VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)"

Transcriptie

1 - 1 - MLA\THO\ \ VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper; - Afmijnbedrag: het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd; - Afmijning: het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag; - Afslag: de tweede fase van de Veiling, waarin kan worden afgemijnd; - Algemene Veilingvoorwaarden: de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2013, vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: en opgenomen in een akte op drieëntwintig april tweeduizend dertien voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor registergoederen op diezelfde dag in deel nummer Bieder: - een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning; - diegene die een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt; - Bieding: - het uitbrengen van een Bod op de Veiling; of - het doen van een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; - Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene Veilingvoorwaarden en de in onderhavige akte vast te stellen bijzondere

2 - 2 - veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of de Biedingen worden gecontroleerd, een en ander zoals ook blijkt uit de informatie op de Website; - Bijzondere Veilingvoorwaarden: de in onderhavige akte, door de Veilingnotaris vast te stellen voorwaarden, waaronder de Veiling zal plaatsvinden, in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing worden verklaard en de afwijkingen op de Algemene Veilingvoorwaarden worden gespecificeerd; - Bod: het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling doet, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning; - Eigenaar Enzovoort; - Gegadigde: degene die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is; - Geregistreerde: een Gegadigde die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft geregistreerd; - Gunning: - de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per dan wel per fax, verklaring van de Verkoper aan de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt; - de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt; - Hoogste Bieder: degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht; - Hypotheek Enzovoort; - Inzet: de eerste fase van de Veiling, waarin bij Opbod kan worden geboden; - Inzetsom: het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod; - Inzetter: degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan; - Koopovereenkomst:

3 - de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het Registergoed die tot stand komt door de Gunning; ofwel - de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; - Koopsom: - het Bod waarvoor door de Verkoper wordt gegund; ofwel - de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; - Koper: degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen; - Levering: de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van/tot het Registergoed; - Notariële Verklaring van Betaling: de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde, is ontvangen ofwel door de Verkoper kwijting wordt verleend voor de betaling van de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde; - Opbod: het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet; - Objectinformatie: de via de Website beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld; - Pandrecht: het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd; - Platformnotaris: de notaris die: - na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte elektronische omgeving, die voor de Geregistreerden en de Veilingnotaris toegankelijk is via de Website; - controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding; - Registergoed: Appartementsrecht-erfpacht: - 3 -

4 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH complexaanduiding 309 A, appartementsindex-11, omvattende: a. het zesduizend negenhonderd negenentachtig/een miljoenste (6.989/ e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het erfpachtrecht van twee percelen grond, eigendom van de gemeente Rotterdam ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AH nummer 306, groot achtenveertig are en negenendertig centiaren en nummer 307, groot vijf aren en tweeëntachtig centiaren, met de op die grond gestichte opstallen van een flatgebouw met toebehoren, gelegen te Rotterdam aan de Glashaven en de Scheepmakerskade; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste verdieping en de begane grond, met afzonderlijke berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Scheepmakerskade 126, 3011 VX Rotterdam, hierna tevens aangeduid als: "Appartementsrecht-erfpacht", en Appartementsrecht- blooteigendom: het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH complexaanduiding 309 A, appartementsindex-11, omvattende: a. het zesduizend negenhonderd negenentachtig/een miljoenste (6.989/ e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee percelen grond, gelegen te Rotterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AH nummer 306, groot achtenveertig are en negenendertig centiaren en nummer 307, groot vijf aren en tweeëntachtig centiaren, met de op die grond gestichte opstallen van een flatgebouw met toebehoren, gelegen te Rotterdam aan de Glashaven en de Scheepmakerskade; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste verdieping en de begane grond, met afzonderlijke berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Scheepmakerskade 126, 3011 VX Rotterdam, hierna tevens aangeduid als: "Appartementsrecht-blooteigendom", Appartementsrecht-erfpacht en Appartementsrecht-blooteigendom hierna tezamen aangeduid als: "Registergoed"; - Registratie: het conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden vooraf aan de Veiling vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige legitimatiebewijs; - Roerende Zaken: de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor de Hypotheek geldende regels te executeren; - Schuldenaar: - 4 -

5 - 5 - Enzovoort; - Schuldeiser: ING Bank N.V., voornoemd; - Termijn van Beraad: de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning; - Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur; - Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Roerende Zaken; - Veilinghuis: de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert; - Veilingnotaris: Mr. M.J.A. Laenen, notaris te Amsterdam, danwel haar waarnemer of associé; - Veilingperiode: de in onderhavige akte bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan uitbrengen; - Verkoper: Enzovoort; - Volmachtgever: degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden volgens zijn verklaring heeft geboden; - Website: de in de Algemene Veilingvoorwaarden genoemde en door het Veilinghuis beheerde elektronische omgeving, ontsloten per website door middel waarvan, met inachtneming van het Biedprotocol, Biedingen kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt geplaatst. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Veilingvoorwaarden. De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het Biedprotocol. Door het doen

6 - 6 - van een Bod verklaart Bieder dat hij elke bepaling van de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het Biedprotocol heeft begrepen en dat hij met elke bepaling akkoord gaat en instemt. Voorts wordt de Bieder casu quo Koper geacht kennis te hebben genomen van alle andere informatie, die beschikbaar is gesteld op ondermeer de Website met betrekking tot het Registergoed en de wijze van bieden, dat hij de informatie en de inhoud voldoende begrepen heeft en hiermee akkoord is gegaan. 6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Voorwaarden nog de volgende Bijzondere Voorwaarden, welke voor zover van Organisatie van de Veiling Artikel 2 lid 3. In afwijking van artikel 2 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende: Iedere Bieder, die een Bod uitbrengt, is gehouden aan zijn Bod. Indien een Bieder tijdens of na de veiling verklaart dat zijn Bod op een vergissing berust, is hij desondanks aan zijn Bod gehouden tenzij ING Bank N.V., voornoemd, inziet en erkent en vervolgens schriftelijk verklaart dat de Bieder niet aan het uitbrengen van zijn Bod kan worden gehouden (overduidelijke dwaling) dan wel de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest of een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis of arrest oordeelt dat de Bieder een zodanige vergissing heeft gemaakt dat hij niet aan zijn Bod kan worden gehouden. ING Bank N.V., voornoemd, is nimmer gehouden de hiervoor genoemde schriftelijke verklaring af te geven en behoeft haar motivering ter zake niet te delen met de Bieder. De Veilingnotaris heeft de bevoegdheid tijdens het biedproces een voor hem evident foute bieding ter stond te laten herstellen. Bieden is alleen mogelijk met inachtneming van het Biedprotocol. De Veiling. Artikel 4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de website Aan artikel 4 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden wordt toegevoegd: De Veilingperiode vangt aan met de Inzet, welke begint op dertien november tweeduizend veertien, na elf uur (11.00 uur).

7 - 7 - Aansluitend aan de Inzet vindt de Afslag plaats. De optelling van het bedrag in de eerste fase (Inzet) en het bedrag in de tweede fase (Afslag) vormt de Koopsom. Voor het exacte tijdstip waarop het onderhavige Registergoed en de Roerende Zaken worden ingezet, wordt verwezen naar genoemde de Website. Biedingen dienen te worden uitgebracht via het Biedprotocol en kunnen met inachtneming van het bovenstaande onder meer worden uitgebracht in de veilingzaal op de locatie Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort. Inzetpremie. Artikel 7. De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom en wordt aan Koper in rekening gebracht. De Bieder die niet tijdens de Inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan, heeft geen recht op de Inzetpremie. Bieden voor een ander. Artikel 8. Een Bieder heeft, overeenkomstig het in lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk tien werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. Artikel Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 2. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende: a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand door de enkele acceptatie door Verkoper van een Bieding. b. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtshandeling bedoelde voorwaarden, waaronder de ontbindende voorwaarden dat: 1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt over een haar conveniërend taxatierapport ten

8 - 8 - aanzien van het Registergoed en/of de Roerende Zaken; 2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is voorgelegd aan de voorzieningenrechter; 3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden; 4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet; 5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper worden voldaan; 6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het Registergoed; 7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hem bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft voldaan; c. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder b.1, b.2, b.3, b.4 en b.5 wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld; d. Op de vervulling van de onder b.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits: - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per of faxbericht) is geschiedt; - dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris; - Veilingnotaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk vóór het tijdstip van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de

9 - 9 - Koopovereenkomst; en - Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt; e. Op de vervulling van de onder b.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits: - Veilingnotaris niet - nadat Koper bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd - binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen; - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per of faxbericht) is geschiedt; - dit beroep gericht is aan Koper. f. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter. g. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam. h. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht van toepassing. Belasting en Kosten. Artikel In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten: a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende vierduizend vijfhonderd euro ( 4.500,00); b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het Registergoed; c. de inzetpremie; d. kadastraal recht; e. kadastrale en overige recherchekosten; één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting. Voor een specificatie van de kosten, alsmede een opgave van de terzake het

10 Registergoed geheven zakelijke lasten, wordt verwezen naar de Website en/of naar 2. Terzake van de overdracht is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat terzake daarvan uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd is. Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen. 3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden aan Verkoper in rekening gebracht. Tijdstip van betaling. Artikel 11. In afwijking van artikel 11 lid 1.b. van de Algemene Veilingvoorwaarden dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten uiterlijk drie (3) weken na de Gunning te worden voldaan. In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende: Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten door Koper te worden betaald uiterlijk drie (3) weken nadat de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd. Waarborgsom. Artikel 13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1van de Algemene Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. Artikel aanschrijvingen: Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 2. publiekrechtelijke beperkingen: Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van het Registergoed de navolgende publiekrechtelijke beperking ingeschreven is in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie: Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming Ontleend aan: datum in werking

11 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam. 3. rechtsgedingen: Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed rechtsgedingen aanhangig zijn. 4. onteigening: Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening bekend. 5. milieu: Ten aanzien van milieu-informatie wordt verwezen naar het aan de akte gehechte "Omgeving in kaart" Rapport. Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. 6. bestemming: Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper desgewenst worden ingezien via de website 7. energie (EPA): Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; Koper wordt geacht hiermee in te stemmen. 8. bijzondere bepalingen: Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt verwezen naar: a. de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor Registergoederen, op één juli negentienhonderd vijfentachtig in register Hypotheken 4 deel 8706 nummer 63, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: Artikel 8. Wordende met betrekking tot het verkochte ten deze speciaal verwezen naar, aan de koper opgelegd en voor en namens de gemeente Rotterdam door

12 verkoper bij wijze van derdenbeding aangenomen, de bepalingen, voorkomende in: a. de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van onroerend goed van de gemeente Rotterdam, vastgesteld door de raad van die gemeente in zin vergadering van zes en twintig februari negentienhonderd een en tachtig en gewijzigd in zijn vergadering van negentien augustus negentienhonderd twee en tachtig, neergelegd in een akte, op vijf en twintig augustus negentienhonderd twee en tachtig verleden voor notaris Mr W.E. de Vin te Rotterdam, overgeschreven ten gemelde hypotheekkantore op zes en twintig augustus negentienhonderd twee en tachtig in deel 7560 nummer 1; en b. het bepaalde voorkomende in gemelde akte van conversie van de erfpachtsvoorwaarden, woordelijk luidende: Te dezen wordt nog speciaal verwezen naar alle van kracht blijvende, in voormelde akte van erpachtsuitgifte voorkomende, bepalingen en bedingen, woordelijk luidende - voorzover niet krachtens deze akte als vervallen aangeduid - als volgt: Artikel 1. (vervallen) Artikel 2. (vervallen) Artikel 3. (vervallen) Artikel 4. a. Het in erfpacht uitgegeven perceel mag slechts worden bebouwd en gebruikt overeenkomstig de op de bij deze akte behorende, door comparanten gewaarmerkte blokkaarten, RO-AH-76, bladen 1 en 2 aangegeven voorschriften betreffende de bestemming van het perceel, het aantal bouwlagen, de rooilijnen en doorsneden, met dien verstande, dat van voormelde blokkaarten alleen het groen omlijnde perceel op deze overeenkomst betrekking heeft, de erfpachter kan derhalve aan het overige daarop geprojecteerde geen rechten (doen) ontlenen; erfpachter mag ten hoogste tweehonderd zeven en zeventig vierkante meter vloeroppervlakte aanwenden en gebruiken als atelier en vierhonderd vijf en dertig vierkante meter vloeroppervlakte aanwenden en gebruiken voor bijzondere bestemmingen; b. de erfpachter is gehouden de op de gewaarmerkte blokkaarten met

13 een gele kleur aangegeven perceelgedeelten als openbare straat, zoals genoemd in artikel 1 ten eerste sub c van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Rotterdam in stand te houden en er voor zorg te dragen dat deze openbare straat te alle tijde publiekelijk toegankelijk is; c. de erfpachter is gehouden de sub b bedoeld openbare straat van verlichtingsarmaturen te voorzien en deze in goede staat te onderhouden, een en ander naar genoegen van burgemeester en wethouders; d. de verlichting van de sub b bedoelde openbare straat dient ontstoken te zijn ten minste een half uur voor zonsondergang tot eveneens ten minste een half uur voor zonsopgang; e. de erfpachter zal de sub b bedoelde openbare straat voor zijn rekening - naar genoegen van burgemeester en wethouders - onderhouden en schoonhouden; indien het onderhoud en schoonhouden naar het oordeel van burgemeester en wethouders op onvoldoende wijze wordt uitgevoerd, dan zal de gemeente voor rekening van de erfpachter het onderhoud en schoonhouden doen uitvoeren; f. (vervallen) g. de in erfpacht uitgegeven grond mag niet gebruikt worden voor het opslaan van motor- en andere brandstoffen anders dan aanwezig in de reservoirs van de auto's in de parkeerstraat als bedoeld in sub j; h. (vervallen) i. de begane-grondruimten die volgens de blokkaart RO-AH-76 een bijzondere bestemming hebben mogen uitsluitend worden gebruikt voor sociaal-culturele en medische doeleinden waaronder artsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, bibliotheek, creche, schooldoeleinden, wijkcentrum, alsmede voor een beperkte horecavestiging. j. de parkeerstraat gelegen onder de verhoogde woonstraat mag nu of later voor geen ander doel worden gebruikt dan voor het parkeren van auto's; k. dat ten behoeve van het Gemeente Energiebedrijf te Rotterdam in de op de terreinen gestichte bebouwingen transformatorruimten worden opgenomen, onder de voorwaarden dat: 1. die ruimten bereikbaar zijn vanaf de openbare weg op een met de

14 directeur van genoemd Energiebedrijf overeengekomen plaats(en) en geventileerd zijn, een en ander overeenkomstig door de voornoemde directeur te stellen voorwaarden; 2. de uitvoering van de ruimten met inbegrip van de ventilatiekanalen naar genoegen van de onder 1 genoemde directeur worden verricht; 3. het bouwkundig onderhoud van de ruimten met inbegrip van de ventilatiekanalen, dat voor rekening van de erfpachter is, naar genoegen van en in overleg met die directeur wordt uitgevoerd; 4. het onderhoud, dat de directeur noodzakelijk zal achten voor rekening van de erfpachter op eerste aanzegging van die directeur wordt uitgevoerd; 5. in die ruimte slechts door of vanwege genoemd Energiebedrijf aangebrachte leidingen aanwezig zijn, waaraan uitsluitend door dit bedrijf de eventuele voorkomende herstelwerkzaamheden worden verricht. Artikel 5. a. De huurders en gebruikers van de ateliers alsmede van de ruimten genoemd in artikel 4, lid i, in de te stichten / gestichte bebouwing behoeven in verband met het gestelde in lid b te allen tijde de voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders zullen steeds binnen dertig dagen, nadat door of namens de erfpachter een voordracht voor huur of gebruik van die ruimten is gedaan, hun beslissing ter zake mededelen. Indien na het verstrijken van bedoelde termijn van dertig dagen erfpachter geen beslissing terzake van hier bedoeld voorstel heeft ontvangen, wordt het college van burgemeester en wethouders geacht zich met bedoelde voordracht te verenigen. De overeenkomsten met huurders en gebruikers van die ruimten bestaande ten tijde van de uitgifte in erfpacht worden geacht door het college van burgemeester en wethouders te zijn goedgekeurd; b. de voorgedragen huurders casu quo gebruikers zullen zo nodig worden getoetst aan de bepalingen van het Besluit inzake een Sociaal Vestigingsbeleid, zoals opgenomen in het Gemeenteblad van Rotterdam van negentienhonderd vier en zeventig, nummer 20, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders; c. de erfpachter of zijn rechtsopvolgers zijn verplicht de door

15 burgemeester en wethouders voor de huurders casu quo gebruikers verplicht gestelde bepalingen, welke uit het onder lid b genoemde besluit mochten voortvloeien, in de met de huurders casu quo gebruikers te sluiten huurcontracten op te nemen en zorg te dragen voor de naleving ervan voorzover de erfpachter of zijn rechtsopvolgers door burgemeester en wethouders daartoe zijn verplicht; Artikel 6. a. Ten behoeve van de percelen, kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie AH, nummers 306 en 307 als heersende en ten laste van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie AH nummer 308, als lijdend erf, (op de blokkaarten met een rode kleur aangegeven alsmede op twee aan deze akte gehechte tekeningen met kruisarcering aangegeven), wordt gevestigd een erfdienstbaarheid van overbouwing, met dien verstande, dat de onderkant van de overbouwingen niet lager reikt dan twee meter en zestig centimeter boven straatpeil; b. de erfpachter gedoogt - in overleg met het Gemeente-Energiebedrijf, Gemeentewerken en Gemeentepolitie- dat ten behoeve van openbare voorzieningen ten aanzien van verlichting en verkeer, sleuven, doorgangen, ornamenten, apparaturen en verkeerstekens of aanduidingsborden blijvend worden aangebracht, onderhouden en vervangen aan de op de kavels 30 en 34 te overbouwen doorgang casu quo in de grond onder deze te overbouwen doorgang; c. indien de gemeente Rotterdam terzake van deze overbouwingen in de grond- of enige andere belasting mocht worden aangeslagen, worden de verschuldigde bedragen door de eigenaar van het heersende erf aan haar betaald. Artikel 7. De erfpachter is bevoegd de gestichte of te stichten bebouwing te splitsen in appartementsrechten overeenkomstig het bepaalde in de tiende titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek; (overig gedeelte vervallen) Artikel 8. (vervallen) Artikel 9. (aanhef vervallen)

16 Op of aan de opstallen, welke op de in erfpacht uitgegeven grond zijn gesticht, worden alleen aangebracht reclame, opschriften, aankondigingen, tekens en dergelijke betreffende de winkels en bedrijven, die in de opstallen zijn gevestigd; alle andere reclame enzovoorts ook die welke buiten de wil van de erfpachter mocht zijn aangebracht, zal onverwijld door hem naar genoegen van burgemeester en wethouders worden verwijderd. Artikel 10. (vervallen) Artikel 11. (vervallen) Artikel 12. (vervallen) Artikel 13. (vervallen) Artikel 14. (vervallen) Artikel 15. De gemeente Rotterdam betaalt aan de erfpachter de kosten welke zouden ontstaan voor normale straataanleg met de daarbij behorende voorzieningen, zoals openbare verlichting. Artikel 16. (vervallen) Artikel 17. Indien erfpachter de op de in erfpacht uitgegeven grond te stichten of gestichte premiekoopwoning nog niet heeft betrokken en het recht van erfpacht met de op de in erfpacht uitgegeven grond eventueel te stichten of gestichte premiekoopwoning, hierna te noemen het gekochte, geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden, behoeft hij hiervoor de voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders, die in het belang van een doelmatige verdeling van de woonruimte aan het verlenen van toestemming de voorwaarde kunnen verbinden, dat vervreemding uitsluitend is toegestaan aan een door of vanwege burgemeester en wethouders aan te wijzen gegadigde en dat de koopprijs niet hoger mag zijn dan het in totaal door de desbetreffende erfpachter aan stichtingskosten, financieringskosten en renteverlies voldane bedrag. Artikel 18.

17 Indien erfpachter, die de premiekoopwoning heeft bewoond, dan wel door een derde heeft doen bewonen, gedurende een termijn van tien jaar sedert de vestiging van het erfpachtsrecht op de grond wenst over te gaan tot vervreemding van het gekochte, behoeft hij daartoe voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders; hij dient daartoe van de voorgenomen vervreemding bij aangetekend schrijven aan burgemeester en wethouders kennis te geven onder vermelding van de gegadigde en van de door hem bedongen koopprijs. Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van een doelmatige verdeling van de woonruimte aan het verlenen van de toestemming de voorwaarde verbinden, dat de vervreemding uitsluitend zal mogen geschieden aan een door hen aan te wijzen gegadigde die voor burgemeester en wethouders in het belang van vorenbedoelde doelmatige verdeling van de woonruimte acceptabel is en dat de koopprijs niet hoger zal mogen zijn dan het totaal van de stichtingskosten voor de premie-koopwoning inclusief de voor verbeteringen en verbouwingen gemaakte kosten en de kosten verbonden aan de vestiging van het recht van erfpacht, een en ander vermeerderd met een zodanig percentage als ten tijde van de vervreemding het indexcijfer van de bouwkosten (woningbouw), vastgesteld door het Bureau Documentatie Bouwwezen te Rotterdam, blijkt te zijn gestegen ten opzichte van het laatst gepubliceerde cijfer voor de datum van uitgifte in erfpacht aan de desbetreffende erfpachter. De toerekening van voor verbetering en verbouwing gemaakte kosten is ter beoordeling van burgemeester en wethouders; de erfpachter is gehouden burgemeester en wethouders op aanvrage alle daartoe benodigde gegevens en bescheiden te verstrekken; Burgemeester en wethouders zullen over het verzoek om toestemming beslissen uiterlijk zes weken na ontvangst van het voormeld aangetekend schrijven, respectievelijk indien zij een nadere toelichting of nadere gegevens hebben gevraagd, binnen één maand na ontvangst van deze gegevens. Zij zullen de verzoeker bij aangetekend schrijven van hun beslissing op de hoogte stellen. Bij gebreke van tijdelijke kennisgeving door burgemeester en wethouders wordt de toestemming geacht te zijn verleend. Artikel 19. Indien een erfpachter van een premiekoopwoning binnen een termijn van tien jaren sedert de vestiging van het recht van erfpacht wenst over

18 te gaan tot verhuur van de premiekoopwoning, behoeft hij daartoe de voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders. Hij dient daartoe van de voorgenomen verhuur bij aangetekend schrijven kennis te geven aan burgemeester en wethouders onder opgave van de gegadigde-huurder en van de bedongen huurprijs. Burgemeester en wethouders kunnen aan het verlenen der toestemming de voorwaarde verbinden, dat de verhuur uitsluitend zal mogen geschieden aan een door hen aan te wijzen gegadigde, die voor burgemeester en wethouders in het belang van een doelmatige verdeling van woonruimte acceptabel is en dat de huurprijs in overeenstemming is met de huurprijzen van in de naaste omgeving gelegen, vergelijkbare, ongemeubileerde woningen. Burgemeester en wethouders zullen omtrent het verzoek beslissen en de verzoeker hiervan op de hoogte stellen binnen zes weken na ontvangst van vorenbedoelde kennisgeving, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend. Artikel 20. Bij overtreding of niet-nakoming van het in de artikelen 17, 18 en 19 bepaalde zal de overtredende partij ten behoeve van de gemeente Rotterdam als bij voorbaat vastgestelde schadeloosstelling een onmiddellijke zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van honderd duizend gulden een en ander vermeerderd met een zodanig percentage als ten tijde van de vervreemding casu quo verhuur het indexcijfer van de bouwkosten (woningbouw), vastgesteld door het Bureau Documentatie Bouwwezen te Rotterdam, blijkt te zijn gestegen ten opzichte van het laatst gepubliceerde cijfer voor de datum van de vestiging van het recht van erfpacht ten behoeve van de desbetreffende erfpachter. Artikel 21. Ingeval van vervreemding binnen tien jaren na de datum van notariële overdracht aan de eerste erfpachter dienen de bepalingen, omschreven in de artikelen 17, 18, 19 en 20 en dit artikel bij iedere vervreemding aan nieuwe verkrijgers te worden opgelegd en uitdrukkelijk op hen van toepassing te worden verklaard, zulks onder verbeurte door de vervreemder van een gelijke boete ten behoeve van de gemeente Rotterdam, als hiervoor in artikel 20 omschreven. Onder vervreemding wordt mede begrepen het vestigen van een zakelijk genotsrecht. Artikel 22.

19 Het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 20 vindt geen toepassing in geval van executoriale verkoop of verkoop door een hypotheekhouder krachtens het bepaalde in artikel 1223 Burgerlijk Wetboek. Artikel 23. a. Na een verkoop als bedoeld in artikel 22 blijven de bepalingen, omschreven in de artikelen 17 tot en met 21 van toepassing en dienen bij iedere volgende vervreemding aan de nieuwe verkrijgers te worden opgelegd en uitdrukkelijk op hen van toepassing te worden verklaard, zulks onder verbeurte door de vervreemder van een gelijke boete ten behoeve van de gemeente Rotterdam, als hiervoor in artikel 20 omschreven. Onder vervreemding wordt mede begrepen het vestigen van een zakelijk genotsrecht; b. Ingeval van vervreemding na een in artikel 22 bedoelde verkoop zal als basis voor de koopprijs zoals genoemd in artikel 18, dienen de koopprijs die bij de in artikel 22 bedoelde verkoop is betaald, vermeerderd met de nadien eventueel voor verbeteringen gemaakte kosten en de kosten verbonden aan de overdracht van het erfpachtsrecht, een en ander vermeerderd met een zodanig percentage als ten tijde van de vervreemding het indexcijfer van de bouwkosten (woningbouw), vastgesteld door het Bureau Documentatie Bouwwezen te Rotterdam blijkt te zijn gestegen ten opzichte van het laatst gepubliceerde cijfer voor de datum van overdracht, krachtens de in artikel 22 bedoelde verkoop. Voor de toerekening van de kosten geldt voorts het bepaalde in artikel 18. Artikel 24. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 zullen ook de in de artikelen 4 en 5 voor de erfpachter gestelde voorwaarden op alle volgende verkrijgers van het erfpachtsrecht toepasselijk zijn; bij elke verdere overdracht van het erpachtsrecht moeten in elke akte van overdracht de in de artikelen 4 en 5 gestelde voorwaarden aan de verkrijger worden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard, een en ander op straffe van een boete van honderd duizend gulden (ƒ ,--) door de overdragende partij, die dit verzuimt, en ingeval meer personen als overdragende partij optreden, door hen, als hoofdelijke debiteuren, verschuldigd ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en

20 wethouders, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist; deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat die overdragende partij tenminste één maand tevoren per aangetekende brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indien het verzuim in die tijd naar genoegen van burgemeester en wethouders is opgeheven; ook de in artikel 24 gestelde voorwaarde zal op straffe van eenzelfde boete van honderd duizend gulden (ƒ ,- -) ten bate van de gemeentekas, bij de toepassing waarvan eveneens het zoëven bepaalde zal gelden, in elke latere akte van overdracht van het erfpachtsrecht aan de verkrijger worden opgelegd en voor deze verbindend worden verklaard. Artikel 25. Waar in de artikelen 17 en 18 is vermeld vervreemden en vervreemding moet daaronder ook worden verstaan het vestigen van een zakelijk genotsrecht. Artikel 26. Mocht de raad van de gemeente Rotterdam een Rotterdams antispeculatiebeding vaststellen, dat voor de erfpachter gunstiger is dan het beding, zoals opgenomen in de artikelen 17 tot en met 23, juncto 25, zal dat Rotterdams beding in de plaats komen van het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 23 juncto 25. en voorts: a. voorzover de in deze akte geconstateerde wijziging van erfpachtsvoorwaarden niet het door partijen beoogde zaaksgevolg mocht hebben, verbinden partijen zich niettemin tot de volledige nakoming van het in deze akte bepaalde; b. indien de gemeente te eniger tijd voornemens is om middels een nader op te maken akte evenbedoeld zaakgevolg te constateren, verbindt erfpachter zich reeds nu voor alsdan jegens de gemeente om aan die alsdan op te maken akte mede te werken, mits alle daarmede verband houdende kosten voor rekening van de gemeente zullen komen; c. ingeval van vervreemding van het in het onderhavige appartementsrecht begrepen onverdeeld aandeel in het erfpachtsrecht dient het in deze zin sub a en b bepaalde voorzoveel nodig bij iedere vervreemding aan nieuwe verkrijgers te worden opgelegd en uitdrukkelijk op hen van toepassing te worden verklaard, en ten behoeve van de gemeente te worden bedongen en

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

- 1 - VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Hilvertsweg 104/hoek Leliestraat 2 en 4 te Hilversum)

- 1 - VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Hilvertsweg 104/hoek Leliestraat 2 en 4 te Hilversum) - 1 - VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Hilvertsweg 104/hoek Leliestraat 2 en 4 te Hilversum) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Scheepmakerskade 126 3011 VX Rotterdam

Scheepmakerskade 126 3011 VX Rotterdam Scheepmakerskade 126 3011 VX Rotterdam Woonhuis + Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Verhuurde woning, gelegen op de eerste verdieping

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000350\1257287 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975

- 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975 - 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (executieveiling als bedoeld in artikel 514 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van het Papenvoort 2 te 9447 TV Papenvoort)

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide) - 1 - MLA\THO\00322791-000390\1612510 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam) - 1 - MLA\ABS\00614380-642662\1055 VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim) - 1 - MLA\THO\00611537-651224\12705223 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

Wilhelminastraat AM Vlagtwedde

Wilhelminastraat AM Vlagtwedde Wilhelminastraat 7 9541 AM Vlagtwedde Woonhuis + Kantoorruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De woning met kantoor, houten garage, ondergrond,

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO) - 1 - MLA\MOD\00322791-000239#813713v1 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO) Heden, zesentwintig februari tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Mervyn Elmer Odink, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Stationsweg 47, 4931 BX Geertruidenberg)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Stationsweg 47, 4931 BX Geertruidenberg) - 1 - MLA\THO\00322791-000383\1407948 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Stationsweg 47, 4931 BX Geertruidenberg) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Koningstraat 29/31 1781 KC Den Helder Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 SEP 2013 Objectomschrijving Pand met ondergrond en erf, bestaande uit een horecaruimte

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER

- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER - 1 - MLA\THO\00322791-000251\724023 INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BINNENSCHIP (DUWBAK AXON)

VEILINGVOORWAARDEN BINNENSCHIP (DUWBAK AXON) - 1 - MLA\THO\00614380-642677 VEILINGVOORWAARDEN BINNENSCHIP (DUWBAK AXON) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Schip aan de Koper; - Afmijnbedrag:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Van Calcarlaan 25, 2244 GM Wassenaar)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Van Calcarlaan 25, 2244 GM Wassenaar) - 1 - MLA\THO\00611537-651232\1359994 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Van Calcarlaan 25, 2244 GM Wassenaar) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (De Smalle Zijde 8, 10 en 10A, 3903 LP Veenendaal)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (De Smalle Zijde 8, 10 en 10A, 3903 LP Veenendaal) - 1 - MLA\THO\00322791-000435\1786817 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (De Smalle Zijde 8, 10 en 10A, 3903 LP Veenendaal) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering:

Nadere informatie

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

- 1 - MLA\AVI\ \

- 1 - MLA\AVI\ \ - 1 - MLA\AVI\00322791-000406\1606766 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Dorpsstraat 192 en 192 A te 4661 HW Halsteren en Tholenseweg 2 A te 4661 HE Halsteren) Definities. Artikel 1. In deze

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Aweg 45A te Groningen)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Aweg 45A te Groningen) - 1 - MLA\THO\00322792-000158\1276938 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Aweg 45A te Groningen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Ittervoorterweg Thorn)

VEILINGVOORWAARDEN (Ittervoorterweg Thorn) - 1 - MLA\THO\00322791-000418 VEILINGVOORWAARDEN (Ittervoorterweg Thorn) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper; -

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFRUIMTE (Beijnesweg 3 te 2031 BB Haarlem)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFRUIMTE (Beijnesweg 3 te 2031 BB Haarlem) - 1 - MLA\THO\00322791-000377\1326416 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFRUIMTE (Beijnesweg 3 te 2031 BB Haarlem) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 10 te 7741 HP Coevorden)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 10 te 7741 HP Coevorden) - 1 - MLA\THO\00322791-000392\1612503 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 10 te 7741 HP Coevorden) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ringbaan-Zuid 305 te 5025 SZ Tilburg)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ringbaan-Zuid 305 te 5025 SZ Tilburg) - 1 - MLA\THO\00322791-000401\1591593 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ringbaan-Zuid 305 te 5025 SZ Tilburg) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Het Noord 4, 8307 AA ENS)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Het Noord 4, 8307 AA ENS) - 1 - MLA\THO\00322791-000412\1646096 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Het Noord 4, 8307 AA ENS) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Dossiernummer: 17597 MK/vs VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ( Pahud de Mortangesdreef 41 te 3562 AB Utrecht)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ( Pahud de Mortangesdreef 41 te 3562 AB Utrecht) - 1 - MLA\THO\00611537-651218\1251326 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ( Pahud de Mortangesdreef 41 te 3562 AB Utrecht) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

De Meent JH Odijk

De Meent JH Odijk De Meent 41 3984 JH Odijk Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Bedrijfshal met kantoorruimte, erf en grond, het daaraan grenzende

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Dossiernummer: 17686 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf ---- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar)

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) Veilingvoorwaarden (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Voltastraat

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer 1594,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Meppelerweg 7 te 7707 CL Balkbrug)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Meppelerweg 7 te 7707 CL Balkbrug) - 1 - MLA\THO\00322791-000381 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Meppelerweg 7 te 7707 CL Balkbrug) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE EN BEDRIJFSRUIMTE (Foxham te 9601 LE Hoogezand)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE EN BEDRIJFSRUIMTE (Foxham te 9601 LE Hoogezand) - 1 - MLA\THO\00322792-000167\1587624 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE EN BEDRIJFSRUIMTE (Foxham 45-47 te 9601 LE Hoogezand) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Dossiernummer: 16724 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Op drie juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------ Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Castorweg 15 te 8938 BE Leeuwarden)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Castorweg 15 te 8938 BE Leeuwarden) - 1 - MLA\THO\00322791-000372\1310539 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Castorweg 15 te 8938 BE Leeuwarden) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Rigaweg 17 te 9723 TE Groningen)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Rigaweg 17 te 9723 TE Groningen) - 1 - MLA\THO\00611056-651849\1186398 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Rigaweg 17 te 9723 TE Groningen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorgebouw/bedrijfspand met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pieter Lieftinckweg 11, 1505 HX Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

- 1 - MLA\MOD\ \ KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM

- 1 - MLA\MOD\ \ KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM - 1 - MLA\MOD\00322792-000090\718424 KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN 1. het winkelpand met ondergrond en

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Dotterbloemstraat 1 te 3053 JV Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Dotterbloemstraat 1 te 3053 JV Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000445\1934898 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Dotterbloemstraat 1 te 3053 JV Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Dossiernummer: 17225 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Op negentien maart tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

MLA\THO\ VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 12 te 7741 HP Coevorden)

MLA\THO\ VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 12 te 7741 HP Coevorden) - 1 - MLA\THO\00322791-000392 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 12 te 7741 HP Coevorden) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Ambachtsweg AL Huizen

Ambachtsweg AL Huizen Ambachtsweg 59 1271 AL Huizen Bedrijfsruimte + Overig + Kantoorruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het recht van erfpacht, eindigende dertig

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoor/bedrijfspand met aanhorigheden, plaatselijk bekend 1507 CB Zaandam, Kleine Tocht 7, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN RECREATIEWONING (Johanninksweg te Denekamp)

VEILINGVOORWAARDEN RECREATIEWONING (Johanninksweg te Denekamp) - 1 - MLA\THO\00611056-652051\1732656 VEILINGVOORWAARDEN RECREATIEWONING (Johanninksweg 78-73 te Denekamp) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \ Oranjekade 7 te Haarlem

- 1 - MLA\THO\ \ Oranjekade 7 te Haarlem - 1 - MLA\THO\00322792-000103\710768 Oranjekade 7 te Haarlem Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde veilingvoorwaarden zijn vanaf 5 september

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 275166/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Saturnusweg 4, 4A,

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \ NIEUWE STEEN 48 TE HOORN

- 1 - MLA\THO\ \ NIEUWE STEEN 48 TE HOORN - 1 - MLA\THO\00322792-000096\711361 NIEUWE STEEN 48 TE HOORN Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Kranenberg 19 te 5047 TR Tilburg)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Kranenberg 19 te 5047 TR Tilburg) - 1 - MLA\THO\00322792-000156\1266946 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Kranenberg 19 te 5047 TR Tilburg) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een bedrijfswoning en (varkens)stallen met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Ericaweg 3 te 5721 SH Asten, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie R nummer 395, groot

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden

Nadere informatie

Dossiernummer: 17600 VS/pm

Dossiernummer: 17600 VS/pm Dossiernummer: 17600 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN een perceel (tuinbouw)grond met de daarop staande loods en restanten van kassen, verharding, ondergrond en erf gelegen aan Den Adelszwet bij nr 8 te Rijsenhout

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Steenovenweg 20 te Helmond)

VEILINGVOORWAARDEN (Steenovenweg 20 te Helmond) - 1 - MLA\THO\00611056-651799 VEILINGVOORWAARDEN (Steenovenweg 20 te Helmond) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper;

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Dossiernummer: 17180 Mk vs VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Op zestien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf - Hendrik

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Industrieweg 11 te 7903 AH Hoogeveen)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Industrieweg 11 te 7903 AH Hoogeveen) - 1 - MLA\THO\00322791-000349\1253922 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Industrieweg 11 te 7903 AH Hoogeveen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Amsterdamsestraatweg 638, 640, 646 en 652, Martin-Ovenweg 50 te Utrecht)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Amsterdamsestraatweg 638, 640, 646 en 652, Martin-Ovenweg 50 te Utrecht) - 1 - MLA\THO\00611537-651218\1251316 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Amsterdamsestraatweg 638, 640, 646 en 652, Martin-Ovenweg 50 te Utrecht) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Nijverheidsstraat 5 te Wormerveer)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Nijverheidsstraat 5 te Wormerveer) - 1 - MLA\THO\00322791-000312\1002096 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Nijverheidsstraat 5 te Wormerveer) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN (a) het pand bestaande uit een huis, hotel café restaurant, zaal, parkeerterrein en erf, plaatselijk bekend 9536 PD Ees, Dorpsstraat

Nadere informatie

De Hoge Brug AJ Malden

De Hoge Brug AJ Malden De Hoge Brug 6 6581 AJ Malden Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand met parkeeraccommodatie, grond en verder toebehoren,

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015

Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015 Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015 Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Harlingerweg 14 te 8801 PA Franeker)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Harlingerweg 14 te 8801 PA Franeker) - 1 - MLA\MOD\00322791-000283\952203v1 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Harlingerweg 14 te 8801 PA Franeker) Heden, vierentwintig juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Gildetrom 35 te 3905 TB Veenendaal)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Gildetrom 35 te 3905 TB Veenendaal) - 1 - MLA\THO\00611056-652143\1932286 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Gildetrom 35 te 3905 TB Veenendaal) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Hoogstraat 78 en 78 A tot en met 78 D te 6373 HW Landgraaf)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Hoogstraat 78 en 78 A tot en met 78 D te 6373 HW Landgraaf) - 1 - MLA\THO\00322792-000174\1536998 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Hoogstraat 78 en 78 A tot en met 78 D te 6373 HW Landgraaf) Heden, acht augustus tweeduizend zestien verscheen

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Aardenhoek 4 te 4817 NE Breda)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Aardenhoek 4 te 4817 NE Breda) - 1 - MLA\THO\00611056-651904\1306479 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Aardenhoek 4 te 4817 NE Breda) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het

Nadere informatie

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres:

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres: X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dorpsstraat 77-79 6741 AC Lunteren Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 17 OKT 2013 Objectomschrijving In het centrum van Lunteren op A1-locatie

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een terrein in gebruik als parkeerterrein, met mogelijk verder aan- en toebehoren,

Nadere informatie