Instelling. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Vredegerecht van Zomergem Tijdschrift Huur uitgeverij Kluwer Onderwerp Woninghuur. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid. Gevolg splitsing Datum 14 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2014 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 Rechtspraak dat er geen verband bestaat met het opzegmotief van de bewoning door de kleindochter van de verweerder. De verweerder kan niet ontkennen dat hij al op 16 november 2005 door de eiser in gebreke werd gesteld omwille van een blijkbaar ernstige vochtproblematiek in de huurwoning. Uit het door de eisende partij voorgelegde stuk nummer 7 blijkt dat hij de verweerder aanmaande om het dak te herstellen omwille van waterinsijpelingen. In augustus 2009 werd de verweerder door de eisende partij in niet mis te verstane termen in gebreke gesteld omdat hij naliet dringende herstellingswerken uit te voeren. Het is relevant te ven/vijzen naar de inhoud van die aanmaning. De eiser vermeldt in die brief dat hij de verwerende partij meermaals mondeling en zelfs schriftelijk (zie de aanmaning van 16 november 2005) op de hoogte bracht van dringende herstellingswerken welke noodzakelijk waren om te verhelpen aan de ernstige vochtschade in de huurwoning en de garage. De eiser heeft de verweerder nadrukkelijk gewezen op de woningkwaliteitsnormen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Tevens wees hij erop dat de vochtschade ernstige gevolgen kon hebben voor de gezondheid. De eiser stelde de verweerder in gebreke om de nodige werken te doen aanvangen binnen de 15 dagen. De enige reactie van de verwerende partij op de aanmaning door de eiser in augustus 2009 bestond in een op 17 september 2009 gedateerde opzegbrief voor gebruik van de woning door de kleindochter. Gelet op alle voormelde gegevens is het maar al te duidelijk dat de verwerende partij nooit de bedoeling heeft gehad om huuropzeg te geven ter wille van de bewoning door zijn kleindochter, maar wel om te ontsnappen aan de vorderingen in rechte van de eisende partij wegens inbreuken op de woningkwaliteitsnormen en de tekortkoming van de verweerder om zijn verplichting tot herstelling na te komen. Het is toch geen toeval dat die opzegbrief slechts enkele weken na de aanmaning volgde en dat de verweerder zelfs geen enkele poging heeft ondernomen om een plaatsbeschrijving bij uittreden op te stellen of te doen opstellen, hetzij de louter beweerde huurschade te laten vaststellen. Hij maakte zelf geen misbaar over de beweerde bezetting zonder recht of titel welke, op één maand na, door de eisende partij wordt ontkend. De werkelijke bedoeling van de verwerende partij was derhalve om verlost te geraken van een huurder teneinde zelf geen veroordeling op te lopen wegens eigen tekortkomingen en teneinde de woning zeer grondig te verbouwen. Een opzegging wegens verbouwingen (art. 3 3woninghuurwet) is heel wat complexer dan een opzeg wegens eigen gebruik of bewoning door een door de wet bedoeld familielid. De verweerder bewijst niet het bestaan van buitengewone omstandigheden welke de verwezenlijking van het opzegmotief kunnen rechtvaardigen. Wel integendeel blijkt uit de studie van het dossier dat de gedane opzeg kadert in een strategie om zich te ontdoen van een huurder die aanmaningen stuurde wegens ernstige woningkwaliteitsproblemen. In het licht van het voormelde is de argumentatie omtrent de substitutie van familieleden irrelevant. De door de wet voorziene vergoeding is forfaitair en mag door de rechtbank niet worden gematigd. Er moet, anders dan hij vraagt op blz. 9 van de laatst neergelegde syntheseconclusie, aan de verweerder geen enkel voorbehoud worden toegekend. Niets belette hem destijds vorderingen wegens beweerde huurschade te formuleren (zie hoger). De woning was niet onbeschikbaar door nalatigheid van de eiser, maar wel als gevolg van de geplande verbouwingswerken door de verweerder. De kleindochter diende niet node een andere huurwoning te zoeken omdat de werkelijke toedracht van de opzeg er immers niet in bestond haar intrek in de huurwoning te nemen en omdat, hoe dan ook, niets haar heeft belet het opzegmotief binnen een jaar of, met wat respijt, kort erna na te komen. De vordering van de eiser is daarom gegrond. Als in het ongelijk gestelde partij wordt de verweerder verwezen in de kosten van het geding. OM DEZE REDENEN: BESLIST DE VREDERECHTER ZOALS VOLGT OP TEGEN- SPRAAK: Het vredegerecht van het kanton Zomergem is materieel en territoriaal bevoegd om van de eis kennis te nemen. Er zijn geen redenen om enige onderzoeksmaatregel te bevelen nu de uiteenzettingen van de gedingpartijen in de syntheseconclusies en de namens hen neergelegde bewijsstukken voldoende gegevens bevatten om het geschil te beoordelen. Elke vordering is toelaatbaar. De vordering van J.A. om voorbehoud te bekomen om later nog vorderingen te formuleren, wordt afgewezen als niets gegrond. J.A. wordt veroordeeld om aan B.V. een vergoeding te betalen van 5800,68 EUR, te vermeerderen met de verwijlintresten te berekenen op dat bedrag tegen de wettelijke interestvoet vanaf 13 augustus 2012 tot en met de dag van de algehele betaling. J.A. wordt veroordeeld om aan B.V. alle aan diens zijde gevallen gedingkosten te betalen, welke kosten worden begroot op 234 EUR dagvaardingskosten en 990 EUR rechtsplegingsvergoeding. Legt de gedingkosten aan de zijde van J.A. definitief ten zijn laste /30 Vred. Zomergem, 14 juni 2013 AR: Rolnummer: 12A510 Zetel: K. De Greve (vrederechter) Advocaten: H. Tfelt, H. De Kesel Inzake: E.V. en B.V. t. Y.B. Woninghuur Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Gevolg splitsing Eisers vorderenen de gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst van een huurwoning. Verweerder stelt dat mogelijke huurschulden bij hoofden verdeeld moeten worden omdat het huurcontract destijds is getekend door twee huurders, moeder en zoon. De moeder is intussen overleden. Het huurcontract bevat geen geding van hoofdelijkheid of ondeelbaarheid. De andere zoon van de moeder is niet betrokken in de zaak. Het geschil is echter niet onsplitsbaar omdat het enkel geldelijke vorderingen betreft Huur 2013/4 [2013/30] Het huurrecht in de praktijk Kluwer

3 Woninghuur 1. Procedure De rechtspleging is geschied in het Nederlands overeenkomstig de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. De partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies op de openbare terechtzitting van vierentwintig mei 2013, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. Er kon geen verzoening tot stand gebracht worden De stukken werden ingezien onder meer het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 11 oktober 2012, het proces-verbaal van plaatsopneming dd. 14 november 2012 en de namens de partijen neergelegde conclusies en bewijsstukken. 2. Vorderingen en geschil Zoals blijkt uit de laatste namens de eisende partijen op 15 maart 2013 neergelegde syntheseconclusie, vorderen zij de gerechtelijke ontbinding lastens de verwerende partij van de huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te (...). De eisers vragen om de verweerder te veroordelen tot betaling aan hen van 1416,10 achterstallige huurgelden voor de maanden oktober en november 2012, te vermeerderen met de indexverhogingen van 1128,56, dit alles te vermeerderen met de gerechtelijke interesten te berekenen aan de wettelijke intrestvoet op die bedragen vanaf 29 november De eisers vragen ook om de verweerder te veroordelen tot de betaling van zijn aandeel in de afrekening van de syndicus ten belope van 22,07. De eisers vorderen bovendien een wederverhuringsvergoeding van 2124,15 en een vergoeding wegens huurschade van 4150, een en ander meer de gerechtelijke interesten te berekenen aan de wettelijke interestvoet. Teneinde gedeeltelijke genoegdoening te bekomen vragen de eisers om de huurwaarborg in hun voordeel vrij te geven. De gedingkosten, welke zij ten laste van de verweerder leggen, zijn begroot op 40 rolrechten, 715 rechtsplegingsvergoeding, 350 kosten deskundige en 40 voor het plaatsbezoek van de rechtbank. De eisers vragen om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niettegenstaande de aanwending van enig rechtsmiddel, met uitsluiting van borgstelling of kantonnement. De verweerder vraagt, zo blijkt uit de laatste namens hem op 5 april 2013 neergelegde syntheseconclusie, om de vorderingen van de eisende partijen enkel gegrond te verklaren ten belope van de indexatie voor een bedrag van 564,28 en een vergoeding wegens huurschade ten belope van 480. Voor al het overige wordt gevraagd om de vordering als niet gegrond af te wijzen. Essentieel in het verweer is de stelling dat mogelijke huurschulden bij hoofden moeten verdeeld worden omdat het huurcontract destijds werd onderschreven door twee huurders, van wie inmiddels een is overleden. De verweerder wijst erop dat het huurcontract geen beding van hoofdelijkheid bevat. Hij betwist hoe dan ook huurachterstal verschuldigd te zijn omdat de eisende partijen zouden geweigerd hebben de sleutels van het appartement te ontvangen. De verweerder betwist ook de gevorderde indexatie omdat deze niet werd berekend volgens de schommeling van het gezondheidindexcijfer. Hij wijst ook op artikel 2273, eerste lid van het burgerlijk wetboek en de beperking wat betreft de vordering voor indexatieachterstallen voor het verleden. Wat betreft de beëindiging van de huurovereenkomst argumenteert de verweerder dat het huurcontract niet werd geregistreerd zodat het hem gegeven was het pand van vandaag op morgen te verlaten. Hij betwist daarom de vordering tot gerechtelijke ontbinding gelet op zijn recht op verbreking van de huur. Daarom meent hij ook dat geen wederverhuringsvergoeding verschuldigd kan zijn. Wat betreft de huurschade argumenteert de verweerder dat de plaatsbeschrijving bij intreden niet werd geregistreerd en derhalve geen vaste datum heeft. Die plaatsbeschrijving zou overigens niet door elke huurder ondertekend zijn. Bovendien argumenteert de verweerder dat de plaatsbeschrijving alles behalve omstandig is zodat er eigenlijk geen rechtsgevolgen kunnen aan geknoopt worden. Nochtans erkent de verweerder dat het pand niet voldoende was opgekuist en hij kan zich verzoenen met de raming van de kosten door de gerechtsdeskundige op 960, btw inbegrepen. Maar andermaal wijst de verweerder op de splitsbaarheid van dat bedrag zodat hij enkel 480 vergoeding voor huurschade wil betalen. 3. Beoordeling Toelaatbaarheid Er wordt geen betwisting gevoerd wat betreft de toelaatbaarheid van enige vordering. Ook ambtshalve weerhoudt de rechtbank daartoe geen redenen Gegrondheid Uit de stukken van het dossier moeten de volgende relevante gegevens worden weerhouden: de rechtsvoorganger van de huidige eisende partijen onderschreef op 10 december 2004 met de verweerder en diens moeder een woninghuurovereenkomst voor een appartement te (...). Deze huur ving aan 15 december Het huurcontract werd geregistreerd te Aalter op 25 april 2007, boek 6/2/19, folie 1, vak 639 (stuk 1 bundel eisers). Dit huurcontract bevat geen beding van hoofdelijkheid of ondeelbaarheid. Dit huurcontract bevat evenmin een beding over het lot der huurrechten in geval van overlijden van enige contractspartij, zodat het principe geldt dat de dood de huur niet eindigt. Per brief van 22 juli 2011 meldden de eisers zich als rechtsopvolgers van hun tante, die eigenares was van het huurgoed en die is overleden op 27 mei Zij maken ook duidelijk dat zij de huurovereenkomst in elk geval beëindigd wensen te zien op de vervaldag. De moeder van de verweerder is overleden op 12 oktober De eisers leggen een zogeheten plaatsbeschrijving bij uittreden voor welke werd opgesteld door een vastgoedmakelaar die, zo werd tijdens de plaatsopneming namens de eisers verklaard, ook de syndicus van het appartement zou zijn. Dat document is niet ondertekend door de verweerder. Erin staat vermeld dat een regeling omtrent huurschade niet mogelijk bleek en dat de eisers daarom de sleutels van het pand hebben geweigerd. De vastgoedmakelaar dateerde dat document op 1 september Op 14 november 2012 vond in het genoemde appartement een plaatsopneming van de rechtbank, bijgestaan door een gerechtsdeskundige, plaats. De eisers waren vertegenwoordigd en de verweerder was, met zijn broer die geen gedingpartij is aanwezig. Het appartement werd bezichtigd en opmerkingen inzake huurschade werden genoteerd. De meterstanden werden opgenomen. De sleutels werden afgegeven. Kluwer Het huurrecht in de praktijk Huur 2013/4 [2013/30] 189

4 Rechtspraak Concreet in dit dossier bestond reeds bij aanvang van de huur een pluraliteit van huurders welke gehouden waren ten opzichte van de rechtsvoorganger van de eisende partijen. Hoofdelijkheid wordt, behoudens de hier niet van toepassing zijnde uitzondering, nooit vermoed. De bewijslast van het bestaan van passieve hoofdelijkheid rust bij de eisende partijen. Een wettelijke grondslag voor de hoofdelijkheid wordt evenwel niet gegeven en er bestaat terzake evenmin een conventioneel beding. Door het overlijden van de moeder van verweerder is aan die pluraliteit geen einde gekomen. De huurrechten van wijlen de moeder van de verweerder zijn overgegaan op haar rechtsopvolgers. Dit zijn de verweerder en diens broer, die echter niet in het geding werd betrokken. Aangezien de huurovereenkomst al evenmin een beding van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid bevat, wordt de schuld van de huurders in principe van rechtswege onder hen verdeeld, bij ontstentenis van andersluidende conventionele of wettelijke bepalingen, bij gelijke delen. De passieve hoofdelijkheid moet steunen op een contractuele bepaling of op een wettelijke bepaling. De verweerder was niet alleen de contractuele medehuurder. Hij en zijn broer zijn de erfgenamen van de moeder die destijds contractueel medehuurder is. Het overlijden en de erfopvolging doen echter evenmin een hoofdelijke gehoudenheid ontstaan. Wat betreft de huurschade moet aanvaard worden dat uit de aard ervan elke huurder gelijk heeft bijgedragen tot die schade. Maar de in geld uitgedrukte verbintenissen welke in het geding zijn, zijn perfect deelbaar. De eisers hebben er enkel voor geopteerd een der huurders in eigen naam te dagen. De erfgenamen van de overleden medehuurder zijn niet in de zaak. Het geschil is daardoor evenwel niet onsplitsbaar omdat het louter geldelijke vorderingen betreft. Zelfs al zou een rechtbank later ten gronde anders beslissen over de vorderingen ten opzichte van de erfgenamen, belet dit de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de twee per hypothese mogelijks andersluidende beslissingen niet De vordering tot gerechtelijke ontbinding tegen een der huurders in eigen naam is gegrond. Ten onrechte beweert de verweerder dat hij de huur opzegde. Zijn bewering wordt niet gestaafd. Er ligt geen opzegbrief voor en de eisers ontkennen een opzeg te hebben ontvangen. Anders dan de verweerder dat dacht, werd de huurovereenkomst wel degelijk geregistreerd, zodat hij niet van vandaag op morgen het appartement zonder opzeg kon verlaten. Door dat wel te doen en de huurprijs voor oktober 2012 niet te betalen, beging hij contractuele wanprestaties welke derwijze ernstig zijn dat de gerechtelijke ontbinding van de huur in zijn nadeel gerechtvaardigd is. Het is aanvaardbaar dat de eisers de sleutels pas in ontvangst wensten te nemen nadat door de rechtbank, bijgestaan door een gerechtsdeskundige, tegensprekelijke vaststellingen werden verricht. Gezien de datum van de afgifte van de sleutels (14 november 2012) wordt de datum van de gerechtelijke ontbinding dan ook bepaald Het is billijk dat de huurprijs enkel tot 14 november 2012 wordt toegekend. Vanaf dan kregen de eisers het appartement ter beschikking en kon het, na verfraaiing, te huur worden gesteld. Aldus is verschuldigd hoofdens huurachterstal en kosten, een bedrag van 1033,05 EUR, dat echter gesplitst moet worden om de hoger vermelde redenen. Aan de problematiek van de wederverhuring wordt tegemoetgekomen door de toekenning van een wederverhuringsvergoeding welke is voorzien door artikel 1760 BW. Aangezien die vergoeding cijfermatig niet nauwkeurig begroot kan worden, dient de begroting naar redelijkheid en billijkheid te gebeuren. Uit de plaatsopneming is gebleken dat het goed zeker niet onmiddellijk herverhuurbaar was zonder een grondige opkuis. Bovendien is het van algemene bekendheid dat het zoeken van een nieuwe en geschikte huurder tijd en bijkomende administratieve lasten en kosten vraagt. Het gevorderde bedrag van 2.124,15 EUR is gerechtvaardigd, met dien verstande dat ook dat bedrag om de hoger al aangehaalde redenen moet gesplitst worden De syndicuskosten zijn op zich niet betwist en evenzeer toewijsbaar voor de helft, nl. 11,035 EUR In het dispositief van de laatst neergelegde syntheseconclusie van de eisers staat geen vordering inzake achterstallige indexatie. Evenwel moet een conclusie in haar geheel worden gelezen en verplicht geen wettelijke bepaling dat vorderingen op een bepaalde plaats in een conclusie moeten staan. Bladzijde 6 van de laatst neergelegde conclusie aanvaarden de eisers de indexberekening van de verweerder, met dien verstande dat naar hun oordeel ook hier een plicht in solidum bestaat; hetgeen niet wordt weerhouden door deze rechtbank. Derhalve is 564,28 EUR eisbaar opzichtens de verweerder De huurder heeft de plicht het huurgoed in een goede staat van onderhoud te bewaren. Artikel 6 van de mede door de verweerder onderschreven huurovereenkomst voorzag dat hij het appartement regelmatig diende te schilderen en te behangen en dat het appartement bij het einde van de huur in een nette en opgekuiste toestand moest worden afgegeven. Er kan verwezen worden naar het proces-verbaal van de plaatsopneming. Nog los beschouwd van de plaatsbeschrijving bij intreden, werd tijdens de plaatsopneming vastgesteld dat het appartement niet behoorlijk was opgekuist. Overal waren muren en plafonds vervuild, niet in het minst als gevolg van tabaksrook. Ook de keuken was vuil achtergelaten (kasten, stopcontacten, dampkap). Een appartement met dergelijke vieze muren en plafonds en met de resterende stank van tabak is niet verhuurbaar en behoeft een sanering. Uit niets blijkt dat het appartement zo vuil was bij aanvang van de huur. De verweerder mag zich dan al vergenoegen met het argument dat hij de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur niet ondertekende; dan nog kan worden teruggevallen op de door zijn moeder, blijkbaar mede namens hem, ondertekende plaatsbeschrijving. De rechtsvoorganger van de eisers mocht er redelijkerwijze op vertrouwen dat wijlen de moeder van de verweerder ook namens hem die beschrijving kon ondertekenen. Hoe dan ook kan dat bewijsstuk, waaraan ook kleurenfoto s gehecht zijn, als een vermoeden worden weerhouden. Het gebrek aan opkuis en de schade ingevolge tabaksrook zijn trouwens een gevolg van de bewoning. En de huurovereenkomst voorziet de teruggave in een propere staat, geschilderd en behangen. Cijfermatig treedt de rechtbank de begroting door de gerechtsdeskundige bij. Gelet op de aard en de omvang van de schade, het arbeidsintensieve karakter van een degelijke reiniging en verfraaiing, de hedendaagse loonkosten, kan het bedrag van 4150 EUR weerhouden worden, met dien ver- 190 Huur 2013/4 [2013/30] Het huurrecht in de praktijk Kluwer

5 Woninghuur stande dat ook dit bedrag moet gesplitst worden, zodat thans 2075 EUR eisbaar is lastens de verweerder in eigen naam De huurwaarborg dient te worden vrijgegeven in het voordeel van de eisers Als in het ongelijk gestelde partij wordt de verweerder veroordeeld tot de betaling van de gedingkosten zoals verder bepaald. De stelling van de verweerder dat het PV van plaatsopneming van de rechtbank als een PV van plaatsbeschrijving bij uittreden kan worden beschouwd, zodat ook de eisers in die kosten moeten tussenkomen, kan niet worden bijgevallen. De plaatsopneming betreft onmiskenbaar een onderzoeksmaatregel welke werd bevolen omdat de voorgehouden huurschade werd betwist. De gevorderde RPV is, gelet op de aard en de waarde van de vorderingen, hoe dan ook toewijsbaar Gelet op artikel Woninghuurwet is het passend het volledige vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. OM DEZE REDENEN Beslist de vrederechter op tegenspraak: Gelet op de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. Verklaart de huurovereenkomst gesloten tussen partijen met betrekking tot het goed gelegen te (...) ontbonden ten nadele van de verweerder in eigen naam op 14 november Veroordeelt verweerder in eigen naam om aan de eisers te betalen: de som van 516,53 EUR wegens achterstallige huurgelden tot en met 14 november 2012 de som van 1062,07 EUR wegens wederverhuringsvergoeding; de som van 11,03 wegens syndicuskosten; de som van 564,28 EUR wegens achterstallige huurindexatie; de som van 2075 EUR wegens huurschade; Veroordeelt de verweerder in eigen naam tot de betaling van de gerechtelijke intresten op de voormelde bedragen vanaf 29 november 2012, zoals gevorderd, tot de dag van de complete betaling. Veroordeelt de verweerder in eigen naam tot de betaling van de kosten van het geding, die op heden in hoofde van de eisers bedragen: rolrecht: 40 EUR rechtsplegingsvergoeding (zoals gevorderd): 715 EUR kosten plaatsopneming met deskundige bijstand: 390 EUR Beveelt de vrijgave in handen van de eisers van de waarborgsom in hoofdsom, meer intresten, geblokkeerd op rekening nr. (...) bij Europabank, dit tot delging van een deel van de schulden van verweerder jegens eiser en op eenvoudige voorlegging van onderhavig vonnis. Verklaart huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement.... Handelshuur 2013/31 Vred. Kortrijk (1e kanton), 18 juli 2012 AR: Rolnummer: 12A22 Zetel: P. Vancraeyveldt (vrederechter) Advocaten: T. Priem, K. en P. Decruyenaere loco E. Debusschere, P. Clarysse Inzake: I.B. nv t. I.N. nv, M.D., R.K. Betalen achterstallige huur Ontbinding huurovereenkomst Gedwongen tussenkomst Verhuurbelofte De eigenaar van een pand vordert de veroordeling van de huurder (verweerder) van het pand tot het betalen van achterstallige huur en het ontbinden van de huurovereenkomst. Het pand werd onderverhuurd aan vruchtgebruikster (verweerster in gedwongen tussenkomst). De eigenaar eist o.a. dat de handelshuuurovereenkomst tussen verweerder en verweerster in tussenkomst nietig wordt bevonden De vorderingen: Het handelshuurgeschil werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 30 december 2011 door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Xavier Foulon loco Filip Vandermarliere met kantoor te Roeselare. In de dagvaarding vordert eiseres (nv I.B.) de veroordeling van de waard R.K. tot het betalen van achterstallige huur, de ontbinding van de huurovereenkomst betreffende het pand te (...) met zonodig de uitdrijving en met toepassing van alle klassieke nevenvorderingen (bezettingsvergoeding etc...). Bij dagvaarding betekend op 27 februari 2012 heeft zelfde eiseres (nv I.B.) de vruchtgebruikster van het verhuurde pand (mevrouw M.D.) doen tussenkomen in het geschil. Zij vordert: verweerster in gedwongen tussenkomst te horen veroordelen om het pand langs de (...) ter vrije beschikking te stellen van eiseres onder verbeurte van een dwangsom per dag vertraging; verweerster in gedwongen tussenkomst te veroordelen tot terugbetaling van de sedert 1 februari 2012 aan haar betaalde huurgelden; verweerster in gedwongen tussenkomst M.D. te horen veroordelen in betaling van een schadevergoeding wegens genotsderving. (provisioneel ,00 euro). Nadat eiseres vernam dat verweerster in gedwongen tussenkomst (Mevrouw D.) een verhuurbelofte heeft gedaan aan hoofdverweerder buiten haar om, heeft eiseres (nv I.B.) bij besluiten neergelegd ter griffie op 9 maart 2012 haar vorderingen aangepast. Hoofdeiseres vordert het volgende: verweerder en verweerster in gedwongen tussenkomst hoofdelijk te zeggen voor recht dat de huurbelofte tussen R.K. en M.D. van nul en generlei waarde is en dat verweerder op hoofdeis zodoende over geen rechten beschikt als hoofdhuurder; verweerder op hoofdeis te horen zeggen voor recht dat de hem toegestane onderhuurovereenkomst per 31 december Kluwer Het huurrecht in de praktijk Huur 2013/4 [2013/31] 191

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vredegerecht van Zomergem Tijdschrift Huur uitgeverij Kluwer Onderwerp Woninghuur. Opzegmotief. Niet-naleven buitengewone omstandigheid. Ontijdig verlaten huurdersplitsing Datum 14 juni 2013

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

V E R Z O E K S C H R I F T Artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek Procedure inzake huur

V E R Z O E K S C H R I F T Artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek Procedure inzake huur Gezien voor neerlegging ter griffie op : AR nr.: de griffier V E R Z O E K S C H R I F T Artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek Procedure inzake huur (invullen wat van toepassing is) Aan de Vrederechter

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN Voor alle huurgeschillen (gewone huur, woninghuur, handelshuur, pacht) met betrekking tot onroerende goederen is de vrederechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout Onderwerp Huwelijk. Dringende en voorlopige maatregelen. Blokkering bankrekening door bank op eigen initiatief. Aansprakelijkheid bankier Datum 4 februari

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt Onderwerp Art. 64,2de lid W.Succ.. Duo-legaat Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 A. R. Nr. 13/469/A ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 INZAKE : V. D. E. MARC, wonende te 2060-Antwerpen, ( ). EISENDE PARTIJ, vertegenwoordigd door Mr. L. D. M., advocaat, 2000- Antwerpen, (

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidsrechtbank Brussel Onderwerp Continuïteit van de ondernemingen. Gerechtelijke organisatie. Dagvaarding van de RSZ nadat de rechtbank de procedure tot gerechtelijk organisatie open had

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen. Hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding. Ontslag van rechtsvervolging wegens verjaring Datum 27

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer 5405642 VV EXPL 16-70 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtbank van Koophandel ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT

Rechtbank van Koophandel ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2017/ Datum van uitspraak 18/01/2017 Rolnummer A/16/03492 Niet aan te bieden aan de ontvanger op BUR Rechtsmiddelen VERZET aangetekend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen Onderwerp Passief van de nalatenschap - Schulden van de overledene - Schuld wegens overbedeling van huwgemeenschap - Schulderkenning Schenkingen Datum 10

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen. Arrest

Hof van beroep Antwerpen. Arrest Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2014/ Datum van uitspraak 7 april 2014 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2012/AR/1196 Niet aan te bieden aan de ontvanger Eindarrest

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Art. 333 W. Venn. Belang Datum 28 juni 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 08-12-2009 Zaaknummer 376857 / 08-12495 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel,

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel, AFSCHRIFT MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHT BANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN ZITTING VAN DINSDAG 22 MEI 2007 A.R. nr. 07. 39 VONNIS In de zaak van: De NV NH, met

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen Datum 17 juni 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 22-11-2016 Zaaknummer 5139036 RL EXPL 16-16773 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter De meeste gewone burgerlijke processen verlopen zoals hieronder uiteengezet. Een aantal andere zaken kennen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx],

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx], A.R. Nr. 49.985 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI 2009. Bediendecontract Tegensprekelijk Heropening der debatten In de zaak: Mevrouw D.M. Ann,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van andermans goed. Nietigheid. Aard. Recht van de koper. Gebrek aan eigendomsoverdracht. Ontbinding. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 28 april 2015 Inzake: Dhr. A, XXX Eiser, ter zitting niet aanwezig noch vertegenwoordigd. Tegen: RO, met zetel te XXX, Lic.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2005 C.04.0194.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0194.N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT - NEGENDE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 APRIL 2011.

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT - NEGENDE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 APRIL 2011. A.R. nr. 09/3041/A RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT - NEGENDE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 APRIL 2011. - In de zaak van: N.V. S., met vennootschapszetel te 9340 Lede, ( ), APPELLANTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huishuur van korte duur. Verlenging. Uitwerking. Borg Datum 16 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie