VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)"

Transcriptie

1 - 1 - MLA\THO\ \ VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper; - Afmijnbedrag: het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd; - Afmijning: het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag; - Afslag: de tweede fase van de Veiling, waarin kan worden afgemijnd; - Algemene Veilingvoorwaarden: de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2013, vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: en opgenomen in een akte op drieëntwintig april tweeduizend dertien voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor registergoederen op diezelfde dag in deel nummer Bieder: - een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning; - diegene die een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt; - Bieding: - het uitbrengen van een Bod op de Veiling; of - het doen van een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; - Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene Veilingvoorwaarden en de in onderhavige akte vast te stellen bijzondere

2 - 2 - veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of de Biedingen worden gecontroleerd, een en ander zoals ook blijkt uit de informatie op de Website; - Bijzondere Veilingvoorwaarden: de in onderhavige akte, door de Veilingnotaris vast te stellen voorwaarden, waaronder de Veiling zal plaatsvinden, in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing worden verklaard en de afwijkingen op de Algemene Veilingvoorwaarden worden gespecificeerd; - Bod: het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling doet, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning; - Eigenaar Enzovoort; - Gegadigde: degene die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is; - Geregistreerde: een Gegadigde die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft geregistreerd; - Gunning: - de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per dan wel per fax, verklaring van de Verkoper aan de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt; - de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt; - Hoogste Bieder: degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht; - Hypotheek Enzovoort; - Inzet: de eerste fase van de Veiling, waarin bij Opbod kan worden geboden; - Inzetsom: het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod; - Inzetter: degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan; - Koopovereenkomst:

3 - de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het Registergoed die tot stand komt door de Gunning; ofwel - de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; - Koopsom: - het Bod waarvoor door de Verkoper wordt gegund; ofwel - de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; - Koper: degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen; - Levering: de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van/tot het Registergoed; - Notariële Verklaring van Betaling: de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde, is ontvangen ofwel door de Verkoper kwijting wordt verleend voor de betaling van de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde; - Opbod: het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet; - Objectinformatie: de via de Website beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld; - Pandrecht: het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd; - Platformnotaris: de notaris die: - na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte elektronische omgeving, die voor de Geregistreerden en de Veilingnotaris toegankelijk is via de Website; - controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding; - Registergoed: Appartementsrecht-erfpacht: - 3 -

4 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH complexaanduiding 309 A, appartementsindex-11, omvattende: a. het zesduizend negenhonderd negenentachtig/een miljoenste (6.989/ e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het erfpachtrecht van twee percelen grond, eigendom van de gemeente Rotterdam ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AH nummer 306, groot achtenveertig are en negenendertig centiaren en nummer 307, groot vijf aren en tweeëntachtig centiaren, met de op die grond gestichte opstallen van een flatgebouw met toebehoren, gelegen te Rotterdam aan de Glashaven en de Scheepmakerskade; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste verdieping en de begane grond, met afzonderlijke berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Scheepmakerskade 126, 3011 VX Rotterdam, hierna tevens aangeduid als: "Appartementsrecht-erfpacht", en Appartementsrecht- blooteigendom: het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH complexaanduiding 309 A, appartementsindex-11, omvattende: a. het zesduizend negenhonderd negenentachtig/een miljoenste (6.989/ e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee percelen grond, gelegen te Rotterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AH nummer 306, groot achtenveertig are en negenendertig centiaren en nummer 307, groot vijf aren en tweeëntachtig centiaren, met de op die grond gestichte opstallen van een flatgebouw met toebehoren, gelegen te Rotterdam aan de Glashaven en de Scheepmakerskade; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste verdieping en de begane grond, met afzonderlijke berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Scheepmakerskade 126, 3011 VX Rotterdam, hierna tevens aangeduid als: "Appartementsrecht-blooteigendom", Appartementsrecht-erfpacht en Appartementsrecht-blooteigendom hierna tezamen aangeduid als: "Registergoed"; - Registratie: het conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden vooraf aan de Veiling vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige legitimatiebewijs; - Roerende Zaken: de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor de Hypotheek geldende regels te executeren; - Schuldenaar: - 4 -

5 - 5 - Enzovoort; - Schuldeiser: ING Bank N.V., voornoemd; - Termijn van Beraad: de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning; - Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur; - Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Roerende Zaken; - Veilinghuis: de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert; - Veilingnotaris: Mr. M.J.A. Laenen, notaris te Amsterdam, danwel haar waarnemer of associé; - Veilingperiode: de in onderhavige akte bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan uitbrengen; - Verkoper: Enzovoort; - Volmachtgever: degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden volgens zijn verklaring heeft geboden; - Website: de in de Algemene Veilingvoorwaarden genoemde en door het Veilinghuis beheerde elektronische omgeving, ontsloten per website door middel waarvan, met inachtneming van het Biedprotocol, Biedingen kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt geplaatst. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Veilingvoorwaarden. De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het Biedprotocol. Door het doen

6 - 6 - van een Bod verklaart Bieder dat hij elke bepaling van de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het Biedprotocol heeft begrepen en dat hij met elke bepaling akkoord gaat en instemt. Voorts wordt de Bieder casu quo Koper geacht kennis te hebben genomen van alle andere informatie, die beschikbaar is gesteld op ondermeer de Website met betrekking tot het Registergoed en de wijze van bieden, dat hij de informatie en de inhoud voldoende begrepen heeft en hiermee akkoord is gegaan. 6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Voorwaarden nog de volgende Bijzondere Voorwaarden, welke voor zover van Organisatie van de Veiling Artikel 2 lid 3. In afwijking van artikel 2 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende: Iedere Bieder, die een Bod uitbrengt, is gehouden aan zijn Bod. Indien een Bieder tijdens of na de veiling verklaart dat zijn Bod op een vergissing berust, is hij desondanks aan zijn Bod gehouden tenzij ING Bank N.V., voornoemd, inziet en erkent en vervolgens schriftelijk verklaart dat de Bieder niet aan het uitbrengen van zijn Bod kan worden gehouden (overduidelijke dwaling) dan wel de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest of een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis of arrest oordeelt dat de Bieder een zodanige vergissing heeft gemaakt dat hij niet aan zijn Bod kan worden gehouden. ING Bank N.V., voornoemd, is nimmer gehouden de hiervoor genoemde schriftelijke verklaring af te geven en behoeft haar motivering ter zake niet te delen met de Bieder. De Veilingnotaris heeft de bevoegdheid tijdens het biedproces een voor hem evident foute bieding ter stond te laten herstellen. Bieden is alleen mogelijk met inachtneming van het Biedprotocol. De Veiling. Artikel 4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de website https://www.bog-auctions.com. Aan artikel 4 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden wordt toegevoegd: De Veilingperiode vangt aan met de Inzet, welke begint op dertien november tweeduizend veertien, na elf uur (11.00 uur).

7 - 7 - Aansluitend aan de Inzet vindt de Afslag plaats. De optelling van het bedrag in de eerste fase (Inzet) en het bedrag in de tweede fase (Afslag) vormt de Koopsom. Voor het exacte tijdstip waarop het onderhavige Registergoed en de Roerende Zaken worden ingezet, wordt verwezen naar genoemde de Website. Biedingen dienen te worden uitgebracht via het Biedprotocol en kunnen met inachtneming van het bovenstaande onder meer worden uitgebracht in de veilingzaal op de locatie Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort. Inzetpremie. Artikel 7. De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom en wordt aan Koper in rekening gebracht. De Bieder die niet tijdens de Inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan, heeft geen recht op de Inzetpremie. Bieden voor een ander. Artikel 8. Een Bieder heeft, overeenkomstig het in lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk tien werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. Artikel Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 2. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende: a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand door de enkele acceptatie door Verkoper van een Bieding. b. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtshandeling bedoelde voorwaarden, waaronder de ontbindende voorwaarden dat: 1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt over een haar conveniërend taxatierapport ten

8 - 8 - aanzien van het Registergoed en/of de Roerende Zaken; 2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is voorgelegd aan de voorzieningenrechter; 3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden; 4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet; 5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper worden voldaan; 6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het Registergoed; 7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hem bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft voldaan; c. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder b.1, b.2, b.3, b.4 en b.5 wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld; d. Op de vervulling van de onder b.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits: - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per of faxbericht) is geschiedt; - dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris; - Veilingnotaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk vóór het tijdstip van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de

9 - 9 - Koopovereenkomst; en - Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt; e. Op de vervulling van de onder b.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits: - Veilingnotaris niet - nadat Koper bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd - binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen; - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per of faxbericht) is geschiedt; - dit beroep gericht is aan Koper. f. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter. g. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam. h. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht van toepassing. Belasting en Kosten. Artikel In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten: a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende vierduizend vijfhonderd euro ( 4.500,00); b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het Registergoed; c. de inzetpremie; d. kadastraal recht; e. kadastrale en overige recherchekosten; één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting. Voor een specificatie van de kosten, alsmede een opgave van de terzake het

10 Registergoed geheven zakelijke lasten, wordt verwezen naar de Website en/of naar 2. Terzake van de overdracht is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat terzake daarvan uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd is. Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen. 3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden aan Verkoper in rekening gebracht. Tijdstip van betaling. Artikel 11. In afwijking van artikel 11 lid 1.b. van de Algemene Veilingvoorwaarden dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten uiterlijk drie (3) weken na de Gunning te worden voldaan. In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende: Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten door Koper te worden betaald uiterlijk drie (3) weken nadat de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd. Waarborgsom. Artikel 13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1van de Algemene Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. Artikel aanschrijvingen: Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 2. publiekrechtelijke beperkingen: Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van het Registergoed de navolgende publiekrechtelijke beperking ingeschreven is in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie: Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming Ontleend aan: datum in werking

11 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam. 3. rechtsgedingen: Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed rechtsgedingen aanhangig zijn. 4. onteigening: Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening bekend. 5. milieu: Ten aanzien van milieu-informatie wordt verwezen naar het aan de akte gehechte "Omgeving in kaart" Rapport. Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. 6. bestemming: Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper desgewenst worden ingezien via de website 7. energie (EPA): Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; Koper wordt geacht hiermee in te stemmen. 8. bijzondere bepalingen: Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt verwezen naar: a. de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor Registergoederen, op één juli negentienhonderd vijfentachtig in register Hypotheken 4 deel 8706 nummer 63, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: Artikel 8. Wordende met betrekking tot het verkochte ten deze speciaal verwezen naar, aan de koper opgelegd en voor en namens de gemeente Rotterdam door

12 verkoper bij wijze van derdenbeding aangenomen, de bepalingen, voorkomende in: a. de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van onroerend goed van de gemeente Rotterdam, vastgesteld door de raad van die gemeente in zin vergadering van zes en twintig februari negentienhonderd een en tachtig en gewijzigd in zijn vergadering van negentien augustus negentienhonderd twee en tachtig, neergelegd in een akte, op vijf en twintig augustus negentienhonderd twee en tachtig verleden voor notaris Mr W.E. de Vin te Rotterdam, overgeschreven ten gemelde hypotheekkantore op zes en twintig augustus negentienhonderd twee en tachtig in deel 7560 nummer 1; en b. het bepaalde voorkomende in gemelde akte van conversie van de erfpachtsvoorwaarden, woordelijk luidende: Te dezen wordt nog speciaal verwezen naar alle van kracht blijvende, in voormelde akte van erpachtsuitgifte voorkomende, bepalingen en bedingen, woordelijk luidende - voorzover niet krachtens deze akte als vervallen aangeduid - als volgt: Artikel 1. (vervallen) Artikel 2. (vervallen) Artikel 3. (vervallen) Artikel 4. a. Het in erfpacht uitgegeven perceel mag slechts worden bebouwd en gebruikt overeenkomstig de op de bij deze akte behorende, door comparanten gewaarmerkte blokkaarten, RO-AH-76, bladen 1 en 2 aangegeven voorschriften betreffende de bestemming van het perceel, het aantal bouwlagen, de rooilijnen en doorsneden, met dien verstande, dat van voormelde blokkaarten alleen het groen omlijnde perceel op deze overeenkomst betrekking heeft, de erfpachter kan derhalve aan het overige daarop geprojecteerde geen rechten (doen) ontlenen; erfpachter mag ten hoogste tweehonderd zeven en zeventig vierkante meter vloeroppervlakte aanwenden en gebruiken als atelier en vierhonderd vijf en dertig vierkante meter vloeroppervlakte aanwenden en gebruiken voor bijzondere bestemmingen; b. de erfpachter is gehouden de op de gewaarmerkte blokkaarten met

13 een gele kleur aangegeven perceelgedeelten als openbare straat, zoals genoemd in artikel 1 ten eerste sub c van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Rotterdam in stand te houden en er voor zorg te dragen dat deze openbare straat te alle tijde publiekelijk toegankelijk is; c. de erfpachter is gehouden de sub b bedoeld openbare straat van verlichtingsarmaturen te voorzien en deze in goede staat te onderhouden, een en ander naar genoegen van burgemeester en wethouders; d. de verlichting van de sub b bedoelde openbare straat dient ontstoken te zijn ten minste een half uur voor zonsondergang tot eveneens ten minste een half uur voor zonsopgang; e. de erfpachter zal de sub b bedoelde openbare straat voor zijn rekening - naar genoegen van burgemeester en wethouders - onderhouden en schoonhouden; indien het onderhoud en schoonhouden naar het oordeel van burgemeester en wethouders op onvoldoende wijze wordt uitgevoerd, dan zal de gemeente voor rekening van de erfpachter het onderhoud en schoonhouden doen uitvoeren; f. (vervallen) g. de in erfpacht uitgegeven grond mag niet gebruikt worden voor het opslaan van motor- en andere brandstoffen anders dan aanwezig in de reservoirs van de auto's in de parkeerstraat als bedoeld in sub j; h. (vervallen) i. de begane-grondruimten die volgens de blokkaart RO-AH-76 een bijzondere bestemming hebben mogen uitsluitend worden gebruikt voor sociaal-culturele en medische doeleinden waaronder artsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, bibliotheek, creche, schooldoeleinden, wijkcentrum, alsmede voor een beperkte horecavestiging. j. de parkeerstraat gelegen onder de verhoogde woonstraat mag nu of later voor geen ander doel worden gebruikt dan voor het parkeren van auto's; k. dat ten behoeve van het Gemeente Energiebedrijf te Rotterdam in de op de terreinen gestichte bebouwingen transformatorruimten worden opgenomen, onder de voorwaarden dat: 1. die ruimten bereikbaar zijn vanaf de openbare weg op een met de

14 directeur van genoemd Energiebedrijf overeengekomen plaats(en) en geventileerd zijn, een en ander overeenkomstig door de voornoemde directeur te stellen voorwaarden; 2. de uitvoering van de ruimten met inbegrip van de ventilatiekanalen naar genoegen van de onder 1 genoemde directeur worden verricht; 3. het bouwkundig onderhoud van de ruimten met inbegrip van de ventilatiekanalen, dat voor rekening van de erfpachter is, naar genoegen van en in overleg met die directeur wordt uitgevoerd; 4. het onderhoud, dat de directeur noodzakelijk zal achten voor rekening van de erfpachter op eerste aanzegging van die directeur wordt uitgevoerd; 5. in die ruimte slechts door of vanwege genoemd Energiebedrijf aangebrachte leidingen aanwezig zijn, waaraan uitsluitend door dit bedrijf de eventuele voorkomende herstelwerkzaamheden worden verricht. Artikel 5. a. De huurders en gebruikers van de ateliers alsmede van de ruimten genoemd in artikel 4, lid i, in de te stichten / gestichte bebouwing behoeven in verband met het gestelde in lid b te allen tijde de voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders zullen steeds binnen dertig dagen, nadat door of namens de erfpachter een voordracht voor huur of gebruik van die ruimten is gedaan, hun beslissing ter zake mededelen. Indien na het verstrijken van bedoelde termijn van dertig dagen erfpachter geen beslissing terzake van hier bedoeld voorstel heeft ontvangen, wordt het college van burgemeester en wethouders geacht zich met bedoelde voordracht te verenigen. De overeenkomsten met huurders en gebruikers van die ruimten bestaande ten tijde van de uitgifte in erfpacht worden geacht door het college van burgemeester en wethouders te zijn goedgekeurd; b. de voorgedragen huurders casu quo gebruikers zullen zo nodig worden getoetst aan de bepalingen van het Besluit inzake een Sociaal Vestigingsbeleid, zoals opgenomen in het Gemeenteblad van Rotterdam van negentienhonderd vier en zeventig, nummer 20, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders; c. de erfpachter of zijn rechtsopvolgers zijn verplicht de door

15 burgemeester en wethouders voor de huurders casu quo gebruikers verplicht gestelde bepalingen, welke uit het onder lid b genoemde besluit mochten voortvloeien, in de met de huurders casu quo gebruikers te sluiten huurcontracten op te nemen en zorg te dragen voor de naleving ervan voorzover de erfpachter of zijn rechtsopvolgers door burgemeester en wethouders daartoe zijn verplicht; Artikel 6. a. Ten behoeve van de percelen, kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie AH, nummers 306 en 307 als heersende en ten laste van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie AH nummer 308, als lijdend erf, (op de blokkaarten met een rode kleur aangegeven alsmede op twee aan deze akte gehechte tekeningen met kruisarcering aangegeven), wordt gevestigd een erfdienstbaarheid van overbouwing, met dien verstande, dat de onderkant van de overbouwingen niet lager reikt dan twee meter en zestig centimeter boven straatpeil; b. de erfpachter gedoogt - in overleg met het Gemeente-Energiebedrijf, Gemeentewerken en Gemeentepolitie- dat ten behoeve van openbare voorzieningen ten aanzien van verlichting en verkeer, sleuven, doorgangen, ornamenten, apparaturen en verkeerstekens of aanduidingsborden blijvend worden aangebracht, onderhouden en vervangen aan de op de kavels 30 en 34 te overbouwen doorgang casu quo in de grond onder deze te overbouwen doorgang; c. indien de gemeente Rotterdam terzake van deze overbouwingen in de grond- of enige andere belasting mocht worden aangeslagen, worden de verschuldigde bedragen door de eigenaar van het heersende erf aan haar betaald. Artikel 7. De erfpachter is bevoegd de gestichte of te stichten bebouwing te splitsen in appartementsrechten overeenkomstig het bepaalde in de tiende titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek; (overig gedeelte vervallen) Artikel 8. (vervallen) Artikel 9. (aanhef vervallen)

16 Op of aan de opstallen, welke op de in erfpacht uitgegeven grond zijn gesticht, worden alleen aangebracht reclame, opschriften, aankondigingen, tekens en dergelijke betreffende de winkels en bedrijven, die in de opstallen zijn gevestigd; alle andere reclame enzovoorts ook die welke buiten de wil van de erfpachter mocht zijn aangebracht, zal onverwijld door hem naar genoegen van burgemeester en wethouders worden verwijderd. Artikel 10. (vervallen) Artikel 11. (vervallen) Artikel 12. (vervallen) Artikel 13. (vervallen) Artikel 14. (vervallen) Artikel 15. De gemeente Rotterdam betaalt aan de erfpachter de kosten welke zouden ontstaan voor normale straataanleg met de daarbij behorende voorzieningen, zoals openbare verlichting. Artikel 16. (vervallen) Artikel 17. Indien erfpachter de op de in erfpacht uitgegeven grond te stichten of gestichte premiekoopwoning nog niet heeft betrokken en het recht van erfpacht met de op de in erfpacht uitgegeven grond eventueel te stichten of gestichte premiekoopwoning, hierna te noemen het gekochte, geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden, behoeft hij hiervoor de voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders, die in het belang van een doelmatige verdeling van de woonruimte aan het verlenen van toestemming de voorwaarde kunnen verbinden, dat vervreemding uitsluitend is toegestaan aan een door of vanwege burgemeester en wethouders aan te wijzen gegadigde en dat de koopprijs niet hoger mag zijn dan het in totaal door de desbetreffende erfpachter aan stichtingskosten, financieringskosten en renteverlies voldane bedrag. Artikel 18.

17 Indien erfpachter, die de premiekoopwoning heeft bewoond, dan wel door een derde heeft doen bewonen, gedurende een termijn van tien jaar sedert de vestiging van het erfpachtsrecht op de grond wenst over te gaan tot vervreemding van het gekochte, behoeft hij daartoe voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders; hij dient daartoe van de voorgenomen vervreemding bij aangetekend schrijven aan burgemeester en wethouders kennis te geven onder vermelding van de gegadigde en van de door hem bedongen koopprijs. Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van een doelmatige verdeling van de woonruimte aan het verlenen van de toestemming de voorwaarde verbinden, dat de vervreemding uitsluitend zal mogen geschieden aan een door hen aan te wijzen gegadigde die voor burgemeester en wethouders in het belang van vorenbedoelde doelmatige verdeling van de woonruimte acceptabel is en dat de koopprijs niet hoger zal mogen zijn dan het totaal van de stichtingskosten voor de premie-koopwoning inclusief de voor verbeteringen en verbouwingen gemaakte kosten en de kosten verbonden aan de vestiging van het recht van erfpacht, een en ander vermeerderd met een zodanig percentage als ten tijde van de vervreemding het indexcijfer van de bouwkosten (woningbouw), vastgesteld door het Bureau Documentatie Bouwwezen te Rotterdam, blijkt te zijn gestegen ten opzichte van het laatst gepubliceerde cijfer voor de datum van uitgifte in erfpacht aan de desbetreffende erfpachter. De toerekening van voor verbetering en verbouwing gemaakte kosten is ter beoordeling van burgemeester en wethouders; de erfpachter is gehouden burgemeester en wethouders op aanvrage alle daartoe benodigde gegevens en bescheiden te verstrekken; Burgemeester en wethouders zullen over het verzoek om toestemming beslissen uiterlijk zes weken na ontvangst van het voormeld aangetekend schrijven, respectievelijk indien zij een nadere toelichting of nadere gegevens hebben gevraagd, binnen één maand na ontvangst van deze gegevens. Zij zullen de verzoeker bij aangetekend schrijven van hun beslissing op de hoogte stellen. Bij gebreke van tijdelijke kennisgeving door burgemeester en wethouders wordt de toestemming geacht te zijn verleend. Artikel 19. Indien een erfpachter van een premiekoopwoning binnen een termijn van tien jaren sedert de vestiging van het recht van erfpacht wenst over

18 te gaan tot verhuur van de premiekoopwoning, behoeft hij daartoe de voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders. Hij dient daartoe van de voorgenomen verhuur bij aangetekend schrijven kennis te geven aan burgemeester en wethouders onder opgave van de gegadigde-huurder en van de bedongen huurprijs. Burgemeester en wethouders kunnen aan het verlenen der toestemming de voorwaarde verbinden, dat de verhuur uitsluitend zal mogen geschieden aan een door hen aan te wijzen gegadigde, die voor burgemeester en wethouders in het belang van een doelmatige verdeling van woonruimte acceptabel is en dat de huurprijs in overeenstemming is met de huurprijzen van in de naaste omgeving gelegen, vergelijkbare, ongemeubileerde woningen. Burgemeester en wethouders zullen omtrent het verzoek beslissen en de verzoeker hiervan op de hoogte stellen binnen zes weken na ontvangst van vorenbedoelde kennisgeving, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend. Artikel 20. Bij overtreding of niet-nakoming van het in de artikelen 17, 18 en 19 bepaalde zal de overtredende partij ten behoeve van de gemeente Rotterdam als bij voorbaat vastgestelde schadeloosstelling een onmiddellijke zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van honderd duizend gulden een en ander vermeerderd met een zodanig percentage als ten tijde van de vervreemding casu quo verhuur het indexcijfer van de bouwkosten (woningbouw), vastgesteld door het Bureau Documentatie Bouwwezen te Rotterdam, blijkt te zijn gestegen ten opzichte van het laatst gepubliceerde cijfer voor de datum van de vestiging van het recht van erfpacht ten behoeve van de desbetreffende erfpachter. Artikel 21. Ingeval van vervreemding binnen tien jaren na de datum van notariële overdracht aan de eerste erfpachter dienen de bepalingen, omschreven in de artikelen 17, 18, 19 en 20 en dit artikel bij iedere vervreemding aan nieuwe verkrijgers te worden opgelegd en uitdrukkelijk op hen van toepassing te worden verklaard, zulks onder verbeurte door de vervreemder van een gelijke boete ten behoeve van de gemeente Rotterdam, als hiervoor in artikel 20 omschreven. Onder vervreemding wordt mede begrepen het vestigen van een zakelijk genotsrecht. Artikel 22.

19 Het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 20 vindt geen toepassing in geval van executoriale verkoop of verkoop door een hypotheekhouder krachtens het bepaalde in artikel 1223 Burgerlijk Wetboek. Artikel 23. a. Na een verkoop als bedoeld in artikel 22 blijven de bepalingen, omschreven in de artikelen 17 tot en met 21 van toepassing en dienen bij iedere volgende vervreemding aan de nieuwe verkrijgers te worden opgelegd en uitdrukkelijk op hen van toepassing te worden verklaard, zulks onder verbeurte door de vervreemder van een gelijke boete ten behoeve van de gemeente Rotterdam, als hiervoor in artikel 20 omschreven. Onder vervreemding wordt mede begrepen het vestigen van een zakelijk genotsrecht; b. Ingeval van vervreemding na een in artikel 22 bedoelde verkoop zal als basis voor de koopprijs zoals genoemd in artikel 18, dienen de koopprijs die bij de in artikel 22 bedoelde verkoop is betaald, vermeerderd met de nadien eventueel voor verbeteringen gemaakte kosten en de kosten verbonden aan de overdracht van het erfpachtsrecht, een en ander vermeerderd met een zodanig percentage als ten tijde van de vervreemding het indexcijfer van de bouwkosten (woningbouw), vastgesteld door het Bureau Documentatie Bouwwezen te Rotterdam blijkt te zijn gestegen ten opzichte van het laatst gepubliceerde cijfer voor de datum van overdracht, krachtens de in artikel 22 bedoelde verkoop. Voor de toerekening van de kosten geldt voorts het bepaalde in artikel 18. Artikel 24. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 zullen ook de in de artikelen 4 en 5 voor de erfpachter gestelde voorwaarden op alle volgende verkrijgers van het erfpachtsrecht toepasselijk zijn; bij elke verdere overdracht van het erpachtsrecht moeten in elke akte van overdracht de in de artikelen 4 en 5 gestelde voorwaarden aan de verkrijger worden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard, een en ander op straffe van een boete van honderd duizend gulden (ƒ ,--) door de overdragende partij, die dit verzuimt, en ingeval meer personen als overdragende partij optreden, door hen, als hoofdelijke debiteuren, verschuldigd ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en

20 wethouders, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist; deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat die overdragende partij tenminste één maand tevoren per aangetekende brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indien het verzuim in die tijd naar genoegen van burgemeester en wethouders is opgeheven; ook de in artikel 24 gestelde voorwaarde zal op straffe van eenzelfde boete van honderd duizend gulden (ƒ ,- -) ten bate van de gemeentekas, bij de toepassing waarvan eveneens het zoëven bepaalde zal gelden, in elke latere akte van overdracht van het erfpachtsrecht aan de verkrijger worden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard. Artikel 25. Waar in de artikelen 17 en 18 is vermeld vervreemden en vervreemding moet daaronder ook worden verstaan het vestigen van een zakelijk genotsrecht. Artikel 26. Mocht de raad van de gemeente Rotterdam een Rotterdams antispeculatiebeding vaststellen, dat voor de erfpachter gunstiger is dan het beding, zoals opgenomen in de artikelen 17 tot en met 23, juncto 25, zal dat Rotterdams beding in de plaats komen van het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 23 juncto 25. en voorts: a. voorzover de in deze akte geconstateerde wijziging van erfpachtsvoorwaarden niet het door partijen beoogde zaaksgevolg mocht hebben, verbinden partijen zich niettemin tot de volledige nakoming van het in deze akte bepaalde; b. indien de gemeente te eniger tijd voornemens is om middels een nader op te maken akte evenbedoeld zaakgevolg te constateren, verbindt erfpachter zich reeds nu voor alsdan jegens de gemeente om aan die alsdan op te maken akte mede te werken, mits alle daarmede verband houdende kosten voor rekening van de gemeente zullen komen; c. ingeval van vervreemding van het in het onderhavige appartementsrecht begrepen onverdeeld aandeel in het erfpachtsrecht dient het in deze zin sub a en b bepaalde voorzoveel nodig bij iedere vervreemding aan nieuwe verkrijgers te worden opgelegd en uitdrukkelijk op hen van toepassing te worden verklaard, en ten behoeve van de gemeente te worden bedongen en

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie