Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Stefanie De Nil Elise Deprost onder leiding van Prof. Poels en Maxime Bernaert

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Stefanie De Nil Elise Deprost onder leiding van Prof. Poels en Maxime Bernaert

4 NO PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef niet mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden. Stefanie De Nil Elise Deprost

5 Woord vooraf Bedankt is een klein woord, maar voor ons, één met zeer grote inhoud. Eerst en vooral bedanken wij graag Maxime Bernaert. Hij stond altijd klaar voor ons, toonde ons de juiste richting als we even verdwaald waren, gaf kritiek en schouderklopjes wanneer nodig. Hij gaf ons ook een onderwerp waar we met vol overtuiging en veel interesse onderzoek naar konden doen. Ook zouden we graag Professor Poels bedanken. Meestal achter de schermen, maar toch degene die ons de kans gaf om dit onderzoek uit te voeren. Natuurlijk bedanken wij ook oprecht alle experts en CEO s die met ons wilden samenwerken, zonder hen was dit onderzoek niet gelukt. Graag bedanken wij ook onze ouders, familie en vrienden, met name Luc Deprost, Myriam Venneman, Marianne Pattin, Caroline Pattin, Laurens Deprost en Soetkin Drieghe, voor het kritische nalezen. Ten slotte willen wij ook al onze vrienden en vriendinnen bedanken die ons het hele jaar door steun gaven. Bedankt allemaal! Stefanie en Elise I

6 1. Inleiding Probleemstelling en onderzoeksvragen Probleemstelling Onderzoeksdomein Onderzoeksvragen Inleiding Strategie Processen Link Methodologie Inleiding Literatuurstudie Interviews met experts Opstellen vragenlijst Strategie Processen Interviews met KMO s Analyse Literatuurstudie Inleiding Strategie Wat is een strategie? Waarom hebben KMO s een strategie? Hebben KMO s een strategie? Waarom zou men de strategie documenteren? Processen Procesoriëntatie Nut van procesmodellering om kennis over processen vast te leggen II

7 4.3.3 Procesmodellering: algemeen Procesbeschrijving: onderzoek in KMO s Interviews met experts Inleiding: een kort overzicht van de verschillende experts Jeroen Persyn Jeroen De Paepe Luc De Muynck Jan Devos Abdon Moens Patrick Van Kenhove Strategie Procesbeschrijving Link tussen strategie en processen Interviews met KMO s Strategie Strategiebesef Strategie: reden Strategiedocumentatie Processen Zijn KMO s procesgeoriënteerd? Wie bezit de kennis over de processen? Beschrijven ze hun processen Analyse Inleiding Strategie Verticale analyse: clustering Analyse van de verschillende clusters Analyse van de verschillende dimensies III

8 7.2.4 Horizontale analyse: analyse per onderzoeksvraag Processen Verticale analyse: clustering Analyse van de clusters Horizontale analyse: analyse per onderzoeksvraag Analyse van het verband tussen strategie en processen Algemeen besluit Algemene conclusie Beperkingen van het onderzoek Richtlijnen voor verder onderzoek Referenties... VIII 10. Appendices Swot Porter Kaplan en Norton Balanced ScoreCard SMART systeem Lijst KMO s Interviews met KMO s Opdeling bedrijven: Typisch familiebedrijf of niet Lijst van de bedrijven met positieve invloed CEO op vlak van strategie Opdeling bedrijven: Opgericht voor 1970 en opgericht na Opdeling van de KMO s naar grootte volgens aantal werknemers Opdeling van de KMO s in verschillende sectoren Opdeling van KMO s naar grootte IV

9 Lijst van gebruikte afkortingen KMO CEO BSC PM ERP ISO VTE Kleine of Middelgrote Onderneming Chief Executive Officer of algemeen directeur Balanced Score Card Performance Measurement of performantiemeting Enterprise Resource Planning Internationale Organisatie voor Standaardisatie Voltijds Equivalent V

10 Lijst van tabellen Tabel 1: Feiten en oorzaken over processen Tabel 2: Clustering strategie Tabel 3: Opdeling cluster 'Heeft geen strategie of geen correcte strategie' Tabel 4: Reden voor strategie als men niet documenteert Tabel 5: Opdeling cluster 'Heeft een strategie en documenteert deze' Tabel 6: Reden voor strategie als men wel documenteert Tabel 7: Clustering processen VI

11 Lijst van figuren Figuur 1: uitsplitsing vragen strategie Figuur 2: uitsplitsing vragen strategiedocumentering Figuur 3: uitsplitsing vragen i.v.m. processen Figuur 4: Hebben KMO's een strategie? Figuur 5: Reden voor strategie Figuur 6: Strategie documentatie Figuur 7:procesoriëntatie onderzochte KMO s Figuur 8: Verdeling clusters Figuur 9: Reden voor strategie als men wel documenteert Figuur 10: Dimensie familiebedrijf of niet Figuur 11: Strategie bij KMO's opgericht voor Figuur 12: Strategie en documentatie bij KMO's opgericht voor Figuur 13: Strategie bij KMO's opgericht na Figuur 14: Strategie en documentatie bij KMO's opgericht na Figuur 15: Kruisanalyse leeftijd KMO strategie Figuur 16: kruisanalyse leeftijd KMO strategie Figuur 17: kruisanalyse leeftijd KMO strategie Figuur 18: Micro ondernemingen Figuur 19: Kleine KMO's en strategie Figuur 20: Kleine KMO's en strategie en documentatie Figuur 21: Opdeling grote KMO's Figuur 22: Verdeling volgens sectoren Figuur 23: Productie sector Figuur 24: Handel sector Figuur 25: Diensten sector Figuur 26: Procentuele verdeling clusters Figuur 27: Grootte van de bedrijven in de clusters Figuur 28: Herkomst CEO van de bedrijven in de clusters Figuur 29: Sector van de bedrijven in de clusters VII

12 1. Inleiding Een strategie vooropstellen betekent dat men een strategische positie inneemt, waardoor men zich tracht te differentiëren van de concurrent. Zo kan een strategische positie gebaseerd zijn op noden van de klant, toegang van de klant tot het product of dienst van de kleine of middelgrote onderneming (KMO), of de variëteit van de producten (Porter 1996). Een bedrijfsproces is een set van gerelateerde activiteiten die gestructureerd zijn in een logische orde met een bepaald resultaat tot doel (AguilarSavén 2004). Business architecture wordt gedefinieerd als de link die aan de ene kant strategie en aan de andere kant bedrijfsprocessen, rollen, gedrag en informatie, verbindt(wolfenden and Welch 2000). Zoals de definitie zegt is de business architecture van een bedrijf een uniek model, dat onder andere de link tussen strategie en processen beschrijft. Deze link wordt in dit onderzoek geanalyseerd. Hiervoor wordt eerst een onderzoek naar strategie en processen uitgevoerd. Alhoewel de termen strategie en bedrijfsprocessen al lang in de mond liggen van vele CEO s, wordt in deze thesis nagegaan in hoeverre de Vlaamse KMO s hiermee begaan zijn. Uit onderzoek ((Kargar and Parnell 1996), (Pushpakumari and Wijewickrama 2008), (Veskaisri, Chan et al.)) blijkt dat een duidelijke strategiedefinitie tot verbetering leidt en een duidelijk vertaling naar de processen de efficiëntie verhoogt. Dit wordt verder besproken in de literatuurstudie. Er werd al eerder onderzoek gedaan naar het gebruik van strategie en procesbeschrijving afzonderlijk maar specifiek onderzoek hiernaar bij KMO s in Vlaanderen is moeilijker terug te vinden. In deze thesis wordt een exploratief onderzoek gevoerd naar de stand van zaken op vlak van strategie en procesbeschrijving. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews met CEO s van KMO s en hierbij wordt een zo gevarieerd mogelijke set van KMO s gehanteerd. Het resultaat wordt teruggevonden in Hoofdstuk 6. In hoofdstuk 2 worden de probleemstelling en de onderzoeksvragen verder gedefinieerd. Daar wordt ook het onderzoeksdomein afgebakend en worden de meest gebruikte termen duidelijk gedefinieerd. Verder, in hoofdstuk 3 wordt de methodologie beschreven die wordt gebruikt voor het onderzoek. In een volgend hoofdstuk (hoofdstuk 4) volgt de literatuurstudie, de eerste stap van ons onderzoek, waarin de belangrijkste onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor ons onderzoek en een leidraad vormen. 1

13 Hoofdstuk 5 beschrijft de interviews met experts en geeft een korte biografie van elk van hen. Hoofdstuk 6 beschrijft het grootste deel van ons onderzoek, namelijk de interviews met CEO s van KMO s. Verder worden de resultaten van de verschillende interviews geanalyseerd op een kwalitatieve manier in hoofdstuk 7. In een laatste hoofdstuk (hoofdstuk8) wordt een algemene conclusie gemaakt over strategie en procesmodellering bij KMO s in België. 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 2.1 Probleemstelling Hoewel er veel informatie te vinden is over strategie en procesbeschrijving in de literatuur is er maar weinig onderzoek naar gedaan in KMO s. De relevante onderzoeken worden besproken in hoofdstuk 4. Nochtans spelen KMO s in Europa en vooral in Vlaanderen een centrale rol. Er bestaat wel degelijk een verschil tussen de analyse voor KMO s en grotere bedrijven. Omdat zij minder middelen en minder klanten hebben blijkt de focus op goede prestaties, kwaliteit en klantenservice nog belangrijker (Hudson, Smart et al. 2001). Het is daarom interessant om te onderzoeken of het vooropstellen van een duidelijke strategie en beschrijven van processen toegepast wordt in KMO's, in welke mate zij hieruit voordelen kunnen halen en of ze hier al dan niet aandacht aan besteden. Concreet gaan we aan de hand van interviews met zowel experts als CEO s van KMO s nagaan of de KMO s in Vlaanderen veel belang hechten aan het vooropstellen van een strategie, waarom ze dat doen en of ze die strategie al dan niet documenteren. Vervolgens wordt ook onderzocht of de KMO s procesgericht tewerk gaan, of ze hun processen in kaart brengen, waarom ze dit doen en op welke manier. Als laatste stap wordt de link tussen beide onderzocht, namelijk of het documenteren van hun processen met strategische doeleinden werd gedaan en of ze er in slagen hetgeen ze vooropstellen in hun strategie ook door te trekken naar de processen Het doel van deze thesis is dus een exploratief onderzoek op vlak van strategie en procesmodellering bij KMO s in Vlaanderen. 2

14 2.2 Onderzoeksdomein Dit werk handelt over onderzoek naar de toepassing van strategie en procesbeschrijving in KMO s. Het onderzoek werd uitgevoerd in Vlaanderen. De definitie voor KMO s die wordt gehanteerd in dit onderzoek, is deze zoals gepubliceerd door de Europese Commissie in aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003 (Publicatieblad L 124 van ): Artikel 1 Onderneming Als onderneming wordt beschouwd iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig beschouwd eenheden die individueel of in familieverband ambachtelijke of andere activiteiten uitoefenen, personenvennootschappen en verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen. Artikel 2 Aantal werkzame personen en financiële drempels ter bepaling van de categorieën ondernemingen Tot de categorie kleine, middelgrote en microondernemingen (KMO s) behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt. Binnen de categorie KMO s is een "kleine onderneming" een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt. Binnen de categorie KMO s is een "microonderneming" een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt. Strategisch management wordt gedefinieerd als het management proces waarbij de onderneming zijn doelen voor waardecreatie en distributie vastlegt en een structuur ontwerpt voor coördinatie om deze doelen na te streven (Sanchez and Heene 2004). Er wordt ook onderzocht of KMO s hun processen documenteren, en of ze eventueel ook gebruik maken van procesmodellen. Met procesdocumentering bedoelen we een tekstuele omschrijving van processen terwijl bedrijfsprocesmodellering deze in een meer gestructureerde vorm beschrijft. 3

15 Procesmodellering is een onderdeel van business process management (BPM) dat methoden, technieken en tools omvat die de ontwikkeling, uitvoering, het beheer en de analyse van operationele bedrijfsprocessen ondersteunen. (ter Hofstede, Weske et al. 2003). Deze auteurs beperken BPM dus tot operationele processen en sluiten processen die niet expliciet gemaakt kunnen worden uit. De kern van BPM en van bedrijfsprocesmodellering is het bedrijfsproces. Een bedrijfsproces is een set van gerelateerde activiteiten die gestructureerd zijn in een logische orde met een bepaald resultaat tot doel (AguilarSavén 2004). AquilarSaven merkt ook op dat er zeer veel definities bestaan van processen en bedrijfsprocessen en dat ze er in essentie allemaal op neer komen dat processen input transformeren in output door een aantal activiteiten die waarde toevoegen aan de input. Evenwel zijn er ook onderzoekers die processen meer vanuit een menselijk perspectief bekijken zoals Ould (2005) die stelt dat een bedrijfsproces een samenhangende set van activiteiten is die uitgevoerd worden door een samenwerkende groep om een bepaalde doelstelling te bereiken. Melao en Pidd (2000) bekijken bedrijfsprocessen vanuit verschillende perspectieven waarbij elk perspectief steunt op een set assumpties over het organisatieleven. De vier perspectieven die zij beschouwen zijn bedrijfsprocessen als deterministische machines, complexe dynamische systemen, interagerende feedbackloops en sociale constructen. Zelf zullen wij de definitie van een bedrijfsproces van AguilarSaven gebruiken omdat deze het meest praktisch en toegankelijk leek naar de KMO s toe, in het kader van procesbeschrijving. Aangezien we onderzoek doen naar processen in bedrijven bedoelen we in deze tekst steeds bedrijfsprocessen en bedrijfsprocesbeschrijving. 4

16 2.3 Onderzoeksvragen Inleiding Er wordt in deze thesis gezocht naar strategie en strategiebeschrijving, processen en procesbeschrijving en een eventueel verband tussen strategie en de processen. Algemeen wordt er dus onderzocht of er een vorm van business architecture aanwezig is in KMO's. De primaire onderzoeksvragen zijn bijgevolg: RQ1: Bestaat er een vorm van business architecture in KMO's? RQ1.1: Bestaat er een vorm van strategiebeschrijving RQ1.2: Bestaat er een vorm van procesbeschrijving RQ1.3: Bestaat er een link tussen de strategie en de processen Strategie Eerst en vooral wordt nagegaan of de KMO een strategie heeft en wat deze strategie is, of deze al dan niet gedocumenteerd wordt en waarom. En als deze gedocumenteerd wordt, hoe dat gebeurt. De onderzoeksvragen worden nagegaan met behulp van verschillende subvragen. De gedetailleerde onderzoeksvragen zijn de volgende: RQ1.1.1: Hebben KMO s een strategie? RQ : Indien wel, waarom hebben ze een strategie? RQ1.1.2: Wordt die strategie gedocumenteerd? RQ : Waarom wordt die strategie gedocumenteerd? RQ1.1.3: Hoe wordt die strategie gedocumenteerd? 5

17 2.3.3 Processen Wat betreft de processen binnen de onderneming wil men met dit onderzoek vooral te weten komen of KMO s nadenken over hun processen, procesgericht te werk gaan en of ze hun processen documenteren en eventueel modelleren om een bepaalde reden. De gedetailleerde onderzoeksvragen zijn dus: RQ1.2.1: Hebben KMO s een procesgerichte visie? RQ1.2.2: Wie bezit de kennis over de processen? RQ1.2.3: Beschrijven ze hun processen? RQ : Documenteren en/of modelleren ze hun processen? RQ : Waarom documenteren of modelleren ze hun processen? RQ : Wat zijn de voor en nadelen van die procesbeschrijving? Om hierop een antwoord te vinden worden deze onderzoeksvragen uitgesplitst tot meer gerichte vragen om te stellen aan de bedrijven Link In de analyse wordt nagegaan of er een link bestaat tussen strategie en processen en het beschrijven ervan bij KMO s in Vlaanderen. 6

18 3. Methodologie 3.1 Inleiding Het onderzoek wordt op drie vlakken gevoerd. Er wordt een uitgebreide literatuurstudie gedaan. Dit wordt aangevuld met verschillende interviews met experts op het vlak van strategie, procesbeschrijving en KMO s. Het derde en belangrijkste deel van het onderzoek zijn de interviews met de managers van de KMO s. 3.2 Literatuurstudie Het onderzoek ging van start met een literatuurstudie om na te gaan welke onderzoeken naar strategie en procesmodellering reeds vooraf werden gedaan en om een bredere kennis te verwerven over de te onderzoeken onderwerpen. Er werden verschillende interessante papers gevonden die onderzoek doen i.v.m. strategie of processen in KMO s. Deze worden uitgebreid besproken in Hoofdstuk Interviews met experts Na de literatuurstudie afgerond te hebben, werden verschillende experts geïnterviewd. Dit gebeurde om inzicht te krijgen in wat zij vonden van de KMO s, strategie bij KMO s, procesdocumentering en procesmodellering bij KMO s in Vlaanderen. De gecontacteerde experts zijn: - Jeroen Persyn, consultant ICT en ERP/CRM bij de Economische Raad van OostVlaanderen (EROV) - Jeroen De Paepe, Oprichter Zorros - Luc De Munck, managing partner van XSTRA - Jan Devos, professor aan HOWEST - Abdon Moens, bestuurder Orbid Deze werden gecontacteerd via het sneeuwbaleffect omwille van het feit dat deze personen vaak moeilijk te bereiken zijn. In De Pelsmacker en Van Kenhove (2006) stelt men immers dat De sneeuwbalsteekproef wordt gebruikt wanneer een populatie van bevoorrechte getuigen moeilijk te vinden, te bereiken of aanspreekbaar is, zoals directeuren van grote ondernemingen, zeldzame gebruikers van een bepaald product enzovoort. In die gevallen kan men, vertrekkende van een 7

19 interview met één of enkele leden van de doelgroep, aan deze contacten vragen de coördinaten van andere nuttige leden van de doelgroep door te geven. Aan deze andere steekproefelementen kan men dan dezelfde vraag stellen. Op die manier wordt de steekproef steeds groter, ten gevolge van het sneeuwbaleffect. Daarnaast werd Prof. Dr. Patrick Van Kenhove ook persoonlijk geconsulteerd om onze methodologie op punt te stellen op vlak van analyse, deze wordt verder besproken in hoofdstuk 3.5. De verschillende inzichten werden samengebracht en een optimale werkwijze werd vastgesteld. Op basis hiervan werd een vragenlijst opgesteld die zou dienen als basis tijdens de interviews met de KMO s. De details van de interviews en de inzichten die hierdoor verworven, worden uitvoerig toegelicht in hoofdstuk Opstellen vragenlijst Omdat de onderzoeksvragen niet gericht genoeg zijn om rechtstreeks aan de CEO s te stellen, werden deze uitgesplitst naar meer gerichte en duidelijkere vragen. Dit werd gedaan op basis van de gesprekken met de experts en de literatuurstudie Strategie Hebben KMO s een strategie? Om een antwoord te krijgen op deze eerste onderzoeksvraag Hebben KMO s een strategie? worden er verschillende analyses gemaakt. Deze vraag werd tijdens de interviews nagegaan aan de hand van 5 hoofdvragen: Wat zijn jullie doelstellingen? Een SWOTanalyse Een Porteranalyse Wat is jullie leeren groei perspectief? Wat zijn jullie visie, missie en waarden? De vraag naar de doelstellingen werd gebruikt omdat meerdere schrijvers (Sanchez and Heene 2004; Trienekens, Kusters et al. 2004) het belang van het bestaan van doelstellingen benadrukken voor het kunnen vooropstellen van een strategie. 8

20 De vraag naar de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen (SWOT), werd hoofdzakelijk gesteld om de situatie van de KMO beter te leren kennen, om na te gaan of ze reeds hebben nagedacht over hun eigen sterktes en zwaktes en over de toekomst. Deze techniek wordt gezien als een krachtige manier die aanzet tot nadenken over eigen sterktes en zwaktes en om op onderzoek te gaan naar de opportuniteiten en bedreigingen die de toekomst brengen (Manktelow 2006). Degene die deze techniek implementeert heeft dus al een stap voor op degene die dit niet doet. Volgens Porter (Porter 1996) kan men zijn opbrengsten laten groeien door een competitief voordeel te creëren, door beter te zijn dan de directe concurrent. Om een daaraan aangepaste strategie te kunnen opstellen, heeft men dus interne kennis nodig en kennis over de markt. Wie zijn de concurrenten, wie zijn de leveranciers, wie zijn de klanten, hoeveel macht heeft elk van deze spelers en hoe gemakkelijk of moeilijk is het om in de markt in te treden? Rond deze vragen draait de Porter- analyse. Hiermee wordt nagegaan of de geïnterviewde KMO rekening houdt met de marktsituatie bij het definiëren van de strategie. Mintzberg (Mintzberg 1994) en Pushpakumari (Pushpakumari and Wijewickrama 2008) accentueren ook dat strategische planning belangrijk is bij het vooropstellen van een strategie. In hoeverre dit werd toegepast bij de ondervraagde KMO s werd nagegaan met de vraag Wat is jullie leeren groei perspectief?. Sanchez en Heene (Sanchez and Heene 2004) beschrijven ook de samenhang die nodig is tussen de visie, missie en waarden. Na een antwoord gekregen te hebben op deze vijf vragen heeft men enig idee wat de eigenlijke strategie van het bedrijf is. Achteraf wordt aan de KMO zelf gevraagd wat zij denken dat hun strategie is. Zo kan er al worden afgeleid of de strategie die wordt meegegeven en gecommuniceerd wordt, ook effectief de strategie is die wordt gevolgd. Er wordt ook gevraagd waarom de KMO een strategie heeft. Wordt die strategie gedocumenteerd? Voor deze vraag is er geen behoefte aan een raamwerk om te achterhalen of dit al dan niet werd gedaan. Deze vraag werd rechtuit gesteld en bij een positief antwoord werd ook de reden hiervoor gevraagd. Indien de vraag negatief werd beantwoord was de volgende vraag bijgevolg overbodig. Hoe wordt die strategie gedocumenteerd? Deze vraag werd tijdens de interviews ondersteund door de volgende vragen: 9

21 Hoe wordt de strategie gedocumenteerd? Maakt u gebruik van strategisch management technieken? Wordt deze gedocumenteerde strategie opgevolgd? Is er een vorm performantiemeting? Hangt de documentatie ook samen met een strategische planning? Als de strategie neergeschreven is, wordt nagegaan hoe deze gedocumenteerd is. Is dat gewoonweg in tekstvorm? Bestaat er een vorm van opvolging, van performantiemeting? Pun en White accentueerden dat performantiemeting belangrijk is voor het creëren van voordelen uit het vooropstellen van strategie. Performantiemeting verwijst naar het gebruiken van een set van prestatiemeetinstrumenten met meerdere dimensies, voor het meten van de prestatie, planning en management van een bedrijf (Bourne, Neely et al. 2003). Dan wordt ook nagegaan of er enige vorm van documentatie van de strategische planning of strategisch management aanwezig is. Pushpakumari, Stonehouse, Pun en White (Stonehouse and Pemberton 2002; Pun and White 2005; Pushpakumari and Wijewickrama 2008) beklemtoonden het belang hiervan in hun onderzoeken naar strategie. Bij strategische planning definieert men een duidelijke strategie, weegt men opportuniteiten en bedreigingen af, houdt men rekening met interne sterktes en zwaktes, en maakt men gebaseerd op dat alles, een actieplan (Shirley 1988). En zoals eerder gedefinieerd verstaat men onder strategisch management het management waarbij elke onderneming zijn doelen voor waardecreatie en distributie definieert en een structuur ontwerpt voor coördinatie om deze doelen na te streven (Sanchez and Heene 2004). Strategisch management technieken zijn systemen die kunnen helpen bij het nastreven van deze doelen. 10

22 Wie zijn jullie concurrenten? Hoe proberen jullie zich te differenrëren tov jullie concurrenten? Wat zijn jullie doelstellingen voor het komende jaar? Nagaan porter analyse Wie zijn jullie klanten? Welke zijn de mogelijke subsrtuten voor uw product? Waarop ligt de focus? Wat is jullie toegevoegdewaarde voor de klant? Op welke klantengroep ligt de focus? Hebben kmo's een strategie? Nagaan SWOT Wat is jullie leeren groei perspecref? Hoe gemakkelijk is het om in de markt van jullie product in te treden? Hoe is de relare met de leveranciers? Wat is jullie lange termijn droombeeld? Visie, missie en waarden Wat zijn de waarden die jullie willen benadrukken naar de klant en werknemers toe? Wat is jullie bestaansreden? Figuur 1: uitsplitsing vragen strategie 11

23 In welke vorm is de strategie gedocumenteerd? Hoe wordt de strategie gedocumenteerd? Maakt men gebruik van strategisch management technieken? Is er een vorm van performanremerng? Is er een vorm van strategische planning? Figuur 2: uitsplitsing vragen strategiedocumentering Processen Ook voor het procesgedeelte werden de onderzoeksvragen aan de hand van de literatuurstudie en de interviews met de experts uitgesplitst in deelvragen die duidelijk en verstaanbaar zijn voor de KMO s. RQ1.2.1: Hebben KMO s een procesgerichte visie? Deze vraag wordt opgesplitst als volgt: Hebben jullie processen? o Wat zijn jullie activiteiten?` Zijn jullie afdelingsgericht of procesgericht? In plaats van onmiddellijk deze vraag aan de geïnterviewde te stellen word eerst gevraagd of ze processen hadden. Indien zij hierop niet direct of moeilijk kunnen antwoorden wordt de vraag geherformuleerd en wordt gevraagd wat hun activiteiten waren. Dit is een eerste indicator van de procesgerichte visie van de bedrijven. Een bedrijf met een procesgerichte visie zal immers volgens McCormack en Johnson (2001) procestermen gebruiken. Hierop wordt dieper ingegaan in de literatuurstudie. 12

24 Daarna word gevraagd of men zichzelf als eerder procesgericht of eerder afdelingsgericht ziet. Het onderscheid tussen deze twee termen word uitgelegd aangezien er niet kan verondersteld worden dat iedereen deze termen kent. Een procesgerichte organisatie wordt door McCormack en Johnson gedefinieerd als een organisatie die in al zijn denken processen benadrukt in tegenstelling tot hiërarchieën met een sterke focus op resultaten en klantentevredenheid. Met afdelingsgericht wordt het basisorganisatiemodel bedoeld waarbij men alles opdeelt in functionele afdelingen. RQ1.2.2: Wie bezit de kennis over de processen? Wie heeft de kennis over de processen? Hoe gebeurt jullie kennisoverdracht? o o Hoe leiden jullie iemand op voor een bepaalde functie? Hebben jullie bepaalde informatie over de processen die de werknemer kan doornemen? De vraag wie de kennis heeft over de processen werd wel direct gesteld. Dit is echter voor KMO s die hier niet over nadenken een vraag die moeilijk of niet kan beantwoord worden. Bijgevolg stellen we ook vragen over hun kennisoverdracht. Hoe leiden ze iemand op en kan of moet die nieuwe werknemer bepaalde informatie over de processen doornemen. Op deze manier komt men te weten of zij de kennis over de processen op een of andere manier bijhouden. RQ1.2.3: Beschrijven ze hun processen? Deze vraag kan rechtstreeks gesteld worden aan de KMO's. Hun antwoord op deze vraag bepaald ook of de overige vragen nog gesteld worden. RQ : Documenteren en/of modelleren ze hun processen? Deze vraag wordt opgesplitst in twee specifiekere vragen: Op welke manier beschrijven jullie de processen? In tekstvorm, schematisch of in een model? Gebruiken jullie bepaalde methoden, technieken of tools gebruiken? Aan de hand van de eerste vraag wordt duidelijk of men de processen documenteert en/of ook modelleert. De tweede vraag wordt enkel gesteld indien men aangeeft dat men de processen modelleert. RQ : Waarom documenteren of modelleren ze hun processen? Om welke redenen documenteren jullie de processen? 13

25 Om welke reden modelleren jullie de processen? Heeft u een ISO certificaat of een gelijkaardig certificaat? Deze vraag wordt rechtstreeks aan de KMO s gesteld. Daarnaast wordt ook aan elke KMO gevraagd of zij een bepaald certificaat hebben zoals bijvoorbeeld een ISOcertificaat omdat dit volgens de geconsulteerde experts vaak de reden is waarom men procesdocumentatie heeft. Een dergelijk certificaat garandeert namelijk dat het kwaliteitsmanagementsysteem, veiligheidssysteem of milieuzorgsysteem van een bedrijf voldoet aan bepaalde eisen. Zo is ISO 9001 een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. RQ : Wat zijn de voor en nadelen van die procesbeschrijving? Ook deze vraag kon direct gesteld worden aan de geïnterviewde contactpersonen. Deze vraag wordt niet enkel gesteld aan diegenen die aangeven dat ze hun processen beschrijven maar ook aan diegenen die dit niet doen. In onderstaande boom (Figuur 3) wordt de uitsplitsing van de onderzoeksvragen naar meer gerichte vragen voor de KMO s visueel voorgesteld. 14

26 welke processen hebben jullie? Wat zijn jullie acrviteiten? Hebben KMO's een procesgerichte visie? Zijn jullie afdelingsgericht of procesgericht? Wie heet de kennis over de processen? Wie heet de kennis over de processen? Hoe leiden jullie iemand op voor een bepaalde funcre? Beschrijven ze de processen? Hoe gebeurt jullie kennisoverdracht? Staan de processen ergens beschreven? Hebben jullie bepaalde informare over de processen die de werknemer kan doornemen? Procesbeschrijving Documenteren of modelleren ze de processsen Op welke manier beschrijven jullie de processen? In tekstvorm, schemarsch of in een model? Gebruiken jullie bepaalde methoden, technieken of tools gebruiken? Om welke redenen schrijven jullie de processen neer of documenteren jullie ze? waarom documenteren/ modelleren ze hun processen wel of niet? Om welke reden modelleren jullie de processen? heet u een ISO cerrficaat of ander kwaliteitscerrficaat? Wat zijn de voordelen/nadelen van dit (niet) te doen Figuur 3: uitsplitsing vragen i.v.m. processen 15

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008-2009 De invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s uit de sector van de dienstverlening en gezondheidszorg.

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: Implicaties voor het CRM-beleid Wetenschappelijke verhandeling aantal

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES ACADEMIC THEORY STRATEGISCH PERFORMANCE MANAGEMENT, DE STURING VAN DE ORGANISATIE: WAARTOE EN WAARMEE? René van Dinten December 2009 ~ no. 09-24 NRI RESEARCH PAPER SERIES STRATEGISCH

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie