ING BANK: D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB ] 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING BANK: 440.55.42 D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB0004405542] 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg 120-31310"

Transcriptie

1 ING BANK: D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB ] Kloosterstraat BTW: NL b HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg Tel.: Fax.: Postbus: 3047, 5902 RA BLERICK Marc van Erven, Algemeen Directeur ARAG Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden Geachte heer van Erven, Blerick, 19 november 2012 Wij hebben een conflict met Enexis, energie netbeheerder voor Limburg. Bij toeval kwamen wij er achter dat wij jarenlang voor een te hoge aansluitcapaciteit zijn gefactureerd. Wij willen dit voor de toekomst hebben gecorrigeerd en wij willen dat alles wordt terugbetaald, wat ons in het verleden teveel is gefactureerd. Op 12 oktober hebben wij ARAG verzocht om ons hierin rechtsbijstand te verlenen. Pas op 8 november ontvingen wij voor het eerst een conceptbrief aan Enexis uit handen van uw behandelaar J.F.G. Godart onder kenmerk Wij hebben deze brief bijgesloten. Wij herkennen ons hierin niet. Hij heeft niets van doen met het conflict. Hij is beneden elk peil.. Wij hebben deze brief met het begeleidend schrijven van Godart laten beoordelen door onze adviseur in dezen de heer ir J.J.C.L. Roovers. Deze is eenduidig in zijn oordeel. Zijn schriftelijke visie heb ik voor u bijgevoegd. Ik onderschrijf zijn commentaar woordelijk en neem zijn advies over. Een vrije advocatenkeuze is nog de enige mogelijkheid om te komen tot een correcte behartiging van onze belangen. In strijd met de verzekeringsvoorwaarden is daar nu geen sprake van. Met de gang van zaken sturen Godart en in het bijzonder zijn teamleider de heer Montulet aan op een conflict met ARAG. Dan hebben wij in de plaats van een conflict met Enexis een conflict met Enexis én ARAG. Dit zal leiden tot extra inspanning en kosten voor beiden. Daar zitten wij niet op te wachten. En wij denken u ook niet. Kortheidshalve verzoeken wij u daarom ons nu reeds toe te zeggen, dat wij zelf een advocaat kunnen zoeken in wie wij vertrouwen kunnen stellen en dat deze kosten door ARAG worden vergoed. In vertrouwen u van dienst te zijn, Ruud Rooijakkers DAMESMODE R.J.A. Rooyakkers CC: Oudemans Assurantïen Bijlagen: 1. Conceptbrief dd. 8 november van ARAG aan Enexis 2. Beoordeling door mijn adviseer ir J.J.C.L. Roovers dd. 19 november 2012

2 Enexis, afd. Klachten & Claims Kleinverbruik Antwoordnummer VB GRONINGEN Ons kenmerk Doorkiesnummer (0475) Uw kenmerk Faxnummer (0475) Behandeld door dhr mr. J.F.G. Godart Onderwerp: Rooijakkers/Enexis Roermond, 8 november 2012 Geachte heer/mevrouw, Tot mij wendde zich voor rechtsbijstand, de heer R.J.A. Rooijakkers, eigenaar van Ruud Rooijakkers Damesmode gevestigd te 5921 HA Blerick aan de Kloosterstraat Cliënt is bij u bekend onder relatienummer Cliënt is bij u aangesloten waarbij u tegen betaling de levering van gas en electriciteit verzorgt. Bij het aangaan van de overeenkomst zijn er twee administratieve fouten geconstateerd. Het verzoek is om deze fouten te corrigeren. De tenaamstelling Thans hebt u als contractspartij in de overeenkomst R. Rooijakkers CV genoteerd. Dit moet zijn: Ruud Rooijakkers Damesmode (eenmanszaak, KvK ). Bijgaand ontvangt u ter verificatie een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (zie bijlage). Het bankrekeningnummer Het rekeningnummer van cliënt is: t.n.v. R. Rooijakkers te Blerick ARAG SE Nederland Lindanusstraat 5, 6041 EC Roermond Postbus 230, 3830 AE Leusden T (0475) F (0475) Rabobank ABN AMRO ING BTW NL B01 KvK ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

3 Blad 2 Ons kenmerk Graag ontvang ik de bevestiging dat deze punten worden gecorrigeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich tot ondergetekende wenden. Met vriendelijke groet, ARAG Rechtsbijstand Dhr mr. J.F.G. Godart ARAG SE Nederland Lindanusstraat 5, 6041 EC Roermond Postbus 230, 3830 AE Leusden T (0475) F (0475) Rabobank ABN AMRO ING BTW NL B01 KvK ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

4 TEL: MOBIEL: SKYPE: janjcl Ruud Rooijakkers Damesmode t.a.v. R.J.A. Rooijakkers KLoosterstraat HA Venlo-Blerick KENMERK: CJR jr DATUM, 16 november 2012 BETREFT: ARAG, kenmerk , de brief van 8 november aan u met kenmerk , de conceptbrief van 8 november aan Enexis met Enexis-kenmerk Geachte heer Rooijakkers, U heeft mij verzocht bovenbedoelde brieven te bestuderen. DE CONCEPTBRIEF AAN ENEXIS. Het gaat hier met name om de conceptbrief van ARAG naar Enexis. (Ik merk op dat ik het kenmerk van Enexis, dat Godart hanteert niet kan thuis brengen. Kennelijk beschikt ARAG over correspondentie met Enexis die ik niet aantref in uw dossier. Ik adviseer u om daarvan een kopie op te vragen.) Godart schrijft: Bij het aangaan van de overeenkomst zijn er twee administratieve fouten geconstateerd. Het verzoek is om deze fouten te corrigeren.: 1. de tenaamstelling, 2. het bankrekeningnummer. Graag ontvang ik de bevestiging dat deze punten worden gecorrigeerd. U hoeft geen jurist te zijn om in te zien dat dit juridische waanzin is: a. Een overeenkomst is tussen 2 partijen. De foute tenaamstelling wijst er slechts op dat u die niet bent aangegaan. Noch u, noch Enexis kunnen hieraan rechten ontlenen. b. U bent vrij in de keuze van uw bankrekeningnummer. Deze maakt daarom geen deel uit van de overeenkomst. Het bevestigt wel de administratieve dwaling en dit onderbouwt nog eens extra dat er geen overeenkomst bestaat, waaraan Enexis rechten kan ontlenen. Het antwoord van ARAG is uitermate ondeskundig. Op deze manier is een zaak tegen Enexis kansloos. Het gaat hier niet om een verschil van visie zoals bedoeld in punt 6 van de verzekeringsvoorwaarden. Het gaat hier om juridisch falen en het leveren van pure wanprestatie door ondeskundigheid. In deze jurist behoeft u geen vertrouwen te stellen. Het algehele optreden van ARAG verdient geen schoonheidsprijs en is beneden peil. Oudemans Assurantiën heeft uw dossier op maandag 15 oktober bij ARAG ingediend.

5 ARAG heeft de behandeling van de zaak keer op keer uitgesteld, waardoor u nu 5 weken verder bent en dit het resultaat is. Dit alles maakt duidelijk waarom het zo belangrijk is, dat men de vrije keuze verkrijgt om een eigen vertrouwensman te kiezen. In dit verband liet ARAG aan uw verzekeringsagent Oudemans Assurantiën weten: Er is momenteel discussie gaande over het vrije recht op het inschakelen van een eigen advocaat welke door rechtsbijstandverzekeraars betaald moet worden. De Hoge Raad is om een uitspraak gevraagd, maar die heeft de vraag doorgeschoven naar het Europese Hof. Het zal nog enige tijd duren vooraleer hierover duidelijkheid komt. Het is mijn bescheiden mening dat ARAG er zeer wijs aan doet door de eer aan zichzelf te houden en u reeds nu die vrije advocaten keuze aan te bieden, zo niet blijft over dat ARAG wanprestatie levert. U heeft dan een conflict met ARAG erbij. Dat wordt geen reclame voor ARAG. U heeft mij al meegedeeld dat u een conflict met ARAG niet uit de weg zal gaan. Wanneer ARAG het er op aan laat komen dat u uw verzoek via de rechter zal moeten laten verlopen, zal de lopende discussie bij de Hoge Raad zeker in uw voordeel werken, maar ook exemplarisch aantonen hoe belangrijk het recht op vrije keuze van een advocaat is voor een behoorlijke rechtsgang. Een bijkomend feit is dat de heer Godart voorheen heeft gewerkt voor KOK Advocaten in Tegelen/Roermond. Dit kantoor bent u al tegen gekomen als verdediger in een moeizaam conflict met een personeelslid. Bij een vrije advocaten keuze zou u om reden van deze connectie niet kiezen voor de heer Godart. ARAG TRAINEERT DE GANG VAN ZAKEN KEER OP KEER TOT 5 WEKEN TOE. De algehele voortgang van ARAG verdient geen schoonheidsprijs en is onder de maat. U heeft het dossier op 12 oktober via Oudemans Assurantiën ingediend bij ARAG. Pas op 19 oktober werd de zaak opgepakt door de behandelaar Godart. Omdat hij de volgende dag ziek werd, kon hij de zaak onmogelijk behandelen. Oudemans Assurantiën heeft de teamleider M.J.A. Montulet herhaaldelijk laten weten dat u het weekeinde van 3 november voor 10 dagen naar het buitenland zou gaan en dat u wilde dat er voor die tijd een brief naar Enexis de deur uit zou gaan. ARAG heeft voor de behandeling geen andere jurist aangewezen en al die tijd toegelaten dat niemand met de zaak bezig was. Godart verscheen voor het eerst weer op het werk op 31 oktober, maar liet meteen weten dat hij nog niet beter was en liet schriftelijk weten dat het onredelijk was om van hem te verwachten dat hij dan meteen brieven naar Enexis de deur uit zou doen: hij moest de zaak eerst eens op zijn gemak bestuderen. DE EERSTE BRIEF VAN GODART AAN U DD. 31 OKTOBER. Om haar gelijk te halen verwart Enexis willens en wetens en ten onrechte het begrip aansluiting en aansluitcapaciteit. Godart zei in het eerste contact dat hij zich juridisch zou verdiepen in het verschil daarvan. Dat onderscheid vind ik in zijn brief niet meer terug, laat staan het probleem dat Enexis ten onrechte haar facturering daarmee onderbouwt en haar claim naar het verleden verdedigt. PAGINA 2 VAN 9

6 Godart deelde mee dat naast de Geschillencommissie en de rechter ook de NMa bevoegd is om te oordelen. Ik heb hem meegedeeld dat hij abuis is. Toch handhaaft hij in zijn brief van 31 oktober zijn standpunt en schrijft: De conclusie is dan ook dat zowel de NMA, de geschillencommissie en de gewone rechter bevoegd zijn. Het blijkt dat hij niet op de hoogte is van de werking van NMa; dat hij wel de klok heeft horen luiden, maar duidelijk niet weet waar de klepel hangt. Voor een jurist vind ik dat ondeskundig. Wat ik van deze brief vindt heb ik u geschreven op 1 november. Als positief punt noemt Godart: Wel acht ik nog de mogelijkheden aanwezig om een vordering te baseren op ongerechtvaardigde verrijking. Dit is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, boek 6. omdat ik het niet redelijk acht dat de heer Rooijakkers de dupe moet worden omdat hij de coulanceregeling over het hoofd heeft gezien, wil ik zeker een claim neerleggen bij Enexis. Het plan van aanpak ziet Godart als volgt: De volgende stappen zijn een concrete vordering neerleggen, het verzuim aanzeggen en vervolgens de wettelijke rente en de incassokosten vorderen. Daarna volgt een poging tot het bereiken van een regeling in der minne en mogelijk de procedure, bij de NMA of bij de rechter. DE TWEEDE BRIEF VAN GODART AAN U DD. 8 NOVEMBER Het onderscheid tussen aansluiting en aansluitcapaciteit wordt niet meer genoemd. De voorgenomen claim vanwege ongerechtvaardigde verrijking is niet meer terug te vinden. Van het plan van aanpak van 31 oktober is niets meer over. In strijd met zijn plan van aanpak wordt niet Enexis maar u frontaal aangevallen, neemt Godart de verdediging van Enexis ter hand en krijgt U van Godart op alle punten ongelijk en daarom hoeft ARAG geen stappen te ondermen. Godart slaat in zijn verdediging van Enexis door en komt met veel uitspraken maar zijn antwoorden slaan keer op keer de plank mis. Hij geeft er blijk van dat hij niet begrijpt wat er aan de hand is en niet tot de kern van het probleem kan geraken. Daarom dingt hij op voorhand af op het bedrag door dit te hoog te noemen, maar komt niet met een alternatief of een alternatieve onderbouwing. Ik heb mijn mening hierover al gegeven in mijn vorige brief. Godart stelt dat Enexis niet verplicht kan worden haar facturering te onderbouwen terwijl u wel verplicht zou zijn om te betalen en zelfs nu de facturen niet op uw naam staan. Dit is de grootst mogelijke waanzin. Godart is hier helemaal de weg kwijt en laat zien dat hij niets begrijpt van het zakenleven en dat daar juridische overeenkomsten aan ten grondslag liggen. Godart stelt dat transportkosten en energiekosten pas gescheiden worden berekend per Hij onderbouwt dat niet met feiten maar met een misinterpretatie van een document van NMa. Hij is abuis: deze splitsing werd naar het bedrijfsleven reeds eerder toegepast onder de noemer netbeheer. Deze splitsing vindt zijn oorsprong in de Elektriciteitswet 1998 Deze splitsing wordt in de wet voor het eerst gewijzigd op 23 november De praktische splitsing voor het bedrijfsleven werd reeds feitelijk en volop toegepast tenminste vanaf Zie uw eigen nota s en de diverse jaarverslagen van Essent, Eneco etc. etc. Vanwege ingediende bezwaarschriften heeft NMa de PAGINA 3 VAN 9

7 transport tarieven in 2003 centraal vastgesteld. Reeds toen werd u door Essent Netwerk q.q. Enexis belast voor 3x80A zonder dat u werd meegedeeld dat dit te hoog was. U betaalde Enexis toen 1783 aan netwerkkosten. Feit is dat u door de afsplitsing van netbeheer een paar jaar later in 2004 gemakkelijk kon overstappen naar Nutsbedrijven Maastricht. Godart is onvoldoende geïnformeerd. De splitsing van energielevering en transport heeft nooit een sprong in facturatie opgeleverd. Dat was ook voorwaarde van NMa. Dat betekent dat als een te grote aansluitcapaciteit uitgangspunt is, dat dit zijn doorwerking heeft naar het allervroegste moment en dat is het moment dat Enexis zelf aanwijst als basis voor de hoogte van de facturatie. Enexis zegt dat die oorsprong en rechtvaardiging als vanzelfsprekend 33 jaar terug ligt. Mijn visie daarop vind u terug in mijn brief van 1 november en in de nauwkeurige berekening van de hoogte van onze claim op 25 oktober. Ik betreur dat Godart het wiskundig inzicht ontbeert om te zien dat dit met een spreadsheet is berekend precies zoals Godart zelf aangeeft hoe het zou moeten met een berekening per betaling. Maar het totaalbedrag is onderhandelbaar: so who cares! Voor zover Enexis zich beroept op een coulanceregeling heeft u die nooit ontvangen. Godart weet het beter en neemt het standpunt over van Enexis dat u een coulanceregeling heeft ontvangen en dat u in gebreke bent gebleven dit in uw administratie terug te vinden. Zijn oordeel is op niets gebaseerd en bevestigt slechts dat zijn wens voor ARAG de vader van zijn gedachte is. Zijn standpunt staat haaks op zijn eerder ingenomen standpunt. Bovendien rechtvaardigt zo n regeling niet de aan u voordien te hoog berekende transportkosten. Godart overlegt de tarievencode van NMA. Deze code is anno 2012 en per definitie niet bepalend voor het verleden en dus hier niet uitsluitend van toepassing. NMa is toezichthouder en heeft geen relatie met U. NMa velt ook geen oordeel gelijk een rechter, zoals Godart beweert. Bepalend voor u is de wetgeving en de wijzigingsbesluiten daarin. Niet minder bepalend zijn de feitelijke facturaties en gedragingen van de Netbeheerders en Energiebedrijven. Dank zij Nuon bent u erachter gekomen dat u teveel betaalde. Als Nuon u daar niet op had gewezen, dan had u het nu nog niet geweten en had u nu nog steeds teveel betaald. U voelt zich bedrogen. Dat is het probleem. U zegt dat u er zelf nooit voor zou kiezen om teveel te betalen. Enexis maakt misbruik van uw onwetendheid en verrijkt zich onrechtmatig. Dat zei Godart eerst zelf. Daar komt nu bij dat blijkt dat Enexis in het geheel geen overeenkomst met u heeft, waar zij enig recht aan kan ontlenen om dit bedrag te factureren. Enexis heeft een zorgplicht. Vereniging Eigen Huis maakt op haar website juist nu ook actueel bezwaar dat Netbeheerders deze zorgplicht verzaken door klanten niet te wijzen op een te hoge aansluitcapaciteit, volledig conform uw bezwaar. Godart stelt op eigen gelegenheid dat niet Enexis die zorgplicht heeft maar dat u een onderzoeksplicht heeft. Hoe u die moet invullen vertelt hij niet. Godart verzuimt ook aan te geven welke opleiding, daarvoor vereist wordt en wat de consequenties zijn als u daarvoor niet slaagt. Godart zuigt zijn verhaal uit de duim om de verdediging van Enexis op zich te nemen en concludeert ermee dat de vordering kansloos is. De consequentie van deze stellingname is dat ARAG op grond van de verzekeringsvoorwaarden dan niet gehouden zou zijn om stappen te ondernemen. Dat kleurt zijn stellingname. PAGINA 4 VAN 9

8 Verder voert Godart allerlei oneigenlijke bezwaren op over de hoogte van de vordering, waaruit slechts blijkt dat hij het dossier niet goed gelezen heeft. Omdat de claim voor onderhandeling vatbaar is en wij aanbieden de claim nader te onderbouwen voor zover nodig, vind ik het onzinnig en onwaardig om in te gaan op de door hem opgevoerde gruttersproblemen. Voor zover Enexis weigert om het tarief voor de toekomst te corrigeren, wenst Godart van het gelijk van Enexis uit te gaan, door aan te geven dat Enexis schrijft dat zij daarvoor een procedure op het Internet kent om dit zelf te regelen en dat ARAG zich daar niet voor leent. Het enige wat u daarvoor moet doen is afzien van uw probleem en schuld bekennen. ARAG stelt dan dat er dan geen geschil is en dan is daarmee ook meteen het hele probleem voor ARAG van de baan. De redenering van Godart kan niet krommer. De werkelijkheid is dat Godart hier laat zien dat hij onvoldoende juridisch inzicht heeft en ook geen dossierkennis, want juist om juridische redenen maken we hier al zelf bezwaar tegen. Godart tart met zijn stellingname elk juridisch uitgangspunt en inzicht, alleen maar om geen stappen te hoeven ondernemen. Godart treedt op als de advocaat van de duivel. Dat is niet de rechtsbijstand die u zoekt door u te verzekeren bij ARAG. Godart stelt dat de correspondentie met Enexis geen succes heeft gehad en dat daarmee de weg naar een minnelijke regeling is afgesloten. Weer leest Godart het dossier niet en weer begrijpt hij niet wat er speelt. Feit is dat Enexis de kans heeft gekregen om haar vordering te onderbouwen, maar zij is daar niet in geslaagd. Godart kan geen fout noemen in uw brief of op uw website. Ook Enexis kan dat niet. Fennema wenst zijn ongelijk niet toe te geven en volgt dit op door schriftelijk en botweg mee te delen dat hij weigert te antwoorden en laat Enexis doorgaan met betaling af te dwingen door te dreigen met afsluiting. Daarmee escaleert de zaak en maakt Enexis zich schuldig aan een zuivere vorm van chantage. Fennema heeft verantwoordelijkheid genomen door de zaak met zijn handtekening te bekrachtigen. Hij is en blijft in dezen uw contactpersoon. Daar valt niet op af te dingen. Precies zoals Godart impliciet beweert gaat hij ervan uit dat een man met zijn staat van dienst nooit zal worden beschuldigt van chantage, onzorgvuldigheid of mismanagement ook al maakt hij zich aan alle drie schuldig. Als ARAG u geen rechtsbijstand verleent en aanstuurt op een conflict, is de relatie voor de toekomst verstoord en raad ik u ook aan om op dezelfde manier via Internet op zoek te gaan naar lotgenoten. Tenminste zijn anderen dan gewaarschuwd voor de gang van zaken. Uiteindelijk is dit de tweede keer dat ARAG ten onrechte en binnen een jaar stelt dat u geen kans van slagen heeft om daarna een beroep te doen op de verzekeringsvoorwaarden dat zij dan geen stappen zullen ondernemen. (Zie case met ARAG kenmerk ) U heeft toen u via Boels Zanders Advocaten overtuigend aangetoond dat ARAG hier onterecht was. U heeft de zaak zelfs glansrijk gewonnen. Nu gebeurt het weer. Dit valt voor verantwoordelijkheid van de teamleider M.J.A. Montulet. Persoonlijk ken ik ARAG zo niet. Daarom adviseer ik u om de directie van ARAG in te lichten, dat uw ervaringen met deze teamleider onaanvaardbaar slecht zijn en dat de wanprestatie, die nu wordt neergezet nog maar één mogelijkheid openlaat en dat is de vrije keuze van een advocaat betaald door ARAG. PAGINA 5 VAN 9

9 TERUG NAAR AF: HET CONFLICT MET ENEXIS. Het relaas van Godart verzandt alleen maar. Daarom kom ik hier terug op de kern van uw probleem. Dankzij de verkoper van Nuon kwam u er achter dat Enexis u teveel aan transportkosten factureerde. U wist dit niet. U heeft als afnemer altijd op de deugdelijkheid van de facturen vertrouwd en moeten vertrouwen, omdat u geen energie-expert bent. U heeft zich bij Enexis beklaagd. Het front-office heeft uw klacht op botte wijze genegeerd. U heeft de directie aangeschreven. U ontving antwoord van Fennema, voorzitter van de RvB. De verdediging van Fennema is 1. dat uw probleem wordt ingegeven door het feit dat de regelgeving erg ingewikkeld is en dat u die niet begrijpt. Enexis neemt u dat niet kwalijk. 2. De vorige eigenaar zou deze te hoge aansluiting hebben aangevraagd. 3. U heeft die overgenomen en dus betaalt u gewoon 4. Fennema noemt dat een feit van algemene bekendheid. 5. U zou een coulanceregeling zijn aangeboden en u zou die niet gebruikt hebben. 6. Enexis zou niet in staat zijn om vast te stelen dat uw aansluitcapaciteit te hoog is. In uw antwoordbrief heeft u alle feiten weerlegd: Ad 1 Is niet terzake. Ad 2a De vorige eigenaar was meer dan 33 jaar geleden Ad 2b De energieovereenkomst is niet met de eigenaar maar met de eindgebruiker en in uw geval is dat de huurder Ad3a De wet maakt onderscheid tussen het begrip aansluiting en aansluitcapaciteit. Ad3b De wet bepaalt dat u betaalt voor een aansluitcapaciteit op basis van een aansluitovereenkomst. Ad3c Een overeenkomst is tussen 2 partijen Deze aansluitovereenkomst ontbreekt. Enexis kan die niet overleggen en zelfs niet eens goed op naam opstellen! Ik zie niet in hoe Enexis rechten kan ontlenen aan een overeenkomst die niet bestaat. Ad3d De aansluiting is fysiek en moet slechts voldoende groot zijn. En dat is hij. Ad 4 Fennema schrijft hier een ongeschreven wet. Uw bezwaar weerlegt die meteen. Ad5a U bent er nooit eerder op gewezen dat de transportkosten te hoog zijn. Ad5b U heeft nooit om een te hoge aansluitcapaciteit gevraagd. Dat in de eerste plaats! Ad5c U zou nooit vrijwillig voor een te hoge aansluiting kiezen, niet bij het aangaan van een overeenkomst en ook niet naderhand. Ad 6 De essentie van een netbeheerder is netbeheer. De bewering van Enexis is ver bezijden de waarheid. Wat een medewerker van Nuon meteen en in één keer kan zien, moet Enexis ook gezien hebben. Enexis verrijkt zich onrechtmatig door te verzuimen dit te signaleren en maatregelen voor te stellen om dit te wijzigen. PAGINA 6 VAN 9

10 Dit afgezien van het feit dat in eerste aanvang al een te hoge capaciteit is gefactureerd. Enexis kan niet beweren dat ze ook toen daar blind voor kon zijn. U voelt zich door Enexis bedrogen. Zonder de waarschuwing van Nuon zou u dit niet geweten hebben en zou Enexis door zijn gegaan met u tot in lengte van dagen te hoog te factureren. De antwoorden van Enexis zijn hierin onomwonden. De verdediging van Enexis bevestigt dat u al die jaren betaald heeft voor een te hoge aansluitcapaciteit. U heeft uw nota s daarop nagezien en inderdaad bent u al die jaren gefactureerd voor een aansluitcapaciteit van 3x80A, zonder dat u er ook maar één keer op bent gewezen dat dit veel te hoog is. Enexis ontleent haar rechten op een aanvraag van meer dan 33 jaar terug. Enexis acht dit redelijk en billijk. Omdat Enexis daarmee de norm zet wenst u om die reden uw claim bij te stellen voor dezelfde termijn van 33 jaar. Het gaat hier niet om een openstaande vordering, maar om een voortschrijdend bedrog dat pas nu aan het licht komt. Een beroep door Enexis op verjaring van een vordering zal hier falen en is bovendien in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat zij hun rechten ontlenen aan een periode van 33 jaar terug. Bij de overstap van NUON blijkt dat Enexis u welkom heet als nieuwe relatie en gaat u voor het eerst een rechtstreekse relatie aan met Enexis. Daarvoor factureerde Enexis aan uw leverancier die deze kosten op zijn beurt weer aan u doorberekende. Voor 2004 zat u bij Essent en Enexis heette toen tot 2008 Essent Netwerk. Enexis heeft zich in 2009 verder verzelfstandigd. Uw probleem kent vier fasen: 1. Vanaf 15 augustus jl. het moment dat Enexis voor het eerst een rechtstreekse relatie met u aangaat tot op heden. 2. De periode van 2004 dat u overstapte van Essent naar Nutsbedrijven Maastricht etc. totdat u overstapte naar Nuon. Enexis/Essent Netwerk was uw netbeheerder. 3. De periode daarvoor dat u bij Essent was aangesloten en Enexis opereerde onder de naam Essent Netwerk en de scheiding voor u vager was. 4. De periode voordat Essent Netwerk bestond en Essent zelf het transport factureerde. De laatste twee fasen kunnen als volkomen transparant worden beschouwd. De elektriciteitswet 1998 hanteert het standpunt dat de afsplitsing van netbeheer geen verhoging in transportkosten mag teweegbrengen. De transportkosten moeten dan ook over alle vier de perioden als transparant en uniform worden gezien vooral qua hoogte. Bovendien doet het er voor u eigenlijk niet toe wie factureert. De verantwoordelijkheid van Enexis is regionaal en blijft in uw geval volledig en met terugwerkende kracht overeind. U wordt door Enexis gefactureerd voor aansluitcapaciteit. Volgens de elektriciteitswet 1998 is de aansluitcapaciteit het transportvermogen van de aansluiting zoals door een potentieel aangeslotene is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief wordt betaald. Hieraan ligt een overeenkomst ten grondslag, die met uw handtekening moet zijn bekrachtigd. Enexis kan die niet overleggen. U heeft van Enexis geëist dat zij allereerst de nieuwe en rechtstreekse relatie opstarten met een deugdelijke overeenkomst, qua tenaamstelling en qua aansluitcapaciteit. Enexis weigert dat. In de plaats van uw bezwaar serieus te nemen blijft Enexis doorgaan betaling te vereisen van acceptgiro s die niet op uw naam staan en het verkeerde PAGINA 7 VAN 9

11 bankrekeningnummer vermelden en waarvan de hoogte is gebaseerd op een te hoge en dus onjuiste aansluitcapaciteit. U staat volledig in uw recht wanneer u deze niet zou betalen, maar Enexis bedreigt u dan met afsluiting en dan kunt u uw bedrijf sluiten. Enexis heeft deze macht omdat zij monopolist is en u geen kant op kan. Enexis weet dat heel goed en maakt gebruik van deze macht. Dat Fennema zelfs zegt dat Enexis u niet meer zal antwoorden, omdat u uw klacht ook heeft gericht aan NMa, bevestigt dat u terecht bent gekomen in een machtsstrijd. Enexis brengt daarbij haar volle gewicht in. Zonder tegengewicht zult u bezwijken onder dit gewicht. Het enige dat u hier tegenover kan zetten is de rechter en het vinden en verenigen van lotgenoten bijvoorbeeld via Internet. Eén lotgenoot heeft u al en dat is Vereniging Eigen Huis die gelijkluidende bezwaren vermeldt en nu ook op zoek is naar slachtoffers van dit wanbeheer. Ik persoonlijk vind dat NMa actief onderzoek moet instellen naar de schade die de markt lijdt als gevolg van het door Vereniging Eigen Huis en u gesignaleerde en universele verzuim om te hoge aansluitcapaciteiten te signaleren aan eindgebruikers. De wetgever hoort hiertoe te verplichten. Uw eis is tweeledig: 1. Allereerst moet Enexis de nieuwe relatie opstarten met een behoorlijke overeenkomst. 2. Ten tweede is aan het licht gekomen dat u in het verleden teveel heeft betaald. U eist daarvan terugbetaling. U komt Enexis tegemoet door uw eis tot terugbetaling evident lager te stellen dan het werkelijk teveel betaalde. U doet dat om verdere onderzoekskosten te vermijden en omdat Enexis gemakkelijk zelf kan zien wat teveel is gefactureerd. Maar voor zover nodig is, biedt u aan om de werkelijke te hoge kosten nauwkeurig door uw accountant te laten uitzoeken, echter met het verzoek aan de rechter om deze onderzoekskosten te mogen verhalen op Enexis indien uw vordering in principe wordt toegewezen. De diverse tariefbladen van NMa zijn daarbij leidend. HOE NU VERDER? Godart kiest er duidelijk voor om de verdediging van Enexis ter hand te nemen. Het voordeel voor ARAG daarvan is gelegen in het feit dat de behartiging van uw belangen dan geen kans van slagen meer heeft en ARAG geen stappen hoeft te zetten. Omdat Godart eerst zei dat hij voorzag dat de hele zaak minstens een jaar zou gaan duren, houd ik het ervoor dat zijn baas heeft ingegrepen en Godart heeft verzocht terug te komen van zijn eigen plan van aanpak. Godart slaat daarbij zo door dat hij juridisch faalt, een grote mate van ondeskundigheid en onzorgvuldigheid vertoont en gewoon wanprestatie levert uitmondend in een litanie van smoesjes om geen stappen te hoeven nemen. Dit heeft niets met rechtsbijstand te maken. Godart moet kennelijk de belangen van Enexis en daarmee die van ARAG behartigen en dat is strijdig met uw belangen. Dat komt niet meer goed. Het gaat hier niet om een verschil van inzicht maar om een conflict of interest en dat is niet oplosbaar. ARAG is evenwel verplicht u rechtsbijstand aan te bieden. Nu zij daar zelf niet meer toe in staat mag worden geacht, doordat het conflict of interest de boventoon voert, blijft er maar één mogelijkheid open en dat is dat ARAG het recht op vrije advocatenkeuze toezegt. PAGINA 8 VAN 9

12 Godart en zijn teamleider M.J.A. Montulet hebben expliciet aangegeven, dat zij de kosten daarvan niet zullen vergoeden. Hun weigering is in dezen onrechtmatig. Ik kan me niet voorstellen dat de hoofddirectie van ARAG deze blamage voor haar rekening zal wil nemen. Uiteindelijk wensen de verzekeringsvoorwaarden expliciet ook een mate van kwaliteit en deskundigheid na te streven. Ik adviseer u de directie aan te schrijven met uw gemotiveerd verzoek om vrije advocatenkeuze. Het zou mij verbazen wanneer zij de redelijkheid van uw verzoek niet zullen honoreren. Mocht de directie uw verzoek onverhoopt ook afwijzen dan heeft u een conflict met ARAG en is de relatie voor de toekomst onherstelbaar beschadigd. U kunt dan nog slechts naar de rechter gaan om de kosten van een vrije advocaat te verhalen op ARAG. De relatie voor de toekomst moet u verder als onvruchtbaar beschouwen. Dat is geen reclame voor ARAG. U heeft geen aanspraak op rechtsbijstand als een geschil betrekking heeft op de verzekeringsvoorwaarden van ARAG, zoals bijvoorbeeld de dekking of de premie. Daar is hier geen sprake van. In uw geval gaat het om een conflict ontstaan door een aantoonbare wanprestatie van ARAG. Uw aanspraak op rechtsbijstand wordt daarvoor niet uitgesloten. U moet uw conflict daarom gewoon aanmelden via uw verzekeringsagent. ARAG zal u dan vrije keuze van advocaat moeten aanbieden, omdat zij zelf partij zijn. De rechter moet u dan verzoeken om ARAG de kosten te laten vergoeden voor de verdediging naar Enexis door een advocaat naar vrije keuze en tevens te laten bepalen dat de kosten van verdediging naar ARAG volledig voor rekening van ARAG komen. De leveringsvoorwaarden van ARAG zijn zeer behoorlijk en bieden daartoe voldoende aanknopingspunten. Met vriendelijke groet, Jan J.C.L. Roovers PAGINA 9 VAN 9

ING BANK: 440.55.42 D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB0004405542] 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg 120-31310

ING BANK: 440.55.42 D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB0004405542] 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg 120-31310 ING BANK: 440.55.42 D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB0004405542] Kloosterstraat 11-13 BTW: NL160189329b01 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg 120-31310 Tel.: 077 382 8687 E-mail: ruud@rooijakkersmode.nl

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Energie en water. Prof. mr. W.H. van Boom * ** KRONIEK. 1. Inleiding

Energie en water. Prof. mr. W.H. van Boom * ** KRONIEK. 1. Inleiding Prof. mr. W.H. van Boom * ** Energie en water 1. Inleiding In deze kroniek komen de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van consumentencontracten in de sector energie en drinkwater aan de orde. 1

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Meerts Magazine. 10 jaar Meerts Rechtspraktijk. jubileumuitgave 10-jarig bestaan - 2005-2015

Meerts Magazine. 10 jaar Meerts Rechtspraktijk. jubileumuitgave 10-jarig bestaan - 2005-2015 Meerts Magazine jubileumuitgave 10-jarig bestaan - 2005-2015 10 jaar Meerts Rechtspraktijk Als student Economie aan de Universiteit Maastricht, lid van een raadscommissie van de gemeente Heel en lid van

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Advocaat Rigters, op zoek naar de nuance

Advocaat Rigters, op zoek naar de nuance Advocaat Rigters, op zoek naar de nuance Geschreven in opdracht van Bosselaar & Strengers Advocaten, Utrecht Michel Knapen Oktober 2011 Inhoudsopgave VERZEKERINGSRECHT Het recht lijkt soms trekken te hebben

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie