STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2"

Transcriptie

1 Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus AE VOORSCHOTEN

2 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF. 1 KENNISGEVING 2 MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE REACTIES:. 3 NUMERIEK OVERZICHT.. 3 ALFABETISCH OVERZICHT ORGANISATIES. 4 INSPRAAKREACTIES NUMMERS 1 TOT EN MET 20 5 Mei 2010

3 WOORD VOORAF Algemeen Van vrijdag 26 maart 2010 tot en met donderdag 6 mei 2010 heeft de Startnotitie voor een besluit- en plan-m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen ter inzage gelegen. Op grond van de Wet milieubeheer is een ieder in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze op de inhoud van de startnotitie schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken. Op de Startnotitie voor een besluit- en plan-m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven- Vlissingen zijn in totaal 42 inspraakreacties binnengekomen. Hiervan zijn 20 reacties uniek en in deze bundel opgenomen. U kunt de bundel downloaden van Registratie en verwerking De ontvangen reacties zijn geregistreerd en aan de insprekers is een ontvangstbevestiging toegezonden. Verder heeft Bureau Energieprojecten de initiatiefnemer en degenen die bij het besluitvormingsproces zijn betrokken, tussentijds op de hoogte gebracht van de ontvangen inspraakreacties. Dit zijn de betrokken beleidsambtenaren bij het ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, C.GEN en de Commissie voor de milieueffectrapportage, die de ministers en gedeputeerde staten adviseert over de inhoud van het Milieueffectrapport (MER). Op deze manier zijn zij in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd over de inhoud van de inspraakreacties. De inspraakreacties zijn integraal in deze bundel opgenomen. Verdere procedure Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat de richtlijnen vast voor het besluit-mer. In deze richtlijnen wordt vastgelegd welke informatie in het besluit-mer opgenomen dient te worden. Gezien de MERregelgeving wijzigt per 1 juli 2010 wijzen wij erop dat voor het besluit-mer de oude MERregelgeving geldt, terwijl voor het plan-mer de nieuwe regelgeving zal gaan gelden. Wanneer de Minister van EZ en de Minister van VROM het plan-mer hebben opgesteld en C.GEN het besluit-mer heeft opgesteld, zullen deze samen met de ontwerpbesluiten waarop deze betrekking hebben, ter inzage worden gelegd. Eenieder kan hierop zijn of haar zienswijze geven. Er zal een kennisgeving worden geplaatst in de Staatscourant, in regionale en in huis-aan-huisbladen. Eerdere insprekers worden per brief op de hoogte gesteld.

4 Kennisgeving Nogmaals inspraak startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen Met ingang van vrijdag 26 maart 2010 tot en met donderdag 6 mei 2010 ligt de startnotitie voor een besluit- en plan-m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen ter inzage. Op grond van de Wet milieubeheer doorloopt deze startnotitie een inspraakprocedure. Achtergrond De onafhankelijke investeerder in elektriciteitscentrales C.GEN N.V. uit Antwerpen België (hierna: C.GEN) wil een centrale bouwen in het haven- en industriegebied (Sloehaven) in Vlissingen en Borsele. Deze centrale zal een vermogen hebben van maximaal 800/900 MW. C.GEN doet dit om in de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien en om een deel van de verouderde Nederlandse elektriciteitscentrales te vervangen. Het voorgenomen initiatief ligt nabij het Natura 2000-gebied Westerschelde. De Ministers van Economische Zaken (hierna: EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: VROM) zullen samen besluiten over de locatie van de nieuwe centrale. De centrale wordt gebouwd en geëxploiteerd door C.GEN. Borssele/Vlissingen (haven- en industriegebied) is in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) opgenomen als locatie voor een elektriciteitscentrale. - de achtergronden van de nieuwe elektriciteitscentrale; - de verschillende locatiealternatieven die in het MER onderzocht zullen worden; - de milieuaspecten voor de verschillende locatiealternatieven die in het MER in beeld gebracht zullen worden. Waar kunt u de startnotitie inzien? De startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen kunt u met ingang van vrijdag 26 maart tot en met donderdag 6 mei 2010 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties: - Ministerie van Economische Zaken, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, telefoon ; - Gemeente Vlissingen, Gemeentehuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen, telefoon ; - Gemeente Middelburg, Stadskantoor, Kanaalweg 3, Middelburg, telefoon ; - Gemeente Borsele, Gemeentehuis, Stenevate 10, Heinkenszand, telefoon N254 N254 Nieuwdorp De startnotitie is ook op het internet beschikbaar: onder het kopje energiecentrales; C.GEN centrale Sloehaven. Sloehaven Quarleshaven Kraaijerthaven Scaldiahaven N62 Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? De Ministers van EZ en VROM nodigen eenieder uit mondeling of schriftelijk te reageren op de startnotitie. Tot en met 6 mei 2010 kunt u aangeven wat volgens u in het MER onderzocht moet worden. van Cittershaven N62 Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan: Inspraakpunt C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen Bureau Energieprojecten Postbus AC DEN HAAG Milieueffectrapportage en besluitvorming Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de ruimtelijke besluitvorming plaatsvindt door middel van een zogeheten rijksinpassingsplan. Dit plan wordt vastgesteld door de Ministers van VROM en van EZ samen. In het rijksinpassingsplan wordt de locatie van de nieuwe elektriciteitscentrale met eventueel een nieuwe verbinding op het hoogspanningsnet vastgelegd. Tevens zijn onder andere een milieuvergunning, die afgegeven zal worden door Gedeputeerde Staten van Zeeland (hierna: provincie Zeeland) en een waterwetvergunning, die afgegeven zal worden door de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: Rijkswaterstaat) nodig voor deze elektriciteitscentrale. Ter voorbereiding van het rijksinpassingsplan, de milieuvergunning en de waterwetvergunning zullen de Minister van EZ samen met de Minister van VROM een plan-mer en zal C.GEN een Besluit-MER (milieueffectrapportage) uitvoeren. Een milieueffectrapport wordt opgesteld om (mogelijke) milieueffecten in brede zin, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water zo goed mogelijk in beeld te brengen en daarmee te waarborgen dat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het ontwerp-rijksinpassingsplan, de ontwerpvergunningen en de MER s worden verwacht in de periode 2010 tot Daarnaast worden in de rijkscoördinatieregeling ook de overige vergunningen gecoördineerd voorbereid. De Minister van EZ zal deze coördinatie op zich nemen. Startnotitie Onderdeel van de milieueffectrapportage(m.e.r.)-procedure is het uitbrengen van een startnotitie door de Ministers van EZ en van VROM en C.GEN. In deze startnotitie komen de volgende onderwerpen aan bod: Wij verzoeken u ook in uw brief duidelijk te vermelden dat u inspreekt op de startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen. U kunt ook uw zienswijze geven via de website Mondeling kunt u uw zienswijze inbrengen door te bellen met Bureau Energieprojecten, telefoon Wat gebeurt er met uw reactie? De reacties die reeds eerder zijn ingediend, worden automatisch meegenomen in deze inspraakronde. Het inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze naar de Ministers van EZ en van VROM, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, C.GEN en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze Commissie adviseert de Ministers van EZ en van VROM, provincie Zeeland en Rijkswaterstaat over het geven van de richtlijnen voor het MER. Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de Minister van EZ samen met de Minister van VROM, provincie Zeeland en Rijkswaterstaat de richtlijnen vast voor het MER. In deze richtlijnen wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. Wanneer de Minister van EZ samen met de Minister van VROM het plan-mer heeft opgesteld, zal dit samen met het ontwerp-rijksinpassingsplan waarop het betrekking heeft, ter inzage worden gelegd en kan eenieder daarop zijn zienswijze geven. Wanneer C.GEN het besluit-mer heeft opgesteld, zal dit samen met de ontwerpbesluiten waarop het betrekking heeft, ter inzage worden gelegd en kan eenieder daarop zijn zienswijze geven. Nadere informatie Voor het verkrijgen van de startnotitie of voor informatie over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, telefoon ,

5 MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE REACTIES NUMERIEK OVERZICHT 1 Gemeente Middelburg, B&W, MIDDELBURG 2 S.J. Meerman-Nagtegaal, RITTHEM 3 J. de Pagter, RITTHEM 4 2 eensluidende reacties: 1. J.H. Wouters, RITTHEM 2. R. Geljon, RITTHEM 5 Koninklijke Schelde Groep B.V., E. van Hoepen, VLISSINGEN 6 Peter Jobse en Marjo Ludikhuize, RITTHEM 7 Harry Been, RITTHEM 8 B.C. de Kubber, RITTHEM 9 2 eensluidende reacties: 1. Familie van 't Padje, RITTHEM 2. Familie J. van 't Padje, RITTHEM 10 P.C. Goozen en A.M. Goozen-de Rooij, RITTHEM eensluidende reacties: 1. J. van Belzen, RITTHEM 2. H. Kranendonk, RITTHEM 3. Jojanneke Maljaars, RITTHEM 4. Rob Dijke, RITTHEM 5. A.C. van de Reijt, RITTHEM 6. Familie H. Cevaal, RITTHEM 7. John en Anjo 8. De heer en mevrouw De Witte-Deurwaarder, RITTHEM 9. J.J. van Keulen, RITTHEM 10. Jochem van Opdurp en Elmar Rijnhart, RITTHEM 11. L. Wondergem, RITTHEM 12. W. Forrer, RITTHEM 13. A. van de Grift en P.M. van de Grift-Meulmeester, RITTHEM 14. P.L.W. de Kam en E.M. van Strien-de Kam, RITTHEM 15. M.L.J.A. Mes en A.J. Schutjes, RITTHEM 16. P.C. Allaart, RITTHEM 17. J.M. Gaakeer en J.L.A. Braamse, RITTHEM 12 De heer G.B. Droste en mevrouw ing. M.J. Droste-van der Sluijs, RITTHEM 13 De heer P. Osté, RITTHEM 14 J.J. de Meij, RITTHEM 15 De heer P.M. Kant en mevrouw P.M. Kant-Blokland, RITTHEM 16 Vogelwerkgroep Walcheren, Floor Arts, WESTKAPELLE 17 De Lange C.V., Familie De Lange, RITTHEM 18 5 eensluidende reacties: 1. G. Evenhuis, VLISSINGEN 2. F.L. Boogaard, VLISSINGEN 3. J.L. Remijn, VLISSINGEN 4. J.M.J. Krosendijk, VLISSINGEN 5. Chris van der Draai, VLISSINGEN 19 M.J.E. Walraven, VLISSINGEN 20 Mevrouw Ir. P.L. Lijnse MBA, RITTHEM

6 MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE REACTIES ALFABETISCH OVERZICHT ORGANISATIES 17 De Lange C.V., RITTHEM 1 Gemeente Middelburg, B&W, MIDDELBURG 5 Koninklijke Schelde Groep B.V., E. van Hoepen, VLISSINGEN 16 Vogelwerkgroep Walcheren, Floor Arts, WESTKAPELLE

7 Gemeente Middelburg AfdeUng Rulmlelljk Beleld Kanaalweg 3 Poslbus LA Middelburg Tel (0 118) Fax (0118) SenterNovem Den Haag Ifl:->ekomen post d rl - 9 APR Kenmerk: \\ F \-' IDOO."Q "].q Proiectnr: ~ ( oj Trefwoord: Inspraakpunt C.GEN Sioehaven Vlissingen Postbus AC DEN HAAG uw kenmeril uw brief van ons kenmerk bijlage(n) ET/EM/1000S911 2O io/s~ 1 6 contactpersoon Jan Minderhoud doorklesnummer (0118) datum 23 maart 2010 datum verzendlng - B APR 1010 onderwerp C.GEN Elektriciteitscentrale Sioehaven Geachte heer, mevrouw, Wij ontvingen van u de startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscenlrale in Vlissingen-Oost. Mel betrekking tot deze startnolitie dienen wij deze zienswijze in. In de startnotitie wordt aangegeven hel een schone vergassingslechnologie betreft die een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen. Wij ondersteunen duurzame ontwikkelingen, maar vragen ons af of de gekozen techniek al voldoende bewezen is en of niel beler ingeze! kan worden op cenlrales die gebruik maken van nog duurzamere energiebronnen. Wij vinden dal zowel het feit da! de lechniek voldoende bewezen is ars de mogelijkheid om duurzamere energiebrannen toe te passen in de m.e.r. uitvoerig moelen worden belicht. De startnotitie vermeldt welke milieugevolgen van de voorgenomen activiteit in de MER aanbod komen. In het beginsel kunnen wij ons hierin vinden. Voor de volgende milieuaspecten vragen wij in de MER extra aandacht: 1. Luchtverontreiniging De effeclen die de emissies van de centrale op de luchtkwalileit in de dorpen random het induslrielerrein heeft moelen inzichlelijk worden gemaakt. Daarbij rekening Ie houden met de emissies van andere bedrijven, wegen en de achtergrondconcenlralie. 2. Geluid Bij de geluidsemissie de beleidsregel zonebeheersysteem Vlissingen-Oost Ie betrekken en aandach!!e besleden aan piekgeluiden op de woningen binnen de geluidszone waarvoor een MTG is vastgesleld. 3. Exteme veiligheid De gevolgen aan Ie geven die de mogelijke risicocontouren hebben op de rondom het induslrielerrein gelegen dorpen en eventuele ontwikkeling van (beperl<t) kwelsbare objecten builen het induslrieterrein. B80krelatle: N.V. B80k YOQI" Ned. Gerneentllll (BNG) Ie Den Haag. bankr.. Nt 14BNG1-i028SOO5502 (IBAN) I BNGHNL2G (BIC/SWlFT) Men ijelleve steeds lien UII~ II'l Hn briefte belulndelen. Blj bean\woofdinll oode-rwerp. dagtekenlllq en kem"lel'k vennelden.

8 paglna 2 van 2 onderwerp x 4. Magnetisch veld Te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de specifieke zones van de hoogspanningsleidingen in de omgeving van het industrieterrein als gevolg van de komst van de centrale. 5. landschappelijke inpasbaarheid De landschappelijke inpasbaarheid vooral vanuil de omliggende dorpen te beschouwen met visualisaties. Tevens rekening houden met de bestaande landschappejijke kwajiteiten zoals de bloemdijken. Wij vinden dat in de MER de milieugevolgen voor de omgeving het meest bepalend zijn voor de uiteindelijke locatiekeuze. Ais het zo is dat er uiteindelijk sprake is van een capaciteilsverdubbeling lijkt het ons juist om dat nu al in de MER te belrekken. Graag zien wij bovengenoemde asp ten in de MER terugkomen. ~--Sur.g meester en wethouders van ur, " ~ mr. A. van den Brink r. J.M. Schouwenaar

9 Bureau energie Projecten Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bureau Energieprojecten maandag 12 april :32 Bureau energie Projecten FW: bezwaar tegen bouw C.GEN electriciteitscentrale Sioehaven Vlissingen Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? U kunt mij bereiken via onderstaand lelefoonnummer en adres of via het algemene telefoon nummer en adres BE Met vriendelijke groet, Carolien Krijger Caroline Krijger Bureau Energieprojecten NL Energie e n Klimaat Agentscha p NL Bezoekadres: Bezuldenhoutseweg 30 I 2594 AV I Den Haag Postadres: Postbus I 2509 AC I Den Haag T F E I Werkdagen: maandag tim donderdag Van: Annie Meerman Verzonden: zaterdag 10 april :23 Aan: Bureau Energieprojeden Onderwerp: bezwaar tegen bouw C.GEN electriciteitscentrale Sioehaven Vlissingen Hlerbij geef Ik aan bezwaar te hebben tegen de bouw van een centrale zoals vernoemd In de startnotltle m.e.r. C,GEN elektrlclteitscentrale Sloehaven-VlIsslngen. Mijn bezwaar Is gebaseerd op milieu overweglngen en het woonklimaat in de woonwijk die op korte afstand. SJ Meerman-Nagtegaal Rlthem. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met r isico ' s ve r bonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. ===~_=====a=============c==================================~======== Bezoekt u het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken of de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID- kaart of rijqewijsl dient

10 , I _ 'i t J. de Pagter Zandweg T J Ritlhem Tel: L "'. Z~' J.K Ritthem. 9 april 2010 Inspraakpunt C.GEN Elektriciteitscentrale Sioehaven- Vlissingen Bureau Energieprojecten Postbus AC Den haag Setreft: Zienswijze Startnotitie m.e.f. C.GEN Geachte heer. mevrouw Hierbij bied ik mijn zienswijze aan over de startnotitie m.e.f. C.GEN elektriciteitscentrale Sloe haven Vlissingen, zoals kenbaar gemaakt in de Staatscourant nr. 578 van 14 januari Als bewoner van het dorp Ritthem ben ik ge"interesseerd in de ontwikkelingen in mijn wqonomgeving. Zo heb ik met belangstelling de startnotitie gelezen. Ik maak me zorgen over de nieuwe ontwlkkelingen. Uit de startnotitie blijkt bijvoorbeeld niet wat ef wordt gedaan om het direct naastliggende natuurgebied te beschermen tegen invloeden van de te bouwen centrale. Het direct naastgelegen natuurgebied bestaat uit, een in Zeeland uniek maar uiterst kwetsbaar, schorrengebied waar bijzonder flora en fauna op voorkomen. Ais men naar de luchtfoto kijkt met de daarop aangegeven 70 hectare voor de te bouwen elektriciteitscentrale dan kan het niet anders dan dat het naastgelegen schorrengebied verloren zal gaan. Niet aileen vanwege de vervuiling van steenkool en industriele activiteiten, maar ook vanwege het noodzakelijke diepe baggerwerk. Op de plaats waar de loskade aan het water is gesitueerd ligt de bestaande bodem op ongeveer 0 I.o.v. NAP. Wanneer er aan de te bouwen kade dus grote zeeschepen met steenkool moeten worden gelost, zal daar dus tol 15 meter - NAP moeten worden gebaggerd. Om deze diepe put enigszins in stand te kunnen houden zal de omliggende bodem onder een zeer f1auwe helting moeten worden gebaggerd. Van 0 - NAP tot 15 meter - NAP, is een gigantisch verschil in waterbodemniveau. Het ver uitstrekkende, te baggeren, talud zal het gehele natuurgebied beslaan zodat hier niets van over blijft. En het bijzondere schorrengebied zal volledig verdwijnen. Voor de etektriciteitscentrate zal ook een voorziening moeten worden gelroffen voor de inlaat en de uitlaat van het koetwater voor de centrale. Als u kijkt naar de (als bijlage) bijgevoegde foto van de in- en uillaat van het koelwater voor de kerncentrale te Borssele, dan ziet u wat voor grate ingreep dit zat zijn. De enige mogelijkheid om deze te maken is ook in het direct naast gelegen natuurgebied

11 omdat de aan het water gelegen zijde van het gebied voor de centrale immers wordt ingevuld met een loskade. Ous ook deze ingreep zal het natuurgebied verder slopen. Verder wordt er in de startnotitie uitgegaan van een elektriciteitscentrale van 800 MW, maar het terrein van 70 hectare is geschikt om te verdubbelen naar 1600 MW. Er wordt dus voor de toekomst rekening gehouden met een verdubbeling van de activiteit wat zeer goed mogelijk zal zijn. Omdat hier nu al ruimte voor wordt gereserveerd, moet het onderzoek middels de m.e.l procedure niet over 800 MW gaan maar over 1600 MW. De alternatieve locaties voor de elektriciteitscentrale zijn mijns inziens niet goed aangegeven. Zij zullen mogelijk geschikt zijn voor 800 MW maar niet voor 1600 MW en kunnen om die reden aileen al afvatlen. Oit zijn dus geen eerlijk vergelijkbare locaties. Aangezien de elektriciteitscentrale veel waterstof zal gaan leveren aan het bedrijf Total, is de locatie van de centrale niet goed. Er zal nu met lange pijpleidingen moeten worden gewerkt over land (deze kunnen niet onder het water door) om de waterstof te kunnen vertransporteren naar Total. De aanleg en gebruik van waterstofleiding onder water brengt extra veiligheidsrisico's met zich mee. lk verzoek u de deze veiligheidsrisico's in uw onderzoek te betrekken. Een betere oplossing hiervoor is de te bouwen elektriciteitscentrale te verplaatsen in de buurt van Total waar ook de andere drie elektriciteitscentrales gelegen zijn. Wat ook nog een groot voordeel oplevert om direct op het landelijk netwerk aan te kunnen sluiten. Ten slotte wil ik u er op wijzen dat ik me zorgen maak, als bewoner van het dorp Ritthem, over de visuele hinder. Oit betreft, gebouwgrote, vormgeving, kleur verlichting maar ook fijnstof- en stankoverlast. Graag ben ik bereid u nadere toelichting te geven op mijn zienswijze. Met vriendelijke groet J. de Pagter

12 ., ~ '" ~ 0 " <:!2., -~ -6 ~ ~ C ~ <J ~- ---"- ~ is J -~ 0 -'" -'-' <5 6 --" S <;" ol, c f! -.! 0--. '" I - <5. ->' c:!l

13 I SenterN-r,'" Gill uan Haaq 1 Ing'lknPF,n post dod. Inspraakpunt C.OEN elcctricile ilscentrale Sloehaven-Vlissingen Bureau Energieprojecten Postbus AC Den Haag 1 3 APR. ~JiJ,/-'-(\ merk: (j, '::Iro ectnr: Rinhem, 15 april etr.: Zienswijze startnotitie m.e.f. C.GEN electricileitscentrale Sloehaven-Vlissingen Geachte menecr/mcvrouw, Hierbij reageer ik op de kennisgeving m.h.t. de mogelijkheid tot inspraak betreffende de startnotitie m.c.r. C.GEN electriciteitscentrale Sloehaven-Vl issingen zoals geblubliceerd in de weekkrant de Faam d,d. 24 maart Ik verzoek u met het opstellen van de mitieu-effectrapportage de onderstaande punten Ie beoordelen. 1. Locatiekeuze - Geluidsdruk Er word! in uw publicatie melding gemaakt van verschillende locaties. Een van deze locaties bevindt zich dicht bij ons mooie dorp Rilthem. Ook nu merken we in toenemende mate geluidsdruk vanuit Vlissingen Oosl. Oit door de verhuizing van de scheepswerf Oamen, de vestiging van Cobelfret en de ingebruikname van de Sloecentrale. Oaarom verzoek ik u de eventuele toename van de gelu idsdruk goed na te gaan, mede door het feit dal uilbreiding van de voorgenomen capaciteil in de toekomst niet uitgeslolen is. Oit komi de leefbaarheid van ons dorp ten goede. 2. Locatiekeuzem - Nationaal Landschap - Horizonvervuil ing Het dorp Ritthem bev indt zich in het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland. deelgebied Wa\cheren. Een electricileitscentrale van 800 MW zal door de hoge gebouwen de zichtlijnen van het Nationaal Landschap Walcheren aantasten. Oaarom verzoek ik u de mogel ijkheid van een andere localie te-onderzoeken. Oit om het dorpsgezicht van Ritthem te bewaren. 3. Locatiekeuze - Nationaal Landschap Natuurcompensatie - Recreariefkarakler - Orie weitjes In 2005 zij n i.v.m. natuurcompensatie als gevolg van de verdieping van de vaarweg in de Westerschelde de " Drie weitjes" bij Rammenshoek aangelegd. Nieuwe inlagendirect achter de zeedijk en kreekherstel in de polder. Oit atles voor groot belang van veel vogelsoonen. Dezc natuurcompensalie mag niet verloren gaan door een locatiekeuze te dicht bij Rammekenshoek. Tevens heeft dit gebied veel waarde voor de recrealie door de aanwezigheid van wandelpaden.oaarom verzoek ik aan Ie tonen dat dit niet verloren gaat. 4. Locatiekeuze Nationaal Landschap - Natuurcompensatie Welzinge De landbouwgronden tussen de Nieuwlandseweg en de Koedijk in Rinhem worden opgekocht door de overheid ( de Gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland) en Zeeland Seaports. Oit om d it gebied in te zenen als natuurcompensatie voor de komst van de Westerschelde Container Terminal. Mocht de komst van deze terminal niet doorgaan dan zijn de Gemcente Vlissingen en de Provincie Zee land voornemens dit gebied loch te gaan ontwikkelen als natuurgebied. Reeds nu hebben kerkuilen, torenvalken en buizerds hun toevlucht gezocht in dit gebied. dat evencens deel uitmaakt van het Nationaal Landschap Zeeland. Deze investering en dit achterliggende doel mag niet verloren gaan door toenemende milieubelasting als gevolg van de kornst van cen 800 MW electriciteitscentrale. De effecten op dil gebied als gevols van de komst van de C.G EN electriciteitscentrale dienen dan ook onderzocht te worden. 5. Locatiekeuze - 380kV bovengrondse transpon lijnen Door de komkst van een 800 MW electriciteitscentrale neernt het elcclr"isch vfermogen dat door de 380kV hoogspanningslijnen moet worden getransporteerd naar het achterland toe. Hienoe moeten de bestaande lijnen worden verzwaard. Door de locatiekeuze van de nieuw te bouwen C.GEN electricileitscentrale dicht bij de reeds bestaande electriciteitscentrales bij Borssele te kiezen voorkomje extra bovengrondse hoogspanningslij nen in cen gebied waar deze nog niet aanwezig zijn. Het effect van nieuwe hoogspanningslijnen in dit gebied op het milieu moet onderzocht worden in de op te ste llen milieueffectrapportage.

14 Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van deze zienswijze en lou ik graag op de hoogte gehouden worden van verdere publ icaties. oulers mbrechtsenstraat TL Ritthem

15 ::lenternov :n Den Haaa Ingekor,len post d.d. 19 APR 'nmerk: 0 E () 1:ctnr: "'lord: ' L,I., \ AANGETEKEND Inspraakpum C GEN Elekriciteirscemrale Sloehaven- Vliss ingen Bureau Energieprojecten Postbus AC Den Haag KONINKLljKE SCHELDE GROEP Ponbus AA Vlissingen GI;l.ciss~r;1a[ SE Vlissingen Tdefoon (01 J 8) I I Eve (01 18) Uw ref. Ooze ref. EvH Doorkies nr Vlissingen, 15 april Zienswijze Startnotitie m.e.r. C.GEN Geachte heer/mevrouw, Hierbij bleden wij U onze zienswijze aan over de Startnotitie m.e.f. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen, zoals kenbaar gemaakt in de Staatscourant nr van 25 maart Het oprichten, het in bedrijf nemen en het exploiteren van een energiecentrale pal naast onze bedrijfslocatie aan de Ritthemsestraat 500 te Ritthem heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Wij pleiten ervoor dat zowel de voor- als de nadelen ervan uitvoerig worden onderzocht. In dit kader bleden wij u hierbij onze zienswijze aan over de Startnotitie. Uit de Startnotitie blijkt dat onderzoek wordt gedaan naar de milieueffecten van een elektriciteitscentrale met een vermogen van MW (biz. 4, hoofdstuk 1.1). Uit de verstrekte informatie is gebleken dat voor de layout van het terrein rekening wordt gehouden met een verdubbeling van het vermogen tot ca MW. Op biz. 15 wordt gesteld dat een vestigingslocatie van voldoende omvang moet zijn, circa 70 hectare. Geconcludeerd kan worden dat 70 hectare is benodigd voor een centrale van 1600 MW. Voor een juiste beoordeling van de milieueffecten dient naar onze mening als uitgangspunt genom en te worden een centrale met een vermogen van 1600 MW en een daarvoor benodigd oppervlakte van 70 hectare, of een centrale van MW met een oppervlakte van ca. 35 hectare. De mogelijke vestiging van een elektriciteitscentrale op de voorkeurslocatie heeft ook gevolgen voor de huidige activiteiten, te weten de RoRo-activiteiten van auto's, zoals vermeld op biz. 12, hoofdstuk In het onderzoek dienen ook de milieuaspecten van de RoRo-activiteiten opgenomen te worden, daar zij onlosmakelijk verbonden zijn aan de elektriciteitscentrale. In de Startnotitie (biz. 11, laatste alinea) wordt gesteld dat het gehele Sloegebied - waaronder de voorkeurslocatie - als vestigingsplaats voor elektriciteitscentrales voor meer dan 500 MW (SEV III ) is opgenomen. De voorkeurslocatie ligt weliswaar binnen het Sloegebied, maar buiten het gebied dat als mogelijke vestigingsplaats is aangeduid. In Koninklijkc Schddc Gro<:p BY HandclsrcgiSlcr Middclburg BTW or. NL BO I ABN AMRO Bank

16 2 SEV lit is aangegeven dat de vestigingsplaatsen dienen te worden gehandhaafd in de provincia Ie structuurvisie en de gemeentelijke bestemmingsplannen. Noch in de provincia Ie structuurvisie, nach in de gemeentelijke bestemmingsplannen is sprake van een vestigingsplaats aan de huidige Ritthemsestraat. In het SEV III staat niet vermeld dat de vestigingsplaats dient te worden opgenomen, zoals vaor diverse andere locaties wei van toepassing is. Geconcludeerd wordt dat de voorkeurstocatie niet is opgenomen als vestigingsplaats veor een energiecentrale. Wij verzoeken u aan te geven welke procedures benodigd zijn om de voorkeurslocatie opgenomen te zien als vestigingsplaats vaor een elektriciteitscentrale. Graag zien wij in het M.E.R. per vestigingslocatie ook opgenomen wat de milieueffeeten zijn tijdens de bouw en aanleg van de elektrieiteitseentrale. Voor wat betreft de voorkeursloeatie aan de Ritthemsestraat zien wij graag onderzoeht wat de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van onze bedrijfslocatie aan de Ritthemsestraat 500. Het is voor ons van groot belang dat onze bedrijfsloeatie via de Ritthemsestraat bereikbaar blijft, zowel voor eigen medewerkers, toeleveranciers, v~~r bijzonder en zwaar transport en ealamiteiten. Het grootste deel van de transportbewegingen verloopt via de Ritthemseslraal, riehting Ritthem. Wij hanteren als uitgangspunt dat de bereikbaarheid van ons bedrijf tenminste op hetzelfde niveau blijft. ij zijn d ewens 'bereid onze zienswijze nader mondeling toe te liehten. Met vriendelijk ONINKLlJKE ""..","ue GROEP B.V. oed

17 'Fentet8J~~ Gel Haag c~ rei e -....~bn po<;t d.d. 20 APR. lom KOlJrnen;: V G I' 1<'>0 C> <-<, PrOlectnr: Tret,vQor<J: -,,- ~.o..~s c1..n.o. We.~ w;lle... '-"-'5 j ~LL~~ Lc.:te", v..>e..-te", fe. l i::e.~e.",,- ll! I e.e."-. '2...0 u e.e.l s-te.. elec..-tr;c.;te. -tsce...-i.,ale ie '2..~~1 o... o<j e,... L c. e... s ina., /(0... 1: ee r\ ~"-~ e... lajqr""i~ ier"..') W :A " : ~j ce.--{,.-c<le. i" hd <;LO e :y.a.l e...e...",-~er" ce" -t... "l.) e.el-\. K'oLe;.. c.e... irc b ~ej. st ta"'..... be opr~kke-~\lelt.i",--,le.-..o-le (D,,~ "->oo,o..l b"n-z...~... e.vvt.<:li...'3) j"ol"".s-t,.-ie T o"s Moo ;e A,,-l:h..e..t:eKe h:stoc ; s ~L- J..ox F-~ 3 uc.± bl,.- '2.t.vG-L':j e.",~ Ook: ck to~e.~~('.. ue..-kee,sol.rtlkf. ol..,< ~~ h.oa([,(t ) "l...j<.", t.v,5 1'Lc.<...t 'Z...iHe... Te.v... s.wor.j.th.-e± 5lo<'j~ b ~e./. h"/y o{oo( ee.... de('..ol~ -be.lc...~"'-5 ku olcel 0v:t Uogr -Ler,-o r,'st (1'.(1.. ~d-"'-::l 'e...,. D...s /<103 _o..co..ls ~e..e.", ~L~ '2.Duee.Ld. ehe''3;. ce"i,..,,/e. hi v ( : "'" tk L5 I-< e. :3 "'-0 e:t Pdt.v -:So ~ se I in /1a.rj 0 L-.. cd: h. J, "'; -z-e...,wet) e... dr.o.j to!:i3a7 TR R,ith e. "'"

18 SenterNovem Den Haag Ingekomen post d.d. Harry Been 20 APR Bosschaartsweg VJ Ritthem Kenmerk: _I'l r- P,..." Projectn,: CI'-! I Cp" Onderwerp: Zienswijzen op het plan voor de C.GEN waterstofelektricite ~ n-vlissine.en - REK I Ritthem, 19-D Aan Inspraakpunt C.GEN waterstofelektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen Bureau Energieprojecten Postbus AC DEN HAAG Geachte, Ondergetekende neernt de mogelijkheid te baat om z'n reactie te geven op het plan om op de beoogde locatie een elekticiteitscentrale te bouwen. Hoewel door Zeeland Seaports al begonnen is met het bouwrijp maken van deze lacatie, middels het ophogen van het zuidelijk deel van het terrein. De aandeelhouders van Zeeland Seaports, onze Zeeuwse overheden, zijn dus nu al geld aan het investeren in het realiseren van de c.gen centrale op de geplande locatiel Desondanks wens ik toch mijn zienswijze aan u mede te delen. Mijn stand punt is dat deze centrale hier niet gebouwd mag worden en wei om de volgende redenen. 1/ Allereerst is daar de aanwezigheid van een munit:eopslag aan de Rammekensweg, letterlijk binnen handbereik van de beoogde waterstofcentrale. Wellicht dat die munitieopslag in combinatie met een waterstofcentrale uiterst ongewenste explosieve reacties teweeg kan brengen. 2/ De centrale ligt pal tegen de begrenzing van het nationaallandschap Wakheren, dat mede gekenmerkt wordt door weidsheid van het landschap. Onderstaande foto biedt het zicht op het Sloegebied. Aan de rechterzijde van de foto komt pal naast de loods va n Damen Shipyards de betreffende centrale. Hoe hoog de installaties worden en hoe dit eruit gaan zien in het landschap is nog niet duidelijk gemaakt, maar als de affakkelschoorsteen vergelijkbaar wordt aan die van de kolencentrale van Delta (midden op de foto, zeker Skm verder dan de loodsen van Damen) dan is het contrast met het omliggende landscha p grotesk te noemen. Zeker nu het beoogde terrein al opgehoogd wordt met vele meters grand. 3/ Niet aileen een Nationaal Landschap, maar tevens grenst de locatie aan een het natuurgebied Rammenkensschor, Het bos van Rammekens en de Westerschelde, een Natura 2000 gebied. Het Sloegebied scoort al zeer hoog qua lelijkheid van het gebied in Nederland. Verdere verloedering en vervuiling zijn onaanvaardbaar. Met vriendelijke groet,

19 2

20 BC de Kubber Weverstraat TR RiHhem ONTVANGEN 22APfl1IJ11J 20 april 2010 Aan het bureau Energieprojecten Betrett zienswijze C.GEN elediciteitscentrale Sioehaven -Vlissingen Blj deze wit ik bezwaar indienen tegen de bouw van de centrale De locatie is gekozen tegen een natuurgebied tegen een recratie gebied Te dicht bij het dorp Ritthem Straling van electriciteil opslag (transformatoren) Uitbreiding netwerk nooig wederom straling. Waarvoor is deze centrale nooig er zijn 3 centrates in de buurt. Er wordt gesproken over een tweede kemcentrale Oeze centrale werkt op waterstof,hoe woren deze aangevoerd. Netwerk via antwerpen???ondergrondse leidingen. Indien de centrale stilvalt hoe wordt dan de waterstof druk opgevangen??? Via een flare(affakkelen) is gangbaar. Oit bij een woongemeenschap?? We wonen nu nog in een mooi dorp,laten we dit aub zo houden. SenterNovem ~ Den Haaq ingekomen post d.d. Kenmerk: Projectnr: Trefwoord: 2 ~ APR )t:1-' ioodlj22.2.

21 Bureau energie Projecten Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Urgentle: Bureau Energieprojecten maandag 26 april :11 Bureau energie Projecten FW: inspraak op de startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sioehaven-Viissingen zienswijze MER elektriciteitscentrale.pdf Hoog Hoi Annie, Weer een zienswijzen. Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? U kunt mij bereiken via onderstaand telefoonnummer en adres of via het algemene telefoonnummer en adres Met vriendelijke groet, Carolien Krijger Caroline Krijger Bureau Energieprojecten Nl Energie en Kllmaat Agentschap NL Bezoekadres; Bezuldenhoutseweg AV I Den Haag Postadres: Postbus I 2509 AC I Den Haag T F E I www,bureau-eoeraleprojecten,ol Werkdal.>en; maandag tim dondcrdag Van: Erik van t Padje Verzonden: zondag 25 april :00 Aan: Bureau Energieprojecten Onderwerp: inspraak op de startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen Urgentie: Hoog Geachte heer, mevrouw, Ais bijlage bij deze treft u onze zienswijze mbt de startnotite MER C.GEN elekt riciteitscentrale Sloe haven Vlissinge n. Met vrie ndelijke groet, Fam. Van 't Padje Dorpsstraat TP Ritthem Dit beri cht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent af dit bericht abusieveli ~ k aan u is taegezanden, wardt u

22 Aan Inspraakpunt C.GEN electriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen Bureau Energieprojecten Posl bus AC Den Haag Ritthem 25 april 2010 Betreft: zienswijze startnotitie m.e.r MW waterstofelectriciteitscentrale CG EN Sloehaven-Vlissingen Geachte mevrouw/mijnheer, Wij reageren hiermee op de kennisgeving m.b.t. de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze n.a.v. de startnotitie milieu effectrapportage aangaande de CGEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen. Na het bestuderen van het relevante materiaal rijzen bij mij de volgende vragen cq bezwaren: 1. Locatiekeuze - geluidsdruk (1) Er wordt in uw publica tie melding gemaakt van een viertal mogelijke locaties. De voorkeurslocatie bevindt zich dicht nabij cns dorp Ritthem. Reeds op dit moment merken we in toenemende mate de geluidsdruk vanuit de industriele omgeving Vlissingen-Oost. In het onderzoek leefsituatie Vlissingen-Oost van de Provincie Zeeland komt duidelijk naar voren dat de geluidshinder in o.a. Ritthem het meest is toegenomen. Wij verzoeken u dan ook dit aspect vanuit het oogpunt leefbaarheid goed te beschouwen en niet de grenzen van de geluidszonering op te zoeken. Enige afstand van hetgeen wettelijk is toegestaan voorkomt klachten en juridische procedures en komt de leefbaarheid van ons dorp ten goede. 2. Loca/iekeuze - geluidsdruk (2) Eerdere publica ties spreken van een totaal opgesteld vermogen van 1600 MW. Oat is twee keer het vermogen van de plannen die nu de inspraak ingaan. Wij verzoeken u dan ook dringend met het berekenen van de geluidsdruk richting het dorp Ritthem rekening te houden met deze ontwikkelingen. 3. Locatiekeuze - nationaal landschap - horizonvervuiling Het dorp Ritthem bevindt zich in het Nationaallandschap Zuidwest Zeeland, deelgebied Walcheren. Een elektriciteitscentrale zal als gevolg van de hoge gebouwen en de benodigde flare de zichtlijnen van het Nationaallandschap Walcheren aantasten. Deze horizonvervuiling kan verminderd worden door te kiezen voor een van de andere locaties, die zich alien op een grotere afstand van de dorpskern van Ritthem bevinden.

23 4. Locatiekeuze - nationaa/landschap - natuurcompensatie drie weiljes In 2005 zijn in het kader van de natuurcompensatie als gevolg van de verdieping van de vaarweg in de Westerschelde de 'drie weitjes' bij Rammekenshoek aangelegd. Nieuwe inlagen direct achter de zeedijk, kreekherstel in de polder, zoutwatermoerassen met zoutvegetaties. Dit alles van groat belang voar veel vogelsoorten. Deze natuurcompensatie mag niet verloren gaan door een locatiekeuze die wei erg dicht bij Rammekenshaek is en wij verzaeken u dit in de MER aan te tonen. Tevens zal in de MER rekening gehauden moeten worden met het beschermde stukje scharren en slikken direct grenzend aan het te gebruiken perceel voor de centrale. 5. Locatiekeuze - nationaallandschap - uitstoot Gelet op de meest voorkomende windrichtingen zal uitstoot die er is verspreid worden over Ritthem en het omringende nation ale landschap. Een locatiekeuze verder in Vllssingen-Oost zal minder milieubelasting in het natianaallandschap met zich meebrengen. 6. Locatiekeuze - stofoverlast Het gebruik van steenkaol brengt stof-overlast, welke wardt veroorzaakt door het gebruik en de buiten opslag en aanvoer van steenkolen, met zich mee. De keuze van de vaorkeurslocatie zal onherroepelijk leiden tot overlast in het dorp Ritthem. Ik verzoek u aan te tonen dat er geen sprake is van deze overlast, of in welke mate er overlast zal worden veroorzaakt. 7. Locatiekeuze - Gevo/gen Affakke/en. In de plannen voor deze centrale wordt oak gespraken over een flare. Deze wordt gebruikt voar het affakkelen. Gezien de vele meldingen van geluids- en lichtoverlast in de omgeving van de DOW fabriek in Terneuzen vermoed ik een grote mate van overlast in het dorp Ritthem, indien er gekozen wordt voor de voorkeurslocatie. Ik verzoek u aan te tonen in de MER welke gevolgen voor geluid- en licht er zijn tijdens het affakkelen. 8. Locatiekeuze - redelijkheid van de alternatieven In de startnotitie worden, naast de voorgestelde (voorkeurs)locatie, oak drie alternatieve locaties genoemd. Wij verzoeken u aan te tonen dat deze drie alternatieve locaties in aile redelijkheid als alternatief ingezet kunnen worden. 9. Alvoer C02 ui/s/oo/ De voorgestelde C.GEN elektriciteitscentrale pretendeert met weinig of geen C02 uitstoot te werken. Wij verzaeken u in uw studies mee te nemen hoe groot de kans is dat deze techniek daadwerkelijk toegepast gaat worden, gezien het gegeven dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de C02 via pijpleidingen af te voeren, dan wei ergens op te slaan. Ais deze centrale niets anders is dan een 'gewonde' STEG mag u deze voordelen ook niet in uw beschouwingen mee laten wegen.

24 10, Transpoltbewegingen Gezien de lecatie van deze fabriek zullen er vete transportbewegingen plaatsvinden. Met name over de Ritthemsestraat zal er een grote toe name zijn. Ik verzoek u de gevolgen van deze transporten mee te nemen in de MER, met name de geluidsdruk, en de uitstoot van fijnstof, voar het dorp Ritthem. Daarnaast zie ik graag een onderzoek vwb de gevolgen voar de verkeersveiligheid op de Ritthems8straat. 11. Gevolgen waarde woningen. Mensen kiezen er niet voar om onder de rook van een fabriek te wonen. De keuze om in een dorp als Ritthem te gaan wonen, waar voorzieningen als bijv. winkels niet ruim aanwezig zijn, berust op de bewuste keuze voar rust, ruimte en natuur. De bouw van deze centrale op de voorkeurslocatie zoals gesteld in de startnotitie heeft onherroepelijk gevolgen voor de waarde van woningen in Ritthem. Door de bouw van deze fabriek zal in grote mate afbreuk worden gedaan aan de kwaliteit van leven in ons dorp, zeker gelet op de kernwaarden die ons dorp nu biedt, welke verloren zullen gaan.. En dientengevolge zullen oak de prijzen van de woningen op de markt dalen. Bij keuze voor de voorkeurslocatie zal er sprake moeten zijn van compensatie door verantwoordelijken. Ik verzoek u ook dit punt mee te nemen in de rapportage en afweging. Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze zienswijze en worden wij graag op de hoogte gehouden van verdere acties of publicaties Met vriendelijk groeter) ( C, ~~-l---; Familie van 't's-:-:;;j-;' Dorpsstraat TP Ritthem

25 Inspraakpunt C.GEN elektriciteitscentrale Sioehaven-Viissingen Bureau Energieprojecten POStbu AC Den Haag Ritthem. 23 apri :e-n--:h-a-a-r- Sente. f~c_ct-_'_n_. _'._'. post d,d,. 27 APR. 20fO Betreft: Zienswijze startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-V1lsslngen Geachte mijnheer, mevrouw, Hoewel wij voorstander zijn van wind- en zonne energie of energiewinning via getijdencentrales willen wij toch meedenken over de plannen voor een eventueel te bouwen C.GEN elektriciteitscentrale. Wij laten u weten dat we het "iet eens zijn met de voargestelde ( voorkeurs ) locatie dichtbij het dorp Ritthem. Wij zijn van mening dat, als er een elektriciteitscentrale gebouwd 9aat worden, deze op zo kart mogelijke afstand van de reeds bestaande elektriciteitscentrale van EPZ gebouwd dient te worden. Veiligheid, bereikbaarheid, geluidsaspecten enz. kunnen dan centraal geregeld worden. Versnippering vinden wij geen goede zaak en niet in het belang van de omringende bewaners. Onze afwijzing van de vaargestelde ( voarkeurs ) lacatie dichtbij het darp Ritthem is gebaseerd ap het feit dat we hoge gebouwen, bovengrondse leidingen en toenemende geluidshinder niet in harmonie vinden met het aangrenzende, reeds lang bestaande natuurgebied. Oak kunnen wij de gezandheidsrisica's voar de bewaners uit de omgeving van de eventueel nieuw te bouwen elektriciteitscentrale niet inschatten. Wei hebben we het vermoeden dat de lucht er niet zuiverder op zal worden. Tot zaver onze persoanlijke reactie. Tevens wijzen we op, en anderstrepen we. de inspraakreacties van Dorpscomite Rrtthem van 29 januari 2010 en 22 februari Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging. Met vriendelijke groeten, P.C.Gaazen en A.M.Gaozen de Roaij Lambrechtsenstraat TL Ritthem,

26 Sente; Inge Den Haao, post d.d. Aan 2 7 A?iI ;;\7"n=m=e 7 rk.'d""-e"p IUJcJ LJ 33. S' Inspraakpunt C.GEN electriciteitscentrale Sloehaven_vlissinbJ, lectnr: _. -/ Bureau Energieprojecten l I re woord: Postbus AC Den Haag Ritthem 23 april 2010 Betreft: zienswijze startnotitie m.e.r MW waterstolelectriciteitscentrale CGEN Sloehaven-Vlissingen Geachte mevrouw/mijnheer, Wij reageren htefmee -ep -de -keflnisgeving -m~b. t~de megelijk:heid-tot het-indienen-van een zienswijze n.a.v. de startnotitie milieu effectrapportage aangaande de CGEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen. Na het bestuderen van het relevante materiaal rijzen bij mij de volgende vragen cq bezwaren: 1. Locatiekeuze - geluidsdruk (1) Er wordt in uw publicatie melding gemaakt van een viertal mogelijke locaties. De voorkeurslocatie bevindt zich dicht nabij ons dorp Ritthem. Reeds op dit moment merken we in toenemende mate de geluidsdruk vanuit de industriele omgeving Vlissingen-Oos!. In het onderzoek leelsituatie Vlissingen-Oost van de Provincie Zeeland komt duidelijk naar voren dat de geluidshinder in o.a. Ritthem het meest is toegenomen. Wij verzoeken u dan oak dit aspect vanuit het oogpunt leefbaarheid goed te beschouwen en niet de grenzen van de geluidszonering op te zaeken. Enige afstand van hetgeen wettelijk is toegestaan voorkomt klachten en juridische procedures en komt de leefbaarheid van ons dorp ten goede. 2. Locatiekeuze - geluidsdruk (2) Eerdere publicaties spreken van een totaal opgesteld vermogen van 1600 MW. Oat is twee keer het vermogen van de plannen die nu de inspraak ingaan. Wij verzoeken u dan ook dringend met het berekenen van de geluidsdruk richting het dorp Ritthem rekening te houden met deze ontwikkelingen. 3. Locatiekeuze - nationaallandschap - hotizonvelvuiling Het dorp Ritthem bevindt zich in het Nationaallandschap Zuidwest Zeeland, deelgebied Walcheren. Een electriciteitscentrale zal als gevolg van de hoge gebouwen en de benodigde flare de zichtlijnen van het Nationaal landschap Walcheren aantasten. Deze horizonvervuiling kan verminderd worden door te kiezen voor een van de andere lokaties, die zich allen op een grotere afstand van de dorpskern van Ritthem bevinden.

27 4. Locatiekeuze - nationaallandschap - natuurcompensatie drie weitjes In 2005 zijn in het kader van de natuurcompensatie als gevolg van de verdieping van de vaarweg in de Westerschelde de 'drie weitjes' bij Rammekenshoek aangelegd. Nieuwe inlagen direct achter de zeedijk, kreekherstel in de polder, zoutwatermoerassen met zoutvegetaties. Dit alles van groot belang voor veel vogelsoorten. Deze natuurcompensatle mag niet verloren gaan door een locatiekeuze die wei erg dicht bij Rammekenshoek is en wij verzoeken u dit in de MER aan te tonen. 5. Locatiekeuze - nationaallandschap - uitstoot Gelet op de meest voor1<omende windrichtingen zal uitstoot die er is verspreid worden over Ritthem en het omringende nationale landschap. Een locatiekeuze verder in Vlissingen-Oost zal minder milieubelasting in het nationaallandschap met zich meebrengen. 6. Locatiekeuze - redelijkheid vao_de altematieven In de startnotitie worden, naast de voorgestelde (voorkeurs)locatie, ook drie altematieve locaties genoemd. Wij verzoeken u aan te tonen dat deze drie alternatieve locaties in aile redelijkheid als alternatiet ingezet kunnen worden. 7. Afvoer C02 uitstoot De voorgestelde C.GEN elektnciteitscentrale pretendeert met weinig of geen C02 uitstoot te werken. Wij verzoeken u in uw studies mee te nemen hoe groot de kans is dat deze techniek daadwerkelijk toegepast gaat worden, gezien het gegeven dat het op dit moment nag niet mogelijk is om de C02 via pijpleidingen at te voeren, dan wei ergens ap te slaan. Ais deze centrale niets anders is dan een 'gewonde' STEG mag u deze vaordelen oak niet in uw beschouwingen mee laten wegen. Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze zienswijze en worden wij graag op de hoogte gehouden van verdere acties of publicaties Met vnendelijk groeten

28 ONTV ~"r, EN 06/;'11010 Fam. Droste Zuidwateringstraat TV RmHEM Inspraakpunt C.GEN elektriciteitscentrale Sioehaven-Viissingen Bureau Energieprojecten Postbus AC Den Haag Ritthem, 4 mei 2010 Betreft: zienswijze startnotitie m.e.r MW waterstofejektriciteitscentrale C.GEN 5 I oehave n -VI issi n ge n Geachte mevrouw/mijnheer, Wij reageren hiermee op de kennisgeving m.b,t. de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze n.a,v. de startnotitie milieu effectrapportage aangaande de C.GEN elektriciteitscentrale Sioehaven-Vlissingen. Na het bestuderen van het relevante materiaal rijzen bij ons de volgende vragen cq bezwaren: 1. Locatiekeuze - geluidsdruk (1) Er wordt in uw publicatie melding gemaakt van een viertal mogelijke locaties. De voorkeurslocatie bevindt zich zeer dicht nabij ons dorp Ritthem. Reeds op dit moment merken we in toenemende mate de geluidsdruk vanuit de industriele omgeving Vlissingen-Oost. I n het onderzoek leefsituatie Vlissingen-Oost van de Provincie Zeeland komt duidelijk naar voren dat de geluidshinder in o.a. Ritthem het meest is toegenomen en door menig inwoner nu al als hinderlijk wordt ervaren. Wij verzoeken u dan oak dit aspect vanuit het oogpunt leefbaarheid goed te beschouwen en niet de grenzen van de geluidszonering op te zoeken. Enige afstand van hetgeen wettelijk is toegestaan voorkomt klachten en juridische procedures en komt de leefbaarheid van ons dorp ten goede. 2. Locatiekeuze - g eluidsdruk (2) Eerdere publicaties spreken van een totaal opgesteld vermogen van 1600 MW. Dat is twee keer het vermogen van de plannen die nu de inspraak ingaan. Wij verzoeken u dan oak dringend met het berekenen van de gejuidsdruk richting het dorp Ritthem rekening te houden met deze on twikkelingen. 3. Locat iekeuze - nationaallandschap - horizonvervuiling Het dorp Ritthem bevindt zich in het Nationaal landschap Zuidwest Zeeland, deelgebied Walcheren. Een elektriciteitscentrale zal als gevolg van de hoge gebouwen en de benodigde flare de zichtlijnen van het Nationaal landschap Walcheren aantasten. Deze horizonvervuiling kan verminderd worden door te kiezen voar een van de andere lacaties, die zich allen op een grotere afstand van de dorpskern van Ritthem bevinden.

29 Voorkeur gaat echter uit naar geen van de locaties daar de effectiviteit van vergassingstechnologie als technologie van de toekomst met de minste milleubelasting zeker nog niet is bewezen (zie punt 7). 4. locatiekeuze - nationaal landschap - natuurcompensatie drie weitjes In 2005 zijn in het kader van de natuurcompensatle als gevolg van de verdieping van de vaarweg in de Westerschelde de 'drie weitjes' bij Rammekenshoek aangelegd. Nieuwe inlagen direct achter de zeedijk, kreekherstel in de polder, zoutwatermoerassen met loutvegetaties. Dit alles van groot belang voor veel vogelsoorten. Deze natuurcompensatie mag nlet verloren gaan door een locatiekeuze die wei zeer nabij Ram mekenshoek Ilgt en wij verzoeken u dit in de MER aan te ton en. S. Locatiekeuze - nationaal landschap - uitstoot Gelet op de meest voorkomende windrichtingen zal uitstoot verspreid worden over Rltthem en het omringende nation ale landschap. Een locatlekeuze verder in Vlissingen-Oost zal minder milieubelasting In het natlonaal landschap met zich meebrengen. 6. Afvoer C02 uitstoot De voorgestelde C.GEN elektriciteitscentrale pretendeert met weinig of geen C02 ultstoot te werken. Wij verzoeken u in uw studies mee te nemen hoe groot de kans is dat deze techniek daadwerkelijk toegepast gaat worden, gezien het gegeven dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de C02 via pijpleidingen af te voeren, dan wei erg ens op te slaan. Ais deze centrale niets anders is dan een 'gewone' 5TEG mag u deze voordelen ook niet in uw beschouwingen mee laten wegen. 7. Milieueffecten v an voorgestelde manier van energieopwekking Het staat zeker nlet vast dat de vergasslngstechnologle een technologie is met de minste mllleubelasting, in vergelijking met andere vormen van energieopwekking. Wij menen daarom dat voor een juiste vergelijking In het MER de hele LCA (Life Cycle Analysis) meegewogen moet worden en de daarmee samen hangende rendementen en milieueffecten. Daarblj dient tevens in ogenschouw genomen te worden de beschikbaarheid va n opslagruimte in lege gas- en olievelden of elders van de afgevangen C02 en de daarvoor benodigde energle voor transport en opslag. 8. Waardedaling woningen De realisatie van een nieuwe elektriciteitscentrale heeft een nadelig effect op de waarde van de woningen, percelen landbouwgrond en (bedrijfs)opstallen in Ritthem en omgeving. Onder meer moet gedacht worden aan aanzienlijke risico's op het gebied van veiligheid, verslechtering van de luchtkwaliteit, horizonvervuiling, geluidsoverlast en verkeersoverlast. Ook hierop dient bij het opstellen van richtlijnen voor het MER uitvoering te worden Ingegaan. Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiglng van deze zienswijze en worden wij graag op de hoogte gehouden van verdere acties of publicaties. Met vriendelijke greet, G.B. Droste Rltthem Ing. M.J. Droste-van der Sluijs BBE Ritthem

30 Aan hel Inspraakpunl C.GEN elektricileilscenlrale SIc>ehlav~ Bureau Energieprojeclen l-~~~~~~~::~~-~ Poslbus AC Den Haag 6 - ~le l 23\3 Belreft: zienswijze slartnolilie m.e." 800 CGEN Sloehaven-Vlissingen 900 MW walerslofeleklricileilscenlrale Geachte heer, mevrouw, Hiermee reageren wij op de kennisgeving m.b.1. de mogelijkheid 101 hel indienen van een zienswijze n.a. v. de slartnolilie milieu effecl rapportage aangaande de CGEN elektricileilscenlrale Sioehaven-Vlissingen. Na hel besluderen van hel relevanle maleriaal rijzen bij ons de volgende vragen c.q. bezwaren : 1. Localiekeuze - geluidsdruk (1) Er wordl in uw publicalie melding gemaakl van een viertal mogelijke localies. De voor1<eurslocalie bevindl zich dichl nabij ons dorp Ritlhem. Reeds op dil moment merken we in toenemende mate de geluidsdruk vanuit de industri~le omgeving Vlissingen-Oosl. In hel onderzoek leelsilualie Vlissingen-Oosl van de Provincie Zeeland komi duidelijk naar voren dal de geluidshinder in o.a. Ritthem het meest is toegenomen. Wij verzoeken u dan oak dil aspect vanu~ hel oogpunl leefbaarheid geed Ie beschouwen en niet de grenzen van de geluidszonering op te zaeken. Enige alsland van helgeen wetlelijk is loegeslaan voorkoml klachlen en juridische procedures en is minder nadelig voor de leefbaarheid van cns dorp. 2. Localiekeuze - geluidsdruk (2) Eerdere publicalies spreken van een lolaal opgesleld vermogen van 1600 MW. Dal is Iwee keer hel vermogen van de plannen die nu de inspraak ingaan. Wij verzoeken u dan ook dringend mel hel berekenen van de geluidsdruk richling hel dorp Ritlhem rekening Ie houden mel deze onlwikkelingen. 3. Localiekeuze - nationaallandschap - horizonvervuiling Hel dorp Ritthem bevindl zich in hel Nalionaallandschap Zuidwesl Zeeland, deelgebied Walcheren. Een eleklricile~scentrale zal als gevolg van de hoge gebouwen de zichtlijnen van hel Nalionaallandschap Walcheren aanlaslen. Deze horizonvervuiling kan verminderd worden door te kiezen voer ren van de andere localies, die zich alien op een grolere alsland van de dorpskern van Ritlhem bevinden.

31 4. Locatiekeuze - nationaallandschap - natuurcompensa/ie drie weiljes In 2005 zijn in het kader van de natuurcompensatie als gevolg van de verdieping van de vaarweg in de Westerschelde de 'drie weitjes' bij Rammekenshoek aangelegd. Nieuwe inlagen direct achter de zeedijk, kreekherstel in de polder, zoutwatermoerassen met zoutvegetaties. Oit alles van groot be lang voor veel vogelsoorten. Oeze natuurcompensatie mag niet verloren gaan door een locatiekeuze die wei erg dicht bij Rammekenshoek is en wij verzoeken u dit in de MER aan te tonen. 5. Locatiekeuze - nationaallandschap - uitstoot Gelet op de meest voorkomende windnchtingen zal uitstoot die er is verspreid worden over Ritthem en het omringende nationale landschap. Een loeatiekeuze verder in Vlissingen-Oost zal minder milieubelasting in het nationaallandschap met zich meebrengen. 6. Locatiekeuze - redelijkheid van de allema/ieven In de startnotitie worden, naast de voorgestelde (voorkeurs)loeatie, ook dne alternatieve loeaties genoemd. Wij verzoeken u aan te tonen dat deze drie alternatieve locaties in aile redelijkheid als alternatief ingezet kunnen worden. 7. Locatiekeuze - verdwijnen schorrengebied Door de locatiekeuze dreigt het unieke buitendijkse schorrengebied te verdwijnen vanwege de aan te leggen kademuren en het verdiepen van de Sloe haven. Oit is een buitengewoon belangrijk foerageergebied voor de vele watervagels welke daar verblijven. 8. Afvoer C02 uitstoo/ De voorgestelde C.GEN elektriciteitscentrale pretendeert met weinig of geen C02 uitstoot te werken. Wij verzoeken u in uw studies mee te nemen hoe groat de kans is dat deze techniek daadwerkelijk toegepast gaat worden, gezien het gegeven dat het op dit moment nag niet magelijk is am de C02 via pijpleidingen af te voeren, dan wei ergens op te slaan. Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze zienswijze en worden wij graag op de hoagte gehouden van verdere acties of publieaties. Met vriendelijke groet. De heer P. Oste Mevrouw P.J. Oste-Barentsen Zandweg 41A 4389 TG Ritthem

32 Aan Inspraakpunt C.GEN electriciteitscentrale Slochaven-Vlissinge Bureau Energieprojec\cn Postbus AC Den Haag Rinhem,4 mei 2010 n SenterNovem Den Haaq Ingekomen post d.d. I<enmerk: Proiectnr: Trefwoord: 6 - MEl 2019 Betreft: zienswijze startnotilie m.c.r MW waterstofelectriciteitscentrale CGEN Sloehaven-Vlissingen Geaehte mevrouw/mijnheer. Wij reageren hiermee op de kennisgeving m.b.t. de mogelijkheid tot het indienen va n cen zicnswijzc n.a.v. de startn otitie milieu effeclrapportage aangaande de CGEN elektriciteitscemrale Sloehaven-Vlissingen. It: I ()()o LiS'1 '" Na hel bestuderen van hel relevante materiaal rij zen bij mij de vo lgende vragen cq bezwaren: I. Locariekellze - geillidsdruk (I) Er word! in uw publicatie melding gemaakt van een viertal mogelijke locaties. De voorkeurslocatie bevindt zich dicht nabij ons dorp Ritthem. Reeds op dit moment merken we in toenemende mate de geluidsdruk vanuil de industriele omgeving Vlissingen-Oosl. In het onderzoek leefsituatie Vl issingen-oost van de Provincie Zeeland komi duidelijk naar voren dat de geillidshinder in o.a. Rillhem he! mcest is toegenomen. Wij verzoeken Ll dan ook dil aspeci vanuil hel oogpllnlleefbaarheid goed Ie beschouwen en nlel de grenzen van de geluidszonering op Ie zoeken. Enige afstand van hetgeen wettelijk is toegestaan voorkomt klachten enjuridische procedures en komi de leefbaarheid van ons dorp ten goede. 2. Locatiekellu - gefllid~druk (2) Eerdere publicaties sprekcn van een totaal opgesteld vermogcn van 1600 MW. Oat is twee keer het vermogen van de plannen di e nll de inspraak ingaan. Wij verzoeken u dan oak dringend met het berekcnen van de geluidsdruk rich ling het dorp Ritthem rekening Ie houden met deze ontwikkelingen. 3. Locariekeuze - nafiol1aaf landschap - horizol1vervlii/ing Het dorp Ritthem bevindt zich in hel Nationaallandschap Zuidwest Zeeland, deelgebied Walcheren. Een elcctricitcitscentrale zal als gevolg van de hoge gcbouwen en de benodigde flare de zichtlijnen van hel Nalionaallandschap Wa1cheren aantasten. Deze horizonvervui ling kan verminderd worden door Ie kiezen voor cen van de andere lokaties, die zich allen op een grolere afstand van de dorpskern van Ritthem bevinden. 4. Localiekellze - nariol/aaf landschap - natllllrcompensalie drie lveirjes In 2005 zijn in hel kader van dc natuurcompensatie als gevolg van de verdieping van de vaarweg in de Westerschclde de 'drie wci~es' bij Rammekenshoek aangelegd.

33 Nieuwe inlagen direct achter de zeedijk, kreekhcrstel in de polder, zoutwatermoerassen met zoulvegetaties. Dit alles van groot be lang voor veel vogelsoorten. Deze natuurcompensalie mag niet verloren gaan door een locatiekeuze di e wei erg dicht bij Rammekenshoek is en wij verzoeken 1I dit in de MER aan te lonen. 5. Locariekellze - narionaa/landschap - uirsrool Gelet op de meest voorkomende windrichtingen zal uilstoot die er is verspreid worden over Ritthem en het omringend e nationale landschap. Een locatiekeuze verder in Vli ssingen-oost zal minder milieubelasting in het nalionaallan dschap met zich meebrengen. 6. Localiekellze - IIIl1niliedepol Hoe wordt de aanwezigheid van het munitiedepol aan de Rammenkensweg meegenomen in de beschouwing van de locatiekeuze van de centrale (wal is de veiligheidszone). 7. Localiekellze - redelijkheid van de allemqlievell In de startnotitie worden, naast de voorgestelde (voorkeurs)locatie, ook drie alternatievc locaties genoemd. Wij verzoeken u aan te tonen dat deze drie aitematieve locaties in ail e redelijkheid als altematief ingezet kunnen worden en dat de loeatie op het terrein van CdM niet de voorkeur ge ni et vanwege het feit dat CdM en CGEN zusterbedrij ven zijn en dil dus vanuitlinancieel oogpum de meest aantrekkelijke locatie is (hoe wordt dit door U gewaarborgd). 8. AJvoer C02 IIfIS/OOI De voorgestelde C.GEN elektricite itscentrale pretendeert mel weini g of geen C02 uitslool te werken. Wij verzoeken u in uw studies mee te nemen hoe groat de kans is dat deze techniek daadwerkelijk loegepast gaat worden, gezien hel gegeven dat hel op dit moment nog niet mogelijk is om de C02 via pijpleidingen afte voeren, dan wei ergens op te s laan. Als deze centrale niets anders is dan een 'gewond e' STEG mag u deze voordelen ook niet in uw beschouwingen mee laten wegen, Graag ont vangen w ij van u een on tva ngstbevestiging van deze zienswijze en worden wij graag op de hoogte gehouden va n verdere acties of publicaties Mel vriendelijk groeten J.J, de Meij Dorpsweg TS Ritth I

34 r ---'-- SenterNcwem Den Haag Ingekomen post d.d. Aan 6 - MEl 2310 Inspraakpunt C.GEN electriciteitscentrale Sloehaven-Vlissing Bureau Energieprojecten Postbus AC Den Haag Ritthem 23 april 2010 n enmerk; DEn OOCl 4 ::> IJ. Prolectnr: Trefwoord; Betre!t zienswijze startnotitie m.e.r MW waterstofelectriciteitscentrale CGEN Sloehaven-Vlissingen Geachte mevrouw/mijnheer, Wij reageren hiermee op de kennisgeving m.b.!. de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze n.a. v. de startnotitie milieu effectrapportage aangaande de CGEN elektriciteitscentrale Sioehaven-Viissingen. Na het bestuderen van het relevante materiaal rijzen bij mij de volgende vragen cq bezwaren; 1. Locatiekeuze - geluidsdruk (1) Er wordt in uw publicatie melding gemaakt van een viertal mogelijke locaties. De voorkeurslocatie bevindt zich dicht nabij ons dorp Ritthem. Reeds op dit moment merken we in toenemende mate de geluidsdruk vanuit de industriale omgeving Vlissingen-Oost. In het onderzoek leefsituatie Vlissingen-Oost van de Provincie Zeeland komt duidelijk naar voren dat de geluidshinder in o.a. Ritthem het meest is toegenomen. Wij verzoeken u dan ook dit aspect vanuit het oogpunt leefbaarheid goed te beschouwen en niet de grenzen van de geluidszonering op te zaeken. Enige afstand van hetgeen weuelijk is toegestaan voorkomt klachten en juridische procedures en komt de leefbaarheid van ons dorp ten goede. 2. Locatiekeuze - geluidsdruk (2) Eerdere publicaties spreken van een totaal opgesteld vermogen van 1600 MW Oat is twee keer het vermogen van de plannen die nu de inspraak ingaan. Wij verzoeken u dan ook dringend met het berekenen van de geluidsdruk richting het dorp Ritthem rekening te houden met deze ontwikkelingen. 3. Locatiekeuze - nationaallandschap - horizonvervuiling Het dorp Ritthem bevindt zich in het Nationaal landschap Zuidwest Zeeland, deelgebied Walcheren. Een electriciteitscentrale zal als gevolg van de hoge gebouwen en de benodigde fiare de zichtlijnen van het Nationaal landschap Walcheren aantasten. Deze horizonvervuiling kan verminderd worden door te kiezen voar een van de andere lokaties, die zich allen op een gratere afstand van de dorpskern van RiUhem bevinden. I

35 4. Localiekeuze - nalionaal landschap - naluurcompensatie drie weiljes In 2005 zijn in het kader van de natuurcompensatie als gevolg van de verdieping van de vaarweg in de Westerschelde de 'drie weitjes' bij Rammekenshoek aangelegd. Nieuwe inlagen direct achter de zeedijk, kreekherstel in de polder, zoutwatermoerassen met zoutvegetaties. Dit alles van groot belang v~~r veel vogelsoorten. Deze natuurcompensatie mag niet verloren gaan door een locatiekeuze die wei erg dicht bij Rammekenshoek is en wij verzoeken u dit in de MER aan te tonen. 5. Locatiekeuze - nationaallandschap - uilslool Gelet op de meest voorkomende windrichtingen zal uitstoot die er is verspreid worden over Ritthem en het omringende nationale landschap. Een locatiekeuze verder in Vlissingen-Oost zal minder milieubelasting in het nationaal landschap met zich meebrengen. 6. Localiekeuze - redelijkheid van de allemalieven In de startnotitie worden, naast de voorgestelde (voorkeurs)locatie, ook drie alternatieve locaties genoemd. Wij verzoeken u aan te tonen dat deze drie alternatieve locaties in aile redelijkheid als alternatiel ingezet kunnen worden. 7. Afvoer C02 uilslool De voorgestelde C.GEN elektriciteitscentrale pretendeert met weinig 01 geen C02 uitstoot te werken. Wij verzoeken u in uw studies mee te nemen hoe groot de kans is dat deze techniek daadwerkelijk toegepast gaat worden, gezien het gegeven dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de C02 via pijpleidingen af te voeren, dan wei ergens op te slaan. Ais deze centrale niets anders is dan een 'gewonde' STEG mag u deze voordelen ook niet in uw beschouwingen mee laten wegen. B. Mogelijke Ihermische vervuiling. Wij gaan er vanuit dat de mogelijke thermische vervuiling meegenomen wordt in het ad vies, daar mogelijke koelwaterlozing voor verhoging van de watertemperatuur kan zorgen van het Westerschelde water. Dit zal dicht bij het schorrengebied zijn. 9. Vertrouwen in C GEN?????? 10 jaar geleden kwamen wij in Ritthem wonen toen was de oostelijke horizon in de nacht donker, sinds de komst van Gobellret wordt het nooit meer echt donker. Noodzakelijk???? 10. Wal levert hel voor de omgeving op. Zeer waarschijnlijk meer overlast (geluid,stank) Horizonvervuiling door masten, t.b.v transport van energie De noodzaak is ook onduidelijk, daar vorig de sloecentrale in bedrijl is genomen met een vermogen van BOO MW En als laatste maar niet minder belangrijk, de mogelijke komst van een nieuwe kerncentrale. De politiek lijkt hier voor te gaan, en er ligt al een aanvraag van DELTA NV

36 Naar onze mening dragen de gemeente Vlissingen en Borssele dan al genoeg bij aan de energie vraag van Nederland. Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze zienswijze en worden wij graag op de hoogle gehouden van verdere acties of publicaties Met vriendelijk groeten it. 0'-7 P.M. Kant ~ ~~ P.M. Kant Blokland ~ Lambrechtsenstraat TL Ritthem

37 Aan: Van: Inspraakpunt C.GEN electriciteitscenlrale Sioehaven-Vlissingen Bureau energieprojecten Postbus AC Den Haag Vogelwerkgroep Walcheren pta Floor Arts Jan Campertstraat DD Westkapelle Datum; 4 mei 2010 Betreft: Inspraak startnotitie m.e.r. C.GEN electriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen De Vogelwerkgroep Walcheren maak! gebruik van de geboden mogelijkheid om een mening Ie geven over de zaken die in de MER nader onderzocht moeten worden. Puntsgewijs volgen een aantal zaken die we in de MER beantwoord willen zien. 1) Afname schor. Het Schor van Rammekens is een laatsle restant van wal eens een uitgestrekt schorrengebied tussen Walcheren en Zuid-Beveland was. Een deel van het schor valt binnen het Natura 2000 gebied van de Westerschelde. De natuurwaarde van dit gebied is in een recent verleden ook erkend door het Havenschap. Het verbaasd ons dat recent een deel van het schor is ondergeschoven met een zandlichaam. Met name in de trektijd en in de winter komen grote aantallen watervogels naar het schor om daar te foerageren. In de voorkeursvariant zal een groat deel van het schor verdwijnen. Graag zien wij in de m.e.r. beantwoord in hoeverre de huidige funclie van het gebied voar watervogels gehandhaafd kan worden. Indien het areaal foerageergebied kleiner wordt zouden wij graag zien of en waar dat gecompenseerd zal worden. 2) Versloring door loegenomen menselijke activiteit. Toegenomen menselijke activiteit zal zeker van invloed zijn op de vogels in de nabijgelegen natuurgebieden. Hoe gaat de aanvaer van grondstaffen verlopen en heeft da! invloed of de funclie van het Schor? 3) Overlast door geluid en lichl. De voorkeurslocatie is dicht bij de natuurgebieden; Rammekenshoek, Schor van Rammekens en hel Strand/Slufter van Rammekens. Het geluid dat de instajlalie produceert en het lichl wat '5 nachts uilstraalt op de omgeving zou wei eens van invloed kunnen zijn op de (broed}vogels in deze natuurgebieden. In de huidige situatie kan het schor van Rammekens gezien worden als een natuurlijke buffer vanwege de afs!and die word! geschapen lussen de natuurgebieden en de dichtstbijzijnde industrie. Graag zien wij uitgezocht welke (broed)vagels voorkomen in de ruime omgeving van de vaarkeurslocatie en in hoeverre de energiecentrale daarop van invloed zou kunnen zijn. Voor de Vogelwerkgroep is de voorkeurslocatie verreweg het slechtsle alternatief vanwege de ligging op het Schor van Rammekens en de Ie verwachten invloed ap de nabijgefegen

38 natuurgebieden. De Vogelwerkgroep Walcheren is bereid mee te denken om eventuele problemen voor de vogels op te 10ssen. Met vriendelijke groet, Contactpersoon Vogelwerkgroep Walcheren: Floor Arts Jan Campertstraat DO Westkapelle T 01:

39 lnspraak C.Gen electnciteitscentrale Sioehaven - Vlissingen ~ C--'7ni:;;-ir;j~ , Ili~~ '~~v~e~m~d~egn~~ Bureau Energieprojecten Postbus H MEl AC Den Haag post d.d. Geachte heer, mevrouw, Hierbij ooze zienswijze op de startnotitie m.e,r. C. GEN electriciteitscentra1e SJoehaven Vlissingen. Zowel als bedrijfde Lange C.V. als de familie De Lange maken wij ons zorgen over de gevolgen voor zowel ons bedrijf als de plaats waar wij wonen, als buren van deze te ontwikkelen electriciteitscentrale. In dit stadium kunnen wij de volledige consequenties van deze ontwikkeling voar ooze positie niet overzien en staan hier daarom afwijzend tegeoover. tn afwachting van uw reactie. Hoogachtend. namens De Lange c.v. & Familie De Lange, Krukweg VB Ritthem

40 / Inspraakpunt C.GEN elektriciteitscentraje Sioehaven-Vlissingen Bureau Energieprojecten Postbus AC DEN HAAG.. ~. L e',.,"" I., LJ,! Trg/woord: - :. J. I Oef10J\Cl~5hL., Inspraak startnotitie m.e.r. C.GEN elektriciteitscentrale Sloebaven-Vlissingen.

41 Amsterdam, Geachte heer, rnevrouw, Hierbij mijn zienswijze ten aanzien van de startnotitie van C.GEN. tk woon In Vlissingen Op ongeveer 10. km van de te bouwen centrale. Naast verschillende vragen over de startnotitie heb ik enkele algemene opmerkingen over de plannen van C.OEN. Deze dienen echter geenszins als ioleidende opmerkingen. Volgens mij is een Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) bedoeld om inzichtte geven in de milieutechnische gevolgen van voorgenomen activiteiten. Hieruit hoon echter niet ooodzakelijkerwijs cen vergunningsaanvraag in het kader van de Wet Mi lieubeheer voort Ie komen. Moel flil een procedure als deze noodzakelijkenllijs een,'ergllfmingsaonvraag voorlkomen? Aigemeen Allereerst heb ik vragen over het nut en de noodzaak van de aaogevraagde centrale. Er zijn in Nederland veel soortgelijke projecten gepland, er wordl vo lop onderzoek gedaan naar ahematieven en voorlopig is er geen sprake van een tekort aan elektricileit uit eigen land. De vraag naar elektriciteit za l mogelijk iets toellemen door de toename van elektrische producten, aan de andere kant word! er actiefbeleid gevoerd het elektriciteitsgebrui k in Nederland Ie venninderen, hi ervoor is ook nog veel ruimte voor verbelering. Ook de noodzaak voor een vervuilende kolencentrale is allemlinst duidelijk. Zoals gezegd is er geen lekort (eerdcr eeo overschot) aan clektricileit in Nederland. Ail een hierdoor is er a1 geen sprake van een noodzaak. De nadelen op vele fronten van een nieuwe kolencentrale wegen wat omwonenden betrcfi zo zwaar, dat zelfs bij cen energiet'ekort nog eerder moet worden gezocht naar andere oplossingen. Deze al tematieve oplossin gen zijn legio. Naast de al genoemde mogelijkheid energie Ie besparen, zij n er vele andere mogelijkheden voor het opwekken van energie. Wind, zon, zee, biomassa en een ruime voorraad gas zouden moeten worden aangewend om Nederland van scho ~e of relatief schone energie te voorzien. V~~r het aanwenden van deze mogelijkhedco is naar mijn mening ook genoeg tijd en ruimle. Kan C.GEN aanlonen dar er in de toekomsi een elektriciteuslekorl zal omslaon ill Nederland? Waarom invesleert C.GEN niel in duurzome energie?

42 Startnotitie Op pagina 7 wordt een toename in het elektriciteitsgebruik genoemd van 30% van 1995 tot Oil is echter niet relevant. Stechls de veranderingen van de laatste jaren zijn relevant voor het m.e.r. De laatste jaren is het energiegebruik nauwelijks toegenomen en in 2009 zelrs afgenomen. Daarnaasl ZOll beter moelen worden gekeken naar ontwikkelingen in de toekomst. Bijvoorbeeld naar overheidsbeleid, technische ontwikkelen eo andere kolencenlrales. Er wordt veel gebouwd op rut moment eo maar weinig kolencentrales worden uit gebruik genomen. Waarom wordl er niel gekeken naar hel hu/dige energiegebruik? Welke kolencentrales wilen er binnenkorl uil bedrijfworden genomen? Op pagina II wordt de zoeklocht naar cen geschikte locatie beschreven. De uilkomsten van deze zoektocht zijn echter niet duidelijk. Aileen de Sioehaven en Europoon worden genoemd. Waarom worden andere localies niel gelloemd? Vanafpagina 16 wordt het technische concept besproken. Het gaat om vervoer en opslag van brandsloffen, waterverbruik en lozing en reststoffen. Nergens wordl gesproken over het vermijden van mogeujke risico's voor de bevolking van Vlissingen van het toegeoomen (scheeps)vervoer, de opslag van gevaarlijke brandsl'offen, het gebruik van de verschillende installaties. en het afvoeren van asseo, zwavel en zware metaleo. Op pagina 25 wordt zeer suidmier ingegaan op de ri sico s. Hoe worden gemarlijke suualles voor de bevolking van Vlissingen vermeden? Hoe worden de risico 's onderzocht al.~ geen BRZO hoefile worden opgesleld? Op pagina 19 wordt gesproken over C02 afvang en opslag in lege gasvelden door middel van eeo pijplijninfrastructuur. Deze mogelijke afvang en opslag zou geen onderdeel uit mogen maken van het m.e.r, nu de toepassing van deze afvang en opslag nog nergens werkbaar ofwettelijk is. Samen met de inwoners van Barendrecht ik mij afwat de risico's zijn van dergelijke pijplijnen en ondergrondse opslag. Deze techniek is nag nergens succesvol toegepast. Ik hoop dat experimeoten zeker niet in bewoond gebied plaats zullen vinden. Op welke lermijn is CO 2 a/vang en opslag toepasbaar? Waf Zijll de risico 's van deze techniek voor de omwonenden? Hauwb~t«ndOtihJJ gpigolitbgemilt 1Jq;wf,p.fllkJdunHieueffecten van aile gefloemde induslrie?

43 Welke allemaliel'e en minder.'ichadelijke WJrlllell 1'011 energieopwekking zlj" er mogelijk? Dc cvcntuclc bouw va n dc ccntrale van C.OEN zal Icidcli tot cen stcrke groci van de uitstoot van brocikasgasscn. miliell schadelijkc cmiss ies cn schadelijke nevcl1 cffcctcn. Ook zllllcn er uit het project kosten voort vloeien voor de inwoners van de provin cic Zeeland. Waf ZIP' de ko.\"lell van dif projecl \loor de provillcie Zeeland? Ais or spoorwegen, sllelwegen en andere grolc projeelen wordcn gereali secrd wordl vaak een campcnsali c gegevcn ann burgers die grond, of kapitaalwaarde verli ezcn of overlnsl zullen ondcrvinden. WordclI OIllIl'OIlCII(/CII gccompcn~' eerd voor ovltrlosl door I'ervocr cn vcrl'li/lillg! Elk e vorm van elcklri cilei lsapwekking. veroorzaakt schade aan de gezondh cid en het milieu. Kolencenlrales zijn nog vervuilender dan andere vonnen van eleklri ci teitproductic. Welke gevalgen I/eejl eelllliellll'e kolencelllrole precle.~ VQor de gezol/dl/eid I'on omll'ollendell ") Deze vervuiling is zowel direct als indirect. De directe vcrvui lin g komi voort liit de bouw, bedrijvigheid cn hel uileindelijk afureken va n de geplandc kolencentrale. Dc kolencentrnle zn l onder undere CO 2 _ S02' NOx en rijllstofuil stoten. Deze stoffen zijn all en gevaarlijk voor mensen en zorgcn nu al voor grole gezondheidsproblemen. In Rotterdam bijvoorbeeld Slerven tussen de 1600 cn 2000 menscn per jaar vroegtijdig door de effeclen van luchlvcronlrciniging. Ecn kolencenlrnle stoot Ion stikstofoxiden per jaar per centrale (veel ll1eer dan gas- en STEOccntrales) uit. Deze st ik stofoxiden veroorzaken samen met de ell1 issie van fijnslof vnnaf de kolcn velden grate problemen voor de luch tk waliteit. In Vli ssin gen is de huidige sit uati e niet vee l beter. Nnasl verv uilcndo e ITeclen op Vl issin gen van nabij gclegcn grote industri egebi edell rond Rotterdam en Ant werpen, die beiden bekcnd slaan om de slecht e luchtkwaliteit (en nog steeds zware industric toevoegen) heeo. Vli ssingen I1U al vee l vervuilende en potenticel gevaarlijke industric. In en om Vl issingen is industrie tc villden op het gebied van oitshore industrie, olieraffinage, op- en averslag en energieopwekkin g. BedrijvclI zijn (onder vcle anderen): Illu miniulllslllcltcr Zalco. een petroleumramnaderij van I-IY PE RLI NK '' nl.wikipedia.orglwikirrotal"total, een afvalverwerkingsbedrijfvan See Way en niet te vergetcn cell gasturbine, cen kerncncrgicccntrale en Cov ra, die radioactiefafval opslaan. In de toekolllst za l er Illogelijk cen container terminal gebouwd worden, waardoor de industrie 11l0gclijk nog verder za l tocncmen. In ieder geval zal dit lei den lot cen toename in de scheepvaart. die al toeneemt door de 1l10gclijkc kolcncenlralc. Jr (/i!lif(jljfdll "f'd.amj11 iifjlfinlil4in/litl! JIUIHl1P!!lJl tjitiflrgiij Ie liejjec Ie n van allege floe mde I fldlis f rie?

44 Over de luchtverontreiniging die mel een nieuwe kolencentrale gepaard gaat is hierboven aj geschreven, dal er in en rond Vlissingen nu aj sprake is veelluchtverontreiniging is wordl daar ook besproken. Vanafpagina 22 wordl gesteld dat: de SOremissie slechts een ~erkte bijqmg~ zal leveren aan landelijke S02 emissies van el ektricileitscentraj es. De omgevingsbelasling betreffende S02 uiterst beperkt zal zijn. De stofemissies uit de centrale worden ~erkl door toepassing van diverse filters Het grootste deel van de NOx uit de rookgassen verwijderd wordt. Tevens zal worden beschreven hoe de emissies van andere stoffen zoals dioxines, PAK' s, kwik en andere zware melalen worden geminimaliseerd. De overblijvende NOx emissie zai lokaaj tot een zeer beperkte ve rhoging vall N02 concentratie en van (zure) depositi e lei den. Naar verwachting zullen de effecten voor de kwaiiteit van het oppervlaktewater klein zijn. De verlichting gedurende de nacht zal geliik zijn aan die van andere procesinstajlaties. Waardoor de visuele be"invloeding minimaal is. Dal er alles aan wordt gedaan om de emissie van gevaarlijke stoffen lo klein l110gelijk te houden is!liet meer dan logisch. Toch rij st de vraag ofdeze effecten en lozingen al met al niet toch negatieve gevolgen llillen bebben. Hoeveel installaties met dezelfde minimale gevolgen slaan er al in de omgeving7 En hoeveel minimaje effeclen lei den samen tach tot merkbaar negatieve gevolgen? Wordl er gedaehl aan hel feil dal vele kleine bijdrages wei grole gevolgen kunnen hebbe,,? Nog een Slap verder: het zal ongetwijfeld zeer kostbaar zijn de uilsiooi en lazing van genoemde giftige sioffen naar nul Ie krijgen. Toch zouden deze koslen moelen worden gemaakt nu de vei ligbeid en gezondheid van mens en natuur in de omgeving van de Ie bouwen kolencentrale in het geding zijn. Is hel mogelijk de lii/slool van gevaarlijke sloffen 10/ nul (e reduceren? Op pagina 26 wordl opnieuw geschermd met het vervangen van andere kolencentrales. Welke kolencelllrales Zijll dil? Op pagina 27 wordt het 'meest milieuvriendelijke altematier besproken. Deze wordt gekozen uit verschi ll ende uitvoeringsalternatieven. Hel meest milieuvriendelijke altematiefis het niet bouwen van de centrale, gevolgd door duurzame variaoten van energieopwekking. Een nieuwe kolencentrale is slecbt voor onze gezondheid, rampzalig voor het klimaat, en absoluut niet nodig. lk dring dan ook aan op het arzien van deze plannen.

45 G FVCllhulS Paardcnslraal 4'> \Voonplanls: VlIsslIlgcn (handtckcl1i ng)

46 SenterNovem Den Haag\ Ingekomen post d.d. 10 MEl 20m Inspraakpunt C.GEN elektriciteitscentrale Sioehaven-Vlissingen Bureau Energieprojecten Post bus AC DEN HAAG Kenme~: [)<:rlnoo4s~~ Projectnr: I Trefwoord: I ~= ' Inspraak startnotitie m.e.r. C.CEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen. Vl iss ingen, I 0 Geachte heer, mcvrouw, Hierbij mijll zicnswijzc ten aanzien van de startnotitie van C.GEN. lk woon in VI issingen op ongevcer 20 km van de te bouwen centrale. Naast vcrschillende vragen over de startnotitie hcb ik cnkelc algemene opmerkingen over de plannen van C.GEN. Deze dienen echter geenszins als inleidende opmerkingcn. Volgens mij is eell Milieu Effect Rapportage (M.E. R.) bedoeld om inzicht te geven in de Illili eutechnische gcvolgen van voorgenomen activiteitell. Hiemit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs cen vcrgunningsaanvraag in het kader van de Wet Mil ieubeheer voort te komen. Moe' /tit een procedure als deze noodzakelijkerwijs eel? vergunningsaanvraag voorrkomen? Aigemeen Allerccrst heb ik vragen over het nut en de noodzaak van de aangevraagde centrale. Er zijn in Nederland veel soortgelijke projectcn gepland, er wordt volop ondcrzock gedaan naar altcmalievcn en voorlopig is er geen sprake van cen tekort aan elektriciteit uil eigen land. De vraag naar elektrieiteil zal mogelijk iets toenemen door de toename van elektrische producten. aan de andere kant wordt er actiefbeleid gevocrd het elektriciteitsgcbruik in Nederland te vcrminderen, hicrvoor is ook nag veel ruimte voor verbetering. Ook de noodzaak voor een vervuilendc kolcnccntralc is a1lerminst duidc Lijk. Zoals gezegd is er geen tekort (eerder een ovcrschot) aan elcktriciteit in Nederland. Aileen hierdoor is cr al geen spmkc van cen noodzaak. De nadelen op vele fronten van een ni euwe kolenccntrale wcgen wat omwonenden betreft zo zwaar. dat zelfs bij cen energietekort nog eerder moet worden gezocht naar andere op lossingen. Dcze altematievc oplossingen zijn Icgio, Naasl de al gcnocmde mogelijkheid energie te besparen. zij n cr vclc andere mogelijkhedcn voor het opwekken van energic. Wind, zon, zoo, biomassa en

47 een mime voorrnad gas zoudcn moelen worden aangewcnd am Nedcrland van schollc of rclaticf schone encrgie Ie voorzien Voor het aall\\ cnden van dcze mogclij kheden is naar mijn men ing ook genoeg tijd cn mimt c. Ktm r.chn (ft/ii/ollen dal cr ill dc IOckoll/.I'/l!en cll!klric:ifeil.\'/(:kor/ zal onlslaan in Nederland,) Waorom ;111'(:., leerl {' (il:n niel in dllllrzame ener/:fe') Dc evellillele ball'" van dc ccntrnlc van C GEN :zal lcldcn 101 ccn slerke groci vnn de li ilstoo( van brocikasgassen, milieuschadehjkc cmiss ics en schndclijkc ncvcncffeclcn. Ook zull cn cr ui l hel projcct koslcn voortvlocien voor dc inwoncrs van de provillcic ZI,.'C tand. Waf zi.jn de koslen van di! projecf voor de pmvincie Zeeland? Ais er spoorwegen. snclwegen en andere grole projeelell wordell gerc.1liscerd wordl vaak cell compci1sall e gcgeven aan burgers dic grand. of kapila.1lwaardc verl iezen of ovcriasl zu llcn ondcrvinden. Worden omll'onenticn gecompcnseerd 1'001' ollerla.\ / door \lcrlloer ell lien'llilmg? Elke vorm van clektneile IISOp\\ekking, veroorzaakl schade aan de gczondheid en het milieu. Kolenccnt ralcs zijn nog vcrvui lcnder dan anderc vormcn van cleklriciteitproduclie. Welke gevolgen hee./i ecl1niciiwc kolcnccnlrale prccie.~ voor de gezondheid van omll'onentien'> Deze vervuiling is zowe l direct als indi rcct. Dc dircctc vervu il ing k01ll1 voort uit de bou". bcd rijvighcid en hci ulteindelijk afbrcken vnn de geptande kolencellirale Dc kolcnccntrale 1.,,11 onder andere CO 2, S02, NOx en fijnslof uilslolcn. Dczc sloffcn zij n allen geva.:\rlijk voor mcnscn cn zorgen nl!,,11 voor grote gezondheidsproblclllcn. In Rottcrdam bijvoorbccld stervc Il russen de 1600 en 2000 menscn per jaar vrcx:gtijdig door de cftcclen van luchtverollt reiniging. Ecn kolcnccnlrale siool ton stikstofox idel1 per jaar per cenlrale (vcclmeer dan gas- en STEGccntrnles) uit. Deze slikslofox iden veroorzakcn samen mel de cmiss le van fijnslof "anaf de kolenvclden grolc problemen voor de lu chtkwalileit. In Viiss lllgcn is de hu idigc situalic niet vecl belcr. Naast vcrvuilendc eftecten op Vlissingcn van nabij gclcgen grole industriegebieden rand Rotterdnm en Ant\\crpcn. die beidcn bekend stann am de slcehte IlIchtk walit eit (en nag steeds 1.warc indllstrie loevoegen) hccfl Vlissingcll nu al veci vcrvuilendc en potcnl iecl gcvnarlijke industrie. In en om Vlissingen is induslrie Ie vindcn op het gebied van offshore induslrie. olieraffinagc, opcn overs lag cn encrglcopwckking. Bcdrijvcn zijn (onder vele andcren) : alulllllliulllsllle ll cr Zaleo. CC II petro lcumra ffinaderij vall Tola l. eell afva lverwerkingsbcdrijr van Sce Way en ni Cl Ic vergeten een gaslurbine. ccn kcrncllcrgiecenlrale cn Covra, die radioactief afvn l opslaan. In de lockolllsi za! er mogelijk cen container terminal gebouwd wordcn. waardoor de industrie Illogelijk nog vcrdcr 1.al locncmen. In iedcr gcval 411 dit Icidcn 101 ecn tocname in de schecpvaart. die allocneemt door dc mogelijke kolencentmlc.

48 Hoe wordt rekening gehollden met de opgelelde mihellejjecten van aile genoemde indllstrie'l Startnotitie Op pagina 7 wardt cen tocname in het eleklrieileitsgebruik genocmd van 30% van 1995 tot Oil is eehler niet relevant. Slcehls de veranderingen van de laalste jaren zijn relevant voor het m.c.r. Dc laatste jarcn is hel energiegebruik nauwelijks toegenamen en in 2009 zclfs afgenamen Oaam~l ZOU bcter moeten worden gekeken naar antwikkelingen in de lockomst. Bijvoorbceld naar overheidsbcleid. teehnisehe ontwikkclen en andere koleneentrales. Er wordl veel gebouwd op dit moment en maar weinig kolencentral cs worden uit gebruik genomen. Hoe wordt de schade aan de nafllllr in en bllilen de provineie Zeeland geeompenseerd? Ais bij de verdieping van de Westerschcldc, zouden vervuilende industrie verpl ichl moeten worden aile schade aan het milieu Ie voorkomen cn. indien dit niet mogclijk is. Ie compcnscrcn. Dc werkclijke kosten van dezc industrie zijn vcle malen hoger maar worden betaald door omwonenden en natuur zowel als komende generaties. Op welke termijn is CO]aJvang en opslag loepasbaar? Is er al ergcns CO] opgeslagcn in lege gasveldcn? Op pagina 19 wordl gcsproken over CO 2 afvang en opslag in lege gasvclden door middel van een pij pi ij ni nfrastructu ur. Deze mogejijke afvang en opslag zou geen onderdeel uit mogen maken van het m.e.r, nu de loepassing van deze afvang en opslag nog nergens werkbaar ofwettelijk is. Over de luehrverontrciniging die met cen nieuwc koleneentralc gepaard gaat is hierboven al gesehreven, dat er in en rond Vliss ingen nu al sprake is vcclluehtverontreiniging is wordl daar ook bcspraken. Vanaf pagi na 22 wordl gcstcld dat: de S0 2-cmissic sleehts een beperktc bijdragc zallcveren aan landelijke S02-cmissies van elektrici leitscentralcs. De omgevingsbelasting bctrcffende 502 uilersl bcpcrkt zal zijn. Dc stofem issies uit de centrale worden bcperkt door tocpassing van diverse filters Het grootste decj van de NOx uit de rookgasscn verwijderd wordl. Tcvens zal worden beschreven hoc de emissies van anderc stoffen zoals dioxines, PAK 's, kwik en andere zware metalen worden geminimaliscerd. Dc overblijvende NOx-cmissie zallokaal tot cen zeer bcperktc vcrhogi ng van N0 2-concenlratie cn van (zurc) deposi lic Iciden. Naar \'erwaehling zullen de effecten voor de kwalileit van het oppervlaktewater klein zijn. De vcrlichting gedurende de nacht zal gel ij k zijn aan die van andere procesinslal laties. Waardoor de visuele be'invlocding minimaal is. Dat er alles aan \\ordt gedaan om de emissie van gcvaarlijke sloffen zo klein mogcjijk te houdcn IS "iet meer dan logiseh. Toch rijst dc vraag of deze cffeeten en lozingen aj met al niet loch negaticvc gevolgen zull en hcbbcn. Hocvcel installaties met dezclfde minimale gcvolgen staan er al in de omgcving? En hoeveel minimale cffeclcn leiden samen loch toi merkbaar negatieve gevolgen?

49 M i liellvrwnddi/kc ko/t!llc:l!n' rales "l Op pag.na 27 wordl het ' mcesl milieuvncndelijke allcrnatief bcsprokcn. Deze wordl gekozcn uil verschi llcnde uilvocringsall crnalievcn. Hct mccslmilicuvri endclijke al lcrnaticf is hel nie! bouwcn van dc ccntralc. gevolgd door duurz... unc variantcn van cncrgicopwckkmg. Ecn uieuwe kolencentrllie is slecht voor onze gczondhcid. mmpzali g VOOI he1 klimaat. en absoluut niet nodig. Ik (king d:m ook aan op hel Ilrzien van dezc plil nnen. Mel vncndciljkc grocl. MJ.E. Walravcn Van Hallslranl 23 43X4 BL VlIssl1lgcn

50 Mevr. Ir. P.L. lijnse MBA Zandweg TH Ritthem SenterNovem Den Haaqj Ingekomen post d.d. 1 0 MEl 2010 / Kenmerk: U ~ I-' IODO 4,rYb Proiectnr: Trefwoord: Inspraakpunt C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven - Vlissingen Bureau Energieprojecten Postbus AC Den Haag Betreft: Inspraakreactie op de m.e.r.c.gen electriciteitscentrale Sloehaven Vlissingen Ritthem, 3 mei Geachte mevrouw/mijnheer, Bij deze maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op de startnotitie MER C.GEN elektriciteitscentrale Sloehaven-Vlissingen. Bij het opstel1en van het MER-rapport zijn de volgende punten van belang om tot een goede afweging voor het toestaan van de elektriciteitscentrale op de voorkeurslocatie te komen: Woonbebouwing 1. De industriezones die aangegeven zijn in het bestemmingsplan buitengebied Vlissingen zijn nlet afgestemd op de nieuwe woonlocaties. Daarbij betreft het uitsluitend een geluidzone en zijn andere mogelijkheden van hinder niet meegenomen. 2. Bij het onder.z.oek dient uitgegaan te worden van de bestaande situatie en de recente u itbreidi ngspl annen. Uitgaan van de bestaande situatie betekent de woonbebouwing van de dorpskernen Ritthem, Dost souburg, Amemuiden, Nieuw en StJoosland en Nieuwdorp in het onderzoek meenemen. Ook de steden Middelburg en Vlissingen moeten in het onderzoek worden meegenomen. Uitgaan van de recente uitbreidingsplannen van Ritthem, Oost Souburg, ten zuiden van Middelburg de Mortiere en Nieuwdorp betekent ook deze in het onderzoek meenemen. Daarnaast moeten de bouwplannen van een nieuw ziekenhui s in ten zuiden van de woonwijk Mortiere meegenomen worden in het onderzoek. Juist een ziekenhuis kan een belemmering vormen voor uitbreiden van de industriezones.

51 3. De geluidzone bij de kern Ritthem grenst aan de woonbebouwing. Een verruiming van deze grens kan grote gevolgen hebben voor het bestaande kern. 4. De uitstoot van gevaarlijke stoffen - volgens de startnotitie 15% - kan een gevaar opleveren voor de onder punt 2 genoemde woonlocaties met name de hoeveelheid fijnstof. Oit is bij de huidige industrieen al een probleem. Ondenoek naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen dient onderdeel uit te maken van het MER-ondenoek. Natuurgebieden 1. Het natuurgebied Rammekensschor is door de lazing van koelwater door de centrale niet meer te handhaven De vegetatie van zeekraal is zeer gevoelig voor het verschil in temperatuur en zoet water. In de onmiddellijke omgeving van het Sloegebied zijn diverse natuurgebieden aanwezig of nog in ontwikkeling Wat is de invloed van de uitstoot van de centrale op deze natuurgebieden? 2. In het bestemmingsplan Vlissingen Dost is een afstand opgenomen van 300 meter en toetsing op lichthinder en lawaai. Op dit moment is er 311 veellicht- en geluidhinder in de omliggende gebieden en dorpen. Oit zal door de kornst van de elektridteitscentrale aileen maar meer worden. Hoe wordt voorkomen dat er nag meer licht en geluidhinder zal ontstaan in de omliggende gebieden? Gezien de negatieve invloed van geluid en kunstlicht op de natuur en de mens is het aan te bevelen de Hchthinder juist te verminderen. Het is aan te bevelen om licht- en geluidhinder uitgebreid te onderzoeken in de MER met de schadelijke gevolgen zoals die er nu 311 zijn en hoe deze zullen wijzlgen door de bouw van de elektridteitscentrale. Monument 1. Het monument Fort Rammekens is een trekpleister voor toeristen Wat is de invloed van de uitstoot op de muren van het fort? Toerisme 1. Het toerisme in het gebied ten westen van het Sloegebied is de laatste tien jaar sterk toegenomen o.a door een kampeerterrein, strand en diverse fietsroutes met aanliggende voorzieningen. Wat is de negatieve invloed van het het gebouw van de centrale op deze activiteiten? Hoe wordt de afweging tussen investeren in toerisme en uitbreiden van het industriegebied gemaakt? Wat zijn de economische consequenties voor ondernemers en overheid die afgelopen jaren in het toerisme hebben geinvesteerd? 2. Geconstateerd kan worden dat de positieve beleving van het gebied nu eindigt bij het Rammekensschor. Bij de bouw van de elektriciteitscentrale zal dat ruim voor het dorp zijn (westkant), mogelijk reeds in de omgeving van de ASS, omdat het uitzicht op een dergelijk omvangrijk gebouw nlet direct fraai en toeristisch aantrekkelijk genoemd kan worden. Hoe wordt de afweging tussen toerisme, natuur en industrie gemaakt? Op welke gronden?

52 Industrie 1. In het Sloegebied zijn een kemcentrale en een kolencentrale gevestigd en de bouw van een tweede kerncentrale is in voorbereiding. Het verdient aanbeveling in de MER een afweging te maken of een concentratie van energiecentrales aan te bevelen is in verband met externe dreigingen als terrorisme of natuurrarnpen. Het Sloegebied is bijvoorbeeld niet beveiligd tegen overstromingen. De energievoorziening zal door een dergelijke concentratie in gevaar komen. 2. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Sloegebied is geen inventarisatie gemaakt van de milieuvergunningen en de ruimte voor nieuwe bedrijven. Er moet een inventarisatie plaatsvinden van de bertaande bedrijven met hun uitbreidingsmogelijkheden en de plannen voor nieuwe vestigingen. Dit onderzoek met de daarbij behorende milieuvergunningen geeft een indicatie of er nog ruimte aanwezig is en welke ruimte er nag is voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven. Steeds separaat de aanvragen beldjken levert geen totaalbeeld op, waardoor de totale invloed van de industrie in het Sloegebied boven de norm kan uitstijgen zander dat daar enig zieht op is. 3. De geluidsbelasting van de bestaande bedrijven is zodanlg dat het bestaande motorcrossterrein verplaatst moet worden om ruimte te scheppen in de geluidsbelasting van het hele gebied. Hoe kan er dan sprake zijn van nieuw te bouwen industrie die ook nag de nodige extra geluidsbelasting met zich meebrengt? 4. In de startnotitie zijn geen gegevens over arbeidsplaatsen vermeld. Wat betekent het bedrijf voor de werkgelegenheid in de regio? Wat is het economisch voordeel voor de regio? Er moet een kosten-baten analyse gemaaict worden waarop een beslissing kan worden genomen om het bedrijftoe te staan. Hierin moeten oak natuur, gezondheid, toerisme en leefbaarheid van het gebied meegenomen worden. De kosten van een eventuele sanering van een gedeette van de dorpskem Ritthem en de schadevergoeding voor boerderijen in het gebied en de nabijgelegen natuurgebieden zijn te begroten en in de KBA mee te nernen. Hierbij moet oak rekening worden gehouden met de kosten van de gezondheidszorg door de toenemende invtoed van de rnilieuvervuiling. S. Onderzoek naar kosten en baten van deze centrale in vergelijking met een tweede kerncentrale is aan te bevelen. 6. Met in acht nernening van wat onder de vorige punten is aangegeven, is uitbreiding van de industriezone geen optie. Met vriendelijk groet,,

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering Cc: Onderwerp: RE: Vragen betreffende Offerteaanvraag Vormgeving grote verplichtstelling, kenmerk 021500100.017.040 Datum: woensdag 4 maart 2015 9:53:42 Bijlagen: Bijlage (nummer optioneel) Verklaring

Nadere informatie

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC:

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Gera Gerritsen Van: Hermine van den Berg-van Zijl Verzonden: woensdag 17 september 2014 18:01 Aan: Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Peter Spitteler;

Nadere informatie

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakbundel Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:28 Aan: ' - BD/NCTV/PDCT/PBI';. - BD/NCTV'; CC: '. - BD/NCTV/PDCT/VS'; Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Beste Ik weet niet

Nadere informatie

Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK)

Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK) Inspraakbundel Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK) Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd.

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd. nummer 2, april 2011 EVOA Nieuwsbrief nummer 2, april 2011 Nieuwsbrief voor internationaal afvaltransport Inhoud Website van EVOA in een nieuw jasje Nieuwe tool om de hoogte van de financiële zekerheid

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing Nummer 40, 01-03-2013 Nieuwsbrief IBI Nummer 40, 01-03-2013 Hierbij ontvangt u de veertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke

Nadere informatie

-www.twitter.com/omdenhaag

-www.twitter.com/omdenhaag Van: Pritl Stift Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 15:44 Aan: Heer, 1. de CAPDen Haag) Onderwerp: Re: Verzoek contact Hoepel op. Jullie begonnen. groeten, de hoofdredactie Op 21 augustus 2014 15:39

Nadere informatie

image001.gif; image002.png; image003.png; NB_verklaring PV cellen op dak GRA gebouw.pdf

image001.gif; image002.png; image003.png; NB_verklaring PV cellen op dak GRA gebouw.pdf Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Eric van Noord Monday, November 02, 2015 7:41 PM Kramer, Rob RE: Rietveld academie kapvergunning en image001.gif; image002.png; image003.png;

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakbundel ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF. 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Dit is de eerste Nieuwsbrief over het Nederland-Ruslandjaar 2013 (NLRF2013). Op deze manier houden wij u

Nadere informatie

Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win!

Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win! Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win! Doet u dit jaar belastingaangifte? Uw jaaropgave vindt u in het P Direktportaal Betaaldata

Nadere informatie

Zienswijzen en reacties op Startnotitie TRANSMISSIESYSTEEM OP ZEE BORSSELE

Zienswijzen en reacties op Startnotitie TRANSMISSIESYSTEEM OP ZEE BORSSELE Inspraak- en reactiebundel Zienswijzen en reacties op Startnotitie TRANSMISSIESYSTEEM OP ZEE BORSSELE Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS Procedure en rol en Ministerie van I&M Inhoud 1. Informatieavond 2. en Minister van Infrastructuur en Milieu 3. Milieueffectrapport (MER) 4. Inspraak 5.

Nadere informatie

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Marjolein Pigge Van: CNSToetsing@lvnl.nl Verzonden: maandag 11 mei 2015 14:52 Aan: CC: henk.van.den.berg@ilent.nl Onderwerp: RE: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Beste heer Vogelaar/Bouke,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Nr 7, 12 juni 2014 Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het Van Werk Naar Werk-beleid bij Dii. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Hoop je voldoende geïnformeerd te hebben mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Hoop je voldoende geïnformeerd te hebben mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Randen van, Dennis Monday, February 08, 2016 11:25 AM Kramer, Rob Dijk van, Peter; Deriga, Liesbeth RE: Kapaanvraag

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B Van: Verzonden: CC: Onderwerp: Bijlagen: BD/DRD/NCC/ECO donderdag 9 oktober 2014 8:05 - BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B FW: Bericht NL-taal definitief.doc Bericht zuurstofmasker NL-taal definitief.doc DV; - minbuza.nl)

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. "Rv&O I O / >2.2- Oat. ontv.: 10 JUN 2010. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Rv&O I O / >2.2- Oat. ontv.: 10 JUN 2010. Routing Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Provincie Overijssel Provinciale Staten Postbus 10078 8000 BB Zwolle Datum Betreft Geachte Staten, 0 8 JUN 2010 PROVINCIALE

Nadere informatie

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 December 2010 NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), onderdeel van de AIVD, geeft voor zijn relaties tweemaandelijks een nieuwsbrief uit. Dit is een

Nadere informatie

Q and A s mededeling milieueffectrapportage Energy Resources Holding (ERH) (versie 21 september 2010)

Q and A s mededeling milieueffectrapportage Energy Resources Holding (ERH) (versie 21 september 2010) Q and A s mededeling milieueffectrapportage Energy Resources Holding (ERH) (versie 21 september 2010) Index Begrippenkader 3 1. Mondelinge zienswijze 4 Ik wil graag reageren op de mededeling van ERH. Wat

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Q and A s Startnotitie Delta (versie 23 juli 2009)

Q and A s Startnotitie Delta (versie 23 juli 2009) Q and A s Startnotitie Delta (versie 23 juli 2009) Index Begrippenkader... 2 1. Mondelinge zienswijze... 3 - Ik wil graag reageren op de startnotitie van Delta. - Wat gebeurt er met mijn zienswijze? -

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Arnhem Schaliegasvrij?

Arnhem Schaliegasvrij? Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) 2014 Arnhem, 25 juni Arnhem Schaliegasvrij? Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer. Datum 12 maart 2002 Kenmerk SAS/2002001698 Onderwerp VERKLARING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 KERNENERGIEWET JUNCTO ARTIKEL 8.19, TWEEDE LID, WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN NV EPZ (KERNENERGIECENTRALE BORSSELE)

Nadere informatie

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 1, juli 2015

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 1, juli 2015 NOVI Nieuws NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 1, juli 2015 Nieuwsmail voor professionals bij de overheid, in de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Van: Verzonden: woensdag 10 januari 2007 16:18 Aan: Aanbesteding CoZa - DBOB Onderwerp: Vragen m.b.t aanbesteding 5433844/06/DBOB (2006/S 188-200063) Geachte Na bestudering van uw bestek betreffende de

Nadere informatie

RICHTLIJN MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE ZUID. provincie H o L L A N D

RICHTLIJN MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE ZUID. provincie H o L L A N D RICHTLIJN MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE RICHTLIJNEN VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT AARDGASGESTOOKTE STEG-CENTRALE INTERGEN IN RIJNMOND TE PERNIS provincie H o L L A N D ZUID RICHTLIJNEN VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT

Nadere informatie

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring;

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring; Nummer -2014/2948 Betreft Ontheffing ex artikel 8.12 Wet luchtvaart, Randstad 380 kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon H.J. Stikfort

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer,

LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer, LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer, Wij zijn voor vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Datum 22 oktober 2009. Reactie op uw brief over Bergermeer gasopslag. Geachte heer K.,

Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Datum 22 oktober 2009. Reactie op uw brief over Bergermeer gasopslag. Geachte heer K., > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Gemeente Bergen T.a.v de heer K. Directoraat -generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.ez.nl Datum 22

Nadere informatie

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 mei 2007 / rapportnummer 1357-88 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Advies

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Kollumerland c.a. gemeente VERZONDEN 1 9 APR 2C1. Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer t.a.v. M. Hoekstra Postbus 630 9700 AP GRONINGEN

Kollumerland c.a. gemeente VERZONDEN 1 9 APR 2C1. Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer t.a.v. M. Hoekstra Postbus 630 9700 AP GRONINGEN gemeente Kollumerland c.a. Uw brief Uw kenmerk Ons kenmerk Z.7) 1 0 9 Uw BSN Behandeld door : S. van der Heide Doorkiesnurnmer : 0511 458 903 principeverzoek aan provii Onderwerp mbt windturbinecluster

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Instructie voor het opstellen van een zienswijze

Instructie voor het opstellen van een zienswijze Instructie voor het opstellen van een zienswijze Wat is een zienswijze? In een zienswijze kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht in het MER (milieueffectrapportage) voor de plannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79 pagina 1 van 6 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 29 STAND VAN ZAKEN REGISTER: 426 AANVRAGEN / 15 MAART 2012 1. Stand van zaken register: 426 aanvragen

Nadere informatie

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2005 / rapportnummer 1460-76 Toetsingadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Advies op grond van artikel

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding Licht in de Randstad óók na 2010 De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Randstad 380 kv-verbinding. Licht in de Randstad

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Ter attentie van de heer T. Li

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Ter attentie van de heer T. Li Van: Marianne Docters Van Leeuwen-Bekers [mailto:marianne.doctersvanleeuwen@minvrom.nl] Namens Postbus VIZ Ruimtelijke plannen Verzonden: donderdag 15 juli 2010 10:43 Aan: Theo Li CC: 'iap@brabant.nl'

Nadere informatie

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 juli 2011 van Vlattenstraat 119 aangevraagd 5975SE119 regulier Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende is aangevraagd

Nadere informatie

De melding hoort bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer nr. MH /5-MH-320, d.d. 4 februari 1987.

De melding hoort bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer nr. MH /5-MH-320, d.d. 4 februari 1987. Gedeputeerde Staten Norske Skog Parenco B.V. T.a.v. de heer J. Wattenberg Postbus 1 6870 AA RENKUM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 Arnhem telefoon (026) 359 91 11 telefax (026) 359 94 80 e-mail

Nadere informatie

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2140-90 1. OORDEEL OVER HET MER Eemsmond Energie BV heeft het voornemen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

4 2:012. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Competition Support. T.a.v. drs. H.J. van Henten Prof. Van Bemmelenlaan 21 3571 EK UTRECHT

4 2:012. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Competition Support. T.a.v. drs. H.J. van Henten Prof. Van Bemmelenlaan 21 3571 EK UTRECHT Nederlandse Mededingingsautoriteit Iva Arm Competition Support T.a.v. drs. H.J. van Henten Prof. Van Bemmelenlaan 21 3571 EK UTRECHT Datum Uw kenm erk Ons ke nm erk Bylage (n) 4 2:012 CS 2012-021 7427/4

Nadere informatie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken, dus tot

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning Nummer: W2014-0271 Z -14-28738 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee; beschikkende op de aanvraag van: Windpark Krammer BV wonende/gevestigd: Postbus

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 35-2009 Voornemen ontheffing en bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster en andere bewoners van een woning nabij een hoogspanningsleiding te Hoogeveen klagen erover, dat de bij de instandhouding van het leidingstelsel betrokken overheidsinstanties,

Nadere informatie

Acties raken op stoom

Acties raken op stoom Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Acties raken op stoom Nieuwsbrief Meldpunt Verspilling in de zorg - mei '14 nr. 4 Vandaag, 28 mei, is een voortgangsbrief over het Programma

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 25 april 2006 / rapportnummer 1715-14 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Herinrichting

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013 Page 1 of 5 Schoten, Beppie van Van: Agentschap NL - EiOI Verzonden: donderdag 4 april 2013 16:24 Aan: Agentschap NL - EiOI Onderwerp: Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka - maart 2013 maart 2013 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140718 / 2015.16314 inlichtingen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

De melding hoort bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer nr. MW94.22577-6093008, d.d. 23 april 1996.

De melding hoort bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer nr. MW94.22577-6093008, d.d. 23 april 1996. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Streek Beton B.V. T.a.v. de heer C. la Roi Postbus 28 7240 AA LOCHEM telefoon (026) 359 91 11 telefax

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie