Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten"

Transcriptie

1 Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier waarmee cliëntervaringen volgens pijler 2B kunnen worden gemeten. In dit document staat, los van de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader, beschreven hoe een meting met de CQI VG plaatsvindt en voor welke doeleinden de CQI VG geschikt is. 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI bedoeld? De CQI voor verstandelijk gehandicapten (CQI VG) is bedoeld om de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap te meten vanuit het perspectief van de cliënt of de ouder/cliëntvertegenwoordiger van de cliënt. De CQI VG heeft betrekking op 3 domeinen: wonen, dagbesteding en ambulante zorg. Het kan voorkomen dat een zorginstelling bijvoorbeeld wel 24-uurszorg verleent en dagbestedinglocaties heeft, maar geen ambulante zorg biedt. De raadpleging heeft dan alleen betrekking op de zorg die de instelling verleent. Daarnaast kan de vragenlijst worden gebruikt om binnen instellingen in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende instellingen. Hoe ziet de CQI VG eruit? Het instrument voor de verstandelijk beperkte cliënten bestaat uit drie vragenlijsten: één over 24-uurszorg/wonen (CQI VG (Wonen)), één over dagbesteding (CQI VG (Dagbesteding)) en één over ambulante zorg (CQI VG (Ambulant)). De CQI VG (Wonen) bestaat uit 55 items, de CQI VG (Dagbesteding) bestaat uit 37 items en de CQI VG (Ambulant) heeft 39 items. Voor ouders/cliëntvertegenwoordigers van verstandelijk beperkte cliënten zijn twee vragenlijsten opgesteld: één over 24-uurszorg/wonen (CQI VG (Wonen_ouders/ cliëntvertegenwoordigers)) en één over dagbesteding (CQI VG (Dagbesteding_ouders/cliëntvertegenwoordigers)). Er is voor ouders/ cliëntvertegenwoordigers geen lijst over ambulante zorg. Uit de pilot bleek dat instellingen vaak geen contact hebben met en/of adres hebben van ouders/cliëntvertegenwoordigers van ambulante cliënten. De CQI VG (Wonen_ouders/cliëntvertegenwoordigers) bestaat uit 83 items, de CQI VG (Dagbesteding_ouders/cliëntvertegenwoordigers) bestaat uit 69 items. De vragenlijsten voor cliënten en ouders/cliëntvertegenwoordigers bestaan uit vragen over diverse thema s als: zorgafspraken, zelfbepaling, belangen, lichamelijk welzijn, psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, sociale relaties, participatie, materieel welzijn, veiligheid, kwaliteit van medewerkers en samenhang in de zorg. Niet alle thema s zijn van toepassing bij elk zorgtype. Elke vragenlijst heeft een open vraag naar verbetermogelijkheden of andere opmerkingen. Ook worden enkele persoonsgegevens van de cliënt en/of ouder/ 1

2 cliëntvertegenwoordiger gevraagd. De vragenlijsten die mondeling worden afgenomen (CQI VG (Wonen) en CQI VG (dagbesteding) eindigen met een aantal evaluatievragen die de interviewer dient in te vullen. De vragenlijsten zijn in Word versie te downloaden op onze website, bij CQ-index > CQI Vragenlijsten. LET OP: Wijzigingen aan de ouder/cliëntvertegenwoordiger vragenlijsten mogen alleen worden aangebracht met toestemming van het ITS. Aan de ouder/cliëntvertegenwoordiger vragenlijsten mogen eventueel aanvullende vragen worden toegevoegd. Vanwege de specifieke eisen die aan een vraag en antwoord en aan de lengte van de vragenlijst voor cliënten met een verstandelijke beperking worden gesteld is besloten dat aan de vragenlijsten voor cliënten geen extra vragen mogen worden toegevoegd. Welke verschillen tussen instellingen kan ik met de CQI VG in kaart brengen? In het ITS-onderzoek met de CQI VG zijn statistisch significante verschillen tussen instellingen gevonden. De CQI VG kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in deze verschillen. Voor de cliëntenlijsten geldt dit voor de volgende thema s: Dagbesteding: zorgafspraken, psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, cliënt veiligheid en kwaliteit van medewerkers. Wonen: zorgafspraken en ondersteuningsplan, zelfbepaling, belangen, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke relaties, participatie en toegang tot de samenleving, materieel welzijn, cliëntveiligheid, kwaliteit van medewerkers en samenhang in zorg en ondersteuning. Ambulant: belangen, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden en kwaliteit van medewerkers. Voor de lijsten voor ouders/cliëntvertegenwoordigers geldt dit voor de volgende thema s: Wonen: zorgafspraken en ondersteuningsplan, zelfbepaling, belangen, lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke relaties, participatie en toegang tot de samenleving, materieel welzijn, cliëntveiligheid, kwaliteit van medewerkers en samenhang in zorg en ondersteuning. Ook op de volgende losse items zijn statistisch significante verschillen gevonden tussen instellingen: welk cijfer geeft u de hulp die de cliënt krijgt vanuit de woonvorm?, welk cijfer geeft u <naam organisatie>? en zou u <naam organisatie> bij anderen aanbevelen?. Dagbesteding: zorgafspraken en ondersteuningsplan, zelfbepaling, belangen, psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, cliëntveiligheid, kwaliteit van medewerkers en samenhang in zorg en ondersteuning. Ook op de volgende losse items zijn statistisch significante verschillen gevonden tussen instellingen: welk cijfer geeft u de hulp die de cliënt krijgt op het dagcentrum?, welk cijfer geeft u <naam organisatie>? en zou u <naam organisatie> bij anderen aanbevelen?. Welke schalen bevat de CQI VG? De schalen van de CQI VG zijn weergegeven op de volgende pagina. Over deze schalen kunnen schaalscores worden berekend zoals omschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 07 en WIS

3 CQ-index VG Schalen wonen dagbesteding ambulant ouders/cliëntvert. wonen Psychisch Welbevinden ouders/ cliëntvert. dagbesteding Belangen Persoonlijke Ontwikkeling Zorgafspraken Zelfbepaling Kwaliteit van medewerkers Samenhang in de zorg Lichamelijk welbevinden Sociale relaties Participatie Materieel welzijn Let op: Vraag 19 van de schaal Belangen in de CQI VG (Dagbesteding) moet eerst omgecodeerd worden naar nee = 1/ja = 3 voordat de schaalscore berekend kan worden. Vraag 33 van de schaal Belangen in de CQI VG (Wonen) moet eerst omgecodeerd worden naar nee = 1/ja = 3 voordat de schaalscore berekend kan worden. Vraag 38 van de schaal Persoonlijke Ontwikkeling in de CQI VG (Wonen) moet eerst omgecodeerd worden naar nee = 1/ja = 3 voordat de schaalscore berekend kan worden. Van alle vragen met de antwoordcategorie nvt moet deze antwoordcategorie omgezet worden in een missende waarde. 3

4 Waar kan ik informatie vinden over de ontwikkeling van de CQI VG? De CQI VG is ontwikkeld door het ITS. Door het ITS is over de ontwikkeling van de vragenlijst een publicatie geschreven. Het rapport over de ontwikkeling van de CQI VG kunt u downloaden. Het ITS heeft ook werkinstructies (werkinstructies voor meetbureaus; werkinstructies voor coördinatoren) geschreven voor het uitvoeren van een meting met de CQI VG. De ITS werkinstructies kunnen als naslagwerk dienen. De vragenlijstspecifieke werkinstructie opgesteld door het voormalige CKZ is echter leidend. Tenslotte heeft het ITS ook een rapport geschreven over het discriminerend vermogen van de CQI VG die u kunt downloaden onze website, bij CQ-index > CQI Vragenlijsten. 4

5 2. Algemene informatie Moet een meting met de CQI VG aangemeld worden bij het Kwaliteitsinstituut? Een meting die landelijk verplicht moet worden uitgevoerd, moet aangemeld worden bij het Kwaliteitsinstituut. Meer informatie over het aanmelden van een CQI meting en het aanmeldingsformulier is te vinden op onze website, bij CQ-index > meten met de CQ-index. Moet bij een meting met de CQI VG een meetverantwoording bijgehouden worden? Ook het bijhouden van een meetverantwoording is alleen vereist als er sprake is van een landelijke verplichte meting. Meer informatie over de meetverantwoording en de toepassing ervan is te vinden op onze website, bij CQ-index > meten met de CQ-index. Wanneer mag van de CQI richtlijnen afgeweken worden? De richtlijnen zijn bedoeld om zoveel mogelijk tot standaardisatie te komen. Als in de praktijk blijkt dat het om welke reden dan ook niet mogelijk is om bepaalde onderdelen van de richtlijnen te volgen, of bij onduidelijkheden in de richtlijnen kan het Kwaliteitsinstituut om advies worden gevraagd. Dat kan door uw vragen te stellen via onze website. Bij een landelijke meting moeten afwijkingen van de richtlijnen gemeld worden bij de TTP. In overleg met de TTP kunnen de te nemen stappen worden bepaald. 5

6 3. Het uitvoeren van een meting met de CQI VG Hoe groot moet de steekproef zijn bij een meting met de CQI VG? Als er sprake is van een meting bij één enkele instelling of organisatie, dan moeten de volgende hoeveelheden cliënten of ouders/cliëntvertegenwoordigers worden aangehouden. Per organisatorische eenheid dienen er minimaal: 45 afgeronde interviews met cliënten 24-uurszorg/wonen (conform de inclusiecriteria) te worden afgenomen 45 afgeronde interviews met cliënten met dagbesteding (conform de inclusiecriteria) te worden afgenomen 150 ambulante cliënten (conform de inclusiecriteria) aangeschreven te worden. 150 ouders/cliëntvertegenwoordigers van cliënten 24-uurszorg/wonen aangeschreven te worden 150 ouders/cliëntvertegenwoordigers van cliënten met dagbesteding aangeschreven te worden Als het doel van de meting is om de prestaties van verschillende instellingen te vergelijken, dan zijn dezelfde hoeveelheden nodig, behalve voor de CQI VG (Wonen). Het aantal afgeronde interviews (45) moet worden verhoogd naar 90. Voor de CQ-index VG wordt bij voorkeur de structuur van Organisatorische Eenheden (OE s) gebruikt. Per OE wordt 1 zorgtype (wonen, dagbesteding of ambulant) uitgevraagd. Elke OE bestaat uit Informatie Eenheden. Deze Informatie Eenheden worden ook ingezet voor de Zorg Inhoudelijke (ZI) meting. Alle IE s moeten vertegenwoordigd zijn in de aangemaakte OE s. Voor een uitgebreide beschrijving en voorbeelden van IE s en OE s verwijzen wij u naar het document Concerninrichting VG van ITS. Hoeveel instellingen moeten deelnemen bij een vergelijkend onderzoek met de CQI VG? Als het doel van de meting is om de prestaties van verschillende instellingen te vergelijken, dan is het wenselijk om 20 of meer instellingen mee te laten werken aan het onderzoek (zie het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS 07.02). Hoe trek ik een steekproef bij een meting met de CQI VG? Bij het trekken van een steekproef dienen de richtlijnen beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 02 gevolgd te worden (en WIS bij mondelinge dataverzameling). Instellingen die met de CQI VG willen gaan werken, kunnen één of meerdere steekproeven trekken van cliënten met een verstandelijke beperking die ambulante zorg ontvangen, naar een centrum voor dagbesteding gaan of op een woonvorm wonen. Of er kan een steekproef worden getrokken uit de ouders/cliënt vertegenwoordigers van de cliënt. Voor de CQI-lijsten gelden de volgende in- en exclusiecriteria: Cliëntenlijsten CQI VG (Wonen) Cliënten worden geselecteerd wanneer zij: 18 jaar of ouder zijn. 6

7 24-uurszorg/wonen ontvangen. Een cliënt kan meerdere typen zorg ontvangen en dus in meerdere bestanden voorkomen. Leidend is de zorg die de cliënt daadwerkelijk krijgt en niet waarvoor de cliënt geïndiceerd is. tenminste 2 jaar hebben deelgenomen (hoeft niet te zijn afgerond) aan VSO-ZMLK onderwijs of ander speciaal onderwijs (exclusief ZMOK onderwijs). De volgende cliënten worden uitgesloten van deelname: cliënten met SGLVG/SGEVG en cliënten met een matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking cliënten waarvan de ouder(s)/cliëntvertegenwoordiger(s) bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan het onderzoek. cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. CQI VG (Dagbesteding) Cliënten worden geselecteerd wanneer zij: 18 jaar of ouder zijn. zorg voor dagbesteding ontvangen. Een cliënt kan meerdere typen zorg ontvangen en dus in meerdere bestanden voorkomen. Leidend is de zorg die de cliënt daadwerkelijk krijgt en niet waarvoor de cliënt geïndiceerd is. tenminste 2 jaar hebben deelgenomen (hoeft niet te zijn afgerond) aan VSO-ZMLK onderwijs of ander speciaal onderwijs (exclusief ZMOK onderwijs). De volgende cliënten worden uitgesloten van deelname: cliënten met SGLVG/SGEVG en cliënten met een matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking cliënten waarvan de ouder(s)/cliëntvertegenwoordiger(s) bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan het onderzoek. cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. CQI VG (Ambulant) Cliënten worden geselecteerd wanneer zij: 18 jaar of ouder zijn. ambulante zorg ontvangen. Een cliënt kan meerdere typen zorg ontvangen en dus in meerdere bestanden voorkomen. Leidend is de zorg die de cliënt daadwerkelijk krijgt en niet waarvoor de cliënt geïndiceerd is. tenminste 2 jaar hebben deelgenomen (hoeft niet te zijn afgerond) aan VSO-ZMLK onderwijs of ander speciaal onderwijs (exclusief ZMOK onderwijs). De volgende cliënten worden uitgesloten van deelname: cliënten met SGLVG/SGEVG en cliënten met een matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking cliënten waarvan de ouder(s)/cliëntvertegenwoordiger(s) bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan het onderzoek. cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. 7

8 Lijsten voor ouders/cliëntvertegenwoordigers CQI VG (Wonen_ouder/cliëntvertegenwoordiger) Cliënten worden geselecteerd wanneer zij: 18 jaar of ouder zijn. 24-uurszorg/wonen ontvangen. Een cliënt kan meerdere typen zorg ontvangen en dus in meerdere bestanden voorkomen. Leidend is de zorg die de cliënt daadwerkelijk krijgt en niet waarvoor de cliënt geïndiceerd is. De volgende cliënten worden uitgesloten van deelname: cliënten waarvan de ouder(s)/cliëntvertegenwoordiger(s) bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan het onderzoek. cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. CQI VG (Dagbesteding ouder/cliëntvertegenwoordiger) Cliënten worden geselecteerd wanneer zij: 18 jaar of ouder zijn. zorg voor dagbesteding ontvangen. Een cliënt kan meerdere typen zorg ontvangen en dus in meerdere bestanden voorkomen. Leidend is de zorg die de cliënt daadwerkelijk krijgt en niet waarvoor de cliënt geïndiceerd is. De volgende cliënten worden uitgesloten van deelname: cliënten waarvan de ouder(s)/cliëntvertegenwoordiger(s) bezwaar hebben gemaakt tegen deelname aan het onderzoek. cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. LET OP: Voor de zorgtypes 24uurszorg/wonen en dagbesteding kan één licht verstandelijk gehandicapte cliënt in twee populatiebestanden voorkomen. In die voor de mondelinge interviews en in die voor schriftelijke vragenlijsten voor ouders/cliëntvertegenwoordigers. Niet alle instellingen registreren van cliënten of en welk onderwijs wordt gevolgd. Als dat zo is kan het inclusiecriterium tenminste 2 jaar deelname aan speciaal onderwijs niet worden toegepast. In dat geval zal het ontwikkelingsniveau van cliënten individueel moeten worden beoordeeld. Individuele beoordeling vindt alleen plaats bij cliënten die in de steekproef zijn opgenomen. Gedurende de gehele dataverzameling kunnen ouders/cliëntvertegenwoordigers bezwaar indienen tegen deelname van cliënten aan het onderzoek. Deze cliënten dienen dan onmiddellijk verwijderd te worden uit de bestanden middels de zogenaamde RIP lijsten. 8

9 Hoe gaat de dataverzameling met de CQI VG in zijn werk? De vragenlijsten voor cliënten voor wonen en dagbesteding zijn bedoeld voor mondelinge afname. Ter ondersteuning is hiervoor door Bureau Beeldwerk van Stichting De Driestroom beeldmateriaal ontwikkeld. Wanneer in de cliëntenraadpleging tijdens een mondeling gesprek de cliënt geen antwoord kan geven op de vragen over persoonsgegevens wordt aan de cliënt toestemming gevraagd om de gegevens aan de begeleider te vragen. De vragenlijst voor ambulante cliënten wordt schriftelijk afgenomen en kent geen beeldmateriaal. De vragenlijsten voor ouders/cliëntvertegenwoordigers worden schriftelijk afgenomen. Een cliënt of ouder/cliëntvertegenwoordiger wordt in de raadpleging slechts eenmaal bevraagd. Ook wanneer de cliënt meer dan één type zorg ontvangt van de zorginstelling. Een belangrijke afwijking van het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen is dat bij schriftelijke afname niet de Dillman methode aangehouden wordt. Na het versturen van de vragenlijst wordt na 3 weken een reminder gestuurd. De cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld ontvangen ook een bedankbriefje. Week 0: vragenlijsten versturen (envelop gevuld met begeleidende brief, vragenlijst en retourenvelop aan alle respondenten). Week 3: reminder vragenlijsten versturen aan non-respondenten. Week 6: bedankbrief versturen aan respondenten. Hoe gaat de data-invoer bij de CQI VG in zijn werk? De vragenlijsten kunnen op twee manieren ingevoerd worden in een databestand: handmatig of elektronisch. De CQI richtlijnen bevelen aan om de vragenlijsten elektronisch in te voeren. Het resultaat bij beide methoden is een databestand met op iedere regel het enquêtenummer en de bijbehorende antwoorden op de enquêtevragen. In dit bestand komen gegevens over een natuurlijk persoon zoals naam, adres en woonplaats niet voor. Hierdoor ontstaat het ruwe responsbestand. In het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS staat beschreven welke stappen uitgevoerd moeten worden om de kwaliteit van de datainvoer te controleren en in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS staat beschreven hoe databestanden op te leveren. Hoe gaat de opschoning van de gegevens bij de CQI VG in zijn werk? De stappen die uitgevoerd moeten worden voor het opschonen van het databestand staan beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 06. Het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS en BIJ zijn daarnaast relevant voor de opschoning bij schriftelijke dataverzameling, WIS en BIJ zijn relevant voor de opschoning bij mondelinge dataverzameling. Hieronder worden de stappen genoemd waarbij enkele stappen voor de CQI VG nader gespecificeerd zijn. Het nauwkeurig en in de beschreven volgorde opvolgen van onderstaande stappen is noodzakelijk en alle stappen dienen door het meetbureau of de instelling zorgvuldig gedocumenteerd te worden in de meetverantwoording. De hier beschreven opschoning dient ook plaats te vinden voordat resultaten eventueel worden teruggekoppeld aan de gehandicaptenzorg aanbieder. 1 Controle 1.1 Check op kwaliteit van de data-invoer 1.2 Controle op dubbel ingevoerde respondenten/vragenlijsten 9

10 2 Mensen verwijderen die ten onrechte zijn aangeschreven 2.1 verwijderen van lijsten retour wegens overleden 2.2 verwijderen van lijsten onbestelbaar retour 2.3 verwijderen van respondenten die niet tot de doelgroep behoren De volgende respondenten behoren niet tot de doelgroep en dienen verwijderd te worden: CQI VG (Ambulant): - Respondenten die op vraag 1 geen hebben beantwoord óf respondenten die vraag 1, 2 én 3 niet hebben ingevuld/hebben beantwoord met onbekend. - Respondenten die op vraag 28 jonger dan 18 jaar hebben ingevuld. CQI VG (Wonen_Ouder/cliëntvertegenwoordiger): - Respondenten die bij vraag 2 aangeven dat hun kind of cliënt niet in een woonvorm woont. - Respondenten die bij vraag 3 aangeven dat hun kind of cliënt jonger dan 18 is. CQI VG (Dagbesteding_Ouder/cliëntvertegenwoordiger): - Respondenten die bij vraag 2 aangeven dat hun kind of cliënt niet naar de dagbesteding gaat. - Respondenten die bij vraag 3 aangeven dat hun kind of cliënt jonger dan 18 is. 3 Mensen verwijderen die wel behoren tot de doelgroep, maar die de vragenlijst onvoldoende of niet op de juiste manier hebben ingevuld 3.1 verwijderen lege cases 3.2 Verwijderen van respondenten die de vragen niet zelf hebben beantwoord Respondenten dienen verwijderd te worden wanneer zij: - Bij de vraag Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? ja invullen (vraag 36 in de CQI VG (Ambulant), vraag 81 in de CQI VG (Wonen_Ouders/ cliëntvertegenwoordigers) en vraag 67 in de CQI VG (Dagbesteding_Ouders/ cliëntvertegenwoordigers ) en op de vraag Hoe heeft die persoon u geholpen? (vraag 38 in de CQI VG (Ambulant), vraag 82 in de CQI (VG Wonen_Ouders/cliëntvertegenwoordigers) en vraag 68 in de CQI VG (dagbesteding_ouders/cliëntvertegenwoordigers)) heeft de vragen in mijn plaats beantwoord invullen. - Op de vraag Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? ja antwoorden en de vraag Hoe heeft die persoon u geholpen? niet ingevuld hebben. 3.3 Controle screenervragen en vervolgvragen Een screenervraag geeft aan of vervolgvragen van toepassing zijn. Als de respondent op de screenervraag aangeeft dat de vervolgvragen niet van toepassing zijn of als de respondent de screenervraag niet heeft ingevuld, dan worden eventuele antwoorden op de vervolgvragen gehercodeerd in een missende waarde. Cliëntenlijsten: De volgende items zijn screenervragen in de CQI VG (Wonen): 11, 18, 19, 36, 40 en 43. De volgende items zijn screenervragen in de CQI VG (Dagbesteding): 2, 3 en 25. De volgende items zijn screenervragen in de CQI VG (Ambulant): 1, 8, 13, 14 en 36. Lijsten voor ouders/cliëntvertegenwoordigers De volgende items zijn screenervragen in de CQI VG (Wonen_Ouders/ cliëntvertegenwoordigers): 17, 19, 25, 33, 35, 38, 39, 48, 63, 66 en

11 De volgende items zijn screenervragen in de CQI VG (Dagbesteding_Ouders/ cliëntvertegenwoordigers): 17, 24, 26, 28, 37, 50, 52 en Verwijderen van respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord Respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord moeten gemarkeerd worden. Het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen stelt dat minimaal 50% van de sleutelvragen beantwoord moet zijn. Hieronder wordt aangegeven per vragenlijst welke vragen sleutelvragen zijn en hoeveel er dan minimaal beantwoord moeten zijn. Cliëntenlijsten: CQI VG (Wonen): 1-11, 13-18, 22-36, 38-40, 42, 43, minimaal 24 vragen dienen beantwoord te zijn. CQI VG (Dagbesteding): 1, 2, 6-25, Minimaal 16 vragen dienen beantwoord te zijn. CQI VG (Ambulant): 1-8, 10-13, Minimaal 16 vragen dienen beantwoord te zijn. Lijsten voor ouders/cliëntvertegenwoordigers CQI VG Wonen_Ouders/cliëntvertegenwoordigers: 1-17, 19, 21-25, 29-33, 35, 37, 38, 44-48, 50-63, 65, 66, Minimaal 33 vragen dienen beantwoord te zijn. CQI VG Dagbesteding_Ouders/cliëntvertegenwoordigers: 1-17, 20-24, 26, 28, 32-37, 39-50, 52, Minimaal 29 vragen dienen beantwoord te zijn. 3.5 Verwijderen van respondenten bij wie één of meer van de variabelen voor casemix adjustment missing is Als instellingen met elkaar vergeleken worden, dan moeten van de respondenten alle casemix variabelen bekend zijn. In de CQI VG wordt gevraagd naar de volgende case-mix variabelen: Cliëntenlijsten: CQI VG (Wonen): leeftijd cliënt, opleidingsniveau cliënt CQI VG (Dagbesteding): leeftijd cliënt CQI VG (Ambulant): leeftijd cliënt, geslacht cliënt Lijsten voor ouders/cliëntvertegenwoordigers CQI VG Wonen_Ouders/cliëntvertegenwoordigers: leeftijd cliënt, mate verstandelijke beperking cliënt, ervaren gezondheid ouder, opleidingsniveau ouder CQI VG Dagbesteding_Ouders/cliëntvertegenwoordigers: leeftijd cliënt, mate verstandelijke beperking cliënt, ervaren gezondheid ouder, Respondenten die één of meer van de bijbehorende vragen niet ingevuld hebben dienen verwijderd te worden. Ook respondenten die bij de vraag naar opleiding anders, namelijk hebben aangevinkt moeten verwijderd worden. Hoe zien de analyses bij een meting met de CQI VG eruit? Het analyseren van gegevens verzameld met de CQI VG bestaat uit een aantal stappen. De richtlijnen voor het uitvoeren van de responsanalyses staan beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS Het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 07 en WIS beschrijven hoe vervolgens per vraag en per schaal/kwaliteitsdimensie CQI scores berekend kunnen worden. Bij het vergelijken van instellingen moeten de richtlijnen beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQImetingen WIS gevolgd worden. 11

12 Hoe ziet de case-mix adjustment eruit bij de CQI VG? In de vergelijkende analyses dient bij de CQI VG gecorrigeerd te worden voor de volgende variabelen (de zogenaamde case-mix adjusters): CQI VG_Dagbesteding: leeftijd cliënt CQI VG_Wonen: leeftijd cliënt, opleidingsniveau cliënt CQI VG_Ambulante hulp: leeftijd cliënt, geslacht cliënt CQI VG_Dagbesteding_Ouders/Cliëntvertegenwoordigers: leeftijd cliënt, mate verstandelijke beperking cliënt, ervaren gezondheid ouder CQI VG_Wonen_Ouders/Cliëntvertegenwoordigers: leeftijd cliënt, mate verstandelijke beperking cliënt, ervaren gezondheid ouder, opleidingsniveau ouder Het toepassen van case-mix adjustment kan behalve bij het vaststellen van de schaalgemiddelden, ook bij het vaststellen van gemiddelden van losse items plaatsvinden. Hieronder staat aangegeven welke vragen van de CQI VG gecorrigeerd dienen te worden. Bij de volgende vragen moet case-mix adjustment toegepast worden: CQI VG_Dagbesteding: 4, 5, 8, 9, 11-13, 15-19, en Let op: bij de vragen 8, 9, 25 en 26 staan extra antwoordcategorieën zoals weet niet en niet van toepassing. Deze antwoordcategorieën moeten eerst omgecodeerd worden in missende waarden voordat de case-mix adjustment toegepast kan worden. CQI VG_Wonen: 7, 8, 10-13, 16, 17, 19-21, 23-26, 28-32, 37, 39, 41 en 44. Let op: bij de vragen 8, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 37, 39 en 41 staan extra antwoordcategorieën zoals weet niet en niet van toepassing. Deze antwoordcategorieën moeten eerst omgecodeerd worden in missende waarden voordat de case-mix adjustment toegepast kan worden. CQI VG_Ambulante hulp: 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19 en Let op: bij de vragen 7, 9, 11 en 12 staan extra antwoordcategorieën zoals weet niet en niet van toepassing. Deze antwoordcategorieën moeten eerst omgecodeerd worden in missende waarden voordat de case-mix adjustment toegepast kan worden. CQI VG_Dagbesteding_Ouders/Cliëntvertegenwoordigers: 12, 14-23, 25, 27, 29-32, 34, 35, 38-49, 51 en Let op: De antwoordcategorieën weet niet en niet van toepassing moeten eerst omgecodeerd worden in missende waarden voordat de case-mix adjustment toegepast kan worden. CQI VG_Wonen_Ouders/Cliëntvertegenwoordigers: 9, 10, 13-16, 18, 20-37, 39-43, 45, 46, 49-61, 64, 65 en Let op: De antwoordcategorieën weet niet en niet van toepassing moeten eerst omgecodeerd worden in missende waarden voordat de case-mix adjustment toegepast kan worden. De overige vragen dienen niet gecorrigeerd te worden voor case-mix adjusters. Hoe zien de rapportages over een meting met de CQI VG eruit? De vorm van de rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door de achterliggende doelstelling bij de meting met de CQI VG. In het Handboek Eisen en 12

13 Werkwijzen CQI-metingen WIS & WIS worden de richtlijnen en aanbevelingen voor drie soorten rapportages besproken: zorginkooprapportage voor verzekeraars, kwaliteitsrapportage voor zorgaanbieders en keuze-informatie voor (toekomstige) zorggebruikers. Het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS geeft meer informatie over de verschillende typen metingen en de bijbehorende vorm van rapporteren. Om bij een rapportage de anonimiteit van de respondenten te waarborgen moet per instelling van minimaal 10 respondenten een ingevulde CQI VG beschikbaar en bruikbaar zijn. 13

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden Werkinstructies voor het meten met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De geeft informatie over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ. Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ

Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ. Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ Werkinstructies voor de ambulante GGZ &VZ 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kortdurende ambulante GGZ & VZ is bedoeld om de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Begeleid Zelfstandig geeft informatie over de kwaliteit van het begeleid zelfstandig wonen gezien vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Beschermd Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Beschermd Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Beschermd Wonen geeft informatie over de kwaliteit van het beschermd wonen gezien vanuit het perspectief van de cliënt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Klinische GGZ & VZ

Werkinstructies voor de CQI Klinische GGZ & VZ Werkinstructies voor de CQI Klinische GGZ &VZ 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Klinische GGZ & VZ is bedoeld om de kwaliteit van de klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG)

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG) Werkinstructies voor CQI Vertegenwoordigers van Bewoners van Verpleeg- en Verzorgingshuizen voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Vertegenwoordigers van Bewoners bedoeld? De CQI

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Palliatieve Zorg

Werkinstructies voor de CQI Palliatieve Zorg Werkinstructies voor de 1. Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Palliatieve Zorg is een vragenlijst bedoeld om de ervaren kwaliteit van de palliatieve zorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ i.o. 1 Voorwoord. Versie: 1.1 d.d. : augustus 2013

Werkinstructies voor de verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ i.o. 1 Voorwoord. Versie: 1.1 d.d. : augustus 2013 1 Voorwoord Voor u liggen de werkinstructies CQ-index voor de kortdurende ambulante GGZ en VZ. Deels bekend, deels nieuw, omdat u inmiddels gebruik kunt maken van de nieuw ontwikkelde verkorte CQi kortdurende

Nadere informatie

CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant

CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant CQI clientenonderzoek Sjaloom Zorg Cliënten Ambulant Meting mei 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. Onderzoeksopzet.... Responsoverzicht...0. Resultaten op de vragen... 4. Resultaten per kwaliteitsdimensie...5

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009

Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009 Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009 Schoning van data, schaalanalyses en vergelijking van de instellingen NIVEL: J.C. Booij N.C. Zwijnenberg L. Koopman L.S. van der Hoek D. de Boer

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T Schoning van data, schaalanalyses en casemixadjustment Dolf de Boer Olga Damman Diana Delnoij Inhoud 1 Inleiding 3 2 Opschoning 4 3 Schaalanalyses 8 4

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Nijmegen. 2011 C.M.S. Huijben J.

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Nijmegen. 2011 C.M.S. Huijben J. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Nijmegen 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra 2011 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Arnhem. 2011 C.M.S. Huijben J.

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Arnhem. 2011 C.M.S. Huijben J. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dagbesteding-Interviews met cliënten De Driestroom Arnhem 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra 2011 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen - Cliëntvertegenwoordigers De Driestroom. 2011 L. Keur C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen - Cliëntvertegenwoordigers De Driestroom. 2011 L. Keur C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen - Cliëntvertegenwoordigers De Driestroom 2011 L. Keur C.M.S. Huijben 2011 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Stichting de Linde september 212 DEEL I Publicatie van

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Begeleid Werken Driestroom

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Begeleid Werken Driestroom Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Begeleid Werken Driestroom 2012 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Par tners 2012 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

CE-index. Verstandelijke Gehandicaptenzorg. Meetverantwoording cliëntenraadpleging

CE-index. Verstandelijke Gehandicaptenzorg. Meetverantwoording cliëntenraadpleging CE-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Meetverantwoording cliëntenraadpleging Maart 2010 ii CE-index Verstandelijk Gehandicaptenzorg Meetverantwoording cliëntenraadpleging iii Projectnummer: 34000394

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen Interviews met cliënten De Driestroom. 2011 L. Keur C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen Interviews met cliënten De Driestroom. 2011 L. Keur C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Wonen Interviews met cliënten De Driestroom 2011 L. Keur C.M.S. Huijben 2011 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Verstandelijke Gehandicaptenzorg SOVAK september oktober 211 Raadpleging onder cliënten

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG In opdracht van ZuidOostZorg Stationsweg 76 8401 DT Gorredijk www.zuidoostzorg.nl (0513) 521400 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het wonen bij Osira Amstelring?

Wat vinden uw cliënten van het wonen bij Osira Amstelring? Wat vinden uw cliënten van het wonen bij? -onderzoek naar ervaringen met lichamelijke gehandicaptenzorg Utrecht, december '11 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal Werkinstructie Qualizorg GGz-portal versie 1.1 Zorgaanbieder 5 mei 2015 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Rapportages inzien... 4 Account wijzigen... 7 Inloggen Heeft uw GGZ-instelling CQI-gegevens laten aanleveren

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding?

Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? Wat vinden uw cliënten van de dagbesteding? -onderzoek naar ervaringen met Gehandicaptenzorg L.G. Bosman M.M.E. Cornelissen, MSc. drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument

Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument Deel 1: Steekproeftrekking en dataverzameling Eindredactie: Herman Sixma Michelle Hendriks Dolf de Boer Diana

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd

Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

CQ-index Rughernia: onderzoek naar het discriminerend vermogen Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten met rughernia

CQ-index Rughernia: onderzoek naar het discriminerend vermogen Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten met rughernia CQ-index Rughernia: onderzoek naar het discriminerend vermogen Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten met rughernia L. Koopman E. Bloemendal J. Rademakers ISBN 978-90-6905-992-1

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0 Handle with Care Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg Versie 1.0 ActiZ Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Telefoon 030 2739393

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQ-index Hoortoestellen 2010

CQ-index Hoortoestellen 2010 CQ-index Hoortoestellen 00 Psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen NIVEL: J.C. Booij T. Sibma T. Oosterhuis L.S. van der Hoek J. Rademakers M. Hendriks CKZ: D. Delnoij NVVS: A. van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie