mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven"

Transcriptie

1 VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman } mevrouw C.Galle-Prins } leden de heer J.H. van Eijk } de heer T.W. Pauw } de heer A. Pietersen } de heer G.P. Venis } de heer H. Colenbrander } mevrouw A.J. Verboom-Hofman wethouder de heer R.G. van de Ven wethouder de heer M.C. Boeveé burgemeester de heer W. Labee wnd. griffier mevrouw E. Verveer verslag, Getikt! Afwezig : mevrouw J.G.C. Hartkoren-de Jong lid de heer A. Koenen griffier 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heren van Hydron. Er is een afmelding ontvangen van mevrouw Hartkoren. De heer van Eijk komt iets later. De raadsgriffier wordt vervangen door de heer Labee. 2.a. Spreekrecht burgers over niet-geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. 2.b. Inventarisatie Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. 3.a. Vaststellen agenda. Punt 9 en 10 komen te vervallen omdat deze naar de mening van het college nog niet behandelrijp waren. Punt 12 wordt naar voren gehaald en wordt geagendeerd als 3.b. Bij punt 8 is de juiste schrijfwijze volgens wethouder van de Ven Slyeborgh en niet Sleijborgh. Punt 7 en 8 worden samengevoegd op verzoek van de PvdA, die hier een notitie over heeft opgesteld. 3.b. Tussenrapportage van de stuurgroep Derde Merwedehaven verplaatsing Crayestein-West De heer Huisman spreekt zijn teleurstelling uit over het gebrek aan vooruitgang. De heer Visser vraagt wat concreet de vorderingen zijn, met name na het overleg met wethouder Veldhuijzen van Dordrecht en de heer van Heiningen. De heer Pauw merkt op dat ook Leefbaar Sliedrecht van mening is dat hier niets nieuws in staat; dat viel ook niet te verwachten, gezien het feit dat er nog slechts weinig tijd is verstreken sinds het vorige stuk. Hij vraagt hoe het college nu aankijkt tegen traject 2, de handhaving. Er is een verslag van het overleg tussen het college en de heer Rietberg. Er is zeker een aantal feiten op te sommen die niet goed zijn ten aanzien van het overtreden van

2 regels. In traject 1 moet je een aantal hobbels over om te komen tot sluiting van de stortplaats; dat vergt tijd. Daarnaast moet je ook veel strakker handhaven, dus traject 2. De heer Pietersen heeft ook de indruk dat er niet veel is gebeurd; wel is duidelijk dat de provincie niet staat te dringen om in actie te komen. Gelukkig is wel het aantal klachten afgenomen, maar zijn fractie is er niet gerust op. De heer Boeveé merkt op dat er onder meer een gesprek van 20 minuten is geweest met gedeputeerde van Heiningen; deze heeft aangegeven bereid te zijn er naar te kijken en er over in gesprek te gaan met de gebiedsgedeputeerde, de heer van der Sar. Tot op heden is er nog diverse keren contact geweest over de tekst; de gedeputeerde was niet in staat om een andere verklaring te geven dan nu op papier staat. De provincie is cruciaal in deze; dat is bekend. De wens en de noodzaak van Dordrecht resp. Sliedrecht is indringender dan datgene wat bij de provincie leeft. Maar de provincie zal een vervolgtraject op moeten willen starten met betrekking tot nader onderzoek van de mogelijkheden, en die uitspraak is nog niet gedaan. Pas als die een houding heeft bepaald, kunnen er nadere bestuurlijke contacten worden gelegd met de partijen die moeten meewerken aan het oplossen van de problematiek. Er is wel de bereidheid tot overleg, maar een positief standpunt van het college van GS is noodzakelijk om verder te gaan met het uitbouwen van de contacten. Het is wat het college betreft op dit moment berusten in, voor wat betreft traject 1. Bij traject 2 kan geconstateerd worden dat het college wel degelijk alert is; alle zaken die aan de orde zijn qua handhaving worden nagelopen. De provincie heeft volgens de informatie van het college in bestuurlijke zin de houding dat nader onderzoek met betrekking tot de slakken noodzakelijk is, en er moet teruggerapporteerd worden vóór week 52. Voor het nader onderzoek zullen kosten noch moeite worden gespaard volgens de provincie. Wethouder Verboom vult aan dat Dordrecht en Sliedrecht gezamenlijk optrekken richting de provincie. De heer Boeveé merkt op richting de heer Visser dat er morgen opnieuw overleg is met het college van Dordrecht; zijn indruk is dat het daar niet wringt, maar dat het College van GS veel meer tijd nodig heeft als Sliedrecht en Dordrecht wenselijk vinden. De heer Pauw vraagt zich af waarom de gemeente Dordrecht dan niet overgaat tot handhaving in het kader van traject 2, als de belangen gelijk zijn. De heer Boeveé merkt op dat hij dat anders ziet. De heer Pauw merkt op dat er rapporten liggen van milieudeskundigen waaruit blijkt wat er fout is, zoals de slakken die niet vervoerd schijnen te mogen worden van Crayestein-West richting de Derde Merwedehaven. De heer Huisman vraagt wat er precies te melden is in week 52. De heer Pauw merkt op dat er AVIslakken uit de stortplaats gehaald moeten worden. De vraag is gesteld door Leefbaar Sliedrecht of dat gevaarlijk zou zijn voor Sliedrecht. Het antwoord is dat dat niet bekend is, maar via de formele weg moet de provincie een onderzoek aanbesteden. Dat gaat een aantal weken duren. De heer Boeveé antwoordt dat in week 52 het resultaat van het onderzoek op tafel komt. Noch de toezichthouder op de provincie, zijnde VROM, noch de provincie zelf ziet aanleiding om stappen te ondernemen. VROM is op de stortplaats geweest en is het eens met de handelwijze van de provincie. Hij zou niet weten wat je daar als lagere overheid nog aan toe te voegen hebt. 3.c. Presentatie Hydron Zuid-Holland De heer Pietersen vraagt of er qua waterleverantie een monopolie blijft bestaan. De heer Glerum antwoordt dat water een primaire levensbehoefte is. Het volksgezondheidsaspect weegt voor de politiek heel zwaar. Water mag geen product worden waar winst mee gemaakt kan worden. Distributie van water is lastiger dan van bijvoorbeeld stroom. Water is een regionaal gebonden product. De heer van Eijk vraagt hoe je schaarste kunt voorkomen. De heer Glerum antwoordt dat er geen sprake is van schaarste in Nederland. De heer Venis vraagt waarom Hydron geen gebruik maakt van oppervlaktewater dat steeds zouter wordt voor het grijs water circuit; dat hoeft niet veel te kosten, omdat je het niet hoeft te zuiveren. Hij vraagt wanneer Sliedrecht het lekkerste water van Nederland krijgt; nu smaakt Amsterdam dat genoegen. De heer Glerum antwoordt dat een grijswater circuit de aanleg van een tweede leidingnet vergt. Momenteel vindt woningbouw plaats van woningen in het groene hart. Daar heeft hij meer verwachtingen van de mogelijkheden van oppervlaktewater; dat zou nog eerder economisch rendabel te maken zijn. Hij gaat dan liefst voor samenwerking met diverse partners, zodat er optimalisering plaats kan vinden. De heer Visser vraagt naar de herstraatvoorwaarde. De heer Glerum antwoordt dat als er een nieuwe aansluiting aangelegd moet worden, er een gat in de straat komt. Dat wordt uiteraard dichtgemaakt, maar dat verzakt weer. Daar hoort een financiële vergoeding tegenover te staan; daar ligt een overeenkomst onder tussen Hydron, Essent en 11 gemeenten. Er is nu een voorstel in de maak om te komen tot een meer uniforme regeling. Wethouder Verboom vraagt of er projecten zijn gerealiseerd waarbij de ecobalans de doorslag heeft gegeven, en waarbij naast de economische factoren ook milieufactoren aan de orde zijn 2

3 De heer Glerum antwoordt dat het op bedrijfsmatige, economische en milieuelementen is beoordeeld. Daarbij speelt ook de schaalgrootte een rol; 200 woningen is net te klein voor een dergelijk project. 4.a. Notulen van 25 oktober 2004 De heer Koenen staat abusievelijk vermeld als gemeentesecretaris in plaats van griffier in de presentielijst. Blz. 8: De heer Visser merkt op met betrekking tot de tweede alinea dat groenbeheerplan groenbeleidsplan moet zijn. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. Naar aanleiding van: De heer Venis merkt op dat hij de indruk heeft dat het college zich niets heeft aangetrokken van de zorgen die zijn geuit met betrekking tot de vestiging van It s. Hij vraagt welke afweging er is gemaakt. In de fractie Leefbaar Sliedrecht is nog eens gesproken over de containers van ABB; hij vraagt of het mogelijk is om de besluiten van het college daaromtrent op papier te verstrekken. Zoals bekend is zijn fractie het niet eens met een eventuele verlenging. Wethouder Verboom zegt toe deze besluiten ter inzage te leggen. Het college heeft wel degelijk kennis genomen van de kritische opmerkingen vanuit de winkelierskring en vanuit de raad. Dat heeft geleid tot een overleg met It s Electric BV. Daar zijn de volgende afspraken mee gemaakt. It s zat enorm omhoog qua ruimte; de vestiging in Papendrecht kon bovendien vanwege de nieuwbouw die daar momenteel plaatsvindt, nergens terugkomen. Met It s is toen afgesproken dat zij een tijdelijke locatie zouden kunnen betrekken. Er zal m2 winkelruimte ter beschikking komen aan het Burg. Winklerplein. It s heeft verzocht om zich daar te mogen vestigen. Daar heeft de gemeente positief op gereageerd. Dat was de reden om een art. 17 procedure te doorlopen. Een huurcontract van vijf jaren is alleen mogelijk, juridisch gezien, met een verlengtermijn van gelijke duur. De lengte van het huurcontract is daarom afwijkend, te weten 4 jaar en 11 maanden. Dat contract is voor de zekerheid voorgelegd aan de Kantonrechter ter toetsing. Met de zekerheid dat It s terug zal gaan naar het Burg. Winklerplein is artikel 17 toegepast. Dit gegeven kwam na de vorige commissievergadering op tafel. De ingekomen zienswijzen zijn met deze onderbouwing weerlegd. De afspraken zijn uiteraard schriftelijk vastgelegd. De heer Venis dankt voor de beantwoording. 4.b. Actielijst behorende bij notulen van 25 oktober 2004 De heer Venis merkt op dat er een abri teruggeplaatst wordt bij Waerthove, maar die blijkt elders te worden weggehaald. Dat was niet de insteek van het verzoek. Wethouder van de Ven antwoordt dat er een bushalte is vervallen bij de oprit Deltalaan; die abri komt morgen bij Waerthove te staan, op veler verzoek. De andere twee locaties zijn ingebracht bij het overleg met de abri-exploitant, zodat ze opgenomen kunnen worden in de nieuwe overeenkomst. De heer van de Heuvel vraagt naar de kaders bij de projecten; dat is iets ruimer, namelijk projectaanpak met daarbinnen uiteraard kaders en doelstellingen. Programma locatie Zetsteen was het programma voor de locatie van het gebied tussen de Kerkbuurt en de Middeldiepstraat, dus het totale gebied. Hij vraagt om een datum van afhandeling. De heer van Eijk vraagt naar de toegezegde schriftelijke informatie met betrekking tot de stort van Troost. De heer Pauw vraagt of het bericht dat er een sanering heeft plaatsgevonden op het budget voor het saneren van stortplaatsen, gevolgen heeft voor Sliedrecht. Wethouder Verboom antwoordt dat zij ook werd geconfronteerd met dat bericht bij VROM. Dat is de reden dat er een brief is gestuurd aan VROM met het verzoek of in ieder geval de stortplaats van Troost gesaneerd zou kunnen worden, en dat is het enige wat ze hierover kan melden. In het verleden is een overzicht ontvangen van de voorgenomen aanpak door de eigenaar. Daarvan heeft Sliedrecht gezegd dat dat niet acceptabel is; Dordrecht wilde die aanpak ook niet. Er is nog geen alternatief plan binnengekomen. Met kaders van projecten en programma van de locatie Zetsteen werd ook het achterliggende gebied bedoeld. In de stukken wordt daar wel aan tegemoet gekomen; het is inderdaad zo afgesproken. De voorzitter stelt voor de actielijst af te lopen. Met betrekking tot de planschade, punt 1, antwoordt de heer Labee dat er een planschadescan is gemaakt door de opdrachtgever. Het is niet gebruikelijk om de uitkomsten in het openbaar te bespreken. Op dit moment worden de inspraakreacties verwerkt. De risicoanalyse ligt er; de 3

4 conclusies uit dat rapport kunnen in beslotenheid aan de commissie worden meegedeeld. Dit zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd, waarna dit punt kan worden afgevoerd. Herzien besluit windenergie: de heer Labee zal dit opnemen met zijn collega de heer Vos en zal daarna de stand van zaken melden. Onderzoek drie alternatieve abri's: één is er ingevuld, de andere twee worden opgenomen in de nieuwe overeenkomst. Hij zal navragen wanneer de uitvoering mogelijk zal zijn. Stortplaats Troost: blijft staan. Deltaplan: blijft staan. Art. 19 procedure: wordt nog aan gewerkt. De heer Labee streeft ernaar om een notitie gereed te hebben in januari De heer Venis merkt op dat zijn fractie heeft voorgesteld of het aan de raad houden van een artikel 19 procedure bijvoorbeeld zou moeten gelden voor de meest welstandsgevoelige gebieden in Sliedrecht; waar dat minder aan de orde is, is zijn fractie geneigd om dat aan het college over te laten. Hij zou het jammer vinden als die afweging in de notitie niet gemaakt wordt; hij vraagt de heer Labee om dat meteen mee te nemen. Samenwerkingsovereenkomst Baanhoek West: is voor volgende keer geagendeerd. Projectvoortgangsrapportage: is besproken. In de raad van oktober is er een projectrapportage geweest. Die zou twee keer per jaar worden verstrekt; belangrijke ontwikkelingen worden tussentijds geagendeerd. Dit punt kan worden afgevoerd. Kaders voor projectaanpak: de heer van de Heuvel merkt op dat er een notitie als aanzet voor een discussie is toegezegd. Wethouder Verboom antwoordt dat die gereed is en zal worden doorgeleid naar de commissie. Programma Zetsteen en achterliggend: is geagendeerd. Milieu-uitvoeringsplan ter inzage leggen: de heer Labee antwoordt dat dit niet zal gebeuren, want dit is facultatief. Er is geen milieu-uitvoeringsprogramma; er is wel een milieujaarverslag. De heer Visser vraagt of dit in de toekomst nog zal gebeuren. Wethouder Verboom antwoordt dat ze het graag zou toezeggen, maar de ambtelijke capaciteit voor Milieu laat het niet toe. De heer Labee merkt op dat het niet zo is dat er niets is; de zaken komen jaarlijks bij de begroting aan de orde. De heer Visser vindt het jammer. Het punt wordt afgevoerd. Structuurvisie Molendijk gebied: komt aan de orde bij de comptabiliteitsbesluiten. Het punt wordt afgevoerd. Bestemmingsplan Rivierdijk: wethouder Verboom merkt op dat capaciteitsproblemen er toe leiden dat er prioriteit is gegeven aan andere projecten, zoals de Voorpoort en de stedenbouwkundige kaders; die zijn op dit moment belangrijker dan de afronding van de Rivierdijk. Er wordt dus wel aan gewerkt, maar het is nog niet gereed voor bespreking met de bewoners en met de commissie. De heer Labee merkt op dat in januari het voorstel gedaan zal worden voor een stedenbouwkundige aanzet voor de herinrichting van dat gebied ten aanzien van de locatie naast Vogel; op basis daarvan kun je iemand uitnodigen om een artikel 19 procedure op te starten, dan wel kun je het gebruiken voor aanpassing van het nog aan de raad voor te leggen bestemmingsplan Rivierdijk in een volgende fase. De heer van Eijk merkt op dat hij hier wel van schrikt. De wethouder heeft in augustus min of meer toegezegd om met de bewoners rondom het gat van Vogel te communiceren. De commissie heeft een schets gezien van wat gevels, en daar is niets mee gedaan richting de bewoners; dat vindt hij heel jammer. De heer Pauw merkt op dat hij een heel ander idee heeft van de toezeggingen. Hij vindt dat het niet gaat om het gat van Vogel, maar om het bestemmingsplan als geheel. Dat ga je dan ook als geheel presenteren. De heer van Eijk merkt op dat is toegezegd dat mevrouw Verboom met het summiere plan naar de bewoners zou gaan. De heer Pauw is het daar niet mee eens; mevrouw Verboom heeft gevraagd om randvoorwaarden. Daar zou vervolgens mee aan de slag gegaan worden, maar er zijn geen prioriteiten gesteld. De heer van de Heuvel merkt op dat de relatie met het bestemmingsplan duidelijk moet blijven. Hij wil als commissie op de hoogte gesteld worden van de opdracht en de uitgangspunten voor de opdracht en pleit ervoor om dit op de actielijst te laten staan. Wethouder Verboom merkt op dat het bewonersoverleg niet zozeer plaatsvindt over een plan, maar over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Als die randvoorwaarden niet zijn meegegeven door de commissie, kan zij geen plan laten uitwerken door een grondeigenaar. Zou ze dat wel doen, dan zou de commissie haar verwijten voor de troepen uit te lopen. Ze zegt de heer Venis toe de voorzitter van het actiecomité te melden wat de uitkomsten zijn van de randvoorwaarden; dat stond al in de planning. 5. Ingekomen stukken a) aanvraag reguliere bouwvergunning door de Gemeente Sliedrecht voor het aanpassen van de westvleugel nieuw gemeentekantoor als verenigings verzamelaccommodatie aan de Industrieweg 11 (120/2004) b. Aanvraag reguliere bouwvergunning van V. Houwelingen Rotterdam voor het oprichten van vijf woningen ter plaatse van de boerderij aan de Baanhoek (088/2004) 4

5 De heer Venis vraagt of er geen moeilijkheden te verwachten zijn als er een weg moet worden aangelegd. Wethouder Verboom antwoordt dat daar rekening mee gehouden is. Deze vijf woningen zijn geen belemmering voor de voorgenomen aansluiting. Er wordt nog wel steeds over gesproken met Papendrecht. c. Uitspraak van de Rechtbank Dordrecht, Sector Bestuursrecht, aangaande het verzoek om voorlopige voorziening en het hoger beroep van J.M. Spoel e.a., betreffende de bouwplannen voor resp. 12 woningen aan de Rivierdijk en 14 woningen aan de Zaaistoep. d. Omgevingscommissie Afvalberging Derde Merwedehaven e. Intentieverklaring Crayestein-West f. Besluit van 2 november 2004 van GS van Zuid-Holland inzake de (ged.) goedkeuring van het bestemmingsplan Kerkbuurt Oost g. Jury rapport Nationale Groencompetitie 2004 h. Milieujaarverslag 2003 i. Bestuurlijke Commissie Verkeer en Vervoer j. Alg. Vergadering van Aandeelhouders van Eneco op 24 september 2004 k. Reactie van Eneco Energie, mede namens Essent, Delta en Nuon, richting het Ministerie van EZ op het plan van aanpak Splitsing Energiebedrijven l. Vergaderstukken Algemene vergadering van Aandeelhouders van Eneco energie, 24 september 2004 m. Vergaderstukken van de vergadering van de Holding en de Raad van Vennoten ROM- D, 7 oktober 2004 n. Jaarrekening 2003 van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht o. Vergadering van de Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid van 1 oktober 2004 p. Vergaderstukken Bestuurlijke Commissie Economische Ontwikkeling, 7 oktober 2004 q. Vergaderstukken Bestuurlijke Commissie Wonen en Stedelijke Vernieuwing, 7 oktober 2004 r. Comptabiliteitsbesluiten december 2004 De heer Visser vraagt naar de stukken met betrekking tot de verkeersveiligheid inzake een extra krediet voor het RPV en het POV; die heeft hij niet aangetroffen bij de comptabiliteitsbesluiten. Wethouder van de Ven antwoordt dat B&W niet akkoord is gegaan met de voorgestelde wijze van financieren; hij komt er nog op terug. De gemeente Sliedrecht is wel voornemens deel te nemen aan de plannen. 6. Mededelingen Wethouder Verboom merkt op dat er momenteel gesprekken plaatsvinden met gedeputeerde Dwarshuis over de Merwedezone, te weten het gebied van Gorinchem tot Alblasserdam. Het is de bedoeling om met de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Drechtsteden te komen tot een visie die moet leiden tot een goede invulling van die randzone. Sliedrecht heeft conform het bestuursakkoord het recreatief knooppunt en de herijking van de ruimtelijke visie van Drechtsteden ingebracht. De insteek is om de structuurvisie van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, de visie van de gemeente Sliedrecht en de herijking van de Drechtsteden in elkaar te vlechten, en met die partijen tot overeenstemming te komen over wat er wel en niet in de randzone kan gebeuren. Sliedrecht is bezig met een structuurvisie; die moet ook worden ingevoegd. Er is directe communicatie over via BRO. De gedeputeerde Dwarshuis probeert de partijen bij elkaar te brengen en te komen tot een eensluidend advies. Het is de bedoeling om 5

6 de intentie om te komen tot een eensluidende visie voor de invulling van de randzone op papier te zetten en die per 1 december 2004 te ondertekenen. De heer van de Heuvel wil graag op zo kort mogelijke termijn over het recreatief knooppunt kunnen discussiëren, aan de hand van een notitie, zodat de input voor het randzoneverhaal bekend is, ook in verband met Manden Maken. Wethouder Verboom antwoordt dat er op zeer korte termijn een plan van aanpak moet liggen. De heer Labee is ambtelijk verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Hij merkt op dat uiterlijk voor april 2005 een document moet kunnen worden neergelegd dat als bouwsteen kan worden gebruikt voor de invulling van de Merwedezone. De provincie fungeert daarbij als trekker, maar Sliedrecht en de Drechtsteden moeten daar wel randvoorwaarden bij geven om het nader uit te kunnen werken. Behalve een plan van aanpak moet er ook een analyse gemaakt worden van de bestaande beleidsdocumenten, om op basis daarvan te komen tot een kader waarbinnen de uitwerking kan plaatsvinden. Het plan van aanpak moet in december zijn beslag krijgen. Hij houdt momenteel alle documenten tegen het licht aan en hoopt in januari, uiterlijk februari naar de commissie te komen. De Drechtsteden hebben hun medewerking toegezegd. De heer van de Heuvel merkt op dat het voor hem nog geen compleet afgerond stuk hoeft te zijn, als er maar over gediscussieerd kan worden. Dit wordt toegevoegd aan de actielijst. De heer Pauw attendeert de commissie er op dat er een vergadercyclus van zes weken is ingesteld; na 10 januari is de volgende vergadering pas weer in maart. De voorzitter antwoordt dat er misschien een extra vergadering zal moeten worden uitgeschreven. Wethouder Verboom merkt op dat zowel de gemeente als de directie van Parkzicht graag verder wil. Ze verzoekt de commissie om aan te geven of de inspraak over een nieuw te bouwen Parkzicht mag starten. Normaliter is daar geen inspraak over, maar gezien de impact op de omgeving van een dergelijk project is dat toch verstandig. De bewoners zijn natuurlijk al geïnformeerd, maar ze krijgen dan ook formeel de gelegenheid om te reageren. De heer Venis merkt op dat als het gaat om het foeilelijke plan met de toren op de hoek, hij het niet de inspraak in zou willen doen. De discussie is al eerder gevoerd, maar de Tuinfluiter zou hierin meegenomen moeten worden. Hij is er van overtuigd dat dat mogelijk is, ondanks het eerder opgevoerde argument van de gescheiden geldstromen. De heer Pietersen vindt het plan niet zo lelijk maar wijst er op dat Tablis eigenaar is van de Tuinfluiterflat, en die wil niet meewerken. Dan houdt het volgens hem op. Hij heeft begrepen dat het een kwestie van capaciteit is. De heer Venis is het daar niet mee eens. Al eerder, bij de eerste presentatie, heeft zijn fractie ervoor gepleit om het breder te trekken, zodat er samenhang ontstaat. De heer van de Heuvel is er vóór om op een goede manier met de omgeving te communiceren. Zijn fractie vond hetgeen destijds werd getoond ook niet mooi, maar dat moest nog architectonisch worden uitgewerkt. Het ligt hem bij dat er is geprobeerd om een koppeling te maken met de Tuinfluiter, maar dat lukte niet. Hij zou de reden wel willen weten. De heer Huisman vindt dat inspraak hier zeker belangrijk is. De heer Pietersen herhaalt dat er sprake was van een capaciteitsprobleem; daar is enkele jaren geleden over gesproken. Wethouder Verboom merkt op dat er bij de ontwikkeling van Parkzicht in eerste instantie rekening is gehouden met gelijktijdige ontwikkeling van de Tuinfluiterlocatie, in de vorm van een overbrugging. Die brug is weggestemd en is vervallen. Er is toen gevraagd om rekening te houden met de Tuinfluiter voor wat betreft toekomstige ontwikkelingen. Tablis heeft gezegd dat er onvoldoende herhuisvestingsplekken gevonden kunnen worden voor de bewoners van de Tuinfluiter vanwege de herstructurering van de Oude Uitbreiding, het Deltaplan, de Westerstraat, enzovoort. Het aanbrengen van een volgorde in de plannen is van wezenlijk belang. Eerst wordt het Deltaplan uitgevoerd, dan Parkzicht, en vervolgens ga je kijken naar de andere locaties. Banienoe is zeker van plan om de Tuinfluiter te vernieuwen of nieuw te bouwen. Dat kan zonder veel problemen aangepast worden aan de huidige Parkzicht locatie. Er zal dan alleen geen verbinding worden gemaakt tussen Parkzicht en Tuinfluiter. De heer Venis vindt het te hapsnap. Als het Deltaplan klaar is kun je volgens hem iedereen uit de Tuinfluiter in één keer verhuizen, want dan is het probleem opgelost. Maar je kunt er één plan van maken; dan kan het ineens in de inspraak. Dan is er samenhang, want het verbinden door middel van een brug is geen integratie van voorzieningen. Wethouder Verboom antwoordt dat de brug niet de enige verbinding was; de plannen waren wel degelijk ruimtelijk op elkaar afgestemd. Ze zal graag de oude tekeningen nog eens voorleggen waaruit dat verband blijkt. De heer van de Heuvel ondersteunt de suggestie om, als dat nog mogelijk is, één plan te maken dat je gefaseerd uitvoert. Wethouder Verboom zal de plannen opzoeken die er geweest zijn voor de Tuinfluiter. Je kunt er wel stedenbouwkundige randvoorwaarden op aan laten sluiten, maar Tablis heeft geen capaciteit voor de uitwerking, omdat ze ook met zoveel andere plannen bezig zijn. De herhuisvesting van de mensen in Parkzicht is afhankelijk van Parkzicht zelf; dat gaat hopelijk goed geregeld worden. De heer Labee merkt op dat er een aanvraag moet worden gedaan om te komen tot tijdelijke herhuisvesting op het Watertorenterrein; die is nog niet binnen. De gemeente heeft daar nadrukkelijk om gevraagd. De heer van Eijk kan zich goed vinden in de suggestie van de heer Venis, maar vraagt zich wel af of dat de huidige bouwplannen van Parkzicht niet zal frustreren. 6

7 Wethouder Verboom merkt op dat het van groot belang is dat Parkzicht verder kan, ook in het kader van de ISV gelden. Als de inspraak nu niet kan opstarten, komen die (deels) te vervallen; die zijn eenmalig. De gelden van de tweede tranche zijn bestemd voor het BW plein. De ontwikkeling van het Watertorenterrein hangt samen met Parkzicht; die plannen schuiven dan ook weer op als het langer gaat duren. De heer Labee stelt voor in de inspraak aan te geven wat de gevolgen zouden zijn van de toekomstige ontwikkelingen van de Tuinfluiter. Dat betekent dus: wel de inspraak opstarten, en met een schuin oog kijken naar de toekomstige ontwikkelingen. De heer Venis merkt op dat de fractie van Leefbaar Sliedrecht het niet eens is met het starten van de inspraakprocedure, omdat er nu nog een kans is om af te dwingen dat dit in één plan wordt samengebracht. Hij heeft begrip voor alle argumenten van de wethouder, maar is van mening dat je dit aan kon zien komen. Hij dringt er op aan om er op die plek er in één keer iets goeds van te maken, en de besluitvorming niet te laten afhangen van de ISV-gelden. De voorzitter concludeert dat de opvatting van Leefbaar Sliedrecht niet wordt gedeeld door de overige fracties. Wethouder van de Ven merkt op dat er op 16 november een aandeelhoudersvergadering van Hydron is geweest. Het drinkwatertarief voor 2005 zal gelijk blijven aan dat van Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het ontwikkelen van bouwlocaties Ireneschool / Jan Ligthartschool, de Beatrixschool en de Zetsteen / Gantel en Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het nieuwbouwplan Slyeborgh Wethouder Verboom merkt op dat in het college is besloten om de schoollocaties en het gebied achter de Zetsteen aan elkaar te koppelen. De mogelijkheid wordt onderzocht of bij de schoollocatie aan de Thorbeckelaan drie tot vijf bouwlagen kunnen worden gerealiseerd. De meeropbrengst kan dan wellicht worden aangewend voor het ontwikkelen van jongerenhuisvesting achter de Zetsteen. Dat staat niet zo verwoord in het voorstel, maar is wel het voorstel van het college. Ze verwijst naar de oplegnotitie. De heer Huisman verzoekt om de notitie van de PvdA integraal in het verslag op te nemen. Er wordt een leespauze ingelast. Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over de procedure rond de plannen van de bouwlocaties Ireneschool/Jan Ligthartschool en de Zetsteen/Gantel. Bij het vooralsnog- ontbreken van een structuurvisie lijkt het ons zeer verstandig om eerst alle betrokken partijen de gelegenheid te geven na te denken over de randvoorwaarden van de uit te voeren projecten. Dit is een uitgelezen kans om een aantal van onze stellingen zoals genoemd in het pamflet Ieder Onder Dak (met als resultaat ons initiatief-voorstel) uit te voeren. Waarschijnlijk zal dit initiatiefvoorstel worden aangenomen, met of zonder amendementen van Leefbaar Sliedrecht. Zo pleiten wij voor goedkope huur- en koopwoningen t.b.v. zowel alleenstaande als samenwonende jongeren. Om dit financieel haalbaar te maken stellen wij voor om zo nodig af te wijken van de tot nu toe normale gang van zaken, dus: NIET de wet laten voorschrijven door projectontwikkelaars, die graag hun huizen op een snelle en gemakkelijke manier verkopen, met zoveel mogelijk winst. NIET, als Tablis geen brood ziet in goedkope huurwoningen voor jongeren, het erbij te laten zitten; NIET ons af laten schrikken als bij een eerste berekening de exploitatie van de grond niet sluitend is; WEL een goed doordacht beleid zowel bij de gemeente als bij alle betrokken partijen zoals bouwers, woningbouwverenigingen (desnoods andere dan Tablis) en eventuele projectontwikkelaars waarbij gezocht wordt naar alternatieve en creatieve oplossingen. Er zijn wat dat betreft in Nederland al de nodige experimenten uitgevoerd, zoals MGE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom), antispeculatie maatregelen (helft winst bij verkoop is voor nieuwe eigenaar), enz. WEL met andere sociale verhuurders parten als we met Tablis niet verder komen. WEL de winst van het een project gebruiken voor het realiseren van een ander verliesgevend project of in 1 gebouw bijvoorbeeld luxe dure penthouses (teneinde doorstroming te bevorderen) combineren met goedkope kleine appartementen op de eerste verdieping. Verder zouden we graag zien dat er bij het plan de Zetsteen/Gantel een stedenbouwkundig plan gemaakt wordt voor het gehele oostelijk gedeelte van de Kerkbuurt, waarbij wij van mening zijn dat daarbij best gedacht mag worden aan wat hogere bebouwing teneinde goedkope woningen te kunnen realiseren. Wij denken ook dat een aansluiting met de Kerkbuurt wenselijk is, zodat de winkelstraat uitmondt in een gezellig evenementenplein met winkels en horeca met daarboven appartementen. Doordat de ondergrond van het gebied bestaat uit zand, kunnen de parkeerproblemen opgelost worden door geheel verdiepte 7

8 parkeergarages, zowel onder de appartementen voor de bewoners als onder het pleintje voor bezoekers van het winkelgebied. Voor wat betreft de architectuur zouden we willen pleiten voor wel degelijk een jaren dertig stijl. Ook bij het plan Irene/Jan Ligthartschool zou er wat ons betreft wat hoger gebouwd mogen worden dan 3 of 4 verdiepingen, waarbij je kunt denken aan verspringende (bovenste) etages met penthouses, dit alles uiteraard in harmonie met het toekomstig L.O.C. de Grienden complex. Het parkeerprobleem is hier misschien wat moeilijker op te lossen, maar een echt onderzoek naar de mogelijkheden zal wellicht toch uitkomst bieden. Voor wat betreft de Beatrixschool zien wij niet in waarom de vrije kavels niet direct aan particulieren uitgegeven zouden kunnen worden. We hebben uiteindelijk een wachtlijst van 50 mensen. Mocht hiervoor een wijziging bestemmingsplan artikel 19 nodig zijn, dan graag eerst de kaders door de raad laten vaststellen. De voetgangersverbinding tussen Kerkbuurt en Scheldelaan zou in verband met overlast voor de omwonenden wat ons betreft dicht mogen. Omdat het plan Slyeborgh door zijn grootte toch een behoorlijk dominante rol in het gebied gaat spelen vinden we dat voor wat betreft de architectuur toch een goede communicatie met omwonenden en de raad noodzakelijk is, waarbij als uitgangspunt een aantal keuzemogelijkheden wordt aangeboden. Conclusies: - De PvdA wil eerst een stedenbouwkundig plan voor oostelijk gebied Kerkbuurt inclusief de Zetsteen/Gantel met niet alleen woningen, maar ook een gezellig plein - waarbij er van uitgegaan wordt dat er op korte termijn een behoorlijk aantal goedkope huur- en koopwoningen voor jongeren gerealiseerd gaat worden - We willen een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van 2 of meer gebouwen op de locatie Irene/Jan Ligthartschool met 4 of 5 verspringende verdiepingen. - Voor de locatie Beatrixschool moet niet worden samengewerkt met een projectontwikkelaar, maar moet de grond worden uitgegeven aan particulieren. - Verder is het belangrijk dat bij alle plannen niet alleen met de raad, maar ook met omwonenden en andere belanghebbenden op voorhand wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden en wenselijkheid van de plannen, waarbij in deze fase nog keuzemogelijkheden worden geboden. De heer van de Heuvel spreekt namens zijn fractie zijn waardering uit voor de uitgangspunten. In de inleiding wordt onder meer aangegeven dat er overleg moet zijn met Tablis. Hij vraagt om een toelichting. Voor alledrie de projecten geldt dat zijn fractie voorstelt om 15% van de woningen in sociale koop of huur te realiseren, met een lichte voorkeur voor koop, en om bij de koopappartementen 20% als vierkamerappartementen te realiseren, gezien het eenzijdige aanbod op de markt. Dat verbreedt de doelgroep fors. Het is een detail, maar niet onbelangrijk. Hij vraagt wat huisvesting op de kop van de Kerkbuurt inhoudt. Hij mist een alinea over het bouwen conform het Seniorenlabel. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Hij stelt voor om deze uitgangspunten aan te vullen met een planning en een communicatieparagraaf. Hij denkt aan de aanpak zoals die bij Wijkbeheer is begonnen. Hij zou wel wat willen weten over de financiën en ziet graag een risicoanalyse. Hij pleit voor een groeninventarisatie en een groenaanpak vooraf. Met betrekking tot de stedenbouwkundige randvoorwaarden verzoekt hij om een plan te laten maken voor het hele gebied. Hij wil eerst besluitvorming over de totaalvisie. Voor het overige kan zijn fractie zich vinden in de uitgangspunten. Voor de Irene- en de Jan Ligthartschool lijkt er sprake te zijn van twee onafhankelijke bouwplannen, maar het lijkt kansrijker om die te koppelen. De bouw mag wat zijn fractie betreft hoger zijn dan vier lagen, maar dan wel mede afhankelijk van de reacties uit de buurt. Ten aanzien van de Beatrixschool is de vraag of er geen dijkbebouwing plaats zou kunnen vinden; er zijn enkele gaten aan de dijk die wellicht in aanmerking kunnen komen voor bebouwing. Hij vraagt of er niet aan particulier opdrachtgeverschap gedacht kan worden. Eén laag met een kap is wel een erg grote beperking. Hij verzoekt om de opmerkingen te verwerken in de programma s en deze in te brengen in de volgende commissie, zodat ook de programma s vrijgegeven kunnen worden voor communicatie met belanghebbenden. Voor wat betreft de notitie van de PvdA ligt zijn fractie aardig in de lijn met de conclusies. De eerste conclusie, een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied kan hij onderschrijven. Op korte termijn een behoorlijk aantal huur- en koopwoningen is te hopen, maar daar is hij wat pessimistisch over. Wat verspringende gebouwen betreft: het moet wel een architectonisch geheel worden. De locatie Beatrixschool wil ook zijn fractie eventueel uitgeven aan een particulier. Het vijfde punt betreft de communicatie; daar is zijn fractie ook op ingegaan. Hij kan de notitie derhalve in hoge mate onderschrijven en verzoekt om de reactie van de SGP/ChristenUnie van 29 november op de nota Stedenbouwkundige uitgangspunten van de projecten Zetsteen/Gantel, Irene/Beatrix/Ligthartschool aan de notulen te hechten. De heer Venis merkt op dat Leefbaar Sliedrecht waardering heeft voor de opzet; dat verdient een compliment. Hij vraagt of er in het vervolg ook een tekening bij gevoegd kan worden. Met betrekking tot de kop van de Kerkbuurt is geopperd om een nieuwe invulling te geven aan het 8

9 deel tussen het stoepje bij voorheen de Smid tot aan de hoek van de Kerkstraat. Hij vraagt of daar op gedoeld wordt. Zijn fractie zit met de vraag wat nu de kop van de Kerkbuurt is. De ervaring met pleinen is dat die doorgaans niet zo vrolijk ingevuld worden als Tablis Wonen daar bij betrokken is. Het opnemen van het perceel Oranjestraat 12 opnemen in de plannen lijkt inderdaad verstandig; er moet toch een indicatie van de waarde te geven zijn gezien het feit dat het pas een jaar geleden is verkocht. Je moet vooral gericht op doorstroming bouwen, en zorgen dat kleinere en goedkopere woningen leeg komen. Specifiek bouwen voor jongeren is prima, maar de vraag is of je juist op de locatie Thorbeckelaan jongerenhuisvesting moet bouwen; weliswaar zitten beide locaties behoorlijk dicht bij de voorzieningen, maar in de Kerkbuurt zijn ook veel voorzieningen. De vraag is welke locatie beter zou zijn. Dat de parkeerdruk minder zal worden, betwijfelt hij. Er wordt uitgegaan van twee auto s per appartement. Hij begrijpt evenmin waarom vanaf de kruising met de Karel Doormanstraat de kerktoren en de kerkzaal zichtbaar moeten blijven. Met betrekking tot de zinsnede de achterzijde van het plangebied hoopt hij dat daarmee het parkeerterrein wordt bedoeld waar van Es heeft gezeten. Hij wil er voor pleiten om het ook in de uitvoering als één plan te beschouwen. Met betrekking tot de Ireneschool en de Jan Ligthartschool merkt hij met betrekking tot koop- of huurappartementen in de vrije sector op dat het er van af hangt waar je de prioriteit voor jongerenhuisvesting wilt leggen. Sliedrecht zit hier als gemeente al vast aan een projectontwikkelaar voor wat betreft 1 schoollocatie. Er zijn nu twee losse schoolgebouwen die dicht bij elkaar staan; als je die koppelt, levert dat eventueel vijf extra appartementen op. Het argument om het vanuit stedenbouwkundig oogpunt te knippen vindt hij niet sterk. Drie tot vijf bouwlagen is geen bezwaar; je zou op zes in kunnen zetten, dan weet je zeker dat je op de vier lagen uitkomt waar je toch al op mikte. Er is een zee van parkeerruimte; hij gaat er van uit dat er aan één kant woningen komen. Hij vraagt zich af hoe een groene uitstraling bewerkstelligd kan worden, anders dan met groene wegenverf, en sluit zich aan bij de SGP/ChristenUnie, die vraagt om een goede groeninventarisatie vooraf. Beatrixschool en omgeving; hij is blij dat het pleidooi van Leefbaar Sliedrecht om meer mensen de ruimte te geven om zelf een huis te bouwen wordt ondersteund door SGP/ChristenUnie en PvdA. Dijkwoningen op het open stuk is een prima suggestie. Leefbaar Sliedrecht hecht wel aan een verbinding met het achtergebied. Er is een voetpad; hij beveelt aan om daar meteen rekening mee te houden bij de stedenbouwkundige opzet. De Kerkbuurt wordt volgens het stuk gekenmerkt door rommeligheid; dat is fijnkorreligheid. Nog een verdieping op Slyeborgh hoeft geen probleem te zijn; je moet wel met bezonningsdiagrammen nagaan wat mogelijk de gevolgen zouden kunnen zijn voor de achterliggende bebouwing. Zijn fractie kan op veel punten instemmen met de opmerkingen van de PvdA en vindt de plannen schitterend. De heer van Eijk dankt voor de uitwerking van de randvoorwaarden. Bij de Zetsteen en de Gantel wil hij nadrukkelijk wijzen op de architectuur, met name in het kader van de Gereformeerde Kerk en de woningen in de Middeldiepstraat. Zijn fractie kan zich goed vinden in de locatie Zetsteen. Met betrekking tot de scholen wordt niet gesproken over de drukkerij die nog is gevestigd in de Dr. de Visscherstraat. Hij is blij met het voornemen van de wethouder om meer bouwlagen te maken. Zijn fractie wil ook graag naar vier of vijf bouwlagen. Hij wil het niet te massaal maken door er één gebouw van te maken. Zijn fractie kan de suggestie met betrekking tot vrije kavels aan de Grevelingenlaan steunen; dat moet je beslist niet aan een projectontwikkelaar overlaten. Ook hier moet je goed kijken naar de architectuur. Wethouder Verboom merkt op dat vrije kavels wel betekent dat de eigenaar daarbij een grote vinger in de pap heeft. Zijn fractie kan zich goed vinden in het schrijven van de PvdA; hij vraagt zich wel af of de winkeliers zitten te wachten op nóg een plein. De voorkeur gaat uit naar het realiseren van jongerenwoningen in de Thorbeckelaan; de Zetsteen is beter geschikt voor seniorenwoningen. De heer Pietersen merkt op dat zijn fractie ook erg blij is met dit stuk. Het gaat erg snel; hij is wel wat beducht dat de snelle ontwikkeling ten koste kan gaan van de kwaliteit. Hij wil dan ook voorstellen om prioriteiten aan te geven, waarbij de plannen die snel gerealiseerd kunnen worden bovenaan moeten staan. Dat betekent eerst Slyeborgh. De differentiatie in hoogte en woningtype bij de scholen is wat zijn fractie betreft prima. Als je gedifferentieerd bouwt, komen er vanzelf woningen vrij voor instromers. Je hoeft niet persé te bouwen voor jongeren. Zijn fractie wil ook graag het gehele gebied rond de Zetsteen in ontwikkeling zien. Hij heeft geen bezwaar tegen vrije kavels bij de Beatrixschool en omgeving. Het openbaar toilet hoeft niet meer als de Hema die gelegenheid biedt. Met betrekking tot het stuk van de PvdA gaat hij in grote lijnen akkoord, met de gemaakte opmerkingen. De heer van de Heuvel merkt op dat de dependance van de Drechtstreek qua bebouwing best mag uitsteken. Hij noemt als referentie Zonnestein in Zwijndrecht, maar er moet wel goed over gecommuniceerd worden. Wethouder Verboom merkt op dat bepaalde zaken waarschijnlijk nog discussie behoeven; Leefbaar Sliedrecht wil bijvoorbeeld bij de bebouwing aan de Thorbeckelaan één blok maken. Ze hoort graag de mening van alle fracties daarover. Ze stelt voor de opmerkingen van de commissie te bespreken in het college, de stedenbouwkundige randvoorwaarden aan te passen en er opnieuw over te praten in de commissie van januari. Er kunnen dan ook keuzemogelijkheden in worden 9

10 opgenomen ten aanzien van de bouwhoogte en het al of niet samenvoegen van de twee gebouwen. Het college wil de jongerenhuisvesting aan een nieuwe locatie in de Kerkbuurt. De kop van de Kerkbuurt is in dit geval Kerkbuurt Oost. Op de situatietekening zal duidelijk worden aangegeven wat er precies wordt bedoeld, om misverstanden te voorkomen. De achterliggende gedachte voor een projectontwikkelaar bij de Beatrixschool is inderdaad om geen onverkoopbare reststukjes over te houden, want dat scheelt in de grondopbrengst. Maar je kunt er ook allemaal vrije kavels van maken. Hoe hoog je bouwt heeft ook consequenties voor parkeren en groen. Je kunt inventariseren welke bomen er eventueel moeten verdwijnen; dat zal worden onderzocht. Slyeborgh mag van de commissie een laag hoger; dat is prima. De verbinding met het achtergebied wordt meteen meegenomen. Er is een convenant met Tablis; als dat niet tot samenwerking leidt, wordt de raad geraadpleegd over een andere partij. De zaken die genoemd zijn zoals de communicatieparagraaf, het Seniorenlabel, duurzaam bouwen en een risicoanalyse betreffen allemaal de uitwerking. Er zullen met het wijkplatform afspraken worden gemaakt over de communicatie met de bewoners. Maar eerst wil zij dat de randvoorwaarden duidelijk door de commissie worden gedragen. De heer van de Heuvel merkt op dat zij deze woorden zou moeten opnemen in het voorstel; daarmee wordt het programma compleet. Wethouder Verboom hoopt natuurlijk ook op een gezellig plein, maar weet niet wat er nog van overblijft; waarschijnlijk wordt het meer een gebied voor auto's. De heer Huisman merkt op dat je daar een parkeergarage kunt graven; het is daar zandgrond. Wethouder Verboom is het daar mee eens, maar als je daar jongerenhuisvesting bouwt wordt het financieel lastig. Ze zal bekijken wat er mogelijk is. Mevrouw Galle wijst op alternatieven met betrekking tot goedkopere jongerenhuisvesting, zoals MGE en houtbouw. Wethouder Verboom merkt op dat er rekening is gehouden met de drukkerij bij de planontwikkeling. Wat de volgorde in de plannen betreft: bij Slyeborgh kun je daar snel op insteken, omdat het een particuliere ontwikkeling betreft. De Jan Ligthartschool en de Wilhelminaschool komen in mei 2005 of daaromtrent vrij. Voor de Beatrixschool geldt dat ook. Sommige zaken kunnen volgens het college naast elkaar ontwikkeld worden. Er zal absoluut geen gebruik gemaakt worden van dezelfde projectontwikkelaar, tenzij ze goedkoper zijn. Er is zoals bekend een verplichting jegens één projectontwikkelaar. Het idee is om door één ontwikkelaar twee dezelfde plannen uit te laten voeren, maar dan gespiegeld. Ze vindt de suggestie om 20% vierkamerappartementen te bouwen een goede; daarmee wordt de doelgroep inderdaad steeds groter. Dijkwoningen zijn niet echt goed bekeken; dat gebeurt alsnog. De heer Venis merkt op dat het meer opbrengt als woonkavel dan als snippergroenverkoop aan de buren. Wethouder Verboom neemt het mee terug naar het college voor uitwerking en komt in januari terug met een voorstel. Slyeborgh wil in januari met een plan komen, gebaseerd op stedenbouwkundige randvoorwaarden. Ze weet niet hoe er gereageerd zal worden op de mogelijkheid om eventueel nog hoger te bouwen. De wens om de kerk in het zicht te houden komt van de stedenbouwkundige. Het college heeft dat onderschreven, ook vanwege het feit dat het een gemeentelijk monument is. De heer Venis antwoordt dat als het bij wijze van spreken 10 appartementen zou kosten, je het in zijn visie nog wel even zou moeten bekijken. Tweede termijn. De heer Pietersen merkt op dat hij geen bezwaar heeft tegen één blok aan de Thorbeckelaan, en erg geporteerd is van het erbij betrekken van het perceel Oranjestraat 12; dat mag best wat kosten. De heer Venis is het daar mee eens. De heer van de Heuvel merkt op dat koppeling van twee gebouwen niet hoeft te betekenen dat het massaal wordt; met trappenhuizen en dergelijke is heel goed te differentiëren. De heer Huisman merkt op dat de nieuwbouw van LOC de Grienden straks ook speelt. Het zou heel mooi zijn als het een geheel zou kunnen worden. Wethouder Verboom antwoordt dat de hoogtes in ieder geval op elkaar afgestemd moeten worden. Ze dankt de commissie en in het bijzonder de fractie van de PvdA voor de inbreng. De voorzitter concludeert dat de commissie het eens is. 11. Voorbereidingsbesluit voor een herziening van bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' voor het perceel, plaatselijk bekend als Wijngaardsedijk 1, t.b.v. de realisering van het heroprichten van een woning met bijgebouw De heer Venis merkt op dat dit gaat om een pand dat niet bestaat. Er is in zijn fractie gevraagd of er daar nog meer van zijn. Wethouder Verboom antwoordt dat dat niet zo is, voor zover bekend. HAMERSTUK 13. Rondvraag De heer Visser deelt mee dat de structuurvisie nog een keer behandeld wordt in de commissie Projecten; die is breder toegankelijk dan de gebruikelijke twee raadsleden. Dat is in de stuurgroep zo besloten om een bredere discussie te krijgen. Een uitnodiging volgt. De heer van de Heuvel refereert aan de woonmonitor van Dordrecht, gebaseerd op die van de Drechtsteden; hij vraagt of Sliedrecht dit ook zo zou kunnen maken. Het is handig. 10

11 Wethouder Verboom zegt toe dit te zullen bekijken. De heer Pauw merkt op dat de firma Light Service Sliedrecht aan de Baanhoek een illegale lichtinstallatie aan de gevel heeft. De omwonenden vragen wanneer die weggehaald wordt. Het ziet er niet uit, het is illegaal en het is lastig voor de omwonenden. Wethouder Verboom antwoordt dat je na aanschrijving een bedrijf de gelegenheid moet bieden om de situatie te verbeteren. Het bedrijf voldoet niet aan de Reclamenota en ze hebben geen aanvraag ingediend. Ze kunnen alsnog een aanvraag indienen, die vervolgens getoetst moet worden. Dan krijgen ze nog een keer de kans om het aan te passen. Het handhavingtraject ga je pas in als je zeker bent dat het niet vergunbaar is; zo werkt het systeem. Ze zal via de mail de termijnen van een en ander laten doorgeven via de heer Witvoet. De heer Venis merkt op dat de Rivierdijk aan het verzakken is; dat geldt met name voor Baanhoek. Hij vraagt wat er gaat gebeuren aan het wegdek, want de huidige situatie leidt tot valpartijen. Wethouder van de Ven antwoordt dat het Hoogheemraadschap dit binnenkort gaat herstellen; er wordt nieuw asfalt aangebracht. Dijkvak 17 zal nog wel een poosje in werking blijven, maar zonodig wordt er opnieuw hersteld. Aan de oostkant is over een lengte van meer dan een kilometer een scheuring ontstaan; ook dat moet worden hersteld door het Hoogheemraadschap, omdat Sliedrecht vindt dat dit buiten het normale onderhoud valt. Het is duidelijk het gevolg van de versterking die is aangebracht. De heer Venis merkt op dat het gevaar bestaat dat de gemeente en het Hoogheemraadschap naar elkaar gaan wijzen, waardoor er niets gebeurt. Wethouder van de Ven antwoordt dat er afspraken over zijn gemaakt met het Hoogheemraadschap; die zijn op schrift gesteld. De weg is van de gemeente Sliedrecht wat het wegdek betreft; de gemeente is daar ook verantwoordelijk voor. De heer Pietersen vraagt naar het resultaat van het overleg met Arriva over het rijden langs het nieuwe gemeentekantoor. Wethouder van de Ven antwoordt dat er per 1 januari 2005 één bus door de gemeente blijft rijden. Een halte bij het gemeentekantoor komt er niet; dat ligt volledig buiten de route. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur De voorzitter, De griffier, 11

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG Van : vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg Datum : 1 juli 2003 Aanwezig : de heer A. de Winter voorzitter de heer Ph.G. Mak mevrouw C. Galle-Prins de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

VERGADERVERSLAG (kort)

VERGADERVERSLAG (kort) VERGADERVERSLAG (kort) Van : Bijeenkomst evaluatie dualisme Datum : 23 januari 2006 Aanwezig : de heer M. Visser de heer T.C.C. den Braanker de heer D. Van Meeuwen mevrouw G.J. Visser-Schlieker de heer

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE RUIMTE EN GROEN

NOTULEN COMMISSIE RUIMTE EN GROEN NOTULEN COMMISSIE RUIMTE EN GROEN Van : vergadering commissie Ruimte en Groen Datum : 6 oktober 2003 Aanwezig : de heer G.P. Venis voorzitter mevrouw J.G.C. Hartkoren-de Jong } de heer J.H. van Eijk }

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

2. Onderwerp MT verslag 10 januari Besluit Het MT verslag d.d. 10 januari 2008 voor kennisgeving aannemen.

2. Onderwerp MT verslag 10 januari Besluit Het MT verslag d.d. 10 januari 2008 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Vastgesteld door het College van B&W: 18 december 2012 1. Aanleiding De locatie Koninginneweg/C1000 is in de Integrale

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 september nummer 33

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 september nummer 33 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 september 2004 nummer 33 A.D. van den Bergh P.A. Zevenbergen, burgemeester, wethouder J. de Gruijter, wethouder J.M.

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 20 september 2011 Onderwerp: Financiële bijdrage aan Yulius in combinatie met een subsidie aan Crescendo. Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

de heer H. van Kooten

de heer H. van Kooten VERGADERVERSLAG Van Datum : 1 juli 2004 : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter mevrouw C.A. de Bruin } mevrouw G.J. Visser-Schlieker } mevrouw L.P.M. Dekker-de

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan Routingformulier Nummer: 2014/ Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan 25-29. Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 611845 Raadsvergadering 9 februari 2015. Datum 13 januari 2015 Programma / product / collegewerkplan Programma: 8 Ruimtelijke Ordening Product: 08.01

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

2. Onderwerp MT verslag 22 december 2005. Besluit Het MT verslag van 22 december 2005 voor kennisgeving aannemen.

2. Onderwerp MT verslag 22 december 2005. Besluit Het MT verslag van 22 december 2005 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP).

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP). RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO voor de bouw van een dienstwoning aan de Venbroekstraat te Nieuwkuijk door Van der Heijden Vastgoed B.V., Venbroekstraat 3 Nieuwkuijk.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak Masterplan Recreatieoord De Warande Eindverslag inspraak Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling 1 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Procedure...3 3. Inspraakreacties...4 3.1. Overzicht

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 10 april 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer D. van Meeuwen } de heer G.M. van Dijk } de

Nadere informatie

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum?

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum? Van D66 Portefeuillehouder S. Siebenga Behandeling ambtenaar Anke Beeksma Datum ontvangst vragen 2 maart 2015 Tankstation de Stringen in Akkrum Op 6 februari jongstleden bereikte ons via de Leeuwarder

Nadere informatie

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden)

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden) B&W-voorstel Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan De Leyens en Noordhove Zaaknummer -2012-000562 Documentnummer DOC-2012-003664 Versie Auteur Mw. L.M.H. Springeling l.m.springeling@zoetermeer.nl 079-3469815

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009.

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. AANWEZIG: Peter van der Velpen (extern projectleider SSW) Reinout Keesmaat (stedenbouwkundige

Nadere informatie

Rotterdam, 30 juni 2015.

Rotterdam, 30 juni 2015. Rotterdam, 30 juni 2015. 15bb5649 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan De Ruyterstraat 36. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: 1. alle ingekomen zienswijzen ongegrond

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN Bennekom-Centrum december 2011 1 Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Bennekom-Centrum heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 26 oktober 2011

Nadere informatie

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE VERSLAG BURGERPARTICIPATIE PLAN KERKSTRAAT 4A BERKEL ENSCHOT Versie: 06-02-2017 1 INHOUD Inleiding... 3 Reacties en antwoorden... 4 2 INLEIDING De gemeente Tilburg is in 2015 met de woningbouwcorporaties

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 22 april 2008 Agendapunt : 7

Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 22 april 2008 Agendapunt : 7 Aan de Raad Made, 4 april 2008 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 22 april 2008 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Verzoek om vrijstelling op grond

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitbreiding kinderdagverblijf De Petteflet, Tamboerpad 2 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0678/08 07 2002

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat Gemeente Papendrecht 21 december 2010 Inleiding De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-2-2014 Nummer voorstel: 2014/25 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat ZIENSWIJZENNOTA Uitwerkingsplan Veerstraat Gemeente Hilversum, Dienst Stad Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Bestemmingsplannen & Monumenten December 2010 Pagina 2 van 17 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431

Raadsstuk. Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431 Raadsstuk Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431 1. Inleiding De Entree Oost in Haarlem wordt een mooie nieuwe woonwijk met ongeveer 400 woningen.

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 08-03 Datum : 24 november 2008 Partijen : Stichting (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de heer (naam), locatiemanager (locatie),

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie