Uitspraak /1/R2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak 201208463/1/R2"

Transcriptie

1 pagina 1 van 7 Uitspraak /1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 19 maart 2014 TEGEN het college van gedeputeerde staten van Gelderland PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming /1/R2. Datum uitspraak: 19 maart 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanberian B.V. en anderen, allen gevestigd onderscheidenlijk wonend te Angerlo, gemeente Zevenaar, appellanten, en het college van gedeputeerde staten van Gelderland, verweerder. Procesverloop Bij besluit van 23 juli 2012 heeft het college aan de vennootschap onder firma V.O.F. Nieuwenhuis-te Molder een vergunning krachtens artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het oprichten van een varkensen rundveehouderij met vleesvarkens en 84 runderen aan de Eldrikseweg ongenummerd te Angerlo. Tegen dit besluit hebben Sanberian en anderen beroep ingesteld. Het college heeft een verweerschrift ingediend. Het college heeft op verzoek van de Afdeling in het kader van het vooronderzoek schriftelijk vragen beantwoord. Sanberian en anderen hebben nadere stukken ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 november 2013, waar Sanberian en anderen, in de persoon van C.M.A.J. Lurvink, bijgestaan door ir. A.K.M. van Hoof, en het college, vertegenwoordigd door P.F.H.A. Tillie, A. Fopma en C.W. van Zutphen, allen werkzaam bij de provincie, zijn verschenen. Voorts is [vennoot], vennoot van de V.O.F. Nieuwenhuis-te Molder, gehoord. Overwegingen Beroepsgronden 1. Sanberian en anderen betogen dat de vergunning niet met toepassing van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland mocht worden verleend, omdat deze in strijd zijn met de Nbw Zij betogen dat onvoldoende is onderbouwd dat de oprichting van de veehouderij geen significante negatieve effecten kan hebben als de daardoor veroorzaakte stikstofdepositie onder de in de Beleidsregels vermelde drempelwaarde blijft. Voorts is volgens hen ten onrechte geen passende beoordeling gemaakt. Zij betogen verder dat het saldo van de apart bijgehouden depositiebank niet als maatregel bij de passende beoordeling mag worden betrokken. Zij voeren daartoe aan dat geen grondslag bestaat voor deze depositiebank en dat deze niet kan worden gecontroleerd. Ten slotte betogen zij dat ten onrechte niet in aanmerking is genomen dat de kritische depositiewaarde van het habitattype beukenbos met hulst in het Natura 2000-gebied Veluwe wordt overschreden en dat het project hieraan een bijdrage levert. Relevante bepalingen

2 pagina 2 van 7 2. Ingevolge artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998, voor zover hier van belang, is het verboden zonder vergunning projecten en andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. Ingevolge artikel 19f wordt voor projecten die niet verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling. Ingevolge artikel 19g, eerste lid, kan een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, slechts worden verleend indien het college van gedeputeerde staten zich op grond van de passende beoordeling ervan heeft verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Ingevolge artikel 19ke, eerste lid, van de Nbw 1998, voor zover van belang, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat passende maatregelen worden genomen om verslechtering van de kwaliteit van de voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied te voorkomen. Ingevolge het tweede en derde lid kunnen in categorieën van gevallen bij provinciale verordening verplichtingen worden opgelegd om binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn: a. de nodige preventieve of herstelmaatregelen te treffen, met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven instructies; b. de handeling te staken of te beperken; c. informatie over de handeling te verstrekken. Ingevolge artikel 19kf, tweede lid, kunnen provinciale staten in een dergelijke verordening de verplichting opleggen dat de stikstofdepositie op de voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied die wordt veroorzaakt door het desbetreffende handelen, geheel dan wel voor een bepaald deel, niet groter is dan de door het college van gedeputeerde staten geregistreerde en voor dit handelen beschikbaar gestelde afname van stikstofdepositie op deze habitats als gevolg van de beëindiging van een of meer bepaalde andere handelingen. 3. Provinciale staten van Gelderland hebben bij besluit van 28 september 2011, zoals gewijzigd bij besluit van 25 januari 2012, krachtens artikel 19ke van de Nbw 1998 de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland (hierna: de Stikstofverordening) vastgesteld. De Stikstofverordening voorziet onder meer in de oprichting van een salderingssysteem ten behoeve van de vergunningverlening op grond van de Nbw Ingevolge artikel 1, onder d en g, van de Stikstofverordening, wordt onder drempelwaarde verstaan: 0,5% van de kritische depositiewaarde van een voor stikstof gevoelig habitat, met uitzondering van onder meer de Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Uiterwaarden IJssel, waarvoor een waarde van 1% van de kritische depositiewaarde geldt. Ingevolge artikel 1, onder h, wordt onder salderen verstaan: het vereffenen van een door een bedrijf veroorzaakte toename van de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitat met de afname van de stikstofdepositie als gevolg van het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de bedrijfsvoering door één of meer andere bedrijven. Ingevolge artikel 1, onder k, wordt onder stikstofgevoelig habitat verstaan: natuurlijke habitats en habitats van soorten in een Natura 2000-gebied ten aanzien waarvan op grond van artikel 6, eerste of tweede lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB 2006 L 363) een verplichting geldt tot het treffen van herstel- of instandhoudingsmaatregelen, met een kritische depositiewaarde kleiner dan mol N/ha/jaar.

3 pagina 3 van 7 Ingevolge artikel 2 is de verordening van toepassing op veehouderijbedrijven, waarbij sprake is van wijziging in veebezetting of staltype die leidt tot een toename van de stikstofdepositie op een voor stikstofgevoelig habitat in een in Gelderland gelegen Natura 2000-gebied. Ingevolge artikel 4 draagt het college van gedeputeerde staten zorg voor het inrichten en onderhouden van het salderingssysteem, waarin de stikstofdepositie wordt opgenomen van bedrijven die na 1 februari 2009, de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk hebben beëindigd en waarvan de vergunning krachtens de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is ingetrokken, of waarvan de melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer is ingetrokken of vervallen. Ingevolge artikel 5, eerste lid, worden stikstofdeposities die beneden de drempelwaarde liggen, niet opgenomen in het salderingssysteem. Ingevolge artikel 10 vindt saldering uitsluitend plaats met de stikstofdeposities die zijn opgenomen in het salderingssysteem als bedoeld in artikel 4. Ingevolge artikel 11, aanhef en onder b, vindt saldering slechts plaats in situaties waarbij de maximale stikstofdepositie van het betrokken bedrijf op het relatief meest belaste stikstofgevoelige habitat gelegen binnen een Natura 2000-gebied na wijziging of uitbreiding van het bedrijf de drempelwaarde overschrijdt. Ingevolge artikel 13, eerste lid, vindt de uitgifte van geregistreerde deposities uit het salderingssysteem plaats per de datum dat een aanvraag om een vergunning krachtens de Wabo door het bevoegd gezag wordt ontvangen of een aanvraag om een vergunning op grond van de Nbw 1998 door het college van gedeputeerde staten wordt ontvangen. Ingevolge het tweede lid is de uitgifte tijdelijk voor een periode van ten hoogste een jaar en wordt definitief op het moment dat de omgevingsvergunning of de vergunning op grond van de Nbw 1998 in werking treedt. Ingevolge het derde lid kan het college van gedeputeerde staten de termijn genoemd in het tweede lid met maximaal één jaar verlengen. Ingevolge het vierde lid eindigt de tijdelijke uitgifte door het buiten behandeling laten van de aanvraag op grond van de wet of de Wabo, of door weigering van de aanvraag op grond van de Nbw 1998 of door weigering van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. 4. Het college heeft op 28 september 2011 de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland (hierna: de Beleidsregels) vastgesteld. De Beleidsregels bevatten, voor zover hier van belang, algemene regels over de wijze waarop het college met betrekking tot de in Gelderland gelegen Natura 2000-gebieden zal omgaan met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 19d van de Nbw De Beleidsregels zijn derhalve beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Ingevolge artikel 1, onder a, van de Beleidsregels wordt onder bedrijf verstaan: inrichting in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, bestemd voor het fokken, mesten en houden van dieren, inclusief de aan de betreffende inrichting gekoppelde mestopslag of - verwerkingstechnieken. Ingevolge artikel 1, onder c en d wordt onder drempelwaarde en stikstofgevoelig habitat hetzelfde verstaan als ingevolge artikel 1, onder d, e, en k, van de Stikstofverordening. Ingevolge artikel 2, voor zover hier van belang, zijn deze beleidsregels van toepassing op beslissingen op aanvragen om een vergunning op grond van artikel 19d van de Nbw 1998 voor zover: a. de aanvraag dan wel het verzoek betrekking heeft op een oprichting of wijziging van een bedrijf zoals bedoeld in artikel 1, onder a, en; b. de aanvraag of het verzoek leidt tot een toename van de stikstofdepositie op een in een Natura 2000-gebied gelegen stikstofgevoelig habitat, waar de totale depositie groter is dan de kritische depositiewaarde. Ingevolge artikel 3, eerste lid, worden voor de toepassing van de Beleidsregels bedrijven ingedeeld in de volgende categorieën:

4 pagina 4 van 7 I Bedrijven, waarvan de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie op een voor stikstofgevoelig habitat binnen een Natura 2000-gebied, de drempelwaarde zoals bedoeld in artikel 1, onder c, niet overschrijdt; II [ ]; III [ ]. Ingevolge artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, verleent het college van gedeputeerde staten een vergunning als bedoeld in artikel 2 indien bij een bedrijf behorend tot categorie I van artikel 3, eerste lid de drempelwaarde zoals vermeld in artikel 1, onder c, niet wordt overschreden. Ingevolge het tweede lid weigert het college van gedeputeerde staten, behoudens het bepaalde in artikel 19f, 19g en 19h van de Nbw 1998, de vergunning, indien niet aan de voorwaarden in het eerste lid van dit artikel wordt voldaan. 5. De vergunning is verleend in verband met de gebieden Veluwe, Uiterwaarden IJssel en Gelderse Poort. Deze gebieden zijn op 24 maart 2000 aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn en zijn daarnaast bij beschikking van de Europese Commissie van 7 december 2004 geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio. Hoewel de gebieden Veluwe, Uiterwaarden IJssel en Gelderse Poort nog niet zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied in de zin van artikel 10a van de Nbw 1998, zijn daarvoor wel ontwerpbesluiten in procedure gebracht. De conceptinstandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden hebben onder meer betrekking op voor verzuring gevoelige habitats en soorten die van die habitats afhankelijk zijn. Uiterwaarden IJssel 6. De aanvraag heeft betrekking op de oprichting van een bedrijf zoals bedoeld in artikel 1, onder a, van de Beleidsregels. Niet in geschil is dat de oprichting van de veehouderij een toename van stikstofdepositie veroorzaakt op het stikstofgevoelige habitattype Glanshaverhooilanden in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en dat de voor dit habitattype geldende kritische depositiewaarde in de bestaande situatie wordt overschreden. Gelet hierop zijn de Beleidsregels ingevolge artikel 2 in zoverre van toepassing op de aanvraag. De drempelwaarde van de in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel gelegen stikstofgevoelige habitats is ingevolge artikel 1, aanhef en onder c, van de Beleidsregels 1% van de kritische depositiewaarde. Onbetwist is dat de drempelwaarde voor het stikstofgevoelige habitattype Glanshaverhooilanden in de aangevraagde situatie niet wordt overschreden door de oprichting van de veehouderij. Hieruit volgt dat de veehouderij een bedrijf van categorie I is als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Beleidsregels. 7. Gezien artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a van de Beleidsregels, zoals deze bepaling luidde ten tijde van het nemen van het bestreden besluit, wordt voor bedrijven van categorie I een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 verleend, zonder dat daaraan voorafgaand een passende beoordeling wordt verricht. Gelet op het bepaalde in artikel 19f, eerste lid, van de Nbw 1998, kan voor een project als gevolg waarvan de stikstofdepositie toeneemt alleen een vergunning worden verleend zonder dat daaraan voorafgaand een passende beoordeling is verricht, indien op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het project significante gevolgen kan hebben voor het betrokken Natura 2000-gebied. Ter zitting heeft het college erkend dat het verlenen van een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 voor bedrijven van categorie I zonder dat daaraan voorafgaand een passende beoordeling is verricht, waarin artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregels ten tijde van het nemen van het bestreden besluit voorzag, zich niet verdraagt met de Nbw Het college heeft gesteld dat, nu bedrijven van categorie I leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats waarvan de kritische depositiewaarde reeds wordt overschreden, bij nader inzien uit een passende beoordeling de zekerheid moet worden verkregen dat de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet worden aangetast. Zo is onderkend dat de in opdracht van de provincie Gelderland door Aequator op 30 maart 2010 uitgebrachte rapporten "Scenarioberekeningen ammoniakdepositie Gelderse vallei" en "Scenarioberekeningen ammoniakdepositie Korenburgerveen" onvoldoende onderbouwing bieden voor de gehanteerde drempelwaarden. Deze rapporten geven geen indicatie van de totale stikstofdepositie op de onderzochte gebieden, en voor de overige in de provincie Gelderland gelegen Natura 2000-

5 pagina 5 van 7 gebieden, zoals het gebied Uiterwaarden IJssel, ontbreekt een onderzoek naar de gevolgen van een toename van stikstofdepositie onder de gehanteerde drempelwaarden. Gelet hierop is artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregels zoals deze bepaling luidde ten tijde van het nemen van het bestreden besluit, in strijd met artikel 19f en 19g van de Nbw De Afdeling stelt vast dat het college bij het nemen van het bestreden besluit niet heeft volstaan met toetsing aan het destijds geldende artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregels. Het college heeft tevens bezien of de daling van stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen in de Natura 2000-gebieden als gevolg van stoppende en krimpende agrarische inrichtingen onder de drempelwaarden groter is dan de aangevraagde stikstofdepositie. In zoverre heeft het college gehandeld in de lijn van het door hem op 28 augustus 2013 met terugwerkende kracht gewijzigde artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregels, waaraan de zinsnede "en de daling van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen in de Natura 2000-gebieden als gevolg van stoppende en krimpende agrarische inrichtingen onder de drempelwaarden groter is dan de aangevraagde stikstofdepositie" is toegevoegd. Volgens het college is de daling van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen in de Natura 2000-gebieden als gevolg van stoppende en krimpende agrarische inrichtingen onder de drempelwaarden groter dan de aangevraagde stikstofdepositie, indien uit een berekening blijkt dat voldoende saldo aanwezig is in een door het college bijgehouden stikstofdepositiebank voor bedrijven van categorie I. Deze depositiebank (hierna: de niet geregelde depositiebank) kent geen regeling en functioneert naast de op de Stikstofverordening berustende depositiebank. Volgens het college vormen de berekening van de depositie in de aangevraagde situatie en de vergelijking met het saldo in de niet geregelde depositiebank een passende beoordeling. Als daaruit blijkt dat voldoende saldo in de niet geregelde depositiebank aanwezig is, staat volgens het college vast dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Het college heeft ter zitting toegelicht dat het saldo in de niet geregelde depositiebank bestaat uit stikstofdeposities onder de drempelwaarden van stoppende en krimpende agrarische inrichtingen. Voorts heeft het college toegelicht dat het saldo in de niet geregelde depositiebank eens per twee maanden wordt bepaald. De bij het bestreden besluit gevoegde uitdraai bankcategorie: registratie onder drempelwaarde is volgens het college de laatst verrichte tweemaandelijkse bepaling voorafgaand aan het nemen van het bestreden besluit. Uit de berekeningen die bij het bestreden besluit zijn gevoegd, blijkt dat de stikstofdepositie als gevolg van de oprichting van de veehouderij minder bedraagt dan het op de meest recente tweemaandelijkse bepaling vermelde saldo in de niet geregelde depositiebank. De Afdeling zal derhalve beoordelen of hetgeen Sanberian en anderen hebben aangevoerd aanleiding geeft voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het op basis van deze passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel niet zullen worden aangetast. 9. De Afdeling ziet zich in dat verband gesteld voor de vraag of het college voor bedrijven van categorie I het saldo uit de niet geregelde depositiebank kan betrekken bij de passende beoordeling. De Afdeling stelt vast dat de vergelijking met de tweemaandelijkse balans van de niet geregelde depositiebank, door het college "monitoring van de registratie" genoemd, een vorm is van zogenoemde saldering ten behoeve van de vergunningverlening. Beoogd is immers om via de niet geregelde depositiebank toenamen van stikstofdeposities door de oprichting of wijziging van bedrijven van categorie I te vereffenen met afnamen van de stikstofdeposities als gevolg van het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de bedrijfsvoering door andere bedrijven, zij het dat de onttrekking van saldo uit de niet geregelde depositiebank niet plaatsvindt op het moment van vergunningverlening, maar bij de volgende tweemaandelijkse berekening van het beschikbare saldo. Uit het samenstel van de bepalingen in de Stikstofverordening, waaronder met name artikel 10 en 13, volgt dat saldering ten behoeve van de vergunningverlening krachtens de Nbw 1998 voor

6 pagina 6 van 7 veehouderijbedrijven in de Stikstofverordening wordt gereguleerd. De op de Stikstofverordening berustende depositiebank wordt ingevolge de artikelen 4 en 5 van de Stikstofverordening gevuld met vergunde stikstofdeposities van bedrijven die na 1 februari 2009 de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk hebben beëindigd, tenzij die stikstofdeposities beneden de drempelwaarden liggen. Het college vult de niet geregelde depositiebank met de stikstofdeposities die niet mogen worden opgenomen in de krachtens de Stikstofverordening ingestelde depositiebank. De Stikstofverordening kent ook bedrijven van categorie I, maar is daarover in artikel 11, aanhef en onder b, van de Stikstofverordening bepaald dat deze bedrijven niet in aanmerking komen voor saldering met het saldo van de op de Stikstofverordening berustende depositiebank. Blijkens de toelichting bij de Stikstofverordening wordt daarin geregeld hoe het salderingssysteem werkt en op welke wijze daaraan uitvoering wordt gegeven. Saldering buiten het salderingssysteem om is niet toegestaan, hetgeen volgens de toelichting betekent dat saldering op andere wijze dan via het salderingssyteem zoals geregeld in de Stikstofverordening niet wordt meegenomen in de beoordeling van een vergunningaanvraag of een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen. Volgens de toelichting is voor de uitbreiding van bedrijven van categorie I wel een vergunning nodig maar worden aan deze bedrijven geen aanvullende eisen opgelegd. Op grond van het vorenstaande stelt de Afdeling vast dat de Stikstofverordening een uitputtende en exclusieve regeling bevat voor saldering die wordt betrokken bij de passende beoordeling die wordt verricht voor de vergunningverlening krachtens de Nbw 1998 aan veehouderijbedrijven voor in de provincie Gelderland gelegen Natura 2000-gebieden. Naar het oordeel van de Afdeling staat de Stikstofverordening dan ook eraan in de weg dat ten behoeve van de vergunningverlening krachtens de Nbw1998 voor veehouderijbedrijven van categorie I buiten het in de Stikstofverordening geregelde regime een depositiebank wordt aangehouden waarvan, zoals in dit geval, het saldo wordt betrokken als maatregel bij de passende beoordeling. De conclusie is dat het college ten onrechte het saldo uit de niet geregelde depositiebank als maatregel heeft betrokken bij de passende beoordeling. Het college heeft zich derhalve niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het uit de passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel niet zullen worden aangetast. Het betoog slaagt. Veluwe 10. Het college heeft ter zitting erkend dat hij bij het nemen van het bestreden besluit is uitgegaan van het onjuiste uitgangspunt dat voor het stikstofgevoelige habitat Beuken- en eikenbossen met hulst in het Natura 2000-gebied Veluwe de kritische depositiewaarden niet worden overschreden en dat het project daartoe ook niet zal leiden. De Afdeling ziet derhalve aanleiding voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het uit de passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebiede Veluwe niet zullen worden aangetast. Het betoog slaagt. Gelderse Poort 11. Volgens de passende beoordeling en naar het college ter zitting heeft toegelicht, leidt de oprichting van de veehouderij op het dichtst bij de veehouderij gelegen punt van de rand van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort tot een toename van 0,22 mol N/ha/jaar. Het college heeft toegelicht dat ter plaatse geen voor verzuring gevoelig habitattype aanwezig is en dat de oprichting van de veehouderij dan ook niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie op voor verzuring gevoelige habitats in het gebied. In hetgeen Sanberian en anderen hebben aangevoerd, ziet de Afdeling geen aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van deze toelichting. Gelet hierop heeft het college zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het de zekerheid heeft verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort niet zullen worden aangetast. Het betoog faalt. Conclusie 12. In hetgeen Sanberian en anderen hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 19g van de Nbw Het

7 pagina 7 van 7 beroep is reeds hierom gegrond. Het bestreden besluit dient wegens strijd met artikel 19g, eerste lid, van de Nbw 1998 te worden vernietigd. Gelet hierop behoeven de overige beroepsgronden geen bespreking. Proceskosten 13. Het college dient ten aanzien van Sanberian en anderen op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Voor een proceskostenveroordeling ten aanzien van V.O.F. Nieuwenhuis-te Molder bestaat geen aanleiding. Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: I. verklaart het beroep gegrond; II. vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 23 juli 2012, kenmerk ; III. veroordeelt het college van gedeputeerde staten van Gelderland tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanberian B.V. en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 1.018,68 (zegge: duizendachttien euro en achtenzestig cent), waarvan 974,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen; IV. gelast dat het college van gedeputeerde staten van Gelderland aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sanberian B.V. en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van 310,00 (zegge: driehonderdtien euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen. Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. J.C. Kranenburg en mr. R. Uylenburg, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.J.A.M. Broekman, ambtenaar van staat. w.g. Van Diepenbeek w.g. Broekman voorzitter ambtenaar van staat Uitgesproken in het openbaar op 19 maart

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig uitspraak deze uitspraak Essentie uitspraak: Bevi niet van toepassing indien verandering geen nadelig gevolg heeft voor het plaatsgebonden risico. Via milieubeheervergunning kunnen, buiten het Bevo om,

Nadere informatie

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland Uitspraak 201601550/2/R6 Datum van uitspraak: maandag 25 april 2016 Tegen: de raad van de gemeente Ede Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Uitspraak 201307838/3/R3 Raad van State Lees voor Lettergrootte Home Publicaties Veelgestelde vragen Contact Zoeken in Home Over de Raad van State Onze werkwijze Adviezen Uitspraken Agenda Pers Werken

Nadere informatie

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR OVER-gemeenten de gemeenteraad van Wormerland t.a.v. Ernest Bressers Postbus 20 1530 AA Wormer Retour naar correspondentieadres postbus

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Essentie uitspraak: De jurisprudentie over het begrip "bijgebouw" in de zin van het Bro is niet bepalend voor de uitleg van het Bevi. Een berging valt op zichzelf niet onder de definitie van kwetsbaar

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1722

ECLI:NL:RVS:2014:1722 1 van 5 16-9-2014 16:37 ECLI:NL:RVS:2014:1722 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-05-2014 Datum publicatie 14-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201306176/1/R2 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Uitspraak 201109106/1/R3

Uitspraak 201109106/1/R3 pagina 1 van 6 Uitspraak 201109106/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 april 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Son en Breugel Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak 201403254/1/A4

Uitspraak 201403254/1/A4 1 van 7 8-3-2015 21:16 Uitspraak 201403254/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 14 januari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied:

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak V^Q^^tC Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 februari 201 2 201103578/1 /Rl Onderwerp Behandelend ambtenaar Haarlem H.J. Briedé-Elferink

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak Essentie uitspraak: Indien in een inrichting meerdere overslag- of laad- en losgedeelten aanwezig zijn, mag per overslag- of laad- en losgedeelte maximaal 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen tijdelijk

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

Uitspraak 201208004/1/R2

Uitspraak 201208004/1/R2 Uitspraak 201208004/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 21 augustus 2013 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201208004/1/R2. Datum uitspraak: 21 augustus 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in

Nadere informatie

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk Raad van State Af d c 11 n g b e s tim rsrc c h tspraa k S QÉMEEKT 1 ING i bi r j in hh. i i l Stuknummer: AH 5.00288 Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA DEN HELDER r j Datum 1 5 januari

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2790

ECLI:NL:RVS:2014:2790 1 van 6 28-7-2014 15:37 ECLI:NL:RVS:2014:2790 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-07-2014 Datum publicatie 23-07-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201400507/1/R3 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/145

Zaaknummer : 2014/145 Zaaknummer : 2014/145 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : (schriftelijk) advies studentendecaan, bindend negatief

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder.

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder. Essentie uitspraak: De Afdeling oordeelt dat de deelraad niet onterecht een wijzigingsvoorwaarde wat de bouwhoogte betreft heeft gehanteerd. De Afdeling geeft aan dat de deelraad een groter gewicht aan

Nadere informatie

Uitspraak 201407102/1/R2, 201407123/1/R2 en 201407273/1/R2

Uitspraak 201407102/1/R2, 201407123/1/R2 en 201407273/1/R2 1 van 12 3-8-2015 16:34 Uitspraak 201407102/1/R2, 201407123/1/R2 en 201407273/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 15 juli 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Utrecht Proceduresoort: Eerste

Nadere informatie

Uitspraak 201301997/1/R2

Uitspraak 201301997/1/R2 pagina 1 van 6 Uitspraak 201301997/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 4 september 2013 TEGEN de raad van de gemeente Soest PROCEDURESOORT Eerste aanleg - enkelvoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State E03.98.0090. Datum uitspraak: 24 februari 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting "Stichting Borssele 2004+" te Borssele, 2. de stichting "Stichting

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: [appellante], gevestigd te [plaats],

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: [appellante], gevestigd te [plaats], Essentie uitspraak: Het college heeft voorschriften in de milieuvergunning opgenomen t.a.v. van het stallen van lege ongereinigde tankwagens terwijl zij niet heeft aangetoond met deze voorschriften het

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen: Uitspraak 201306462/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 25 juni 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep 201306462/1/A1.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1504

ECLI:NL:RVS:2014:1504 ECLI:NL:RVS:2014:1504 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 23-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201400570/2/R6 en 201400571/2/R6 Bestuursrecht

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen: LJN: AT7485, Raad van State, 200405147/1 (Printbare versie) Datum uitspraak: 15-06-2005 Datum publicatie: 15-06-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Uitspraak 201306462/1/A1

Uitspraak 201306462/1/A1 Uitspraak 201306462/1/A1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 25 juni 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep Algemene kamer - Hoger

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201303623/1/R3. Datum uitspraak: 30 oktober 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: J.M.M. Jaspers en N.A.C.M. Jaspers-Teunissen (hierna tezamen en in enkelvoud:

Nadere informatie

Uitspraak 201402159/1/R4

Uitspraak 201402159/1/R4 pagina 1 van 8 Uitspraak 201402159/1/R4 Datum van uitspraak: woensdag 5 augustus 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: 201402159/1/R4. Datum uitspraak: 5 augustus 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Nadere informatie

200901384/1/M1. Datum uitspraak: 23 december 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

200901384/1/M1. Datum uitspraak: 23 december 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: Essentie uitspraak: Bij de ambthalve wijziging van de voorschriften van het LPG-tankstation heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat getoetst moest worden of er op grond van het groepsrisico

Nadere informatie

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn. 3 juni 2015

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn. 3 juni 2015 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn 3 juni 2015 Uitspraak 201307329/3/R3 Datum van uitspraak: woensdag 3 juni 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI:

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder.

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder. Zaaknummer : 2013/249 Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Lubberdink, Borman Datum uitspraak : 9 mei 2014 Partijen : Appellant tegen CvB Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bedreigingsgevaar, belangenafweging,

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen: Uitspraak 201001294/ 1/H2 gevonden via " pagina l van 5 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001294/1/H2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 13 oktober 2010 TEGEN het college van burgemeester en wethouders van Emmen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

b. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 11.3 gestelde nadere regels;

b. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 11.3 gestelde nadere regels; Essentie uitspraak: Conform artikel 14 Bevb altijd een belemmingenstrook opnemen bij een buisleiding, ook indien in de toekomst dat tracé wordt verlegd. De informatie in dit tekstkader geeft de interpretatie

Nadere informatie

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Stiho Groep B.V. en Stiho Vastgoed B.V., beide gevestigd te Nieuwegein, appellanten,

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Stiho Groep B.V. en Stiho Vastgoed B.V., beide gevestigd te Nieuwegein, appellanten, Essentie uitspraak: Gemeente heeft Ev-aspecten afdoende onderzocht. Noot van de commissie: In de praktijk is er vaak een discussie over de omvang van invloedsgebieden. De gemeente heeft dit probleem voorkomen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77981

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : aanmelden bekostiging belangenafweging

Nadere informatie

het college van gedeputeerde staten van Zeeland.

het college van gedeputeerde staten van Zeeland. . Datum uitspraak: 5 augustus 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [appellant A], [appellant B], wonend te [woonplaats], [appellant C], wonend te [woonplaats], [appellant

Nadere informatie

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak)

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak) LJN: BZ9358, Centrale Raad van Beroep, 11/7248 AWBZ-T Datum uitspraak: 01-05-2013 Datum publicatie: 03-05-2013 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Tussenuitspraak.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 Raad vanstate 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Che-M B.V., gevestigd te Beuningen, appellante,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Che-M B.V., gevestigd te Beuningen, appellante, Essentie uitspraak: In het bestreden besluit heeft het college niet nader geconcretiseerd welke nadelige effecten buiten de inrichting er niettemin ten gevolge van explosies, eventueel gevolgd door brand,

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/150 : mrs. Olivier, Borman, Hoogvliet Datum uitspraak : 16 december 2014 : Appellante en Vrije Universiteit Amsterdam

Zaaknummer : 2014/150 : mrs. Olivier, Borman, Hoogvliet Datum uitspraak : 16 december 2014 : Appellante en Vrije Universiteit Amsterdam Zaaknummer : 2014/150 Rechter(s) : mrs. Olivier, Borman, Hoogvliet Datum uitspraak : 16 december 2014 Partijen : Appellante en Vrije Universiteit Amsterdam Trefwoorden : Bevoegdheid College Bekostiging

Nadere informatie

201110075/4/R4 en 201201853/3/R4. Datum uitspraak: 10 december 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

201110075/4/R4 en 201201853/3/R4. Datum uitspraak: 10 december 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: . Datum uitspraak: 10 december 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant sub 1], wonend te Vught, 2. [appellante sub 2], wonend te Vught, 3. [appellant sub 3], wonend

Nadere informatie

PASsend beoordelen. Marcel Soppe

PASsend beoordelen. Marcel Soppe PASsend beoordelen Marcel Soppe Inhoud Vandaag: over salderen in het kader van stikstofproblematiek in het natuurbeschermingsrecht. Waar ziet stikstof problematiek op? - Natura 2000-gebieden met kwalificerende

Nadere informatie

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. Essentie uitspraak: In de inrichting worden niet meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen per opslagplaats opgeslagen zodat de inrichting aldus niet behoort tot de categorie van inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Hoger beroep Kamer 3 - Hoger Beroep - Monumentenwet

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Hoger beroep Kamer 3 - Hoger Beroep - Monumentenwet Uitspraak RvS ZAAKNUMMER 200705078/1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 12 maart 2008 de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Wetenschap (thans: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nadere informatie

achmeo Q rechtsbijstand Serf cc '015073271 28/10/2015 Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn

achmeo Q rechtsbijstand Serf cc '015073271 28/10/2015 Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn achmeo Q rechtsbijstand II '015073271 28/10/2015 Serf cc Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn Aan de gemeenteraad Gemeente Oosterhout Postbus 10150 Dr. Hub van Doorneweg 195 Tilburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar

Nadere informatie

CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) Assen, 7 september 2015 Ons kenmerk 201500752-00586574 CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1.

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en

Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en Universiteit Maastricht Trefwoorden : algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 S50628 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK en Uitspraak in het geding tussen: H.C. Bremer, wonend te Amsterdam, appellant, de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Uitspraak 201101216/1/R2

Uitspraak 201101216/1/R2 Page 1 of 5 Uitspraak 201101216/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 november 2011 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Bronckhorst Eerste aanleg - enkelvoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Algemene kamer - Milieu - Natuurbescherming

Algemene kamer - Milieu - Natuurbescherming Uitspraak 200408454/1 Datum van uitspraak woensdag 18 mei 2005 Tegen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied Algemene kamer - Milieu

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 5 LJN: AE9187, Raad van State, 200103996/1 Datum uitspraak: 23-10-2002 Datum publicatie: 23-10-2002 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht Registratienummer: AWB06/4812 Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: [eiser], eiser, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

de raad van de gemeente kampen de vereniging Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming IJsseldelta, gevestigd te kampen, appellante,

de raad van de gemeente kampen de vereniging Vereniging voor Natuurstudie en -bescherming IJsseldelta, gevestigd te kampen, appellante, Print deze uitspraak pagina 1 van 7 Uitspraken ZAAKNUMMER 201104233/1/R1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 5 oktober 2011 TEGEN de raad van de gemeente kampen PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig RECHTSGEBIED

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE --- Zfw

JURISPRUDENTIE --- Zfw vorige home jurisprudentie jur. Zfw Zfw sz-wetten overige wetten zoeken JURISPRUDENTIE --- Zfw LJN: AY4168 Instantie: Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak: 04-07-2006 Soort procedure: hoger beroep

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen,

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN

Nadere informatie

GE:ciCAND7 056 29.07.2011 I

GE:ciCAND7 056 29.07.2011 I provincie::utrecht VERZONDEN 2 9 JULI 2011 Afdeling Vergunningverlening Aan: Maatschap Blom-den Boer Hekendorpse Buurt 99 3467 PC Hekendorp GE:ciCAND7 056 29.07.2011 I Pythagoraslaan 101 Postbus 80300

Nadere informatie

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur,

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur, uitspraak / GERECHTSHOF 's-hertogenbosch Sector belastingrecht Eerste meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 09/00515 Uitspraak van de eerste meervoudige Belastingkamer op het hoger beroep van de voorzitter

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak)

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak) LJN: BI6832, Centrale Raad van Beroep, 08/2290 WMO + 08/2317 WMO Datum uitspraak: 29-04-2009 Datum publicatie: 08-06-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

[appellant A], [appellante B], [appellant C] en [appellant D], wonend te Zwolle, (hierna tezamen in enkelvoud: [appellant]),

[appellant A], [appellante B], [appellant C] en [appellant D], wonend te Zwolle, (hierna tezamen in enkelvoud: [appellant]), LJN: BW0779, Raad van State, 201105321/1/A1 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 04-04-2012 04-04-2012 Bouwen Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 9 maart 2011 heeft

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Masterexamencommissie Criminologie, verweerder en van de

Nadere informatie

Uitspraak 201405317/1/A4

Uitspraak 201405317/1/A4 Uitspraak 201405317/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 4 februari 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Ede Hoger beroep Algemene kamer - Hoger Beroep

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Overijssel Reg.nr. PS/2XJIU lao<sa 04 DEC 2014 Dat. ontv.:

de Rechtspraak Rechtbank Overijssel Reg.nr. PS/2XJIU lao<sa 04 DEC 2014 Dat. ontv.: de Rechtspraak Rechtbank Overijssel AANTEKENEN [X]/PERPOST PER FAX Bestuursrecht datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp provinciale

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser Uitspraak Rechtbank DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/7254 uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser (gemachtigde: mr. drs.

Nadere informatie

Uitspraak 201211527/1/R4

Uitspraak 201211527/1/R4 Page 1 of 5 Uitspraak 201211527/1/R4 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 4 september 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Alblasserdam Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Uitspraak 201208049/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 10 april 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Apeldoorn Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx Page 1 of 5 LJN: BI8219, Rechtbank Almelo, 09/45 LEGGW AQ1 A Datum uitspraak: 10-06-2009 Datum publicatie: 16-06-2009 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder. Zaaknummer: 2008/008 Rechter(s): mrs. Loeb, Lubberdink, Mollee Datum uitspraak: 20 juni 2008 Partijen: appellant tegen college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_ GemeenteHaarlemmern^ Datum: Oö Aub 2013 Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Afschrift na /x Afgedaan (paraaf) Datum Ons

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201107210/1/V1. Datum uitspraak: 21 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/041 Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk, Scholten-Hinloopen Datum uitspraak : 12 juni 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Fontys Hogescholen Trefwoorden : Beoordeling, bindend negatief

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

LJN: AZ1204, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 00/689,02/1502 en 02/1504

LJN: AZ1204, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 00/689,02/1502 en 02/1504 LJN: AZ1204, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 00/689,02/1502 en 02/1504 Datum uitspraak: 24-10-2006 Datum publicatie: 31-10-2006 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste

Nadere informatie

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2014/125.5 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Kleijn Datum uitspraak : 8 oktober 2014 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend studieadvies, BNSA,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73964

Nadere informatie