Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005

2 Jaarverslag 2005

3 2

4 Inhoudsopgave Schakel voor de toekomst 5 Bericht van de directie 10 Corporate governance 18 Bericht van de raad van commissarissen 28 Financiële resultaten 30 Jaaroverzicht Projecten 46 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 49 Crisismanagement 52 Personeel en organisatie 53 Jaarrekening TenneT Holding B.V. 61 Algemene informatie 133 3

5 4

6 Schakel voor de toekomst Als beheerder van het landelijk transportnet zorgt TenneT voor een goed functionerend transportnet en bewaakt zij de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Om die voorziening ook voor de toekomst zeker te stellen, zijn er tijdig aanpassingen van het landelijk hoogspanningsnet nodig. Aanpassingen die inspelen op behoeftes uit de Nederlandse maatschappij en die gericht zijn op bijvoorbeeld economische groei en een groeiend gebruik van de consument. Eén van de belangrijkste aanpassingen is de uitbreiding van dat net in de zuidelijke en noordelijke Randstad: het Randstad380-project. De toename van bedrijven en woningen in de Randstad, de ontwikkelingen in de ICT-sector, moderne productiemethoden in de glastuinbouw en het toenemend gebruik van elektrische apparaten in de huishoudens zorgen voor een toename van het elektriciteitsverbruik. Naast de toename van het verbruik, neemt ook de vraag naar transport van elektriciteit toe: afnemers kopen hun stroom daar waar de prijs en voorwaarden voor hen het gunstigst zijn. Dat is niet altijd in hun eigen regio. Daardoor ontstaan meer transporten over langere afstanden dan in het verleden het geval was. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat zonder maatregelen in ons huidige net vanaf een bepaald moment de leveringszekerheid niet meer voldoende is. Daarom is de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad van de Maasvlakte via Bleiswijk en Beverwijk naar Diemen noodzakelijk. In 2002 is TenneT het project Randstad380 gestart. Bij de uitvoering van dit ambitieuze en innovatieve project houden we zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening met de wensen van overheden, belangenorganisaties, bedrijven en inwoners. 5

7 6

8 Mel Kroon Ir. Mel Kroon MBA (48) is sinds 1 januari 2002 algemeen directeur van TenneT. Voor hij bij de netbeheerder in dienst trad, was hij algemeen directeur van Hooge Huys Verzekeringen N.V., een onderdeel van SNS Reaal Verzekeringen. Bij dit laatste bedrijf was hij tevens vice-voorzitter van de hoofddirectie. Mel Kroon studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Een aantal jaren later behaalde hij zijn graad als Master of Business Administration aan de Rochester University/Erasmus Universiteit Rotterdam. 7

9 8 DE TIJD DRINGT VOOR RANDSTAD380

10 MEL KROON Eén sterk en efficiënt landelijk transportnet dat in handen is van TenneT. Het is de overtuiging van Mel Kroon. De diepe overtuiging dat Nederland met een transportnet dat in één, onafhankelijke hand is, beter af is. Het stapje naar Randstad380 is dan nog maar klein. Want een transportnet is alleen van waarde als de capaciteit voldoende is. En als er geen actie wordt ondernomen, gaat dáár in de toekomst de schoen wringen. Mel Kroon: Een nieuwe verbinding is nodig omdat de bestaande transportcapaciteit in de Randstad zo goed als gevuld is. De stijgende vraag naar elektriciteit houdt verband met de bouw van nieuwbouwwijken rond Den Haag, groeiende bedrijvigheid op de Maasvlakte bij Rotterdam, de opkomst van computercentra tussen Amsterdam en Leiden en het stijgende gebruik van zogenoemde assimilatieverlichting in veel kassen van het Westland. Ook moet het net op tijd voldoende transportcapaciteit hebben voor nieuw productievermogen: er worden centrales op de Maasvlakte gepland, een kabelverbinding met Engeland wordt onderzocht en er worden windparken op zee ontwikkeld. Die stroom moet naar het achterland getransporteerd worden. Daar moet wel capaciteit voor zijn. De 150 kilometer lange verbinding, die loopt van de Maasvlakte tot Beverwijk, wordt tussen 2005 en 2015 gebouwd en heeft een spanning van 380 kilovolt. Omdat de urgentie in het zuidelijke deel van de Randstad het grootst is, wordt van zuid naar noord gewerkt. In 2005 is de eerste schakel in de nieuwe verbinding (Maasvlakte-Westerlee-Wateringen) tot stand gekomen. Het betreft een innovatieve kruising onder de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, een verzwaarde 150 kv-verbinding waarvan de spanning binnen enkele jaren kan worden opgevoerd tot 380 kv. Mel Kroon over het project: Randstad380 is een mooi toekomstperspectief dat nog veel inspanning zal vragen voor het is gerealiseerd. De realisering van de plannen blijkt niet eenvoudig, met name wat betreft het geheel nieuwe traject Wateringen-Bleiswijk-Beverwijk. Daarom is voor dit tracé gekozen voor een proceduremodel dat bestaat uit drie modules. Dit model zorgt ervoor dat onder leiding van het ministerie van Economische Zaken de planologische procedures zo snel mogelijk worden doorlopen. De inspraak- en bezwaarmogelijkheden zijn zo gestructureerd, dat de besluiten over het tracé en de lijnen robuust zullen zijn. De eerste module hangt samen met de partiële herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) van het ministerie van Economische Zaken. Als minister Brinkhorst hierover een besluit heeft genomen, kan de Rijksprojectenprocedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden opgestart. Tijdens deze fase, module, wordt het tracé vastgesteld voor de hoogspanningsverbinding. Is deze fase afgerond, dan kunnen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen de uitvoeringsbesluiten worden genomen (module 3). Mel Kroon erkent dat de tijd begint te dringen. In april 2005 al hebben we een brief gestuurd naar minister Brinkhorst, waarin we hem verzochten de procedures te starten om de planologische kernbeslissing SEV partieel te herzien. Dit om de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kv-verbinding in de Randstad mogelijk te maken. In het Kwaliteits- en Capaciteitsplan is vastgesteld dat de verbinding Wateringen-Bleiswijk in 2009 in gebruik moet worden genomen. De aanleg van de verbinding Bleiswijk-Beverwijk wordt spoedig daarna voorzien. Tegen die achtergrond is een snelle afronding van de planologische procedures zeer gewenst. Het is een moeilijke klus en we hadden überhaupt niet verwacht dat het makkelijk zou gaan. Het zijn procedures die samenhangen met draagvlak. Het kost tijd om dat te creëren. Gelukkig zie ik dat met name bij het ministerie het proces op gang is gekomen. Dat is misschien wel de belangrijkste winst van

11 Bericht van de directie Investeren in een sterk transportnet Onze samenleving is sterk afhankelijk van een goede energielevering. Stroom is er altijd, je moet erop kunnen rekenen. Als het er niet is, is dat niet alleen vervelend, maar is er al snel sprake van onrust en veel schade. Elektriciteit heeft immers een grote toegevoegde waarde voor het economisch proces. Uit de internationale storingsstatistieken blijkt dat de betrouwbaarheid in onze regio van Europa op een hoog peil staat. Het is zaak deze kwaliteit te handhaven ondanks alle dynamiek in de mondiale en Europese energiemarkt. Eén Nederlands transportnet Het Nederlandse elektriciteitsnet is stevig gekoppeld aan het Europese net; dat zorgt voor stabiliteit in de levering en stimuleert de ontwikkeling van de markt. De elektrische grenzen in Europa zijn al een halve eeuw geleden geslecht. Netten en systemen van de verschillende landen werden destijds gekoppeld om elkaar te helpen in tijden van nood. Solidariteit was toen de focus, nu is dat de markt geworden: de Europese markt. Als die markt zich ontwikkelt, profiteren alle afnemers daarvan. De uitdaging is om de gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid te handhaven in die veranderde geliberaliseerde omgeving. Daarin hebben de Transmission System Operators (TSO s) een belangrijke taak gekregen. Zij ervaren dagelijks dat zij opereren in een Europese marktcontext met grote internationale spelers. Recente concentratiebewegingen kenmerken de markt en naar verwachting zal op termijn een aantal grote concerns de markt domineren. Daarnaast speelt de geopolitieke discussie over de afhankelijkheid van Europa van primaire energiebronnen. Het is de taak van de Europese Commissie om de randvoorwaarden te bepalen voor de voorzieningszekerheid en voor de ontwikkeling van een gezonde markt. De praktijk leert inmiddels dat een onafhankelijke infrastructuur een wezenlijke randvoorwaarde is voor het goed laten functioneren van de markt. Dat wordt ook door de Europese Commissie benadrukt: daarmee is namelijk vrije toegang tot de markt voor nieuwe, concurrerende spelers verzekerd. Vooral ook tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de Europese energiemarkt is het belangrijk dat Nederland beschikt over een sterk, onafhankelijk transportnet (zie het kader op pagina 11). Het is één van de thema s van de Splitsingswet, die in het verslagjaar het Nederlands politieke debat over het energiebeleid domineerde. Hoewel er veel discussie is over de vormgeving en de mate van unbundling tussen commerciële en netbeheeractiviteiten van energieconcerns, is er breed draagvlak voor het kabinetsvoorstel om de transportnetten onder beheer te brengen van de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Dat is immers de ruggengraat van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, onder meer omdat alle grote centrales er op zijn aangesloten en omdat dit net verbonden is met het Europese net. Het is voor versterking van de leveringszekerheid belangrijk dat alle transportnetten eenduidig, centraal georganiseerd en bestuurd worden. Daarmee is efficiëntiewinst te behalen omdat netontwikkeling, beheer en besturing niet meer versnipperd vanuit regionale, maar vanuit landelijke optiek plaatsvinden. Ook wordt de effectiviteit in crisissituaties vergroot. Suboptimale keuzes voor oplossingen van knelpunten kunnen zo worden voorkomen. Dat is met name ook van belang gezien de investeringen die nodig zijn voor de gewenste transitie naar een duurzame energievoorziening. Voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige transportinfrastructuur is het essentieel dat investeringen vanaf vandaag vanuit een landelijke optiek plaatsvinden, waarmee al direct synergie-effecten kunnen worden bereikt. 10

12 Overigens streeft TenneT naar voortdurende verbetering van haar prestaties. Uit internationale tariefvergelijkingen gehouden door ETSO, de organisatie van Europese TSO s, blijkt dat de aansluittarieven op het hoogspanningsnet van TenneT tot de laagste van Europa behoren (hierover meer in hoofdstuk Financiële resultaten op pagina 30). Investeren in netten Vanuit een integrale visie zal TenneT het Nederlandse transportnet verder ontwikkelen en de kwaliteit ervan bewaken. Voor de korte termijn is het in december 2005 gepubliceerde Kwaliteitsen Capaciteitsplan een belangrijk instrument daarvoor. Maar verder vooruit kijken dan zes jaar is voor TenneT noodzakelijk om adequaat te kunnen anticiperen op de lange termijn ontwikkelingen in de energiemarkt. Onder meer om tijdig te kunnen inspelen op de gewenste transitie naar een duurzame energievoorziening en ook gezien lange planologische trajecten die netaanpassingen vergen, ontwikkelt TenneT momenteel een visie op de netinfrastructuur in TenneT wil na drie jaar politieke discussie nu snel beginnen aan de vorming van één landelijk transportnet en daarin investeren. Uitstel van investeringen is niet langer wenselijk vanwege de mogelijkheid dat er risico s en/of oplopende kosten kunnen ontstaan. Momenteel investeert TenneT overigens al fors in de versterking van het landelijk net, onder meer in de drukke Randstad. Meer bedrijven en woningen, de ontwikkelingen in de ICT-sector en moderne productiemethoden in de glastuinbouw zorgen voor groei van het elektriciteitsverbruik in deze economisch zo belangrijke regio. Ook moet het transportnet op tijd voldoende transport-capaciteit hebben voor nieuw productievermogen: er worden centrales op de Maasvlakte gepland, een kabelverbinding met Engeland wordt onderzocht en er worden windparken op zee ontwikkeld. Het Randstad380- project is in 2002 gestart en vergt een tiental jaren. Door de aanleg ontstaat zowel in de zuidelijke als in de noordelijke Randstad een ringvormig hoogspanningsnet, hetgeen de infrastructuur versterkt. Voor het planologische traject van dit belangrijke infrastructurele project wordt de onlangs in de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgenomen Rijksprojecten-procedure toegepast. Doelen vorming landelijk transportnet Eén transportnet Alle netten met een transportfunctie dienen onder één landelijke beheerorganisatie te komen, in plaats van versnipperd over regionale netbeheerders. Dan krijgen netten met een transportfunctie ook een uniforme regulering. Eén commandostructuur Voor snel en effectief ingrijpen in geval van calamiteiten, centraal vanuit één landelijk bedrijfsvoeringcentrum. Eén norm voor kwaliteit Nederland wil een hoge betrouwbaarheid van elektriciteitslevering, het landelijk transportnet vormt de ruggengraat. Een hoge beschikbaarheid van dat transportnet is een vereiste, daarin mag geen risico worden gelopen omdat de maatschappelijke schade van uitval erg groot is. Dat vraagt om een strenge, uniforme kwaliteitsnorm voor alle transportnetten met een daaraan gerelateerde regulering. Eén centrale netplanning Ontwikkeling van alle netten met een transportfunctie wordt nu mogelijk vanuit landelijke optiek. Dit leidt tot een integrale optimalisering van investeringen in plaats van locale afwegingen en brengt efficiëntiewinst in ontwerp, financiering, planning en techniek. Noodzakelijk voor transitie naar een duurzame energievoorziening. 11

13 Internationale verbindingen Nederland ligt nu elektrisch gezien aan de rand van Europa. Er zijn sterke verbindingen met Duitsland en België; circa eenvijfde van de elektriciteitsvraag wordt gedekt door buitenlandse stroom. Nieuwe infrastructuur naar de Duitse markt wordt onderzocht, maar vooral ligt de nadruk op betere benutting van de capaciteit op de bestaande drie lijnen. Om dit te bereiken, worden met de TSO s uit Duitsland, Frankrijk en België organisatorische en operationele maatregelen uitgewerkt. Onder meer is een gezamenlijk antwoord nodig op de toenemende ongeplande transitflows als gevolg van fluctuerende productie door grootschalige windparken in Noord-Duitsland. Dat gaat immers ten koste van de capaciteit die voor internationale handel beschikbaar is. Versterkingen in het interne Duitse net zijn nodig om dit probleem structureel op te lossen, zeker gezien de verwachte toename van windproductie in de komende jaren. Zinvol is het om markten te koppelen die nog niet verbonden zijn. Daarom is TenneT gestart met de aanleg van de NorNed-kabel die de Nederlandse markt op basis van marktkoppeling vanaf eind 2007 zal verbinden met de Scandinavische markt. Behalve meer liquiditeit en leveringszekerheid is er een bijzonder voordeel: goedkope en schone Noorse waterkracht komt binnen handbereik. Verder werkt TenneT aan de ontwikkeling van de BritNed-kabel naar Engeland; eind 2006 wordt beslist over de aanleg. Met deze verbindingen komt Nederland meer centraal in de ontluikende Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt te liggen, als een stroomkruispunt effectief verbonden met de relevante markten. Dat is goed voor de markt en voor de leveringszekerheid. Naar één marktzone voor Noordwest-Europa De aangegeven investeringsplannen passen in de strategie van versterken en bouwen die TenneT heeft gekozen tegen de achtergrond van de internationale marktcontext. TSO s kunnen en moeten immers een actieve rol spelen in versterking van de Europese elektriciteitsmarkt. Belangrijk is dat dit vanuit een gedeelde internationale visie gebeurt. In de eigen regio neemt TenneT initiatief en zet concrete stappen met collega-tso s, regulators en overheden. De beurzen leveren een belangrijke bijdrage aan versterking van de markt, onafhankelijk en nauw samenwerkend met de TSO s (zie het kader op pagina 13). Het einddoel is één marktgebied in Noordwest-Europa met een gezamenlijke systematiek voor balanshandhaving en uniformiteit voor marktspelers om hun risico s te kunnen afdekken. In die marktzone lossen TSO s congesties op en zijn er minder transportbeperkingen voor marktpartijen: de markt kan floreren! Algemeen directeur ir. J.M. Kroon MBA 12

14 Stapsgewijs naar een Noordwest-Europese markt Integratie van de stroommarkten van de verschillende landen is de beste weg naar een sterke Europese markt die wordt gekenmerkt door transparantie, voldoende liquiditeit en goede prijsvorming. Het einddoel is één marktgebied waarin de TSO s congesties oplossen en er dus geen transportbeperkingen zijn voor marktpartijen. Deze marktzone kent een gezamenlijke systematiek voor balanshandhaving; dat betekent uniformiteit voor marktspelers om hun risico s te kunnen afdekken. In Nederland, Frankrijk, België en Duitsland werken overheden, regulators en TSO s op de volgende terreinen samen: Betere afstemming TSO s TSO s werken aan verbetering van de informatieuitwisseling en ontwikkelen effectieve procedures voor het optimaliseren van het internationale stroomverkeer en tegelijk het betrouwbaar en stabiel houden van het gekoppelde netwerk, waardoor black-outs worden voorkomen. Energieforum In november 2005 hebben overheden, regulators en TSO s van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg concrete afspraken gemaakt, gericht op stimulering van de internationale markt. Werkgroepen zijn actief op het gebied van allocatie van interconnectiecapaciteit, leveringszekerheid en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. De Europese Commissie promoot de regionale aanpak van dit Energieforum en ziet het als een opstap naar die ene Europese vrije markt. Marktkoppeling Naar verwachting worden in 2006 de Franse, Belgische en Nederlandse (dag)markt aan elkaar gekoppeld, in 2008 gevolgd door de koppeling met de Scandinavische markt. Daarin hebben de elektriciteitsbeurzen een belangrijke functie. Door op de beurzen de dagelijkse interconnectiecapaciteit aan te bieden (impliciete veiling) worden de markten beter gekoppeld. Marktspelers hebben voordeel bij marktkoppeling, omdat ze aan één loket tegelijk energie en capaciteit kunnen kopen en verkopen. Samenwerking van beurzen en TSO s is essentieel vanwege de samenhang tussen interconnectiecapaciteit, spotmarkt en onbalansmarkt. De Europese Commissie bepleit marktkoppeling als efficiënt en marktconform mechanisme voor verdeling van korte termijn interconnectiecapaciteit over marktpartijen. Resources delen TSO s van buurlanden kunnen intensiever samenwerken op het gebied van de balanshandhaving; bijvoorbeeld door van elkaars regel- en reservevermogen gebruik te maken. In dit kader ontwikkelt TenneT met collega-tso s een uniform balansmechanisme om ervoor te zorgen dat er ook één onbalansprijs is voor de gehele regio. Internationale transportcapaciteit Naast optimalisering van de benutting van bestaande interconnectiecapaciteit met Duitsland en België, werkt TenneT aan koppeling met markten waarmee nog geen verbinding is (Scandinavische en Engelse markt), ter versterking van de markt en de leveringszekerheid. 13

15 14

16 MARK FREQUIN Drs. Mark Frequin (1953) is de hoogste ambtenaar in ons land als het gaat om energie- en telecomzaken. Sinds 1 januari van dit jaar is Frequin directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Energie en Telecom, van het ministerie van Economische Zaken. Na studies sociale en economische geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen vond Mark Frequin een functie in de publieke sector. Sinds 1988 werkt hij bij de rijksoverheid. Eerst bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In de periode tot 2000 bekleedde hij achtereenvolgens de functies van plaatsvervangend directeur voortgezet onderwijs, directeur bestuur en beleid, en directeur primair onderwijs. Daarna maakte Frequin de overstap naar het ministerie van Justitie waar hij werkte als plaatsvervangend secretaris-generaal. Op 1 januari 2002 ging hij aan de slag bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als directeur-generaal. Sinds 1 augustus 2002 werkt Mark Frequin bij het ministerie van Economische Zaken. Eerst als directeur-generaal Telecommunicatie en Post en sinds 1 januari van dit jaar als directeur-generaal Energie en Telecom. 15

17 NEDERLAND IS ÉÉN VAN DE TREKKERS IN DE TOTSTANDKOMING VAN DE NOORDWEST-EUROPESE ENERGIEMARKT 16

18 MARK FREQUIN Mark Frequin ziet kansen voor Nederland en Europa als het gaat om de ontwikkeling van de vrije energiemarkt. Hij zegt het zo: De afgelopen twee jaar is er heftig gedebatteerd over de splitsing. Onlangs is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld en kreeg het brede steun. De behandeling door de Eerste Kamer moet nog komen, maar het is goed alvast verder te kijken naar de ontwikkeling van de markt. Daarbij is Nederland één van de trekkers in de totstandkoming van de Noordwest-Europese energiemarkt. Overheden, toezichthouders en TSO s van Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg voeren overleg met elkaar om te werken aan een model voor capaciteitsverdeling op de interconnecties en een verbeterde informatie-uitwisseling tussen TSO s. Ook het verbeteren van de leveringszekerheid en de verhouding leveringszekerheid en marktwerking zijn items die worden besproken. De Europese Commissie pleit al lang voor een grote Europese integrale stroommarkt waarin de landsgrenzen geen belemmering vormen. Om uiteindelijk tot die goed werkende internationale energiemarkt te komen, is verdere integratie van de energiemarkt nodig. Frequin: De interne energiemarkt met goede interconnecties en een effectieve ontvlechting van netwerk en commerciële activiteiten is de basis waarop het energiebeleid gestoeld moet zijn. Een energiemarkt die afnemers en consumenten centraal stelt en waarin publieke belangen goed geborgd zijn. Overigens is zonder een goed functionerende interne markt een effectief extern Europees energiebeleid bijna ondenkbaar. Dat begint met het realiseren van de afsplitsing van de netten en het vervolgens grotendeels in overheidshanden houden ervan. Met splitsing wordt een gelijk speelveld gecreëerd en is het definitief niet meer mogelijk om via invloed op het netbeheer oneigenlijke concurrentievoordelen te behalen. Splitsing zorgt bovendien voor een transparanter bedrijfsstructuur, waardoor de mogelijkheden voor scherper toezicht groter worden. De Nederlandse politiek staat in die opvatting trouwens niet alleen. Op Europees niveau zijn vrijwel alle landen het erover eens dat functies als productie en levering gescheiden moeten worden of blijven van netbeheer. De manier waarop is vers twee. Frequin: Precies. Maar in alle gevallen komt het er op neer dat de overheid kaders stelt en de richting aangeeft. Je zou kunnen zeggen dat we, samen met de toezichthouder, optreden als marktmeester en er goed op letten dat iedereen zich in de nieuwe, competitieve omgeving aan de regels houdt. Een goed werkende, efficiënte energiemarkt is niet alleen een voorwaarde voor een concurrerend Europa, het is ook de basis voor voorzieningszekerheid binnen de Unie. Immers, in een open en efficiënte markt met goed werkende netten kunnen veel problemen ten aanzien van de voorzieningszekerheid als het ware spelenderwijs worden opgelost. Dat hiervoor ook investeringen in de netten noodzakelijk zijn, beaamt Mark Frequin. Ook ik zie de noodzaak van een forse uitbreiding van het elektriciteitsnet zoals die bijvoorbeeld is voorzien in het project Randstad380 van TenneT. En dat er momenteel sprake is van een wat stroperige voortgang is hem eveneens niet ontgaan. Inpassing moet zorgvuldig gebeuren, maar zelf zou ik ook niet blij zijn als ze een hoogspanningsmast in mijn achtertuin willen zetten, merkt hij op. Ook wat dit probleem betreft doen we als overheid alles wat we kunnen om te komen tot een oplossing. Zo is de vergunningenprocedure inmiddels aangepast. Net als iedereen begrijpen we hier in Den Haag dat alles staat of valt met een betrouwbaar netwerk. Als medeverantwoordelijke voor de Nederlandse situatie kijkt Mark Frequin natuurlijk naar de nationale situatie. Maar hij laat er geen twijfel over bestaan dat ook voor hem een internationale oriëntatie noodzakelijk is. De directeur-generaal is zeer positief over de verbinding die TenneT legt met Noorwegen en de haalbaarheidsstudie voor een kabel naar Engeland. Hij voorziet voor Nederland een sleutelrol in de internationale energiemarkt, mede vanwege het aantrekkelijke vestigingsklimaat. Alles in deze moderne wereld draait om verbindingen. Daarom moet je je voortdurend afvragen: wat wil ik en hoe doe ik het? Jezelf in een sterke positie proberen te manoeuvreren door slim, strategisch en tactisch te handelen. Zoeken dus naar toekomstbestendige oplossingen. Daarin spelen de marktpartijen uiteraard ook een belangrijke rol. We zullen samen op moeten trekken. 17

19 Corporate governance Corporate Governance Code Bij de introductie van de Corporate Governance Code van de Commissie Tabaksblat eind 2003 heeft TenneT ervoor gekozen om deze code, daar waar toepassing mogelijk, ook na te leven, ondanks het feit dat TenneT geen beursgenoteerde onderneming is. De principes en best practice-bepalingen uit de code vormen naar de mening van TenneT een leidraad voor het handelen van de onderneming en de dochters waarover zeggenschap bestaat. In het jaarverslag over het boekjaar 2004 heeft TenneT voor de eerste maal verantwoording afgelegd over de wijze waarop TenneT de principes van goede corporate governance en de daaruit voortvloeiende best practice bepalingen uit de Corporate Governance Code van de Commissie Tabaksblat naleeft. De aandeelhouder, de Nederlandse Staat, daarbij vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën kan zich vinden in de wijze waarop de code door TenneT wordt toegepast. In 2005 zijn geen substantiële veranderingen aangebracht in de corporate governance structuur en in de naleving van de code. Voor de afwijkingen van de Corporate Governance Code en de redengeving daarvan, wordt verwezen naar pagina 23. In 2005 heeft TenneT verdere invulling aan de Corporate Governance Code gegeven. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een gedragscode en klokkenluidersregeling van kracht zijn geworden en zijn gepubliceerd. Daarnaast is een Insider Trader Reglement, dat van toepassing is op de directie en de raad van commissarissen, in werking getreden. Over de implementatie van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt verwezen naar pagina 21. Wijziging vennootschappelijke structuur Op 20 december 2005 is de juridische structuur gewijzigd. Op die datum is een juridische (af)splitsing van kracht geworden waarbij (1) de statuten en statutaire naam van TenneT, Transmission System Operator B.V. zijn omgezet in TenneT Holding B.V., (2) een nieuwe vennootschap TenneT TSO B.V. is opgericht en (3) op laatstgenoemde vennootschap het gehele vermogen onder algemene titel is overgegaan. De splitsing werkt economisch terug per 1 januari Op 20 december 2005 is vervolgens TenneT TSO B.V. aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet en beheerder van het 150 kv-net in de provincie Zuid-Holland. TenneT heeft deze wijziging in haar structuur aangebracht teneinde een transparante splitsing aan te brengen tussen de gereguleerde, wettelijke taken die door TenneT TSO B.V., EnerQ B.V., CertiQ B.V., TSO Auction B.V. en B.V. Transportnet Zuid-Holland worden uitgevoerd en de nietgereguleerde activiteiten. Deze laatstgenoemde activiteiten zijn rechtstreeks onder TenneT Holding B.V. gebracht en daarmee zustervennootschappen van TenneT TSO B.V. geworden. De aandelen in APX B.V. zijn op 20 december 2005 rechtstreeks geplaatst onder TenneT Holding B.V., economisch met terugwerkende kracht per 1 januari Als gevolg van de verhanging van de aandelen in APX B.V., maakt APX B.V. geen deel uit van de geconsolideerde jaarrekening van TenneT TSO B.V., doch uitsluitend van die van TenneT Holding B.V. Daarnaast heeft TenneT Holding B.V. 25,5 % van de aandelen in APX B.V. verkocht aan N.V. Nederlandse Gasunie, economisch per 1 januari

20 De aandelen in Elined B.V., NLink International B.V., European Energy Auction B.V., New Values B.V. en CertiChange B.V. zijn in het eerste kwartaal van 2006, economisch met terugwerkende kracht per 1 januari 2006, gebracht onder TenneT Holding B.V. Op de pagina s 135 tot en met 137 is een overzicht van de TenneT-structuur opgenomen, alsmede een beschrijving van de activiteiten. In dit overzicht zijn de minderheidsdeelnemingen van TenneT Holding B.V. in Endex European Energy Derivatives Exchange N.V. (circa 10%) en Belpex S.A. (10%) niet weergegeven. De aandelen in holdingmaatschappij HGRT worden gehouden door TenneT TSO B.V. Zeggenschap De oprichting van de holdingstructuur heeft niet geleid tot wijzigingen in de zeggenschap. Zowel TenneT Holding B.V. als TenneT TSO B.V. hebben een directie en raad van commissarissen die bestaan uit dezelfde leden. Zij vormen een personele unie. De minister van Economische Zaken heeft de benoeming van de leden van de raad van commissarissen van TenneT TSO B.V. goedgekeurd. Op grond van de vigerende Elektriciteitswet 1998 is een dubbele raad van commissarissen verplicht wanneer de netbeheerder deel uitmaakt van een groep, zoals bij TenneT nu het geval is. Op de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet is op grond van de Elektriciteitswet 1998 namelijk verplicht het structuurregime van toepassing. Directie TenneT Holding B.V. fungeert als houdstermaatschappij en exploiteert zelf geen onderneming en heeft geen werknemers in dienst. De holdingstructuur is uitsluitend opgericht om meer transparantie te creëren tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten, zoals hiervoor beschreven onder Wijziging vennootschappelijke structuur. De directie is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van TenneT Holding B.V. Dit betreft het beleid en de strategie van zowel de gereguleerde als de niet-gereguleerde activiteiten. De directie van TenneT TSO B.V. is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van het netbeheer, daaronder niet alleen begrepen het beheer van het landelijk hoogspanningsnet, maar eveneens het beheer van het regionale 150 kv-net in de provincie Zuid-Holland, en voor de uitoefening van haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden. De directie wordt ondersteund door een managementteam. De organisatiestructuur van TenneT TSO B.V. is te raadplegen op de website. Vertegenwoordigingsbevoegdheid berust bij de directie, alsmede bij de leden van het managementteam, met inachtneming van eventueel opgelegde beperkingen. De statutaire directie van de gereguleerde vennootschappen, te weten EnerQ B.V., CertiQ B.V., TSO Auction B.V. en B.V. Transportnet Zuid-Holland wordt gevormd door TenneT TSO B.V. Daarnaast beschikt elke vennootschap over een operationeel directeur. De vennootschappen die niet-gereguleerde activiteiten uitoefenen hebben ieder een eigen directie en in het geval van APX B.V. ook een eigen raad van commissarissen. Deze vennootschappen, alle zustervennootschappen van TenneT TSO B.V., fungeren meer autonoom. TenneT Holding B.V. beoordeelt in hoeverre de activiteiten van deze niet-gereguleerde vennootschappen passen binnen en bijdragen aan het beleid en de strategie van TenneT. 19

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Verbinding naar de toekomst. Visie2030

Verbinding naar de toekomst. Visie2030 Verbinding naar de toekomst Visie2030 Visie2030 Waarom een Visie2030? TenneT werkt continu aan een betrouwbaar en adequaat hoogspanningsnet. Om goed in te spelen op de behoeftes van de Nederlandse maatschappij,

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Position Paper. Interconnectoren

Position Paper. Interconnectoren Position Paper Interconnectoren 2 Position Paper TenneT Position Paper Interconnectoren De Europese elektriciteitsmarkt is sterk in ontwikkeling. Landsgrenzen worden steeds minder belangrijk. Het grensoverschrijdende

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen Jaap Hagen TenneT in één oogopslag Enige grensoverschrijdende netbeheerder in Europa Hoofdkantoren in Arnhem en Bayreuth (Duitsland) Leveringszekerheid 99,9975% Efficiënt Robuust netwerk Geïntegreerd netbedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 KCD 2013 Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 Juridisch kader TenneT heeft wettelijke plicht om aangeslotenen voldoende transportcapaciteit te bieden.

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

governance code kinderopvang preambule

governance code kinderopvang preambule governance code kinderopvang preambule Commissie Governance Kinderopvang in opdracht van NVTK en bdko Utrecht, oktober 2009 11 PREAMBULE Achtergrond Kinderopvangorganisaties zijn private ondernemingen

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Aansluitbeleid TenneT

Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid TenneT (Position Paper, stand van zaken februari 2008) Inleiding De afgelopen periode heeft een groot aantal partijen zich bij TenneT gemeld voor aansluiting van een nieuwe elektriciteitscentrale

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie