J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G"

Transcriptie

1 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N 1

2 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N

3

4 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I N H O U D S O P G AV E I n h o u d s o p g a v e Voorwoord 7 1 Inleiding 9 2 Relevante wetgeving 2.1 Internationale wetgeving 2.2 Nationale wetgeving Burgerlijk Wetboek Wet Bescherming Persoonsgegevens 3 Implicaties voor contactcenters Medewerkers Coaching Beoordeling Kwaliteitsmonitoring 3.2 Klanten 4 Conclusie 7 Literatuurlijst 9 Bijlage: Vuistregels voor contactcenters

5

6 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N V O O R W O O R D V o o r w o o r d It s the law! heeft in Amerika nog echt betekenis, las ik in het boekje Amerikanen zijn niet gek van Char les Groenhuijsen. Hij bedoelde dat Amerikanen in tegenstelling tot Nederlanders, niet gaan debatteren over de zin en onzin van een regel, maar deze gewoon accepteren. De consequenties van het niet accepteren van de regels zijn in beide landen ook nogal anders. Gebaseerd op ervaring adviseer ik u nooit met een Amerikaanse agent in debat te gaan zoals u in Nederland mogelijk gewend bent. Dit boekje gaat over the law en aanverwante regelgeving over kwaliteitsmonitoring. Managers van contactcenters die zich niet aan deze regels houden, zullen niet achter tralies verdwijnen en zelfs geen hoge boetes hoeven te betalen; nog niet. Echter, rechtshandhaving wordt ook in Nederland steeds belangrijker. Dit boekje bevat eenvoudige aanwijzingen voor managers die door de bomen het bos niet meer zien als privacy, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het College voor Bescherming Persoonsgegevens ter sprake komen. Veel leesplezier kan ik u niet oprecht wensen. Daarvoor is de materie te saai. Wel hoop ik dat u veel aan de tips heeft en dat u zich aan de wet houdt. Daarvoor wordt u niet rechtstreeks met geld beloond, maar het voelt gewoon beter. Paul Harts directeur auditio PS: De volgende uitgave zal gaan over de relatie tussen de 7 gespreksduur en de kwaliteit van het telefoongesprek in een contactcenter. Waarschijnlijk ook interessant voor u.

7

8 1 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I N L E I D I N G i n l e i d i n g Het werk van een medewerker in een contactcenter bestaat voornamelijk uit het voeren van telefoongesprekken met klanten. Om deze medewerkers te kunnen coachen en beoordelen, moet de organisatie inzicht hebben in de manier waarop medewerkers in een contactcenter hun taken uitvoeren. In contactcenters worden daarom regelmatig telefoongesprekken van medewerkers beluisterd. De telefoongesprekken binnen contactcenters leveren niet alleen informatie op over het functioneren van een medewerker, maar bevatten ook gevoelige informatie, zoals persoonlijke gegevens van de klant. Voor een organisatie rijst nu de vraag hoe zij hiermee om moet gaan. De organisatie moet niet alleen rekening houden met de privacy van haar medewerkers, maar ook met de privacy van haar klanten. Wat zijn de wettelijke regels voor het beluisteren van telefoongesprekken? En welke gevolgen hebben deze regels voor coaching, beoordeling en kwaliteitsmonitoring binnen een contactcenter? Verschillende internationale en nationale wetten beschermen het recht op privacy. Deze wetten bepalen samen de regels voor het beluisteren van telefoongesprekken in contactcenters. Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen de privacy van de klant en de privacy van de medewerkers. De regels die voor beide partijen gelden, komen in dit boekje apart aan bod (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 2 zal echter eerst de algemene juridische basis beschrijven van het recht op privacy. Hoofdstuk 4 omvat de conclusie. 9

9 10

10 2 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N R E L E VA N T E W E T G E V I N G 2 R E L E V A N T E W E T G E V I N G Het recht op privacy is vastgelegd in verschillende internationale en nationale wetten. Paragraaf 2.1 gaat in op de internationale wetgeving. Paragraaf 2.2 beschrijft de nationale wetgeving I n t e r n a t i o n a l e w e t g e v i n g Internationaal wordt het recht op privacy beschreven in de volgende wetsartikelen: - artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM); - artikel 17 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; - artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Artikel 12 van de UVRM en artikel 17 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten zijn algemene beschrijvingen, die in principe hetzelfde aangeven als artikel 8 van het EVRM. Dit boekje gaat daarom alleen in op dit artikel van het EVRM. Het artikel kent de volgende implicaties: - rechtvaardigingsgrond; - terughoudendheid van de werkgever; - kenbaarheidsprincipe. 11 Rechtvaardigingsgrond Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privé-leven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie. Dit is beter bekend als het recht op privacy. Uit het artikel vloeit voort dat het recht op privacy zich ook uitstrekt tot de werkplek. In werktijd geniet men echter niet dezelfde vrijheden als daarbuiten. De medewerker staat onder het gezag van een werkgever, omdat een medewerker loon ontvangt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Voor het loon dat de werkgever

11 betaalt, heeft hij het recht om inzicht te hebben in de uitvoering van de werkzaamheden. De medewerker moet daarom een deel van haar recht op privacy inleveren. Dit betekent echter niet dat een werkgever zonder meer aan de belangen en fundamentele vrijheden van de medewerker voorbij mag gaan. Het inperken van dergelijke vrijheden door de werkgever moet namelijk wel gebaseerd zijn op een rechtvaardigingsgrond. Terughoudendheid werkgever Het EVRM bepaalt bovendien dat de werkgever zo terughoudend mogelijk te werk moet gaan. Hiermee wordt bedoeld dat de mate van inbreuk op de privacy van de medewerker in verhouding moet zijn met het beoogde doel. Kenbaar heidsprincipe Verder vloeit uit het EVRM voort dat de werkgever aan de medewerker kenbaar moet maken dat het telefoonverkeer wordt beluisterd (het zogenoemde kenbaarheidsprincipe). Alle bovengenoemde uitgangspunten zijn ook in Nederland van toepassing N a t i o n a l e w e t g e v i n g De basis van het recht op privacy is in het Nederlands recht vastgelegd in artikel 10 van de Grondwet. Hierin staat beschreven dat de persoonlijke levenssfeer eerbiedigd moet worden. De Grondwet bepaalt dat een persoon het recht heeft om zonder inmenging van derden relaties met anderen aan te gaan. Dit artikel is verder uitgewerkt in: - artikel 13 van de Grondwet; - het Burgerlijk Wetboek; - de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP); - het strafrecht.

12 2 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N R E L E VA N T E W E T G E V I N G De volgende paragrafen gaan verder in op het Burgerlijk Wetboek en de WBP. De Grondwet, waarin artikel 13 het telefoongeheim behandelt, komt hier verder niet aan de orde. De WBP en het Burgerlijk Wetboek zijn uitwerkingen van de Grondwet en bieden meer praktische richtlijnen. Het strafrecht wordt ook niet verder besproken, omdat het strafrecht in principe niet van toepassing is op een arbeidsrelatie. Het beluisteren van telefoongesprekken in opdracht van een werkgever is in principe niet strafbaar, tenzij er sprake is van misbruik (artikel 139c, tweede lid, sub 2) B u r g e r l i j k W e t b o e k Het Burgerlijk Wetboek stelt dat de werkgever zich als goed werkgever moet gedragen (artikel 7:611): - Een werkgever moet voldoende zorgvuldigheid betrachten bij het beoordelen van individuele werknemers op basis van zorgvuldig verkregen gegevens. Als uitgangspunt geldt hierbij dat een medewerker zich moet kunnen verdedigen als er bezwaren rijzen tegen zijn functioneren. Om zich te kunnen verdedigen, is het noodzakelijk dat de medewerker weet op grond van welke feiten en omstandigheden hij wordt beoordeeld. - Een werkgever gedraagt zich niet als een goede werkgever als hij zonder noodzaak of met onevenredige middelen inbreuk maakt op de privacy van zijn medewerkers. Deze reden tot noodzaak en evenredige inbreuk zijn direct te herleiden naar de rechtvaardigingsgrond en de te betrachten terughoudendheid van het EVRM W e t B e s c h e r m i n g P e r s o o n s g e g e v e n s De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) biedt uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens. Voordat deze uitgangspunten besproken worden, wordt eerst uiteengezet in welke gevallen de WBP geldt.

13 Artikel 2 van de WBP geeft het volgende aan: De WBP is van toepassing op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin opgenomen te worden. Hieruit volgen de onderstaande begrippen, die ook worden beschreven in artikel 1 van de WBP: - persoonsgegeven: een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; - verwerking van persoonsgegevens: dit omvat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Dit is het verzamelen of vernietigen ervan en alles wat daartussen zit; - bestand: een bestand is elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. Deze definities bepalen of het meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken in een contactcenter onder de WBP valt en of daarom aan de voorwaarden van deze wet voldaan moet worden. Concreet houden deze definities het volgende in voor de privacy in contactcenters: - gegevens moeten herleidbaar zijn naar een individu; - gegevens moeten verwerkt zijn; - gegevens moeten geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt worden of een gestructureerd geheel vormen (een zogenoemd bestand) waarin gegevens van verschillende personen zijn opgenomen. 14 Uitgangspunten De WBP roept een aantal rechten en plichten in het leven voor diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke is diegene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt. In artikel 6 van de WBP staat dat persoonsgegevens

14 2 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N R E L E VA N T E W E T G E V I N G in overeenstemming met de wet moeten zijn en op behoorlijke en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt. Dit artikel overlapt de uitgangspunten van het Burgerlijk Wetboek van goed werkgeversschap. Voor de bescherming van privacy in contactcenters stelt de WBP de volgende uitgangspunten: - doelbinding en rechtmatigheid; - proportionaliteit en subsidiariteit; - transparantie; - rechten van betrokkenen. Doelbinding en rechtmatigheid Artikel 7, 8 en 9 van de WBP schrijven voor dat: - persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden ; - voor het verzamelen duidelijk moet zijn met welk doel dit gebeurt. Dat doel moet bovendien concreet zijn en het doel van de verdere verwerking moet verenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. 15 Rechtmatigheid houdt in dat gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en legale manier verwerkt worden. Er moeten niet te veel of te weinig gegevens verzameld worden en de gegevens moeten relevant zijn en kloppen. De WBP kent zes grondslagen voor het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als (artikel 8): a. de betrokkene voor de verwerking ondubbelzinnig toestemming heeft verleend ; b. de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is ; c. de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is ;

15 d. de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene ; e. de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan ; f. de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Voor het verwerken van persoonsgegevens moet aan een van deze zes grondslagen worden voldaan. Voor een contactcenter zijn de grondslagen b en f van toepassing. Grondslag b bepaalt dat het beluisteren van telefoongesprekken noodzakelijk moet zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Bij het beoordelen en coachen van medewerkers is dit het geval. Voor grondslag f geldt dat een gerechtvaardigd belang aanwezig is als het beluisteren noodzakelijk is om de reguliere bedrijfsactiviteiten (of de ondersteuning daarvan) te kunnen uitvoeren. Bij de grondslagen b en f wordt gesproken van noodzakelijkheid. Of iets noodzakelijk is, kan volgens de WBP bepaald worden aan de hand van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. 16 Proportionaliteit en subsidiariteit Proportionaliteit gaat om de vraag of het ingezette middel (de verwerking van persoonsgegevens) evenredig is aan het beoogde doel. Luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, dan moet de noodzakelijkheid nog getoetst worden aan het subsidiariteitsbeginsel. Het subsidiariteitsbeginsel betreft de vraag of het niet mogelijk is om het nagestreefde doel te bereiken op een manier die minder inbreuk maakt op de privacy van de

16 2 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N R E L E VA N T E W E T G E V I N G betrokkene dan de voorgenomen verwerking (het beluisteren van telefoongesprekken). Transparantie De betrokkene (de medewerker en/of de klant) heeft recht op informatie als er persoonsgegevens van hem verwerkt worden. Degene die tot verwerking wil overgaan, moet laten weten wie hij is en waar hij de gegevens voor gaat gebruiken (informatieplicht). Alleen in het geval van voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten is de informatieplicht niet van toepassing. Rechten betrokkenen De betrokkene mag geregeld vragen om een overzicht van de gegevens die een organisatie van hem verwerkt. Als hij goede redenen heeft, mag hij ook vragen om wijziging of afscherming van de gegevens. De WBP bevat daarnaast een artikel dat bepaalt dat de verantwoordelijke de persoonsgegevens moet beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (artikel 13 van de WBP). 17

17 18

18 3 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I M P L I C AT I E S V O O R C O N TA C T C E N T E R S 3 I m p l i c a t i e s v o o r c o n t a c t c e n t e r s In Nederland houdt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) toezicht op de naleving van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Voor het beluisteren van telefoongesprekken in contactcenters zijn bijvoorbeeld vuistregels opgesteld. Dit hoofdstuk is gebaseerd op deze vuistregels. Een compleet overzicht van de vuistregels vindt u in de bijlage. Paragraaf 3.1 gaat in op de implicaties voor het beluisteren van telefoongesprekken voor medewerkers in contactcenters. Paragraaf 3.2 beschrijft de implicaties voor klanten die contact opnemen met contactcenters M e d e w e r k e r s Het beluisteren van telefoongesprekken in contactcenters kent verschillende varianten: - opnemen of meeluisteren; - op afstand of naast de medewerker beluisteren. Deze varianten hebben verschillende implicaties voor contactcenters. Opnemen of meeluisteren? Ten eerste is er het verschil tussen het opnemen van telefoongesprekken en het meeluisteren op het moment dat het telefoongesprek daadwerkelijk gevoerd wordt. Het CBP stelt dat het opnemen van telefoongesprekken onder de WBP valt. Als er wordt gekozen voor de opnamevariant zullen dus de regels uit de WBP in acht genomen moeten worden. Voor het direct meeluisteren geldt de Europese regelgeving (rechtvaardigingsgrond, kenbaarheidsprincipe en terughoudendheid). Bij zowel opnemen als meeluisteren moeten ook de regels van het Burgerlijk Wetboek in acht worden genomen. Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de werkgever zorgvuldig te werk moet gaan met zorgvuldig verkregen gegevens (artikel 7: 611 BW). 19

19 Op afstand of naast de medewerker beluisteren? Ten tweede is er het verschil tussen het op afstand beluisteren of bij de medewerker beluisteren. In het laatste geval is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerker een persoon of opnameapparatuur fysiek aanwezig. Deze methode heeft tot gevolg dat de medewerker op de hoogte is van het beluisteren van zijn telefoongesprekken. De medewerker hoeft dan niet te worden ingelicht. Welke gevolgen hebben de wettelijke regels nu voor coaching, beoordeling en kwaliteitsmonitoring binnen een contactcenter? Coaching Direct meeluisteren biedt voor coaching meer voordelen dan opnemen van telefoongesprekken. Om het leereffect zo groot mogelijk te maken, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk feedback te geven. Het opnemen van telefoongesprekken zorgt voor onnodige vertraging. Daarnaast is er geen noodzaak om de telefoongesprekken te bewaren, omdat er na de terugkoppeling geen reden is om op de telefoongesprekken terug te komen. 20 Voor het direct meeluisteren geldt de Europese regelgeving. Ook moeten de regels van het Burgerlijk Wetboek hier in acht worden genomen. De Europese regelgeving en het Burgerlijk Wetboek geven het volgende aan met betrekking tot het meeluisteren: - Er moet een rechtvaardigingsgrond zijn voor het meeluisteren. Het meeluisteren is gegrond, omdat coaching nodig is voor de medewerker om zijn functie goed uit te kunnen voeren. In lijn van de WBP is het meeluisteren dus noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. - Aan de medewerker moet kenbaar gemaakt worden dat er meegeluisterd wordt. Dit is mogelijk door het op te nemen in het arbeidscontract. Het CBP geeft echter aan dat dit niet voldoende is. De medewerker moet geattendeerd worden op het meeluisteren

20 3 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I M P L I C AT I E S V O O R C O N TA C T C E N T E R S door bijvoorbeeld een geluidssignaal bij aanvang van het gesprek of een aankondiging van de dagen waarop er meegeluisterd wordt. Als de coach direct naast de medewerker gaat zitten tijdens het meeluisteren, dan is het uiteraard niet nodig om de medewerker te attenderen. - De werkgever moet terughoudend te werk gaan. Bij het direct meeluisteren ligt het voor de hand dat de coach terughoudend te werk gaat, omdat de coach alleen de telefoongesprekken meeluistert die gebruikt worden voor de coaching. Meer meeluisteren zou zonde van de tijd zijn. - Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de werkgever zorgvuldig te werk moet gaan met zorgvuldig verkregen gegevens. De medewerker moet geïnformeerd worden over het doel van het meeluisteren en de wijze waarop met de resultaten wordt omgegaan. Daarnaast moet de medewerker feedback krijgen Beoordeling Bij het beoordelen van medewerkers ligt het meer voor de hand om telefoongesprekken op te nemen. Het CBP stelt dat het opnemen van telefoongesprekken onder de WBP valt als de gegevens in een personeelsdossier worden opgenomen en herleidbaar zijn naar een individu. De WBP geeft het volgende aan met betrekking tot het opnemen van telefoongesprekken: - Bij het opnemen van telefoongesprekken moet het doel van de opnames duidelijk omschreven zijn. Het doel moet concreet zijn en de telefoongesprekken mogen alleen voor dit doel gebruikt worden. De organisatie moet ook maatregelen nemen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Er mogen niet teveel of te weinig gegevens verzameld worden en de gegevens moeten relevant zijn en kloppen. - Er moet een rechtvaardigingsgrond zijn. De grond die het opnemen van telefoongesprekken voor beoordeling rechtvaardigt, is het uitvoeren van een overeenkomst.

21 - De noodzaak van het beluisteren is bewezen, doordat een medewerker niet beoordeeld kan worden zonder inzicht te hebben in de daadwerkelijke prestaties van de medewerker aan de telefoon. De mate van inbreuk op de privacy moet dan wel in verhouding zijn met het beoogde doel van het opnemen van de telefoongesprekken. - Het laatste uitgangspunt van de WBP is transparantie. Dit is de uitwerking van het kenbaarheidsprincipe van het EVRM. Ook hier geldt dat het opnemen van de mogelijkheid tot beluisteren in het arbeidscontract niet voldoende is. - De medewerker moet van tevoren geïnformeerd worden over het doel van het opnemen van telefoongesprekken en de wijze waarop met de resultaten wordt omgegaan. - De medewerker moet op de hoogte zijn van de beoordelingscriteria. - De telefoongesprekken moeten geëvalueerd worden. Bij opgenomen telefoongesprekken geeft het CBP aan dat dit binnen een week moet zijn, maar ook dat de medewerker het betreffende gesprek en de omstandigheden nog kan memoreren en naar voren kan brengen. Hierbij geeft het CBP aan dat de opnames daarna vernietigd moeten worden. - Het CBP stelt dat opnames van telefoongesprekken niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk, bij voorkeur niet langer dan zes maanden. - Ten slotte schrijft het Burgerlijk Wetboek voor dat gegevens die in het personeelsdossier opgenomen worden, eerst met de medewerker worden besproken. De medewerker moet hierbij de mogelijkheid krijgen om te reageren Kwaliteitsmonitoring Kwaliteitsmonitoring is het beluisteren en beoordelen van telefoongesprekken met als doel de kwaliteit van een gehele afdeling of klantenservice te bepalen. Dit kan door het opnemen van telefoongesprekken of het direct meeluisteren. De telefoongesprekken worden

22 3 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I M P L I C AT I E S V O O R C O N TA C T C E N T E R S 23 op een monitoringsformulier beoordeeld en de gezamenlijke resultaten worden verwerkt in een rapportage. Dit gebeurt op anonieme basis. De resultaten zeggen iets over de afdeling of het team, maar niets over individuele medewerkers. Vanuit deze optiek valt kwaliteitsmonitoring niet onder de WBP. Wel geldt de regelgeving van het CBP en de Europese wetgeving. Het CBP en de Europese wetgeving geven het volgende aan met betrekking tot kwaliteitsmonitoring: - De gegevens mogen geen kenmerken bevatten die te herleiden zijn naar een individu. Als de gegevens wel kenmerken bevatten die herleidbaar zijn naar een individu, dan moeten wél de regels van de WBP in acht genomen worden. - Er moet duidelijk geformuleerd worden wat kwaliteitsmonitoring inhoudt. - De verantwoordelijke moet voor de kwaliteitsmonitoring helder omschrijven wat het doel is van de monitoring. Ook mogelijke nevendoelen moeten helder omschreven zijn. - Kwaliteitsmonitoring moet gerechtvaardigd zijn. Als mogelijke rechtvaardigingsgrond ziet het CBP de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Hierbij moet het contactcenter wel afwegen of het belang de inbreuk op de privacy van medewerkers rechtvaardigt. In het algemeen is een gerechtvaardigd belang aanwezig als het monitoren noodzakelijk is om reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten of ondersteunen. Dat hoeft alleen gerechtvaardigd als het onder het WBP valt. Bij het opnemen van telefoongesprekken gaat het CBP daar wel van uit. - Het beluisteren moet aan de medewerker kenbaar gemaakt worden. - Er moet terughoudend te werk worden gegaan. De medewerker moet weten op welke aspecten hij wordt beoordeeld. Een handig hulpmiddel hierbij is het monitoringsformulier. Als de werkgever het monitoringsformulier van tevoren aan de medewerker laat zien, dan weet de medewerker op welke aspecten hij wordt beoordeeld.

23 Concluderend stelt het CBP dat een concrete invulling van beleid voor kwaliteitsmonitoring maatwerk is en daarom het beste binnen de eigen organisatie kan plaatsvinden. In een reglement moet duidelijk opgenomen worden in welke gevallen het beluisteren wel en in welke gevallen het beluisteren niet is toegestaan. Uit de rechtspraktijk blijkt namelijk dat het hebben van een reglement een belangrijke rol speelt bij eventuele geschillen omtrent het controleren van medewerkers. 3.2 Klanten Het beluisteren van telefoongesprekken kan ook een inbreuk plegen op de privacy van klanten. In de Europese wetgeving staan basisprincipes beschreven waaraan organisaties zich moeten houden voor de bescherming van de privacy van individuen. De drie voornaamste punten met betrekking tot het opnemen van telefoongesprekken en de privacy van klanten zijn: - Klanten moeten op de hoogte worden gebracht van het feit dat het gesprek wordt opgenomen en over hoe de gegevens zullen worden gebruikt. Een organisatie kan de mogelijkheid tot het opnemen van telefoongesprekken vermelden in de algemene voorwaarden of op haar website. - Klanten moeten het recht hebben om de opname op ieder moment stop te laten zetten. - Klanten moeten toegang hebben tot hun eigen persoonlijke gegevens voor zover dat redelijk wordt geacht. 24 Het CBP heeft minder aandacht besteed aan de bescherming van de privacy van klanten dan aan de bescherming van de medewerkers. Het CBP geeft aan dat de WBP uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van organisaties voor een adequate privacybescherming. Daarnaast vindt het CBP dat de burger primair voor zijn eigen rechten moet opkomen. Het CBP adviseert organisaties om een algemeen reglement op te stellen voor de bescherming van de privacy van betrokkenen.

24 3 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I M P L I C AT I E S V O O R C O N TA C T C E N T E R S 25

25 26

26 4 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N C O N C L U S I E 4 C o n c l u s i e Het beluisteren van telefoongesprekken is een zeer bruikbare en noodzakelijke methode voor kwaliteitsverbetering in contactcenters. Afhankelijk van het doel zal per contactcenter bekeken moeten worden of het desbetreffende contactcenter het doel op een andere minder ingrijpende wijze kan realiseren en of de inbreuk op het privacybelang van de medewerker wel in verhouding staat tot dit doel. Het CBP adviseert om in een reglement duidelijk op te nemen in welke gevallen het beluisteren wel en in welke gevallen het beluisteren niet is toegestaan. In de bijlage staan vuistregels die de voorganger van het CBP, de Registratiekamer, in 1996 opgesteld heeft voor het beluisteren van telefoongesprekken van medewerkers. Deze vuistregels zijn nog steeds van toepassing op het beluisteren van telefoongesprekken. De vuistregels zijn zeer handig voor het formuleren van een privacybeleid binnen een contactcenter. 27

27 28

28 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N L I T E R AT U U R L I J S T L i t e r a t u u r l i j s t Blarkom, G.W. van (2001), Beveiliging van persoonsgegevens, Achtergrondstudies en verkenningen. Den Haag: Registratiekamer. College Bescherming Persoonsgegevens (2004), Informatieblad nummer 24A, Opnemen telefoongesprekken op de werkplek. Den Haag: College Bescherming Persoonsgegevens. Helden, W.J. van (2005), Richtlijn call centers. Den Haag: College Bescherming Persoonsgegevens. Hulsman, B.J.P. (1996). Als de telefoon wordt opgenomen, Regels voor het registreren, meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken van werknemers. Den Haag: Registratiekamer. Terstegge, J.H.J. (2002), Goed werken in netwerken, Regels voor controle op en internetgebruik van werknemers (Tweede herziene druk), Den Haag: College Bescherming Persoonsgegevens, p

29 30

30 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N B I J L A G E B i j l a g e : V u i s t r e g e l s v o o r c o n t a c t c e n t e r s Een aantal vuistregels zijn voor een contactcenter niet relevant, omdat hieraan automatisch al voldaan wordt. Deze vuistregels zijn voor de volledigheid wel in deze bijlage opgenomen. Zo n vuistregel is bijvoorbeeld: beperken tot werknemers voor wie het telefoneren een zodanig belangrijk element is van hun taak dat zonder kennisneming van door hen gevoerde telefoongesprekken geen inzicht kan worden verkregen in hun functioneren. De hoofdtaak van medewerkers in een contactcenter is telefoneren, dus aan deze vuistregel voldoet een contactcenter sowieso al M e e l u i s t e r e n v o o r t r a i n i n g e n b e g e l e i d i n g Beperkingen - Alleen in opdracht van de werkgever die tevens de gerechtigde is tot de telecommunicatieaansluiting; - beperken tot werknemers voor wie het telefoneren een zodanig belangrijk element is van hun taak dat zonder kennisneming van door hen gevoerde gesprekken geen inzicht kan worden verkregen in hun functioneren; - beperken tot gesprekken met routinematige, zakelijke inhoud die voor het bedrijf zijn bestemd; dus bijvoorbeeld alleen bij gesprekken die binnenkomen op algemene informatienummers; - beperken in tijd: niet doorlopend maar alleen op incidentele basis: tijdens inwerkperiode meer, later minder. Vooraf aankondigen in welke periodes; - alleen indien mogelijkheden worden geboden gesprekken met meer persoonlijke inhoud aan meeluisteren te onttrekken. 31 Voorwaarden - Voorlichting aan medewerkers over de mogelijkheden tot meeluisteren, het gebruik en het doel daarvan;

31 - technische en organisatorische maatregelen tegen gebruik voor andere doeleinden; - kennisgeving van daadwerkelijk meeluisteren (geluidssignaal als daadwerkelijk wordt meegeluisterd/zelf supervisor laten meeluisteren/keuzemogelijkheid bieden om al dan niet gewaarschuwd te worden middels geluidssignaal); - directe evaluatie van meegeluisterde gesprekken met de betrokkene M e e l u i s t e r e n v o o r i n d i v i d u e l e b e o o r d e l i n g Beperkingen Zie 1.1 Voorwaarden Zie 1.1 Aanvullende voorwaarden - Beoordelingscriteria bekend maken aan betrokkenen; - waarborgen voor personeel vastleggen met formalisering van het gebruik van door meeluisteren van gesprekken verkregen gegevens voor beoordelingsdoeleinden O p n e m e n v o o r t r a i n i n g e n b e g e l e i d i n g 32 Beperkingen - Alleen in opdracht van de werkgever die tevens de gerechtigde is tot de telecommunicatieaansluiting; - beperken tot werknemers voor wie het telefoneren een zodanig belangrijk element is van hun taak, dat zonder kennisneming van door hen gevoerde gesprekken geen inzicht kan worden verkregen in hun functioneren en minder ingrijpende wijze niet mogelijk is, bijvoorbeeld door meeluisteren; - alleen bij zakelijke gesprekken, bestemd voor werkgever;

JURIDISCHE ASPECTEN VAN KWALITEITSMONITORING

JURIDISCHE ASPECTEN VAN KWALITEITSMONITORING JURIDISCHE ASPECTEN VAN 1 JURIDISCHE ASPECTEN VAN JURIDISCHE ASPECTEN VAN 3 4 JURIDISCHE ASPECTEN VAN INHOUDSOPGAVE I NHOUDSOPGAVE Voorwoord 7 1 Inleiding 9 2 Relevante wetgeving 11 2.1 Internationale

Nadere informatie

Juridisch kader De belangrijkste juridische wetgeving die van belang is in het kader van de geschilpunten is de volgende: FNV Bondgenoten HH/561

Juridisch kader De belangrijkste juridische wetgeving die van belang is in het kader van de geschilpunten is de volgende: FNV Bondgenoten HH/561 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN FNV Bondgenoten DATUM 6 juli 2005 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Het CBP heeft informatiebladen ontwikkeld om concrete antwoorden te geven op specifieke vragen over het gebruik van persoonsgegevens en over

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

CONCERNKADER KWALITEITSMONITORING KLANTCONTACTEN DEN HAAG I. Vast te stellen het Concernkader kwaliteitsmonitoring klantcontacten Den Haag 2016.

CONCERNKADER KWALITEITSMONITORING KLANTCONTACTEN DEN HAAG I. Vast te stellen het Concernkader kwaliteitsmonitoring klantcontacten Den Haag 2016. Ons kenmerk BSD/2015.987 RIS 294124 CONCERNKADER KWALITEITSMONITORING KLANTCONTACTEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de instemming van de centrale ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Richtlijn met betrekking tot kwaliteitsmonitoring in contactcenters Versie 2.0, 22 JUNI 2015 herzien door mr. Alexander J.J.T.

Richtlijn met betrekking tot kwaliteitsmonitoring in contactcenters Versie 2.0, 22 JUNI 2015 herzien door mr. Alexander J.J.T. Richtlijn met betrekking tot kwaliteitsmonitoring in contactcenters Versie 2.0, 22 JUNI 2015 herzien door mr. Alexander J.J.T. Singewald Vooraf Voor u ligt de herziene (juni 2015) Richtlijn met betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden Informatiegids Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor NOAB leden 1 INLEIDING... 3 DE WBP... 3 1 PERSOONSGEGEVENS... 3 1.1 WAT ZIJN GEGEVENS EN WELKE EISEN STELT DE WET AAN GEGEVENS... 3 1.2 VERWERKEN

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken De Wbp is al sinds 1 september 2001 van kracht en bevat bepalingen omtrent het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Op 1 januari

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

verklaring omtrent rechtmatigheid

verklaring omtrent rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Raad Nederlandse Detailhandel DATUM 17 juni

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

SWPBS vanuit juridisch oogpunt

SWPBS vanuit juridisch oogpunt SWPBS vanuit juridisch oogpunt Samenvatting uit: De Wilde M., en Van den Berg A. (2012), SWPBS, vanuit juridisch oogpunt, afstudeerrapport juridische afdeling Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Aanhef Dit reglement is voor Stichting ROC West Brabant 1. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden ook leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bedoeld.

Nadere informatie

Privacy in de afvalbranche

Privacy in de afvalbranche Privacy in de afvalbranche Regelgeving en risico s Monique Hennekens 14 februari 2017 Inhoud Privacy in de afvalbranche Privacyregelgeving Persoonsgegeven en verwerking Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Juridisch kader 1. Relationele privacy: eer en goede naam (grondwet/evrm), portretrecht (Auteurswet), gezinsleven (EVRM) 2. Communicatie-privacy: briefgeheim

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement SKOzoK. Privacyreglement SKOzoK

Privacyreglement SKOzoK. Privacyreglement SKOzoK Privacyreglement SKOzoK Versie november 2016 1 Privacyreglement SKOzoK Dit reglement heeft betrekking op alle scholen, vallende onder het bevoegd gezag van SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacy in de afvalbranche Juridisch kader

Privacy in de afvalbranche Juridisch kader Privacy in de afvalbranche Juridisch kader Marieke Thijssen en Monique Hennekens Seminar Privacy in de afvalbranche 1 december 2016 Privacyregelgeving Grondwet Wet bescherming persoonsgegevens Bijzondere

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst?

Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst? Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst? Deze en vele vergelijkbare vragen worden door scholen regelmatig aan onze juridische helpdesk gesteld. Mede door de opkomst en de toename

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

College privacy IT & Recht: Inleiding. mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

College privacy IT & Recht: Inleiding. mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl College privacy IT & Recht: Inleiding Onderwerpen Privacy - begrip Wettelijke verankering Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Categoriale privacy privacy op Internet. Privacy - begrip 1891, Harvard

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie