Auteur: Datum Uitgifte: Versie: De Lijn ICT 3.0 6/3/2013. SAP ICT Standaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur: Datum Uitgifte: Versie: De Lijn ICT 3.0 6/3/2013. SAP ICT Standaarden"

Transcriptie

1 Auteur: De Lijn ICT Datum Uitgifte: 6/3/2013 Versie: 3.0 SAP ICT Standaarden

2 Inhoudsopgave 1. Context Inleiding Architectuur principes Infrastructuur standaarden ALM standaarden Documentbeheer standaarden Integratie & Datamigratie standaarden Ontwikkeling standaarden Security & IAM standaarden Rapportering standaarden ICT methode, projectdocumentatie en tools Pagina 2 van 25

3 1. Context Naam Identificatie Versie Volledige Naam (huidige versie) Onderwerp SAP Standaarden N.v.t. 3.0 versie voor bestek Te volgen ICT standaarden voor SAP implementatoren Onder de koepel van een ERP Programma zullen diverse ERP projecten gefaseerd een SAP platform implementeren bij De Lijn. Dit document bevat de ICT standaarden welke de spelregels zijn waaraan de diverse ERP projecten en SAP implementatoren zich dienen te houden. Al deze ICT standaarden zullen ook opgenomen worden in het ICT standaarden register van De Lijn. De referentie van de betrokken standaarden in het register is vermeld in onderstaande lijst aan SAP standaarden. Toepassingsgebied Verantwoordelijke ERP platform ERP Solution architecten Pagina 3 van 25

4 2. Inleiding Dit document bevat de ICT standaarden waaraan elke ERP implementatie bij De Lijn dient te voldoen, en bevat volgende onderdelen: Architectuur principes De architectuurprincipes communiceren de architecturale stijl en denkwijze die gehanteerd moeten worden bij het ontwerpen en implementeren van informatiesystemen. De doelstelling van het formuleren van deze architectuurprincipes is om de vrijheidsgraden in te perken zodat alle ICT ontwerpen in overeenstemming zijn met de strategische doelstellingen van ICT De Lijn. In dit document zijn de relevante principes opgesomd die De Lijn wenst te hanteren voor het gehele ICT landschap van De Lijn, aangevuld met enkele specifieke architectuurprincipes voor het ERP platform. Infrastructuurstandaarden ALM standaarden Documentbeheer standaarden Integratie en datamigratie standaarden Standaardiseren het infrastructuurpark waarop de ERP componenten worden geïnstalleerd Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het systeembeheer van de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het documentbeheer van de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken toolset en methodes voor het integreren tussen de ERP componenten en tussen ERP componenten en raakvlakapplicaties en kanalen van De Lijn Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het uitvoeren van de datamigraties van de legacy systemen van De Lijn naar de ERP componenten Ontwikkeling standaarden Security & IAM standaarden Rapportering standaarden ICT methode Standaardiseren de te gebruiken tools en methodes voor het uitvoeren van bijkomende ontwikkelingen (programmeren van bijkomende functionaliteiten) binnen de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken tools en methodes voor het opzetten van de beveiligingsvereisten en identity management vereisten. Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het opzetten van rapporteringen met gegevens uit de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken toolset en methodes te gebruiken ter ondersteuning van de ICT processen tijdens projectuitvoering Pagina 4 van 25

5 3. Architectuur principes Principe Nr Naam Omschrijving ALG.PR1 De principes hebben het laatste woord De architectuurprincipes & standaarden gelden voor alle afdelingen van de organisatie. Afwijkingen op de principes dienen te worden voorgelegd aan het ICT management van De Lijn. ALG.PR2 Hergebruik Hergebruik van bestaande processen, systemen, services, gegevens, applicaties en technologie zal steeds als eerste overwogen worden bij het definiëren van een oplossing voor de business. ALG.PR3 Denk in Services Hanteer een servicegeoriënteerde aanpak in plaats van een applicatiegeoriënteerde aanpak ALG.PR4 Gemeenschappelijke woordenschat en data definities Data is doorheen de gehele organisatie op consistente wijze gedefinieerd en de definities zijn begrijpbaar en beschikbaar voor alle gebruikers ALG.PR5 Applicatiebeveiliging Het ontwerp van applicaties en services houdt rekening met de risico's op het vlak van integriteit, beschikbaarheid en confidentialiteit. Deze risico's worden tijdens de ontwerpfase in kaart gebracht en gepaste maatregelen worden getroffen. ALG.PR6 Koop(voor hergebruik), eerder dan bouwen Aankopen (voor hergebruik) heeft voorrang op bouwen ALG.PR7 Vereenvoudig Vereenvoudiging wordt te allen tijde overwogen en er wordt proactief gewerkt aan het reduceren van wildgroei en van complexiteit. ALG.PR8 Databeheer Elk dataobject moet een business beheerder hebben die verantwoordelijk is voor de datakwaliteit. ALG.PR9 Databeveiliging Data moet beveiligd zijn tegen ongeoorloofd gebruik ervan, zowel op het vlak van lezen als van creëren, bijwerken of verwijderen. ALG.PR10 Data wordt gedeeld Gebruikers hebben toegang tot data die gedeeld worden over de functionele domeinen heen. ALG.PR11 Open integratieplatform Applicatie-integratie wordt beschouwd als een strategische bekwaamheid die los staat van elk individueel systeem in plaats van te beschouwen als onderdeel van elk individueel systeem ALG.PR12 Unieke data bronnen Data worden maar op één plaats beheerd: Elke data object kan slechts beheerd worden in 1 master-applicatie, die deze gegevens ter Pagina 5 van 25

6 beschikking stelt aan alle andere data-afnemers. ALG.PR13 Documentatie data De datamodellen voor De Lijn op de verschillende niveaus (conceptueel, logisch en fysisch) zijn beschikbaar. ALG.PR14 Data integriteit In het kader van een goede bedrijfsvoering kan op data slechts worden vertrouwd indien de integriteit van data voldoende gegarandeerd is. ALG.PR15 Audit trail Indien iemand iets aanpast aan een data-element moeten steeds een minimum aan sporen hiervan worden bewaard. Per datatype wordt best afgewogen op welk niveau deze traceerbaarheid moet worden voorzien (kosten-batenanalyse). ALG.PR16 Wet- en regelgeving m.b.t. databeheer en kwaliteit. Alle wetgeving m.b.t. databeheer wordt gevolgd. Een voorbeeld kan zijn dat bv. in het kader van de privacy-wetgeving correct wordt omgegaan met gegevens, data-archivering, dataretentie,. ALG.PR17 AS400 afbouw Binnen De Lijn is gestart met de afbouw van ISeries/RPG platform. Elke verandering aan dit platform dient bijgevolg te worden voorgelegd aan het ICT management. ALG.PR18 Sources blijven bestaan op AS400 Na oplevering van een project, dat een deel van de AS400 afbouwt, blijven alle AS400 sources bestaan, enkel menupunten worden verwijderd van de (hoofd)menu's ALG.PR19 Alles of niets Volledige uitfasering: als een project (een deel van) een applicatie vervangt, moet de hele applicatie worden verwijderd ALG.PR20 Cloud als uitzondering De Lijn is geen voorstander van cloud gebruik voor business kritische applicaties ALG.PR21 ALG.PR22 Maximaal twee versies in productie Enkel standaarden worden ondersteund Voor een technologie worden bij voorkeur 1 en maximaal 2 versies in productie beschikbaar geteld Alleen de technologieën die in het standaarden register effectief zijn opgenomen worden ondersteund door ICT De Lijn ALG.PR23 Less is more Met zo weinig mogelijk technologieën zoveel mogelijk realiseren. Bij het ontwerpen van oplossingen wordt eerst het hergebruik van bestaande technologieën overwogen ERP.PR1 ERP platform Binnen de ICT strategie van De Lijn wordt bepaald dat alle oplossingen gericht op de ondersteunende processen (Financiën, Personeelsbeleid, Inkoop en bevoorrading, Onderhoud, Projecten en investeringen) op termijn gebouwd worden als 1 geïntegreerd ERP platform Pagina 6 van 25

7 ERP.PR2 SAP technologie SAP is de standaard technologie voor het ERP platform ERP.PR3 Uniforme business processen Eén enkele manier van werken over de gehele organisatie van De Lijn (Centrale diensten en entiteiten) ERP.PR4 SAP best practices Bij de opzet van de ERP functionaliteiten dient maximaal herbruik gemaakt te worden van de SAP best practices : - Out of the box functionaliteiten in SAP tools wordt verkozen boven modificaties : Elke nieuwe toekomstige business functionaliteit dient afgetoetst te worden op realiseerbaarheid binnen standaard SAP alvorens specifieke modificaties uit te werken. - SAP functionaliteiten worden verkozen boven third party functionaliteiten: Elke nieuwe toekomstige business functionaliteit dient afgetoetst te worden op realiseerbaarheid binnen SAP alvorens andere oplossingen uit te werken. Afwijkingen ten opzichte van deze best practices dienen te worden goedgekeurd op het hiervoor bevoegd ERP stuurorgaan. ERP.PR5 ERP roadmap Bij de overgang van AS IS naar TO BE zal ICT architectuur de implementatie roadmap bepalen om zo weinig mogelijk tijdelijke interfaces te moeten maken. ERP.PR6 ERP toets Lopende projecten of nieuwe initiatieven moeten worden afgestemd met de ERP planning en principes en toegelicht aan het betrokken beleidsorgaan van De Lijn. Pagina 7 van 25

8 4. Infrastructuur standaarden Nr Naam Omschrijving I1 Databankplatform MS SQL Server 2012 is het standaard RDBMS platform voor alle SAP en third party componenten. I2 Besturingssysteem servers MS Windows Server bit is het standaard besturingssysteem voor alle SAP en third party server componenten I3 I4 OTAP straat business applicaties OTAP straat ondersteunende componenten Er worden binnen De Lijn standaard vier omgevingen voorzien voor business applicaties, respectievelijk ontwikkeling, test, UAT 1 en productie. Afwijkingen op dit aantal omgevingen kunnen pas toegestaan worden na overleg met ICT management. Voor ondersteunende componenten, waarop weinig ontwikkeling/enhancement gebeurt, volstaan twee omgevingen: 1 voor O/T/A en 1 voor Productie: - SAP solution manager - SAP Workforce Performance Builder - SAP Router I5 Opleidingsomgeving Er wordt geen aparte opleidingsomgeving voorzien. Opleidingen gebeuren op de UAT omgeving (eventueel via opzet van aparte client op UAT omgeving). I6 Simulatieomgeving Er dient een ad hoc simulatieomgeving worden voorzien voor simulaties van de loonberekening als aparte client op Acceptatie I7 Schaling UAT UAT krijgt dezelfde technische specificaties als productie. I8 Overzet data naar UAT Eens de ERP omgeving in productie is, zal bij de start van iedere UAT periode in de releasekalender de UAT database gelijk zijn aan de productie database (set up, masterdata). Hiervoor wordt de SAP Test Data Migration Server gebruikt. I9 UAT scrambling Het scramblen/anoniem maken van testgegevens op UAT is niet verplicht bij De Lijn. Indien toch scrambling wordt opgezet, dient 1 UAT = User Acceptance Testen Pagina 8 van 25

9 dit te gebeuren met behulp van SAP Test Data Migration Server Het uitvoeren van UAT scrambling wordt afgeraden door ICT De Lijn tenzij data integriteit kan worden gegarandeerd tijdens UAT testen rekening houdend met het feit dat raakplakplatformen (Retibo; AS400, ) niet gescrambled zijn. Omwille van deze reden wordt scrambling niet voorzien in eerste fase van het ERP project. I10 Performantietesten Performantietesten zullen steeds gebeuren op UAT. I11 Fail over - Er wordt gekozen voor een actief-passief opzet voor de ERP omgeving, waarbij de OTA als passieve sessie fungeert - Hiervoor zal zowel het datacenter in Mechelen als in Antwerpen worden ingezet: In Mechelen de OTA omgeving, in Antwerpen de P omgeving. I12 Beheer OTAP omgevingen ICT De Lijn is verantwoordelijk voor het beheer van de OTAP omgevingen van de ERP installaties. (SAP en third party componenten). ICT De Lijn kan bijkomend beroep doen op een externe partner voor het installeren en onderhouden van deze OTAP installaties. I13 Server virtualisatie De OTAP-servers voor ERP (SAP en third party componenten) worden gevirtualiseerd met behulp van: - VMWare ESX voor UAT en Productie - Hyper V voor Ontwikkeling en Test. I14 Externe connectiviteit Indien SAP zelf remote support moet leveren op de SAP omgeving van ICT De Lijn, dan zal de connectiviteit opgezet worden via het product SAP Router. Voor functionaliteiten die naar andere externe partijen worden opengezet, wordt hetzij een CITRIX ontsluiting, hetzij de Juniper SSL verbinding gebruikt die reeds bij De Lijn aanwezig is. I15 Data protection manager Data protection manager (DPM) van Microsoft is de standaard back up & restore tool van De Lijn Data Protection Manager zal voor alle ERP componenten de tool voor backups worden van SQL Server. Er zal een dagelijkse backup worden genomen. Daarnaast moeten de transactionele log files dagelijks gebackupt worden. I16 desktop beheer Clients worden ter beschikking gesteld volgens de volgende gangbare standaarden bij ICT De Lijn: virtueel, citrix of lokaal. Pagina 9 van 25

10 I17 desktop OS De werkplekken bij De Lijn zijn uitgerust met Windows 7 of hogere versie. I18 Netwerk monitoring Microsoft System Center Operations Manager I19 HANA HANA wordt niet gebruikt ter ondersteuning van het ERP platform bij De Lijn I20 Hosting Mobiele applicaties De Lijn doet geen hosting van het SAP Mobile Platform I21 Data-opslag SAN De Lijn maakt gebruik van SAN voor fysieke data opslag I22 Data Mirorring De productiedata dient actief te worden gespiegeld tussen twee SANs (één in elk van beide datacenters) Pagina 10 van 25

11 5. ALM standaarden Nr Naam Omschrijving ALM1 Release management De goedkeuring, transport en deployment van nieuwe releases zullen via SAP Solution Manager gebeuren volgens het ICT release management proces van De Lijn. ALM2 Release kalender De release kalender van De Lijn moet worden gevolgd voor OTAP-installaties van ERP componenten op de infrastructuur van De Lijn. Er zijn 6 releaseperiodes per jaar. ALM3 Systeem monitoring Systeemmonitoring gebeurt via Microsoft System Center Operations Manager Een overzicht van systeemissues zullen via een third party plugin van Solution Manager naar SCOM gestuurd worden. De details van deze issues zullen dan binnen solution manager bekeken worden door middel van de standaard EWA s (early watch alerts) die in Solution Manager voorhanden zijn. ALM4 Solution Manager Solution manager is de standaard ALM tool voor de SAP installaties: - Documentatie van de in SAP opgezette functionaliteiten (business processen, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, master data, ) - Technische installaties - Versiebeheer van patches - Release management - Testscenario's - Incident management - Problem management - Change management - Archivering: enkel de scheduling en monitoring van de archivering. Suggesties over wat moet worden gearchiveerd. Niet de archivering zelf. - Systeem monitoring (niet als primair systeem) Integratie van Solution Manager naar Microsoft System Center moet voorzien worden. Dit zowel voor monitoring als configuration management en incident management Pagina 11 van 25

12 ALM5 Job scheduling SAP background processing system zal gebruikt worden voor het automatiseren van de uitvoering van SAP jobs. Er is geen overkoepelende job scheduling tool bij De Lijn. Indien er afhankelijkheden zijn in scheduling tussen SAP jobs en jobs van raakvlaksystemen, dienen deze via alternatieve methodes opgelost te worden. ALM6 Archivering De gegevens uit de ERP componenten (SAP en third party componenten) worden gearchiveerd met behulp van volgende producten SAP Archiving by Opentext, zowel gestructureerde gegevens als documenten ALM7 Service desk Microsoft System Center Service Manager is de centrale service desk tool voor ICT De Lijn. De SAP gerelateerde tickets dienen gesynchroniseerd te worden tussen de SAP Solution manager en de centrale service desk tool. ALM8 ICT Asset management Microsoft System Center Configuration Manager is de centrale tool voor het beheer van de ICT assets. De SAP gerelateerde assets/cis dienen gesynchroniseerd te worden tussen de SAP Solution manager en de centrale ICT asset management tool. ALM9 Applicatieve monitoring De standaard beschikbare EWA s (early watch alerts) in solution manager zullen gebruikt worden voor de applicatieve monitoring. Indien deze niet volstaan, kan er mits verantwoording Custom service level reports worden opgezet waarbij de monitoring meer in detail kan worden geconfigureerd. ALM10 SAP Router SAP Router wordt opgezet bij de Lijn voor remote connectiviteit met SAP derde lijnsondersteuning en opladen van nieuwe versies en fixes. Pagina 12 van 25

13 6. Documentbeheer standaarden Nr Naam Omschrijving D1 Interactieve formulieren Voor externe formulieren zal er steeds worden gekozen voor SAP HTML forms. Voor interne formulieren mag gebruik gemaakt worden van SAP HTML form of Adobe Interactive Forms (indien out of the box standaard formulier beschikbaar of business vereisten interactiviteit noodzaken). D2 Document generatie SAP Smartforms zal gebruikt worden voor het generen van documenten op basis van gegevens uit SAP. Voor documentgeneratie van gegevens die niet uit SAP komen, zal Scriptura worden gebruikt. Voor documentgeneratie van gegevens die gedeeltelijk uit SAP komen en gedeeltelijk uit andere applicaties, zal SAP via de interface van SAP smartforms een XML genereren die aan Scriptura wordt doorgegeven ter aanmaak van het document. D3 Microsoft Exchange Microsoft Exchange Server 2010 wordt gebruikt bij De Lijn voor het hosten van het mailverkeer. D4 D5 D6 D7 Document management systeem SAP DMS SAP Vendor Invoice management by Opentext SAP content server SAP Archiving by Opentext wordt gebruikt als document management systeem van de ERP componenten voor opslag van documenten. SAP DMS wordt niet gebruikt bij De Lijn De OCR option for SAP VIM by Opentext ( = ICC) en Vendor Invoice management by Opentext (VIM) wordt gebruikt voor het verwerken van ingescande en electronische facturen. SAP content server wordt niet gebruikt als opslagmedium voor documenten Pagina 13 van 25

14 7. Integratie & Datamigratie standaarden Nr Naam Omschrijving ID1 Data migratie LSMW, Legacy Migration Workbench, is de standaard te gebruiken tool voor datamigraties van legacy systemen van De Lijn naar SAP. ID2 Global datatypes Indien beschikbaar zal er steeds met SAP global datatypes worden gewerkt als canonical informatiemodel bij te bouwen integraties met behulp van enterprise services. Iedere service operation interface maakt gebruik van SAP GDT s afkomstig uit de standaard GDT catalogus. Indien een standaard GDT niet beschikbaar is voor een bepaalde dataelement vereiste gelden de volgende regels: - De Lijn geeft de eigenschappen van het vereiste data element door en SAP waarbij SAP zal bevestigen indien een equivalent bestaand GDT kan gebruikt worden die zowel semantisch als qua formaat overeenkomt - Indien geen GDT of equivalent beschikbaar is zal De Lijn zijn eigen GDT s bouwen. ID3 Interne SAP integraties Bij de bouw van een interne SAP integratie dienen volgende standaarden in overweging genomen worden: Gebruik van een reeds bestaande integratie op applicatie niveau hier spreken we strikt gezien niet over een interface. Een voorbeeld hiervan is de integratie tussen SAP Finance en SAP aankoop Voor strikt gescheiden applicatie componenten dient iedere interne interface gebouwd te worden volgens de geldende best practice. Die best practice kan een van de volgende technologien omvatten: o o o Gebruik van een bestaande RFC interface Gebruik van een bestaande ALE/IDOC interface Gebruik van integratie dmv Enterprise Services via ESB bus Indien SAP voor eenzelfde interface verschillende implementatiemogelijkheden biedt, bijvoorbeeld eenzelfde interface kan zowel via ALE/IDOC als via Enterprise Services geimplementeerd worden, wordt steeds de voorkeur gegeven Pagina 14 van 25

15 aan de Enterprise Service implementatie. ID4 Enterprise Service bus IBM WPS is de standaard enterprise services bus binnen De Lijn - Service gebaseerde integraties tussen SAP componenten en applicaties van de Lijn zullen gebeuren via IBM WPS waarbij de SAP enterprise services zullen gebruikt worden voor de communicatie naar IBM WPS. Externe systemen gaan via de IBM WPS deze services oproepen. - Ook service gebaseerde integraties tussen SAP componenten en third party componenten opgezet binnen de ERP projecten zullen gebeuren via IBM WPS Er wordt in alle gevallen geen gebruik gemaakt van de SAP PI service bus. ID5 Beveiliging van services Standaard worden de webservices beveiligd mbv certificaten op de transport layer (trust tussen WPS & SAP). Specifieke services zullen extra beveiligd worden mbv WS- Security ID6 Transmodel Transmodel is de standaard voor datamoddelering bij De Lijn. SAP hoeft niet aangepast te worden om te voldoen aan transmodel, zoals gesteld in ID4 omtrent global data types. ID7 IBM InfoSphere Datastage IBM Infosphere Datastage (versie 8.7) is de standaard ETL tool bij De Lijn. ID8 Geen rechtstreekse data interacties op SAP database. Rechtstreekse data interacties op de SAP database zijn niet toegestaan. Ook database access via native SQL in ABAP, waarbij men eigenlijk de DB abstractionlayer omzeilt, is niet toegelaten ID9 GET De Lijn gebruikt GET prikklokken. Deze worden geïntegreerd met SAP ERP via GET TIME LINK software. Voor bijkomende informatie, zie: ID10 FTP/FTPS FTP communicatie wordt gebruikt voor data uitwisseling met derde partijen ID11 Programmeertaal Webservices Webservices in SAP worden steeds ontwikkeld in ABAP volgens het ABAP SOAP framework. Pagina 15 van 25

16 ID12 SOAP in webservices SOAP is het standaard toe te passen protocol voor het oproepen van enterprise services binnen De Lijn ID13 Master data AS400 De legacy AS/400 applicaties capteren de masterdata (personeelsgegevens, voertuigengegevens, ASW FIN gegevens, ) rechtstreeks uit de betrokken DB2-tabellen. Bij invoering van ERP zal veel van deze masterdata beheerd worden in SAP. Om deze masterdata ter beschikking te stellen aan de AS400 legacy applicaties dient de in SAP beheerde masterdata via datastage in de legacy DB2-tabellen te worden geplaatst ID14 SAP front ends Voor ontwikkelaars, beheerders en intensieve business gebruikers zal de SAP GUI (versie 7.3 of hoger) worden uitgerold. Voor de business eindgebruikers wordt de SAP NetWeaver business client gepositioneerd. ID15 SAP Portal SAP Portal wordt niet gebruikt bij De Lijn. ID16 Webbrowser intern gebruik Internet Explorer is de standaard internet browser voor intern gebruik (huidige versie 9). ID17 Webbrowser extern gebruik Alle websites aangeboden op moeten raadpleegbaar zijn via volgende browsers: - Internet explorer (minimum versie 8) - Google Chrome - Firefox - Safari ID18 SAP HTML ontsluiting SAP functionaliteit wordt geïntegreerd in het sharepoint gebaseerde intranet op volgende manieren: - Ofwel via Iframe incorporeren van SAP HTML schermen (webdynpro for APAP, ) presentatielogica beheerd in SAP. - Ofwel via URL link naar SAP schermen Beiden gebeuren via NW Business client. Authenticatie gebeurt steeds via single sign on. ID19 Sharepoint Intranet Microsoft Sharepoint Server 2010 is de standaard bij De Lijn voor het beheren van intranet webcontent. ID20 Nederlandstalige interface De volledige interface van alle ERP componenten (SAP en Third Party) is beschikbaar in het Nederlands voor de business gebruikers. Indien de vertalingen van SAP niet voldoende zijn, dan dienen bepaalde termen nog overschreven worden met custom vertalingen. Pagina 16 van 25

17 ID21 Interface ontwikkelaars De interfaces van alle ERP componenten (SAP en Third Party) zijn beschikbaar in het Engels. ID22 Huisstijl externe communicatie Alle communicatie (documenten, websites, ) met externe partijen (klanten, leveranciers, ) die worden gegenereerd door de ERP componenten zijn opgemaakt volgens de huisstijl van De Lijn: ID23 Huisstijl interne communicatie De opmaak van schermen in de interfaces naar de eindgebruikers van De Lijn zijn conform de huisstijl, zij het beperkt tot logo s en kleuren. ID24 Workflow manager Waar mogelijk worden in SAP de Netweaver business workflows gebruikt. Indien dit niet mogelijk is, zal er voor Websphere process server worden gekozen. ID25 Tridion Tridion (versie 5.3 iof hoger) is het standaard content management systeem voor het internet van De Lijn. ID26 Isabel 6 De Lijn maakt gebruik van de Isabel Corporate Synchroniser (ICS) om te connecteren met het Isabel 6 betaalplatform ID27 Mobiele apps De Lijn wenst geen ontwikkeling te doen van eigen mobiele toepassingen. Enkel out of the box beschikbare of door SAP gecertifieerde mobiele applicaties worden aangeboden aan de eindgebruikers bij De Lijn Pagina 17 van 25

18 8. Ontwikkeling standaarden Nr Naam Omschrijving O1 Maatwerk tabellen en velden Er zullen geen custom velden worden toegevoegd in de tabellen die SAP zelf genereert tijdens de installatie. Custom tabellen en velden zullen steeds gemaakt volgens de Y of Z naming conventions. O2 Enhancements Enhancement dienen te gebeuren binnen de Standard enhancements frameworks van SAP en dienen steeds te worden goedgekeurd door een board van De Lijn. O3 ABAP tools De verplicht te gebruiken tools bij ABAP ontwikkeling zijn: ABAP workbench SAP transport systeem ABAP webdynpro via Floorplan Mgr O4 O5 ABAP release management Implementation Guide Gebeurt via de SAP Solution Manager. Implementation Guide zal gebruikt worden voor de functionele opzet van het SAP systeem. Zie 3c6b76/frameset.htm O6 ABAP Stijlgids De standaard ABAP stijlgids zal worden gevolgd bij het ontwikkelen van ABAP code, zoals voorgeschreven door SAP in "Official ABAP Programming Guidelines" gepubliceerd door SAP Press. O7 Programmeertaal ABAP is de te gebruiken programmeertaal binnen SAP voor het bouwen van business logica. Pagina 18 van 25

19 9. Security & IAM standaarden Nr Naam Omschrijving S1 Active Directory Active Directory 2007 is de actieve gebruikersrepository voor interne medewerkers. S2 Single sign on Single sign on wordt voorzien: - Tussen verschillende ERP componenten (SAP en third party) Tussen ERP componenten en intranet (sharepoint) via windows gebruiker S3 Kerberos Kerberos zal worden gebruikt als authenticatieprotocol ter realisatie van de single sign on tussen windows gebruiker en ERP componenten. S4 S5 Role based access in SAP Interne authentificatie via SAP IDM De toegang en beschikbare mogelijkheden binnen SAP worden gebaseerd op (applicatie)rollen die een gebruiker heeft toegewezen gekregen. Rollen worden o.a. automatisch toegewezen op basis van de bedrijfshiërarchie. Bij voorkeur zal de standaard rolhiërarchie binnen SAP worden gebruikt. Beheer door business medewerkers moet mogelijk zijn. Wijzigingen in personeelsinformatie in de HCM module van SAP ERP kan aanleiding geven tot het automatisch toekennen of wijzigen van bepaalde rollen. SAP identity management (IDM) bevat alle identiteiten en wordt gebruikt voor het provisionen van gebruikers binnen het ERP platform. De identiteiten in SAP IDM worden gevoed vanuit een extern systeem. S6 Anonieme toegang Binnen SAP zal voor elke gebruiker authenticatie afgedwongen worden om aldus de gebruiker uniek te kunnen identificeren. Anonieme toegang is niet toegestaan. S7 Audit trail Standaard logging en rapportering omtrent de SAP audit trail dient te worden gebruikt S8 Externe authentificatie Tivoli identity manager is de standaard binnen De Lijn voor het B2B en B2C gebruikersbeheer. S09 Tivoli Access manager Tivoli Access manager wordt gebruikt voor authentificatie van functionaliteiten naar het web Pagina 19 van 25

20 S10 Zonering Ter afscherming van de SAP gegevens wenst De Lijn de SAP installatie af te schermen via netwerk zonering en versleuteling van integraties met raakvlaksystemen. S11 Toekennen van applicatierollen in de business Applicatierollen worden beheerd door ICT en toegewezen door business. Delegatie moet mogelijk zijn. Pagina 20 van 25

21 10. Rapportering standaarden Nr Naam Omschrijving R1 Operationele rapporteringen Operationele rapporteringen worden opgezet met de standaard beschikbare rapporteringstools in SAP: - Advanced Lised viewer (ALV) - voorkeur - Crystal reports - optioneel Operationele rapporteringen worden gedefinieerd als rapporteringen met volgende kenmerken: Doel Termijn Niveau Doelpubliek Frequentie Periodiciteit Type informatie Logische inhoud Day to day operaties Zeer korte termijn (Proces)/ Activiteit Diensthoofden en applicatiegebruikers Week/Dag/Maand Vast Real-time Detailinformatie van één bron/applicatie Rigide Specifiek R2 Beleidsrapporteringen Beleidsrapporteringen worden binnen De Lijn opgezet vanuit een centrale enterprise datawarehouse, die periodiek gevoed wordt met gegevens uit de de operationele systemen. Beleidsrapporteringen worden gedefinieerd als rapporteringen met volgende kenmerken: Doel Termijn Niveau Doelpubliek Frequentie Periodiciteit Type informatie Strategisch en tactisch/ Trends / analyses Lange en middellange termijn (historiek) De Lijn / Functioneel Domein Directeuren en afdelingshoofden & overhead Jaar / Maand/ (Week) Vast en ad hoc Niet real-time Geaggregeerde informatie van verschillende bronnen/applicaties Pagina 21 van 25

22 Flexibel Logische inhoud Generiek De ERP gegevens worden via SAP BW extracties naar de enterprise datawarehouse gevoed, teneinde dataconsistentie tussen SAP BW en de enterprise datawarehouse te garanderen. R3 Cognos Cognos is de standaard BI Suite voor de aanmaak van beleidsrapporteringen binnen De Lijn, gebruik makend van de enterprise datawarehouse. R5 SAP BW SAP BW mag gebruikt worden voor de aanmaak van ERP specifieke einde dag rapporteringen en het genereren van incrementele einde dag extracties, waarbij maximaal gebruik dient gemaakt te worden van de standaard out of the box datastructuren in SAP BW R6 SAP BI Er mag enkel gebruik gemaakt worden van SAP BI voor de aanmaak van rapporteringen op de SAP BW data structuren. Er dient hier maximaal gebruik gemaakt te worden van de standaard out of the box rapporteringen in SAP BI R7 SAP Crystal reports viewer for SAP Business Suite applications SAP Crystal reports viewer for SAP Business Suite applications wordt gebruikt voor het beschikbaar maken van de Crystal reports in de SAP front ends. De Lijn wenst geen gebruik te maken van deze tool. R8 SAP BW data store De Lijn wenst alle ERP data in te laden in SAP BW data store, en pas filters toe te passen bij het opvullen van de Infocubes R9 LSA++ De LSA++ strategie dient te worden toegepast bij de opzet van SAP BW om de gehele BW opset HANA upgradable te maken. Pagina 22 van 25

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch

Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch Document classificatie : Publiek Versie : 1.1 Versiedatum : 08-05-2012 Status : Final Geschreven door : R. van der Pal

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

PSA PRJ2019 Vervanging SDE OPS

PSA PRJ2019 Vervanging SDE OPS PSA PRJ2019 Vervanging SDE OPS Auteur: r.j.l.pijnenburg@lvnl.nl Aanmaakdatum: 18 november 2014 Laatste wijziging: 16 juni 2015 Versie: 0.1 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Data Warehouse Release 3 Dossier softwarearchitectuur (SAD)

Data Warehouse Release 3 Dossier softwarearchitectuur (SAD) FUP 1.0 D3- Analyse & Ontwerp > Model > Dossier softwarearchitectuur Ontwikkelingssupport - support.supdev@minfin.fed.be Data Warehouse Release 3 Dossier softwarearchitectuur (SAD) Versie 1.2 Historiek

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie