Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport"

Transcriptie

1 Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein VX Den Haag Telefoon (070) Publieksvoorlichting: Meer exemplaren van deze brochure kunt u bestellen bij de afdeling Publiekvoorlichting van het ministerie van VWS. Telefoon (070) Fax (070) Internetadres: Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. November 1999 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport FDS , ontwerp: Studio Bau Winkel BNO, Den Haag, druk: Jundels, Brinkman en Ammelaan, Wateringen.

2 De Wet Bopz binnen instellingen voor Bopz verstandelijk gehandicapten Bopz Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Enkele begrippen en hun toepassingen Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

3 Inhoud 1 Inleiding 2 De systematiek van de Wet Bopz 3 Uitwerking van enkele centrale begrippen in de Wet Bopz 4 De toepassing van dwangbehandeling waaronder vrijheidsbeperkende maatregelen en de Wet Bopz 5 Voorwaarden voor een verantwoorde toepassing en uitvoering van de Wet Bopz 6 Slotopmerking

4 1 Inleiding Na een voorbereidingstijd van meer dan twintig jaar, trad in januari 1994 de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) in werking. Deze wet is ook van toepassing binnen de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. In termen van de wet worden onder psychiatrisch ziekenhuis namelijk ook begrepen instellingen voor psychogeriatrische patiënten en voor verstandelijk gehandicapten. Doel van de Wet Bopz is het bieden van een wettelijke grondslag voor en rechtsbescherming bij vrijheidsbeneming. Op grond van de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een wettelijke regeling noodzakelijk voor vrijheidsbeneming en inbreuken op lichamelijke integriteit van mensen. De Wet Bopz is de wettelijke regeling die gedwongen opname en gedwongen behandeling mogelijk maakt. De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap heeft baat bij een De Wet Bopz binnen instellingen voor verstandelijk gehandicapten Enkele begrippen en hun toepassingen goede uitvoering van de Wet Bopz. In de Wet Bopz wordt zowel de externe als de interne rechtspositie gedetailleerd geregeld. Bij de externe rechtspositie gaat het om regels rond de opneming van personen zonder hun uitdrukkelijke bereidheid daartoe. Bij de interne rechtspositie gaat het om rechten van bewoners tijdens hun onvrijwillige verblijf in een instelling. Belangrijk uitgangspunt van de Wet Bopz is het afwenden van het gevaar dat een gevolg is van een stoornis van de geestvermogens of een gebrekkige ontwikkeling hiervan. Het gevaar bij verstandelijk gehandicapten bestaat in de regel uit het zich niet zelfstandig kunnen handhaven buiten de instelling. Op grond van de Wet Bopz kan, onder bepaalde voorwaarden, bij verstande- 4

5 lijk gehandicapten dwang worden toegepast. Zo kan bij het optreden van gevaar een gedwongen opname plaatsvinden. Ook binnen de instelling kan het nodig zijn de vrijheid van betrokkene te beperken of over te gaan tot dwangbehandeling. De Wet Bopz maakt dit mogelijk als er sprake is van ernstig gevaar. De wet werkt de centraal staande begrippen als (ernstig) gevaar en verzet niet uit. Er wordt vertrouwd op het situatiegebonden oordeel c.q. de persoonlijke inschatting van aanwezige begeleiders en behandelaars. In de praktijk blijkt er echter behoefte te bestaan aan inhoudelijke toetsingscriteria. Dit kwam onder meer naar voren uit de evaluatie van de Wet Bopz. Daarom heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de inspectie gezondheidszorg (IGZ) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland deze brochure opgesteld. De bedoeling hiervan is enkele centrale begrippen uit de wet te verduidelijken, opdat een correcte naleving van de Wet Bopz wordt bevorderd. Verwacht wordt dat door een correcte naleving van de Wet Bopz het aantal toepassingen van vrijheidsbeperkende maatregelen afneemt. In die zin, dat bewuster met de toepassing hiervan wordt omgegaan en ook vaker alternatieven worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld afzonderen en fixeren. De werkgroep heeft bij het opstellen van deze brochure gebruik gemaakt van eerdere door de inspectie uitgebrachte brochures ter zake, alsmede van enkele (interne) notities uit het veld. 2 De systematiek van de Wet Bopz Externe rechtspositie Bij een opname op grond van de Wet Bopz gaat het altijd om een samenhang tussen de stoornis van de geestvermogens waaraan de betrokkene lijdt, of de gebrekkige ontwikkeling hiervan, en het gevaar dat hierdoor veroorzaakt wordt. De wet omvat het geheel aan regels en procedures waaraan voldaan moet worden voordat iemand, zonder haar/zijn uitdrukkelijke bereidverklaring daartoe kan worden opgenomen. Het kan daarbij gaan om een opname waartegen de cliënt zich verzet, maar ook om een opname waartoe de cliënt zich niet uitdrukkelijk bereid verklaard heeft. Verzet betrokkene zich tegen opneming, maar is dit toch noodzakelijk in verband met afwending van gevaar, dan dient een rechterlijke machtiging 5

6 (RM; art. 3) of in spoedeisende gevallen een inbewaringstelling (IBS; art. 20) te worden aangevraagd. Personen die niet de nodige bereidheid tonen tot opname, maar zich hiertegen ook niet verzetten, kunnen worden opgenomen op grond van het oordeel van de Bopz-indicatiecommissie, althans als het gaat om een opname in een instelling voor verstandelijk gehandicapten of om psycho-geriatrische patiënten (art. 60). Interne rechtspositie In de systematiek van de Wet Bopz staat, als het gaat om op grond van die wet opgenomen cliënten, het behandelingsplan centraal (art. 38). De Wet Bopz stelt het opstellen van een behandelingsplan verplicht. Bij mensen met een verstandelijke handicap is echter geen sprake van behandelbaarheid in de zin van genezen van de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens c.q. de verstandelijke handicap. Men gebruikt dan ook de term zorgplan. In het vervolg van deze brochure wordt daarom de term zorgplan aangehouden. De activiteiten in het kader van het zorgplan zullen gericht moeten zijn op een zodanige benadering van betrokkene dat de oorzaak, aanleiding, omgevingsfactoren etc. die leidden tot gevaar, worden opgeheven. Het zorgplan moet zoveel mogelijk gericht zijn op het behoud dan wel het stimuleren van de (nog) aanwezige functies, of het tegengaan van verdere achteruitgang. In het zorgplan kunnen ook therapeutische middelen en maatregelen worden opgenomen die dienen ter afwending van het gevaar dat betrokkene voor zichzelf en voor anderen vormt binnen de instelling. Dwangbehandeling en middelen en maatregelen (M&M) Als iemand gedwongen is opgenomen, betekent dit niet dat de betrokkene zonder meer ook onder dwang behandeld mag worden. Uitgangspunt in de Wet Bopz is dat alleen behandeling of verzorging mag plaatsvinden voorzover het gaat om een behandeling die is opgenomen in een behandelingsplan waarmee de cliënt heeft ingestemd. Die instemming moet worden verkregen van de cliënt zelf, als deze in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen (met betrekking tot de behandeling en verzorging). De wet gaat daar impliciet van uit. Bij mensen met een verstandelijke handicap komt het echter regelmatig voor dat deze zelf niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen ten aanzien van hun behandeling en verzorging. In die gevallen zal de instelling toestemming moeten vragen aan de vertegenwoordiger van de cliënt. Veelal zullen dit de ouders of andere naaste familieleden van de cliënt zijn. Wat als de vertegenwoordiger instemt met de behandeling c.q. de verzorging, maar de cliënt zelf zich daartegen verzet? In die situatie mag alleen tot die behandeling c.q. verzorging worden overgegaan als deze volstrekt 6

7 noodzakelijk is ter afwending van ernstig gevaar (voortvloeiend uit de stoornis der geestvermogens) voor de cliënt of anderen. Er is dan sprake van dwangbehandeling. Een verstandelijk gehandicapte die wél in staat wordt geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen en die zelf heeft ingestemd met het behandelingsplan kan zich toch tegen een in het plan opgenomen behandeling verzetten. Ook dan mag zonder diens toestemming worden behandeld als deze behandeling c.q. de verzorging volstrekt noodzakelijk is ter afwending van het ernstige gevaar voor hemzelf of anderen. Ook als er over een behandelingsplan geen overeenstemming is bereikt mag een behandeling daaruit worden toegepast als dit volstrekt noodzakelijk is ter afwending van het ernstige gevaar voor hemzelf of anderen. Toepassing van dwangbehandeling dient gemeld te worden aan de inspectie (art. 38). De aanduiding volstrekt noodzakelijk en de toevoeging van ernstig aan gevaar laten zien dat de beslissing om over te gaan tot dwangbehandeling niet licht kan worden genomen. Omdat de precieze invulling van de begrippen volstrekte noodzaak en ernstig gevaar alleen in de praktijk kan plaatsvinden, zijn deze niet in de wet uitgewerkt. Als bij een vrijwillig opgenomen bewoner een bepaalde behandeling noodzakelijk wordt geacht, terwijl betrokkene zich hiertegen verzet, dan dient ongeacht of zijn vertegenwoordiger daarmee heeft ingestemd een Bopz-indicatie (dan wel een IBS of RM) voor betrokkene te worden aangevraagd en verkregen. Pas dan mag, onder in de wet genoemde voorwaarden, de noodzakelijk geachte behandeling, waaronder vrijheidsbeperkende maatregelen, ook tegen de wil van de bewoner worden toegepast. Het kan voorkomen dat zich ernstige gevaarssituaties voordoen die niet voorzien zijn in het zorgplan. Ook kan het zo zijn, dat nog geen zorgplan is opgesteld. Ter overbrugging van dergelijke (tijdelijke) noodsituaties kunnen zogenoemde middelen en maatregelen worden toegepast. De wet beperkt de typen middelen en maatregelen en bindt deze aan een wettelijke termijn. Slechts de volgende middelen en maatregelen zijn toegestaan ter overbrugging van noodsituaties: separeren, afzonderen, fixeren, ongewilde toediening van geneesmiddelen en ongewilde toediening van vocht en/of voedsel. Deze worden met name genoemd in het Besluit middelen en maatregelen Bopz, in het vervolg van deze brochure kortweg aangeduid met M&M. Toepassing van M&M ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie dus buiten het zorgplan is slechts mogelijk gedurende een periode van maximaal zeven dagen. In die periode moet het zorgplan worden aangepast (of alsnog opgesteld) en moet de toestemming van de cliënt of diens 7

8 wettelijk vertegenwoordiger worden verkregen. Bij het uitblijven van de vereiste toestemming, kunnen de benodigde M&M nog steeds worden toegepast, als aan voorwaarden van dwangbehandeling wordt voldaan. 3 Uitwerking van enkele centrale begrippen in de Wet Bopz Wat is bereidheid? In de Wet Bopz ontbreekt een omschrijving van het begrip bereidheid. Wel kan, onder verwijzing naar de parlementaire behandeling de volgende omschrijving worden gegeven. Het op enigerlei wijze kenbaar maken van instemming. Dit uit zich in feitelijk en consistent gedrag van betrokkene, waarbij zowel op verbale als non-verbale uitingen gelet moet worden. De bepaling van de bereidheid dient dus mede gezocht te worden in de consistentie c.q. het voortduren van het gedrag. In de Wet Bopz wordt gesproken van de nodige bereidheid. Daarmee wordt aangegeven dat er een beoordelingsmarge is. Dit betekent dat niet iedere uiting van bereidheid van de cliënt tot opneming door de rechter wordt aangemerkt als instemming met een opname. De bereidheid (toestemming) is juridisch slechts van waarde als de betrokkene de gevolgen van het uiten van die bereidheid kan overzien. Bereidheid veronderstelt dus een bepaalde mate van wilsbekwaamheid. Daarbij is noodzakelijk dat de betrokkene de nodige informatie krijgt. Een en ander betekent dat alleen cliënten die in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen t.a.v. hun verzorging of behandeling, op vrijwillige basis kunnen worden opgenomen. Voor cliënten die daartoe niet in staat zijn, zal altijd een RM, een IBS of een indicatie ex artikel 60 Wet Bopz moeten worden verkregen. De toestemming van dergelijke cliënten of van hun wettelijk vertegenwoordigers is nooit voldoende om een vrijwillige opname te realiseren. Wat is verzet? Volgens de Wet Bopz is iedere vorm van verbale of lichamelijke weerstand verzet. Analoog aan het hierboven gestelde kan verzet als volgt worden omschreven: Het op enigerlei wijze afwijzing kenbaar maken. Dit uit zich in feitelijk en consistent gedrag van betrokkene, waarbij zowel op verbale als 8

9 non-verbale uitingen gelet moet worden. Ook hier is met name het voortduren van het verzet van betekenis bij de interpretatie van het gedrag. In twijfelgevallen wordt ervan uitgegaan dat betrokkene zich verzet. In verband met de Wet Bopz kan verzet zich in drie situaties voordoen: a Verzet tegen de opneming dan wel voortzetting van het verblijf. In deze gevallen dient de rechter (bij een RM) of burgemeester (bij een IBS) te beslissen over de opname of het voortzetten van het verblijf. b Verzet tegen de uitvoering van (een onderdeel van) een zorgplan. Verzet tegen de uitvoering van het zorgplan betekent niet vanzelfsprekend dat betrokkene ook het verblijf zelf wil beëindigen. c Verzet tegen de toepassing van middelen en maatregelen (M&M). Concrete voorbeelden van verzet zijn fysieke tegenwerking, blijvend verbaal protesteren, het in de afzonderingsruimte blijven schoppen tegen de deur en het dichthouden van de mond bij het toedienen van medicijnen, vocht en/of voedsel. Betekenis van geen bereidheid / geen verzet Verstandelijk gehandicapten die noch de nodige bereidheid tonen noch zich verzetten tegen opname of (voortgezet) verblijf maken, kunnen op grond van het oordeel van de Bopz-indicatiecommissie worden opgenomen. Het begrip geen bereidheid/geen verzet wordt in de Wet Bopz niet uitgewerkt: de inhoud wordt bepaald aan de hand van de begrippen bereidheid en verzet. Wie noch bereidheid toont, noch zich verzet, valt in de groep van geen bereidheid/geen verzet. Veel verstandelijk gehandicapten die in een algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten verblijven dan wel aldaar worden opgenomen, zullen in deze groep vallen. Interpretatie van (ernstig) gevaar / noodzaak In de Wet Bopz is het begrip gevaar voor de sector zorg voor verstandelijk gehandicapten niet afzonderlijk beschreven. Opneming (anders dan met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene) is slechts gerechtvaardigd als het gevaar niet op een andere wijze dan door opname is af te wenden. In artikel 60 staat een op de sector toegespitst criterium namelijk zich niet buiten de inrichting kunnen handhaven. Dit is een op de sector toegespitste formulering van het gevaarscriterium. Ook binnen de instelling kunnen zich gevaarssituaties voordoen. Voorbeelden hiervan zijn zelfverwondend gedrag, agressie naar anderen, het aanbrengen van ernstige vernielingen, vastlopen in chaotisch gedrag en weglopen (wanneer de cliënt verkeersonveilig is en/of gevaarlijke situaties op zoekt). Uiteraard is deze lijst verre van compleet. 9

10 Om ernstige gevaarssituaties binnen de instelling af te wenden of te verminderen is het toegestaan tot dwangbehandeling over te gaan of diverse middelen en maatregelen toe te passen. Hierboven is al beschreven dat dwangbehandeling en M&M pas onder strikte voorwaarden mogen worden toegepast. Van ernstig gevaar is in elk geval sprake bij een zeer grote kans op levensgevaar of ernstige aantasting van de lichamelijke of geestelijke integriteit van de betrokken bewoner of van anderen. 4 De toepassing van dwangbehandeling waaronder vrijheidsbeperkende maatregelen en de Wet Bopz Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen komt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten regelmatig voor. Uit de evaluatie van de Wet Bopz (november 1996) komt echter naar voren dat de frequentie van toepassing is teruggelopen. Vanuit de consulententeams klinken geluiden dat bovendien steeds vaker lichtere vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast dan vóór de inwerkingtreding van de Wet Bopz. Niettemin blijft verdere terugdringing noodzakelijk. Het is daarom noodzakelijk steeds weer de afweging te maken of het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk is. Een correcte naleving van de Wet Bopz kan hier een bijdrage aan leveren. Vrijheidsbeperkende maatregelen in het zorgplan (art. 38) Door opname van vrijheidsbeperkende maatregelen in het zorgplan worden de toepassingen gekoppeld aan een concreet doel: het afwenden van gevaar voor de betrokken verstandelijk gehandicapte en/of zijn directe omgeving. Dit betekent dat de behandeling en begeleiding wordt ingezet om op wat langere termijn te voorkomen dat het gevaar optreedt. Het inzetten van een dergelijk zorgplan kan er toe leiden dat agressie naar anderen en zichzelf verdwijnt, zodat de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomen wordt of gestaakt kan worden. Wanneer er in de begeleiding/behandeling gekozen wordt voor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen dan zal dit gebaseerd moeten zijn op het hierboven al uitgewerkte gevaarscriterium. Het gevaar moet omschreven worden in het zorgplan. Bij het opstellen van het zorgplan en bij toepassing ervan onder dwang zal altijd de vraag 10

11 moeten worden beantwoord of de situatie dusdanig is dat het gevaar niet op een andere wijze kan worden afgewend. Het volgende vragenlijstje kan hierbij behulpzaam zijn: Wat gebeurt er als er niet wordt ingegrepen? Wanneer noemen wij iets gevaarlijk? Wat is het gevaar, direct of indirect, nu en in de toekomst? Voor wie ontstaat er gevaar? Is het gevaar op een andere manier af te wenden? Hoe komt het dat dergelijke gevaarssituaties ontstaan? Wat is ons beleid op dit punt? Als de betrokken verstandelijk gehandicapte zich verzet tegen de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen komen daar nog de volgende vragen bij: Waaruit bestaat het verzet? Waartegen is het verzet gericht (de toepassing vrijheidsbeperkende maatregelen of anderszins)? Om welke dringende redenen mag je verzet negeren? 5 Voorwaarden voor een verantwoorde toepassing en uitvoering van de Wet Bopz Om te komen tot een verantwoorde benadering van personen die onder de Wet Bopz vallen, dient aan diverse eisen te worden voldaan. Eisen te stellen aan de accommodatie van Bopz-instellingen / afdeling(en) De accommodatie is zodanig ingericht dat ernstig gevaar (veroorzaakt door de stoornis van de geestvermogens of de gebrekkige ontwikkeling ervan) kan worden afgewend. In veel gevallen betekent dit dat de accommodatie moet kunnen worden afgesloten of dat op andere wijze bewoners worden behoed voor bijvoorbeeld weglopen. Voorts dient de accommodatie toegerust zijn voor het uitvoeren van dwangbehandeling (art. 38, vijfde lid) en het toepassen van middelen en maatregelen (art. 39). Het afsluiten van een accommodatie is niet voor alle (met een Bopz-indicatie opgenomen) bewoners noodzakelijk. Bewoners die zich zonder gevaar buiten de instelling/afdeling kunnen begeven, dienen hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld. 11

12 Eisen te stellen aan de zorgverlening De instelling draagt zorg voor: De aanwezigheid van deskundig personeel voor de verzorging, begeleiding en bejegening van de opgenomen bewoners. De aanwezigheid en correcte toepassing van protocollen die aangeven wanneer vrijheidsbeperkende maatregelen en andere vormen van dwang mogen worden toegepast. Deskundigheid op het gebied van de farmaceutische middelen en het omgaan met mensen in relatie tot dwangbehandeling. De aanwezigheid van personeel dat zorgt voor een verantwoorde toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en andere vormen van dwang. Dit houdt ook in dat de hierbij gebruikte materialen dienen te voldoen aan eisen van deugdelijkheid en veiligheid. Zo dienen bij voorbeeld de afzonderingsruimtes te voldoen aan de hiervoor opgestelde bouwkundig functionele eisen. De geneesheer directeur 1 De instelling beschikt over een geneesheer als bedoeld in artikel 1, derde lid Wet Bopz, de zogenoemde Bopz-arts. Het bestuur 2 van de instelling draagt zorg voor: De beschikbaarheid van een arts die belast is met de taken voort vloeiend uit de Wet Bopz. Deze arts kan zowel in dienstverband als op grond van een contract deze functie vervullen. De toedeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de Wet Bopz aan de arts stelt en legt dit ook schriftelijk vast. De Bopz-arts heeft in ieder geval de volgende taken: a De Bopz-arts draagt zorg voor het opstellen van een zorgplan in overleg met de bewoner/diens wettelijk vertegenwoordiger en het verkrijgen van toestemming voor de uitvoering daarvan (art 38). b De Bopz-arts heeft de eindverantwoordelijkheid bij de uitvoering van de dwangbehandeling en de melding hiervan aan de inspectie gezondheidszorg (art. 38). NB: Dwangbehandeling mag alleen ter afwending van ernstig gevaar voor de betrokken bewoner of anderen. c De Bopz-arts heeft de eindverantwoordelijkheid bij het toepassen van middelen en maatregelen (art. 39, derde lid ). d De Bopz-arts draagt zorg voor de vorming en het actueel houden van een bewonersdossier (overeenkomstig het hierover gestelde in artikel 56). 1 Art. 1, derde lid: (...) onder geneesheer-directeur [wordt] mede verstaan de arts die, hoewel geen directeurfunctie bekledend, belast is met de zorg voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied in het psychiatrisch ziekenhuis. 12

13 Waarborgen interne rechtspositie Klachtrecht en klachtenprocedure Het bestuur 2 draagt zorg voor: De informatieverstrekking aan de bewoner en/of diens wettelijk vertegenwoordiger over wie direct verantwoordelijk is voor de behandeling (art. 36); Het verstrekken van schriftelijk informatie aan de bewoner/diens wettelijk vertegenwoordiger over de hem toekomende rechten en de huisregels (art. 37); Een adequate toepassing van het recht op bewegingsvrijheid en oplegging van de beperking hiervan in en rond de instelling (art. 40, derde lid); De aanwezigheid van een klachtencommissie (art. 41). Iemand die onder de Wet Bopz is opgenomen, diens (wettelijk) vertegenwoordiger, naaste of een medebewoner kan op grond van de Wet Bopz over de volgende zaken een klacht indienen bij het bestuur van de instelling (art. 41): het wilsonbekwaam verklaren; het toepassen van dwangbehandeling of M&M; het niet uitvoeren van een behandelingsplan. De wet bevat een uitgewerkte procedure voor de klachtenbehandeling, die aan maximumtermijnen is gebonden. Als de klacht niet tijdig wordt afgehandeld of ongegrond wordt verklaard, kan de klager de klacht bij verzoekschrift aan de rechter voorleggen. Ook de inspecteur kan dit desgevraagd doen. Naast dit speciale klachtrecht geldt voor iedere bewoner, dus ook voor de op grond van de Wet Bopz opgenomen bewoners de Klachtwet cliënten zorgsector. 2 Het begrip bestuur wordt hier gebruikt in termen van de Wet Bopz. Afhankelijk van de organisatievorm is dit in concrete situaties de directie dan wel de Raad van Bestuur. 13

14 6 Slotopmerking In de praktijk heeft de uitleg van de begrippen in de Wet Bopz een ontwikkeling doorgemaakt. Deze brochure strekt ertoe, mede op basis van ervaringen uit de praktijk, enkele centrale begrippen uit de wet te verhelderen. Doel hiervan is te bevorderen dat de Wet Bopz in de zorg voor verstandelijk gehandicapten correct wordt nageleefd. Alleen dan kunnen betrokken verstandelijk gehandicapten optimaal profiteren van de met de invoering van de Wet Bopz beoogde verbeteringen van hun interne en externe rechtspositie. 14

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling Artikel 2 Bopz Voorlopige machtiging (vm) Artikel 14 a Bopz (nw) Voorwaardelijke machtiging Artikel 15 Bopz Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Artikel 20 Bopz Inbewaringstelling (ibs) Artikel 14

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wet Bopz voor cliënt en familie Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen De Wet Bopz voor verzorgenden en verpleegkundigen Bopz Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

Nadere informatie

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Commissie VBM September 2015 Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen De besluitvorming over en het toepassen

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Praktijk Middelen voor de patiënt Rechtspraak achterkant Voorwoord Met de serie brochures

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf?

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf? Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging Over de Wet Bopz Voorlopige machtiging en machtiging tot voortgezet verblijf Gevolgen en duur voorlopige machtiging Wat is machtiging voortgezet

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

Beleid Vrijheidsbeperkende maatregelen/ BOPZ

Beleid Vrijheidsbeperkende maatregelen/ BOPZ Beleid Vrijheidsbeperkende maatregelen/ BOPZ 1. Doel Het zorgvuldig toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de kaders van de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bopz (Wet Bijzondere

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Over de Wet Bopz Overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Artikel 32 Wet Bopz Rechterlijke

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor artsen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor artsen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen De Wet Bopz voor artsen Bopz Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Over de Wet Bopz Het klachtrecht en de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) Klachtrecht: waarover, wie en hoe. Procedure bij klachtencommissie

Over de Wet Bopz Het klachtrecht en de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) Klachtrecht: waarover, wie en hoe. Procedure bij klachtencommissie Over de Wet Bopz Het klachtrecht en de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) Klachtrecht: waarover, wie en hoe Procedure bij klachtencommissie Mogelijkheden klager Procedure bij de rechter Patiëntenvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Florence doet haar uiterste best om goede zorg te verlenen.

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten;

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave december 2015 Waarom

Nadere informatie

De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Paula Holtzer Paper Westerse Medische Basiskennis Qing Bai Academie Juni 2015 Samenvatting De Wet Bijzondere Opnemingen

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Informatieboekje wet BOPZ

Informatieboekje wet BOPZ Informatieboekje wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Dit informatieboekje

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over: Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste.

Nadere informatie

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd.

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd. KLACHTENBEHANDELING VOOR CLIËNTEN WOORD VOORAF Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten hebt over genomen beslissingen of de

Nadere informatie

Atlant en de Wet BOPZ*

Atlant en de Wet BOPZ* Atlant en de Wet BOPZ* Alleen als het echt niet anders kan visie wanneer wel, wanneer niet stappenplan klachten * Wet BOPZ - Wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis Atlant en de wet BOPZ

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Zelfbinding. in de psychiatrie

Zelfbinding. in de psychiatrie Zelfbinding in de psychiatrie Serie Rechten in de psychiatrie 6 Zelfbinding in de psychiatrie Rechten in de psychiatrie Inhoud Inleiding p. 3 Zelfbinding 4 Zelfbindingsverklaring 4 Zelfbindingsmachtiging

Nadere informatie

Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2002

Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2002 Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2002 Inleiding De BOPZ bevat groot aantal bepalingen die de rechten van de gedwongen opgenomen patiënt beschrijven

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang Informatie voor cliënten Behandeling onder dwang Inleiding Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, heeft u als cliënt van GGZ ingeest verschillende rechten. In deze brochure

Nadere informatie

Factsheet wetgeving. Overzicht wetgeving. Kernbegrippen

Factsheet wetgeving. Overzicht wetgeving. Kernbegrippen Factsheet wetgeving In deze factsheet vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste cliëntenwetgeving waarmee medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg tijdens de uitvoering van hun werk

Nadere informatie

dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten Een onderzoek naar de consequenties van de Wet Zorg en Dwang voor de onvrijwillige zorg. Titel: Wet zorg en dwang psychogeriatrische

Nadere informatie

Gedwongen opname en gedwongen verblijf

Gedwongen opname en gedwongen verblijf Centrumlocatie Gedwongen opname en gedwongen verblijf INHOUD 1 Inleiding 3 2 Gedwongen opname en gedwongen verblijf 3 2.1 De rechterlijke machtiging 4 2.1.1 Verschillende vormen rechterlijke machtiging

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Toelichting op: Externe klachtenregeling WKCZ en Externe klachtenregeling WKCZ en WBOPZ De verschillende bepalingen uit de klachtenregeling WKCZ en de klachtenregeling WKCZ en

Nadere informatie

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Verlof en ontslag FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 V E R L O F E N O N T S L A G Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Verlof tijdens het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis 6 Ontslag na een vrijwillige opname

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenbehandeling. voor cliënten van de Viersprong

Klachtenbehandeling. voor cliënten van de Viersprong Klachtenbehandeling voor cliënten van de Viersprong 2 Voor cliënten in Amsterdam: Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken t.a.v. mevrouw M. Spreij, ambtelijk secretaris Postbus 74077 1070 BB Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten Informatie voor cliënten Inhoud 1 Gedwongen opname door inbewaringstelling 6 1.1 Wanneer kan ik een inbewaringstelling (ibs) krijgen? 6 1.2 Kan ik

Nadere informatie

Klachtenregeling Surplus

Klachtenregeling Surplus Klachtenregeling Surplus Surplus wil graag uw mening horen over de geboden zorg en dienstverlening, ook als u een keer niet zo tevreden bent. Daarom heeft Surplus een klachtenregeling voor cliënten opgesteld.

Nadere informatie

NOTITIE CRISISZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE CRISISZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE CRISISZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is een crisis? 3 Hoofdstuk 2: Algemene procedure crisisopname 3 Hoofdstuk 3: Crisisregelingen

Nadere informatie

Bijgewerkt t/m nr. 33 (5 e NvW d.d. 26 juni 2012)

Bijgewerkt t/m nr. 33 (5 e NvW d.d. 26 juni 2012) Bijgewerkt t/m nr. 33 (5 e NvW d.d. 26 juni 2012) 31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische

Nadere informatie

Toelichting Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz)

Toelichting Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) Toelichting Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) Januari 2015 1 Toelichting Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) Inhoud Voorwoord...3 Uitgangspunt

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 13/3550/GA (tussenbeslissing) betreft: [klager] datum: 2 april 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.32 Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over patiëntenrecht voor patiënten

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. De inbewaringstelling pag 2 2. De rechterlijke machtiging pag 4 3. Na de rechterlijke machtiging:

Nadere informatie

ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen Dagelijkse activiteiten zoals eten en drinken, aan- en uitkleden en persoonlijke hygiëne.

ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen Dagelijkse activiteiten zoals eten en drinken, aan- en uitkleden en persoonlijke hygiëne. 4: Begrippenlijst ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen Dagelijkse activiteiten zoals eten en drinken, aan- en uitkleden en persoonlijke hygiëne. Artikel 60 opname procedure (Wet Bopz) Sommige cliënten

Nadere informatie

Utrecht, 9 september 2011 Kenmerk: 579/YvG Betreft: Wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Utrecht, 9 september 2011 Kenmerk: 579/YvG Betreft: Wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten Utrecht, 9 september 2011 Kenmerk: 579/YvG Betreft: Wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten Geachte Kamerleden, Vanuit haar visie waarde-volle zorg is LOC Zeggenschap

Nadere informatie

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006 De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Den Haag, november 2007 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie KLACHTENREGELING Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 augustus 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) in werking getreden. Deze Wet verplicht zorginstellingen

Nadere informatie

Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn

Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn Naam patiënt:.. Geboortedatum patiënt:... Naam afnemer: Datum afname: Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn 1. Wilsbekwaamheid wordt altijd beoordeeld ter zake een bepaald onderzoek of bepaalde

Nadere informatie

Informatie over gedwongen opname

Informatie over gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Informatie over gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De inbewaringstelling 2.1. Wat is een inbewaringstelling? 2.2. Wanneer kan

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

: Klachtenregeling Cliënten

: Klachtenregeling Cliënten Titel Proceseigenaar Referentie kwaliteitshandboek : Klachtenregeling Cliënten : Raad van Bestuur : 1.3.1 d / 1.4.2 a Verantwoording Dit reglement geeft uitvoering aan de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Recht op een behandelingsplan pag 2 2. Recht op informatie pag 2 3. Toestemming voor behandeling pag 3 4. Middelen of maatregelen

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

Handreiking Huisregels

Handreiking Huisregels Handreiking Huisregels Publicatienummer 705.146 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Utrecht, september 2005 1 Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), instellingen voor dienstverlening

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis 1. Verlof pag 1 2. Ontslag na een vrijwillige opname pag 2 3. Ontslag na een gedwongen opname pag 4 4. Voorwaardelijk ontslag

Nadere informatie

Themabrochure. Clientenrechten

Themabrochure. Clientenrechten Themabrochure Clientenrechten 1 2 Cliëntenrechten: Algemene rechten in de GGz 1. Wat zijn cliëntenrechten? Als u in behandeling komt bij een GGz-instelling of een vrijgevestigde hulpverlener treden er

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie Uw rechten op de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Recht op een behandelingsplan 2 Recht op informatie 2 Toestemming voor behandeling

Nadere informatie

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Het beste uit jezelf Waarom mag je niet altijd doen wat je wilt? Steven is ernstig gehandicapt. Eén van zijn beperkingen is dat hij niet kan praten. Je moet dus goed

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Uw rechten gedurende de gedwongen opname

Uw rechten gedurende de gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Uw rechten gedurende de gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Recht op een behandelingsplan 3. Recht op informatie 3.1. Krijg ik

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Informatie voor cliënten Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Inleiding Als u te maken krijgt met gedwongen opname bij GGZ ingeest, heeft u als cliënt verschillende rechten.

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN

Gedwongen opname. informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN Gedwongen opname informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN 2 G E D W O N G E N O P N A M E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Verlof 2 Ontslag na een vrijwillige opname 2 Ontslag na een gedwongen

Nadere informatie

Klachtencommissie. ARKIN GGZ ingeest Roads B.V. NPI B.V. VVPAO AMC-psychiatrie Sinai Centrum REGLEMENT

Klachtencommissie. ARKIN GGZ ingeest Roads B.V. NPI B.V. VVPAO AMC-psychiatrie Sinai Centrum REGLEMENT Klachtencommissie ARKIN GGZ ingeest Roads B.V. NPI B.V. VVPAO AMC-psychiatrie Sinai Centrum REGLEMENT Gelet op artikel 41 van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Klachtrecht

Nadere informatie

Centrumlocatie. De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie Centrumlocatie De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 De inbewaringstelling 3 De rechterlijke machtiging 6 Na de rechterlijke machtiging: ontslag of verlenging 8 De rechterlijke

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis)

Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis) Zorgleveringsovereenkomst voor een arrangement met verblijf, behandeling en Bopz (psychogeriatrische afdeling verpleeghuis) Naam: Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie verpleeghuis Talma Hof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten

Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten Uitgave augustus 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >>

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> GGzE centrum spoedeisende psychiatrie Opname in de kliniek Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> HEBBEN PSYCHISCHE PROBLEMEN TOT EEN CRISIS GELEID

Nadere informatie

JURIDISCHE ASPECTEN VAN HONGERSTAKINGEN 1 VOORWOORD 2 HET RECHT OP ZELFBESCHIKKING 3 DOORBREKEN VAN EEN HONGERSTAKING

JURIDISCHE ASPECTEN VAN HONGERSTAKINGEN 1 VOORWOORD 2 HET RECHT OP ZELFBESCHIKKING 3 DOORBREKEN VAN EEN HONGERSTAKING JURIDISCHE ASPECTEN VAN HONGERSTAKINGEN 1 VOORWOORD In 2000 bracht de Stichting Mensenrechten en Gezondheidszorg Johannes Wier (JWS) de 3 de editie van de handleiding Honger naar recht; honger als wapen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV KLACHTENREGELING PRO-CURA BV Leiderdorp, Januari 2011 Pagina 1 van 7 INHOUD Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Klachtencommissie... 4 Artikel 3 Aanmelding van een klacht... 4 Artikel

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.34 Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat op welke manier men met verlof of

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Wils (on) bekwaamheid Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten Wat is dat? Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Welke bescherming is mogelijk? Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Centrumlocatie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 Verlof 3 Ontslag na een vrijwillige opname 4 Ontslag na een gedwongen opname 7 Voorwaardelijk ontslag 8 Het ontslagverzoek

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis

De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis De gedwongen opname Niemand wil tegen zijn zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Wet van 29 oktober 1992, tot vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen

Wet van 29 oktober 1992, tot vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen (Tekst geldend op: 08-01-2010) Wet van 29 oktober 1992, tot vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Doorkijkje naar toekomstige wet- en regelgeving in het kader van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Huidige wet- en regelgeving Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie