Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam CROHO nr Hobéon Certificering BV Datum: 11 oktober 2010 Auditteam: R.J.M. van der Hoorn MBA ir. T. van der Gaag drs. ing. P. Koger prof. dr. E. Barendsen E. Krens Secretaris: mr. J.A. Frederik CMC MBCS

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. MANAGEMENT SAMENVATTING INTEGRAAL ADVIES 1 2. INLEIDING 3 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 5 4. VORIGE ACCREDITATIE 7 5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: Bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Programma 13 Facet 2.1. Eisen HBO 13 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 17 Facet 2.3. Samenhang programma 19 Facet 2.4. Studielast 21 Facet 2.5. Instroom 23 Facet 2.6. Duur 26 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 27 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing Inzet van personeel 32 Facet 3.1. Eisen HBO 32 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 34 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 38 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 38 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 42 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 42 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 44 Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Resultaten 47 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 47 Facet 6.2. Onderwijsrendement OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 53 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Programma en gesprekspartners Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen Werkwijze, beoordelingsprocedure, beslisregels Hobéon Geraadpleegde documenten

6

7 Deel 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo bacheloropleiding Informatica, verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, Croho nummer in al haar varianten te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd. Algemene gegevens Naam van de instelling Informatica Voltijd en deeltijd Locatie van de opleidingen Naam VBI Datum visitatie Datum adviesrapport Hogeschool van Amsterdam Informatica Voltijd en deeltijd Amsterdam Hobéon Certificering bv 27 april oktober 2010 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit de volgende personen: De heer R.J.M. van der Hoorn is directeur van de Hobéon Groep en heeft inmiddels een groot aantal audits voorgezeten bij zowel bekostigde als aangewezen onderwijsinstellingen. De heer Van der Hoorn is opgetreden als voorzitter van het auditteam. De vakdeskundige, professor dr. E. Barendsen, is hoogleraar vakdidactiek en onderwijsontwikkeling bij het Instituut voor Leraar en School (ILS-RU) en universitair hoofddocent bij Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Twee werkvelddeskundigen, enerzijds de heer drs. ing. P. Koger, directeur bij Logica en al meer dan 20 jaar betrokken in grote complexe IT projecten. En anderzijds de heer ir. T. van der Gaag, directeur Noord-West Nederland van KPN. De student, mevrouw E. Krens is tweedejaars Technische Informatica bij Hogeschool Windesheim en heeft zitting in de opleidingscommissie van de faculteit SIS, welke de opleidingen BI, I en TI verzorgt. De secretaris en auditor onderwijs, de mr. J. A. Frederik CMC MBCS is onderwijsadviseur, doet onderzoek naar de ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs en heeft een ruime ervaring als auditor. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 1

8 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 2

9 2. INLEIDING Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo bachelor opleiding Informatica, verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, Croho nummer De opleiding wordt aangeboden in de varianten voltijd en deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review 2010 en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het beoordelingskader hbo bacheloropleidingen van augustus De audit heeft plaatsgevonden op 27 april Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door de heren R.J.M van der Hoorn, E. Barendsen, T. van der Gaag, P. Koger, J.A. Frederik en mevrouw E. Krens. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. Leden voorzitter R.J.M van der Hoorn MBA, directeur Hobéon werkvelddeskundige Ir. T. van der Gaag, regiodirecteur KPN, Amsterdam werkvelddeskundige Drs. Ing. P. Koger, directeur Logica, Amstelveen vakdeskundige Prof. Dr. E. Barendsen, Radboud Universiteit Nijmegen student E. Krens, Tweedejaars student TI, Hogeschool Windesheim secretaris en onderwijskundige Mr. J.A. Frederik CMC MBCS, professioneel auditor X X werkveld vak / discipline X X X onderwijs kwaliteitszorg /audit X X X X X X X studentperspectief X Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 4

11 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Hogeschool van Amsterdam De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een hogeschool met ruim 80 opleidingen, studenten en 2600 medewerkers, verdeeld over de domeinen Bewegen, sport & voeding, Economie & management, Gezondheid, Media, Creatie & Informatie, Onderwijs en Opvoeding, Techniek en Maatschappij & Recht. Informatica en Information Engineering zijn ondergebracht in het domein Media, Creatie en Informatie. Stafafdelingen, zoals Onderwijs & Onderzoek, Personeel & Organisatie, Marketing & Communicatie en Kwaliteit en Accreditatie ondersteunen en faciliteren de domeinen in het onderwijsproces. De domeinen worden aangestuurd door een domeinvoorzitter. De stafdiensten ressorteren rechtstreeks onder het gezamenlijke College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De HvA heeft een hogeschoolbreed instellingsplan. Hierin zijn de gezamenlijk gedragen en sturende positiebepaling vastgelegd en wordt geschetst hoe de UvA en HvA zich de komende vijf tot tien jaar willen profileren, welke keuzes zij willen maken en waarom. De UvA en HvA zien als een belangrijke taak om studenten te binden en hen te begeleiden naar een passend niveau met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Studiesucces De HvA is breed toegankelijk en herbergt een grote variëteit aan opleidingen. De diversiteit van de studentenpopulatie en het gevarieerde opleidingenaanbod vormen de grote kracht van de instelling. Speerpunt is het verhogen van het studiesucces van studenten. Het streven de hogeschool is om de studierendementen dusdanig te laten groeien dat zij het hoogst zijn in vergelijking met opleidingen in een soortgelijke (is: grootstedelijke) omgeving. De HvA profileert zich als een onderwijsinstelling die studenten maximale kansen op studiesucces biedt. Zij stelt zich als doel dat elke student die beschikt over voldoende vooropleiding, motivatie en capaciteiten de eindstreep haalt. Media, Creatie en Informatie Het domein Media, Creatie en Informatie van de HvA wil de studenten een omgeving aanbieden waarin zij worden uitgedaagd om te excelleren in hun vak, innoverende verbindingen te leggen en het vermogen te ontwikkelen om hun vak en de markten waarin zij actief zijn, blijvend te vernieuwen en binnen 4,5 jaar af te studeren. Op deze wijze wil het domein voor bedrijven en andere stakeholders een zinvolle partner zijn en tevens een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving leveren. De opleiding Informatica is ondergebracht in het domein Media, Creatie en Informatie. Dit samen met de opleidingen Information Engineering (IE; op hetzelfde CROHO als Informatica), Technische Commerciële Confectiekunde (AMFI), Communicatie en Multimedia Design (IAM) en Media, Informatie en Communicatie (MIC). De opleidingen hebben alle een voltijd variant. Informatica en MIC kennen ook een deeltijdvariant. De informaticaopleiding, voor wat betreft de voltijd variant, heeft een onderwijsaanbod dat is geïntegreerd met de Technische Informatica (CROHO 34475). Daar waar dit relevant is worden de banden met Technische Informatica steeds genoemd. Positionering De opleiding Informatica behoort tot de grotere van het land, het marktaandeel wat betreft de eerstejaars ligt voor het studiejaar op 15%. De jaren voor 2009 lag dat rond de 8%. De start van de richting Game Development heeft deze stijging veroorzaakt. In de regio heeft de Hogeschool INHolland drie informaticaopleidingen. Deze zijn geen van drieën (Diemen/Haarlem/Alkmaar) groot. Verder heeft de HvA nog een opleiding op het Informatica CROHO in Almere. Deze opleiding zal separaat beoordeeld worden, in verband met de verwachte overdracht dit jaar aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 5

12 Karakteristiek van de opleiding De informaticaopleiding leidt aankomende professionals op in een professionele grootstedelijke omgeving. Dit gebeurd in vijf richtingen, talloze uitstroomprofielen en in een nauw contact met het omringende beroepenveld, zowel het MKB als de grotere (multi)nationals. Via vele kanalen wordt het onderwijs actueel gehouden. De opleiding Informatica is een dynamische opleiding. Dat moet ook wel, want de ICT-wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. Het uitgangspunt van de opleiding is dat onderwijs altijd beter kan, waardoor het interessanter en uitdagender wordt voor studenten. Het auditpanel onderschrijft deze zienswijze. Studenten krijgen de mogelijkheid zich gedurende tien weken te oriënteren voordat zij een keuze voor een richting maken. Deze opzet sluit aan bij de belevingswereld van nieuwe studenten die vaak nog niet in staat zijn direct de juiste keuze te maken, ook al hebben zij zich van tevoren goed georiënteerd. Het starten van een nieuwe richting Game Development geeft eveneens aan dat de opleiding niet stil zit en zich realiseert dat dynamiek in de ICT-wereld zeer belangrijk is voor docenten, maar vooral voor de studenten. Door middel van stages en projecten komen studenten in direct contact met het bedrijfsleven en mede via thema s en professionele vaardigheden ontwikkelen studenten die competenties die bij een beginnend professional horen. Op basis van de domeinambities geformuleerd in het domeinconvenant heeft de Informaticaopleiding in het managementcontract als doel geformuleerd om te groeien tot 400 studenten in de propedeuse voltijd, waarvan 280 studenten de richting Game Development volgen. Deze in 2009 gestarte specialisatie heeft in 2009 al tot een forse toename van de instroom geleid. De deeltijdopleiding wil van 64 propedeuse studenten groeien naar 90. Leeuwenburg De opleiding is gevestigd in gebouw de Leeuwenburg bij het Amstelstation; er staan per 1 oktober studenten ingeschreven: 901 voor de voltijd varianten van Informatica en Technische Informatica en 222 voor de deeltijd variant van Informatica. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 6

13 4. VORIGE ACCREDITATIE De opleiding is in 2004 gevisiteerd door de Dutch Validation Council. Het advies aan de NVAO was positief en de beoordeling kan als voldoende/goed worden getypeerd. De onderdelen niveau bachelor en voorzieningen staken boven het gemiddelde uit; het rendement werd als enige ongenoegzame punt beschouwd. Om het rendement te verhogen, zijn in de afgelopen jaren diverse activiteiten gestart en uitgevoerd. Uit de evaluaties van deze activiteiten blijkt dat het gewenste resultaat in enkele gevallen niet is behaald. Het onderwijsvernieuwingsproject van 2006 had onder andere als onderliggende motivatie dat studenten die eerder kunnen kiezen voor een beroepsprofiel, beter gemotiveerd zijn en dientengevolge betere studieresultaten behalen. Daarnaast is het project 42 days in 2006 gestart. Dit project gaat uit van de veronderstelling dat binding een van de primaire factoren is die studiesucces beïnvloeden. Sinds 2009 wordt het project Sturen op Studiesucces uitgevoerd met als specifiek doel het studiesucces en daarmee het studierendement te verhogen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 7

14 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 8

15 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: goed De competenties van de opleiding komen overeen met de beroepscompetenties voor de bachelor of ICT, uitgegeven door de HBO-I stichting. Uit eigen onderzoek van de opleiding blijkt dat hiermee adequaat wordt ingespeeld op de behoefte van de markt. De competenties voldoen eveneens aan de eisen van het beroepenveld. De opleiding ziet dit bevestigd in de externe opdrachten en afstudeeropdrachten die door bedrijven worden aangeboden. De Opleidingsadviesraad accordeert regelmatig de opleidingsplannen en adviseert tot bijstelling wanneer daar aanleiding toe is. De opleiding geeft de indruk midden in de samenleving te staan. Er zijn veel contacten met organisaties buiten de Hogeschool en het multiculturele karakter van de studentenpopulatie lijkt het team moeiteloos aan te kunnen. Een voorbeeld voor onze samenleving. Dit oordeel van het auditteam is gebaseerd op de volgende overwegingen: Overwegingen Instellingsplan HvA De doelstelling van de HvA is drieledig: In de eerste plaats: het opleiden van studenten tot allround professionals die zich met grote mate van zelfstandigheid verder kunnen specialiseren. Ten tweede stelt de HvA zich tot taak om studenten op te leiden tot maatschappelijk betrokken en zelfbewuste burgers die bijdragen aan de democratische samenleving. Ten derde stelt de HvA de ontwikkeling van de individuele student centraal en richt zij zich op de ontplooiing van individuele talenten. Opleidingsprofiel De opleiding Informatica van de HvA wil studenten binnen 4,5 jaar opleiden tot goed functionerende en gezaghebbende hbo-bachelors op het gebied van de informatie- en communicatie technologie. Afgestudeerden hebben een duidelijk beroepsprofiel, bovendien kennen zij hun eigen kwaliteiten en kunnen zij zich verder ontwikkelen tijdens de uitoefening van hun beroep. Kortom: het zijn professionals die zich kunnen handhaven in de internationale dynamische wereld van de ICT. Ze zijn in staat om naar aanleiding van een concrete vraag uit het werkveld onderzoek te doen naar mogelijkheden en oplossingen. Het opleidingsprofiel en de eindkwalificaties van de opleiding voldoen aan het competentieprofiel van het HBO-I platform: Bachelor of ICT een competentiegerichte profielbeschrijving dat in 2004 door de HBO-I stichting in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van het werkveld is opgesteld. Er is bij de uitwerking van dit HBO-I profiel een nadrukkelijke verbinding met de European Informatics Skills Structure (EISS) gelegd. In de EISS zijn standaarden voor alle functies op het terrein van de ICT beschreven. In het HBO-I profiel wordt de context als volgt verwoord: De bachelor of ICT zet haar of zijn competenties vooral in voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICT-systemen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 9

16 Het competentiemodel van 2009 van het HBO-I kent geen eindniveaus, maar werkt met profielen. De architectuurlagen van deze profielen passen goed op de vijf beroepsdomeinen. De rechtvaardiging voor het starten van een aparte richting Game Development komt voort uit onderzoek of deze branche in de Amsterdamse regio bestaat en voldoende capaciteit heeft om toekomstig afgestudeerden te absorberen. Dit is in de postion paper Game Development terug te vinden. De branche verschilt dusdanig van de bestaande richtingen dat de afgestudeerden deze niet optimaal bedienen. In principe wordt Game Development een vijfde branche. Dit wordt ook gerechtvaardigd door het gegeven dat er door de opleiding profielen in voorbereiding zijn (Game-production, Game-technology en Game-design) die in de landelijke ICTdomeinbeschrijving van de HBO-I stichting zijn meegenomen. Deze voegen toe aan de al bestaande profielen. Competentieprofiel Het HvA-Informatica competentieprofiel is gebaseerd op het informaticadeel van het HBO-I profiel. De opleiding Informatica van de HvA heeft ervoor gekozen om studenten die informatiesystemen analyseren, ontwerpen, bouwen en implementeren op te leiden voor beroepen in vijf richtingen, te weten: Software Engineering, (vt+dt) System and Network (vt+dt) Human Centered Design (vt) IT Management (vt+dt) Game Development (vt) Verder is er binnen de voltijds informaticaopleiding sprake van een samenwerking en vergaande integratie met Technische Informatica. De opleiding heeft, conform de uitgangspunten van de HvA, ervoor gekozen de eindkwalificaties in termen van beroepscompetenties te formuleren. Competenties zijn per definitie gekoppeld aan een context en aan het effect dat wordt gerealiseerd. Dit onderscheidt competenties dan ook van kwalificaties. Kwalificaties zeggen alleen iets over het ontwikkelingsniveau van iemand, dus niet iets over het effect van zijn gedrag en zijn handelen. Competenties worden altijd afgemeten aan de effecten van gedrag en aan de waardering van de resultaten door belanghebbenden. Het competentieprofiel is gespecificeerd voor de verschillende fasen in de opleiding, namelijk de propedeuse, de verdiepingsfase en de afstudeerfase. In een continue evaluatiecyclus worden deze resultaten gebruikt om het onderwijs te versterken. Zie facet 2.1 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

17 Facet 1.2. Niveau: Bachelor De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een hbo-bachelor Oordeel: voldoende Door de Opleidingsadviesraad, de bedrijfsbegeleiders en externe deskundigen wordt bevestigd dat de eindcompetenties op hbo-niveau zijn. Het auditpanel heeft geconstateerd dat de opleidingscompetenties aansluiten bij het bachelorniveau van de algemene, internationaal geaccepteerde Dublin Descriptoren. In de toetsplannen van de onderwijseenheden en in het beoordelingsformulier van het afstuderen worden de gedragsindicatoren en toetscriteria gekoppeld aan de competenties. Hiermee borgt de opleiding adequaat dat deze worden afgedekt in de opleiding. Dit oordeel van het auditteam is gebaseerd op de volgende overwegingen: Overwegingen Kernkwalificaties De opleidingen van de HvA nemen de hbo-kernkwalificaties als maatstaf. Deze kwalificaties zijn gelinkt aan de Dublin Descriptoren die de NVAO voorschrijft. Gezien de vraag van het nationale en internationale werkveld is dit niveau noodzakelijk. Deze kernkwalificaties zijn een integraal onderdeel van de competenties van informatica. Deze zijn vertaald naar een vierjarig programma waarin expliciet wordt aangegeven waar de desbetreffende competenties verworven kunnen worden. Daarin worden voor de voltijd drie niveaus aangehouden: propedeuse, na de stage en na de afstudeeropdracht. De eindkwalificaties hebben hiermee de reikwijdte en complexiteit waar de Dublin Descriptoren naar verwijzen. De deeltijd houdt de volgende niveaus aan: Niveau 1: Basis, te bereiken na de propedeuse, Niveau 2: Verbreding, te bereiken na het eerste semester van het derde jaar, Niveau 3: Verdieping, te bereiken na het afstuderen. Een deeltijdstudent beheerst alle richtingen op niveau twee en één van de drie richtingen op niveau drie. Zie verder facet 2.2. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

18 Facet 1.3. Oriëntatie HBO De eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties Een HBO-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 en 1.2 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

19 2. Programma Facet 2.1. Eisen HBO Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: goed De opleiding maakt gebruik van projecten die door bedrijven worden aangeleverd. Deze bedrijven beoordelen de uitgevoerde projecten in hoge mate positief en bieden regelmatig vervolgprojecten aan. Dit wijst er op dat de opleiding het vereiste niveau realiseert. Op grond van eigen studentevaluaties die enkele malen per jaar gehouden worden stelt de opleiding het programma jaarlijks bij. Dit gebeurt door overleg met alle medewerkers en de input van de Opleidingsadviesraad. Communicatie tussen de verschillende geledingen staat bij de opleiding hoog in het vaandel. Dit blijkt uit de student-, medewerker- en alumnitevredenheidmonitor. Dit oordeel van het auditteam is gebaseerd op de volgende overwegingen: Overwegingen Professional Skills De constatering dat sociale en communicatieve vaardigheden, projectvaardigheden, onderzoeks- en adviesvaardigheden tot de belangrijkste competenties van de informaticus behoren, heeft geleid tot een programma dat Professional Skills (Prof.) genoemd is. Het bedrijfsleven verwacht van de informaticabachelor professionele vaardigheden die uitstijgen boven vakkennis. Dit zijn de vaardigheden om zijn vakinhoudelijke kennis te delen met anderen, met zowel collega s als met niet-vakgenoten. Dat vereist dat hij in staat moet zijn om te communiceren en te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, dat hij over de vaardigheden beschikt om in projecten te kunnen functioneren en deze bij voorkeur zelfs te leiden, dat hij oplossingen kan bedenken voor nieuwe automatiseringsproblemen en dat hij over de vaardigheid beschikt om kennis en kunde in de voortdurend en snel veranderende ictwereld toe te passen en die kennis en kunde bovendien up-to-date te houden. Interactie met de praktijk vormt de kern van het curriculum. Dit wordt zichtbaar in het didactisch concept en organiserend beginsel. Het bedrijfsmodel ITopia zorgt voor samenhang, inhoudelijke borging en bedrijfsstandaarden, zoals Prince2, UML, Agile en Scrum. Als versiebeheersysteem wordt vanaf de eerste dag SVN(SubVersioN) gebruikt. De opleiding haalt de actualiteit binnen via cases in thema s en projecten. ITopia zorgt ervoor dat haar juniormedewerkers in de Business Unit die zij kiezen een brede basis krijgen op het terrein van de ICT. ITopia De opleiding Informatica voert het programma uit onder de naam ITopia (I+TI) en communiceert naar de studenten toe met deze naamgeving. ITopia kent zes Business Units, vijf binnen de informatica opleiding en een binnen de opleiding Technische Informatica. Deze Business Units kennen projecten en bedrijfsscholing en hebben een HRM afdeling. Een student is gedurende zijn gehele opleiding werknemer bij ITopia. De student verwerft competenties door projecten uit te voeren voor ITopia. In samenwerking met collega-studenten, docenten en het bedrijfsleven worden concrete oplossingen of producten ontwikkeld. De vakinhoudelijke know how wordt veelal aangeboden als just in time onderwijs. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

20 Vakliteratuur In het eerste en tweede jaar van de opleiding krijgt iedere student een vakinhoudelijke basisopleiding binnen en buiten zijn gekozen richting. Er wordt een gedegen basis aangeboden voor het uitoefenen van een relevante functie in de ICT, hierbij is uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van professionele persoonlijke vaardigheden op sociaal en communicatief vlak. In de studiehandleidingen wordt aangegeven welke verplichte vakliteratuur bestudeerd dient te worden. Jaarlijks is een geactualiseerde boekenlijst voor studenten beschikbaar. Externe opdrachtgevers Het werken in projecten met externe opdrachtgevers neemt een belangrijke plaats in binnen het curriculum. In een project werken studenten in teamverband aan een product voor een opdrachtgever. De studenten hebben in verschillende projectteams verschillende functies, zoals die in de praktijk ook voorkomen. Hierdoor krijgen zij al snel een beeld van de eisen die in de praktijk aan hen gesteld zullen worden. In het tweede jaar wordt voor geïnteresseerde studenten aandacht besteed aan de oriëntatie op de stage. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bedrijf PROCAM dat voorlichting geeft over solliciteren. Daarnaast is er het praktijkbureau dat studenten helpt met het zoeken en vinden van relevante stageplekken. Interactie met de beroepspraktijk Projecten zijn de proeftuinen voor de aankomende professional: toepassen van opgedane kennis, opdoen van nieuwe kennis, planmatig werken, samenwerken en resultaatgericht werken. Via deze projecten verwerven studenten kennis die zij direct kunnen toepassen. Ook krijgen zij just in time vakkennis aangereikt door middel van workshops binnen projecten. Een deel van deze workshops is ingeroosterd, ook worden ze gegeven op aanvraag van de studenten. In dat geval wordt met een kennismanager gewerkt die als intermediair optreedt. Studenten leren vanaf het eerste jaar boeken, vakliteratuur en internet als bron te raadplegen. Ook leren zij vanaf het begin wat kennismanagement is en hoe zij dit kunnen toepassen. Prof- programma Gedurende de eerste twee jaar staat het studieonderdeel Prof. op het programma. Tijdens de Prof- lessen leren studenten wat projectmatig werken en wat competentiegericht leren is. Het maken van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en het gebruik van het digitaal portfolio, waarin de student zijn competentie- ontwikkeling bijhoudt, zijn hier voorbeelden van. Aan het eind van het eerste jaar doet de student zijn eerste assessment, waarin hij aantoont dat hij geschikt is voor het tweede jaar, zijn POP is hierbij uitgangspunt. In de eerste helft van het tweede jaar bestaat het Prof-programma uit een keuzeonderdeel, opdat studenten specifiek aan bepaalde vaardigheden kunnen werken. In de tweede helft van het jaar ligt het accent op de voorbereiding op de stage of afstudeerfase, als er sprake is van een stagevrijstelling. Tijdens de oriënterende stage, het tweede assessment, in het derde jaar brengt de student de opgedane kennis in praktijk en bewijst hiermee klaar te zijn voor de afstudeerfase. Business Unit In de afstudeerfase specialiseert de student zich verder in zijn richting middels een Business Unit programma. In deze unit volgt hij een halfjaar projecten en, deels, verplichte cursussen. Daarna volgt hij een halfjaar een minorprogramma. De minor is een programma van 30 studiepunten waarin de student zich intensief bezighoudt met één onderwerp. Dit programma kan binnen of buiten de informaticaopleidingen gevolgd worden. Zie facet 2.2. Tijdens de afstudeeropdracht voert de student gedurende een halfjaar zelfstandig een opdracht uit, waarbij in de verslaglegging ook gelet wordt op de verifieerbaarheid van het gedocumenteerde. Zie facet 6.1. Dit is het derde en laatste assessment van de opleiding waarin de student aantoont dat hij de vereiste competenties heeft behaald. De beoordeling is ook hier competentiegericht. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

21 Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksvaardigheden lopen als een rode lijn door de opleiding. Het gaat altijd om een onderzoek naar aanleiding van een concrete vraag of concreet probleem uit het werkveld. Zo wordt in het eerste jaar in het derde blok een adviesrapport geschreven. Daartoe formuleren studenten eerst een onderzoeksvraag. Deze vraag is een van de uitgangspunten voor het te formuleren advies. In de projecten komen, door het open karakter van sommige projecten, ook onderzoeksvaardigheden terug. Zo wordt in het project Virt voor de SNE richting in het tweede jaar een advies gevraagd welke oplossingen er zijn voor het virtualiseren van een product dat nu als complete netwerktoegang aan het MKB wordt geleverd. Ook de afstudeeropdracht bevat altijd een onderzoeksdeel. Internationalisering Internationalisering is een geïntegreerd onderdeel van het programma. Aangezien Engels in de ICT wereld de voertaal is, moeten de studenten aantonen dat zij deze taal beheersen op B2 niveau. Is dat niet het geval, dan kunnen zij hun kennis via cursussen fluency en writing skills bijspijkeren. Bij twee projecten in de eerste twee jaar zijn de opdrachtgevers, die een multinational vertegenwoordigen, Engelstalig. Alle studenten communiceren in het Engels met hen en op deze manier wordt hun mondelinge en schriftelijke competentie Engels getoetst. Internationale kennisuitwisseling vindt plaats via uitwisselingsprogramma s en korte intensieve studiebezoeken van studenten en docenten. Dit komt ook tot stand middels het uitvoeren van internationale opdrachten van studenten en door het gebruik van internationale vakliteratuur. Studenten kunnen de oriënterende stage in het buitenland doen of een deel van de afstudeerfase in het buitenland volbrengen. Bovendien kunnen zij studieonderdelen volgen in het buitenland. Ook studeren sommige studenten in het buitenland af. Internationale dimensies van het vakgebied en het toekomstige beroep zijn beperkt geïntegreerd in projecten. De opdrachtgevers van een project werken bijvoorbeeld voor een buitenlandse holding, waardoor de studenten zich moeten verdiepen in de consequenties die cultuurverschillen teweeg kunnen brengen. Nieuwe ontwikkelingen Het op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de ICT is een belangrijk aspect van de opleiding. Zowel voor als na de stage worden studenten met de laatste ontwikkelingen geconfronteerd. In de eerste twee jaar wordt binnen het project OutFit4you een nieuwe hypermoderne lijn van kledingwinkels als case genomen. Ook in de projecten Nemo en Presence wordt via de externe opdrachtgevers op de laatste ontwikkelingen ingespeeld. Een voorbeeld is de huidige ontwikkellijn van LogicaCMG, Working Tomorrow, waarbij het gaat om innovatieve toepassingen van de ICT. Working Tomorrow heeft zeer regelmatig afstudeeropdrachten voor studenten. Uitvoering deeltijd De deeltijdvariant wijkt in zoverre af dat er niet bedrijfsmatig vanuit ITopia wordt gewerkt. Een deeltijdstudent heeft immers een relevante werkkring en het creëren van een bedrijfsmatige context is dus niet nodig. Omdat deeltijdstudenten zowel binnen de opleiding als op hun werk kennis en vaardigheden verwerven, is het onderwijsprogramma gericht op kennisontwikkeling in en met de praktijk. Zo is de module Werkervaring gekoppeld aan de competentie ontwikkeling van de student, doordat de relatie gelegd moet worden tussen het geleerde tijdens de opleiding en het werk. Het beperktere aantal studenten noopt tot een curriculum waarin minder keuzes mogelijk zijn. Bovendien is het programma om dezelfde reden ingedikt, maar stemt het inhoudelijk overeen met de voltijd. Het flexibiliseren van het programma was een ontwerp-eis voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum dat nu in zijn derde jaar is. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie