8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting"

Transcriptie

1 8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting F.G.H. van Wees en W.G. van Arkel ECN-Beleidsstudies Petten NEEDIS Postbus ZG Petten NDS telefoon: telefax : september 1998

2 Verantwoording Dit rapport is geschreven als enderdeel van het Nationaal Energie Efficiency Data Informatie Systeem (NEEDIS). In de stichting NEEDIS zijn het Ministerie van Economische Zaken, Sep en Gasunie vertegenwoordigd. De stichting NEEDIS heeft aan ECN opdracht verleend her data informatie systeem verder te ontwikkelen. Het doel van NEEDIS is om een algemeen erkend en in beginsel openbaar databestand samen te stellen en actueel te houden. In dit databestand wordt informatie opgenomen over het energiegebruik en verklarende factoren hierbij van verschillende sectoren in de industrie, huishoudens en overige afnemers.

3 INHOUD Ten geleide SAMENVATTING 1. INLEIDING 2. NEEDIS ALS PRODUCT 2.1 De klanten 2.2 De database 2.3 De bronnen 2.4 Het product 3. EPILOOG BIJLAGEN A. LEVENSCYCLUS NEEDIS 1. INLEIDING 2. CHRONOLOGISCHE ONTWIKKELING 3. LEVENSCYCLUS NEEDIS 3.1 NEEVIS/NEEDIS Startfase 3.2 NEEDIS Consolidatiefase 3.3 NEEDIS Beheersfase B. DE NEEDIS-STRUCTUUR C. OPZET NEEDIS-RAPPORTAGE D. SAMENVATTINGEN SECTORRAPPORTAGES E. GRIJZE BRONNEN F. NASLAG Workshops en seminars Organisaties sectorrapportages NEEDIS-rapporten

4 September jaar NEEDIS Ten geleide Het voorliggende rapport is het laatste welke onder de NEEDIS-vlag zal verschijnen. Hiermee wordt een periode afgesloten waarin een schat van ervaring is opgedaan in het ontsluiten van grijze data. Hieronder wordt verstaan de data welke niet via het reguliere CBS-circuit wordt waargenomen, doch welke wordt aangetroffen in diverse bronnen. Het feit dat dit het laatste NEEDIS-rapport is, wordt aangegrepen om in dit rapport een terugblik te werpen op de geschiedenis gedurende ca. 8 jaar, vanaf het ontstaan van het samenwerkingsverband NEEDIS in de vorm van de gelijknamige Stichting NEEDIS. Hiermee wordt tevens voorzien in de gevoelde noodzaak om de ondankbare taak uit te voeren alle betrokkenen in de afgelopen jaren een rapport mee te kunnen geven, dat als tastbare herinnering kan dienen. Het NEEDIS-team

5 SAMENVA TTING De activiteiten onder de noemer NEEDIS houden eind!998 op. Hiermee wordt tevens een periode van 8 jaar afgesloten waarin veel ervaring is opgedaan met het in een database-systeem opslaan van energiegerelateerde numerieke gegevens. Naast de reguliere CBS-statistieken is het voor het beantwoorden van de diverse vragen noodzakelijk gebleken aanvullende gegevens op te slaan. Deze hebben soms een beschrijvend incidenteel karakter maar verschijnen ook periodiek, zodat hiermee tijdreeksen zijn te vullen. Deze laatste zijn te kenschetsen als grijze data. Het inbrengen van alle beschikbare gegevens uit het grote aanbod van grijze bronnen wordt (ook om financiele overwegingen) niet zinvol geacht. Het is tevens gebleken dat de combinatie en interpretatie hiervan tot zinvolle informatie, niet via een interface gerealiseerd kan worden. Een intermediair is daarbij gewenst. Hierdoor bevat de database steeds meer meta-gegevens: de vindplaats van numerieke gegevens. Ervaring leert, dater voor gewaakt moet worden dat het geheugen van de beheerder de rol van de digitale database gaat overnemen. De Stichting NEEDIS heeft ECN de gelegenheid gegeven de huidige vraagbaakfunctie tot eind 1999 te kunnen uitvoeren, aangestuurd vanuit het CBS. Om na deze datum de activiteiten te kunnen vervolgen is de drijfveer om nieuwe participanten hiervoor te interesseren.

6 September jaar NEEDIS

7 1. INLEIDING Dit rapport bevat een terugblik op 8 jaar NEEDIS. In het oorspronkelijke databaseontwerp was opgenomen dater naast CBS-gegevens ter aanvulling grijze data 1 zou worden opgenomen. Gezien de getrooste inspanning om het product NEEDIS tot stand te brengen - rondom een systeem met kwantitatieve energie relevante data van uiteenlopende aard - is het opportuun de positieve en negatieve ervaringen bij het opzetten van een database met grijze data vast te leggen. Het rapport is opgebouwd uit een aantal inleidende hoofdstukken, verwijzend naar bijlagen. De meeste ruimte wordt ingenomen door een samenvatting van de 23 sectorrapporo ten, welke onder auspicien van NEEDIS tot stand zijn gekomen. Daarnaast is ruimte gereserveerd om een chronologisch verslag op te nemen over de geschiedenis van de afge- Iopen 8 jaren NEEDIS. Deze inleiding wordt tevens gebruikt om hier reeds een schot voor de boeg te geven ten aanzien van de kern van het bestaansrecht van een NEEDIS. De ervaring heeft geleerd dat het klaarleggen van gegevens of data - hetzij op de plank/schap, hetzij in een databestand - onvoldoende tegemoet komt aan de diversiteit van vragen. De vragenstellers bepalen uiteindelijk hoe de gegevens tot bruikbare informatie kunnen worden gecompileerd. Dit vergt telkenmale een ander gebruik van de gegevens, afhankelijk van de vraagstelling. Tevens is gebleken dat de ro! van de beheerder niet uitgeschakeld kan worden. Zelfs na het ongebreideld vullen van een database, resteren er altijd vragen die gegevens vereisen die niet zijn ingebracht. De beheerder als intermediair tussen de vragensteller en de beschikbare data biedt dan uitkomst. Er vindt daarmee een interactie plaats met een leercurve van de intermediair (maar ook de gebruiker). Daardoor zal het systeem geen dood product zijn, maar er Ioert wel een gevaar dat het systeem met steeds minder data gevoed gaat worden. De meta-gegevens (verwijzing naar de vindplaats) gaan steeds belangrijker worden in combinatie met het geheugen van de beheerder. 1 Hieronder wordt verstaan de data welke niet via reguliere CBS-statistieken wordt waargenomen, doch welke wordt aangetroffen in diverse bronnen.

8 September jaar NEEDIS

9 2. NEEDIS ALS PRODUCT Dit hoofdstuk heeft de titel NEEDIS als product meegekregen. Hierin wordt gedocumenteerd water zoal in de afgelopen 8 jaar is opgebouwd. Begdppen als de hierarchie van de data (-piramide), structuurbeschrijving van de database en de aard en omvang van grijze data komen daarbij successievelijk aan de orde. Deze technische paragrafen worden voorafgegaan met de analyse: Wie zijn de klanten van NEEDIS? 2.1 De klanten AIs NEEDIS als product moet worden gekarakteriseerd dan kan en mag niet vergeten worden om terug te zien op de ontstaansgeschiedenis. Het is in 1989 begonnen als een door Sep ge~nitieerd systeem (NEVIS: Nationaal Elektriciteits Verbruiks Informatie Systeem), omdat er dringende behoefte bestaat aan een database met besparingsgegevens om de verschillen in interpretaties van de cijfers te verminderen. Hiermee werd nagestreefd dat partijen dezelfde uitgangspunten gebruiken als indicaties worden gegeven over de toekomstige besparingsmogelijkheden. Reeds in 1990 wordt de scope verbreed, waardoor het vastleggen van informatie zich niet meer beperkt tot elektriciteit (-toepassingen). Het systeem heeft nu de naam NEEVIS: Nationaal Energie Efficiency en Verbruiks Informatie Systeem. Door de taakverbreding krijgt de database steeds meer een maatschappelijk karakter, water toe leidt dat samenwerking met andere belanghebbende partijen wordt gezocht. Doel van NEEVIS de hoogte en de ontwikkeling van het nationaal energiegebruik te beschrijven. Daartoe is het noodzakelijk informatie te verkrijgen over de huidige gemiddelde efficiency van het verbruik en de gemiddelde en hoogst beschikbare efficiency van nieuwe toepassingen. Pas bij de formele start van NEEVIS/NEEDIS in!993 gaat het systeem zich meer en meer richten op externe onderzoekers, in een maatschappelijk kader: kennisdisseminatie op het gebied van energiebesparing. Omdat de database een openbaar karakter moet hebben dringt zich de noodzaak op om zeer strikte definities op te stellen om een Iogische structuur van de database op te kunnen zetten (zie paragraaf 2.2). Omdat het ontwerp van de database niet voorzien was in een on-line toegankelijkheid, moet er altijd gebruik worden gemaakt van een intermediair. Deze interpreteert de vraag van de onderzoeker en levert vervolgens met behulp van de reeds ingebrachte data en de op het schap liggende publicaties met grijze data de gevraagde informatie. Hierbij is gebleken dat vragenstellers vaak niet op de hoogte zijn van het bestaan van de CBS-NEH of niet alle aspecten ervan doorgronden. Via deze wegen wordt de klant op zijn wenken bedient. Deze dienstverlening valt dan ook onder de maatschappelijke functie van NEEDIS. 2.2 De database Reeds eerder bij de aanduiding van de klanten - en daarmee de vraagstelling waaraan een database zou moeten voldoen - is aangegeven dat de database met prioriteit is gevuld met reguliere CBS-data. Gebleken is dat dit als kapstok fungeert om de grijze data

10 September jaar NEEDIS een plaats te geven. Omdat een van de doelstellingen van NEEDIS is om energieverbruiksgegevens te kunnen koppelen aan andere (verklarende) factoren wordt naast energie minstens evenveel ruimte in de database ingenomen door deze gegevens zoals de bijbehorende activiteit (m 2 vloeroppervlak, toegevoegde waarden, verzorgingsplaatsen e.do). Voor huishoudens is het verbruik ingebracht per type alsmede naar type woning. Deze paragraaf beschrijft de opbouw van de database, waarbij het piramide-idee de sleutel is voor de basisstructuur. Beseft moet worden dater in vele gevallen in de beschikbare data inconsistenties worden aangetroffen. Daarom heeft de database de mogelijkheid afwijkende datareeksen uit grijze bronnen naast elkaar op te nemen, waarbij de bronvermelding op zijn beurt weer telkenmale oproepbaar moet zijn. De datapiramide De beschikbaarheid van gegevens over het verbruik van energie kan schematisch worden weergegeven als een piramide (zie figuur 1). Hoog geaggregeerde gegevens zitten in de top (gegevens over heel Nederland), terwijl de bodem wordt gevormd door individueel waarneembare eenheden (een bedrijf, instelling of huishouden). Teneinde deze piramide te vullen zijn de beschikbare data gecategoriseerd naar de verschillende niveaus. Figuur 1: Opbouw van de categorisering Daarbij is als raamwerk het begrippenhandboek De NEEDIS-structuur gehanteerd voor het vastleggen van data. Door bij het verzamelen steeds rekening te houden met zowel de deftnities uit het begrippenhandboek als met de opzet van de databank, werd het mogelijk de verschillende data een zodanige plaats te geven dat vragen snel zouden kunnen worden beantwoord. lo

11 NEEDIS als product De onderscheiden niveaus hebben de volgende kenmerken: Het eerste niveau betreft de energiebalans voor het binnenlands verbruik met een uitsplitsing naar een aantal groepen energiedragers. Deze gegevens zijn weer opgesplitst naar verschillende type afnemers zoals energiebedrijven en energie-afnemers. Voor de verschillende soorten energiebedrijven is het verbruikssaldo opgenomen naar groepen energiedragers. In de afnemers zijn 4 hoofdsectoren te onderscheiden, respectievelijk de industrie, transport, huishoudens en de overige gebruikers. Op dit niveau (2) is er voor de afnemers onderscheid gemaakt in type verbruik (verbruikssaldo, omzettingssaldo en finaal verbruik) naar groep van energiedragers. Op het volgende niveau (3) zijn meer gedetailleerde gegevens ingebracht zowel t.a.v, de energiedragers, soorten verbruik als afnemers. Met name is bij de industrie onderscheid gemaakt naar bedrijfstak (vanaf 1993: 14). Op dit niveau is ook in meer detail het verbruik van de overige afnemers, huishoudens en transport vastgelegd. Tot hier is de relatie tussen de niveaus eenduidig d.w.z, een optelling op een bepaald niveau leidt tot hetzelfde verbruik als gegeven op het naast hogere niveau. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat bij een verdere afbouw dit niet meer het geval is. De oorzaak hiervan tweeledig. Ene~zijds worden de verbruiksgegevens op andere wijze waargenomen dan in de energiestatistiek. De tweede reden is dat de gegevens afkomstig worden van niet CBS-bronnen, waardoor deze een fragmentarisch karakter krijgen en niet altijd consistent zijn. In bijlage E is een overzicht opgenomen van de bronnen met grijze data waaruit wordt geput. Segmenten Om de beschikbare gegevens toch een plaats te kunnen geven in de database is reeds in de voorloper van de NEEDIS-structuur het begrip segment ge~ntroduceerd. AIs voorwaarde geldt dat de energiegebruikers binnen een segment een redelijk homogeen karakter dienen te hebben ten aanzien van hun activiteit. Om te onderzoeken in hoeverre dit binnen de diverse sectoren opgaat zijn voor 25 sectoren (zowel industriele als overige) studies uitgevoerd. Hiermee werd het tevens mogelijk de lagere delen van de piramide te kunnen vullen. Het is gebleken dat hiermee aanvullende informatie kan worden verkregen, omdat het energiegebruik binnen segmenten doorgaans niet door het CBS wordt waargenomen. Functies Binnen zo n segment kunnen processen worden onderscheiden waarmee een bepaalde deelactiviteit wordt uitgevoerd. In het handboek is daartoe het begrip functie verder uitgewerkt. In de database is daarom de van diverse energiefuncties, zoals bijvoorbeeld drogen, indampen en reinigen, het specifiek energiegebruik vastgelegd. Een aparte functie is de opwekking van elektriciteit m.b.v, warmte/kracht. Instailaties Het uitvoeren van een functie vereist installaties. Zo n installatie eist energie in de vorm van elektriciteit of stoom of vraagt brandstof als invoer. Een installatie kan weer een of meer apparaten bevatten, lndien gegevens over het energiegebruik door installaties bekend zijn deze in de database opgenomen waarbij er steeds voor is gezorgd dat een rela- 11

12 September jaar NEEDIS tie met segmenten en sectoren zoals opgenomen op de hogere niveaus van de piramide aanwezig is. Het is niet de bedoeling van NEEDIS gegevens over individuele bedrijven en hun installaties op te nemen. Wel zijn de bestanden aanwezig die zijn gevormd in het kader van de Emissie Lucht. Hierin zijn met name gegevens te vinden over het energiegebruik op installatieniveau. Vanzelfsprekend kunnen hieruit alleen op geaggregeerd niveau gegevens naar buiten worden gebracht. Slechts op In de eerste plaats zijn er publicaties waarin het energiegebruik van een bedrijf of instelling wordt genoemd. Overige gegevens Naast bovengenoemde gegevens, die altijd per categorie worden gegeven, zijn er gegevens die categorie-overschrijdend zijn. Het betreft hier dan gegevens over graaddagen, prijzen en energie-inhoud van energiedragers, subsidies en belastingen. 2.3 De bronnen Naast de CBS-data wordt dankbaar gebruik gemaakt van grijze data. Deze term is ge~ntroduceerd om aan te geven dat hieronder data worden verstaan welke niet via de reguliere CBS-statistieken worden waargenomen, doch welke worden aangetroffen in diverse bronnen. AIs NEEDIS-bronnen worden onderscheiden: CBS-publicaties. Het merendeel betreft periodieke publicaties, daarnaast zijn er enkele met een incidenteel karakter. Overige publicaties. Hierbij zijn de meeste afkomstig uit studies, welke zijn verricht met het op dat moment specifieke doel. Gezien het doel van NEEDIS wordt in de eerste plaats gekeken naar kwantitatieve informatie. Kwalitatieve informatie is er veelal toegevoegd in de vorm van achtergrondinformatie (procesbeschrijvingen etc.). Om inzicht te krijgen in de omvang, diepgang en beschikbaarheid van grijze data, zijn 23 sectoren o.a. met dit gezichtspunt, aan een onderzoek onderworpen. In bijlage D zijn de samenvattingen hiervan opgenomen, waaraan een lijst van geraadpleegde bronnen met een periodiek karakter is toegevoegd. Analyse van de gehanteerde bronnen uit de sectorrapportages leverde het volgende beeld: 12

13 NEEDIS als product Bron Type CBS Periodieke publicaties Incidentele publicaties Grijze data Periodiek karakter I ncidenteel karakter Overig Ondersteunende documenten Referenties 1 Gebaseerd op 23 sectorrapporten Aantal Aantal uniek gerefereerd Daarnaast worden voor de overige, niet in NEEDIS-rapporten beschreven sectoren, diverse bronnen aangehaald. Hierbij zijn er 31 met een periodiek karakter. In totaal kunnen er zo 128 als periodiek worden aangemerkt. In de tabel wordt melding gemaakt van 237 unieke grijze databronnen met een incidenteel karakter. In deze studies wordt op een of andere wijze melding gemaakt van energieverbruik, in combinatie met de bijbehorende activiteit zoals de hoeveelheid melk die is ingedampt, het aantal stenen dat is gedroogd of de hoeveelheid papierpulp die is geproduceerd. Deze individuele gegevens zijn in de database vastgelegd met vermelding van de bron. Omdat niet a!le gegevens kunnen worden overgenomen, krijgen deze verwijzingen tevens de functie van meta-gegevens. Ook zijn er studies waarin voor een groot aantal processen gegevens over energiegebruik zijn uitgezocht en beschreven. Genoemd kunnen worden SPIN (Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland), het onderzoek Besparingspotentieel 2015 van TNO en de rapporten uitgebracht in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen. Opgemerkt dient te worden dat de sectoren die een meerjarenafspraak (mja) hebben afgesloten, aangeduid kunnen worden met een aparte status, omdat het karakter van een meerjarenafspraak (mja) gelegen is in het verklaren van de ontwikkeling van het energieo verbruik; het hoofddoel van NEEDIS. In hoeverre de rapportages in het kader van de mja s openbaar zijn of zullen worden is momenteel onderwerp van overleg. Tot augustus 1998 zijn er 43 mja s afgesloten met 29 industriele sectoren, 9 branches en bedrijven in de utiliteitsbouw, 2 bij de energieconversiebedrijven en 3 in de agrarische sector. Hiervan kunnen er 26 (70%) gekoppeld worden aan een NEEDIS-sectorrapportage. Bij de bronvermelding in de samenvatting van deze rapportages is dit aangegeven met een ~. Gesignaleerd kan worden, dat de huidige op gang komende reeks van milieu-jaarverslagen een relevante bron kan gaan vormen. Deze verslagen hebben echter betrekking op individuele bedrijven, maar de binnen de structuur van de database heeft dit een Iogische plaats, inclusief de meta-functie van de bronvermelding. Deze droge opsomming van aantallen bronnen moet gezien worden in het licht van het belang van grijze data. Het is gebleken dat de tijdreeksen de kracht van NEEDIS zijn, aangevuld met de reeds aangestipte additionele meta-informatie. Opgemerkt dient te worden dat in de afgelopen jaren vanuit het CBS steeds meer gegevens op detailniveau 13

14 September jaar NEEDIS gepubliceerd worden of op verzoek verstrekt worden. Daarbij geldt echter dat consistentie in de gegevens nog onvoldoende is, met name ten aanzien van factoren die het energiegebruik moeten verklaren. Tevens hoort hier de opmerking, dat bij teruglezing van het onderdeel adviezen voor monitoring in de samenvattingen van de sectorrapportages nagenoeg alle auteurs nader onderzoek aanbevelen. Hierbij speelt wellicht een rol dat vanuit een specialistische sectorkennis altijd de wens leeft om alles in kaart te willen brengen. Toch moet bij dit soort adviezen telkenmale een afweging gemaakt worden tussen de noodzaak voldoende verklarende factoren beschikbaar te hebben en de kosten en enquetedruk. De beheerder van NEEDIS ECN-Beleidsstudies is - mede vanwege zijn functie in het informatienetwerk - in de gelukkige omstandigheid dat nagenoeg alle bronnen reeds op het schap voorhanden ligt. Daarnaast worden periodiek aanvullende meer op NEEDIS toegesneden publicaties aangevraagd, welke in de loop van de jaren hun nut hebben bewezen. Daarmee kan adequaat worden ingespeeld op de gestelde vragen. 2.4 Het product NEEDIS als product is voor de gebruiker herkenbaar als: De database, bereikbaar via de intermediair op de speciale NEEDIS-telefoon. De sectorstudies, gebaseerd op de NEEDIS-structuur. NEEDIS is vanuil een database-systeem geevolueerd tot een vraagbaak, omdat wederom duidelijk is geworden dat gegevens pas informatie worden als deze in onderlinge verbanden wordt gebracht. Daarbij z~jn inconsistenties zeer verstorend. NEEDIS heeft tot opdracht hier oplossingen voor aan te reiken. Deze state of the art mag niet eindigen zonder antwoord op de vraag of dit voldoet aan wat gewenst wordt. Hoe gaat de gebruiker hier mee om? Deze vraag wordt beantwoord vanuit enkele statements: Niet mag uit het oog verloren worden, dat de klant de onderzoeker is die gebaat is bij zowel gegevens als informatie. Gegevens zijn om niet beschikbaar. Dit is in zijn algemeenheid het geval met openbare data, die tegen drukkosten worden aangeboden. Resteert de vraag of bij het verkopen van het product NEEDIS de onderzoeker bereid is hier geld voor te betalen 2. Wat wordt er gemist? Het blijkt aan de hand van de enkele uitgewerkte NEEDIS-verbruiksanalyses, dat deze van groot nut zijn en een veel belangrijker rol zouden moeten spelen 3. Zijn er alternatieven? 2 In de bijlage Levenscyclus NEEDIS is in 1996 de beslissing om NEEDIS onder nagenoeg gelijke condities te continueren, o.a. gebaseerd op de overweging dat NEEDIS als commerciele activiteit niet kan bestaan. 14

15 NEEDIS als product Zonder tussenkomst van de beheerder zou een NEEDIS-databank alleen via een verdergaande automatisering gerealiseerd kunnen worden. De inspanning om de diversiteit van grijze data in te brengen, weegt echter niet op tegen de incidentele daarop toegespitste vragen. Waarom dan toch NEEDIS? Gezien de in dit rapport genoemde kenmerken is het - alles overziende - legitiem de telkenmale terugkomende rol van de intermediair in combinatie met de meta-functie over grijze data als onlosmakelijk onderdeel van de database te beschouwen. Dit laatste kan vervolgens omkaderd worden als het product NEEDIS. 3 Dit paste echter niet in de doelstellingen van de participanten van NEEDIS en daarmee binnen het financiele draagvlak. 15

16 September i998 8 jaar NEEDIS 16

17 3. EPILOOG Acht jaar NEEDIS heeft geleid tot een energie-informatiedienst dat z n bestaansrecht heeft bewezen. De maatschappelijke functie is in de afgelopen jaren door de energiesector met steun van de participanten in de Stichting NEEDIS (Sep, Gasunie en het Ministerie van Economische Zaken) in de lucht gehouden. Nu, medio 1998 is het besluit gevallen dat de participatie van Sep en Gasunie in de Stichting zal worden beeindigd en deze eind 1998 wordt opgeheven. Dit wordt ingegeven door de wens deze buitenschoolse activiteiten, die niet meer passen in de kernactiviteiten, af te stoten. Dit proces is versneld door de krachten rond NEEDIS (participatie, mja-gegevens) die een negatief stempel hebben gedrukt op het bereikte. Het beschikbare komende jaar zal dan ook moeten worden aangewend om vanaf het jaar 2000 met nieuw elan dit bestaansrecht waar te maken. Het is mogelijk dat delen van de database als onderdeel van de CBS Statlab-activiteiten een plaats gaan vinden. Het gebruik van grijze en/of meta-data zal hier toch op een of andere wijze een plaats in moeten vinden. Dit is wellicht weer een kern waaromheen een NEEDIS nieuwe stijl kan gaan functioneren. 17

18 September i998 8 jaar NEEDIS 18

19 Bijlage A. LEVENSCYCLUS NEEDIS 1. INLEIDING Wordt vanuit de geschiedenis gekeken naar NEEDIS, dan worden achtereenvolgens aangetroffen als uitvoerende partijen: het CE (Centrum voor energiebesparing en schone technologie), BSO, Novem, Ecofys/ECN en ECN. De evolutie van de namen van het systeem wordt aangegeven door achtereenvolgens NEVIS, NEEVIS en tenslotte NEEDIS. AIs start van NEEDIS is 1989 aan te geven, toen circuleerden diverse initiatieven op het gebied van de ontwikkeling van Nationale Energie Databanken : TNO in opdracht van EZ, een voorstel van Novem aan EZ (met een mogelijke participatie van Sep) en de verkennende studies van het CE. Per kenmerkende tijdsperiode (soms bepaald door de uitvoerenden, dan weer door het verschijnen van een definitief beleidsstuk) zal in het volgende hoofdstuk een chronologisch verslag worden gedaan. 2. CHRONOLOGISCH ONTWIKKELING 1989: Sep-initiatief Medio!989 is sprake van een voorstudie naar een Nationaal Elektriciteit Verbruiks informatie Systeem (NEVIS) in opdracht van de Sep ~, uitgevoerd door het CE. De naam geeft reeds aan, dat de aandacht allereerst is gericht op: De ontwikkeling van een datasysteem over besparingsgegevens uit het verleden, opdat partijen dezelfde uitgangspunten gebruiken als indicaties worden gegeven over de toekomstige besparingsmogelijkheden. Aangeven van mogelijkheden voor gebruikers op welke wijze de elektriciteit effectiever kan worden aangewend. Een schatting te maken van het besparingspotentieel in Nederland. De nationale elektriciteitsvraag nauwkeuriger te prognotiseren. In het Sepojaarverslag 1988 is aangegeven dater dringend behoefte bestaat aan een dergelijke database om de grote verschillen in interpretatie van de cijfers te verminderen. Voorts is er een goede uniforme systematiek gewenst om besparingen te beschrijven. Door gegevens omtrent gebruik en besparing op een centrale plaats bijeen te brengen kunnen deze doelen worden verwezenlijkt. Omdat de informatie tot dan fragmentarisch bij diverse instanties aanwezig is, kan een verspilling worden voorkomen. In de concept rapportage (juli 1989) van de studie Op weg naar een nationaal elektriciteitsverbruiksinformatiesysteem komen aan de orde: standaardindeling naar verbruikssectoren en toepassingen, bronnen voor informatie met name t.a.v. (penetratie van) besparingsmogelijkheden. Ten aanzien van het eerste punt wordt reeds aangegeven dat de SBI-indeling 74 niet voldoet en worden voorstellen voor een herziening van de bedrijfsindeling voorgesteld. Of de huidige SBI-indeling 93 hier aan tegemoet komt gaat te ver voor deze rapportage. Uit de ~ Deelnemers in deze fase: J.M.v.d. Berg en M.A.P.C. van Loon van de Sep, terwijl vanuit het CE P.H. van Gemer~ bij het project betrokken is. 19

20 September jaar NEEDIS verwijzingen naar bronnen voor het tweede punt blijkt dat hier nog veel pionierswerk verricht dient te worden. VEEN-participatie Op basis van de resultaten van de verkennende studie wordt de VEEN betrokken bij de activiteiten voor het oprichten van een Elektriciteits database. In een organisatievoorstel is er sprake van dat 3 ~ 4 man NEVIS zal bemannen. Naast medewerkers van Sep en VEEN zal het CE worden ingeschakeld, gelet op hun huidige werkzaamheden en affiniteit voor dit onderwerp. Informatie vanuit NEVIS zal geleverd worden aan een adviesgroep INNOVATIE, bestaande uit VEEN, Sep, CE, TNO etc., welke vervolgens weer informatie doorspeelt aan Novem en EZ. 1990: Geboorte NEEVIS In het definitieve rapport van het CE (januari 1990) wordt voor het eerst gewag gemaakt van NEEVIS: Nationaal Energie Efficiency en Verbruiks Informatie Systeem. De taakverbreding leidt tot de aanbeveling samenwerking te zoeken met andere belanghebbende partijen. Doel is nu informatie te verkrijgen over: de huidige gemiddelde efficiency van het verbruik, de gemiddelde en hoogst beschikbare efficiency van nieuwe toepassingen. Op gebied van de bestuurlijke aspecten wordt voorgesteld dat SepNEEN het initiatief neemt voor het oprichten van een stichting. In de concept oprichtingsstatuten van NEEVIS komt het Ministerie van Economische Zaken als participant om de hoek kijken. In de startfase van NEEVIS levert het CE een interim manager. Organisaties en personen die relevante databanken beheren (VEGIN, CPB, VvKK, CBS, ESC, ETDE, CADDET) reageren positief op het initiatief in deze fase. Wel wordt in deze meer concrete fase geconstateerd dat de verschillende informatiestromen zeer ongelijksoortig zijn en soms onvolledig en/of onbruikbaar. Met name over efficiency- en technologie-ontwikkeling is vrijwel alleen meta- en bibliografische informatie beschikbaar. In dit stadium besluiten de initiatiefnemers Sep en VEEN de ontwikkeling van de elektriciteitsdatabase uit te breiden naar de ontwikkeling van een meer algemene energiedatabase met participatie van VEGIN en Gasunie. Het doel van NEEVIS blijft de hoogte en de ontwikkeling van het nationaal energiegebruik te beschrijven in de vorm van een openbare databank. Hoofddoel van NEEVIS is het verzamelen en verstrekken van gegevens over energiebesparing en energie-efficiency. Dit zal bereikt moeten worden via de volgende doelstellingen: Openbare gegevens krijgen een grotere toegankelijkheid en toepasbaarheid. Betere afstemming bereiken over de betekenis van gegevens. Rangschikking van de gegevens op basis van een set geeniformeerde definities. Definities en bouwstenen worden verkregen teneinde de participerende organisaties en andere ge~nteresseerden inzicht te geven in energiebesparingen. 20

21 Bijlage Levenscyclus NEEDIS De behoefte aan zo n als bovenbeschreven databank bestaat al geruime tijd, met als reden dater meer eenduidig basiscijfermateriaal voorhanden komt. Cijfermateriaal is vanzelfsprekend beschikbaar via het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar hiermee zijn niet alle levende vragen te beantwoorden. Er is daarnaast ook behoefte aan gegevens over bijvoorbeeld verbruik, penetratiegraden en informatie over energiezuinige apparatuur. Deze laatste voorbeelden mogen echter ook weer niet op zich zelf beschouwd worden, maar dienen in samenhang met de CBS-gegevens te worden ge~nterpreteerd. Op deze wijze wordt inzicht verkregen naar de effectiviteit van concrete maatregelen. De invulling van het systeem zal geschieden op basis van diverse gegevenssoorten, waarvoor een definitie van relevante kenmerken dient te worden vastgelegd. Het is reeds april 1990 geworden en de activiteiten in deze definitiefase zijn er op gericht begin 1991 NEEVIS van start te laten gaan. In een werkgroep (opgericht mei 1990) bestaande uit medewerkers van Sep, VEEN, VEGIN, Gasunie en EZ wordt het probleemgebied rond de oprichting en inrichting van NEEVIS in kaart gebracht. AIs aanvullende doelstelling komt naar voren de toename in betrouwbaarheid van omzetprognose. De resultaten van de werkgroep zijn vastgelegd in een definitiestudie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in juli 1990 van de hand van het CE verschenen rapport Structurering van gegevens om te komen tot een NEEVIS. Het tijdschema laat nu als startdatum april 1991 zien. Tevens wordt besloten om een gefaseerde start te maken om de participanten duidelijkheid te bieden over de verwachtte meerwaarde. Op basis van de vastgelegde overwegingen wordt eind 1990 besloten tot het verlenen van een opdracht Prototyping NEEVIS aan BSO na offertevergelijking van meerdere aanbieders. 1991: BSO Op 10 december 1990 verschijnt er een gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Economische Zaken, N.V. Nederlandse Gasunie. N.V. Sep, VEEN en VEGIN, waarin een studie wordt aangekondigd naar een Nationale Databank voor Energiebesparing. Deze haalbaarheidsstudie is door de Stuurgroep 5 NEEVIS opgedragen aan BSO te Apeldoorn. De studie dient uiterlijk in het voorjaar van 1991 te zijn voltooid. Om met NEEVIS het volgen van energiegebruik en -besparingen mogelijk te maken, alsmede inzicht te bieden in het deel van de besparingen dat bij de huidige stand van zaken nog verwezenlijkt kan worden, dient een sectorindeling, functie-indeling en een consistent definitiestelsel opgesteld te worden, dat aan het beoogde datasysteem ten grondslag ligt. Daarbij dient op eike niveau van verbijzondering aansluiting te zijn aan de CBSsystematiek. 5 Leden van de Stuurgmep waren: M.A.P.C. van Loon (Sep), G.G. Gmenewegen (VEGIN), D. v.d. Weerd (VEEN) G.R.J. Hagevoort (Gasunie) en E.O. Weeda (EZ). Daarnaast was er een Project Adviesgmep actief met: J.M.v.d. Berg (Sep), W.A.P. Jost (VEGIN), A.T. Sypkens Smit (VEEN), G.D.A. Wolthuis (Gasunie) en A.C.v.d. Zwan (EZ). 21

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven

Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 16 december 2004 Ons kenmerk 50/5.3/2004011849 Behandeld door de heer R. Haverkate (0592) 36 53 19 Onderwerp: Evaluatie Toerdata noord

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER 2 DE ENERGIERAAD De Algemene Energieraad adviseert de regering en het parlement

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Uniforme Bron Indeling U B I. De Uniforme Bron Indeling Potentieel. bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code)

Uniforme Bron Indeling U B I. De Uniforme Bron Indeling Potentieel. bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code) De Uniforme Bron Indeling Potentieel bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code) geeft aan elke activiteit die mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken een unieke code. De ubi-code is geënt op de Bedrijfsindeling

Nadere informatie

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB (11210302, versie 1.0) Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB 12-04-2007 Auteurs Peter Brussaard Frank Niessink Erik Stel Jan Turk Gerrit Vogelzang Prof. Bronkhorstlaan 10-XII Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Onderzoek Multiplier Bodemsanering. Eindrapport

Onderzoek Multiplier Bodemsanering. Eindrapport Eindrapport MMG Advies bv Den Haag 19 juli 2005 Colofon Dit rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM (afdeling Sturing bodemsaneringsoperatie) / Bodem+. Namens de opdrachtgever is de

Nadere informatie