Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM"

Transcriptie

1 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel / fa Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 2 adres: WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met loggia en berging in de kelder, plaatselijk bekend 1067 EH Amsterdam, Wigbolt Ripperdastraat 38, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie I, compleaanduiding 3991A, appartementsinde 20, uitmakende het tweeënnegentig/vijfduizend zeshonderdtiende (92/5.610 de ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het (hoofd)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van zesenveertig woningen, met bijbehorende bergingen in de kelder, liften en trappenhuizen, plaatselijk bekend Johan Basiushof, Wigbolt Ripperdastraat en Ewout Worststraat te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie I, compleaanduiding 3991A, appartementsinde 1, uitmakende het vijfduizend zeshonderdtien/zevenduizend negende (5.610/7.009 de ) onverdeeld aandeel in de (hoofd)gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van het perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter, voortvloeiende uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, op de zich op de grond bevindende opstallen bestaande uit een gebouw bevattende zesenveertig woningen met bijbehorende bergingen in de kelder, zes bedrijfsruimten, drieënveertig parkeerplaatsen, liften en trappenhuizen, gelegen aan het Johan Basiushof, de Wigbolt Ripperdastraat en de Ewoud Worststraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie I, nummers 3973 en 2227, tezamen groot drieënveertig are zesentwintig centiare, welk perceel met kadastraal nummer 2227 is belast met een recht van opstal ten behoeve van de naamloze vennootschap: N.V. Nuon Infra West, hierna te noemen: het "Registergoed". Model

2 KADASTRAAL BEKEND: Gemeente Sloten (N.H.), Sectie I, compleaanduiding 3991A, appartementsinde 20. groot ha are centiare vrijwillige verkoping eecutoriale verkoop e artikel 3:268 jo. 3:254 B.W. openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel e artikel 514 ev WvBRv veiling wegens sterfgeval te veilen op maandag 20 JANUARI 2014 s avonds na uur in Feli Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam, ten overstaan van de notaris: mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen, notaris te Amsterdam, of één van haar waarnemers. LASTEN PER JAAR: Onroerende zaak belasting (2013) 96,69 contr watergeld. b.t.w.) rioolrecht/aansluitrecht (2013) 149,41 water via de meter erfpachtcanon 1.256,40 doch is afgekocht t/m 30 november 2053 Rijnlands Bundergeld precario molen- en polderlasten hoogheemraadschap bijdrage VVE 1.220,40 waterschapslasten (2013) 25,29 tezamen aan lasten per jaar 1.491,79 achterstallige servicekosten VvE (2013 en 1.322,10 januari 2014) achterstallige OZB en Rioolrecht (2011 t/m 2013) 737,15 achterstand waterschapslasten (2011 t/m 2013) 73,18 BETALING: vóór of uiterlijk op 20 februari AANVAARDING: na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde. BIJZONDERE BEPALINGEN: Huren/Gebruik: het Registergoed is voor zover bekend in gebruik bij derden zonder toestemming van de hypotheekhouder. De hypotheekhouder heeft op grond van de hypotheekvoorwaarden bij de 2

3 Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, verlof verzocht tot het inroepen van het huurbeding e artikel 3:264 BW. Rechtsgedingen: m.b.t. het Registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het Registergoed is: geen onteigening aangezegd: geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient KOPER te betalen: de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a en c tot en met i van de AVEA 2001; de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVEA 2001; het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 2% van de koopsom met een minimum van 2.850,--; de kosten van een eventuele akte de command; het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art en 1.4.; courtage makelaar-koper, indien aangewezen; plokpenning ad 1.500,-- ecl. btw e art tarief veilinghuis; leges gemeente, milieu en registratiekosten ( 65,--); de achterstallige lasten als hiervoor vermeld; kosten doorhaling hypotheken en beslagen; servicekosten VvE februari 2014 ad 101,70; kosten koopeenveilinghuis.nl ad 335,--; taatiekosten ad 342,56; buitengerechtelijke incassokosten ad 1.500,--; één en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van VERKOPER komt: courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen; alle overige aan de veiling verbonden kosten, één en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting naar het alsdan geldende tarief. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Er zal geen verrekening plaatsvinden. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 20 februari Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt ecl. b.t.w ,--. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3 AVEA 2001 zal de inzetpremie door koper worden betaald uiterlijk acht (8) dagen na de veiling en zal deze inzetpremie daags na ontvangst door de notaris worden uitbetaald aan de hoogste bieder bij opbod. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het Registergoed loopt via de Vereniging van Eigenaren. Garanties: de verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. 3

4 Risico: alle risico s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: uit schriftelijke informatie van de heer Benjamin Blankennagel, adviseur bij de Afdeling Omgevingsvergunningen van Stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam de dato 25 oktober 2013 is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Publiekrechtelijke beperkingen: uit een kadastraal uittreksel per 23 december 2013 is gebleken dat t.a.v. het Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Milieu: m.b.t. het Registergoed verklaart verkoper dat: het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Terzake wordt verwezen naar het Vooradvies historische informatie Amsterdam van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied locatie Amsterdam de dato veertien oktober tweeduizend dertien, waarop wordt vermeld met betrekking tot bodemonderzoeken: "Valt onder doss. AM Orientend Onderzoek omgeving. Verder doss. AM Ruys de Beerenbrouckstraat zie verder bodemloket." en tevens is vermeld: "Op locatie/omgeving hebben bedrijfsactiviteiten plaats gevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Geen bijzonderheden op 38. Op 2 machine-apparatenfabriek." het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de thans geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of de ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. Energie (EPA): m.b.t. het Registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; koper wordt geacht hiermee in te stemmen. Ontruiming: indien het Registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: zijn voor rekening en risico van de koper. VvE: Vereniging van Eigenaars Johan Basiushof Woningen te Amsterdam Hannie Schaftstraat KA Hoofddorp Telefoonnummer: Saldo reservefonds VvE per 1 januari 2014: ,--. Gunning: 4

5 de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen achtenveertig (48) uur na de veiling van het betreffende het Registergoed. Overige bepalingen: Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt verwezen naar: I. de bepalingen opgenomen in een akte van uitgifte erfpacht op dertien juli tweeduizend vier voor mr. C. Binnenkade, notaris te Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel nummer 66, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: "B. onder de navolgende bijzondere bepalingen. 1. Het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt. Het terrein is bij aanvang van de erfpacht in milieuhygiënische zin op grond van de wet Bodembescherming geschikt voor de onder bijzondere bepalingen 2 en 3 genoemde bestemmingen. 2. a. Het terrein dient te worden bebouwd overeenkomstig het bouwplan, waarop op veertien januari tweeduizend drie, onder nummer P1/0066 BWT2001 dossier de bouwvergunning is afgegeven. 2. b. Het perceel en de te realiseren opstallen zijn bestemd tot zesenveertig (46) (rneergezins) vrije sector koopwoningen met bijbehorende bergingen, met in totaal vijfduizend zeshonderd tien vierkante meter (5.610 m2) gebruiksvloeroppervlakte (gbo), een parkeergarage met drieënveertig (43) parkeerplaatsen, alsmede driehonderd vierenvijftig vierkante meter (354 m2) bruto vloeroppervlakte kantoorruimte/bedrijfsruimte; de erfpachter is verplicht het dienovereenkomstig te gebruiken. 2. c. De onbebouwde terreingedeelten zijn bestemd tot tuin/erf en dienen overeenkomstig deze bestemming te worden ingericht en gebruikt. 2. d. Het terrein is voor wat betreft het kadastrale nummer 2227 belast met een recht van opstal ten gunste van "NV NUON infra west" ten behoeve van een trafohuis. 3. De erfpachter verklaart nadrukkelijk bekend te zijn met: - de verplichting het perceel te bebouwen conform het goedgekeurde bouwplan; - de verplichting om het perceel en de opstallen overeenkomstig de bestemming(en) te gebruiken; en - het verbod het bouwvolume van de opstallen te wijzigen, zoals vermeld in de artikelen 13, 15 en 16 van voormelde algemene bepalingen en de mogelijkheid van herziening van de canon bij wijziging van de bestemming, het gebruik of de bebouwing. 4. a. De erfpachter is verplicht met de bebouwing van het terrein aan te vangen binnen zes weken nadat zestig procent (60%) van de woningen is verkocht dan wel verhuurd en vervolgens voortvarend met de bouw voort te gaan. 4. b. De bebouwing van het terrein en de inrichting van de onbebouwde terreindelen dienen te zijn voltooid binnen vierentwintig maanden nadat de bouw is gestart. 5. De erfpachter is gerechtigd tot het overbouwen van de aangrenzende, tot het openbaar areaal bestemde gronden, voor zover dit volgt uit de uitvoering van het bouwplan waarop door het Stadsdeel goedkeuring is verleend. 6. De erfpachter is verplicht de erfpacht en het op het terrein gebouwde te splitsen (eventueel via ondersplitsing) in zesenveertig appartementsrechten elk omvattende één woning cum anneis, drieënveertig appartementsrechten elk omvattende een parkeerplaats in de parkeergarage, alsmede één of meer appartementsrechten voor de in totaal driehonderd vierenvijftig vierkante meter (354 m2) bruto vloeroppervlakte kantoorruimten/bedrijfsruimte. De goedkeuring als bedoeld in artikel 22 lid 1 van de vorengenoemde algemene bepalingen wordt voor deze splitsing in appartementsrechten geacht te zijn verleend. 7. De parkeerplaatsen zijn bij voorrang bestemd voor de bewoners van het comple. Indien bij deze groep onvoldoende belangstelling voor de koop van een parkeerplaats bestaat, dan kunnen de plekken ook overgedragen worden aan andere gegadigden. 5

6 8. a. De erfpachter is verplicht te gedogen dat er zich op het erfpachtterrein een traforuimte bevindt waarvoor een opstalrecht gevestigd is, welke ten alle tijde toegankelijk dient te zijn voor de opstalgerechtigde/beheerder ervan; tevens is de erfpachter verplicht te gedogen dat er kabels en leidingen in, op of onder het onbebouwde terrein aanwezig zijn danwel gelegd en onderhouden worden. 8. b. Daar de mogelijkheid bestaat dat het opstalrecht op het kadastrale nummer 2227 ooit eindigt, dient de erfpachter er nu reeds rekening mee te houden in de splitsingsakte/-tekening dat de ondergrond van dit kadastrale nummer 2227 afhankelijk van de toedeling van de onbebouwde grond in de gemeenschap moet vallen danwel toegedeeld moet worden aan een specifiek appartementsrecht. 9. Voor het project geldt een risicodeling welke als volgt is: 9. Voor het project geldt een risicodeling welke als volgt is: a. De erfpachter/projectontwikkelaar is verplicht en stemt ermee in dat indien de eerste verkoop geschiedt tegen een vrij op naam prijs (v.o.n.) van meer dan éénduizend zeshonderd zeventig euro ( 1.670,00]) per vierkante meter gebruiksoppervlakte (éénduizend zeshonderd twintig euro ( 1.620,00) per vierkante meter gebruiksoppervlakte verhoogd met een drempel van vijftig euro ( 50,00) per vierkante meter gebruiksoppervlakte) deze toename van de verkoopopbrengst maal het aantal vierkante meter gebruiksoppervlakte te verdelen over de gemeente en ontwikkelaar in de verhouding van respectievelijk vijfentwintig procent (25 %) en vijfenzeventig procent (75 %). De risicodeling zal per verkochte woning worden verrekend. De verder uitwerking van de risicodeling over de niet verkochte woningen zal in een separate overeenkomst tussen Woningbouwvereniging Het Oosten en het Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer nader worden overeengekomen. b. Voor de parkeerplaatsen geldt dezelfde verdeling, met dien verstande dat, indien de verkoopprijs daarvan het bedrag van dertienduizend zeshonderd veertien euro ( ,00) inclusief omzetbelasting te boven gaat, vijfentwintig procent (25 %) van het meerdere boven dat bedrag dient te worden betaald aan de gemeente. c. De uitvoering van het genoemde onder 9 a en 9 b wordt aan de notaris opgedragen. 10. De aanvangscanon grondprijzen en afkoopsommen en de gebruiksvloeroppervlakten (g.b.o.) (in gehele vierkante meters) van de woningen, de bruto vloeroppervlakten (b.v.o.) (in gehele vierkante meters) van de kantoor-/bedrijfsruimten dienen per te stichten appartementsrecht als onderdeel van de akte in de akte van uitgifte, splitsingakte en transportakten integraal te worden opgenomen en mede te worden ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam; De bedragen en oppervlakten per woning en de kantoor-/bedrijfsruimte staan vermeld in de financiële bijlage die onderdeel uitmaakt van het besluit; voor de parkeerplaatsen bedragen de grondwaarde/afkoopsom en canon nihil; de totale oppervlakte (bruto vloeroppervlakte) van de parkeergarage dient eveneens in de akten te worden vermeld. 11. De half jaarlijkse vervaldata van de canon zijn gerelateerd aan de ingangsdatum van het erfpachtrecht, derhalve vervalt de jaarlijks canon op één juni en één december van ieder jaar. Blijkens aangehechte brief van Woningbouwvereniging Het Oosten de dato zevenentwintig januari tweeduizend vier blijkt dat zij geen gebruik maken van de bepaling voor omzetting van koopwoningen in huurwoningen zoals opgenomen in 9a, b en c in voornoemd besluit, welke bepaling zodoende in de onderhavige akte achterwege gelaten is. C. 1. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vast te stellen dat voormeld terrein een bouwblok vormt, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de kadastrale grenzen van het terrein. 2. Als datum, met ingang waarvan voor het eerst een gemeenteterrein, gelegen in het hiervoor onder sub C.1. omschreven bouwblok, in voortdurend erfpacht is uitgegeven, aan te nemen de datum van ingang van de erfpacht op het hiervoor vermelde terrein. 3. Het eerste erfpachttijdvak voor het hiervoor onder sub C.1. omschreven bouwblok zal eindigen vijftig (50) jaar na ingangsdatum van het erfpachtrecht. Het bij deze akte in erfpacht uitgegeven perceel genummerd 2227 is belast met een recht van opstal ten behoeve van N.V. Energiebedrijf Amsterdam (thans genaamd NV NUON Infra West) tot het ten behoeve van de openbare energie voorzienig hebben, eploiteren, in stand houden en vernieuwen van de een trafohuis met 6

7 II. bijbehorende opstallen en werken in, op en boven het hiervoor omschreven terrein zulks gerekend te zijn ingegaan op één januari negentienhonderd vierennegentig. Het opstalrecht is gevestigd op het perceel gemeente Sloten, sectie I nummer 2227 door de inschrijving in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op zestien december negentienhonderd vierennegentig in deel nummer 1 van het afschrift van een akte houdende uitgifte opstal op negen december negentienhonderd vierennegentig verleden voor notaris mr. R.J.J. Lijdsman te Rotterdam, mede in verband met een akte houdende rectificatie uitgifte opstal op drieëntwintig mei negentienhonderd vijfennegentig verleden voor genoemde notaris Lijdsman van welke akte een afschrift is ingeschreven in genoemde openbare registers op vierentwintig mei negentienhonderd vijfennegentig in deel nummer 16. Voor de bijzondere bepalingen met betrekking tot voornoemd opstalrecht wordt te dezen verwezen naar genoemde akten van uitgifte opstalrecht en rectificatie uitgifte opstalrecht." Erfpacht Op het Registergoed zijn van toepassing de bijzondere bepalingen: a. De ingangsdatum van de erfpacht is één december tweeduizend vijf. b. De einddatum van het eerste tijdvak is dertig november tweeduizend drieënvijftig. c. De bestemming alsmede het toegestane gebruik van het Registergoed is koopwoning met bijbehorende berging. d. De canon wordt herzien in het geval van wijziging van de bestemming of het gebruik als hiervoor onder c. bedoeld. e. De canon bedraagt éénduizend tweehonderdzesenvijftig euro en veertig cent ( 1.256,40) op basis van een grondwaarde van zesentwintigduizend zevenhonderdéénentachtig euro en éénentachtig cent ( ,81) en een canonpercentage van twee achtenzestig/honderdste procent (2,68%), doch is afgekocht tot en met dertig november tweeduizend drieënvijftig.' f. De vervaldata van de canon zijn voor of op één juni en één december van ieder jaar. Zijn er nog omstandigheden bekend die voor de koper van belang zijn en hierboven niet besproken zijn. Akte van (hoofd)splitsing, akte van (onder)splitsing en splitsingsreglement. Het gebouw waar het Registergoed deel van uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van (hoofd)splitsing in appartementsrechten, op dertien juli tweeduizend vier voor notaris mr. C. Binnenkade, voornoemd, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel nummer 67. Vervolgens is het gebouw waar het Registergoed deel van uitmaakt onder gesplitst in appartementsrechten bij akte van (onder)splitsing in appartementsrechten, op dertien juli tweeduizend vier voor notaris mr. C. Binnenkade, voornoemd, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel nummer 68. Bij voormelde akte van (onder)splitsing in appartementsrechten is van toepassing verklaard: het modelreglement splitsing in appartementsrechten 1992, met uitzondering van de Anne, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig voor mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Lelystad op acht januari daarna in deel nummer 49. Koper dient de bijzondere bepalingen opgenomen in voormelde akte van splitsing en de in het van toepassing verklaarde splitsingsreglement opgelegde verplichtingen te aanvaarden en na te komen. 7

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw Mr A.M.J.M. PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. F.R. Sterel S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 15 MEI 2014. Aan: MR TH.P. SEINSTRA OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 12 EN 13

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 15 MEI 2014. Aan: MR TH.P. SEINSTRA OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 12 EN 13 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR TH.P. SEINSTRA FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres:

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres: X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 23 OKTOBER 2015. Aan: Mr A.M.J.M. PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 2 WIJDE BLICK 13, MIJDRECHT

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 23 OKTOBER 2015. Aan: Mr A.M.J.M. PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 2 WIJDE BLICK 13, MIJDRECHT X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M. PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling 2014.008405.01 1 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.J.J. VAN TIENEN FORMULIER

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 9 MEI 2015. Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 14

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 9 MEI 2015. Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 14 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr R.H. MEPPELINK S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M.PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M.PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr R.H. MEPPELINK OPGAVE VEILCONDITIES van

Nadere informatie

KADASTRAAL BEKEND: Gemeente Amsterdam Sektie R complexaanduiding 7849 A appartementsindices 21 t/m 24

KADASTRAAL BEKEND: Gemeente Amsterdam Sektie R complexaanduiding 7849 A appartementsindices 21 t/m 24 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr B.A.E.A. BERGER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr P.KROES S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 10 JUNI

Nadere informatie

Aan: Mr. Th.P. Seinstra. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5, 6 EN 7 DORPSSTRAAT 36, WILNISSE ZUWE 4 EN 6, WILNIS

Aan: Mr. Th.P. Seinstra. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5, 6 EN 7 DORPSSTRAAT 36, WILNISSE ZUWE 4 EN 6, WILNIS X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. Th.P. Seinstra OPGAVE VEILCONDITIES van

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam, Sectie V, complexaanduiding 11533-A, appartementsindex 3. groot ha are centiare

Gemeente Amsterdam, Sectie V, complexaanduiding 11533-A, appartementsindex 3. groot ha are centiare X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. D.H.W. MELGERS OPGAVE VEILCONDITIES

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR F. STROUCKEN FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

Wigbolt Ripperdastraat 38 1067 EH Amsterdam

Wigbolt Ripperdastraat 38 1067 EH Amsterdam Wigbolt Ripperdastraat 38 1067 EH Amsterdam Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het betreft een hoekappartement van circa 90 m² gelegen

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 28 NOVEMBER 2014. Aan: mw. Mr E. Schot. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nrs.: 22 en 23

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 28 NOVEMBER 2014. Aan: mw. Mr E. Schot. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nrs.: 22 en 23 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw. Mr E. Schot S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr D.P.KASPER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 6

Nadere informatie

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR W.W. VAN T HOFF FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR W.W. VAN T HOFF FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. D.H.W. MELGERS OPGAVE VEILCONDITIES

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR F. STROUCKEN FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR R.H. MEPPELINK FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr. B. LEENDERS. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 3 TM 9

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr. B. LEENDERS. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 3 TM 9 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. B. LEENDERS S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 6 NOVEMBER 2015. Aan: Mr ELISE VISSER. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5 VLAMPIJPSTRAAT 101, UTRECHT

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 6 NOVEMBER 2015. Aan: Mr ELISE VISSER. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5 VLAMPIJPSTRAAT 101, UTRECHT X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr ELISE VISSER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling OPDRACHTFORMULIER TOT VERKOOP IN VEILING Frans van Mierisstraat 59 1071 RL Amsterdam Telefoon 020-6733322 Fax 020-6733325 Bank: 436983982 E-mail: info@mva-makelaars.nl

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar)

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) Veilingvoorwaarden (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Voltastraat

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID A. VEILING Verkoper wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op maandag één juni tweeduizend vijftien, des

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat 59 1071 RL Amsterdam +31(0)202148998 www.eaogv.nl info@eaogv.nl

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat 59 1071 RL Amsterdam +31(0)202148998 www.eaogv.nl info@eaogv.nl Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MRS J.A.G. MILDER EN/OF M.G. DE BOER FORMULIER

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18.

A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18. A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18.00 uur in FELIX MERITIS Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

te veilen op maandag 22 FEBRUARI 2016 s avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, ten overstaan van de notaris(sen):

te veilen op maandag 22 FEBRUARI 2016 s avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, ten overstaan van de notaris(sen): X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw. mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoor/bedrijfspand met aanhorigheden, plaatselijk bekend 1507 CB Zaandam, Kleine Tocht 7, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN 1. het winkelpand met ondergrond en

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN ARTIKEL 1. REGISTERGOED het café-restaurant en vier wooneenheden met ondergrond, erf, tuin en verder

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorgebouw/bedrijfspand met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pieter Lieftinckweg 11, 1505 HX Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam) - 1 - MLA\ABS\00614380-642662\1055 VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 4 SEPTEMBER 2015. Aan: Mr F. STROUCKEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 7 WAGENMAKER 191 WILNIS

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 4 SEPTEMBER 2015. Aan: Mr F. STROUCKEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 7 WAGENMAKER 191 WILNIS X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr E. GELDERMAN-TEN DOESCHATE S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR W.W.VAN T HOFF FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP. (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek)

VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP. (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) GRONINGEN LEEUWARDEN ASSEN VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) REGISTERGOED a. het perceel grond met opstallen en verdere

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN TERSCHELLINGSTRAAT 4 TE ALMERE

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN TERSCHELLINGSTRAAT 4 TE ALMERE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN TERSCHELLINGSTRAAT 4 TE ALMERE ARTIKEL 1. REGISTERGOED De bedrijfsruimte (voorheen in gebruik als kinderdagverblijf) met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend 1339 TC

Nadere informatie

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Vrijwillige veiling op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Twee appartementsrechten waarvan een benedenwoning met tuin en een bovenwoning met

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht REGISTERGOED het bedrijfspand met verhard buitenterrein, (onder)grond, parkeerplaatsen

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

MEEUWENLAAN 122-HUIS TE 1021 JN AMSTERDAM

MEEUWENLAAN 122-HUIS TE 1021 JN AMSTERDAM A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 16 MEI 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Gouden Leeuw 124 in Amsterdam-Zuidoost

Gouden Leeuw 124 in Amsterdam-Zuidoost A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vijfentwintig september

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/18878632 5156862/40065985 Vastgesteld 25 mei 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden (Langstraat

Nadere informatie

Glitterstraat 180 te Amsterdam

Glitterstraat 180 te Amsterdam A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 12 december 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

Zangvogelweg 117 TE AMERSFOORT

Zangvogelweg 117 TE AMERSFOORT A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 31 MEI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2014 op te vragen bij CMS N.V. In de tussentijd

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A. BUMA S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 APRIL 2015

Nadere informatie

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR P.L.E.M. DE MEIJER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN WALMOLENSTRAAT 21-23 TE ALMERE

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN WALMOLENSTRAAT 21-23 TE ALMERE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN WALMOLENSTRAAT 21-23 TE ALMERE ARTIKEL 1. REGISTERGOED De bedrijfsruimte (thans in gebruik als kindercentrum) met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend 1333 BZ Almere,

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

Van Limburg Stirumstraat 215 3118 LS Schiedam

Van Limburg Stirumstraat 215 3118 LS Schiedam Van Limburg Stirumstraat 215 3118 LS Schiedam Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 november 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 november 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/monr/20215321 5158147/40067210 Vastgesteld 13 november 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 november 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/18522901 5156268/40065428 Vastgesteld 23 april 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Portsmuiden 24 in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort)

Portsmuiden 24 in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort) VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 8 DECEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw Mr E. Schot (Notariskantoor Eveline Schot

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN

VAN DOORNE N.V. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN VAN DOORNE N.V. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN Heden, twintig april tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Anna Mathias Josephina Maria Ploumen, notaris te Amsterdam: [ ], in deze handelend als

Nadere informatie

HOOGSTRAAT 34, 36, 38 hoek LAAN VAN BINNENRUST 2, 4 EN 6, ABCOUDE. Gemeente Abcoude Sektie A nr. 1512. groot - ha 5 are 55 centiare

HOOGSTRAAT 34, 36, 38 hoek LAAN VAN BINNENRUST 2, 4 EN 6, ABCOUDE. Gemeente Abcoude Sektie A nr. 1512. groot - ha 5 are 55 centiare X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr J.M.A. VAN ROOIJ S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet AMSTERDAM 2015 VRIJWILLIGE VERKOPING op maandag 22 juni 2015 des avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr. B.C.M. Waaijer (Boekel De Nerée, notarissen)

Nadere informatie

Lemenweg 1 9533 TB Drouwen

Lemenweg 1 9533 TB Drouwen Lemenweg 1 9533 TB Drouwen Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met een schuur/werkplaats, schuur/stal, bijgelegen bos- en landbouwgrond.

Nadere informatie