Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005

2 Jaarverslag 2005

3 2

4 Inhoudsopgave Schakel voor de toekomst 5 Bericht van de directie 10 Corporate governance 18 Bericht van de raad van commissarissen 28 Financiële resultaten 30 Jaaroverzicht Projecten 46 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 49 Crisismanagement 52 Personeel en organisatie 53 Jaarrekening TenneT Holding B.V. 61 Algemene informatie 133 3

5 4

6 Schakel voor de toekomst Als beheerder van het landelijk transportnet zorgt TenneT voor een goed functionerend transportnet en bewaakt zij de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Om die voorziening ook voor de toekomst zeker te stellen, zijn er tijdig aanpassingen van het landelijk hoogspanningsnet nodig. Aanpassingen die inspelen op behoeftes uit de Nederlandse maatschappij en die gericht zijn op bijvoorbeeld economische groei en een groeiend gebruik van de consument. Eén van de belangrijkste aanpassingen is de uitbreiding van dat net in de zuidelijke en noordelijke Randstad: het Randstad380-project. De toename van bedrijven en woningen in de Randstad, de ontwikkelingen in de ICT-sector, moderne productiemethoden in de glastuinbouw en het toenemend gebruik van elektrische apparaten in de huishoudens zorgen voor een toename van het elektriciteitsverbruik. Naast de toename van het verbruik, neemt ook de vraag naar transport van elektriciteit toe: afnemers kopen hun stroom daar waar de prijs en voorwaarden voor hen het gunstigst zijn. Dat is niet altijd in hun eigen regio. Daardoor ontstaan meer transporten over langere afstanden dan in het verleden het geval was. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat zonder maatregelen in ons huidige net vanaf een bepaald moment de leveringszekerheid niet meer voldoende is. Daarom is de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad van de Maasvlakte via Bleiswijk en Beverwijk naar Diemen noodzakelijk. In 2002 is TenneT het project Randstad380 gestart. Bij de uitvoering van dit ambitieuze en innovatieve project houden we zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening met de wensen van overheden, belangenorganisaties, bedrijven en inwoners. 5

7 6

8 Mel Kroon Ir. Mel Kroon MBA (48) is sinds 1 januari 2002 algemeen directeur van TenneT. Voor hij bij de netbeheerder in dienst trad, was hij algemeen directeur van Hooge Huys Verzekeringen N.V., een onderdeel van SNS Reaal Verzekeringen. Bij dit laatste bedrijf was hij tevens vice-voorzitter van de hoofddirectie. Mel Kroon studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Een aantal jaren later behaalde hij zijn graad als Master of Business Administration aan de Rochester University/Erasmus Universiteit Rotterdam. 7

9 8 DE TIJD DRINGT VOOR RANDSTAD380

10 MEL KROON Eén sterk en efficiënt landelijk transportnet dat in handen is van TenneT. Het is de overtuiging van Mel Kroon. De diepe overtuiging dat Nederland met een transportnet dat in één, onafhankelijke hand is, beter af is. Het stapje naar Randstad380 is dan nog maar klein. Want een transportnet is alleen van waarde als de capaciteit voldoende is. En als er geen actie wordt ondernomen, gaat dáár in de toekomst de schoen wringen. Mel Kroon: Een nieuwe verbinding is nodig omdat de bestaande transportcapaciteit in de Randstad zo goed als gevuld is. De stijgende vraag naar elektriciteit houdt verband met de bouw van nieuwbouwwijken rond Den Haag, groeiende bedrijvigheid op de Maasvlakte bij Rotterdam, de opkomst van computercentra tussen Amsterdam en Leiden en het stijgende gebruik van zogenoemde assimilatieverlichting in veel kassen van het Westland. Ook moet het net op tijd voldoende transportcapaciteit hebben voor nieuw productievermogen: er worden centrales op de Maasvlakte gepland, een kabelverbinding met Engeland wordt onderzocht en er worden windparken op zee ontwikkeld. Die stroom moet naar het achterland getransporteerd worden. Daar moet wel capaciteit voor zijn. De 150 kilometer lange verbinding, die loopt van de Maasvlakte tot Beverwijk, wordt tussen 2005 en 2015 gebouwd en heeft een spanning van 380 kilovolt. Omdat de urgentie in het zuidelijke deel van de Randstad het grootst is, wordt van zuid naar noord gewerkt. In 2005 is de eerste schakel in de nieuwe verbinding (Maasvlakte-Westerlee-Wateringen) tot stand gekomen. Het betreft een innovatieve kruising onder de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, een verzwaarde 150 kv-verbinding waarvan de spanning binnen enkele jaren kan worden opgevoerd tot 380 kv. Mel Kroon over het project: Randstad380 is een mooi toekomstperspectief dat nog veel inspanning zal vragen voor het is gerealiseerd. De realisering van de plannen blijkt niet eenvoudig, met name wat betreft het geheel nieuwe traject Wateringen-Bleiswijk-Beverwijk. Daarom is voor dit tracé gekozen voor een proceduremodel dat bestaat uit drie modules. Dit model zorgt ervoor dat onder leiding van het ministerie van Economische Zaken de planologische procedures zo snel mogelijk worden doorlopen. De inspraak- en bezwaarmogelijkheden zijn zo gestructureerd, dat de besluiten over het tracé en de lijnen robuust zullen zijn. De eerste module hangt samen met de partiële herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) van het ministerie van Economische Zaken. Als minister Brinkhorst hierover een besluit heeft genomen, kan de Rijksprojectenprocedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden opgestart. Tijdens deze fase, module, wordt het tracé vastgesteld voor de hoogspanningsverbinding. Is deze fase afgerond, dan kunnen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen de uitvoeringsbesluiten worden genomen (module 3). Mel Kroon erkent dat de tijd begint te dringen. In april 2005 al hebben we een brief gestuurd naar minister Brinkhorst, waarin we hem verzochten de procedures te starten om de planologische kernbeslissing SEV partieel te herzien. Dit om de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kv-verbinding in de Randstad mogelijk te maken. In het Kwaliteits- en Capaciteitsplan is vastgesteld dat de verbinding Wateringen-Bleiswijk in 2009 in gebruik moet worden genomen. De aanleg van de verbinding Bleiswijk-Beverwijk wordt spoedig daarna voorzien. Tegen die achtergrond is een snelle afronding van de planologische procedures zeer gewenst. Het is een moeilijke klus en we hadden überhaupt niet verwacht dat het makkelijk zou gaan. Het zijn procedures die samenhangen met draagvlak. Het kost tijd om dat te creëren. Gelukkig zie ik dat met name bij het ministerie het proces op gang is gekomen. Dat is misschien wel de belangrijkste winst van

11 Bericht van de directie Investeren in een sterk transportnet Onze samenleving is sterk afhankelijk van een goede energielevering. Stroom is er altijd, je moet erop kunnen rekenen. Als het er niet is, is dat niet alleen vervelend, maar is er al snel sprake van onrust en veel schade. Elektriciteit heeft immers een grote toegevoegde waarde voor het economisch proces. Uit de internationale storingsstatistieken blijkt dat de betrouwbaarheid in onze regio van Europa op een hoog peil staat. Het is zaak deze kwaliteit te handhaven ondanks alle dynamiek in de mondiale en Europese energiemarkt. Eén Nederlands transportnet Het Nederlandse elektriciteitsnet is stevig gekoppeld aan het Europese net; dat zorgt voor stabiliteit in de levering en stimuleert de ontwikkeling van de markt. De elektrische grenzen in Europa zijn al een halve eeuw geleden geslecht. Netten en systemen van de verschillende landen werden destijds gekoppeld om elkaar te helpen in tijden van nood. Solidariteit was toen de focus, nu is dat de markt geworden: de Europese markt. Als die markt zich ontwikkelt, profiteren alle afnemers daarvan. De uitdaging is om de gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid te handhaven in die veranderde geliberaliseerde omgeving. Daarin hebben de Transmission System Operators (TSO s) een belangrijke taak gekregen. Zij ervaren dagelijks dat zij opereren in een Europese marktcontext met grote internationale spelers. Recente concentratiebewegingen kenmerken de markt en naar verwachting zal op termijn een aantal grote concerns de markt domineren. Daarnaast speelt de geopolitieke discussie over de afhankelijkheid van Europa van primaire energiebronnen. Het is de taak van de Europese Commissie om de randvoorwaarden te bepalen voor de voorzieningszekerheid en voor de ontwikkeling van een gezonde markt. De praktijk leert inmiddels dat een onafhankelijke infrastructuur een wezenlijke randvoorwaarde is voor het goed laten functioneren van de markt. Dat wordt ook door de Europese Commissie benadrukt: daarmee is namelijk vrije toegang tot de markt voor nieuwe, concurrerende spelers verzekerd. Vooral ook tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de Europese energiemarkt is het belangrijk dat Nederland beschikt over een sterk, onafhankelijk transportnet (zie het kader op pagina 11). Het is één van de thema s van de Splitsingswet, die in het verslagjaar het Nederlands politieke debat over het energiebeleid domineerde. Hoewel er veel discussie is over de vormgeving en de mate van unbundling tussen commerciële en netbeheeractiviteiten van energieconcerns, is er breed draagvlak voor het kabinetsvoorstel om de transportnetten onder beheer te brengen van de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Dat is immers de ruggengraat van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, onder meer omdat alle grote centrales er op zijn aangesloten en omdat dit net verbonden is met het Europese net. Het is voor versterking van de leveringszekerheid belangrijk dat alle transportnetten eenduidig, centraal georganiseerd en bestuurd worden. Daarmee is efficiëntiewinst te behalen omdat netontwikkeling, beheer en besturing niet meer versnipperd vanuit regionale, maar vanuit landelijke optiek plaatsvinden. Ook wordt de effectiviteit in crisissituaties vergroot. Suboptimale keuzes voor oplossingen van knelpunten kunnen zo worden voorkomen. Dat is met name ook van belang gezien de investeringen die nodig zijn voor de gewenste transitie naar een duurzame energievoorziening. Voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige transportinfrastructuur is het essentieel dat investeringen vanaf vandaag vanuit een landelijke optiek plaatsvinden, waarmee al direct synergie-effecten kunnen worden bereikt. 10

12 Overigens streeft TenneT naar voortdurende verbetering van haar prestaties. Uit internationale tariefvergelijkingen gehouden door ETSO, de organisatie van Europese TSO s, blijkt dat de aansluittarieven op het hoogspanningsnet van TenneT tot de laagste van Europa behoren (hierover meer in hoofdstuk Financiële resultaten op pagina 30). Investeren in netten Vanuit een integrale visie zal TenneT het Nederlandse transportnet verder ontwikkelen en de kwaliteit ervan bewaken. Voor de korte termijn is het in december 2005 gepubliceerde Kwaliteitsen Capaciteitsplan een belangrijk instrument daarvoor. Maar verder vooruit kijken dan zes jaar is voor TenneT noodzakelijk om adequaat te kunnen anticiperen op de lange termijn ontwikkelingen in de energiemarkt. Onder meer om tijdig te kunnen inspelen op de gewenste transitie naar een duurzame energievoorziening en ook gezien lange planologische trajecten die netaanpassingen vergen, ontwikkelt TenneT momenteel een visie op de netinfrastructuur in TenneT wil na drie jaar politieke discussie nu snel beginnen aan de vorming van één landelijk transportnet en daarin investeren. Uitstel van investeringen is niet langer wenselijk vanwege de mogelijkheid dat er risico s en/of oplopende kosten kunnen ontstaan. Momenteel investeert TenneT overigens al fors in de versterking van het landelijk net, onder meer in de drukke Randstad. Meer bedrijven en woningen, de ontwikkelingen in de ICT-sector en moderne productiemethoden in de glastuinbouw zorgen voor groei van het elektriciteitsverbruik in deze economisch zo belangrijke regio. Ook moet het transportnet op tijd voldoende transport-capaciteit hebben voor nieuw productievermogen: er worden centrales op de Maasvlakte gepland, een kabelverbinding met Engeland wordt onderzocht en er worden windparken op zee ontwikkeld. Het Randstad380- project is in 2002 gestart en vergt een tiental jaren. Door de aanleg ontstaat zowel in de zuidelijke als in de noordelijke Randstad een ringvormig hoogspanningsnet, hetgeen de infrastructuur versterkt. Voor het planologische traject van dit belangrijke infrastructurele project wordt de onlangs in de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgenomen Rijksprojecten-procedure toegepast. Doelen vorming landelijk transportnet Eén transportnet Alle netten met een transportfunctie dienen onder één landelijke beheerorganisatie te komen, in plaats van versnipperd over regionale netbeheerders. Dan krijgen netten met een transportfunctie ook een uniforme regulering. Eén commandostructuur Voor snel en effectief ingrijpen in geval van calamiteiten, centraal vanuit één landelijk bedrijfsvoeringcentrum. Eén norm voor kwaliteit Nederland wil een hoge betrouwbaarheid van elektriciteitslevering, het landelijk transportnet vormt de ruggengraat. Een hoge beschikbaarheid van dat transportnet is een vereiste, daarin mag geen risico worden gelopen omdat de maatschappelijke schade van uitval erg groot is. Dat vraagt om een strenge, uniforme kwaliteitsnorm voor alle transportnetten met een daaraan gerelateerde regulering. Eén centrale netplanning Ontwikkeling van alle netten met een transportfunctie wordt nu mogelijk vanuit landelijke optiek. Dit leidt tot een integrale optimalisering van investeringen in plaats van locale afwegingen en brengt efficiëntiewinst in ontwerp, financiering, planning en techniek. Noodzakelijk voor transitie naar een duurzame energievoorziening. 11

13 Internationale verbindingen Nederland ligt nu elektrisch gezien aan de rand van Europa. Er zijn sterke verbindingen met Duitsland en België; circa eenvijfde van de elektriciteitsvraag wordt gedekt door buitenlandse stroom. Nieuwe infrastructuur naar de Duitse markt wordt onderzocht, maar vooral ligt de nadruk op betere benutting van de capaciteit op de bestaande drie lijnen. Om dit te bereiken, worden met de TSO s uit Duitsland, Frankrijk en België organisatorische en operationele maatregelen uitgewerkt. Onder meer is een gezamenlijk antwoord nodig op de toenemende ongeplande transitflows als gevolg van fluctuerende productie door grootschalige windparken in Noord-Duitsland. Dat gaat immers ten koste van de capaciteit die voor internationale handel beschikbaar is. Versterkingen in het interne Duitse net zijn nodig om dit probleem structureel op te lossen, zeker gezien de verwachte toename van windproductie in de komende jaren. Zinvol is het om markten te koppelen die nog niet verbonden zijn. Daarom is TenneT gestart met de aanleg van de NorNed-kabel die de Nederlandse markt op basis van marktkoppeling vanaf eind 2007 zal verbinden met de Scandinavische markt. Behalve meer liquiditeit en leveringszekerheid is er een bijzonder voordeel: goedkope en schone Noorse waterkracht komt binnen handbereik. Verder werkt TenneT aan de ontwikkeling van de BritNed-kabel naar Engeland; eind 2006 wordt beslist over de aanleg. Met deze verbindingen komt Nederland meer centraal in de ontluikende Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt te liggen, als een stroomkruispunt effectief verbonden met de relevante markten. Dat is goed voor de markt en voor de leveringszekerheid. Naar één marktzone voor Noordwest-Europa De aangegeven investeringsplannen passen in de strategie van versterken en bouwen die TenneT heeft gekozen tegen de achtergrond van de internationale marktcontext. TSO s kunnen en moeten immers een actieve rol spelen in versterking van de Europese elektriciteitsmarkt. Belangrijk is dat dit vanuit een gedeelde internationale visie gebeurt. In de eigen regio neemt TenneT initiatief en zet concrete stappen met collega-tso s, regulators en overheden. De beurzen leveren een belangrijke bijdrage aan versterking van de markt, onafhankelijk en nauw samenwerkend met de TSO s (zie het kader op pagina 13). Het einddoel is één marktgebied in Noordwest-Europa met een gezamenlijke systematiek voor balanshandhaving en uniformiteit voor marktspelers om hun risico s te kunnen afdekken. In die marktzone lossen TSO s congesties op en zijn er minder transportbeperkingen voor marktpartijen: de markt kan floreren! Algemeen directeur ir. J.M. Kroon MBA 12

14 Stapsgewijs naar een Noordwest-Europese markt Integratie van de stroommarkten van de verschillende landen is de beste weg naar een sterke Europese markt die wordt gekenmerkt door transparantie, voldoende liquiditeit en goede prijsvorming. Het einddoel is één marktgebied waarin de TSO s congesties oplossen en er dus geen transportbeperkingen zijn voor marktpartijen. Deze marktzone kent een gezamenlijke systematiek voor balanshandhaving; dat betekent uniformiteit voor marktspelers om hun risico s te kunnen afdekken. In Nederland, Frankrijk, België en Duitsland werken overheden, regulators en TSO s op de volgende terreinen samen: Betere afstemming TSO s TSO s werken aan verbetering van de informatieuitwisseling en ontwikkelen effectieve procedures voor het optimaliseren van het internationale stroomverkeer en tegelijk het betrouwbaar en stabiel houden van het gekoppelde netwerk, waardoor black-outs worden voorkomen. Energieforum In november 2005 hebben overheden, regulators en TSO s van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg concrete afspraken gemaakt, gericht op stimulering van de internationale markt. Werkgroepen zijn actief op het gebied van allocatie van interconnectiecapaciteit, leveringszekerheid en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. De Europese Commissie promoot de regionale aanpak van dit Energieforum en ziet het als een opstap naar die ene Europese vrije markt. Marktkoppeling Naar verwachting worden in 2006 de Franse, Belgische en Nederlandse (dag)markt aan elkaar gekoppeld, in 2008 gevolgd door de koppeling met de Scandinavische markt. Daarin hebben de elektriciteitsbeurzen een belangrijke functie. Door op de beurzen de dagelijkse interconnectiecapaciteit aan te bieden (impliciete veiling) worden de markten beter gekoppeld. Marktspelers hebben voordeel bij marktkoppeling, omdat ze aan één loket tegelijk energie en capaciteit kunnen kopen en verkopen. Samenwerking van beurzen en TSO s is essentieel vanwege de samenhang tussen interconnectiecapaciteit, spotmarkt en onbalansmarkt. De Europese Commissie bepleit marktkoppeling als efficiënt en marktconform mechanisme voor verdeling van korte termijn interconnectiecapaciteit over marktpartijen. Resources delen TSO s van buurlanden kunnen intensiever samenwerken op het gebied van de balanshandhaving; bijvoorbeeld door van elkaars regel- en reservevermogen gebruik te maken. In dit kader ontwikkelt TenneT met collega-tso s een uniform balansmechanisme om ervoor te zorgen dat er ook één onbalansprijs is voor de gehele regio. Internationale transportcapaciteit Naast optimalisering van de benutting van bestaande interconnectiecapaciteit met Duitsland en België, werkt TenneT aan koppeling met markten waarmee nog geen verbinding is (Scandinavische en Engelse markt), ter versterking van de markt en de leveringszekerheid. 13

15 14

16 MARK FREQUIN Drs. Mark Frequin (1953) is de hoogste ambtenaar in ons land als het gaat om energie- en telecomzaken. Sinds 1 januari van dit jaar is Frequin directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Energie en Telecom, van het ministerie van Economische Zaken. Na studies sociale en economische geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen vond Mark Frequin een functie in de publieke sector. Sinds 1988 werkt hij bij de rijksoverheid. Eerst bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In de periode tot 2000 bekleedde hij achtereenvolgens de functies van plaatsvervangend directeur voortgezet onderwijs, directeur bestuur en beleid, en directeur primair onderwijs. Daarna maakte Frequin de overstap naar het ministerie van Justitie waar hij werkte als plaatsvervangend secretaris-generaal. Op 1 januari 2002 ging hij aan de slag bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als directeur-generaal. Sinds 1 augustus 2002 werkt Mark Frequin bij het ministerie van Economische Zaken. Eerst als directeur-generaal Telecommunicatie en Post en sinds 1 januari van dit jaar als directeur-generaal Energie en Telecom. 15

17 NEDERLAND IS ÉÉN VAN DE TREKKERS IN DE TOTSTANDKOMING VAN DE NOORDWEST-EUROPESE ENERGIEMARKT 16

18 MARK FREQUIN Mark Frequin ziet kansen voor Nederland en Europa als het gaat om de ontwikkeling van de vrije energiemarkt. Hij zegt het zo: De afgelopen twee jaar is er heftig gedebatteerd over de splitsing. Onlangs is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld en kreeg het brede steun. De behandeling door de Eerste Kamer moet nog komen, maar het is goed alvast verder te kijken naar de ontwikkeling van de markt. Daarbij is Nederland één van de trekkers in de totstandkoming van de Noordwest-Europese energiemarkt. Overheden, toezichthouders en TSO s van Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg voeren overleg met elkaar om te werken aan een model voor capaciteitsverdeling op de interconnecties en een verbeterde informatie-uitwisseling tussen TSO s. Ook het verbeteren van de leveringszekerheid en de verhouding leveringszekerheid en marktwerking zijn items die worden besproken. De Europese Commissie pleit al lang voor een grote Europese integrale stroommarkt waarin de landsgrenzen geen belemmering vormen. Om uiteindelijk tot die goed werkende internationale energiemarkt te komen, is verdere integratie van de energiemarkt nodig. Frequin: De interne energiemarkt met goede interconnecties en een effectieve ontvlechting van netwerk en commerciële activiteiten is de basis waarop het energiebeleid gestoeld moet zijn. Een energiemarkt die afnemers en consumenten centraal stelt en waarin publieke belangen goed geborgd zijn. Overigens is zonder een goed functionerende interne markt een effectief extern Europees energiebeleid bijna ondenkbaar. Dat begint met het realiseren van de afsplitsing van de netten en het vervolgens grotendeels in overheidshanden houden ervan. Met splitsing wordt een gelijk speelveld gecreëerd en is het definitief niet meer mogelijk om via invloed op het netbeheer oneigenlijke concurrentievoordelen te behalen. Splitsing zorgt bovendien voor een transparanter bedrijfsstructuur, waardoor de mogelijkheden voor scherper toezicht groter worden. De Nederlandse politiek staat in die opvatting trouwens niet alleen. Op Europees niveau zijn vrijwel alle landen het erover eens dat functies als productie en levering gescheiden moeten worden of blijven van netbeheer. De manier waarop is vers twee. Frequin: Precies. Maar in alle gevallen komt het er op neer dat de overheid kaders stelt en de richting aangeeft. Je zou kunnen zeggen dat we, samen met de toezichthouder, optreden als marktmeester en er goed op letten dat iedereen zich in de nieuwe, competitieve omgeving aan de regels houdt. Een goed werkende, efficiënte energiemarkt is niet alleen een voorwaarde voor een concurrerend Europa, het is ook de basis voor voorzieningszekerheid binnen de Unie. Immers, in een open en efficiënte markt met goed werkende netten kunnen veel problemen ten aanzien van de voorzieningszekerheid als het ware spelenderwijs worden opgelost. Dat hiervoor ook investeringen in de netten noodzakelijk zijn, beaamt Mark Frequin. Ook ik zie de noodzaak van een forse uitbreiding van het elektriciteitsnet zoals die bijvoorbeeld is voorzien in het project Randstad380 van TenneT. En dat er momenteel sprake is van een wat stroperige voortgang is hem eveneens niet ontgaan. Inpassing moet zorgvuldig gebeuren, maar zelf zou ik ook niet blij zijn als ze een hoogspanningsmast in mijn achtertuin willen zetten, merkt hij op. Ook wat dit probleem betreft doen we als overheid alles wat we kunnen om te komen tot een oplossing. Zo is de vergunningenprocedure inmiddels aangepast. Net als iedereen begrijpen we hier in Den Haag dat alles staat of valt met een betrouwbaar netwerk. Als medeverantwoordelijke voor de Nederlandse situatie kijkt Mark Frequin natuurlijk naar de nationale situatie. Maar hij laat er geen twijfel over bestaan dat ook voor hem een internationale oriëntatie noodzakelijk is. De directeur-generaal is zeer positief over de verbinding die TenneT legt met Noorwegen en de haalbaarheidsstudie voor een kabel naar Engeland. Hij voorziet voor Nederland een sleutelrol in de internationale energiemarkt, mede vanwege het aantrekkelijke vestigingsklimaat. Alles in deze moderne wereld draait om verbindingen. Daarom moet je je voortdurend afvragen: wat wil ik en hoe doe ik het? Jezelf in een sterke positie proberen te manoeuvreren door slim, strategisch en tactisch te handelen. Zoeken dus naar toekomstbestendige oplossingen. Daarin spelen de marktpartijen uiteraard ook een belangrijke rol. We zullen samen op moeten trekken. 17

19 Corporate governance Corporate Governance Code Bij de introductie van de Corporate Governance Code van de Commissie Tabaksblat eind 2003 heeft TenneT ervoor gekozen om deze code, daar waar toepassing mogelijk, ook na te leven, ondanks het feit dat TenneT geen beursgenoteerde onderneming is. De principes en best practice-bepalingen uit de code vormen naar de mening van TenneT een leidraad voor het handelen van de onderneming en de dochters waarover zeggenschap bestaat. In het jaarverslag over het boekjaar 2004 heeft TenneT voor de eerste maal verantwoording afgelegd over de wijze waarop TenneT de principes van goede corporate governance en de daaruit voortvloeiende best practice bepalingen uit de Corporate Governance Code van de Commissie Tabaksblat naleeft. De aandeelhouder, de Nederlandse Staat, daarbij vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën kan zich vinden in de wijze waarop de code door TenneT wordt toegepast. In 2005 zijn geen substantiële veranderingen aangebracht in de corporate governance structuur en in de naleving van de code. Voor de afwijkingen van de Corporate Governance Code en de redengeving daarvan, wordt verwezen naar pagina 23. In 2005 heeft TenneT verdere invulling aan de Corporate Governance Code gegeven. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een gedragscode en klokkenluidersregeling van kracht zijn geworden en zijn gepubliceerd. Daarnaast is een Insider Trader Reglement, dat van toepassing is op de directie en de raad van commissarissen, in werking getreden. Over de implementatie van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt verwezen naar pagina 21. Wijziging vennootschappelijke structuur Op 20 december 2005 is de juridische structuur gewijzigd. Op die datum is een juridische (af)splitsing van kracht geworden waarbij (1) de statuten en statutaire naam van TenneT, Transmission System Operator B.V. zijn omgezet in TenneT Holding B.V., (2) een nieuwe vennootschap TenneT TSO B.V. is opgericht en (3) op laatstgenoemde vennootschap het gehele vermogen onder algemene titel is overgegaan. De splitsing werkt economisch terug per 1 januari Op 20 december 2005 is vervolgens TenneT TSO B.V. aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet en beheerder van het 150 kv-net in de provincie Zuid-Holland. TenneT heeft deze wijziging in haar structuur aangebracht teneinde een transparante splitsing aan te brengen tussen de gereguleerde, wettelijke taken die door TenneT TSO B.V., EnerQ B.V., CertiQ B.V., TSO Auction B.V. en B.V. Transportnet Zuid-Holland worden uitgevoerd en de nietgereguleerde activiteiten. Deze laatstgenoemde activiteiten zijn rechtstreeks onder TenneT Holding B.V. gebracht en daarmee zustervennootschappen van TenneT TSO B.V. geworden. De aandelen in APX B.V. zijn op 20 december 2005 rechtstreeks geplaatst onder TenneT Holding B.V., economisch met terugwerkende kracht per 1 januari Als gevolg van de verhanging van de aandelen in APX B.V., maakt APX B.V. geen deel uit van de geconsolideerde jaarrekening van TenneT TSO B.V., doch uitsluitend van die van TenneT Holding B.V. Daarnaast heeft TenneT Holding B.V. 25,5 % van de aandelen in APX B.V. verkocht aan N.V. Nederlandse Gasunie, economisch per 1 januari

20 De aandelen in Elined B.V., NLink International B.V., European Energy Auction B.V., New Values B.V. en CertiChange B.V. zijn in het eerste kwartaal van 2006, economisch met terugwerkende kracht per 1 januari 2006, gebracht onder TenneT Holding B.V. Op de pagina s 135 tot en met 137 is een overzicht van de TenneT-structuur opgenomen, alsmede een beschrijving van de activiteiten. In dit overzicht zijn de minderheidsdeelnemingen van TenneT Holding B.V. in Endex European Energy Derivatives Exchange N.V. (circa 10%) en Belpex S.A. (10%) niet weergegeven. De aandelen in holdingmaatschappij HGRT worden gehouden door TenneT TSO B.V. Zeggenschap De oprichting van de holdingstructuur heeft niet geleid tot wijzigingen in de zeggenschap. Zowel TenneT Holding B.V. als TenneT TSO B.V. hebben een directie en raad van commissarissen die bestaan uit dezelfde leden. Zij vormen een personele unie. De minister van Economische Zaken heeft de benoeming van de leden van de raad van commissarissen van TenneT TSO B.V. goedgekeurd. Op grond van de vigerende Elektriciteitswet 1998 is een dubbele raad van commissarissen verplicht wanneer de netbeheerder deel uitmaakt van een groep, zoals bij TenneT nu het geval is. Op de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet is op grond van de Elektriciteitswet 1998 namelijk verplicht het structuurregime van toepassing. Directie TenneT Holding B.V. fungeert als houdstermaatschappij en exploiteert zelf geen onderneming en heeft geen werknemers in dienst. De holdingstructuur is uitsluitend opgericht om meer transparantie te creëren tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten, zoals hiervoor beschreven onder Wijziging vennootschappelijke structuur. De directie is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van TenneT Holding B.V. Dit betreft het beleid en de strategie van zowel de gereguleerde als de niet-gereguleerde activiteiten. De directie van TenneT TSO B.V. is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van het netbeheer, daaronder niet alleen begrepen het beheer van het landelijk hoogspanningsnet, maar eveneens het beheer van het regionale 150 kv-net in de provincie Zuid-Holland, en voor de uitoefening van haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden. De directie wordt ondersteund door een managementteam. De organisatiestructuur van TenneT TSO B.V. is te raadplegen op de website. Vertegenwoordigingsbevoegdheid berust bij de directie, alsmede bij de leden van het managementteam, met inachtneming van eventueel opgelegde beperkingen. De statutaire directie van de gereguleerde vennootschappen, te weten EnerQ B.V., CertiQ B.V., TSO Auction B.V. en B.V. Transportnet Zuid-Holland wordt gevormd door TenneT TSO B.V. Daarnaast beschikt elke vennootschap over een operationeel directeur. De vennootschappen die niet-gereguleerde activiteiten uitoefenen hebben ieder een eigen directie en in het geval van APX B.V. ook een eigen raad van commissarissen. Deze vennootschappen, alle zustervennootschappen van TenneT TSO B.V., fungeren meer autonoom. TenneT Holding B.V. beoordeelt in hoeverre de activiteiten van deze niet-gereguleerde vennootschappen passen binnen en bijdragen aan het beleid en de strategie van TenneT. 19

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie