Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D: Praktische regels van de opleiding"

Transcriptie

1 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en deze praktische regels gaat de OER altijd voor. Het doel van deze bijlage is het regelen van de praktische gang van zaken betreffende de opleiding Media en Entertainment Management. De aangegeven hoofdstukken verwijzen naar de hoofdstukken in de OER, tevens worden de betreffende artikelen aangegeven waarbij de aanvulling aansluit. H3 Onderwijsprogramma Artikel 6 en 7 Samenstelling van de propedeutische fase en de postpropedeutische fase Indeling van studenten in de te volgen modulen 1. De opleiding deelt aankomende eerstejaars studenten automatisch in voor de regulier te volgen modulen. 2. Iedere student wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld zijn jaarplanning van te volgen modulen in het tweede en derde jaar kenbaar te maken aan de opleiding via Progress. 3. Progress wordt ieder jaar tijdelijk open gezet voor de intekening van de reguliere modulen van jaar 2 en 3 en voor de minoren. De student dient zich tijdens deze periode in te schrijven voor de modulen/minors die hij het komende studiejaar wil volgen. 4. Indien de student zich niet of niet geheel voldoet aan het gestelde in lid 3, zal de opleiding een planning voor deze student maken. Tegen deze planning is geen beroep mogelijk. 5. De periode waarin de student zijn planning kenbaar kan maken wordt van tevoren medegedeeld op het interne netwerk. 6. De opleiding behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de jaarplanning van studenten als daar dringende organisatorische redenen voor zijn. Daarbij houdt de opleiding rekening met het belang van de indeling in de praktijkmodulen. 7. Indien de student zich via Progress tijdig heeft ingeschreven voor de modulen, kan hij aan het begin van het studiejaar zijn jaarplanning vernemen via het interne netwerk (Progress). 8. Een student kan een bepaalde module niet tweemaal in eenzelfde studiejaar volgen. Mocht een student de module, al dan niet na herkansing, niet gehaald hebben, dan kan de student het module nogmaals volgen in het daaropvolgende studiejaar met inachtneming van punt Per moduleperiode kan een student maximaal in één module worden ingedeeld. 10. Gedurende zijn studie kan de student maximaal twee keer een bepaald module volgen. Als de student daarna, met eventueel gebruikmaking van herkansingen of herkansingstoetsen, een bepaald module nog niet heeft behaald, beslist de Examencommissie of er sprake is van overmacht of bijzondere omstandigheden en de eventuele te nemen maatregel. H4 Examens en getuigschriften Artikel 4 Toekenning getuigschriften

2 1. Voor studenten die ingeschreven staan in de Propedeutische fase, die de Propedeuse hebben afgerond en die een propedeusegetuigschrift wensen te ontvangen, worden de studiepunten gecontroleerd door een lid van het MT. Vervolgens zal de Examencommissie, na controle van de punten, een propedeusegetuigschrift afgeven. 2. Studenten die willen afstuderen moeten daartoe een verzoek indienen bij de secretaris van de Examencommissie, in ieder geval 14 dagen voor de gewenste afstudeerdatum. Het verzoek zal worden beoordeeld door de Examencommissie. Het format voor het verzoek kan gevonden worden op het interne netwerk (Blackboard, onder Examencommissie). H5 Tentamens, toetsen en beoordelen Artikel 3 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen Het Moduletentamen 1. Onder moduletentamen wordt verstaan alle toetsen van de onderdelen uit een module (participatie, moduleopdracht, presentaties, enz..) 2. In elk moduleboek wordt in ieder geval opgenomen: a. het maximaal aantal punten, het cijfer en de weging die voor de diverse onderdelen van het moduletentamen gelden; b. aan welke eisen voldaan moet zijn willen onderdelen binnen de module en de module als geheel met een voldoende beoordeeld worden; 3. Bij overlopen van een module vervallen alle eerder behaalde resultaten voor het moduletentamen van dat module. 4. Mededelingen betreffende het moduletentamen en de voortgangstoets worden gepubliceerd op het interne netwerk. 5. Een module waar een onvoldoende voor is gescoord kan eenmaal herkanst worden. Deze herkansingsmogelijkheid bestaat voor maximaal twee modulen gedurende een opleidingsjaar, met inachtneming van onderstaande punten 6 tot met De herkansing van een module bestaat uit het herkansen van maximaal twee onvoldoende gescoorde moduleonderdelen in geval van een module van 12 of 15 EC of maximaal 1 moduleonderdeel voor een module van 3 EC. 7. Indien het uitgesloten is om met het herkansen van 2 moduleonderdelen voor een module van 12 of 15 EC, respectievelijk 1 moduleonderdeel voor een module van 3 EC, alsnog een voldoende moduleresultaat te halen, vervalt de mogelijkheid van herkansen van de betreffende module. 8. Een herkansing van een moduleonderdeel omvat altijd het gehele moduleonderdeel. 9. De herkansing wordt verleend door de modulecoördinator. De student vraagt binnen 2 weken na publicatie van de uitslag, schriftelijk, een herkansing aan bij de modulecoördinator. Vervolgens verleent de modulecoördinator binnen 2 weken na aanvraag van de student, de herkansing. Verzoeken ontvangen na deze periode van 2 weken worden niet in behandeling genomen, noch door de modulecoördinator, noch door de Examencommissie. 10. De te herkansen opdracht dient binnen uiterlijk 6 weken na verstrekking ingeleverd te worden. De opdrachten die later worden ingediend, worden niet meer beoordeeld. Artikel 6a Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen Voortgangstoetsen 1 a. De datum, het aanvangstijdstip, de duur en de plaats van een toets worden uiterlijk één week voor de toets bekend gemaakt via het interne netwerk (Intranet). b. Behoudens overmacht zijn de gepubliceerde toetsdata, duur en aanvangstijden van de toets bindend. 2. De voortgangstoets wordt jaarlijks op 4 verschillende momenten aangeboden. 3. De voortgangstoets is een schriftelijke multiple choice toets.

3 4. Voor deelname aan een toetsmoment, dient de student zich in te schrijven via Progress. Van deze inschrijving dient de student een afdruk te printen. Zonder dit bewijs kan de student geen rechten ontlenen aan de inschrijving. 5. De student die bij deelname aan een toets geen Multifunctionele kaart (MFK) kan tonen maar wel een ander geldig legitimatiebewijs, mag deelnemen aan de toets. Voor deze student geldt echter wel, dat hij binnen 5 schooldagen na aanvang van de toets zijn geldige Multi Functionele Kaart (MFK) in persoon moet tonen aan de secretaris van de Examencommissie en bij diens afwezigheid bij een van de andere leden van de Examencommissie of bij de secretaresse van de Examencommissie. Er moet daarnaast een kopie van de kaart, met vermelding van datum en naam van de toets bij het secretariaat of in het postvak van de secretaris worden ingeleverd. Pas dan wordt aan deze student de toetsscore toegekend. Deze procedure kan tot vertraging van de bekendmaking van de uitslag leiden. 6. Een student die zich op generlei wijze kan legitimeren wordt de toegang tot de toetsruimte ontzegd. 7. Tenzij anders wordt aangegeven op het uitgereikte toetsformulier mag er zich op tafel waaraan de student zit tijdens de toets niets anders bevinden dan de uitgereikte toets, de Multi Functionele Kaart, de schrapkaart en pen. 8. Aan het gebruik van rekenmachines bij toetsen worden de volgende eisen gesteld: - de rekenmachine mag op de display geen tekst kunnen produceren, maar alleen cijfers - de rekenmachine mag niet op het lichtnet/of on-line worden aangesloten - de rekenmachine mag niet voorzien zijn van geluidsapparatuur, schrijfrollen, een alarminstallatie en zend- of ontvangstmogelijkheden - de rekenmachine mag niet werken volgens een andere dan de hiërarchisch algebraïsche methode - de rekenmachine mag niet groter zijn dan zakformaat 9. Antwoorden op de door de student ingeleverde schrapkaarten zijn bepalend voor de vaststelling van de toetsscore. 10. Uitgereikte toetsopgaven van de voortgangstoets mogen door de student niet worden meegenomen. 11. Het inkijken van de toets wordt ingeroosterd. De student moet zelf van te voren een kopie van zijn of haar schrapkaart bij I study ophalen. Dit doet de student door een mailtje te sturen naar met het verzoek voor een kopie van de schrapkaart. Vervolgens kan deze opgehaald worden bij I-study. Bezwarenprocedure voortgangstoets 1. Bezwaren tegen toetsitems dienen meteen na de toets bij de Service Balie bij de tentamenhal digitaal ingevoerd te worden door studenten. 2. Als voor een toets een afwijkend tijdschema voor de bezwarenprocedure geldt, wordt dat uiterlijk 1 schoolweek vóór de toets bekend gemaakt. 3. Na het indienen van bezwaren, beoordelen de desbetreffende docenten de bezwaren en kunnen zij een bezwaar al dan niet gegrond verklaren. De beoordeling van de bezwaren en het al dan niet gegrond verklaren van de bezwaren dient door de betreffende docenten plaats te vinden uiterlijk 4 werkdagen na de laatste voortgangstoets in week 9 van het module. De Examencommissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing of een toetsitem vervalt c.q. wordt omgescored. 4. Indien een toetsvraag die van een bezwaar is voorzien, niet binnen de daartoe gestelde termijn is voorzien van commentaar van een docent, zal de toetscommissie binnen één schooldag na het verstrijken van deze onder punt 3 bedoelde termijn besluiten of het bezwaar al dan niet gegrond wordt verklaard. Mocht de toetscommissie in gebreke blijven, dan zal de Examencommissie binnen twee schooldagen na het verstrijken van de onder punt 3 bedoelde termijn hierover een besluit nemen. 5. Indien een toetsitem dat van een bezwaar is voorzien, niet binnen de daartoe gestelde termijn is voorzien van commentaar, zal het betreffende toetsitem in principe vervallen worden verklaard.

4 6. De toetscommissie communiceert, via het interne netwerk (Blackboard), na de termijn die geldt voor de beoordeling van de bezwaren en het al dan niet gegrond verklaren van die bezwaren, onverwijld over de uitkomst. Opdrachten 1.Een opdracht is een verplichte uitvoering van een zelfstandig onderwijsonderdeel binnen een module niet behorende tot een voortgangstoets of participatie. 2.Een opdracht kan individueel of groepsgewijs uitgevoerd worden, afhankelijk van de opdracht. 3. Een groep die aan een opdracht werkt, dient bij samenwerkingsproblemen, hiervan onverwijld melding te maken bij de tutor. In het geval er sprake is van aanhoudende problemen kan de modulecoördinator na overleg met de tutor besluiten de groep te ontbinden en één of enkele leden van de groep verplichten de opdracht individueel of in kleinere samenstelling af te ronden. 4. Opdrachten dienen zowel digitaal (op Blackboard) als in hardcopy ingeleverd te worden voor de daartoe vastgestelde deadline. 5. Tenzij anders in het moduleboek staat aangeven dient de harcopy versie van opdrachten volgens de volgende regeling ingeleverd te worden. a. Inleveren bij frontdesk op...dag (zie moduleboek) b. tussen... uur en...uur ( zie moduleboek) Indien een opdracht te laat wordt ingeleverd, wordt de opdracht als onvoldoende beoordeeld met het cijfer 1. De student behoudt het recht om een herkansing te mogen doen. In geval van overmacht kan een brief naar de Examencommissie worden toegestuurd. 6. Indien de hardcopy versie van de opdracht wel op tijd is ingeleverd en de digitale versie van diezelfde opdracht niet op tijd is ingeleverd, of andersom, wordt een aftrek toegepast van 10% van het maximaal te behalen punten voor die opdracht. 7. Punt 6 is alleen van toepassing, indien de ontbrekende versie binnen 5 werkdagen alsnog wordt ingeleverd. Indien dit niet het geval is, wordt er een onvoldoende toegekend aan de opdracht, dit betekent dat het cijfer 1 wordt gegeven. Ook in dit geval behoudt de student het recht op een herkansing. 8. De student is verplicht om van iedere opdracht die op schrift dan wel digitaal ingeleverd wordt zelf een digitale kopie te bewaren. Huiswerkregeling PGO 1. Bij PGO leveren studenten vooraf aan elke PGO-sessie het huiswerk in bij de betreffende tutor. 2. Studenten ontvangen vervolgens voor zowel het maken van het huiswerk als voor de participatie tijdens de sessie punten, dit wordt beoordeeld door de tutor. 3. Als een student het huiswerk heeft gemaakt, maar niet aanwezig is tijdens de sessie, dan ontvangt de student 0 punten voor het huiswerk en 0 punten voor de participatie. Bezwarenprocedure moduleopdrachten 1. De student die het niet eens is met de beoordeling van zijn/haar opdracht dient de volgende procedure te volgen. Binnen een schoolweek na de bekendmaking van de definitieve score dient de student eerst de beoordelaar om een mondelinge uitleg te vragen. Is de student het niet eens met de uitleg van de beoordelaar kan hij binnen twee schoolweken na de bekendmaking van de definitieve score schriftelijke bezwaar indienen bij de examencommissie. 2.a. Studenten die in aanmerking willen komen voor een tweede beoordeling (second opinion) van een opdracht moeten dit verzoek schriftelijk indienen bij de secretaris van de Examencommissie. De aanvraag dient individueel ingediend te worden door de student. b. Het verzoek, genoemd onder punt 2a, moet uiterlijk binnen 4 schoolweken na de publicatie van de definitieve moduletentamen uitslag en in elk geval voordat de student voor de eerste keer de module herkanst in bezit te zijn van de secretaris. Verzoeken die

5 pas worden ingediend nadat de student voor de eerste keer de module heeft herkanst, worden niet in behandeling genomen. c. Een tweede beoordeling staat open voor alle opdrachten binnen een module. Met uitzondering van PGO- participatie, aangezien PGO geen opdracht betreft. d. De secretaris wijst in overleg met het MT van de opleiding een tweede beoordelaar aan wiens beoordeling bindend is. Het resultaat van deze tweede beoordeling dient daarna binnen 15 werkdagen bij de secretaris bekend te zijn. Modulevervangende opdracht 1. De student kan onder de volgende voorwaarden (éénmalig) in aanmerking komen voor een modulevervangende opdracht: a. Het gaat om het laatste nog te behalen module; b. het module behoort tot het verplichte postpropedeutische onderwijs programma en is niet een praktijkmodule, noch een minor; c. de student moet op de reguliere manier hebben deelgenomen aan het module. 2. Het onderwerp van de modulevervangende opdracht moet gebaseerd zijn op het behalen van de eindkwalificaties en de studiebelasting van het betreffende module. De opdracht wordt uitgegeven door de betreffende modulecoördinator. De beoordelaar wordt vastgesteld door het MT. 3.a. Om in aanmerking te komen voor een modulevervangende opdracht dient een schriftelijk verzoek daartoe gericht te worden aan de Examencommissie. b. Indien de Examencommissie positief op het verzoek besluit, wordt er door de modulecoördinator van het betreffende module een modulevervangende opdracht verstrekt. 4. De student heeft recht op maximaal 3 feedbackmomenten gedurende de periode dat hij/zij aan de opdracht werkt. De student heeft uitsluitend recht op begeleiding gedurende de schoolweken. 5.a. Beoordeling vindt plaats aan de hand van beoordelingscriteria, opgesteld door de modulecoördinator. b. In geval van voldoende beoordeling ontvangt de student maximaal 15 credits voor het betreffende module. c. De uitslag van de beoordeling wordt uiterlijk 15 werkdagen na inlevering van de opdracht bekend gemaakt. Als dit niet gebeurt, kan de student zich wenden tot de Examencommissie, de Examencommissie zal een besluit nemen over de verder te volgen procedure. d. Beoordeling vindt uitsluitend plaats gedurende de schoolweken. e. De beoordelaar geeft de uitslag door aan de modulecoördinator van het betreffende module, deze verwerkt de punten in Progress. 7. Herkansing vindt plaats analoog aan de herkansingsregeling beschreven in de OER. Toetsing en toetsherkansing 1. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de student om zich op de hoogte te stellen van het toetsrooster en de procedure van inschrijving voor een toetsmoment. 2. In het geval een student deelneemt aan een toets als herkansing, valt het onder de eigen verantwoordelijkheid van de student om na te gaan in hoeverre de leerstof en/of puntenstructuur van het module is gewijzigd. De wijzigingen worden door modulecoördinatoren op de eerste pagina van het moduleboek vermeld. Herkansingsregeling Scriptie Voor de scriptie geldt als eerste kans de definitieve, met een cijfer te beoordelen versie. Vervolgens heeft de student, in geval van een onvoldoende, het recht om de scriptie eenmaal te herkansen in het desbetreffende studiejaar. De student ontvang minimaal eenmaal feedback op zijn scriptie na een onvoldoende op zijn definitieve eerste beoordeling. Mocht de student een onvoldoende halen op zijn herkansing, dan heeft de student nog 1 herkansing in het daaropvolgende studiejaar. Mocht de student deze herkansing niet halen, dan zal de student een geheel nieuwe scriptie moeten schrijven.

6 In alle gevallen betekent dit dat de student zich voor het nieuwe studiejaar zal moeten herinschrijven. Artikel 12 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen 1. De voorlopige scores voor moduletentamenonderdelen kunnen op een eerder moment dan de definitieve moduletentamenuitslag door de modulecoördinatoren bekend gemaakt worden. 2. Aan voorlopige scores kunnen geen rechten worden ontleend. Overige praktische regels Overgangsregeling Verwerken punten/cijfers Voor en in studiejaar geldt dat de punten verwerkt worden als beschreven in de studiegidsen van de betreffende studiejaren. In en na studiejaar en geldt dat de punten verwerkt worden in de vorm van een cijfer van 1 t/ 10. Overgangsregeling Voortgangstoets Het MT van de opleiding besluit om in het OER alsnog de overgangsregeling op te nemen, zoals zij deze oorspronkelijk in 2008 voorzag. Dus in die zin dat de februari-instroom deelneemt aan de VGT terwijl voor de studenten van cohort en eerder geldt dat zij in geval van studievertraging de nieuwe stijl modulen kunnen volgen en het resultaat (cijfer en EC s) van het nieuwe module in de plaats treedt van het resultaat voor het overeenkomende module oude stijl. Overgangsregeling registratie punten stage Voor en in studiejaar geldt dat er 43 ec geregistreerd worden voor stage en 17 ec voor de scriptie. In en na studiejaar geldt dat er 42 ec geregistreerd worden voor stage en 18 ec voor scriptie. Toelating tot de stage Een student moet de eerste twee studiejaren hebben afgerond om op stage te mogen. Daarnaast moeten ze 3 derdejaarsmodulen, waaronder in ieder geval Media Productie, hebben afgerond. Het is toegestaan om op stage te gaan zonder de derdejaars voortgangstoets te hebben behaald. Zie voor verdere details de afstudeerhandleiding. Algemeen De opleiding behoudt zich het recht voor om onderwijspilots in te voeren ten behoeve van de ontwikkeling en verbetering van de de kwaliteit binnen het onderwijs. Overgangsregeling februari-instroom 2012 Voor de februari-instroom geldt dat zij in het studiejaar in module 1 Media & Relaties volgen, vervolgens volgen zij in module 2 Media & Cultuur en Engels 2. In module 3 en 4 volgen zij derdejaarsmodulen. Praktische zaken voor wat betreft het volgen van minoren Een student mag kiezen voor 1 minor van 30 ec of voor 2 minoren van 15 ec.

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie Onderwijs- en examenregeling HBO-opleiding Theologie Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling CGO... 2 1. Vooropleidingseisen en toelatingsonderzoek... 2 2. Inrichting opleiding... 2 3. Toetsing... 3

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol: een uniforme aanpak Deze toetsnotitie bevat de afspraken voor het toetsen van geleerde kennis en vaardigheden op Het Nieuwe

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

1 Versie januari 2014

1 Versie januari 2014 1 Versie januari 2014 Examencommissie Informatie over de OER 2014 FAQ In dit FAQ-document (Frequently Asked Questions) vind je 26 veelgestelde vragen met antwoorden over de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting 4 e LEERJAAR CURSUS 2015/2016 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 4 e LEERJAAR INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Aanvullingen bij Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 3 december 2012 Partijen : Appellant tegen NHTV internationale hogeschool Breda Trefwoorden : Begeleiding student, bindend negatief

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde De Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zij zijn

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Sociale geografie en planologie Faculteit

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs 1 Inleiding In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de NJPV is geregeld: de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015 TOETSREGLEMENT JvO Vanaf 16 maart 2015 1 Toetsvormen: De volgende toetsvormen komen voor; zij leveren cijfers op die meetellen op het rapport: - Repetities Op het JvO wordt onderscheid gemaakt tussen centrale

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Voor leerlingen in 4 VWO 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het bevoegd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling(OER) ProgreSZ Hogeschool. Opleiding Post Hbo Arbeidsdeskundige 2013

Onderwijs- en Examenregeling(OER) ProgreSZ Hogeschool. Opleiding Post Hbo Arbeidsdeskundige 2013 Onderwijs- en Examenregeling(OER) ProgreSZ Hogeschool Opleiding Post Hbo Arbeidsdeskundige 2013 Inleiding Deze OER beschrijft de uitgangspunten en de inhoud van de opleiding Post Hbo Arbeidsdeskundige.

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

REGLEMENT BHV OEFENDAG

REGLEMENT BHV OEFENDAG REGLEMENT BHV OEFENDAG Hoofdstuk I Deelname en Restitutie Hoofdstuk II Algemeen reglement oefendag Hoofdstuk II Spelregels algemeen Spelregel praktijkoefeningen Spelregels voor de theorie Spelregel casus

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol Als een leerling een toets maakt willen we de vakkennis en de aan dat vak gekoppelde vaardigheden toetsen. Dat betekent dat er duidelijkheid

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015 Bachelor CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde 1. Over Osiris Student In OSIRIS verwerkt het DCO je studieresultaten, studieadviezen en behaalde examens. Met OSIRIS student kun je: - Je aanmelden voor

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie