Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM"

Transcriptie

1 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel / fa Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 2 adres: WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met loggia en berging in de kelder, plaatselijk bekend 1067 EH Amsterdam, Wigbolt Ripperdastraat 38, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie I, compleaanduiding 3991A, appartementsinde 20, uitmakende het tweeënnegentig/vijfduizend zeshonderdtiende (92/5.610 de ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het (hoofd)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van zesenveertig woningen, met bijbehorende bergingen in de kelder, liften en trappenhuizen, plaatselijk bekend Johan Basiushof, Wigbolt Ripperdastraat en Ewout Worststraat te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie I, compleaanduiding 3991A, appartementsinde 1, uitmakende het vijfduizend zeshonderdtien/zevenduizend negende (5.610/7.009 de ) onverdeeld aandeel in de (hoofd)gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van het perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter, voortvloeiende uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, op de zich op de grond bevindende opstallen bestaande uit een gebouw bevattende zesenveertig woningen met bijbehorende bergingen in de kelder, zes bedrijfsruimten, drieënveertig parkeerplaatsen, liften en trappenhuizen, gelegen aan het Johan Basiushof, de Wigbolt Ripperdastraat en de Ewoud Worststraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie I, nummers 3973 en 2227, tezamen groot drieënveertig are zesentwintig centiare, welk perceel met kadastraal nummer 2227 is belast met een recht van opstal ten behoeve van de naamloze vennootschap: N.V. Nuon Infra West, hierna te noemen: het "Registergoed". Model

2 KADASTRAAL BEKEND: Gemeente Sloten (N.H.), Sectie I, compleaanduiding 3991A, appartementsinde 20. groot ha are centiare vrijwillige verkoping eecutoriale verkoop e artikel 3:268 jo. 3:254 B.W. openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel e artikel 514 ev WvBRv veiling wegens sterfgeval te veilen op maandag 20 JANUARI 2014 s avonds na uur in Feli Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam, ten overstaan van de notaris: mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen, notaris te Amsterdam, of één van haar waarnemers. LASTEN PER JAAR: Onroerende zaak belasting (2013) 96,69 contr watergeld. b.t.w.) rioolrecht/aansluitrecht (2013) 149,41 water via de meter erfpachtcanon 1.256,40 doch is afgekocht t/m 30 november 2053 Rijnlands Bundergeld precario molen- en polderlasten hoogheemraadschap bijdrage VVE 1.220,40 waterschapslasten (2013) 25,29 tezamen aan lasten per jaar 1.491,79 achterstallige servicekosten VvE (2013 en 1.322,10 januari 2014) achterstallige OZB en Rioolrecht (2011 t/m 2013) 737,15 achterstand waterschapslasten (2011 t/m 2013) 73,18 BETALING: vóór of uiterlijk op 20 februari AANVAARDING: na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde. BIJZONDERE BEPALINGEN: Huren/Gebruik: het Registergoed is voor zover bekend in gebruik bij derden zonder toestemming van de hypotheekhouder. De hypotheekhouder heeft op grond van de hypotheekvoorwaarden bij de 2

3 Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, verlof verzocht tot het inroepen van het huurbeding e artikel 3:264 BW. Rechtsgedingen: m.b.t. het Registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het Registergoed is: geen onteigening aangezegd: geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient KOPER te betalen: de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a en c tot en met i van de AVEA 2001; de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVEA 2001; het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 2% van de koopsom met een minimum van 2.850,--; de kosten van een eventuele akte de command; het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art en 1.4.; courtage makelaar-koper, indien aangewezen; plokpenning ad 1.500,-- ecl. btw e art tarief veilinghuis; leges gemeente, milieu en registratiekosten ( 65,--); de achterstallige lasten als hiervoor vermeld; kosten doorhaling hypotheken en beslagen; servicekosten VvE februari 2014 ad 101,70; kosten koopeenveilinghuis.nl ad 335,--; taatiekosten ad 342,56; buitengerechtelijke incassokosten ad 1.500,--; één en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van VERKOPER komt: courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen; alle overige aan de veiling verbonden kosten, één en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting naar het alsdan geldende tarief. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Er zal geen verrekening plaatsvinden. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 20 februari Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt ecl. b.t.w ,--. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3 AVEA 2001 zal de inzetpremie door koper worden betaald uiterlijk acht (8) dagen na de veiling en zal deze inzetpremie daags na ontvangst door de notaris worden uitbetaald aan de hoogste bieder bij opbod. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het Registergoed loopt via de Vereniging van Eigenaren. Garanties: de verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. 3

4 Risico: alle risico s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: uit schriftelijke informatie van de heer Benjamin Blankennagel, adviseur bij de Afdeling Omgevingsvergunningen van Stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam de dato 25 oktober 2013 is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Publiekrechtelijke beperkingen: uit een kadastraal uittreksel per 23 december 2013 is gebleken dat t.a.v. het Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Milieu: m.b.t. het Registergoed verklaart verkoper dat: het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Terzake wordt verwezen naar het Vooradvies historische informatie Amsterdam van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied locatie Amsterdam de dato veertien oktober tweeduizend dertien, waarop wordt vermeld met betrekking tot bodemonderzoeken: "Valt onder doss. AM Orientend Onderzoek omgeving. Verder doss. AM Ruys de Beerenbrouckstraat zie verder bodemloket." en tevens is vermeld: "Op locatie/omgeving hebben bedrijfsactiviteiten plaats gevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Geen bijzonderheden op 38. Op 2 machine-apparatenfabriek." het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de thans geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of de ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. Energie (EPA): m.b.t. het Registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; koper wordt geacht hiermee in te stemmen. Ontruiming: indien het Registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: zijn voor rekening en risico van de koper. VvE: Vereniging van Eigenaars Johan Basiushof Woningen te Amsterdam Hannie Schaftstraat KA Hoofddorp Telefoonnummer: Saldo reservefonds VvE per 1 januari 2014: ,--. Gunning: 4

5 de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen achtenveertig (48) uur na de veiling van het betreffende het Registergoed. Overige bepalingen: Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt verwezen naar: I. de bepalingen opgenomen in een akte van uitgifte erfpacht op dertien juli tweeduizend vier voor mr. C. Binnenkade, notaris te Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel nummer 66, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: "B. onder de navolgende bijzondere bepalingen. 1. Het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt. Het terrein is bij aanvang van de erfpacht in milieuhygiënische zin op grond van de wet Bodembescherming geschikt voor de onder bijzondere bepalingen 2 en 3 genoemde bestemmingen. 2. a. Het terrein dient te worden bebouwd overeenkomstig het bouwplan, waarop op veertien januari tweeduizend drie, onder nummer P1/0066 BWT2001 dossier de bouwvergunning is afgegeven. 2. b. Het perceel en de te realiseren opstallen zijn bestemd tot zesenveertig (46) (rneergezins) vrije sector koopwoningen met bijbehorende bergingen, met in totaal vijfduizend zeshonderd tien vierkante meter (5.610 m2) gebruiksvloeroppervlakte (gbo), een parkeergarage met drieënveertig (43) parkeerplaatsen, alsmede driehonderd vierenvijftig vierkante meter (354 m2) bruto vloeroppervlakte kantoorruimte/bedrijfsruimte; de erfpachter is verplicht het dienovereenkomstig te gebruiken. 2. c. De onbebouwde terreingedeelten zijn bestemd tot tuin/erf en dienen overeenkomstig deze bestemming te worden ingericht en gebruikt. 2. d. Het terrein is voor wat betreft het kadastrale nummer 2227 belast met een recht van opstal ten gunste van "NV NUON infra west" ten behoeve van een trafohuis. 3. De erfpachter verklaart nadrukkelijk bekend te zijn met: - de verplichting het perceel te bebouwen conform het goedgekeurde bouwplan; - de verplichting om het perceel en de opstallen overeenkomstig de bestemming(en) te gebruiken; en - het verbod het bouwvolume van de opstallen te wijzigen, zoals vermeld in de artikelen 13, 15 en 16 van voormelde algemene bepalingen en de mogelijkheid van herziening van de canon bij wijziging van de bestemming, het gebruik of de bebouwing. 4. a. De erfpachter is verplicht met de bebouwing van het terrein aan te vangen binnen zes weken nadat zestig procent (60%) van de woningen is verkocht dan wel verhuurd en vervolgens voortvarend met de bouw voort te gaan. 4. b. De bebouwing van het terrein en de inrichting van de onbebouwde terreindelen dienen te zijn voltooid binnen vierentwintig maanden nadat de bouw is gestart. 5. De erfpachter is gerechtigd tot het overbouwen van de aangrenzende, tot het openbaar areaal bestemde gronden, voor zover dit volgt uit de uitvoering van het bouwplan waarop door het Stadsdeel goedkeuring is verleend. 6. De erfpachter is verplicht de erfpacht en het op het terrein gebouwde te splitsen (eventueel via ondersplitsing) in zesenveertig appartementsrechten elk omvattende één woning cum anneis, drieënveertig appartementsrechten elk omvattende een parkeerplaats in de parkeergarage, alsmede één of meer appartementsrechten voor de in totaal driehonderd vierenvijftig vierkante meter (354 m2) bruto vloeroppervlakte kantoorruimten/bedrijfsruimte. De goedkeuring als bedoeld in artikel 22 lid 1 van de vorengenoemde algemene bepalingen wordt voor deze splitsing in appartementsrechten geacht te zijn verleend. 7. De parkeerplaatsen zijn bij voorrang bestemd voor de bewoners van het comple. Indien bij deze groep onvoldoende belangstelling voor de koop van een parkeerplaats bestaat, dan kunnen de plekken ook overgedragen worden aan andere gegadigden. 5

6 8. a. De erfpachter is verplicht te gedogen dat er zich op het erfpachtterrein een traforuimte bevindt waarvoor een opstalrecht gevestigd is, welke ten alle tijde toegankelijk dient te zijn voor de opstalgerechtigde/beheerder ervan; tevens is de erfpachter verplicht te gedogen dat er kabels en leidingen in, op of onder het onbebouwde terrein aanwezig zijn danwel gelegd en onderhouden worden. 8. b. Daar de mogelijkheid bestaat dat het opstalrecht op het kadastrale nummer 2227 ooit eindigt, dient de erfpachter er nu reeds rekening mee te houden in de splitsingsakte/-tekening dat de ondergrond van dit kadastrale nummer 2227 afhankelijk van de toedeling van de onbebouwde grond in de gemeenschap moet vallen danwel toegedeeld moet worden aan een specifiek appartementsrecht. 9. Voor het project geldt een risicodeling welke als volgt is: 9. Voor het project geldt een risicodeling welke als volgt is: a. De erfpachter/projectontwikkelaar is verplicht en stemt ermee in dat indien de eerste verkoop geschiedt tegen een vrij op naam prijs (v.o.n.) van meer dan éénduizend zeshonderd zeventig euro ( 1.670,00]) per vierkante meter gebruiksoppervlakte (éénduizend zeshonderd twintig euro ( 1.620,00) per vierkante meter gebruiksoppervlakte verhoogd met een drempel van vijftig euro ( 50,00) per vierkante meter gebruiksoppervlakte) deze toename van de verkoopopbrengst maal het aantal vierkante meter gebruiksoppervlakte te verdelen over de gemeente en ontwikkelaar in de verhouding van respectievelijk vijfentwintig procent (25 %) en vijfenzeventig procent (75 %). De risicodeling zal per verkochte woning worden verrekend. De verder uitwerking van de risicodeling over de niet verkochte woningen zal in een separate overeenkomst tussen Woningbouwvereniging Het Oosten en het Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer nader worden overeengekomen. b. Voor de parkeerplaatsen geldt dezelfde verdeling, met dien verstande dat, indien de verkoopprijs daarvan het bedrag van dertienduizend zeshonderd veertien euro ( ,00) inclusief omzetbelasting te boven gaat, vijfentwintig procent (25 %) van het meerdere boven dat bedrag dient te worden betaald aan de gemeente. c. De uitvoering van het genoemde onder 9 a en 9 b wordt aan de notaris opgedragen. 10. De aanvangscanon grondprijzen en afkoopsommen en de gebruiksvloeroppervlakten (g.b.o.) (in gehele vierkante meters) van de woningen, de bruto vloeroppervlakten (b.v.o.) (in gehele vierkante meters) van de kantoor-/bedrijfsruimten dienen per te stichten appartementsrecht als onderdeel van de akte in de akte van uitgifte, splitsingakte en transportakten integraal te worden opgenomen en mede te worden ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam; De bedragen en oppervlakten per woning en de kantoor-/bedrijfsruimte staan vermeld in de financiële bijlage die onderdeel uitmaakt van het besluit; voor de parkeerplaatsen bedragen de grondwaarde/afkoopsom en canon nihil; de totale oppervlakte (bruto vloeroppervlakte) van de parkeergarage dient eveneens in de akten te worden vermeld. 11. De half jaarlijkse vervaldata van de canon zijn gerelateerd aan de ingangsdatum van het erfpachtrecht, derhalve vervalt de jaarlijks canon op één juni en één december van ieder jaar. Blijkens aangehechte brief van Woningbouwvereniging Het Oosten de dato zevenentwintig januari tweeduizend vier blijkt dat zij geen gebruik maken van de bepaling voor omzetting van koopwoningen in huurwoningen zoals opgenomen in 9a, b en c in voornoemd besluit, welke bepaling zodoende in de onderhavige akte achterwege gelaten is. C. 1. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vast te stellen dat voormeld terrein een bouwblok vormt, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de kadastrale grenzen van het terrein. 2. Als datum, met ingang waarvan voor het eerst een gemeenteterrein, gelegen in het hiervoor onder sub C.1. omschreven bouwblok, in voortdurend erfpacht is uitgegeven, aan te nemen de datum van ingang van de erfpacht op het hiervoor vermelde terrein. 3. Het eerste erfpachttijdvak voor het hiervoor onder sub C.1. omschreven bouwblok zal eindigen vijftig (50) jaar na ingangsdatum van het erfpachtrecht. Het bij deze akte in erfpacht uitgegeven perceel genummerd 2227 is belast met een recht van opstal ten behoeve van N.V. Energiebedrijf Amsterdam (thans genaamd NV NUON Infra West) tot het ten behoeve van de openbare energie voorzienig hebben, eploiteren, in stand houden en vernieuwen van de een trafohuis met 6

7 II. bijbehorende opstallen en werken in, op en boven het hiervoor omschreven terrein zulks gerekend te zijn ingegaan op één januari negentienhonderd vierennegentig. Het opstalrecht is gevestigd op het perceel gemeente Sloten, sectie I nummer 2227 door de inschrijving in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op zestien december negentienhonderd vierennegentig in deel nummer 1 van het afschrift van een akte houdende uitgifte opstal op negen december negentienhonderd vierennegentig verleden voor notaris mr. R.J.J. Lijdsman te Rotterdam, mede in verband met een akte houdende rectificatie uitgifte opstal op drieëntwintig mei negentienhonderd vijfennegentig verleden voor genoemde notaris Lijdsman van welke akte een afschrift is ingeschreven in genoemde openbare registers op vierentwintig mei negentienhonderd vijfennegentig in deel nummer 16. Voor de bijzondere bepalingen met betrekking tot voornoemd opstalrecht wordt te dezen verwezen naar genoemde akten van uitgifte opstalrecht en rectificatie uitgifte opstalrecht." Erfpacht Op het Registergoed zijn van toepassing de bijzondere bepalingen: a. De ingangsdatum van de erfpacht is één december tweeduizend vijf. b. De einddatum van het eerste tijdvak is dertig november tweeduizend drieënvijftig. c. De bestemming alsmede het toegestane gebruik van het Registergoed is koopwoning met bijbehorende berging. d. De canon wordt herzien in het geval van wijziging van de bestemming of het gebruik als hiervoor onder c. bedoeld. e. De canon bedraagt éénduizend tweehonderdzesenvijftig euro en veertig cent ( 1.256,40) op basis van een grondwaarde van zesentwintigduizend zevenhonderdéénentachtig euro en éénentachtig cent ( ,81) en een canonpercentage van twee achtenzestig/honderdste procent (2,68%), doch is afgekocht tot en met dertig november tweeduizend drieënvijftig.' f. De vervaldata van de canon zijn voor of op één juni en één december van ieder jaar. Zijn er nog omstandigheden bekend die voor de koper van belang zijn en hierboven niet besproken zijn. Akte van (hoofd)splitsing, akte van (onder)splitsing en splitsingsreglement. Het gebouw waar het Registergoed deel van uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van (hoofd)splitsing in appartementsrechten, op dertien juli tweeduizend vier voor notaris mr. C. Binnenkade, voornoemd, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel nummer 67. Vervolgens is het gebouw waar het Registergoed deel van uitmaakt onder gesplitst in appartementsrechten bij akte van (onder)splitsing in appartementsrechten, op dertien juli tweeduizend vier voor notaris mr. C. Binnenkade, voornoemd, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel nummer 68. Bij voormelde akte van (onder)splitsing in appartementsrechten is van toepassing verklaard: het modelreglement splitsing in appartementsrechten 1992, met uitzondering van de Anne, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig voor mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Lelystad op acht januari daarna in deel nummer 49. Koper dient de bijzondere bepalingen opgenomen in voormelde akte van splitsing en de in het van toepassing verklaarde splitsingsreglement opgelegde verplichtingen te aanvaarden en na te komen. 7

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Verhuurd kantoorgebouw

Verhuurd kantoorgebouw Online executieveiling, 24 juni 2015 12:30 uur Verhuurd kantoorgebouw Adres Kaap Hoorndreef 38-50 te Utrecht Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale verkoop vindt plaats op

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie