Corporatie Governance Duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporatie Governance Duurzaamheid"

Transcriptie

1 Corporatie Governance Duurzaamheid

2 Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory ir. Rob Huisman MRE Teamleider duurzaamheid

3 6. Financiering van investeringen in verduurzaming De verduurzaming 2 van vastgoedobjecten verloopt in hoofdlijnen langs twee assen. De eerste is de technische as, met objectgerelateerde aspecten zoals de kwaliteit van de schil en de installaties. De tweede is de as van het gebruikersgedrag. Gedragsverandering bij gebruikers vraagt relatief de minste financiële investeringen, maar is voor de woningcorporaties het moeilijkst te realiseren. Technische verduurzaming van vastgoedobjecten vergt juist omvangrijke financiële investeringen, maar deze leiden wel vaak tot een beter voorspelbaar eindresultaat. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende bedrijfseconomische aspecten van de financiering van investeringen in de technische verduurzaming van vastgoedobjecten. Wat zijn de struikelblokken, wat zijn de mogelijkheden? Er wordt aandacht besteed aan de opbrengsten van duurzaamheid, het opstellen van een business case, relevante wet- en regelgeving, aandachtspunten van financiers, fiscaliteiten en de benodigde procesgang. Figuur 6.1 Leeswijzer 6.1 Waarom is financiering belangrijk? Zonder financiering geen investering. Bovendien is financiering, net als alle andere bedrijfsmiddelen, schaars en kan iedere euro maar één keer worden uitgegeven. Financiering vraagt dus continu om een afweging van belangen. Niet alleen bij consumenten, maar ook bij organisaties, zoals woningcorporaties die willen of moeten investeren in verduurzaming. Financierings overwegingen bieden daarmee handvatten om vroegtijdig het kaf van het koren te kunnen scheiden bij investeringsprojecten. Bij financiering draait het om waardecreatie. Waarde die nodig is om de voor de investering aangetrokken financiering op termijn terug te kunnen betalen. Hoe kan deze waarde worden gegenereerd? Waarmee wordt het geld verdiend? Waar vinden de besparingen plaats? En hoe komt deze waarde ook in voldoende mate terecht bij de investerende partij? Maar ook dwingt financiering tot nadenken over de risico s die juist een tegengesteld effect kunnen hebben. Wat brengt de waardecreatie in gevaar? Welke gevolgen heeft dit voor het betreffende project en de onderneming? En hoe kunnen deze risico s in omvang en waarschijnlijkheid zo veel mogelijk worden beperkt? De financieringvraag is daarom een integraal onderdeel van de projectvoorbereiding. 6.1 Belang financiering 6.2 Rol wet- en regelgeving 6.3 Fiscaliteit en duurzaamheid 6.4 Conclusies & aanbevelingen Financiering en waardecreatie Dilemma s Oplossingsrichtingen Eigen energiebedrijf Inzicht in relevantie Woonwaardering-Stelsel Warmtewet Vennootschaps-belasting Omzetbelasting Aandachtspunten van financiers Lokale subsidies Exploitatiesubsidies Financierings en fiscale conclusies en aanbeveingen financiering 2 Verduurzaming wordt in dit hoofdstuk uitgelegd als het reduceren van de ecologische voetafdruk, niet als het streven naar de langst mogelijke technische levensduur. Zo is vanaf het begin duidelijk welke keuzes moeten worden gemaakt in het voorbereidingsproces en wat daarvan de gevolgen zijn voor de financierbaarheid van het betreffende project. En natuurlijk om te voorkomen dat er in de voorbereiding van het project onomkeerbare keuzes worden gemaakt die op een later moment het aantrekken van financiering onbedoeld compliceren. 78

4 Dilemma s De grote uitdaging op dit moment is het rendabel maken van investeringen in verduurzaming. Enerzijds worden de aan de maatschappij opgelegde eisen over verduurzaming steeds strenger (bijvoorbeeld Lente Akkoord, Meer Met Minder). Anderzijds moet de verduurzaming financieel blijven concurreren met conventionele, goedkope, fossiele energie. De terugverdientijden van investeringen in verduurzaming zijn daardoor relatief lang. Een bijkomend probleem is dat de positieve financiële effecten van verduurzaming niet altijd terechtkomen bij de partijen die de verduurzaming hebben gerealiseerd of betaald. Dit is het dilemma van de split incentive. Hiervan is vooral sprake in gereguleerde verhuursituaties, waarbij de investeringskosten voor bijvoorbeeld energiebesparing niet of onvoldoende kunnen worden doorbelast aan de huurder. De huurder plukt wel de vruchten in de vorm van lagere periodieke energielasten. In zo n geval krijgt de verhuurder nauwelijks een commerciële prikkel om de investering in de energiebesparende maatregelen door te voeren. De kans is dan groot dat de bestaande energieinefficiënte situatie blijft bestaan. De terugverdientijden voor investeringen in verduurzaming variëren sterk. Bovendien geldt de wet van de afnemende meeropbrengsten. Bij objecten met een relatief slechte energieprestatie kunnen vaak al bij een relatief beperkte investering grote besparingen worden gerealiseerd. Zeer energieefficiënte objecten kunnen vaak alleen tegen relatief hoge kosten nog energie-efficiënt worden gemaakt. Naarmate de (technische) energie-efficiënte van het object toeneemt, wordt het gebruikersgedrag steeds belangrijker. In de praktijk hebben gebruikers de neiging om comfort te verkiezen boven energiebesparing, waardoor het steeds moeilijker wordt om met technische ingrepen en acceptabele terugverdientijden meer energie te besparen. Voor de directe besparingen door investeringen in verduurzaming zijn twee factoren belangrijk: techniek en gebruik/gedrag. De energieprestaties van verschillende technische installaties en oplossingen zijn bekend. De omvang van de bijbehorende besparingen kan eenvoudig worden berekend. Deze besparingen worden dan echter wel berekend op basis van een bepaald normverbruik aan energie. Het werkelijke energieverbruik kan echter sterk afwijken van zulk normverbruik. De reden is het persoonsgebonden gebruik en gedrag van bewoners. Dit hangt ook weer sterk samen met het gewenste comfortniveau. Zo wordt het moeilijk om een goede verdeelsleutel te bepalen voor de verdeling van de verwachte besparingen tussen woningcorporatie en bewoner. Deze verdeling is nodig om de split incentive te overbruggen. Hierbij moet het corporatiedeel van de besparingen opwegen tegen de investeringen door de woningcorporatie. Het bewonerdeel moet tegelijkertijd aantrekkelijk genoeg zijn om de bewoner te verleiden tot medewerking aan de realisatie van de investering én tot de verhoging van de financiële afdracht (huur) aan de woningcorporatie. In de praktijk wordt hieraan op verschillende wijzen invulling gegeven. Zo komt het voor dat woningcorporaties met huurders individuele afspraken maken over huurverhoging, waarbij de verdeelsleutel wordt gerelateerd aan de verwachte besparingen voor die individuele huurders. Ook komt het voor dat generieke afspraken worden gemaakt, die dwingend kunnen worden opgelegd als minimaal 70% van de huurders hiermee instemt. Zorgvuldige communicatie is van belang, omdat bewoners vooraf moeten instemmen met een afdracht waarvan de omvang al wel vaststaat, maar waarvan de omvang van hun deel pas geruime tijd ná de realisatie van de investeringen komt vast te staan. Oplossingsrichtingen Het split incentive dilemma kan in theorie worden opgelost als de verhuurder van het vastgoedobject ook zelf de energie gaat leveren, of door goede afspraken tussen verhuurder en huurder. Bijvoorbeeld over het doorvoeren van een bepaalde mate van huurverhoging, die wordt gecompenseerd door de besparingen die de gebruiker of huurder realiseert op de eigen energiekosten. In de praktijk zien we hiervan al talrijke voorbeelden. Toch is er hier nog geen sprake van een universele standaard en blijken de oplossingsrichtingen per geval sterk te verschillen. De benodigde medewerking van gebruikers/huurders en de vele eisen vanuit wet- en regelgeving maken dit steeds weer een intellectuele uitdaging. De Nederlandse wet- en regelgeving is namelijk sterker gericht op consumentenbescherming dan op het stimuleren van verduurzaming. Corporatie Governance Duurzaamheid 79

5 Zo kunnen consumenten zelf hun elektriciteit- en gasleverancier kiezen en wordt de levering van warmte binnenkort gereguleerd door een Warmtewet. Hierdoor kunnen consumenten nooit worden gedwongen tot afname van duurzame energie als deze meer kost dan conventionele (fossiele) energie. Daarom moet worden gezocht naar methoden om de consument te verleiden in plaats van deze te dwingen tot verduurzaming. Er moet worden gezorgd voor win-winsituaties, waarbij zowel de consument als de persoon of organisatie die de verduurzaming bekostigt (financieel) baat heeft bij het geheel. Waarbij de consument na de verduurzaming lagere totale woonlasten heeft dan voorheen. De huur mag overigens best zijn gestegen, mits deze meer dan gecompenseerd wordt door lagere energielasten. Meer mogelijkheden bieden nieuwbouw of grootschalige renovatie, waarbij er nieuwe huurders (of kopers) worden gezocht voor de betreffende objecten. Bij verkoop kunnen de meerkosten van verduurzaming uiteraard worden verdisconteerd in een relatief hogere vrij op naam prijs, mits deze nog wel concurrerend genoeg is. Potentiële kopers moeten in zo n geval worden overtuigd dat de meerkosten ruimschoots worden goedgemaakt door lagere toekomstige energielasten en de uiteindelijke woonlasten per saldo dus lager zijn. Garantiestructuren bieden kopers de zekerheid dat de beloofde energiebesparing inderdaad wordt gerealiseerd. Inmiddels zijn diverse ontwikkelaars deze weg al voorzichtig ingeslagen. Ook beginnen hypotheekverstrekkers te wennen aan dit concept. Hun rol is belangrijk, omdat relatief hogere VON prijzen ook betekenen dat kopers meer financiering nodig hebben. Bij verhuur van een nieuw of ingrijpend gerenoveerd object bestaat ook de mogelijkheid om de meerkosten te verdisconteren in de hoogte van de huur. Deze mag dan niet uitkomen boven de maximaal redelijke huur die voor dat object op basis van het (nieuwe) WWS wordt bepaald. Een bijkomend aandachtspunt is de huurtoeslaggrens. Het in de huur verdisconteren van de besparingen van de huurder op de energierekening mag er niet toe leiden dat de huurder zijn of haar huurtoeslag verliest en alsnog duurder uit is dan voorheen. Investering in energiebesparing werpt veel vruchten af. Allereerst de afname van de periodieke energielasten. Deze vorm van besparing is direct zichtbaar. Niet direct zichtbaar, maar niet minder relevant zijn besparingen door (impliciete) levensduurverlenging en een hogere toekomstige marktwaarde van de betreffende objecten. Deze life cycle benadering, ook wel total cost of ownership genoemd, (zie onder meer hoofdstuk 4) wordt nog lang niet overal toegepast. Vaak omdat de verschillende betrokken expertisegebieden en verantwoordelijkheden (ontwikkelaar, beheerder, belegger) op verschillende plaatsen binnen organisaties zijn belegd. Kenmerk en doelstelling van de benadering is een volledig beeld van alle kosten en opbrengsten die samenhangen met het bezit van de betreffende objecten. Daardoor vindt een integrale optimalisatie plaats, in plaats van individuele deeloptimalisaties. Eigen energiebedrijf Veel Nederlandse woningcorporaties, maar ook veel Nederlandse gemeenten, stellen zich tegenwoordig de vraag of zij wel of niet actief moeten worden op het gebied van het zelf produceren en leveren van energie. Gebrek aan vertrouwen in de traditionele energiebedrijven, gekoppeld aan een eigen ambitie tot verduurzaming, lijkt vaak de aanleiding. Ook hopen woningcorporaties en gemeenten zo te bereiken dat de energielasten voor huurders en burgers beter beheersbaar blijven. Inmiddels bestaan er diverse voorbeelden van woningcorporaties die, soms in samenwerking met andere partijen, actief zijn in de levering van duurzaam opgewekte warmte en zelfs elektriciteit. De mate van succes van deze initiatieven verschilt sterk. Reikwijdte warmte, elektriciteit, gas Warmte is een lokaal product. De verliezen bij transport zijn van dusdanige aard dat de afnemer altijd relatief dicht bij de bron moet zitten. De levering van warmte is hierdoor vaak relatief kleinschalig. Vanwege deze kleinschaligheid en de hoge benodigde kapitaalsinvesteringen komt het in de praktijk niet voor dat warmte in vrije concurrentie wordt aangeboden. Wanneer warmte via een warmtenetwerk wordt aangeboden, is er altijd sprake van slechts één aanbieder. De enige concurrentie komt in zo n geval van eigen opwekking door de afnemer, als deze daar de technische mogelijkheid al voor heeft. 80

6 Vaak wordt de gasaansluiting namelijk achterwege gelaten als een woning wordt aangesloten op een gecentraliseerde warmtevoorziening. Voor elektriciteit ligt dit allemaal anders. Elektriciteit kan over zeer grote afstanden tegen lage kosten (en verliezen) worden getransporteerd. Dit maakt grootschalige centrale productie mogelijk. Ook is elektriciteit een volstrekt homogeen product, dat in vrije concurrentie wordt aangeboden. Gas wordt eveneens in vrije concurrentie aangeboden. De productie vindt centraal plaats. Dit alles betekent dat als een woningcorporatie een eigen energiebedrijf zou willen hebben, dit eigen energiebedrijf in het geval van de levering van elektriciteit of gas een zelfstandige aanbieder wordt op een open markt. De eigen bewoners zijn niet verplicht om de elektriciteit of het gas van het eigen lokale energiebedrijf af te nemen. Het eigen energiebedrijf zal dan moeten concurreren op prijs, omdat zowel gas als elektriciteit volstrekt homogene producten zijn, waarbij de productspecificaties voor alle leveranciers identiek zijn. De omvang van de afzet is hierdoor onzeker. Bij de levering van warmte is er geen sprake van een vrije markt. Wel worden consumenten beschermd tegen monopolistisch misbruik door de nog in werking te treden Warmtewet. Maar als het eigen energiebedrijf binnen de bepalingen van die wet opereert, is de omvang van de afzet relatief zeker. Dit geldt vooral als het de afnemers ontbreekt aan redelijke alternatieven, bijvoorbeeld doordat er geen gasaansluiting meer is. Als een woningcorporatie zelf actief energie wil gaan leveren, dient zij zich dan ook af te vragen hoe ver zij daarbij wil gaan. Beperkt de woningcorporatie zich tot de gereguleerde monopolistische levering van warmte, of begeeft zij zich op de vrije markt van de levering van elektriciteit of gas? Deze markt kenmerkt zich bovendien door zeer uitgebreide en complexe regulering. Zo dient ook rekening gehouden te worden met de Elektriciteits- en de Gaswet. Deze wetten stellen strenge eisen aan netwerkbeheerders. Maar ze maken het bijvoorbeeld ook onmogelijk voor een woningcorporatie om met een eigen netwerk de eigen bewoners van stroom van de eigen windmolen te voorzien. Wat installatietechnisch eenvoudig lijkt, loopt in de praktijk vaak stuk op onoverkomelijke juridische obstakels. 6.2 Rol van wet- en regelgeving Bij het structureren en doorvoeren van investeringen in verduurzaming in sociale huurwoningen is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de voor de sector relevante wet- en regelgeving. Als een woningcorporatie bijvoorbeeld zelf warmte wil gaan leveren aan haar huurders, dient zij zich hierbij te houden aan de bepalingen van de Warmtewet. Als een woningcorporatie de kosten van een investering in verduurzaming wil doorbelasten aan haar huurders, kan zij dit slechts doen voor zover het WWS aan zulke investeringen punten toekent. Als een woningcorporatie in verband met verduurzaming ook diensten wil leveren aan huurders buiten de doelgroep, loopt zij aan tegen beperkingen om dit plan met eigen woningcorporatiegelden te financieren. Ook komen er tegenstrijdigheden voor binnen de verschillende weten regelgeving. Warmtewet Met de Warmtewet moeten verbruikers (particulieren en MKB) worden beschermd tegen te hoge tarieven van leveranciers van warmte. De wetgever vindt dit nodig, omdat warmtelevering een monopolistische activiteit is. Eenmaal aangesloten op een collectief warmtenet zijn er vaak geen andere manieren meer om warmte te betrekken of op te wekken. De Warmtewet is op dit moment al wel goedgekeurd door het Parlement, maar nog niet in werking getreden. Dit heeft ermee te maken dat enkele zaken van de Warmtewet nader moeten worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur ( AMvB ). Een concept hiervan is begin 2010 gepubliceerd en heeft veel kritiek gekregen. Ook woningcorporaties zouden worden opgezadeld met grote financiële risico s en administratieve opgaven. Op dit moment bezint het ministerie van Economische Zaken zich op een betere afstemming van de AMvB en de Warmtewet. Dit kan ertoe leiden dat de onderstaande informatie op termijn achterhaald blijkt te zijn. De Warmtewet is van toepassing op leveringen van warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden en huishoudelijk gebruik aan personen die warmte afnemen van een warmtenet via een aansluiting van maximaal 1000 kilowatt. 3 3 Een aansluiting van 1000 KW is een grootzakelijke aansluiting. Particuliere aansluitingen hebben een enkele tientallen malen lager vermogen. Corporatie Governance Duurzaamheid 81

7 Een warmtenet wordt hierbij als volgt gedefinieerd: het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van warmte, behoudens voor zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in een gebouw of werk van een verbruiker of van een producent en strekken tot toe- of afvoer van warmte ten behoeve van dat gebouw of werk. Zoals het er nu naar uitziet, vallen alle collectieve warmtenetten onder de wet. Dus niet alleen grote stadsverwarmingsnetten, maar ook collectieve WKO systemen en collectieve installaties in appartementsblokken ( blokverwarming ) die door een VvE, woningcorporatie of anderszins worden beheerd. Er zijn ongeveer blokverwarmingsnetten in Nederland, met gemiddeld 40 aangesloten woningen per net. De Warmtewet bepaalt dat de prijs van collectief geleverde warmte redelijk moet zijn en bovendien Niet Meer Dan Anders (NMDA) mag bedragen. Met redelijk wordt gedoeld op een gematigde cost plus benadering van de prijsberekening; met NMDA wordt de prijs van warmte bij gebruik van een conventionele CV-oplossing bedoeld. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bepaalt periodiek de cost plus opslagpercentages, evenals de maximale toegestane NMDA-prijs en ziet toe op de handhaving van de wet. Bedragen, percentages en rekenmethodiek worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Om de redelijkheid van de prijsstelling te kunnen aantonen, moeten warmteleveranciers separate administraties per warmtenet gaan bijhouden. De eisen die aan deze administraties worden gesteld, worden beschreven in de Warmtewet en de AMvB. Als een warmteleverancier vergunningplichtig is onder de Warmtewet gelden strengere administratieve eisen dan wanneer er geen sprake is van een vergunningplicht. Dat laatste is het geval als aan minimaal een van de drie uitzonderingsvereisten voldaan wordt: de warmtelevering betreft minder dan tien personen; de warmtelevering betreft minder dan GigaJoule per jaar; de warmtelevering is aan het/een eigen pand. 6.3 Fiscaliteit en duurzaamheid De afgelopen jaren zijn op fiscaal gebied stormachtig geweest voor woningcorporaties. Via de in 2006 ingevoerde partiële belastingplicht werd in korte tijd doorgestoomd naar de integrale belastingplicht per 1 januari Terwijl toegelaten instellingen in 2006 alleen voor hun commerciële activiteiten belastingplichtig waren, worden sinds 1 januari 2008 ook de sociaal-maatschappelijke kerntaken in de belastingheffing betrokken. Alle activiteiten van woningcorporaties rond het thema duurzaamheid zijn dan ook integraal verbonden met belastingen. In de volgende paragrafen komen de kansen en risico s van de duurzaamheidsinvesteringen en -projecten en de fiscale aspecten aan bod. Eerst wordt de vennootschapsbelasting behandeld, dan de omzetbelasting en ten slotte de milieubelastingen. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties in vogelvlucht Het begin van het rumoerige tijdperk voor toegelaten instellingen werd in 2006 ingeluid met een beperking van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting. Door de voortdurende staatssteundiscussie over een level playing field ten opzichte van traditionele marktpartijen werden woningcorporaties vanaf 1 januari 2006, kort gezegd, belastingplichtig voor hun commerciële activiteiten. Vanaf het begin van deze partiële belastingplicht was er onduidelijkheid over de precieze grens tussen de belaste en vrijgestelde sfeer. Dit leidde tot overleg tussen de Belastingdienst en de branchevereniging Aedes. De uitkomst van het overleg is vormgegeven in een vaststellingsovereenkomst (VSO 1). Het doel van deze VSO 1 was woningcorporaties een handreiking te bieden door te bepalen wat de precieze omvang van de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting was. Dit duurde echter niet lang, omdat de Belastingdienst de VSO 1 bij brief op 20 november 2007 eenzijdig heeft opgezegd. De aanleiding daarvoor was het voorstel in het Belastingplan 2008 om woningcorporaties per 1 januari 2008 integraal belastingplichtig te maken voor de vennootschapsbelasting. 82

8 Vanaf 1 januari 2008 zijn woningcorporaties daarom integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In overleg met de Belastingdienst werd hiervoor een tweede vaststellingsovereenkomst opgesteld: de VSO 2. Fiscaaltechnische aspecten van de vennootschapsbelasting Integrale belastingplicht voor de vennootschapsbelasting betekent in feite niets meer of minder dan een extra kostenpost van ongeveer 25% over de fiscale winst 4. De kansen liggen vooral in het realiseren van een aantal fiscale aftrekposten, die alleen kunnen worden gebruikt bij een positief fiscaal resultaat. Duurzaamheidsvraagstukken spelen hierbij een belangrijke rol, vooral omdat de lasten van dergelijke investeringen en projecten vaak voor de baten uitgaan. de jaarwinst. In de wet is bepaald dat deze jaarwinst moet worden bepaald met inachtneming van het goedkoopmansgebruik. De som van de jaarwinsten, geregeerd door goedkoopmansgebruik, is dan na correctie van de stortingen en onttrekkingen gelijk aan de totaalwinst. Uit het bovenstaande blijkt dat er een spanningsveld is tussen de begrippen totaal- en jaarwinst. Een ondernemer betaalt namelijk liever in een later jaar belasting dan in het huidige jaar vanwege de liquiditeiten en de vergoeding van rente daarop. Het jaarwinstbegrip biedt mogelijkheden om deze belastingheffing naar de toekomst door te schuiven. Maar het totaalwinstbegrip zorgt er uiteindelijk voor dat de betreffende vermogensvermeerdering toch wordt belast. Voor een goed begrip van de problemen met de VPB is het belangrijk een algemeen beeld te hebben van een aantal kernbeginselen van de VPB 5. Zie hiervoor de volgende paragraaf. Totaalwinst versus jaarwinst Een onderneming moet jaarlijks belasting betalen over de winst. Twee belangrijke fiscale begrippen die hierbij een rol spelen zijn totaal- en jaarwinst. De begrippen totaal- en jaarwinst hebben veel met elkaar te maken maar betekenen niet hetzelfde. De totaalwinst is de winst die gedurende een bepaalde periode als ondernemer wordt behaald. De totaalwinst is het verschil tussen het bedrijfsvermogen bij de beëindiging van de bedrijfsbeoefening en het vermogen bij het begin ervan, vermeerderd met de kapitaalonttrekkingen, verminderd met de kapitaalstortingen en verminderd met een aantal vrijstellingen. Het bedrag dat resteert - de totaalwinst - moet vervolgens over de verschillende jaren van de belastingplicht worden verdeeld. Dit is 4 Het tarief voor de vennootschapsbelasting is op dit moment ongeveer, rekening houdend met een kleine tariefsopstap, 25%. 5 In deze paragraaf wordt diverse malen verwezen naar de (Wet op de) vennootschapsbelasting. Omdat in de Wet op de vennootschapsbelasting deels wordt verwezen naar de Wet op de inkomstenbelasting wordt met een verwijzing naar de VPB in deze tekst ook de inkomstenbelasting bedoeld. Corporatie Governance Duurzaamheid 83

9 Fiscale kwalificatie van een investering Duurzaamheidsuitgaven zijn in de fiscale praktijk vaak lastig te duiden. Voorbeelden zijn het isoleren van bestaande bouw, het plaatsen van dubbel glas of het vervangen van CV-ketels. Fiscaal komen in principe twee kwalificaties aan bod. Enerzijds is de uitgave een onderhoudslast, anderzijds een verbeteringsuitgave. In het laatste geval wordt in de praktijk vaak gesproken over een investering. Het verschil tussen onderhoud en verbetering is fiscaal van belang. Onderhoudslasten zijn in beginsel direct aftrekbaar van de fiscale winst. Maar verbeteringsuitgaven (investeringen) moeten worden geactiveerd op de fiscale balans. Daarna kan in beginsel worden afgeschreven op de investering. Voor woningcorporaties zijn afschrijvingen slechts mogelijk boven 100% van de WOZ-waarde. Door de openingsbalanswaarde in VSO2 (70% van de WOZ-waarde) leidt een verbetering tot een afschrijving. Fiscale definitie van onderhoudskosten Onderhoudskosten zijn kosten voor werkzaamheden en materialen om een gebouw, zoals dit bij stichting of na latere verandering bestond, in bruikbare staat te houden en aldus achteruitgang en verval in bouwtechnische en installatietechnische zin te voorkomen. Fiscale jurisprudentie op dit gebied toont aan voor de beantwoording van de vraag of sprake is van onderhoudskosten of kosten van verbetering, de aard van de werkzaamheden in bouwtechnische zin doorslaggevend is. Daarbij moet worden onderzocht in hoeverre de betreffende werkzaamheden naar hun aard hebben gediend om de onroerende zaak (in vergelijking met de toestand waarin deze zich bij de stichting of na latere verandering bevond) in bruikbare staat te herstellen en daarmee de ingetreden achteruitgang op te heffen, of bedoeld waren om een wezenlijke verandering aan te brengen, waardoor de onroerende zaak in inrichting, aard of omvang is veranderd. Bij fiscaal onderhoud gaat het er dus om de teruggang van de zaak in bouwtechnische en installatietechnische zin, vergeleken met de toestand bij stichting of na latere verandering, op te heffen. Het gaat om herstel van de historische bouwtechnische of installatietechnische toestand en niet om herstel van bruikbaarheid. Milieubelastingen In de Wet belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm) zijn verschillende milieubelastingen opgenomen. Uit de praktijk blijkt dat bij het exploiteren van duurzame kleinschalige energieinstallaties drie milieubelastingen een rol kunnen spelen: de energiebelasting, de grondwaterbelasting en de belasting op leidingwater. De financiële en administratieve uitwerking van deze belastingen kunnen een substantiële impact hebben op de exploitatie, daarom is het van groot belang vooraf te beeld te brengen wat de mogelijke impact van deze milieubelastingen kunnen zijn. In bijlage 7 wordt een nadere toelichting gegeven op een aantal veel voorkomende issues bij deze milieubelastingen. Fiscale definitie van verbeteringsuitgaven Bij een wezenlijke verandering aan het gebouw, in vergelijking met de toestand waarin het zich bij de stichting of na latere wijziging bevond, is in principe sprake van verbeteringsuitgaven. De kosten hebben dan dus geen betrekking op het verleden en er vindt geen herstel in oude toestand plaats. Het moet gaan om wijzigingen naar inrichting, aard of omvang. Een koppeling tussen verhoging van de huurprijs en verkoopwaarde en het begrip verbetering wordt in de fiscale jurisprudentie niet gemaakt. Mengvorm Hoewel de kwalificatie tussen onderhoud en verbetering in de praktijk vaak ingewikkeld en feitelijk van aard is, bestaat er nog een derde kostencategorie. Dit is een mengvorm, omdat een gebouw niet in exact dezelfde toestand wordt teruggebracht (modernisering). In dat geval moet er een splitsing worden aangebracht in de uitgaven in een deel als kosten voor onderhoud en een deel als kosten voor verbetering. Zoals hierboven al is aangeven, moeten verbeteringsuitgaven en onderhoudskosten in principe respectievelijk fiscaal geactiveerd of ten laste van het resultaat worden gebracht. Hierop bestaan echter uitzonderingen. 84

10 Uitzonderingen 1) Uitgaven die op basis van de bovenstaande definitie als onderhoud gelden, kunnen toch niet direct ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht als: onderhoud wordt gepleegd bij de verwerving van het pand (deze kosten behoren tot de aankoopprijs van het pand en moeten dus op de fiscale balans worden geactiveerd) bij de bepaling van de jaarlijkse fiscale afschrijving al rekening is gehouden met de slijtage/waardevermindering waarop de onderhoudsuitgaven zien met de onderhoudsuitgaven al rekening is gehouden door het vormen van een onderhoudsvoorziening in het verleden de uitgaven gedeeltelijk onderhoudsuitgaven en gedeeltelijk uitgaven voor verbetering zijn, maar de onderhoudsuitgaven ten opzichte van de verbeteringsuitgaven relatief gering zijn (in dit geval dient het volledige bedrag, dus ook het (kleine) deel aan onderhoudslasten, te worden geactiveerd) sprake is van achterstallig onderhoud, voor zover ontstaan tijdens gebruik door de vorige eigenaar van het pand (het bodemplaatarrest, zie hieronder). Het eerdergenoemde punt over achterstallig onderhoud heeft al tot een discussie met de Belastingdienst geleid en staat in de praktijk beter bekend als het bodemplaatarrest. De Belastingdienst heeft overwogen om het standpunt in te nemen dat de onderhoudsuitgaven die betrekking hebben op (veroudering tijdens) de vrijgestelde periode (periode vóór 2008) maar worden gedaan in de belaste periode, niet in de belaste periode in aftrek kunnen worden gebracht. In overleg met het ministerie van Financiën is besloten dat het bodemplaatarrest niet naar analogie wordt toegepast. Het arrest behoort tot de algemene fiscale jurisprudentie en blijft daarom wel gelden voor onroerende zaken die na 1 januari 2008 zijn aangekocht. 2) Hoewel uitgaven op basis van de eerdergenoemde definitie als verbetering kunnen worden gezien, kunnen zij toch direct ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht als de kosten van de vernieuwing of verbetering lager zijn dan de kosten voor het terugbrengen in oude staat. Fiscale afschrijvingsbeperkingen De wet kent een aantal afschrijvingsbeperkingen. De belangrijkste afschrijvingsbeperking voor woningcorporaties die investeren in duurzaamheid, is de afschrijvingsbeperking op gebouwen. In de praktijk ontstaat echter nogal eens discussie over de vraag of een investering (bijvoorbeeld een WKO-installatie) moet worden toegerekend aan het gebouw waarin deze zich bevindt. Als het antwoord op deze vraag bevestigend is, volgt de investering de afschrijvingsregels voor gebouwen. De WKO-installatie wordt in dat geval immers toegerekend aan de onroerende zaak. De afschrijvingbeperking op gebouwen komt er, kort gezegd, op neer dat gebouwen die ter beschikking worden gesteld aan derden (verhuurd vastgoed) kunnen worden afgeschreven tot maximaal de WOZ-waarde. Voor gebouwen in eigen gebruik geldt een ruimere afschrijvingsmogelijkheid, namelijk tot 50% van de WOZ-waarde. Hiermee wordt het verband duidelijk met de waardering van het vastgoed van woningcorporaties op de openingsbalans per 1 januari Het gros van het onroerend goed is tegen een afslagpercentage van de WOZ-waarde gewaardeerd 6. Het gevolg van een investering is dat de waarde van de onroerende zaak in principe zal stijgen. De investering dient van aanzienlijke omvang te zijn, wil de fiscale waarde (bijvoorbeeld 70% van de WOZ-waarde) hoger worden dan 100% van de WOZ-waarde. Per saldo betekent dit dat fiscaal niet kan worden afgeschreven over investeringen in grote delen van het vastgoed. 6 Slechts een beperkte categorie vastgoed kon worden gewaardeerd op basis van een taxatierapport. In de praktijk levert dit soms een afschrijvingsmogelijkheid op voor het betreffende vastgoed. Corporatie Governance Duurzaamheid 85

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen 27 januari 2014 - Editie 22 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Belastingplan 2014 aangenomen In onze Nieuwsflash Vastgoed van 17 september 2013 hebben wij u op de hoogte gesteld van de wetsvoorstellen en regeringsplannen

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden 15 oktober 2014 - Editie 24 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Hans Leneman Martien van Bavel Henk van Blitterswijk Martijn van Wijk Gabe Venema Projectcode 20009 Juni

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie