Het schemerduister. van de universiteit. Op tal van terreinen van overheidsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het schemerduister. van de universiteit. Op tal van terreinen van overheidsbeleid"

Transcriptie

1 s &..o Op tal van terreinen van overheidsbeleid is sprake van, of wordt althans gestreefd naar, een terugtred van de overheid. Veel wordt overgelaten aan particulier initiatief, aan zelfregulering, aan maatschappelijk overleg. Oat is een reactie op het vergaande streven naar maakbaarheid van de samenleving, heet het. Op het gebied van het hoger onderwijs is deze roep om een bescheidener, afstandelijker overheidssturing niet erg sterk te horen. De afgelopen twintig jaar zijn de maatschappelijke en politieke bemoeienis met de universiteiten sterk toegenomen. Daarvoor bestond een veelheid van redenen: toenemend belang van kennis in een hoogontwikkelde maatschappij, vergroten van de toegangkelijkheid van de vroeger vooral voor een elite beschikbare faciliteiten, democratisering, stimulering van onderwijs en onderzoek, kostenbeheersing. De universiteiten zijn als gevolg van die bemoeienis uit Den Haag en Zoetermeer, maar ook op grond van hun interne ontwikkeling, tot complexe organisaties geworden die tal van bureaucratische trekken vertonen. In die situatie is een bescheiden begin met afstandelijke overheidssturing een druppel op de gloeiende plaat. Bij de behandeling van de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bleek trouwens onlangs dat de Tweede Kamer aarzelend staat tegenover de voornemens van minister Ritzen om de universiteiten een grotere vrijheid te geven zelf te beslissen over hun onderwijs en onderzoek. Er kwamen ruim zeventig wijzigingsvoorstellen op tafel, waarvan de teneur was dat de Kamer de universiteiten en hogescholen die grotere vrijheid niet van harte toevertrouwt. Is zo de situatie op politiek en bestuurlijk niveau al niet erg Het schemerduister van de universiteit W. J. WITTEVEEN overzichtelijk, de uitwerking van het overheidsbeleid binnen de instellingen zelf is in een soort schemerduister gehuld. De media be- i steden er weinig aandacht aan. Ook de universitaire media signaleren wel veel tandengeknars bij onderzoekers en docenten maar bieden zelden grondige analyses van de effecten van het beleid. Heeft de voorwaardelijke financiering het onderzoek bevorderd of in bureaucratische procedures verstrikt? Wat zijn de oorzaken voor de teuggang in kwaliteit van het onderwijs, waarover niet aileen door studenten vaak geklaagd wordt? Duidelijk is wei dat een van de redenen gezocht moet worden in de verandering van de aard van het werk van docenten en onderzoekers. Of men hier nu positief over denkt (professionaliteit is toegenomen) of negatief (we zijn gedwongen vergadertijgers te zijn), zeker is wei dat veel activiteiten van wetenschappers niet rechtstreeks met wetenschap te maken hebben. Vaak wordt verkondigd dat er een steeds grotere kloof is onstaan tussen enerzijds de vergadercircuits en het daarin geproduceerde papier en anderzijds de praktijk van het feitelijke lesgeven en onderzoeken. De universiteit is een wereld van fictie geworden. Men kan in universitaire kring regelmatig, zij het zelden hardop, vernemen dat het in dat schemerduister niet goed toeven is en dat het nuttige rendement van de toegenomen bestuurslast voor de hoofdtaken van de universiteit betrekkelijk gering is. Dit soort commentaar is trouwens opvallend weinig vertaald in effectieve belangenbehartiging of in politieke actie. Onder de noemer 'het schemerduister van de universiteit' stelt Socialisme &.. Democratie de wenselijkheden, mogelijkheden en grenzen van overheidsbemoeienis

2 s &.o met het universitaire bedrijf aan de orde. Wat is er precies veranderd in het universitaire bestel? Waar liggen de grenzen aan het beleid? Wat wordt er waargemaakt en wat loopt er stuk? De auteurs zijn afkomstig uit verschillende werelden: bestuurlijke colleges, het parlement, vakgroepen en instituten. De perspectieven blijken sterk te verschillen. Om dat naar voren te Iaten komen is geen twee- of driedeling gemaakt, maar wisselen stemmen en posities elkaar af. Opvallend is dat op ons verzoek om mee te werken positiever werd gereageerd door personen met politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden dan door wetenschappers. Een aantal auteurs van binnen de universiteit haakte af om 'persoonlijke redenen'. Het universitair bestuur is bepaald geen acadernische kwestie.

3 Het is wei eens leerzaam, en voor universiteiten niet zo ongebruikelijk, om naar het verleden te kijken, ook wanneer het gaat om de relatie tussen overheid en universiteit. Sterker nog: het heden is op dit punt niet zo leerzaam. Ik houd het er op, dat zowel overheid als universiteiten momenteel fundamenteel in verwarring zijn over hun eigen positie en de verhouding tot elkander. Er valt geen peil op te trekken. Paradoxen en inconsistenties zijn het dagelijks brood van de universiteitsbestuurder. Die verwarring wijt ik aan het verleden. Met de groei van de moderne welvaartsstaat en de fenomenale groei van het hoger onderwijs daarbinnen, is tussen overheid en onderwijs een vorm van kolonisatie, bevoogding, of patronage (men kieze de gewenste metafoor) ontstaan, waardoor universiteiten zichzelf niet meer zijn. Net als de overheid zien zij hun eigen positie als een onderdeel van het staatsapparaat, als onderdelen van de rijksdienst. In mijn eigen dagelijkse ervaring ben ik altijd weer meer onder de indruk van wat dat verleden heeft aangericht, dan van de relatief geringe problemen in de relatie met de overheid van nu. Er is daarom naar mijn mening in de Nederlandse situatie sprake van een bijna complete verstatelijking van de universiteit. Met die verstatelijking gaat een ambtelijke benadering van universitair bestuur vanuit de overheid gepaard, zich in de bestaande verhoudingen voortzettend in de personele invulling van het universitaire topbestuur, waarvoor de overheid - althans voor de rijksuniversiteiten - verantwoordelijk is. Van de deeltijdse curatoren van vroeger tot de voltijdse colleges van bestuur van nu worden deze functies goeddeels van buiten gedefinieerd. Wie namens de buitenwereld goed op de universitaire winkel past, bestuurt geheel in overeenstemming met de bedoelingen van de opdrachtgever. Wie de universiteit van binnenuit op een eigen en specifieke koers stuurt, loopt aanzienlijk risico. Nederlandse universiteiten worden als gesubsidieerde overheidsinstellingen bovendien nauwelijks als te besturen organisaties gezien. Ze horen aan elkaar zoveel mogelijk gelijk te zijn. Ze zijn in hun on- s &.o Serieus besturen in het schemerduister J.K.M. GEVERS Voorzitter van het Collese van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam 1 derdelen meetbaarder dan als universitaire gehelen. Van buiten gestelde subsidievoorwaarden en eisen van deugdelijkheid hebben in het het verleden de kwaliteit meer formeel dan materieel bewaakt. Oat maakt, dat universiteiten gezien worden als organisaties, waarin de kwaliteit van de primaire processen niet of slechts in geringe mate door de kwaliteit van de eigen organisatieleiding wordt beinvloed. Het hoofd ener school ofhet bestuur van een universiteit lijken niet het succesvolle of falende management van een produktieorganisatie te zijn, noch ziet men ze als dirigent van een orkest, als regie van een gezelschap of als inspiratoren van een beweging. V eeleer fungeren ze in het publieke zicht als het secretariaat van een groepspraktijk. Bedorven discussie Het goede universitaire bestuur begint, volgens rnij, met de constatering, dat het om eigensoortig bestuur gaat. Hoezeer deze uitspraak ook iets verraadt van universitaire eigendunk, de echte vergissing bestaat er in te slordig met de universiteit om te gaan en haar te houden voor iets wat ze niet is. De universiteit is, zoals bekend, geen koekfabriek. Ze is echter ook niet iets meer verwants, geen overheidsdienst, geen professioneel bureau, geen onderneming, geen culturele instelling, geen onderwijsinstelling, geen onderzoeksinstituut, geen hogeschool, al lijkt ze verdacht veel op dat alles. Ze heeft echter een vee] minder herkenbare kwaliteit: dat ze het unieke klimaat en de eeuwenlang beproefde omgeving is voor een aantal onderscheiden activiteiten, somrnige ook elders bekend, andere specifiek voor de universiteit, die zonder dwingend op elkaar aangewezen te zijn, toch met elkaar in een huis bijeen precies dat ene vormen dat universiteit heet. De eigensoortigheid houdt de waarschuwing in het universitair bestuur niet te reduceren tot de afspiegeling van verwant bestuur elders, welke ook voor de universiteit tot norm verheven wordt. Gedesintegreerd bestuur is dan waarschijnlijker dan het alom bepleite integraal bestuur. Per onderwerp 147

4 s &..o 4 I992 worden de universiteit verschillende modellen van elders aangereikt, die het praktisch onmogelijk rnaken de universiteit intern op samenhangende wijze te besturen. Voor personeelsbeleid de ambtelijke dienst, voor studierendement de klassikale schoolorganisatie, voor financien de comptabiliteit, voor studiefinanciering de sociale zekerheid, voor onderzoek de internationale fora, voor studentenvoorzieningen het jongerenbeleid, voor besluitvorming de gemeentelijke democratie, voor overleg op de werkplek het medezeggenschapsmodel, voor maatschappelijke dienstverlening de adviespraktijk, en voor nog enkele vergeten zaken de markt. Deze niet eens zo erg gechargeerde opsomming maakt twee dingen duidelijk. Het is een hele toer zulk een diversiteit aan externe impulsen in het bestuur bijeen te brengen en er is in die opsomming weinig of niets dat universiteiten ooit zelf verzonnen hebben. Oat laatste is een ontnuchterende vaststelling. Bij aile universitaire tradities voegt zich nogaltijd niet een eigensoortige universitaire bestuurstraditie. In dat Iicht stel ik vast, dat de vaderlandse discussie over universitair bestuur bedorven lijkt. Nu komend jaar in het parlement deze discussie wellicht nog eens lusteloos opflakkert, wanneer de nieuwe wetgeving en het nouveaute van universitaire charters aan de orde komen, zal weer blijken dat de discussie achter de muziek van de externe regelgever aanloopt. De hoek van de beperkte charters om en de bocht van de medezeggenschap terug. Zo Iaten we ons als universiteiten op de verkeerde weg helpen. In plaats van het over het goede onderwerp te hebben: de kwaliteit van een eigensoortige universitaire bestuurspraktijk. Duivelse dialectiek Een universiteit die tot zichzelf komt is completer dan de verstatelijkte universiteit. Universiteiten in Nederland hebben zich omwille van het privilege van overheidszorg versmald en tenminste enkele, die daartoe de potentie hebben, dienen zich te herstellen tot een breedte, welke vergelijkbaar is met die van de beste ter wereld. Oat is een ander miskend aspect van hedendaags universitair bestuur. Ik doel niet primair op de breedte van opleidingspakket, maar op wat anders. Versmalling van de universiteit is opgetreden door het verwaarlozen, afstoten of aan anderen overlaten van functies die niet pasten in de centrale overheidsdoelstelling van wetenschappelijk onderwijs, maar die voor het klimaat en voor de uitstraling van de universiteit thans wei weer wezenlijk zullen blijken. Wie wil studeren is als student welkom bij een universiteit. Die universiteit wordt voor een belangrijk deel uit belastinggeld van burgers op redelijkerwijs door de overheid te stellen voorwaarden betaald. Wie financiele bijstand nodig heeft om te studeren, moet aan extra voorwaarden van de verschaffer van die bijstand, en niet van de universiteit, voldoen. Zo simpel hoort dat te zijn en het is een schande voor Nederland dat het hier niet zo simpel is. Nog steeds bevinden universiteiten zich echter onder de doem van de zogeheten Harmonisatiewet, die psychologisch wellicht nog meer dan juridisch het studeren aan een universiteit beperkt tot de smalle categorie van 1 7 tot 2 8 jarige jongeren die financiele bijstand van de overheid genieten. Nederland is daarmee het enige land in de beschaafde wereld geworden, waar de trend is ingezet om de met belastinggeld bekostigde universitaire infrastructuur niet meer voor aile burgers open te stellen. Ons behelpen met 'auditoren' - die uitvinding van verkrarnpte controleurs - is minder dan tweede keus. Ook dit is een voorbeeld van de duivelse dialectiek, die maakt dat de hoge graad van civilisatie die tot uiting komt in de terecht ruimhartige overheidszorg voor wie dat behoeft, effecten teweegbrengt die een bedreiging vormen voor datzelfde beschavingsniveau. Niet aileen financieel wordt een hoge prijs betaald voor een dermate doordringend stelsel van overheidszorg, van w A o tot studiefinanciering. De versmalling van de universiteit beperkt zich niet tot de gevolgen van het recente wetgevende bochtenwerk. We zullen het onderzoek en het onderwijsaanbod in andere richtingen moeten verbreden. Meer aandacht verdienen ouderen, zowel de reeds gepensioneerden ofbijna gepensioneerden, als degenen die op belangrijke wissels in hun carriere staan. Bij beide groepen is voor een dee! de koopkracht voor het goed passende onderwijsaanbod naar mijn inschatting ruim aanwezig. Een ernstige versmalling deed zich sinds de jaren zestig ook voor door de zogeheten vermaatschappelijking van universitaire randfuncties. We zijn weer op de weg terug naar een completere universiteit. Huisvesting van studenten en buitenlandse gasten, een universitaire pers, kunstbeoefening, activiteiten die zich op de stad en regio richten, activiteiten met universitaire uitstraling, als de Amsterdam Summer I. Deze bijdrage is voor een deel gebaseerd op de rede 'Buitensporig bestuur', gehouden bij de opening van het academisch jaar I 99 I/ I 99 2.

5 s&lo University, meer studiefaciliteiten voor studenten, het komt weer langzaam terug en het moet terugkomen binnen het bereik van de universiteit. Deze diversificatie van universitaire activiteiten is naar mijn overtuiging niet zomaar een bijkomend thema. Het gaat over de universitaire identiteit zelf. Uiteraard dienen econornische haalbaarheid en een redelijk in te perken risico eraan ten grondslag te liggen, maar een universiteit als de Amsterdamse, die de schaal en de allure heeft, kan haar missie aileen waarmaken, wanneer ze zichzelf definieert op een bredere basis dan door overheid en overheidsfinancien bepaalde. De versmalling was een vertekening. Er was niet eerst een overheidsdoelstelling en vervolgens een universitaire uitvoering. Er is eerst de universiteit als levend geheel op eigen sappen en daarbinnen is het op overheidstitel verzorgde onderwijs en onderzoek een - uiteraard belangrijke - deelactiviteit. Dan liggen de verhoudingen weer goed.

6 s&..o41992 De noodzaak van sturing Een tijdje geleden heb ik deelgenomen aan een congresje over het juridisch onderwijs. Oat is een onderwerp waarover eens in de zoveel jaar van gedachten wordt gewisseld, en hoewel er, een beetje afhankelijk van het tijdstip waarop er gesproken wordt, wei verschillende standpunten worden ingenomen, valt toch vooral op dat er niet echt nieuwe argurnenten of geheel nieuwe ontwikkelingen in de discussie opduiken. Ik heb het idee dat deze stand van zaken exemplarisch is voor het universitair onderwijs: bij zijn afscheid als rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Engels afgelopen september een geheel op historische gegevens berustende rede gehouden, waarmee hij heel precies de dilemma's van vandaag aangaf. Er is, kortom, weinig nieuws onder de zon; aileen gebrek aan historisch besef geeft ons het idee dat wij het wiel uitvinden. Op dat congres heb ik niettemin op een punt gewezen dat werkelijk veranderd is, en dat betreft de ook historisch gezien geweldige omvang van het aantal studenten, met daaraan gekoppeld het aantal stafleden, zowel wetenschappelijke als, in het verlengde daarvan, niet-wetenschappelijke. Die groei, ongetwijfeld een gevolg van de ook door sociaal-democraten toegejuichte externe democratisering, heeft grote gevolgen gehad: voor de organisatie van de universiteiten, voor de financiering ervan en bijgevolg voor de aandacht van de overheid voor de universiteiten. Ik werk die gevolgen hieronder uit. Bestuurslast De enorme groei van de universiteiten heeft een meer complexe organisatie noodzakelijk gemaakt. Was het tot het begin van de jaren zestig niet meer dan normaal dat iedere hoogleraar geheel zelfstandig zijn eigen onderwijs inrichtte, en met niemand iets te maken had wanneer het om zijn onderzoek ging, een dergelijke situatie is met de huidige omvang van de studentenaantallen, en met de daarmee noodzakelijk geworden omvang van het personeel, absoluut ontoereikend geworden. Niet individuen zijn meer verantwoordelijk voor de inrichting van hun onderwijs, maar vakgroepen (tenminste voor de M.J. COHEN Rector maanificus van de Rijksuniversiteit Limbura grote lijn daarvan; individuen behouden uiteraard hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering). Oat vergt overleg. Nieuwe categorieen personeel worden ingezet om het geven van het onderwijs mede mogelijk te maken: personeel met aanzienlijk minder onderwijs- en onderzoekervaring dan de van oudsher aanwezige hoogleraren. Ook dat vergt over leg, coordinatie en, steeds meer, begeleiding, zeker wanneer het besef groeit dat die nieuwe categorieen, ook weer vanwege hun inmiddels aanzienlijke aantallen, systematische begeleiding vragen voor het verrichten van hun onderzoek, dat noodzakelijk is voor hun verdere wetenschappelijke ontwikkeling. Voor de organisatie van onderwijs en examinering kan niet Ianger volstaan worden met simpele roosters en handmatig bijgehouden examenresultaten. Aparte bureaus voor de organisatie van onderwijs en examinering worden in het Ieven geroepen. Ook dat vergt overleg, op basis van inmiddels verdeelde bevoegdheden. En dan het onderzoek, waarin niet aileen veel meer geld omgaat dan vroeger, maar waarin bovendien het aantal disciplines en subdisciplines fors is gegroeid, waardoor samenwerking een aanzienlijk belangrijker plaats is gaan innemen. Ook dat vergt overleg, onderhandelen en lobbyen over middelen, personeel, richting van het onderzoek e.d., met andere woorden, je bezighouden met zaken die aileen maar indirect als behorend tot je hoofdtaak kunnen worden gerekend. Kortom, universiteiten hebben zich ontwikkeld tot prifessionele oraanisaties, organisaties waarin professionals tot samenwerking, en dus tot samen besturen, zijn gedwongen, zonder dat zij over het algemeen zin hebben in dergelijk bestuur, sterker, dat als zonde van hun tijd beschouwen, en zonder dat zij voor dat bestuur behoorlijk gekwalificeerd zijn: universitaire stafleden worden uitgezocht op hun onderzoek- en (hopelijk) op hun onderwijsprestaties, maar niet op hun bestuurlijke kwaliteiten. Toch is dergelijk 'zelfbestuur' nodig: professionals accepteren geen hierarchisch bestuur, en dat past ook niet in dergelijke organisaties. Het valt niet te ontkennen dat de bestuurslast aan

7 s &.o de universiteiten aanzienlijk is toegenomen en dat deze afleidt van de hoofdtaken onderwijs en onderzoek; maar het lijkt een onvermijdelijk gevolg van de groei van de universiteiten van kleine en overzienbare eenheden tot de massa-organisaties die zij nu zijn. De groei van de universiteiten heeft grote financiele gevolgen gehad. Die worden in sterke mate gedragen door de overheid. Het budget is zo aanzienlijk geworden, dat die overheid waar wil voor haar geld. Maar er is meer: goede universiteiten, dat wil zeggen de mogelijkheden voor goede, hoogwaardige opleidingen en het verrichten van onderzoek dat ook in internationaal opzicht met het beste kan wedijveren, zijn in toenemende mate van belang geworden voor de ontwikkeling van Ianden zoals Nederland, die het vooral van hun human capital moeten hebben. Het belang van de overheid bij goed functionerende universiteiten is daarmee enorm toegenomen. En waar de beheersing van de geldkraan en het hebben van een dergelijk belang samenkomen, betekent dat maar een ding: willen sturen. Nu zijn de mogelijkheden om te sturen ook aanzienlijk toegenomen, omdat de ontwikkeling van wetenschappelijke expertise op dit punt ertoe heeft geleid dat wij niet aileen veel meer relevante informatie over ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderwijs hebben dan vroeger (wij weten beter wat relevante feiten zijn en wij zijn in staat om die te verzamelen), maar dat wij er bovendien, beetje bij beetje, met vailen en opstaan, in slagen om ijkpunten te ontwikkelen die iets zeggen over prestaties van onderzoek en onderwijs: wij meten output van onderwijs en onderzoek, wij kennen voorwaardelijke financiering, onderzoekscholen komen eraan, visitatiecommissies maken hun ronde. Kortom, wij investeren nogal wat om iets te kunnen zeggen over de kwaliteiten van onze universiteiten, en om op basis daarvan beleid te voeren. Heilzame werkin9 De kans is groot dat een lid van de universitaire gemeenschap die dit stukje tot hier heeft gelezen, inmiddels de verzuchting heeft geslaakt dat hier weer iemand aan het woord is die vanuit het centrale universitaire niveau inmiddels nog maar zo weinig voeling heeft met het werkelijke werk, dat hij is gaan geloven in al die sturingsmiddelen die in de vorige alinea zijn vermeld: mandarijnentaal van een centrale bestuurder. Ik sluit dat niet helemaal uit, maar wil in dit verband toch op een eigen, niet onbelangrijke ervaring wijzen uit de tijd dat ik nog op het facultaire niveau werkzaam was. De decanen van de juridische faculteiten ( ook al weer zo'n over leg) bespraken, ik schat zo'n twee jaar geleden, hun ervaringen ten aanzien van de voorwaardelijke financiering, een instituut waarover ieder van hen in de afgelopen jaren de meest gruwelijke grappen had gemaakt. Bij voorwaardelijke financiering gaat het om min of meer grootschalige projecten, waarin wetenschappers van diverse pluimage op basis van uitgeschreven plannen samenwerken, en juist juristen hebben altijd met kracht van argumenten geroepen dat op die manier ingericht onderzoek haaks staat op aard en functioneren van het veelal praktijkgerichte, moeilijk planbare en meestal individueel verrichte onderzoek dat zij doen. En wat blijkt in die vergadering, schoorvoetend, maar lmaniem? Men is het erover eens dat die van bovenaf opgelegde voorwaardelijke financiering toch wei een zekere heilzame werking heeft gehad op de onderzoeksprestaties binnen de faculteiten. Misschien deugt de vorm van de voorwaardelijke financiering nog steeds niet ( overigens in de loop van haar bestaan met enige regelmaat bijgesteld), maar toch: zij heeft stimulerend gewerkt. Misschien hadden andere middelen dat ook wei gedaan, maar die waren er niet, en deze wei. Zo zijn er meer voorbeelden: visitatiecommissies (door de universiteiten in eigen beheer uitgevoerd, maar wei met krachtige stimulans vanuit de overheid) winnen aan invloed, kankeren op onderzoekscholen mag, maar we rennen er wei achter aan, en hoewel dat nu nog niet met zekerheid te zeggen valt, lijkt de kans mij toch aanzienlijk dat zij hun effect op het universitaire beleid niet zuilen rnissen. Hebben wij al dat moois nu te danken aan overheidssturing? En, als dat al zo is, hebben wij die overheidssturing daarvoor ook echt nodig? Wat de eerste vraag betreft, ik heb in het voorafgaande proberen duidelijk te maken dat de toegenomen universitaire (be-) sturing zeker niet aileen een kwestie van overheidsbeleid is geweest. Maar de overheid heeft er wei degelijk aan bijgedragen, en die bijdrage is zeker niet vruchteloos geweest. En 'wat de tweede vraag betreft: hadden de universiteiten dat niet net zo goed zelfkunnen doen vanuit het ook daar levende besef dat hoogwaardig onderwijs en onderzoek van levensbelang is? Nee, niet aileen, een taakverdeling tussen overheid en universiteiten is aangewezen. Die taakverdeling hoort in zeer grote trekken langs de volgende lijnen te verlopen. De universiteiten moeten vrijheid hebben om op hun eigen terrein - onderwijs en onderzoek - te doen wat hun goeddunkt, met de verplichting om over hun plannen en vooral hun resultaten, verantwoording af te leggen, aan de samenleving en aan de overheid; vandaar de in eigen beheer uitgevoerde

8 s &.o onderwijsvisitaties en onderzoeksbeoordeling. De overheid moet terughoudend zijn in haar beinvloeding daarvan, al ligt het voor de hand dat zij die plannen becommentarieert en de mogelijkheid heeft om te sturen op basis van de resultaten die uit die verantwoording blijken. Daamaast heeft zij haar eigen prioriteiten op het gebied van het wetenschapsbeleid, en zet daarvoor eigen middelen in, naast de middelen die de universiteiten ter beschikking hebben voor het verrichten van fundamenteel onderzoek. Maar wat daarvan zij, ik heb het gevoel datal het gestuur van de afgelopen jaren, ondanks aile rare bokkesprongen die binnen de universiteiten en door opeenvolgende ministers en hun ambtenaren zijn gemaakt, toch zijn vruchten heeft afgeworpen. Wie roept dat de universiteit de universiteit niet meer is, heeft gelijk: het is er echt veranderd, en dat kon ook niet anders. Schemerduister? Ook dat is op z'n tijd mooi.

9 s&..o De verkiezingsprogramma' s van CDA en PvdA zijn schamel en vrijwel nietszeggend over de universiteiten. Bij het zeldzame punt dat concreet en controleerbaar is, moet men constateren dat het regeringsbeleid ermee in strijd is. Zo bepleit het PvdA-program een studiefinancieringsstelsel waarin de hoogte van de studietoelage minder afhankelijk wordt van het ouderlijk inkomen. Minister Ritzen stuurt echter systematisch aan op vergroting van de ouderafhankelijkheid. Deze kleine observatie raakt natuurlijk niet de universiteiten zelf. Waar aan hun bestaan en functioneren zo weinig aandacht in programma's wordt besteed, waar het over dit onderwerp de regeringspartijen ontbreekt aan systematische ideeen die publiek toegankelijk zijn, daar zou men verwachten dat de overheidsinterventie in deze sector zeer bescheiden is. Dit zou bovendien in overeenstemming met de geest der tijd zijn, waarin overheidsbemoeienis is geprivatiseerd, zelfs op terreinen die van oudsher tot de staatstaak behoorden, zoals het loodswezen en de gemeentereiniging. Moedwillige deprofessionalisering BART TROMP Universitair horfddocent bij de vakaroep politieke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Redacteur vans&]) OmkerinB van verhoudinoen Het doe] van de universiteit is de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het wetenschappelijk corps. Daarnaast zijn er ondersteunende diensten nodig die het dit corps mogelijk maken zijn verantwoordelijkheid waar te maken. De afgelopen twintig jaar echter is de verhouding tussen wat ondersteuning zou moeten zijn en degenen die het eigenlijke werk doen volstrekt omgekeerd. Ook getalsmatig: in de jaren tachtig daalde het aandeel van het wetenschappelijk corps in het personeel der universiteiten beneden de vijftig procent; het percentage rechtstreeks dienstverlenend personeel (bibliothecarissen, portiers, etc.) daalde eveneens. Daarentegen steeg het aandeel aan hoge ambtenaren op staf- en planningsafdelingen, die aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs geen aan- wijsbare bijdrage leveren. (Toen ik een paar jaar gele den voor het eerst op deze ontwikkeling attendeerde, volgde een verongelijkte reactie uit het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: wat misselijk om mij op de cijfers van het ministerie (het ging, meen ik, om het vuistendikke HooP [Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan) te baseren, 'iedereen' wist toch dat die niet klopten.) Wat bezuinigd werd op onderzoek en onderwijs, ging op aan 'planning' en 'beleid'. De getalsmatige omkering van de verhoudingen geeft echter niet meer dan een flauwe indicatie van wat deze feitelijk inhouden. De verhoudingen zijn niet zozeer zoek, als wei verkeerd. Onderwijs en onderzoek zijn steeds meer onderworpen aan de nuffige, modieuze en realiteitsvreemde modellen en schema's die hun worden opgelegd door de instanties die nu juist voor hun ondersteuning waren bedoeld. Het initiatief tot deze omkering der verhoudingen heeft steeds gelegen bij op elkaar volgende bewindslieden, die in grote lijnen altijd zijn gesteund door een vrijwef kamerbrede meerderheid van 'onderwijsspecialisten'. Goede bedoelingen, daaraan ontbrak het nooit. Typisch Nederlands is waarschijnlijk ook de neiging om alles zo precies en 'eerlijk' mogelijk toe te rekenen - waarbij de vooronderstellingen waarop dat gebeurt, buiten beschouwing blijven. Zo weet ik van een studierichting aan een universiteit, die is opgebouwd uit vier ongeveer even grote vakgroepen. V olgens de mod erne inzichten moest het onderzoeksbudget verdeeld worden op grond van de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen. Volgens sociale mechanismen die een kind kan voorzien, leidde dat er uiteindelijk toe dat elke vakgroep iets meer (of minder) dan een kwart van de poet kreeg. Voor het zover was, was er echter ontzaglijk veel vergaderd en overlegd. De kosten daarvan bestaan voor de onderwijsbureaucraten niet: die worden grotendeels opgebracht door degenen die daardoor van onderwijs en onderzoek wor-

10 s&..o41992 den afgehouden. Een simpele ponds-ponds-gewijze verdeling had hetzelfde resultaat gehad, maar was vee! goedkoper geweest. Zo snijdt de neiging tot bestuurskundige precisie en efficientie zichzelf in de vingers. Wie verbaast het dat de behandeling van een onderzoeksvoorstel door het NWO fi8ooo,- kost, of het nu wordt goedgekeurd of niet? Loting zou niet aileen een vee! goedkopere besluitvormingsprocedure zijn, maar ook een betere, omdat de onderzoeksvoorstellen die aileen maar zijn toegeschreven naar de smaak van de beoordelaars niet daarom meer kans krijgen. (In mijn huidige wetenschap rekende ik tien jaar geleden al voor dat de kosten van besluitvorming over de te financieren onderzoeksvoorsteilen hoger waren dan wat er aan onderzoek te vergeven was.) ln plaats van uit te gaan van de (veelvormige) praktijk van universitair onderzoek, en van hedendaagse wetenschapstheoretische en wetenschapssociologische inzichten, is van hogerhand een rigide bureaucratisch onderzoeksbeleid voorgeschreven aan aile wetenschappen en disciplines. Het beoogde voordeel, namelijk eliminatie van 'slecht' onderzoek, bleek niet te realiseren, zelfs als het mogelijk was geweest dit laatste zonneklaar te identificeren. In plaats daarvan verliest het wetenschappelijk corps tijd die het aan onderzoek en onderwijs had kunnen besteden, om met vee! papieren geweld de schijn van 'onderzoeksplanning' op te houden. Ik heb a! het eerste nieuwe 'theoretisch perspectief in een sociale wetenschap zien ontstaan dat!outer en aileen is uitgevonden voor het genoegen van de onderzoeksbureaucraten. De 'planning' van het wetenschappelijk onderzoek verliep ook verder volgens de beste tradities van centraal geleide overheidsplanning. Het is a! heel gewoon geworden dat onderzoeksprojecten worden goedgekeurd waarvoor nog geen onderzoeker heeft getekend. Het is ook al normaal dat de 'output' van wetenschappelijk onderzoek 'objectief wordt gemeten door publikaties van wiilekeurige wegingsfactoren te voorzien en ze vervolgens op te tellen. Wie deze - op niets gebaseerde en per faculteit en universiteit verschillende - aritmetiek kent, kan voor een wetenschappelijk jaarverslag volstaan met het aantal punten dat men aldus 'gescoord' heeft. Want dit is - dat is a! gebleken bij verschiilende gelegenheden-het enige waar de onderzoeksbureaucraten en hun politieke meesters op!etten bij de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Maar dit is overdreven. Wat in hun ogen ook zeer telt is 'derde-geldstroomonderzoek'. Oat is een eufemisme voor onderzoek dat in opdracht van derden wordt verricht. Hoe meer daarvan aan universiteiten wordt verricht, hoe mooier de politici en bureaucraten het vinden. Op de vrije markt kan universitair onderzoek niet met commercieel onderzoek concurreren. Het lukt aileen als er beneden de kostprijs wordt gewerkt, 'overheadkosten' niet worden doorberekend, evenmin als die van acquisitie en begeleiding. ln de sociale wetenschappen (maar daar niet aileen) is de overheid daarom de voomaamste opdrachtgever. Zo is een merkwaardige situatie ontstaan. Het geld dat die overheid niet voor autonoom, 'echt' wetenschappelijk onderzoek ter beschikking stelt, is voor universitaire entrepreneurs wei te vinden in de vorm van aan opdrachten en condities gebonden onderzoek. Het is een situatie die er in ieder geval al toe heeft geleid dat het onderzoek naar wat 'etnische minderheden' worden genoemd van een bedroevend geringe wetenschappelijke en politieke relevantie is gebleken, omdat het voor het overgrote dee! bestaat uit onderzoek in opdracht van de overheid, terwijl diezelfde rechtsstreekse afhankelijkheid van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van onderwijskundig en onderwijssociologisch onderzoek langzamerhand vormen heeft aangenomen die kritische geluiden uit deze disciplines tegen het onderwijsbeleid onwaarschijnlijk maakt. Sovjet-zone Met het onderwijs aan de universiteit is het niet beter gesteld. Jarenlang heeft 'het beleid' zich druk gemaakt over het universitair wetenschappelijk onderzoek, en het aldan niet vermeende daarin tekortschieten gedefinieerd als 'vlucht in het onderwijs'. De 'onderwijspecialisten' hebben dat deuntje aldie jaren kritiekloos meegezongen. Sinds kort wordt een heel ander lied aangeheven. Nu moet er van alles aan het wetenschappelijk onderwijs worden gedaan, en het toverwoord dat daarvoor - ook in de Kamer - in aile ernst wordt gebruikt is 'rendement', het 'onderwijsrendement'. Op grand daarvan moeten studierichtingen uiteindelijk worden gefinancierd. De volslagen absurditeit van de universitaire onderwijspolitiek wordt niet beter gedemonstreerd dan door de eenstemmigheid die hierover in de politiek bestaat. Drie punten zijn hier van belang. Er is allereerst het feit dat de universiteiten in de afgelopen jaren weliswaar met ailerlei 'planningsafdelingen' zijn verrijkt, evenals het ministerie, maar dat van betrouwbaar, valide en onder ling (per studierichting, faculteit en universiteit) vergelijkbaar cijfermateriaal over studievordaringen in de verste verte geen sprake is. De cijfers die in politieke discussies en onderwijsbeleid dienst doen, wekken al-

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

De professionele professional

De professionele professional De professionele professional De andere kant van het debat over ruimte voor professionals Arre Zuurmond, Jorrit de Jong M.m.v: N. Damen, F.J. Douglas, P. Keur, M. Minderhout en T. Monasso Inhoudsopgave

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs. Door dr. Harm Klifman

Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs. Door dr. Harm Klifman Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs Door dr. Harm Klifman Inhoud Vertrouwen 4 De ordenende werking van begrippen 6 Sleutelwoorden in governance 8 Goed onderwijsbestuur en de deugd 13 Organisaties

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz. Paul Frissen. Philip Marcel Karré. Martijn van der Steen

Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz. Paul Frissen. Philip Marcel Karré. Martijn van der Steen Zorg door de staat Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz Zorg door de staat Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz Paul Frissen Philip Marcel Karré Martijn van der Steen Nederlandse School voor

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.)

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren, integriteit en beroepstrots Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 Het Nederlandse Bestuursstelsel 16 Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Burgerparticipatie in Nederland 36 Het bestuursstelsel in Denemarken 42 Politiek-bestuurlijke

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Om de kwaliteit van het onderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Het negentiende jaarboek voor het democratisch socialisme Onder redactie van Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie