Van indeling naar etiket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van indeling naar etiket"

Transcriptie

1 Van indeling naar etiket CLP opleiding 16 juni Gent Dr. Saskia Walraedt 1

2 Gegevens verzamelen Aftoetsen met criteria Indelen Etiketteren Verpakken 2

3 Inhoud Etiket Verpakking Algemene voorschriften Onderdelen van het etiket Specifieke voorschriften Relatie met transport pag. 3

4 Wettelijk kader CLP etiket titel II: voorlichting over de gevaren via het etiket Bijlage I deel I Bijlage II speciale voorschriften 4

5 Wat te etiketteren? Gevaarlijke stoffen en mengsels Niet gevaarlijke mengsels met gevaarlijke stoffen boven de concentratielimiet Explosief voorwerp (deel 2.1 bijlage I) pag. 5

6 Wie moet etiketteren? Producent Invoerder Downstream user Distributeur Die stof/mengsel op de markt brengt Mag indeling overnemen indien niets gewijzigd! pag. 6

7 Wanneer CLP etiket? Stoffen : CLP C&L verplicht Mengsels : sinds1/6/2015, of 1/6/2017 indien al op de markt Opgelet : Biocides en PPP : goedkeuring Be nodig pag. 7

8 Aanbrengen van het etiket (art. 31) duurzaam op één of meer oppervlakken op de onmiddellijke verpakking Mag op de verpakking bedrukt zijn Horizontaal leesbaar wanneer verpakking op normale wijze wordt neergezet Duidelijk en onuitwisbaar 8

9 Algemene voorschriften Officiële taal of talen vd lidstaat waar het product op de markt wordt gebracht (art. 17.2) Indien meerdere talen op het etiket: H- & P zinnen groeperen per taal (art ) In alle talen dezelfde informatie (17.2) 9

10 Taal van het etiket Publicatie in BS van 14/12/2012 KB van 7 SEPTEMBER 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008op Art 2 De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en die moet worden weergegeven op het etiket van de stoffen en mengsels, is ten minste gesteld in het Nederlands, het Frans en het Duits. Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 juni

11 Taal van het etiket in België na 1/6/2015 KB 7 Sep 2012 (BS 14/12/2012) Etiket ten minste in het Nederlands, het Frans en het Duits. Aanpassing KB 19/3/2015 : Voor consumenten: 3 landstalen Verkoop voor industrieel gebruiker die niet doorverkoopt : taal van het taalgebied toegestaan

12 Meerdere talen mag maar leesbaar! 12

13 Algemene voorschriften Geen vermelding niet toxisch, onschadelijk, milieuvriendelijk. (art. 25.4) Kleur en layout zodanig dat gevarenpictogrammen duidelijk zichtbaar Gemakkelijk leesbaar (font size niet vastgelegd) 13

14 Etiketteringselementen bepalen Indeling van het mengsel Op basis van data Berekend op basis van indeling van de ingrediënten Pictogrammen, H&P zinnen Alle picto en H zinnen op te nemen P zinnen beperken tot 6 meest relevante rekening houdend met de indeling Signaalwoord Gevaar of Waarschuwing Strengste indeling is bepalend 14

15 Algemene voorschriften Bij elkaar plaatsen van (art. 32.1): Gevarenpictogrammen Signaalwoorden Gevarenaanduidingen Veiligheidsaanbevelingen 15

16 Inhoud van het etiket (art. 17) a) de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier(s); b) de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de verpakking (tenzij elders op de verpakking); c) productidentificaties (art.18); d) gevarenpictogrammen (art. 19); e) signaalwoorden (art. 20); f) Gevarenaanduidingen (H-zin) (art. 21); g) Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) (art. 22); h) een rubriek voor aanvullende informatie (art. 25). pag. 16

17 Identiteit van de leverancier en hoeveelheid Nominale hoeveelheid van stof of mengsel in aangeboden verpakking (tenzij ergens anders vermeld op de verpakking) Naam, adres en telefoonnummer van de leverancier 17

18 Contactgegevens leverancier Bij distributie : Geen wijzigingen van verpakkingen : etiket met contactgegevens producent OK, herlabellen nt nodig. Ompakken : contactgegevens van distributeur Veranderen van taal : contactgegevens van distributeur pag. 18

19 Productidentificaties (art. 18) : stof Idem als op het veiligheidsinformatieblad Enkelvoudige stof : naam zoals in annex VI of C&L inventaris én Identificatienummer (EC,REACH nr, C&L inventaris,cas) Indien IUPAC >100 tekens: verkorte naam mag 19

20 Productidentificaties (art. 18) : mengsel Idem als op het veiligheidsinformatieblad Mengsel : Commerciële naam Identiteit van stoffen die bijdragen tot de indeling (max 4, tenzij nodig voor de ernst vd gevaren): Acute toxiciteit - Huidcorrosie of ernstig oogletsel CMR STOT - Sensibilisatie luchtwegen of huid - Aspiratiegevaar. 20

21 Productidentificaties Meerdere talen op etiket : ook productidentifiers mee vertalen! Confidentialiteit : generische naam kan aangevraagd worden via ECHA mits vergoeding volgens EU 440/2010 pag. 21

22 Gevarenpictogrammen (art. 19) Nieuwe pictogrammen Diamant, rode rand, witte achtergrond Duidelijk te onderscheiden min. 1 cm² min. 1/15 etiketoppervlakte Min. 1 cm 22

23 2 e ATP CLP verduidelijking dimensies pictogrammen. Min 1cm² Capacity of the package Dimensions of the label (in Dimensions of each millimetres) pictogram (in millimetres) Not exceeding 3 litres: If possible, at least 52 x 74 Not smaller than 10 x 10 Greater than 3 litres but, not exceeding 50 litres: Greater than 50 litres but If possible, at least 16 x 16 At least 74 x 105 At least 23 x 23 At least 105 x 148 At least 32 x 32 not exceeding 500 litres: Greater than 500 litres: At least 148 x 210 At least 46 x 46 23

24 Afmeting van het etiket Grootte slaat op oppervlakte nodig voor CLP en andere verplichte informatie Zonder marketing informatie Zonder foto s, logo s Zonder vrijwillige informatie, picto s Zonder barcodes opleiding REACH en CLP 24

25 Voorrangsregels pictogrammen opleiding REACH en CLP 25

26 Pictogrammen Als EUH 071 : corrosive to the respiratory tract Mag ATP 4 : Stoffen of mengsels corrosief voor metalen maar niet voor huid en/of ogen => gn GHS05 pictogram pag. 26

27 Signaalwoord (art. 20) Duidt de ernst van het gevaar aan. 2 mogelijkheden : Gevaar Waarschuwing Indien reeds gevaar dan moet waarschuwing niet vermeld worden 27

28 Gevarenaanduidingen (H-zin) (art. 21) alle H-zinnen te vermelden, behalve: H314 > H319 H314 > H315 H318 > H319 H314 > H318 H410 > H400 Volgorde vrij te kiezen Nummerr moet niet vermeld worden 28

29 Gevarenaanduidingen (H-zin) (art. 21) Geen 1 1 omzetting, behalve EUH zinnen Bijlage III Fysische gevaren (H2##) gezondheidsgevaren (H3##) Milieugevaren (H4##) Voorbeelden R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken H 340 Kan genetische schade veroorzaken R60: Kan de vruchtbaarheid schaden R61: Kan het ongeboren kind schaden H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden 29

30 EUH zinnen (! Aanvullende informatie) Nummering stemt overeen met oorspronkelijke R zin EUH zinnen n.a.v. fysische gevaren Bv. EUH 019 Kan ontplofbare peroxiden vormen. Bv EUH 014 Reageert heftig met water. EUH zinnen n.a.v gezondheidsgevaren Bv EUH 032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren. Bv EUH 071 Bijtend voor de luchtwegen. EUH zinnen voor bepaalde producten Bv EUH 202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bv EUH 204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 30

31 Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 22) Beschrijft hoe veilig om te gaan met de stof en wat te doen bij een ongeval Max 6 tenzij meer nodig Volgorde vrij te kiezen Nummer moet niet vermeld worden 31

32 Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 22) Vervangt de S zinnen voorzorgsmaatregelen Algemene (P1##) i.v.m. preventie (P2##) i.v.m. interventie (P3##) i.v.m. opslag (P4##) i.v.m. verwijdering (P5##) Bijlage IV 32

33 Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 28) Selectie P-zinnen: duidelijk overbodige of onnodige mogen weggelaten worden Producten voor het publiek: Voorzorgsmaatregel mbt verwijdering stof/mengsel Voorzorgsmaatregel mbt verwijdering verpakking P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 33

34 Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 28) Probleem: selectie van 6 P-zinnen Guidance on labelling Prioriteitensysteem per eindpunt: Highly recommended Recommended Optional Andere beschouwingen Vluchtigheid? Risico voor inhalatie? Breed publiek of enkel industrieel of professioneel gebruik Bepaalde vereisten bij verwijdering, of in geval van een accident? Bepaalde blusmiddelen vereist? 34

35 Selectie P-zinnen 35

36 Voorbeeld van indeling naar etiket Sens skin 1 resp sens 1 asp tox 1 car 1B mut 1B aq Chr 1 GHS 07 GHS08 GHS08 GHS08 GHS08 GHS 09 H317 (EUH208) H334 H304 H350 H340 H410 (EUH210) P261 P261 P301 + P310 P201 P201 P273 P272 P285 P331 P202 P202 P391 P280 P304 + P341 P405 P281 P281 P501 P302 + P352 P342+ P311 P501 P308 + P313 P308 + P313 P333 + P313 P501 P405 P405 P321 P501 P501 P363 P501 pag. 36

37 Voorbeeld selectie van P zinnen Voorrangsregels GHS 07 sens skin vervalt indien ook GHS08 voor resp sens P201 P261 P280 P281 P285 P304 + P341 P308 + P313 P321 P342 + P311 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. pag. 37

38 H en P zinnen vertaling : ionid=2ef9f3f1dc93fd94ef40c2a66fd3565e?metho d=load pag. 38

39 Inhoud Etiket Verpakking Algemene voorschriften Onderdelen van het etiket Specifieke voorschriften Relatie met transport pag. 39

40 Aanvullende informatie Verplichte aanvullende informatie Niet verplichte aanvullende informatie In dezelfde taal als andere CLP etiketteringselementen pag. 40

41 Verplichte aanvullende informatie op het etiket (art. 25) EUH zinnen Bijlage II punten 1.1 en 1.2 Bijlage II punten 2 Aanvullende info in bijlage VI deel 3 Valt onder richtlijn 91/414/EEG gewasbeschermingsmiddelen EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen 41

42 Aanvullende informatie op het etiket (art. 25) Informatie uit andere EU wetgeving (art. 32.6) VOC gehalte volgens VOC richtlijn 2004/42/EC Biocides (98/8/EC) REACH art 65: autorisatienummer. 42

43 Aanvullende informatie Dit mengsel bevat x% componenten met ongekende acute toxiciteit 2 de ATP : ook voor milieugevaren : bevat x% componenten met ongekende gevaren voor het waterig milieu 4 de ATP : te specifiëren volgens blootstellingsroute pag. 43

44 Niet verplichte aanvullende informatie Maakt geen deel uit van de labelling vereisten onder CLP Bv specifieke productinformatie, barcode of gebruiksinstructies Mag niet tegenstrijdig zijn met CLP label vereisten Duidelijk apart op het label pag. 44

45 Specifieke etiketteringsvoorschriften (bijlage I - 1.3) Transporteerbare gascilinders Gascontainers voor propaan, butaan, LPG explosieven 45

46 Specifieke etiketteringsvoorschriften (bijlage I - 1.3) Aërosolen en van een vaste verstuiver voorziene houders die stoffen of mengsels bevatten die als gevaarlijk bij aspiratie zijn ingedeeld Geen symbool gevarenpictogram lange termijn gezondheidseffecten indien in spuitbussen of houders met vaste verstuivers op de markt gebracht 46

47 Specifieke etiketteringsvoorschriften (bijlage I - 1.3) Metalen in legeringen, mengsels met polymeren, mengsels met elastomeren Geen etiket indien de vorm waarin ze op de markt worden gebracht: geen gevaar oplevert voor de gezondheid vd mens bij inademing, orale opname, contact met huid en geen gevaar voor aquatisch milieu Info doorgeven via VIB 47

48 Vrijstelling etikettering (art. 29) 1. Indien vorm verpakking van die aard is of dermate klein is dat onmogelijk kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 31 Bijlage 1: Vrijstelling van artikel 31 [artikel 29, lid 1] Indien artikel 29, lid 1, van toepassing is, kunnen de in artikel 17 genoemde etiketteringselementen aangebracht worden op een van de volgende manieren: a) uitvouwbare etiketten; of Niet om meerdere talen te kunnen b) hangkaartjes; of toevoegen, tenzij vereist in het land van de afnemer! c) een buitenverpakking Op het etiket van een binnenverpakking staan ten minste de gevarenpictogrammen, de in artikel 18 bedoelde productidentificatie alsmede de naam en het telefoonnummer van de leverancier van de stof of het mengsel vermeld. 48

49 Uitvouwbare etiketten Deel wat op de verpakking is vastgehecht: altijd minimum gevarenpictogram, product identifier en naam en tel nr van leverancier. Uitvouwbare of multilayer etiketten : Strikt : enkel voor kleine verpakkingen, niet om meerdere talen te kunnen toevoegen, tenzij vereist in het land van de discussie lopende om multilayer etiketten ook toe te staan voor meerdere talen pag. 49

50 Vrijstelling etikettering (art. 29) 2. Indien niet alle informatie op het etiket kan worden verstrekt zoals in lid 1 is vermeld Bijlage 1: 5.2. Vrijstelling van artikel 17 [artikel 29, lid 2] Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml Etikettering van oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik 50

51 Kleine verpakkingen Geen H en P zinnen nodig indien verpakking < of =125 ml en ingedeeld als: 1) oxiderende gassen van categorie 1 2) gassen onder druk 3) ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 4) ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2 5) zelfontledende stof of mengsel, type C tot en met F 6) voor zelfverhitting vatbare stof of mengsel van categorie 2 7) stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen van categorie 1, 2 of 3 ontwikkelt; 8) oxiderende vloeistoffen van categorie 2 of 3 9) oxiderende vaste stoffen van categorie 2 of 3 51

52 Kleine verpakkingen 10) organische peroxiden, types C tot en met F 11) acuut toxische stoffen van categorie 4, indien de stoffen of mengsels niet aan het publiek worden aangeboden; 12) irriterend voor de huid, categorie 2 13) irriterend voor de ogen, categorie 2 14) specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 2 of 3, indien de stof of het mengsel niet aan het publiek wordt aangeboden; 15) specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 2, indien de stof of het mengsel niet aan het publiek wordt aangeboden 16) acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1 17) chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1 of 2 52

53 Kleine verpakkingen Geen P zinnen nodig indien verpakking < of =125 ml en ingedeeld als: 1) ontvlambare gassen van categorie 2 2) giftig voor de voortplanting; effecten op of via lactatie 3) chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3 of Geen pictogrammen, H en P zinnen nodig indien verpakking < of =125 ml en ingedeeld als: 1) bijtende voor metalen 53

54 Oplosbare verpakking eenmalig gebruik Etikettering van oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik De bij artikel 17 voorgeschreven etiketteringselementen mogen van oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik worden weggelaten:. a) bij oplosbare verpakkingen met een inhoud van ten hoogste 25 ml; b) wanneer de inhoud van de oplosbare verpakking in uitsluitend een of meerdere van de bij punt , onder b), vermelde gevarencategorieën is ingedeeld; en c) wanneer de oplosbare verpakkingen in een buitenverpakking zit die volledig aan de eisen van artikel 17 voldoet. 54

55 Oplosbare verpakking eenmalig gebruik Punt is niet van toepassing op stoffen of mengsels die onder Richtlijn 91/414/EEG of Richtlijn 98/8/EG vallen. 55

56 4 de ATP Labelling binnenverpakking van <of= 10ml en voor R&D of analyse doeleinden mag beperkt worden tot product identifier en waar nodig GHS01, GHS05, GHS06 en/of GHS 08 waarbij GHS 06/08 boven GHS 01/05. Wel buitenverpakking met volledig etiket nodig. pag. 56

57 Impact CLP op etikettering Meer info Meer pictogrammen Her-design van etiket? Voorgedrukte etiketten? Nieuwe label printers? Ontdubbeling van SKU omdat meerdere talen niet meer mogelijk zijn? Andere logistieke organisatie bv laat afvullen in functie van vraag? Uitfaseren van oude labels? 57

58 Inhoud Etiket Verpakking Onderdelen van het etiket Algemene voorschriften Relatie met transport pag. 58

59 Relatie met transport (art. 33) etiket van een buitenverpakking onderworpen aan zowel de transport als de CLP regels: etikettering volgens de transportregels (alle labels en marks zoals vereist volgens dir 2008/68/EC ) volstaat CLP gevaarpictogram op de buitenverpakking dat overeenkomt met hetzelfde gevaar zoals beschreven in de transportregels: het CLP pictogram mag weggelaten worden. 59

60 Relatie met transport (art. 33) Samengestelde verpakkingen Transport gereglementeerd CLP etiket op de binnenverpakking: VERPLICHT CLP etiket op de buitenverpakking: MAG Indien pictogram CLP = pictogram transport dan geen CLP pictogram Opmerking : LQ label : transport gereglementeerd, volstaat op buitenste verpakking. Niet transport gereglementeerd CLP etiket op binnen- en buitenverpakking 60

61 Relatie met transport (art. 33) enkelvoudige verpakkingen Transport gereglementeerd Transport etiket: VERPLICHT CLP etiket: VERPLICHT Indien pictogram CLP = pictogram transport dan geen CLP pictogram Niet transport gereglementeerd CLP etiket 61

62 Overzicht transport /CLP label 62

63 Inhoud Etiket Onderdelen van het etiket Algemene voorschriften Relatie met transport Verpakking pag. 63

64 Niet verpakte gevaarlijke stoffen en mengsels verkocht aan het brede publiek Label info apart ter beschikking stellen bv op factuur, via mail Bv ready mix cement pag. 64

65 Verpakking (art. 35) Verpakking moet: Indien aangeboden voor het grote publiek: Geen aanleiding geven tot de nieuwsgierigheid van kinderen Geen vorm of benaming die verwarrend kan zijn (voedsel, cosmetica,.) 65

66 Speciale verpakkingsvoorschriften (An.II, 3) Producten bestemd voor het grote publiek Tastbare gevarenaanduidingen Kinderveilige sluitingen Deze vereisten worden bepaald door Specifieke gevaarklasse/categorie of De concentratie van specifieke stoffen aanwezig Deze vereisten gelden voor elke verpakking ongeacht de grootte. 4 de ATP : Tactile warning Voor aerosol geen tactile warning indien enkel voor aspiration hazard ingedeeld. 66

67 Speciale verpakkingsvoorschriften (An.II, 3) Gevarenklasse (categorie) Kinderveilige sluiting Tastbare aanduiding Acute toxiciteit cat. 1 tot 3 x x Acute toxiciteit cat. 4 STOT enkelvoudige blootstelling cat. 1 x x STOT enkelvoudige blootstelling cat. 2 STOT herhaalde blootstelling cat. 1 x x STOT herhaalde blootstelling cat. 2 Huidcorrosiiviteit cat. 1A, 1B en 1C x x Ademhalingssensibilisatie cat. 1 Aspiratie gevaar cat. 1 (niet aerosolen of met een afgeschermde spraykop) Aspiratiegevaar cat. 1 x x x x x x x Mutageniteit cat. 2 Carcinogeniteit cat. 2 Reproductiviteit cat. 2 Ontvlambare gassen cat. 1 en 2 Ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 Ontvlambare vaste stoffen cat. 1 en 2 x x x x x x 67

68 Speciale verpakkingsvoorschriften (An.II, 3) Specifieke stoffen die de CLP vereisten voor kinderveilige sluitingen en Tastbare gevarenaanduidingen verplicht maken. Identificatie van de stof Concentratie limiet Kinderveiligesluiting Tastbare aanduiding Methanol 3% Dichloromethaan 1% 68

69 Voorbeeld verpakking en sluiting 69

70 Demo CLP handleidingstool Ontwikkeld door essenscia Gratis beschikbaar voor leden pag. 70

71 Afkortingen ATE Acute Toxicity Estimate (acute toxiciteitsschatting) ATP Adaptation to Technical Progress C&L Classification & Labeling (indeling en etikettering) CLP Verordening nr. 1272/2008 (EU-GHS) CMR Carcinogeen, mutageen en reprotoxisch DPD Stoffenrichtlijn 67/548/EEG DSD Preparatenrichtlijn 1999/45/EC ECHA European Chemical Agency EU European Union GHS Globally Harmonised System (VN-GHS) REACH Verordening nr. 1907/2006 RL Richtlijn SDS Safety Data Sheet SIEF Substance Information Exchange Forum STOT Specific Target Organ Toxicity (specifiek doelorgaan toxiciteit) VIB Veiligheidsinformatieblad 71

72 Disclaimer Alle gegevens op dit document worden door essenscia vzw/essenscia vlaanderen met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor deze informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst essenscia vzw/essenscia vlaanderen elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden af.

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO CLP-gevarenklassen in relatie met 1 CLP-gevarenklassen : fysische gevaren Gevarenklassen Ontplofbare stoffen Categorieën instabiele explosieven cat.1.1 Ontvlambare gassen Cat. 1 Cat. 2 Ontvlambare aerosolen

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

EU-GHS Verordening in vogelvlucht

EU-GHS Verordening in vogelvlucht EU-GHS Verordening in vogelvlucht Kennisdag EU-GHS voor MKB Annet Sluer EU-GHS Helpdesk 6 december 2012 Inhoud EU-GHS en VN-GHS Verplichtingen Wat moet u doen? Relatie met REACH Inventaris van indeling

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Impact CLP op SEVESO en VLAREM

Impact CLP op SEVESO en VLAREM Steven Van de Broeck svb@essenscia.be VLARIP2 slotevent 24/01/2013 Ter Elst Edegem Inhoud Impact CLP op SEVESO Impact CLP op VLAREM I + II Conclusies 2 CLP? Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification,

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CO S 3671/08 ADD 6 REV 2 COMPET 306 E V 538 CHIMIE 49 MI 293 E T 213 CODEC 1079 VERORDE I

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2015, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

Algemene informatie over CLP

Algemene informatie over CLP Algemene informatie over CLP Webinar voor hoofdregistranten 9 april 2010 Gabriele Schöning Unit indeling Europees Agentschap voor chemische stoffen Structuur EU-wetgeving chemische stoffen en GHS of: waarom

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening 3. ETIKETTERING Algemeen Vanaf 1 juni 2015 kunnen stoffen én mengsels enkel nog worden ingedeeld en geëtiketteerd conform de CLP-criteria, de voorschriften van de REACH-regelgeving. 3.1 Indeling en etikettering

Nadere informatie

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens

Nadere informatie

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling

Nadere informatie

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem . Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem Ir Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider 1 Waarover gaat het vandaag?! 2 Kennismaking en

Nadere informatie

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen.

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen. 28 januari 2010 Dr. Hans Razenberg Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels in CLP (EU-GHS) Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels; CLP Inleiding De Veranderingen Indelen mengsels Wat betekent

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

GHS - CLP. Tom Bieseman Product Expert

GHS - CLP. Tom Bieseman Product Expert GHS - CLP Tom Bieseman Product Expert Agenda Reach GHS CLP Historiek Inhoud - aandachtspunten Transportverpakking Leidingmarkering Etiketvoorbeelden Nuttige info GHS - CLP REACH - EU- verordening 1907/2006

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Marjorie Kartowidjojo We create unique scent & taste experiences people love Inhoud Introductie Indeling van stoffen Classificatie van mengsels Samenvatting

Nadere informatie

Hoe Harmonized is GHS?

Hoe Harmonized is GHS? Hoe Harmonized is GHS? Relatie tussen GHS, CLP en Transport Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Dirk van Well Utrecht, 25 november 2011 30-11-2011 1 Inhoud presentatie Aanleiding voor GHS

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

Groep: Naam: Klas: WAARSCHUWING GEVAAR

Groep: Naam: Klas: WAARSCHUWING GEVAAR HOOFDSTUK 5. BIJZONDERE GEVAREN. 5.1 EXTRA VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER CHEMICALIëN. In hoofdstuk 4 heb je geleerd dat potjes en flessen met chemicaliën voorzien moeten worden van waarschuwingspictogrammen.

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: MERGAL V684K is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen.

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen. 19.12.2014 NL L 365/89 VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies Implementatie van de CLP in de EU EU CLP-verordening voor indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labeling and Packaging) van chemische producten

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer 14429 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 31 januari 2014 (20140178 AB) van SÜDWEST Lacke und Farben

Nadere informatie

G.H.S. - C.L.P. Globally Harmonised System Classification Labelling Packaging de toepassing van de EG-Verordening 1272/2008

G.H.S. - C.L.P. Globally Harmonised System Classification Labelling Packaging de toepassing van de EG-Verordening 1272/2008 G.H.S. - C.L.P. Globally Harmonised System Classification Labelling Packaging de toepassing van de EG-Verordening 1272/2008 Intro Inhoud Een korte historische situering Indeling (Classification) Etikettering

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 7 oktober 2015 is van Blue Wonder! Holding B.V. Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN AERDENHOUT een aanvraag

Nadere informatie

Aftellen tot Brzo 2015

Aftellen tot Brzo 2015 Aftellen tot Brzo 2015 Wat te doen? Yvette van Duijn (DCMR) Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV) Inhoud Nu: Brzo 1999 Wms-classificatie / Stoffen- en Preparatenrichtlijn Per 1 juni 2015: Brzo 2015

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS)

De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS) De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS) Frans Lemaire, flm@hemmis.be Product Marketing EH&S, HEMMIS Lid van werkgroepen REACH en GHS van CEFIC, PreBes en Essenscia Situering Vanaf

Nadere informatie

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals GHS Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals Inhoud 3 Van UN-GHS naar EU-GHS 4 Overzicht GHS-symbolen 5 Het toepassingsgebied 6 De CLP-verordening 7 De GHS en de Nederlandse

Nadere informatie

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in het LUMC GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Inhoud presentatie Hoe gevaarlijk is Cafeïne Wat is GHS, waarom GHS Verschillen tussen GHS, CLP, stoffen/preparaten

Nadere informatie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik

Nadere informatie

Productveiligheidsvoorschriften voor navulverpakkingen met e-vloeistoffen voor e-sigaretten en shishapennen

Productveiligheidsvoorschriften voor navulverpakkingen met e-vloeistoffen voor e-sigaretten en shishapennen Versie 14 februari 2014 Productveiligheidsvoorschriften voor navulverpakkingen met e-vloeistoffen voor e-sigaretten en shishapennen Waarom deze informatie voor ondernemers? E-sigaretten en daarmee ook

Nadere informatie

Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren. volgens EU-GHS/CLP. Kennisdag CLP mengsels. Andre Muller, RIVM 10 April 2015

Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren. volgens EU-GHS/CLP. Kennisdag CLP mengsels. Andre Muller, RIVM 10 April 2015 Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren volgens EU-GHS/CLP Kennisdag CLP mengsels Andre Muller, RIVM 10 April 2015 1 Methoden: Testresultaten met mengsel Extrapolatieregels Indeling van de samenstellende

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: KENO CID 2100 15% is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten

Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten Tine Cattoor Advisor product policy VLARIP projectleader Easyfair Antwerpen - 30/03/2011 Geen gebruik zonder bronvermelding 1 Afkortingen C&L

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Chemische. producten: etiketten. Chemische. produkten: nieuwe etiketten

Chemische. producten: etiketten. Chemische. produkten: nieuwe etiketten Chemische Chemische produkten: producten: nieuwe etiketten etiketten Chemische producten: nieuwe etiketten INHOUDSTAFEL Voorwoord...7 REACH en CLP...8 OVERGANGSPERIODE VOOR DE ETIKETTEN...10 EN DE WERKNEMERS?...

Nadere informatie

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen 1/20 In deze bijlage worden de volgende onderwerpen m.b.t. gevaarlijke stoffen behandeld: sectie omschrijving 1 voorbeeld van een Veiligheidsinformatieblad(VIB) 2 Gevarenklassen van gevaarlijke stoffen volgens

Nadere informatie

Wijzigingen voor chemische producten

Wijzigingen voor chemische producten Wijzigingen voor chemische producten Prebes Oost-Vlaanderen 8/05/2015 Tine Cattoor Sr adviseur productbeleid tcattoor@essenscia.be Inhoud CLP Overgangstermijnen Nieuwe criteria leiden tot meer gevaarlijke

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Nieuwe CLP-classificatie

Nieuwe CLP-classificatie Nieuwe CLP-classificatie GHS01 EXPLOSIEF GHS02 ONTVLAMBAAR GHS03 BRAND BEVORDEREND (OXIDEREND) GHS04 HOUDER ONDER DRUK GHS05 CORROSIEF (BIJTEND) GHS06 ACUUT TOXISCH (GIFTIG) GHS07 SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 2 Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Ontwerpversie (openbaar) 2.0 februari 2015 < I N D E L I N G & E T I K E T T E R I N G Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening

Nadere informatie

De Minister van Leefmilieu beslist:

De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS en voorwaarden gesloten circuit Gelet op de aanvraag ingediend op 03/08/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Generox? 207

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 Voor fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs van stoffen en mengsels JURIDISCHE MEDEDELING

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu:

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu: TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 Beslist de Minister van Leefmilieu: 1.Het biocide: Kurita F-5000 is toegelaten in overeenstemming met artikel 9 van

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren

REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren 24 januari 2013 Dr Saskia Walraedt Lijst afkortingen CLP : classification, labelling and packaging CMR: carcinogeen, mutageen of reprotoxisch CSA: chemical

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen Etikettering

Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarlijke stoffen Etikettering Info nieuwe pictogrammen.doc. EtiketteringInfo 01/08/2012 Pagina 1 van 8 1. Algemene informatie Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies.

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies. ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Ivo Erens Dangerous Substances Communication info@ondersteuning advies.nl Programma Wat bespreken we + Het + Het ontvangen van het

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Nieuwsbrief 61 Lente 2012 Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Om in de Europese Unie de handel in gewasbescher- te mingsmiddelen tussen de verschillende lidstaten vergemakkelijken en een uniforme

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Klercide Sporicidal

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPA-S Lijm Toepassing

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie