Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning"

Transcriptie

1 Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning September 2013

2 Inhoudstafel Deel 1 - Behoefteanalyse 1. Inleiding Deelnemers Opzet klankbordgroep Wat is bestuurlijke informatie? Vraagstelling Resultaten Conclusie Archivering vandaag Vraagstelling Resultaten Conclusie Archivering met het e-depot Vraagstelling Resultaten Conclusie...14 Deel 2 - Marktverkenning 1. Inleiding Leverancier Tessella Leverancier Archivematica Leverancier IBM Leverancier Delaware Consulting PwC 2

3 Deel 1 - Behoefteanalyse 1. Inleiding In het kader van de haalbaarheidsstudie rond het opzetten van een digitaal archief voor opslag van bestuurlijke informatie in Vlaanderen, werd een behoefteanalyse uitgevoerd bij verschillende besturen uit het publieke landschap. Doelstelling van deze behoefteanalyse was het in kaart brengen van de noden die leven in het publieke landschap met betrekking tot digitale archivering en mogelijke scenario s voor het opzetten van een digitaal archief. De resultaten van deze behoefteanalyse worden in deze nota besproken. 1.1 Deelnemers 21 vertegenwoordigers van openbare besturen namen deel aan een klankbordgroep als basis voor de analyse van de behoeften inzake digitale archivering. Deze 21 deelnemers vertegenwoordigden een brede waaier aan openbare besturen. Organisatie Naam Functie Cultuur Jeugd Sport Media Pascale Van Kerckvoorde Beleidsdomeinarchivaris Gemeente Boechout Nadia Lenaerts Beleids- en kwaliteitscoördinator Stad Gent Jan Godderis E-strategie - Strategie en Coördinatie - Stad Gent Stadsarchief Leuven Caroline Vleugels Archivaris OCMW Blankenberge Hilde Van Renterghem Bestuurssecretaris Gemeente en ocmw Evergem Marc Goethals ICT-Coördinator Overleg Cultuur/UiT in Regio Kortrijk Tijs De Schacht Coördinator regionaal collectie- & depotbeleid Stad Antwerpen Filip Boudrez digitaal archief VO, Agentschap Landbouw Visserij Eric Duton Projectleider e-government en ICT-Beheer (e-ib) Bestuurszaken Provinciale Archiefdienst West- Vlaanderen Dries Vandaele Nastasia Vanderperren Beleidsondersteuner Coördinerende archiefdienst Adjunct-adviseur Archiefdienst Provincie Vlaams-Brabant Bart De Keyser diensthoofd-archivaris Stad Ninove Sofie Neuckermans Archivaris VUB Ward Van Steenkiste Archief VUB Gemeente Beveren Carine Goossens gemeentearchivaris Gemeente Roeselaere Els Van de Velde consulent documentbeheer Stad Dendermonde Véronique Bonkoffsky Archivaris Stad Lier Luc Coenen archivaris-conservator Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Rebekka Artoos Beleidsdomeinarchivaris OCMW Gent/VVBAD Tom Haeck Archivaris Departement Bestuurszaken van de Bart Severi Teamhoofd coördinerende archiefdienst Vlaamse overheid PwC 3

4 1.2 Opzet klankbordgroep De klankbordgroep werd gebaseerd op de generieke blauwdruk die voor het digitaal archief in het kader van dit project werd uitgewerkt en werd gestructureerd rond 3 thema s: 1. Wat is bestuurlijke informatie? Doelstelling van deze oefening voor het project DAV was een zicht te krijgen op de scope voor archivering en een analyse te doen rond de beschikbaarheid van digitale informatie 2. Archivering vandaag Doelstelling van deze oefening voor het project DAV was een zicht te krijgen op de huidige situatie in termen van archivering bij openbare besturen vandaag en de verschillen die zich in het landschap voordoen. 3. Archivering met het e-depot Doelstelling van deze oefening voor het project DAV was een zicht te krijgen op welke van de voorgestelde diensten nuttig zijn voor de verschillende besturen, hoe verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld en wat de technisch, organisatorisch/procesmatige en juridische haalbaarheid van gebruik van de verschillende diensten is voor de verschillende besturen. Daarnaast werd in deze stap ook gepeild naar bezorgdheden die leven bij de deelnemers. De resultaten van elk van deze onderdelen worden besproken in de volgende hoofdstukken. PwC 4

5 2. Wat is bestuurlijke informatie? 2.1 Vraagstelling Bestuurlijke informatie begrijp ik als? Wat is digitaal beschikbaar / kan zelf worden gedigitaliseerd? Welke informatie wordt vandaag analoog gearchiveerd? Welke informatie wordt vandaag digitaal gearchiveerd? 2.2 Resultaten Deelnemers definiëren de scope van bestuurlijke informatie zeer breed: het betreft alle informatie waarover een bestuursinstantie beschikt en die nodig is bij de uitvoering van haar taken. Dit zijn ondermeer vergunningen, dossiers, databanken, attesten, verslagen, etc. Deze informatie is grotendeels digitaal beschikbaar. Zoals onderstaande grafieken aantonen bestaat er een brede basis voor analoge archivering, terwijl digitale archivering momenteel slechts zeer beperkt wordt toegepast. Analoge archivering? Niets 0% Digitale archivering? Alles 6% Alles 42% Deels 29% Deels 58% Niets 67% 2.3 Conclusie De scope van bestuurlijke informatie omvat een zeer brede waaier aan informatie die bestaat in verschillende types en formaten. Het merendeel van deze informatie is vandaag digitaal beschikbaar maar wordt analoog gearchiveerd. Digitale archivering binnen het landschap is zeer beperkt. PwC 5

6 3. Archivering vandaag 3.1 Vraagstelling Huidige IT omgeving Welk document management systeem wordt vandaag gebruikt binnen uw organisatie? Welke archiveringssysteem wordt vandaag gebruikt binnen uw organisatie? Huidige situatie in termen van archivering 23 stellingen rond de huidige situatie van archivering werden voorgelegd aan de deelnemers. Elke stelling moest worden gescoord op een schaal van 1 tot 3: helemaal niet van toepassing (1) tot helemaal van toepassing (3). Score 0 kon gegeven worden indien de deelnemer het antwoord niet wist. Onderstaande tabel geeft de stellingen weer. Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling 12 Stelling 13 Stelling 14 Stelling 15 Stelling 16 Stelling 17 Stelling 18 Stelling 19 Stelling 20 Stelling 21 Stelling 22 Stelling 23 Het management van mijn organisatie is zich voldoende bewust van de archiveringsproblematiek. Het management van mijn organisatie investeert voldoende in archivering. De administratie van mijn organisatie is klaar voor gestructureerde archivering. Hierover zijn duidelijke afspraken (rollen, procedures, records management...) aanwezig. Archiveringsprocedures zijn goed gedocumenteerd. Buiten de uren van de archivaris en wat infrastructuur kost archiveren onze organisatie niets. De archivaris informeert de organisatie over wat gearchiveerd moet worden. De archivaris krijgt alle informatie zodanig aangeboden dat hij enkel nog geschikte metadata moet toevoegen. Metadata is gebaseerd op vaste standaarden. De metadata wordt (automatisch) aangevuld op basis van trefwoorden die in de gearchiveerde informatie te vinden zijn. Het Ingest proces is waar mogelijk geautomatiseerd. Informatie die opgeslagen wordt in het archief kan inhoudelijk niet meer gewijzigd worden. Er is voldoende capaciteit om op te slaan aanwezig. Onze gegevens worden dubbel bijgehouden op minstens twee locaties, met daarnaast back-up. Er zijn duidelijke afspraken voor opvolging van formaten, preservatie en conversie. De informaticus van mijn organisatie wordt nauw betrokken bij uittekening en uitvoering van de bewaringsstrategie van het archief. Er is duidelijk toegangsbeheer voor gearchiveerde informatie (analoog + digitaal), alle opvragingen gaan via een archivaris. Ik moet maar één archivaris raadplegen om zowel analoge als digitale informatie terug te vinden. Onze ontsluiting gebeurt op maat van de eindgebruiker (geïntegreerd in andere applicaties/volgens gewenst formaat). Eindgebruikers hebben een volledig zicht op de inventaris, maar niet altijd op de inhoud van het archief. Er is een registratie van welke informatie door wie geconsulteerd wordt en rapportering is mogelijk. Wij vernietigen niet en dragen niet over. De archivaris wordt automatisch verwittigd vanuit het archief wanneer de bewaartermijn van een object verlopen is. De archivaris komt steeds manueel tussen bij vernietiging. PwC 6

7 3.2 Resultaten Huidige IT omgeving Van alle deelnemers geeft 43 % aan een document management systeem te gebruiken. Deze deelnemers gebruiken voornamelijk Sharepoint, Documentum of Alfresco. Ook Access wordt opgelijst als document management systeem maar Access wordt in deze studie niet als volwaardig document management systeem aanzien. 33 % van de deelnemers geeft aan een archiefsysteem te hebben. Deze deelnemers maken gebruik van eigen ontwikkelde systemen in combinatie met Sharepoint of andere marktoplossingen zoals van vb. leverancier Arco. Een aantal besturen geven opnieuw aan dat zij Access gebruiken voor digitale archivering. In de context van deze studie wordt dit echter niet als volwaardig archiefsysteem aanzien. Huidige situatie in termen van archivering De scores op de verschillende stellingen liggen sterk uiteen. Een duidelijk onderscheid is echter merkbaar tussen 3 groepen van besturen die consistent lager/hoger scoren dan de andere groepen. We benoemen deze groepen als type 1, type2 en type 3 besturen en geven de resultaten weer per groep: Type1 Type2 Type3 Een duidelijk onderscheid is merkbaar tussen besturen van type 1, 2 en 3 voor volgende stellingen: De inzet van management en organisatie is duidelijk groter naarmate de maturiteit van besturen verhoogt. (1 4) De ingezette financiële middelen voor archivering zijn veel groter bij type 3. (5) De technische uitwerking van zowel BCP, audit trail en automatische verwittiging na verlopen bewaartermijn is veel uitgebreider bij type 3 dan bij de rest. (13, 20 & 22) Er is een merkbaar verschil tussen wat gebruikers bij besturen van type 2 in het archief kunnen raadplegen en wat gebruikers van type 3 kunnen raadplegen. (19) Gelijklopend positief overheen de types: De rol van archivaris wordt hoog geschat betreffende het informeren van de organisatie en het beheren van gegevens. (6 & 23) PwC 7

8 Gelijklopend negatief overheen de types: De archivaris moet meer doen dan enkel geschikte metadata toevoegen, wegens een gebrek aan volledige informatie. (7) Algemeen gesteld is het gebruik van metadata erg beperkt overheen de 3 types besturen. (8 & 9) De automatisering van het Ingest proces is laag. (10) Er is een gebrek aan afspraken voor opvolging van formaten, preservatie en conversie. (14) Een ontsluiting op maat van de gebruiker ontbreekt. (18) Gelijklopend gemiddeld overheen de types: Inhoudelijke wijziging is mogelijk na archivering. (11) Aanwezige capaciteit voor opslag. (12) Samenwerking met IT. (15) Efficiënt toegangsbeheer. (16) Beheer digitaal en analoog archief door 1 archivaris. (17) Vernietiging en overdracht. (21) 3.3 Conclusie We stellen een duidelijke trend m.b.t. de huidige situatie in termen van archivering vast naargelang het type bestuur. We kunnen 3 grote types onderscheiden vanuit de analyse: Type 1: basis Bewustzijn bij management is laag Geen duidelijke rollen en procedures Gebrek aan documentatie van processen Geen duidelijk toegangsbeheer Type 2: uitgebreid proces in termen van analoge archivering en eerste stappen in de digitale wereld. Type 3: vergevorderd bewustzijn in en kennis van archivering (zowel analoog als digitaal). Volgende grafiek toont de verdeling van het aantal besturen per type en de soorten besturen per type. Type 2 omvat duidelijk de meerderheid van de besturen in de markt. Aantal deelnemers Besturen per type 0 Type1 (7) Type2 (11) Type3 (3) OCMW Onderwijs 1 Overheid 1 4 Provincie 2 Steden & Gemeentes PwC 8

9 4. Archivering met het e-depot 4.1 Vraagstelling Dienstenmodel generieke blauwdruk Welke diensten zijn nuttig/ontbreken in de generieke blauwdruk? Wat is voor u een minimale vereiste voor u instapt in het geheel? Wat is de technisch, organisatorisch/procesmatige, juridische haalbaarheid van gebruik van de verschillende diensten voor u? Wie doet wat? Liggen de verantwoordelijkheden op de juiste plaats? Enkele stellingen 15 stellingen rond de toekomst van archivering werden voorgelegd aan de deelnemers. Hieraan konden ze scores geven gaande van helemaal niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (5). Onderstaande tabel geeft de stellingen weer. Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling 12 Stelling 13 Stelling 14 Stelling 15 Mijn organisatie is bereid te investeren om (delen van) het digitaal archief binnenshuis te houden. Mijn organisatie is bereid een prijs te betalen voor externe digitale archiveringsdiensten. Overlegstructuren in de DAV structuur zijn noodzakelijk, zodat gedragen beslissingen worden genomen (maar een eindverantwoordelijkheid is nodig). Normalisatie en standaardisatie van digitale objecten moet gebeuren voor Ingest in het DAV en is taak van de zorgdrager. Mijn organisatie is bereid te investeren in eigen tools voor digitalisering. Aanpassingen in eigen infrastructuur en applicaties die noodzakelijk zijn voor aansluiting aan het e-depot zijn steeds voor eigen rekening (en in overleg met het e-depot). Ik wil archiveren in het e-depot op het moment dat ik 90% zeker ben dat we de informatie niet meer zullen aanpassen of nodig hebben. Onze gegevens moeten onmiddellijk beschikbaar zijn (online) en moeten niet geladen worden (near-line). Ik reken op een gecentraliseerde aansturing inzake formaten, preservatie en conversie (als mijn visie maar vertegenwoordigd wordt bij beslissingen). Idealiter wordt mijn inventaris (virtueel) deel van het centraal register. De ultieme doelstelling moet zijn om op termijn alle archieven met elkaar te doen praten. Ontsluiting naar burgers gebeurt via de zorgdrager en niet rechtstreeks vanuit het e-depot. Overdracht van digitale archiefstukken naar het Rijksarchief moet ondersteund worden. Toegang wordt geregeld op basis van overeengekomen generieke rollen. Ik wil inzage in de werking van het DAV en wil desnoods de code van elk programma kunnen bekijken. Bezorgdheden en valkuilen Welke valkuilen zien jullie naast wat we eerder hebben besproken voor implementatie en gebruik van een Vlaams digitaal archief? 4.2 Resultaten PwC 9

10 Dienstenmodel generieke blauwdruk Onderstaande functionaliteiten worden als minimum vereisten voor instap in het e-depot aangegeven. Merk op dat in het rood aangegeven functionaliteiten niet unaniem als vereist worden beschouwd door de 3 types. Minimum vereist Type 1 Type 2 Type 3 certificatie instap begeleiding opleiding standaardisatie autonomie pre-ingest via web interface pre-ingest via FTP upload SIP pre-ingest via link met applicaties search op metadata digitale leeszaal exit strategie architectuur flexibiliteit uitbreiding dienstverlening n.a.v. recente ontwikkelingen certificatie instap begeleiding opleiding inspraak in e-depot strategie standaardisatie autonomie pre-ingest via web interface pre-ingest via FTP upload SIP pre-ingest via link met applicaties search op metadata disseminatie via integratie met applicaties exit strategie architectuur flexibiliteit uitbreiding dienstverlening n.a.v. recente ontwikkelingen certificatie instap begeleiding inspraak in e-depot strategie standaardisatie autonomie pre-ingest via link met applicaties disseminatie via integratie met applicaties exit strategie architectuur flexibiliteit uitbreiding dienstverlening n.a.v. recente ontwikkelingen business intelligence rapportering Volgende functionaliteiten moet het e-depot volgens de deelnemers niet aanbieden. Niet aanbieden Type 1 Type 2 Type 3 / digitale leeszaal (interne en externe) thesauri gebruiken voor integratie, metadatering... pre-ingest via web interface search op metadata ontsluiting naar burgers PwC 10

11 Tot slot werd de deelnemers gevraagd de hoge risico s (belangrijk maar moeilijk realiseerbaar) en nice to have s aan te duiden. Geen enkele dienst werd door een meerderheid van de besturen per type als hoog risico aanzien. Voor de categorie nice to have zijn de resultaten opnieuw verschillend naargelang het type bestuur. Nice to have Type 1 Type 2 Type 3 inspraak in e-depot strategie centrale inventarisatie (integratie) full text search ontsluiting naar burgers centrale inventarisatie (integratie) full text search ontsluiting naar burgers business intelligence rapportering opleiding pre-ingest via FTP upload SIP centrale inventarisatie (integratie) full text search disseminatie via integratie met applicaties (interne en externe) thesauri gebruiken voor integratie, metadatering... digitale leeszaal (interne en externe) thesauri gebruiken voor integratie, metadatering... business intelligence rapportering Wie doet wat? Wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden zijn de verschillen beperkt tussen de meningen van de 3 types besturen. Als we voor elke groep de meerderheid van de antwoorden beschouwen, merken we enkel een afwijkende mening voor volgende taken: Dienst Taak Type 1 Type 2 Type 3 Instap technische en organisatorische afspraken maken en e-depot en e-depot in overleg e-depot strategie technology watch en e-depot e-depot en in overleg in overleg Architectuur aanpassen applicaties pre-ingest in overleg in overleg Ingest vervollediging metadata (en in 2 e lijn e- depot) Ingest creatie AIP en e-depot Vernietiging uitvoering vernietiging en e-depot Overdracht uitvoering overdracht en e-depot en e-depot en e-depot en e-depot (en in 2 e lijn e- depot) en e-depot Voor de overige taken vinden we volgende consensus terug: PwC 11

12 Dienst Taak Verantwoordelijkheid rechten authenticiteit objecten bewaren en e-depot auteursrechten opvolgen policy toegangsrechten toegangsrechten beheren (in overleg) in overleg aansturen technologische evolutie en migraties beheren standaarden in overleg in overleg aansturen preservatieplanning in overleg contracten SLA's definiëren in overleg SLA's opvolgen en e-depot audit controle van de afspraken in overleg documenteren ifv certificering en e-depot vorming opleiding en e-depot architectuur beheer e-depot architectuur en e-depot integratie van eigen archief en e-depot aanpassen van applicaties voor ontsluiting (in overleg) capaciteitsplanning in overleg () pre-ingest kwaliteitscontrole door archiefbeheerder opladen data opladen data naar e-depot in vorm van SIP aanleveren metadata ingest kwaliteitscontrole volgens technische en e-depot vereisten digitaal object kwaliteitscontrole metadata en e-depot bewaring bepalen van bewaartermijnen (in overleg) uitvoeren preservatieplanning en e-depot rapportering uitgevoerde en e-depot preservatieactiviteiten opzoeking zoeken op metadata of referentie verwerken query request en rapporteren en e-depot resultaten aanvraag DIP evalueren aanvragen (e-depot) ontsluiting info manuele ontsluiting naar aanvrager info via applicaties ontsluiten info ontsluiten naar burger info presenteren (consumer interfaces) en e-depot vernietiging rapportering vernietigen en e-depot aanvraag tot vernietiging overdracht rapportering over te dragen en e-depot aanvraag tot overdracht inventaris inventaris eigen instelling beheren globale inventaris beheren en e-depot PwC 12

13 Enkele stellingen We houden de verdeling van verschillende besturen in 3 types aan voor analyse van de resultaten van deze vraag. We merken ook hier een trend op waarbij de verschillende types voor bepaalde stellingen consistent hoger/lager scoren dan andere types besturen. Onderstaande grafiek geeft een overzicht weer van de scores per stelling en per type Type1 Type2 Type3 Een duidelijk onderscheid valt op tussen besturen van type 1 en type 2 enerzijds en 3 anderzijds. Type 3 scoort significant hoger voor: Inzet van de organisatie om eigen e-depot te bouwen en tools voor verdere digitalisering. (1 & 5) Besef van additionele kost voor aansluiting e-depot. (6) Eerder een afkeer van een gecentraliseerde aansturing m.b.t. formaten e.d. (9) Een hoge nood voor inzage in de werking van DAV. (15) Gelijklopend Positief: Overleg structuren voor werking DAV. (3) Ieder wordt een deel van centraal register. (10) Ontsluiting naar burgers zelf verzorgen. (12) Ondersteuning overdracht wordt verwacht van DAV. (13) Toegang op basis van generieke rollen. (14) Gelijklopend Negatief: Ultiem doel om op termijn 1 archief te vormen werd niet goed ontvangen. (11) Gelijklopend gemiddeld: Wil om prijs te betalen. (2) Normalisatie en standaardisatie zijn noodzakelijk. (4) Enkel statische archief overdragen. (7) PwC 13

14 Online beschikbaarheid is belangrijk. (8) Bezorgdheden en valkuilen Volgende bezorgdheden werden geuit door de deelnemers: Hoe kan een lokaal bestuur zijn documenten best digitaliseren om een goede opname in het e-depot te garanderen? Mogelijkheid om in te stappen met beperkte financiële en personeelsinvestering begeleiding en beheer door DAV Denk ook aan kleine openbare besturen die vaak geen archivaris hebben. Laat staan een archiveringsbeleid. Ook hun digitaal archief moet op lange termijn bewaard blijven. Middelen van de kleine tov de grote besturen, zowel financieel als personeel kleine besturen staan vaak minder ver in archivering dan grote besturen overnemen van specifieke software ontwikkeld door zorgdrager, of samen ontwikkelen? In huis opzetten van de software? nood aan verschillende niveaus van diepgang finaliteit dient duidelijk te zijn: eerst bewering en niet brede omsluiting afstemmen met het beheer van het papieren archief, kan hier moeilijk alles scheiden papier - digitaal, graag één beheerssysteem iemand zal archiefvorming/archiefvormers moeten begeleiden e-depot moet een duidelijke en expliciete beslissing van de regering zijn (continuïteit) zet voldoende in op de relatie met de marktspelers kies voor gedragen en erkende standaarden, zoek een draagvlak in de sectoren verschillende snelheden in archiefgang bij lokale zorgdragers financiële implicaties omzetten in meerjarenplan (timing) transparantie prijszetting lopen kleinen gemeenten gevaar om in de hoogste prijsklasse terecht te komen? Informatieveiligheid (privacy...) -> certificaat verschillende niveaus van zorgdragers: 3 types financiële kant: lokale besturen moeten hun meerjarenplanning ingeven voor het einde van het jaar, Vlaamse regering beslist pas in maart 2014? Is er genoeg architectuur kennis aanwezig voor de ontwikkeling? de kleinste overheden dreigen in de hoogste prijsklasse terecht te komen vb. zij kunnen SIP's afleveren beveiliging: beleid inzake vertrouwelijke gegevens (toegangsrechte, privacy...) 4.3 Conclusie We stellen een significant onderscheid vast tussen de behoeften en mogelijkheden van de 3 geïdentificeerde types besturen. Uit de resultaten blijkt dat zij alle drie een verschillend soort dienstverlening verwachten. Voor type 1 geldt bovendien ook dat een significante inspanning vereist zal zijn om hen tot een voldoende PwC 14

15 maturiteitsniveau te brengen voordat zij klaar zijn voor een instap in een digitaal archief. Begeleiding en opleiding zijn hierbij cruciaal. De belangrijkste bezorgdheden van de besturen kunnen als volgt worden samengevat: Verschillende types van besturen hebben duidelijk verschillende behoeften. Er is een nood aan verschillende service niveaus ( menu ) voor verschillende types van besturen. Het moet mogelijk zijn om in te stappen met beperkte financiële mogelijkheden, het prijskaartje is een belangrijke factor in de beslissing om al dan niet in te stappen in dit project. Begeleiding door DAV is een kritieke succes factor, vooral voor besturen van type 1 en in mindere mate ook voor besturen van type 2. Expertise van type 3 besturen moet worden aangewend voor ondersteuning van de strategie van het digitale archief. De uitbouw van een digitaal archief moet een duidelijke en expliciete beslissing van de regering zijn, continuïteit moet kunnen worden gegarandeerd. PwC 15

16 Deel 2 - Marktverkenning 1. Inleiding In deze marktverkenning werden een aantal producten en leveranciers onder de loep genomen die oplossingen aanbieden op het vlak van digitale archivering en preservatie. De generieke blauwdruk die werd ontwikkeld in de context van dit project dient als voor de analyse. Gebaseerd op de services die opgenomen zijn in de generieke blauwdruk wordt bij elke speler gepolst naar volgende aspecten: Functionele kenmerken; Technische kenmerken; Investeringskost voor systeemintegratie; Operationele kosten. Tijdens de identificatie van aanbieders en producten is er bewust gekozen om een mix van commerciële en open source producten te analyseren. De producten die geanalyseerd werden zijn de volgende: Safety Deposit Box en Preservica van Tessella (commercieel) Archivematica ontwikkeld door Artefactual Systems (open source) FileNet van IBM OpenText (Delaware Consulting) Voor elk van de oplossingen worden in de mate van het mogelijke de voordelen en de nadelen meegegeven. De keuze of iets al dan niet een voordeel of een nadeel is, hangt echter in veel gevallen af van hoe men ervoor kiest het te motiveren. PwC 16

17 2. Leverancier Tessella Leverancier Tessella Overzicht contact Contactpersoon Ann Keen General Producer interface & ingestion Informatievergaring Telefonisch interview Document research Product naam (indien Safety Deposit Box verschillend van naam leverancier) Preservica (cloud solution) Type Commercieel Belangrijkste gebruikers / Publieke sector klanten Referenties / implementaties UK National Archives Arkib Negara (the National Archives of Malaysia) Swiss Federal Archives Nationaal Archief (National Archives of the Netherlands) Gemeente Rotterdam GemeenteArchiv (Rotterdam City Archive) Welcome Trust Library National Archives of Estonia National Archives of Finland Federal Chancellery of Austria FamilySearch US STFC (Science and Technology Facilities Council UK) UK Parliamentary Archives National Archives of Latvia HSBC Corporate Archives National Library of Australia Hungarian National Archives and Budapest City Archives Gebruik van standaarden OAIS Product / Service offering Software / Ondersteuning Interface Portal Web interface FTP: external FTP location Applicatie: basic file system, specifieke content store (records management, , lab data ), paper scanning programma API Automatisch en/of manueel PwC 17

18 Leverancier Tessella Workflow Configureerbaar workflow voor het toevoegen van stappen, beslissingsmomenten en goedkeuring. BPMN compatibel Formaten Configureerbaar: type formaten, transformatie naar bepaalde formaten. Alle types bestanden en formaten kunnen geïmporteerd worden, afhankelijk van de noden. Metadata Configureerbaar metadata schema en business rules Mogelijkheid importeren van data in de correcte structuur met metadata geëxtraheerd van het bronsysteem. Mogelijkheid tot verrijking bij import om de package op te stellen, gebruik makend van de Submission Builder. Zowel automatisch als manueel Component aanwezig voor metadata management. Mogelijkheid tot toevoegen van beschrijvende metadata door gebruiker. Archive Opslag Meerdere bestanden in 1 package Relaties tussen verschillende packages en bestanden. Formaten Tussen verschillende formaten van hetzelfde document kunnen relaties worden gelegd of ze kunnen worden opgeslagen in éénzelfde package. Metadata Metadata worden eerst opgeslagen in het metamodel van Tessella. De metadata kunnen daarna getransformeerd worden naar eender welk metadata formaat gewenst door de gebruiker. Bij de opslag van het metadata schema wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige wijzigingen. Metadata worden sowieso opgeslagen in een afzonderlijke metadata store. Er is Consumer interfaces & access mogelijkheid om de metadata eveneens fysiek bij het pakket op te slaan. Zoeken Navigatie Zoeken op velden Zoeken op metadata Zoeken op tekst Search engine: Lucene (open source) Ontsluiting Acces control: wie toegang heeft tot welke content is configureerbaar tot op niveau van formaat. Rechtstreekse download voor kleinere pakketten of via een acces workflow voor grotere volumes Client-side rendering Server-side rendering 1 : wordt geïmplementeerd in de volgende release. Interface Mogelijkheid to het ontwikkelen van eigen access portal 1 PwC 18

19 Leverancier Tessella Web-based interface Applicatie API Preservation Diensten Geautomatiseerd proces Volledige implementatie van de Active Preservation processen: ondersteuning van technieken managed migration en simulated computer environment (=digitale leeszaal) Oude bestanden worden niet verwijderd maar worden bijgehouden bij migratie. Mogelijkheid tot het opzetten van complexe structuren waarbij sommige bestanden gemigreerd worden en andere niet. Metadata Diensten Mogelijkheid om eigen metadata schema te gebruiken door de implementatie van management XIP, een framework dat voorziet in de aspecten van de structurele en digitale preservatie van content organisatie. Schema transformatie Metadata editing tools Tools zijn bruikbaar via UI of API Administration Security User access management via LDAP. Configuration Configureerbare workflows voor content deletion en goedkeuring cycli. Metadata schema configureerbaar. Rapportering Mogelijkheid tot het definiëren van rapporten: Jasper (open source) Ondersteuning van bepaalde visualisatie rapporten. Infrastructuur Location Hangt af van het product: Safety Deposit Box: on-site of cloud implementatie (keuze van de klant) Preservica : cloud Application server Wordt niet aangeboden door Tessella. Keuze ligt bij de klant: Windows of Linux Database server Wordt niet aangeboden door Tessella. Keuze ligt bij de klant: SQL, MySQL, Oracle... Implementation Installatie Tessella Customisatie Tessella Integratie Mogelijkheid tot integratie met andere systemen. Momenteel niet mogelijk om enkel de metadata van andere systemen te importeren om bestanden zoekbaar te maken. De fysieke file moet telkens in het systeem aanwezig zijn. Voor het importeren van bestanden komende van andere omgevingen is het mogelijk om bijkomende stappen in de ingest workflow te implementeren om externe SIPs te importeren (bv. Bagit, SWORD,...). Er is reeds ervaring opgebouwd m.b.t. integratie op volgende vlakken: o Pakketsoftware; PwC 19

20 Leverancier Tessella Doorlooptijd Configuratie Training o Zelf ontwikkelde software; o APIs (Java, REST, SOAP) en OAI-PMH Er wordt momenteel gewerkt aan integratie met Microsoft SharePoint en systemen. 3-6 maanden Tessella en klant Gecustomiseerde trainingen kunnen voorzien worden voor de verschillende rollen. Business continuity measures Duidelijke exportmogelijkheden met gestructureerde output. Het is mogelijk om de broncode te verkrijgen. Financial Software afhankelijk van nodige customisaties en verbeteringen (indien out-of-the box zal het dichter bij het lagere bedrag liggen) Licenses Eenmalige kost Infrastructuur NVT Training Minimaal Maintenance & support /jaar Conclusie Voordelen Professionele support Marktleider op vlak van digitale archivering. Implementatiereferenties. Integratie en interface mogelijkheden via API (?) Aanpasbaarheid en configureerbaarheid. User interface mogelijkheden. Eenmalige kost van licenties. Mogelijkheid voor cloud implementatie. Gebaseerd op OAIS. Mogelijkheid tot het ingesten van alle formaten. Nadelen Kostprijs onduidelijk: afhankelijk van aantal customisaties. Vendor lock-in. Geen mogelijkheid voor het opladen van enkel metadata. Integratiemogelijkheden (?) Gebruik van open standaarden. PwC 20

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Archief Vlaams Parlement gaat digitaal

Archief Vlaams Parlement gaat digitaal Archief Vlaams Parlement gaat digitaal Vlaams Parlement, Koepelzaal. Copyright: Kurt Van Strijthem. Aan de hand van open source Alfresco en in samenwerking met het bedrijf Amplexor, bouwt het Vlaams Parlement

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 I Whitepaper De mogelijkheden van SharePoint 2013 Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 Inhoudsopgave 01 > AANLEIDING 3 02 > HUIDIGE ONTWIKKELINGEN 4 03 > HUIDIGE UITDAGINGEN 5 04

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS)

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Tim Vermoens Promotor: prof. dr. Guy De Tr Begeleiders: Daan Van Britsom, Joachim Nielandt Masterproef ingediend

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie

Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie Laatste aanpassing: 27 NOV 2013 Researchers: Jean-François Declercq Rosemie Callewaert François Vermaut In opdracht van:

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica optie informatie- en communicatietechnieken Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Geautomatiseerde webwinkel en

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies CMIS v1.0 Datum 12 februari 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies CMIS v1.0 Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie