Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12"

Transcriptie

1 Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12 SAMENVATTING Algemeen De markt voor zorgverzekeringen wordt momenteel gedomineerd door vier grote partijen. Deze vier organisaties hebben in totaal ongeveer 90% van het marktaandeel. De zorgkosten blijven stijgen door onder andere vergrijzing, bredere zorgvraag en nieuwe mogelijkheden. De ontevredenheid bij klanten en zorgverleners is groot over deze kosten en over de wijze waarop huidige zorgverzekeraars zich in de markt manifesteren. Onderzoek naar nut en haalbaarheid voor een nieuwe zorgverzekeraar wijst dit uit en geeft aan dat er ruimte is voor en behoefte aan vernieuwing. Nieuwe zorgverzekeraar Een volledige en echte coöperatieve zorgverzekeraar. Niet alleen voor verzekerden, zoals nu vaak al het geval is. Maar vooral van, door en met verzekerden. Dat is waar ANNO12 voor staat. Verzekerden leggen veelal via de eenmalig aanschaf van een ledencertificaat à 850,00 (per verzekerde) in de coöperatie ANNO12 U.A. hun eigen solvabiliteitsdeel (vereiste spaarpot) in. Via de coöperatie ANNO12 naast de jaarlijkse concurrerende premie voor het basispakket. De aanvullende verzekering wordt weer een echte verzekering door zich te richten op echte financiële risico s met betrekking tot de benodigde zorg. Missie en visie Kosten van gezondheidszorg hangen sterk samen met gedrag. Bewust gezond gedrag leidt tot 20% lagere kosten. Door het voorkomen van onnodige of te late zorgconsumptie, en het juist toepassen van preventie kunnen kosten minimaal 10% verlaagd worden. ANNO12 stimuleert dit gedrag, omdat verzekerden zelf mede- eigenaar zijn. Zij hebben direct invloed op beleid en ontwikkeling van ANNO12. Het positieve financiële resultaat komt ten goede aan de leden en de aandeelhouders. Concept van ANNO12 Bewust gezond gedrag van verzekerden wordt eenvoudig gemeten en gestimuleerd op gebied van financiën (inleg), meedoen (o.a. beslissen, tijdige premiebetaling, beoordelen nota s) en gezondheid (o.a. eigen EPD, meedoen met preventie). Non- concurrentiële activiteiten worden uitbesteed evenals zorginkoop. Hiermee worden de vaste kosten geminimaliseerd en maximaal geflexibiliseerd. Er worden geen grote en dure commerciële campagnes opgezet. Transparant wordt verantwoording afgelegd aan leden en aandeelhouders. 1

2 Structuur ANNO12 Investeerders in het benodigde durfkapitaal voor ANNO12 via crowdfunding kopen één of meerdere aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. à 500,00 per aandeel. Deze aandelen worden gehouden door de stichting administratiekantoor Crowdfunding ANNO12, kortweg STAK ANNO12. De aandelen worden hier gecertificeerd en professioneel door een deskundig bestuur beheerd. Hiermee wordt voorkomen dat ondeskundigheid van diverse crowdfund beleggers kan leiden tot onacceptabele danwel onbeheersbare risico s voor hen. STAK ANNO12 legt op transparante wijze verantwoording af aan de aandeelhouders. STAK ANNO12 verzorgt tevens de registratie van de gecertificeerde aandelen en de eventuele dividend uitkeringen. Ook de verplichte verkoop van aandelen aan coöperatie ANNO12 U.A. tegen de overeengekomen prijs in de situatie dat ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de grens van verzekerden passeert wordt door de STAK ANNO12 verzorgt. Uiteraard krijgen in deze situatie alle aandeelhouders de overeengekomen prijs per gecertificeerd aandeel uitbetaald binnen een periode van maximaal twee weken. Schematische weergave juridische structuur: Het durfkapitaal voor de aanloop- resp opstartkosten van ANNO12 worden aangeleverd door Investment ANNO12 B.V. (grote investeerders) en de Stichting Administratiekantoor Crowdfunding ANNO12 (crowdfunders voor aandelen). Financiering opstartkosten van 3,2 mln Om ANNO12 zorgverzekeraar N.V. daadwerkelijk te kunnen laten functioneren als zorgverzekeraar is een vergunning van de DNB vereist. Onderdeel van deze vergunning is dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar moet zijn bestaande uit twee posten: 1. Een garantiefonds (lees: spaarpot) van 2,3 mln 2. Een bedrag voor de aanloopkosten. Deze kosten heeft ANNO12 weteh te beperken tot een bedrag van 0,9 mln 2

3 De initiatiefnemers voor ANNO12 investeren zelf een bedrag van 1,0 mln. Daarnaast is een investeringspartij gevonden dien eveneens 1,0 mln in ANNO12 wil investeren. Dit houdt in dat via crowdfunding de ontbrekende 1,2 mln bij elkaar gehaald moet worden. Hiertoe loopt een actie van begin april 2013 tot begin juni

4 RISICO S Algemeen Het aanschaffen van aandelen in ANNO12 is volledig risicovrij tot het moment waarop besloten wordt om de vergunning bij de DNB aan te gaan vragen. Dit is uiterlijk begin juni Pas vanaf het besluit om de vergunning bij de DNB aan te gaan vragen voor ANNO12 zorgverzeleraar N.V. zijn er risico s verbonden aan het hebben van aandelen in deze vennootschap. Voordat u daadwerkelijk besluit om aandelen aan te schaffen moet u bewust zijn van alle risico s. Omdat bij voorinschrijving op ledencertificaten in de coöperatie ANNO12 alsmede in aandelen ANNO12 zorgverzekeraar N.V. het totale bedrag onder de 2,5 mln ligt, kent deze prospectus geen goedkeuringsplicht door de AFM. Wij zijn verplicht om u de volgende boodschap te geven: Maar ook zonder deze plicht zouden wij u helder en transparant willen informeren. Dat is immers één van de uitgangspunten van ANNO12. Risico s Waardeverlies van de aandelen Genoemde rendementen in deze prospectus zijn niet gegarandeerd. Een belangrijk deel van de waarde van de aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. komt pas tot uiting in de resultaten van deze zorgverzekeraar alsmede op het moment dat ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de grens van verzekerden passeert. In geval de zorgverzekeraar een verlies maakt, zal de waarde van uw aandeel dalen. Verlies bij de zorgverzekeraar is mogelijk door: 1. Verkeerd vastgestelde premies 2. Te hoge uitvoeringskosten dan waarmee rekening werd gehouden 3. Hogere zorgkosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden Aanvulling financiële tekorten bij ANNO12 zorgverzekeraar N.V. De aandeelhouders in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. zijn niet aansprakelijk voor de eventuele financiële tekorten in deze vennootschap. Dit wordt vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de STAK ANNO12 en ANNO12 zorgverzekeraar N.V. 4

5 Politiek en media: De inhoud van de basisverzekering wordt door de overheid (politiek en VWS) bepaald. Media en politiek brengen jaarlijks de nodige onrust over zorgverzekeringen. De uitvoering is en blijft echter privaat. Gezien de historie van de oorspronkelijke particuliere zorgverzekeringen en het feit dat de oorspronkelijke ziekenfondsvermogens per 1 januari 2015 niet meer beklemd zijn (is bevestigd door het huidige kabinet) is het risico dat de basisverzekering genationaliseerd wordt klein maar wel aanwezig. Voor de aanvullende verzekering geldt dat deze volledig privaat is en blijft. Uit de markt drukken: Het risico bestaat dat de vier grote partijen een nieuwkomer door prijsdumping uit de markt drukken. Echter VWS en NZa juichen een nieuwkomer toe. Ook de NMa kijkt nauwlettend toe. De relatie tussen ons en de meeste grote zorgverzekeraars is goed tot uitstekend te noemen. De meeste zien ons graag komen. Slechte en/of onvoldoende service Klanten/verzekerden moeten vanaf het begin goed bediend worden. Een slechte service leidt direct tot een negatief sentiment. Door gebruik te maken van bestaande systemen en processen kan ANNO12 direct een uitstekende en adequate service uitvoeren. De betrokken leverancier heeft dit ook voor een andere zorgverzekeraar bewezen. Onvoldoende klanten Er bestaat altijd een risico dat de instroom in het eerste jaar en de jaren daarna onvoldoende is om continuïteit van ANNO12 te kunnen garanderen. In dat geval gaat er een terugval scenario in werking waarbij een bestaande zorgverzekeraar de verzekerden overneemt zonder het aanwezige vermogen. De waarde van de aandelen wordt dan aan de houders terugbetaald. Bij het niet starten van ANNO12 zorgverzekeraar N.V. zal het bedrag altijd minimaal 70% zijn. Stoppen na een aantal jaren betekent dat de aanwezige waarde uitgekeerd wordt aan de certificaat houders. Dit kan meer, maar ook minder dan 100% van de oorspronkelijke inleg zijn. 5

6 NADERE TOELICHTING Financiering opstartkosten Totaal: 3,2 mln (aanloopkosten 0,9 mln en solvabiliteitsfonds 2,3 mln) Aanwezig: 2,0 mln (oprichters 1,0 mln en investeringspartij 1,0 mln ) Benodigd: 1,2 mln (in aandelen van 500) Beoogd rendement respectievelijk exit strategie Rendement: Beoogd 20% per jaar, vanaf medio 2015 Exit: Uiterlijk na vijf jaar met totaal rendement 100% (5x20%). Indien ANNO12 eerder de aandelen overneemt is er toch een rendement van 100%. Mocht ANNO12 na vijf jaar nog niet in staat zijn de aandelen over te nemen, dan blijft het beoogd rendement 20% per jaar. Ergo: overname van aandelen in drie jaar, rendement van 100%; na vier en vijf jaar ook 100%, na 6 jaar 120%, na 7 jaar 140%, enz. Verplichting: ANNO12 neemt bij verzekerden de aandelen over tegen een vast- gestelde exit prijs. Risico: Tegenover een beoogd rendement van 100%, - verdubbeling van de waarde -, staat een verliesrisico van 40%. Beiden betreffen de oorspronkelijke waarde van 500 per aandeel. Rendement nader toegelicht Een rendement van 20% is realistisch. Het is mogelijk dat de eerste jaren op een lager niveau liggen. Naast het feit dat een hoger rendement vanuit een concurrentiële premiestelling niet haalbaar is, zal ook een hoger rendement sociaal niet aanvaardbaar zijn. Uitgangspunt is een exit na vijf jaar met een totaal rendement over de gehele periode van 100%. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de verzekeraar en de aandeelhouders in het durfkapitaal. Doordat de verzekeraar verplicht is om de aandelen over te nemen van de aandeelhouders van het risicokapitaal is een exit geregeld bij verzekerden (aandelenpercentage risicokapitaal is op dat moment gezakt onder 5%). In het pessimistische scenario is dit na 5 jaar. In het optimistische scenario is dit binnen drie jaar. Bij overname binnen de vijf jaar is het rendement te allen tijde 100%. Na vijf jaar is dit 20% x aantal jaren. De volgend figuur geeft dit schematisch weer: 6

7 Totaal rendement bij exit in jaar x NB. De aandeelhouders zijn verplicht om de aandelen tegen de vastgestelde Prijs aan te bieden aan coöperatie ANNO12 U.A. als daarom gevraagd wordt. Beoogd rendement, het upside potential De aandeelhouders van het durfkapitaal richten feitelijk de zorgverzekeraar ANNO12 N.V. en de bijbehorende coöperatie ANNO12 U.A. op. De aandeelhouders zijn daarmee ook aan zet voor het bestuurlijk bemensen van beiden juridische entiteiten (ANNO12 zorgverzekeraar N.V. en coöperatie ANNO12 U.A.). Bij deze oprichting worden tevens twee overeenkomsten gesloten ten behoeve van de exit strategie. Dit betekent dat er op een afgesproken moment de aandelen door coöperatie ANNO12 U.A. overgenomen gaan worden. De eerste overeenkomst betreft het verplicht overnemen door de coöperatie ANNO12 U.A. van de aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. die in het bezit zijn van de gecertificeerde aandeelhouders (via de STAK ANNO12) resp. alsmede het verplicht leveren van deze aandelen door de STAK ANNO12 namens de gecertificeerde aandeelhouders aan de coöperatie ANNO12 U.A.. Hierbij gelden de volgende voorwaarden (niet limitatief): - Overnemen van de aandelen door coöperatie ANNO12 U.A. en levering van de aandelen door STAK ANNO12 namens de gecertificeerde aandeelhouders moeten plaatsvinden als het aantal van volwassen (>18 jaar) verzekerden bereikt is in zorgverzekeraar ANNO12 N.V.. - De coöperatie ANNO12 U.A. moet dan uiteraard over voldoende eigen vermogen bezitten. - De reeds uitgekeerde dividenden aan de gecertificeerde aandeelhouders worden op de overname prijs in mindering gebracht. - Als de grens van verzekerden pas na vijf jaar bereikt wordt, dan wordt het rendement elk extra jaar met 20% verhoogd. - De aandelen mogen na transactie gedurende vijf jaren door ANNO12 niet met winst doorverkocht worden. Wanneer dat wel het geval is, dan komt deze winst ten goede aan alle aandeelhouders van het durfkapitaal, dus ook aan de gecertificeerde aandeelhouders. 7

8 Er wordt een tweede overeenkomst tussen de STAK ANNO12, - namens alle gecertificeerde aandeelhouders -, en ANNO12 zorgverzekeraar N.V. gesloten met de volgende elementen: - Als bij verzekerden de coöperatie ANNO12 U.A. de aandelen financieel niet kan overnemen van de aandeelhouders dan komt deze plicht bij ANNO12 zorgverzekeraar N.V. te liggen voor zover ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de beschikking heeft over voldoende eigen vermogen zonder haar solvabiliteitsniveau in gevaar te brengen. - De overige voorwaarden zijn gelijk als die uit de eerste overeenkomst. Het spreekt voor zich dat één en ander juridisch goed en degelijk uitgewerkt wordt opdat er geen problemen gaan ontstaan vanwege ondermeer tussentijdse wisseling van bestuurders, toezichthouders en houders van de aandelenpakketten alsmede de leden van de coöperatie ANNO12 U.A. Financieel risico, de downside risk Op het bedrag van de aanloopkosten van 0,9 mln lopen de aandeelhouders in het durfkapitaal 100% risico. Als alle aanloopkosten gemaakt zijn en er is onverhoeds onvoldoende belangstelling voor de nieuwe zorgverzekeraar, dan is dit geld volledig besteed zonder dat hier een intrinsieke waarde tegenover staat. Het bedrag voor het garantiefonds van 2,3 mln behoort vanaf de start tot het solvabiliteitsvermogen van de ANNO12 zorgverzkeraar N.V.. De DNB eist een niveau van 125%. Feitelijk wordt deze solvabiliteit direct na de start volledig door de leden/verzekerden van de coöperatie ANNO12 aangeleverd. Hun prijs van hun ledencertificaat wordt gecalculeerd op 125% van de vereiste solvabiliteit (Solvency- II niveau) verhoogd met een opslag. De DNB gaat maandelijks bewaken of ANNO12 zorgverzekeraar N.V.aan haar solvabiliteitseis voldoet. Als deze onder de 125% grens zakt, dan moet er direct een herstelplan opgesteld worden eventueel resulterend in een en- bloc premieverhoging (tussentijdse premie verhoging voor iedereen waarbij iedere verzekerde ook kan besluiten om naar een andere zorgverzekerar over te stappen). De DNB beoordeelt de kwaliteit en haalbaarheid van dit herstelplan. Indien het niveau op 100% uitkomt en het herstelplan functioneert niet, dan dient ANNO12 zorgverzekeraar N.V. sowieso een en- bloc premieverhoging uit te voeren dan wel de portefeuille over te dragen aan een zorgverzekeraar die deze groep verzekerden wel goed kan bedienen. Met een kleine maar stabiele zorgverzekeraar is afgesproken dat zij in dat geval de verzekerden gaan overnemen. Het maximale verlies op het garantiefonds is dus de daling van 125% naar 100% (een vijfde). Dit betreft dus 20% van 2,3 mln zijnde 0,46 mln. Totaal risico voor de gehele investering is derhalve 0,46 mln plus 0,9 mln is 1,36 mln. Dit betreft 42,5%. Omdat ANNO12 zorgverzekeraar N.V. vanaf het begin met reeds operationele systemen en procedures werkt, welke in de praktijk volop functioneren bij drie zorgverzekeraars, is er vanaf de eerste maand reeds sprake van goede managementinformatie. De oprichters/initiatiefnemers hebben dit bewust gedaan om het risico van onvoldoende informatie op een adequate wijze het hoofd te kunnen bieden. 8

9 Betalen van de aandelen Na ontvangst van de betaling krijgt u de aandelen toegewezen. Het geld wordt op een aparte rekening gezet, een derden rekening. Met het geld wordt niets ondernomen totdat er voldoende kapitaal bij elkaar is om de vergunning bij de DNB aan te vragen. Zo niet, dan krijgen wij geen vergunning. Als ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de vergunning begin juni 2013 niet kan aanvragen bij de DNB, dan wordt het geld volledig teruggestort. De kosten van de banktransacties komen niet voor uw rekening. Terugbetaling van de (rest)waarde van de aandelen geschiedt in de volgende situaties Vergunning bij de DNB kan of wordt niet begin juni 2013 aangevraagd. Het gestorte geld (100%) wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het besluit teruggestort. Vergunning van de DNB is eind oktober 2013 niet verstrekt. De restwaarde (minimaal 80%) van de aandelen per 31 oktober 2013 wordt uiterlijk medio november 2013 teruggestort. ANNO12 zorgverzekeraar N.V. heeft onvoldoende klanten om te starten per 1 januari 2014 De ondergrens van het aantal benodigde verzekerden is gesteld op ca Op 31 december 2013 wordt definitief vastgesteld of de verzekeraar kan starten. Zo niet dan krijgt u de restwaarde (minimaal 70%) van de aandelen per 31 december 2013 medio januari 2014 teruggestort. Go/No- go beslissingen Aandeelhouders in het durfkapitaal dragen gelijk bij aan zowel de aanloopkosten (ca. 30%) als aan het garantiefonds (ca. 70%). Volgende aandeelhoudersbesluiten via de STAK ANNO12 zijn voorzien alvorens definitief van start te gaan: - Start, juni 2013: Aanvragen vergunning DNB 0,3 mln aanloopkosten - Tijdens juni- sept (Q2 2013): Technisch inrichten ANNO12 0,2 mln aanloopkosten - Vergunning ontvangst, okt. 2013: Inleggen 2,3 mln garantiefonds ingericht - Werving klanten (Q3/Q4 2013): Operationaliseren ANNO12 0,4 mln aanloopkosten - Definitieve start (1 dec. 2013): Inzetten 2,3 mln garantiefonds vastgezet Bij elk volgend GO- besluit worden dus akkoord gegeven op de aanloopkosten. Het garantiefonds is pas definitief (wel eerder gestort) op Na een definitieve start kan alleen nog maar 20% op het garantiefonds verloren gaan alvorens de DNB ingrijpt om de portefeuille aan een concurrent over te dragen. Het downside risk op het geheel komt dus neer op de aanloopkosten plus 20% garantiefondskosten. Samen rond de 40%. 9

10 Verhandelbaarheid van de aandelen Er wordt momenteel onderzocht of het zinvol is om de aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. genoteerd te krijgen Als dit gaat doorgaat dan betekent dit dat aandeelhouders tussentijds aandelen kunnen verhandelen. Als dit lukt zal de STAK ANNO12 dit direct meedelen aan de houders van de gecertificeerde aandelen. Oprichters, directie en tevens medeaandeelhouders Initiatiefnemers, medeaandeelhouders in het durfkapitaal en straks de directie van ANNO12 zorgverzekeraar N.V. zijn: Rob Adolfsen, o.a. voormalig voorzitter RvB Agis (http://www.linkedin.com/in/robadolfsen) Michiel Alkemade, o.a. voormalig directeur Agis (http://www.linkedin.com/in/alkemade) Het derde lid van het ANNO12 team is: Petwin Verkerk, o.a. voormalig marketingmanager Agis Zij verbinden zich voor minimaal vijf jaar aan ANNO12 zodat hun inbreng voor lange tijd gewaarborgd is. Publiciteit tot op heden Er is al redelijk wat media aandacht voor het initiatief om de zorgverzekeraar ANNO12 te beginnen. Voorbeelden hiervan zijn: Financieel Dagblad, De Financiële Telegraaf, regiobladen (de Stentor, Friesch dagblad, Leeuwarder Courant), vakbladen (Skipr, Zorgvisie, Zorgmarkt). Radio- en TV- interviews BNR en Radio1, Omroep Apeldoorn, Vara Kassa! Meer info treft u aan op Contact Voor eventuele nadere informatie kan contact opgenomen worden met: Rob Adolfsen, Michiel Alkemade, Petwin Verkerk, Of via het algemene adres 10