijd na afronding van de cursus de effecten van het ambassadeurschap op groenbeleving en ondernemerschap in kaart te brengen, omdat blijkt dat voor de verdere ontwikkeling van het ambassadeurschap meer tijd nodig is. Colofon december W. van der Heide, M.G.A. Ligtvoet-Janssen Tympaan Instituut Dit is een gratis uitgave van het Tympaan Instituut en is onder vermelding van 0599 te bestellen bij het Tympaan Instituut. 7

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Kop van Drenthe Cursus Gastheer van het landschap Cursusinformatie: Cursuskorting voor Raboklanten Doelen cursus Gastheer van het Landschap

Kop van Drenthe Cursus Gastheer van het landschap Cursusinformatie: Cursuskorting voor Raboklanten Doelen cursus Gastheer van het Landschap Kop van Drenthe Cursus Gastheer van het landschap Gemeente Noordenveld en IVN Drenthe werken samen om bezoekers en ondernemers van de kop van Drenthe het landschap in al haar facetten laten beleven en

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Overzicht activiteiten en resultaten 2011 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal Park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen : Informatiezuilen

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Notitie monitoring Groen doet goed eerste halfjaar 2016

Notitie monitoring Groen doet goed eerste halfjaar 2016 Notitie monitoring Groen doet goed eerste halfjaar 2016 Inleiding In 2014 is in 10 Zuid-Hollandse gemeenten 1 gestart met de uitvoering van het programma Groen doet goed. Het doel van Groen doet goed

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Gastvrijheid & Streekeigen ondernemen in Zuidoost Drenthe

Gastvrijheid & Streekeigen ondernemen in Zuidoost Drenthe Gastvrijheid & Streekeigen ondernemen in Zuidoost Drenthe Gemeente Aa en Hunze Gemeente Borger-Odoorn Gemeente Coevorden Gemeente Emmen Gemeente Hoogeveen Recreatieschap Drenthe Provincie Drenthe november

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal?

Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? Wetenschapswinkel-rapport 326 26 mei 2016, Raymond Schrijver en Judith Westerink Doel onderzoek Wetenschapswinkel Ontwikkelen van sociaal contract

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Voorne Putten, april 2016

Voorne Putten, april 2016 Voorne Putten, april 2016 Jaarverslag 2015 1. Achtergrond Begin 2003 heeft de WLTO-afdeling Voorne-Putten, samen met Natuurlijk Platteland West subsidie voor twee projecten ontvangen met als doel invulling

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Staten-Generaal Antwerpse platteland. 3 oktober - Westerlo

Staten-Generaal Antwerpse platteland. 3 oktober - Westerlo Staten-Generaal Antwerpse platteland 3 oktober - Westerlo RURANT? Behoud en versterking van het platteland, gedragen door rurale ondernemers. Provinciale Landbouwkamer Onderwerp van de dag Nieuwe beleidsvoorstellen

Nadere informatie

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Amal Farahi Regionaal Zorgberaad Midden- Holland Mei 2009 Europees

Nadere informatie

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor en

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor  en Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/degroenecorridor en www.groenecorridor.nl Volop kansen voor nieuw ondernemerschap Laveren langs

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Wandel voordelen voor iedereen!

Wandel voordelen voor iedereen! Even Bijpraten... Juli 2012 Deze informatie ontvangt u omdat u direct betrokken bent bij een wandelnetwerk in Zeeland. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u deze sturen naar onderstaand

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Communicatie & Educatie; Overzicht resultaten 2012 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voor de periode 2013-2016 de beleidsvisie cultureel

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal

Netwerkbijeenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal Netwerkbijeenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal 29 Juni 2017 Welkom Tessy Busio & Johan Kaspers - Gebiedsmakelaars Beleef het Apeldoorns Kanaal Programma 10.30 Beleef het Apeldoorns Kanaal, Johan Kaspers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Help, ik lig aan een overstromingsgebied! Erik van Nuland, 29 maart 2011

Help, ik lig aan een overstromingsgebied! Erik van Nuland, 29 maart 2011 Help, ik lig aan een overstromingsgebied! Erik van Nuland, 29 maart 2011 Inhoud 1. Belang van toerisme en recreatie en vrije tijd 2. Trends 3. SWOT 4. Wandelen en fietsen 5. Poorten 6. Visie en doelgroepen

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Veel Nederlanders weten maar weinig van de land bouw. De multifunctionele

Veel Nederlanders weten maar weinig van de land bouw. De multifunctionele Leren Veel Nederlanders weten maar weinig van de land bouw. De multifunctionele boerderij, die zijn deuren opstelt voor bezoekers, is dan een plek waar je veel kunt opsteken. Dat geldt in nog sterkere

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Ondernemersvaardigheden

Ondernemersvaardigheden Ondernemersvaardigheden Succesvolle verbreding vraagt veel van het ondernemerschap. De onder nemer moet goed kunnen communiceren, snel inspelen op nieuwe kansen, takken in het bedrijf met elkaar verbinden,

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Opgeleverde producten Handig met Internet

Opgeleverde producten Handig met Internet Opgeleverde producten Handig met Internet Subsidieregeling Mediawijsheid 2009 Periode: mei 2009 maart 2010 Datum: 19 maart 2010 Door: Karlien Dijkstra, projectleider Handig met Internet bij SeniorWeb 1

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend!

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Presentatie: Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Gezamenlijke raadsbijeenkomst LvHA 18 november 2010 Agenda Economische betekenis toerisme door Wim de Jong Visie en actieplan T&R door

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als Werkgroep Oldambt In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als een boek. De Dollard is daarbij een

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 201 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Behoeftepeiling

Nadere informatie

NOVEMBER 18, 2015 RELATIE BOEREN-STEDEN ONDERZOEK VAN LTO NOORD SHARONA DE KLERK STAGIAIR

NOVEMBER 18, 2015 RELATIE BOEREN-STEDEN ONDERZOEK VAN LTO NOORD SHARONA DE KLERK STAGIAIR NOVEMBER 18, 2015 RELATIE BOEREN-STEDEN ONDERZOEK VAN LTO NOORD SHARONA DE KLERK STAGIAIR Samenvatting Dit is een onderzoek vanuit LTO Noord naar de relatie tussen boeren en steden, dus in welke opzichten

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Projectplan Plattelandsvernieuwing Spaarnwoude. Werkgroep plattelandsvernieuwing

Projectplan Plattelandsvernieuwing Spaarnwoude. Werkgroep plattelandsvernieuwing Projectplan Plattelandsvernieuwing Spaarnwoude Werkgroep plattelandsvernieuwing Februari 2010 Inleiding Dit projectplan is het plan van de werkgroep Plattelandsvernieuwing van Spaarnwoude. Deze werkgroep

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495 Update Subsidiemogelijkheden d.d. 5 december 2013 Inleiding Het project Versterken oeverwallen Bodegraven-Woerden richt zich op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van de oeverwallen

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum.

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Heemkundekring Willem Snickerieme Hooge en Lage Zwaluwe, november 2015 Inhoud: Naar een nieuw museum Bijlage 1. Subsidieerde de heemkundekring de gemeente? Bijlage

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel Beste bierliefhebbende Belg In deze kleine inspiratiebrochure staan enkele nuttige

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Informatieavond Recreatie 29 februari 2016

Informatieavond Recreatie 29 februari 2016 Informatieavond Recreatie 29 februari 2016 D66 / recreatie in Kaag en Braassem 12-4-17 Naam presentatie en datum Recreatie in Kaag en Braassem 1. Raadsakkoord 2. Groen doet goed in de Leidse Ommelanden

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Beleidsplan 2014-2015 Inhoud blz. Gegevens Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed... 3 Doelstelling en inleiding... 4 Werkzaamheden... 5 Financiën...

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2007

Nieuwsbrief december 2007 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Secretariaat: Westfriesedijk 164, 1767 CV Kolhorn Telefoon: 0224-531304 Email: info@defrissewind.nl Website: www.defrissewind.nl Nieuwsbrief december 2007

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven om samen mee aan de gang te gaan.

Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven om samen mee aan de gang te gaan. Inspiratie- en samenwerkingsbijeenkomst Aan de slag met Gebiedspromotie Gastheren en Ambassadeurs Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug & Kromme Rijnstreek Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven

Nadere informatie

n Nederland is de stad altijd dichtbij.

n Nederland is de stad altijd dichtbij. Toekomst Nieuwe takken op het landbouwbedrijf leveren gemiddeld 195.000 euro op en een bijdrage van 40% aan het gezinsinkomen. Daarmee is de multifunctionele landbouw het stadium van kleinschaligheid

Nadere informatie