Appartementenvilla De Meeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appartementenvilla De Meeuw"

Transcriptie

1 Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats Werkbare dagen Opleveringsprognose Bouwbesluit Bouwkundige aandachtspunten - Loze leidingen Mechanische ventilatie Electraleidingen in de bouwmuren en binnenwanden Kalkzandsteen De afwerking - Vloerbedekking Wasmachine bak Inmeten keuken Beglazing Rondom de oplevering - Appartementsrecht Adressen Opstalverzekering Energieleverancier Aanvraag telefoon en kabeltelevisie Keurmerk Klantgericht Bouwen Oplevering Onderhoudsmap Onderhoudsperiode Garantie Vragen/klachten na oplevering

3 1. Algemene zaken rondom het bouwproces Veiligheid op de bouwplaats De bouwmaatschappij is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Ook het risico van schade op de bouwplaats als gevolg van bijvoorbeeld ongevallen, diefstal, vandalisme, brand, storm is voor rekening en risico van de bouwmaatschappij. Daarom is het voor de bouwmaatschappij ontoelaatbaar dat bezoekers zich op de bouwplaats begeven. Er bestaan wettelijke bepalingen en verzekeringseisen en er zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende bij de bouw betrokken partijen, zoals het plaatsen van hekwerken om de bouwplaats en bordjes verboden toegang. Werkbare werkdagen In uw koop-/aannemingsovereenkomst wordt gesproken over het 275 werkbare werkdagen waarbinnen uw toekomstige appartement moet worden afgebouwd. Dit aantal wordt gerekend vanaf de datum na de aanvang van de bouw van het gebouw, ofwel het slaan van de 1 e paal. Over het begrip werkbare en onwerkbare werkdagen worden vaak vragen gesteld. Dat is de reden waarom wij u hierover graag iets meer vertellen. Onwerkbare werkdagen zijn dagen waarop de op dat moment noodzakelijke bouwactiviteiten door weersomstandigheden onuitvoerbaar zijn. Zo moet bijvoorbeeld de temperatuur het mogelijk maken om beton te kunnen storten, te metselen, te voegen, plafonds te spuiten enzovoorts. Het werken met bouwkranen is bij hoge windsnelheden onmogelijk. Onwerkbare werkdagen zijn er dus niet alleen bij vorst, maar ook bij wind of regen! Zelfs in het eindstadium van de bouw is er binnen het appartement een minimale temperatuur c.q. een beperkte vochtigheidsgraad nodig om kit-, spuit-, schilder- en stucwerk en dergelijke mogelijk te maken. Door de specialisatie in de bouw is het niet mogelijk om medewerkers op de bouwplaats vervangende arbeid te laten uitvoeren. Een stukadoor is immers geen timmerman. Als een belangrijke bewerking op de bouwplaats dus noodgedwongen stilstaat of niet uitvoerbaar is, dan schuiven alle volgende werkzaamheden in tijd naar achteren. Bij de prognose van de vermoedelijke maand van oplevering wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal te verwachten onwerkbare werkdagen. Een en ander is mede gebaseerd op ervaring uit voorgaande jaren. De prognose van het gemiddeld aantal werkbare werkdagen per maand staat aangegeven in het Woningborgboekje. Hierin kunt u tevens, bij de algemene voorwaarden, de definitie van onwerkbare werkdagen terugvinden. Opleveringsprognose Wie een nieuwbouwwoning of appartement koopt, wil natuurlijk graag weten wanneer het appartement klaar zal zijn. Bij de aanvang van de bouw is het echter erg moeilijk om al een nauwkeurige prognose af te geven van de vermoedelijke maand van oplevering. Over het algemeen doet u er verstandig aan om rekening te houden met een bouwperiode van ca. 1,5 jaar, gerekend vanaf aanvang bouw gebouw. Enkele maanden na de start van de bouw, zullen wij u een 1e prognose afgeven, die naarmate de bouw vordert, nauwkeuriger kan worden bijgesteld

4 Bouwbesluit Uw appartement is gebouwd volgens de eisen van het Bouwbesluit. Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur, ofwel een uitwerking van de woningwet voor bouwkundige eisen. Volgens het Bouwbesluit moet uw appartement voldoen aan bepaalde normen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Mocht u in de toekomst in of aan uw appartement wijzigingen (laten) uitvoeren, dan adviseren wij u om hierbij de uitgangspunten van het Bouwbesluit in acht te nemen. Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente en via de website Vanzelfsprekend wordt door de bouwmaatschappij geen garantie verstrekt op onderdelen die u zelf laat uitvoeren

5 2. Bouwkundige aandachtspunten Loze leidingen In uw nieuwe appartement wordt standaard een aantal loze leidingen aangebracht. Ook heeft u in het meer- en minderwerk kunnen kiezen voor extra loze leidingen op door u gewenste plaatsen. Loze leidingen kunnen worden gebruikt om bedrading doorheen te trekken; bedrading bedoeld voor bijvoorbeeld elektra, telefoon of kabeltelevisie. De loze leidingen zijn standaard voorzien van een controledraad. Hiermee wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de leiding niet is verstopt. Deze controledraad kunt u niet gebruiken als trekdraad! Indien u dit wel doet loopt u het risico dat de controledraad breekt en u de ingevoerde bedrading door middel van hakken en breken op moet zoeken. De loze leidingen eindigen meestal in de meterkast. Mechanische ventilatie Via ventilatieroosters in de gevelkozijnen wordt verse buitenlucht ingebracht in de woonkamer en slaapkamer. De afzuiging wordt gerealiseerd door een elektromotor die, bediend door een schakelaar, met een hoge of lagere snelheid lucht wegzuigt in de keuken, toilet, badruimte en ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine. Voor een goede ventilatie is het van belang dat er onder de binnendeuren een vrije ruimte van 1 à 1,5 cm aanwezig blijft. Als na het aanbrengen van de harde of zachte vloerbedekking blijkt dat de binnendeuren moeten worden ingekort, dient dit door u zelf te worden geregeld. Uiteraard kunnen wij hiervoor geen verantwoording nemen. De elektromotor is constant ingeschakeld. Dit is nodig om de noodzakelijke ventilatie in uw appartement op peil te houden en om het vochtgehalte niet te hoog te laten oplopen. Om te voorkomen dat een onderdruk ontstaat, is het nodig dat u permanent de ventilatieroosters openzet. Ventilatie is zeer belangrijk in uw nieuwe appartement. Er kunnen zich enkele honderden liters water bevinden in de wanden en vloeren. Alleen door middel van goed ventileren kunt u dit vocht uit het appartement krijgen. Dus niet met snelle verwarming van de appartement en goed 'doorstoken'. Hierdoor ontstaan, mede door snelle verwarming, nog meer krimp- en spanningsscheuren. Volledigheidshalve vermelden wij dat uw appartement te allen tijde onderhevig zal zijn aan krimp- en spanning, met als gevolg krimp- en spanningsscheuren. Deze zijn uitgesloten van garantie. Elektraleidingen in de bouwmuren en binnenwanden De in de bouwmuren en binnenwanden gefreesde en/of ingestorte elektraleidingen kunnen niet altijd recht naar boven of binnen een strook van ongeveer 30 cm worden aangebracht. Dit heeft een aantal redenen, te weten: 1 In sommige gevallen kunnen de leidingen niet recht omhoog worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met de schuine kapvorm bij een woning; 2 Gezamenlijke sparingen in vloerplaten worden zoveel mogelijk gebruikt om extra hak-, breek- en/of boorwerk te voorkomen; 3 Indien een leiding is verstopt, zal naderhand een oplossing moeten worden gevonden

6 Kalkzandsteen Bij het bouwen van De Meeuw is voor de constructieve wanden kalkzandsteen gebruikt. Dit is een bouwmateriaal, dat wordt samengesteld uit zand en kalk. Deze materialen worden tezamen in een ketel, na samendrukking gestoomd. Eén van de voordelen van dit materiaal is, dat het vocht kan opnemen en later weer afstaan, waarbij het toch zijn constructieve eigenschappen behoudt. De elementen kunnen enigszins regulerend werken op het klimaat in de appartement. Een beperking van dit materiaal is, dat het tijdens de bouwperiode soms veel vocht kan opnemen. Het drogen van de grote blokken waaruit de bouwmuur werd samengesteld, zal dan ook geruime tijd duren. U moet hiervoor rekening houden met een periode van een half tot anderhalf jaar. Het is niet ongebruikelijk dat door het verlaten van bouwvocht kleine krimpscheurtjes ontstaan in de muren en aansluitingen van wanden. Dergelijke scheurtjes, die overigens totaal geen afbreuk doen aan de constructie van uw appartement, kunnen zich ook aftekenen in de wandafwerking. Wij adviseren u dan ook om de appartement af te laten werken met papierbehang en pas na volledige droging van de blokken een duurdere wandafwerking (bijvoorbeeld stuc- of spuitwerk) aan te brengen. Mocht u om welke reden dan ook de voorkeur geven aan een afwerking met een hard en/of duurder materiaal, dan dient u rekening te houden met optredende krimpscheuren. Als u na anderhalf jaar bewoning (en dus stoken en ventileren) deze krimpscheurtjes vult en vervolgens afwerkt, zal er over het algemeen geen sprake zijn van verdere werking. Het kan voorkomen, dat kalkzandsteen- of gipsblokken beschadigd kunnen worden tijdens transport of plaatsing. Eventuele scheurtjes of afgebroken stukken worden in een latere bouwfase dichtgezet. De genoemde beschadigingen hebben geen effect op de constructie van uw appartement of de afwerkingkwaliteit

7 3. De afwerking Vloerbedekking Het komt tegenwoordig steeds vaker voor, dat als vloerbedekking in de woonkamer een andere bedekking wordt toegepast dan het traditionele "kamerbreed tapijt". Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan parket, plavuizen (gelijmd op de afwerkvloer), kurk en linoleum. De afgewerkte vloer, zoals die door ons wordt geleverd, noemen we de cementdekvloer. Deze vloer heeft een beperkte vlakheid, die moet voldoen aan een bepaalde norm (NEN 2741). De toelaatbare onvlakheid in woongebouwen is van dien aard, dat voor dunne vloerbedekkingsmaterialen, de vloer eventueel moet worden uitgevlakt met een egalisatie-mortel. Een bijkomend nadeel van een dunne vloerafwerking en tegelvloer kan zijn, dat eventueel optredende krimpscheuren in de constructievloer (ter plaatse van de vloervoegen van de vloerplaten en in de cementdekvloer) zich makkelijk kunnen aftekenen in de vloerafwerking. Wij raden u aan om het soort vloerbedekking in overleg met een goede woninginrichter uit te zoeken. Als u ervoor kiest om in uw toekomstige appartement parket, laminaat of kurktegels te (laten) leggen, dan is het verstandig om de leverancier eerst de relatieve vochtigheidsgraad van de vloer te laten opmeten. Is de vloer te vochtig, dan zal eerst verwarmd (geruime tijd niet hoger dan 15 C), maar vooral geventileerd moeten worden totdat het verantwoord is om de vloer te (laten) leggen. Voor de toepassing van kurk en linoleum willen wij u er bovendien op wijzen, dat er altijd moet worden geëgaliseerd voordat de afwerking kan worden verlijmd. Wanneer u te zijner tijd besluit om bijvoorbeeld plavuizen te (laten) leggen, dan adviseren wij u gebruik te maken van een zogenaamde flexibele lijm. Wij adviseren dit, omdat zeker in de beginperiode de onderliggende vloer wat kan werken. Het is aan te bevelen om plavuizen en parket (volgens voorschriften van de leverancier) enkele millimeters/centimeters vrij van de wanden te houden, zodat de afwerkvloer kan blijven werken. Grotere vloeroppervlakken moeten van dilataties worden voorzien. Zonder voorzieningen kunnen naden tussen vloerelementen scheurvorming in de plavuizen tot gevolg hebben. Het aanbrengen van parket of stenen vloeren moet op zodanige wijze geschieden dat naar het oordeel van het bestuur geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers. Wasmachinebak Wanneer de opstelplaats voor uw wasmachine op zolder komt, worden ter plaatse aansluitpunten gemaakt voor aan- en afvoer van water en voor elektriciteit (stopcontact met randaarde op een aparte groep). Een wasmachinebak wordt niet geplaatst. Deze is verkrijgbaar bij veel bouwmaterialen- en doe-het-zelfwinkels. Daar kunt u ook terecht voor een zogenaamd waterslot, dat - afhankelijk van de kwaliteit en de prijs - overstromingsgevaar van de wasmachine voorkomt, of zoveel mogelijk beperkt

8 Inmeten keuken Vanaf het moment dat de binnenwanden en de trap in De Meeuw zijn geplaatst, wordt u uitgenodigd op de bouwplaats. Dit is meteen het moment om de keuken in te (laten) meten door uw keukenleverancier. Beglazing Het regelmatig met veel water afspoelen van het glaswerk - met een zachte spons en zeemleren lap - in het eerste jaar is van groot belang in verband met het zogenaamd etsen van het glas. Vooral na regen komen er nog kalkresten uit het metselwerk, die het glaswerk aantasten (etsen). Door regelmatig het glas schoon te maken, voorkomt u dat deze kalkresten de ruiten aantasten. Een ander punt is dat u onbewust in de hand zou kunnen werken dat uw glas breekt. Indien u een fles direct uit de koelkast onder het hete kraanwater zet, zal de fles springen. Wij noemen dit een thermische breuk. Ook uw dubbele beglazing kan scheuren door thermische breuk. Een thermische breuk zal optreden (meestal in de binnenruit van uw dubbele beglazing), indien in dit glasblad een temperatuurverschil aanwezig is. Warmtetechnische berekeningen tonen aan dat breuk reeds mogelijk is bij een temperatuurverschil in het glasblad van circa 18 graden Celsius. Onder normale omstandigheden is er niets te vrezen, maar u dient op te passen indien de onderstaande situaties aanwezig zijn: - lamellen zonwering dicht op het glas; - zware gordijnen die in opengeschoven toestand het glas aan de zijkanten bijna of helemaal raken; hier speelt de extra zonnewarmtereflectatie een grote rol; - stapels dossiers in de vensterbank; - grote bloembakken of potten dicht tegen het glas; - posters, kranten of decoratiefolie op het glas geplakt; - meubilair dicht tegen het glas geschoven, zoals kasten of televisie. Het zal u duidelijk zijn dat deze lijst nooit volledig kan zijn, omdat niet alle situaties te onderkennen zijn, aangezien het eventuele breukrisico mede afhankelijk is van de binnen- en buitentemperatuur. Het moet dan ook gezegd worden dat thermische breuk nimmer door enige garantie wordt gedekt

9 4. Rondom de oplevering Appartementsrecht Door het kopen van een appartement, wordt u eigenaar van een appartementsrecht. Dit betekent dat u mede-eigenaar wordt van het gehele appartementengebouw, waarvan uw appartement deel uitmaakt. In de akte van levering wordt uw aandeel omschreven. Dit geeft de bevoegdheid aan tot het exclusieve gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. Gedeelten van het gebouw zoals het trappenhuis en de lift zijn gemeenschappelijk eigendom en kunnen door alle eigenaren worden gebruikt. Appartementsrechten ontstaan doordat het gebouw is gesplitst bij notariële akte. Op de aan deze akte gehechte splitsingstekening is precies aangegeven wat de grenzen zijn van de individuele appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten. Iedere eigenaar is op grond van de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit verplichte lidmaatschap eindigt pas door verkoop van uw appartement. Het doel van de Vereniging van Eigenaren is behartiging van het gemeenschappelijke belang van de eigenaars, zoals het schilderwerk en de lift. Over het onderhoud en de kostenbegroting wordt tijdens de jaarlijkse vergadering door alle eigenaren besloten. Ter financiering van dit alles stelt de VvE een bedrag vast dat periodiek door iedereen moet worden gestort in de kas van de VvE, de zogenoemde servicekosten. Van deze servicekosten wordt een deel gebruikt voor de verzekering en onderhoud van het gebouw. Tevens wordt er een reservering gemaakt voor de toekomst. Gedragsregels (gebruik, onderhoud) voor elke eigenaar staan vermeld in het reglement van splitsing en in het eventuele huishoudelijk reglement. Ook financiële zaken zijn vaak opgenomen in het reglement van splitsing. Adressen Zodra de nieuwe adressen bekend zijn, zult u deze van ons toegestuurd krijgen. Opstalverzekering Tot de oplevering van het appartement, is de bouwmaatschappij verzekerd tegen diefstal en/of vandalisme aan en om de appartementen in het bouwplan. Vanaf de datum dat u de sleutel overhandigd krijgt, berust die verantwoordelijkheid bij u. U dient vanaf dat moment een zogenaamde opstal- en inboedelverzekering af te sluiten. Niet iedereen betrekt onmiddellijk na de oplevering het nieuwe appartement. Zeker in een leegstaand appartement is de kans op inbraken groot. Veel verzekeraars zijn dan ook pas bereid om een opstalverzekering af te sluiten vanaf het moment dat het appartement daadwerkelijk wordt bewoond. Energieleverancier Vanaf 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Dit komt in het kort erop neer dat u zelf mag bepalen bij welke leverancier u uw gas en elektra afneemt. U dient zich uiterlijk 10 dagen voor de oplevering aan te melden bij een energieleverancier van uw keuze en aan hen uw EAN-code door te geven. Dit zijn de unieke codenummers die vermeld staan op de gas -en elektrameter in uw appartement en kunt u te zijner tijd opzoeken op de website Tot de oplevering van uw appartement zal de bouwmaatschappij zorgen dat er gas, elektra en water in uw appartement aanwezig is. Dit is namelijk onder meer nodig om de installaties bij de oplevering te testen

10 De kosten van gas, elektra en water zijn tot en met het tijdstip van opleveren voor rekening van Bouwbedrijf G.A.M. van Leeuwen. Tijdens de oplevering worden op het Proces Verbaal van Oplevering (PvO) de meterstanden ingevuld. De ingevulde verhuiskaart met meterstanden wordt daarna opgestuurd naar uw energiebedrijf en op deze wijze wordt het leveringscontract van de bouwmaatschappij op uw naam overgeschreven. De zogenaamde overschrijfkosten (entreekosten) welke deze wijziging met zich meebrengt worden, door de u gekozen leverancier, bij u in rekening gebracht. Indien het door u gekozen energiebedrijf geen drinkwater levert, bent u genoodzaakt de levering van drinkwater apart aan te vragen. Aanvraag telefoon en kabeltelevisie Het aanvragen van abonnementen ten behoeve van telefoon en kabeltelevisie dient u te zijner tijd zelf aan te regelen. Keurmerk Klantgericht Bouwen Bouwbedrijf G.A.M. van Leeuwen laat zich monitoren door Stichting Klantgericht Bouwen (www.klantgerichtbouwen.nl). Deze stichting is opgericht door de brancheorganisatie BouwNed samen met Vereniging Eigen Huis en heeft als doel de nieuwbouwkwaliteit en de klantgerichtheid van bouwers op een hoger peil te brengen. De prestaties van Bouwbedrijf G.A.M. van Leeuwen worden door de Stichting Klantgericht Bouwen bij elk project gemeten, zowel op het gebied van opleverkwaliteit als de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij verwachten dat ook in 2011 onze prestaties voldoen aan de normen van het Keurmerk Klantgericht Bouwen, waardoor wij het keurmerk kunnen behouden. Opleveringskeuring De eerste manier waarop Stichting Klantgericht Bouwen ons gaat beoordelen, is de kwaliteit van de opgeleverde woningen. Dit gebeurt aan de hand van opleveringskeuringen door de Vereniging Eigen Huis. Een oplevering van een woning is een - juridisch - belangrijk moment. Het is daarbij verstandig te overwegen of u zich wilt laten bijstaan door een deskundige van de Vereniging Eigen Huis, die namens u eventuele gebreken en onvolkomenheden opspoort en deze voor u vastlegt. Wij stellen het op prijs als u zelf deze stap zet en daarmee gelijktijdig meewerkt aan het door ons bedrijf behouden van het Keurmerk Klantgericht Bouwen. Wij wijzen u erop dat Vereniging Eigen Huis extra kortingen verleent, indien binnen een project direct aansluitend meerdere keuringen kunnen worden uitgevoerd door dezelfde bouwkundige. Nadere informatie vindt u op Kopersrapport De tweede manier waarop de Stichting Klantgericht Bouwen ons bedrijf gaat beoordelen, is middels het zogenaamde Kopersrapport. De Stichting vraagt u daarin aan te geven hoe tevreden u bent over de dienstverlening van ons bedrijf in de verkoopfase, de bouwfase en de nazorgfase. U wordt hierover na de oplevering door hen verder geïnformeerd. Wij hopen dat u ons bedrijf wilt helpen het Keurmerk te behouden door een opleveringskeuring te laten doen en op een later moment door het invullen van het Kopersrapport

11 Oplevering De appartementen worden van boven naar beneden opgeleverd. De oplevering van de algemene ruimtes zal als eerste plaatsvinden met een afgevaardigde van de Vereniging van Eigenaren (V.v.E.) en met de projectleider of diens plaatsvervanger van Bouwbedrijf G.A.M. van Leeuwen. De vloerbedekking in de algemene ruimtes en de liftbekleding zal in goed overleg met de V.v.E. op het meest geschikte tijdstip aangebracht worden, bijvoorbeeld na de laatste verhuizing. Dit om beschadiging en vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Ongeveer vier weken voor de opleveringsdatum ontvangt u van ons een uitnodiging voor de schouw en de oplevering. Eén week voor de oplevering vindt de schouw plaats. Schouw betekent dat de uitvoerder met u het appartement en de berging (en de algemene ruimte bij een appartement) doorloopt en eventuele terechte gebreken c.q. onvolkomenheden worden genoteerd. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat de uitvoerder zoveel mogelijk probeert om de geconstateerde gebreken c.q. onvolkomenheden voor de oplevering van uw appartement te verhelpen, zodat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Op de dag van oplevering zal de uitvoerder of diens plaatsvervanger met u het appartement opleveren en de eventuele visuele gebreken vastleggen in een Proces Verbaal van Oplevering (PvO), dat door beide partijen moet worden ondertekend. De op het PvO vastgelegde onvolkomenheden zullen zo spoedig mogelijk door ons worden verholpen, waarbij wij ernaar streven een en ander binnen 5 werkbare dagen te realiseren, conform de richtlijnen van de Stichting Klantgericht Bouwen. Zaken waar bestellingen mee gemoeid zijn, worden in overleg met u op een later tijdstip afgehandeld. Nadat wij de laatste werkzaamheden hebben verricht, zullen wij u het formulier "Gereedmelding herstel" laten ondertekenen. Met nadruk wordt gesteld, dat zogenaamde esthetische onvolkomenheden (zoals beschadigingen van schilderwerk, glas, trappen, de eventuele keukeninrichting, sanitair, tegelwerk, deuren, kozijnen en overige wand- en plafondafwerkingen) uitsluitend tijdens de oplevering gemeld kunnen worden en op dat moment dus in het opleveringsrapport zullen worden opgenomen. Melding van zichtbare onvolkomenheden na de oplevering, zelfs kort na de oplevering, zullen in beginsel niet (meer) ontvankelijk zijn. Onderhoudsmap Bij de oplevering ontvangt van de bouwmaatschappij u ook een informatiemap over het onderhoud van uw appartement. In deze map worden de leveranciers en onderaannemers van uw appartement vermeld, inclusief adres en telefoonnummer. Tevens worden voor de diverse onderdelen enkele specifieke onderhouds- en bedieningstips gegeven. Ook wordt hierin uitgelegd wat u moet doen als u onverhoopt klachten heeft na oplevering van uw appartement. Onderhoudsperiode Gedurende de onderhoudsperiode van drie maanden na oplevering kunt u onderhoudswerkzaamheden (zoals een klemmende deur of een stroomstoring), die zich na de oplevering hebben geopenbaard, schriftelijk of per melden aan uw contactpersoon van de afdeling Kopersadvies onder vermelding van onderhoudsperiode

12 Garantie In het zogenaamde rode boekje van Woningborg (dat u bij het kopen van het appartement heeft ontvangen) staat duidelijk omschreven op welke onderdelen van het appartement garantie wordt gegeven en hoelang deze garantie geldt. Als een klacht binnen de garantieregeling valt dan verzoeken wij u hiervan schriftelijk of per melding te maken bij Bouwmaatschappij Weboma, waar Bouwbedrijf G.A.M. van Leeuwen een onderdeel van is. Vragen/klachten na oplevering De opleveringspunten worden zoveel mogelijk door de desbetreffende uitvoerder afgehandeld. De verdere kopersadvisering wordt vervolgens 3 maanden na oplevering - overgedragen aan onze afdeling Klantenservice. Voor een zo efficiënt mogelijke beantwoording van uw vragen, respectievelijk voor het verhelpen van eventuele klachten, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. De voorkeur gaat uit per naar onder vermelding van uw naam, adres, mobiele nummer en duidelijke omschrijving van de klacht. In dringende gevallen zoals bijvoorbeeld ernstige lekkage kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantenservice, onder telefoonnummer

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT Inhoudsopgave 1 Welkom in uw nieuwe woning... 3 2 Verzekeringen... 3 Inboedelverzekering... 3 Glasverzekering... 3 Opstalverzekering... 3 3 Tips voor de eerste bewoning...

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1.

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1. Colofon De 'vereniging eigen huis': Inhoudsopgave Inleiding De 'vereniging eigen huis' is 1 mei 1974 opgericht als Consumentenorganisatie en service-instituut voor (a.s.) bewoners van een eigen huis. Als

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie