Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?"

Transcriptie

1 Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid?

2 Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur: de heer drs. E.J.G.J. de Laat Meer informatie over het onderzoek kunt u opvragen bij: juli

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanleiding Probleemstelling Verantwoording onderzoek Opbouw rapport Resultaten Bezit en gebruik van een computer Projecten Behoefte pc gebruik Conclusie en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Bijlagen Bijlage 1: Vragenlijst Bijlage 2: Antwoorden per vraag

4 Samenvatting In 2002 is in navolging van het Rijksbeleid het project Waalwijk werkt aan de toekomst opgestart in de gemeente Waalwijk. De veronderstelling die is gehanteerd was dat er sprake was van een digitale kloof tussen burgers die toegang hebben tot ICTvoorzieningen en anderen voor wie dat niet geldt. Deze veronderstelling is echter nooit getoetst op waarheid. Dit onderzoek is nodig om te voorkomen dat na beëindiging van dit project het probleem nog steeds bestaat en de deelprojecten niets hebben bijgedragen aan het terugdringen van het probleem. Doelstelling van het onderzoek is het achterhalen of er binnen de Waalwijkse bevolking een digitale kloof bestaat en indien deze kloof bestaat wat hiervan de omvang is. Daarbij tevens bekijken, indien er sprake is van een digitale kloof, of de ingezette acties de juiste oplossingsrichting zijn voor het probleem. Het computerbezit binnen de doelgroep ligt lager dan het Nederlands gemiddelde. Echter als we de Waalwijkse cijfers vergelijken met landelijke gegevens van personen in een vergelijkbare sociaal-economische situatie komt het computerbezit grotendeels overeen. Naast het bezit is ook het pc gebruik van belang bij het bepalen van een digitale kloof. Het gebruik binnen de doelgroep komt grotendeels overeen met landelijke cijfers, al zijn het met name mensen die thuis een pc hebben die er gebruik van maken. Mensen die geen pc bezitten maken in de meeste gevallen er ook elders geen gebruik van. De belangrijkste redenen om geen gebruik te maken van een pc zijn de kosten voor de aanschaf en het niet beschikken over de vaardigheden. Van degene die niet beschikken over een pc en er ook elders geen gebruik van maken zou bijna de helft wel graag met een pc willen leren werken. Redenen om dat niet te willen zijn met name het niet hebben van een pc en de hoge kosten voor een cursus. Op basis van de resultaten is de conclusie houdbaar dat er binnen Waalwijk sprake is van een digitale kloof. Er bestaat immers een groep burgers die niet beschikt over een pc en er ook geen gebruik van maakt, maar die er wel meer mee zou willen werken. Deze groep heeft geen toegang tot ICT-voorzieningen waardoor zij een achterstand kunnen oplopen ten opzichte van de informatierijken die hier wel toegang tot hebben. Wat betreft de omvang van de kloof zijn moeilijk harde cijfers te geven, maar binnen het onderzoek blijkt dat 38%, 66 personen, geen gebruik maakt van een pc. Het bestaan van de digitale kloof in combinatie met de nog steeds voortdurende ontwikkelingen op het gebied van ICT noopt de gemeente om mensen die een achterstand op dreigen te lopen te ondersteunen. Het project pc werk ermee in de huidige vorm blijkt niet erg aan te slaan 1, maar door de vorm en inhoud meer aan te passen aan de behoefte van deze groep burgers kan de digitale kloof wellicht verkleind worden. Het rapport geeft hiervoor enkele aanbevelingen. 1 Het streven was om in 3 jaar tijd 100 deelnemers te bereiken met project Pc werk ermee. Na 2 jaar zijn er, na het oprekken van de doelgroep, slechts 43 bereikt. -4-

5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding In navolging van het Rijksbeleid is in 2002 binnen de gemeente Waalwijk het pc-project Waalwijk werkt aan de toekomst opgezet. Het doel van zowel het rijks- als gemeentelijk beleid was de digitale kloof in de samenleving te verkleinen en mensen en gezinnen die niet of nauwelijks kennis hebben kunnen nemen van de ICT-mogelijkheden beter op de toekomst voor te bereiden. Het gemeentelijk project bestond uit drie onderdelen: Pc werk ermee; Cybercentrum Waalwijk; Digitale communicatie. Met name het eerste deelproject is onderwerp van onderliggend onderzoek Probleemstelling Het in de vorige paragraaf genoemde pc-project Waalwijk werkt aan de toekomst is gebaseerd op de veronderstelling dat er sprake is van een digitale kloof. Deze veronderstelling is echter nooit onderzocht. Is een dergelijke kloof in werkelijkheid aanwezig onder de Waalwijkse bevolking en hoe groot is deze kloof dan wel? Aannemelijk is dat een gedeelte van de burgers van Waalwijk geen pc gebruiken. Als we uitgaan van de landelijke gegevens zou dit gaan om 22% van de bevolking. De vraag is enerzijds of deze groep mensen dit ook als probleem ervaren en anderzijds wat het probleem van de gemeente is als een groep inwoners geen pc kunnen gebruiken. Via het project is destijds begonnen met het oplossen van een probleem zonder dat het probleem helder was. Daarbij zijn drie oplossingen i.c. projecten bedacht zonder te weten of dit de juiste oplossingen voor het veronderstelde probleem zijn. Om te voorkomen dat na beëindiging van het project Waalwijk werkt aan de toekomst het probleem nog steeds bestaat en de projecten niets hebben bijgedragen aan het terugdringen van het probleem is een onderzoek noodzakelijk om het bestaan en de omvang van het probleem te achterhalen. Doelstelling van het onderzoek is het achterhalen of er binnen de Waalwijkse bevolking een digitale kloof bestaat en indien deze kloof bestaat wat hiervan de omvang is. Daarbij tevens bekijken, indien er sprake is van een digitale kloof, of de ingezette acties de juiste oplossingsrichting zijn voor het probleem. Om de doelstelling te kunnen bereiken is op de eerste plaats van belang wat we verstaan onder een digitale kloof. Er zijn geen vastomlijnde definities van de digitale kloof, maar waar het in principe om gaat is dat er een tweedeling aanwezig is tussen mensen die wel in het bezit zijn van en toegang hebben tot nieuwe ICT-voorzieningen en andere waarbij dat niet het geval is. Omdat de technologische ontwikkelingen toegang verschaffen tot een grote hoeveelheid informatie wordt in dit kader ook wel gesproken over informatierijken ten opzichte van informatiearmen. In eerste instantie heeft de digitale kloof betrekking op het bezit van ICT-apparaten (i.c. pc), maar in toenemende mate -5-

6 speelt het gebruik ervan, waardoor vaardigheid en toegang tot informatie wordt verkregen, een steeds belangrijkere rol. Om antwoord te krijgen op de doelstelling zijn de volgende vragen van belang: In welke mate heeft de doelgroep de beschikking over een eigen pc? In welke mate maakt de doelgroep zelf gebruik van een pc, hetzij thuis, hetzij elders? Wat zijn de redenen indien geen gebruik gemaakt wordt van een pc? Bestaat er behoefte of is de wens aanwezig meer met de pc te gaan werken? 1.3. Verantwoording onderzoek Het project Waalwijk werkt aan de toekomst is met name bedoeld voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Deze doelgroep is echter niet eenduidig omkaderd en tevens moeilijk te bereiken onder andere vanwege de privacy. In een vroeg stadium is daarom besloten om de doelgroep van dit onderzoek te beperken tot de groep uitkeringsontvangers die staat ingeschreven bij de Intergemeentelijk Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD). Dit betreft een groep van 646 personen. Al deze personen hebben ten behoeve van dit onderzoek een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Deze onderzoeksmethode is gebruikt gezien de omvangrijkheid van de doelgroep en de hoeveelheid informatie die benodigd is om de doelstelling te kunnen bereiken. Van de 646 verstuurde vragenlijsten zijn er 174 ingevuld geretourneerd. Dit betekent een respons van 26,9%. Ondanks het feit dat dit percentage aan de lage kant is, zijn de aantallen voldoende om uitspraken te doen over de aanwezigheid en de omvang van een eventuele digitale kloof Opbouw rapport In dit eerste hoofdstuk is de basis van het onderzoek uiteengezet. Aan bod zijn gekomen de aanleiding, de doelstelling en de verantwoording van het onderzoek. Hoofdstuk 2 behandelt de resultaten van het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan bod de mate dat de uitkeringsontvangers een computer bezitten en er gebruik van maken en het project Pc werk ermee. Ter afsluiting volgt hoofdstuk 3 met de algehele conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek. -6-

7 2. Resultaten 2.1. Bezit en gebruik van een computer De digitale kloof zoals die verondersteld wordt aanwezig te zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door het gegeven of mensen in het bezit zijn van een computer of er thuis of elders gebruik van kunnen maken. Binnen het onderzoek blijkt bijna 53% van de respondenten thuis te beschikken over een computer. Een groot deel van deze computers heeft ook een internetverbinding (81,3%). In onderstaande tabel staan de gegevens over het computerbezit in Waalwijk afgezet tegen de landelijke gegevens 2. Pc bezit Waalwijk Nederland Verschil Pc met internet 43,0% 73,0% - 30,0% Pc zonder internet 9,9% 9,0% + 0,9% Geen pc 47,1% 18,0% + 29,1% Tabel 1: Pc bezit Waalwijk t.o.v. landelijk gemiddelde Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat binnen doelgroep het pc bezit beduidend lager ligt dan het landelijk gemiddelde (ca. 30%). Deze verschillen lijken te duiden op de aanwezigheid van een digitale kloof. Vergelijken we het pc bezit binnen de doelgroep in Waalwijk met landelijke cijfers van personen in een vergelijkbare sociaal-economische situatie 3 zijn de verschillen minder groot. Pc bezit Waalwijk <105% soc. minimum 4 Nederland Werkloos, bijstand, AO Pc met/zonder internet 53,9% 44,0% 68,0% Geen pc 47,1% 56,0% 32,0% Tabel 2: PC bezit Waalwijk t.o.v. landelijk vergelijkbare cijfers Deze cijfers over het pc bezit laten zien dat de gemeente Waalwijk evenals de rest van Nederland te maken heeft met een digitale kloof. Immers er lijkt sprake te zijn van een tweedeling tussen mensen die wel een pc bezitten en anderen waarbij dat niet het geval is. Een direct gevolg daarvan kan zijn dat de laatste groep een informatieachterstand oploopt. De grote verschillen uit tabel 1 worden door deze meer specifieke vergelijking wel enigszins genuanceerd en beter in de juiste context geplaatst. Er zijn diverse redenen dat mensen geen internetaansluiting op de computer thuis hebben. Onderstaande tabel laat zien welke redenen dit zijn en maakt tevens een vergelijking met landelijke cijfers 5. 2 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale uitsluiting in Nederland, Den Haag, In waalwijk wordt een beleidsmatig sociaal minimum gehanteerd van 112%. Als dit doorgetrokken wordt naar de landelijke cijfers zou ook binnen deze groep het pc bezit hoger uit kunnen komen dan 44%. 5 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, Rijswijk,

8 Reden geen internettoegang Waalwijk Nederland internet te duur 82,4% 11,0% pc niet geschikt 23,5% 29,0% onbekend meerwaarde internet 11,8% -- geen interesse 5,9% 34,0% anders 11,8% -- Tabel 3: Reden geen internettoegang Opvallend in bovenstaande tabel is dat de respondenten ten opzichte van de landelijke gegevens met name geen internettoegang hebben vanwege de kosten en niet vanwege het feit dat ze er geen interesse in hebben. Ook bij de antwoorden in de categorie anders wordt aangegeven dat de pc niet geschikt is en dat een de aanschaf van een nieuwe te duur is. Bovenstaande biedt perspectief indien blijkt dat er een digitale kloof bestaat; bij de respondenten hoeft immers geen interesse gekweekt te worden, maar slechts (financiële) ondersteuning te worden geboden. Naast het computerbezit is ook het gebruik van belang om te bepalen of er sprake is van een digitale kloof. Van degene die thuis een pc hebben staan geeft bijna 89% aan dat ze er ook zelf gebruik van maken. Dit komt ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde van 84% 6. Naast het eigen gebruik wordt de pc in veel gevallen ook gebruikt door de eigen kinderen (56%). In onderstaande tabel staat een volledig overzicht weergegeven van andere pc-gebruikers. Andere gebruikers kinderen 56 56,0% partner/huisgenoot 10 10,0% niemand 26 26,0% anders 8 8,0% Totaal % Tabel 4: Andere gebruikers dan de pc-bezitter Naast het pc-gebruik thuis wordt door ruim 39% ergens anders gebruik gemaakt van een pc. Dit percentage ligt beduidend onder het landelijk gemiddelde van 54% 7. Degene die wel elders gebruik maken van een pc doen dat meestal bij familie en vrienden (36,3%), gevolgd door de pc in de bibliotheek (24,2%). Deze zelfde personen maken nagenoeg allemaal eveneens gebruik van de thuis pc. De respondenten die hebben aangegeven geen pc te bezitten en er elders ook geen gebruik van te maken (64) hebben daar diverse redenen voor. De belangrijkste zijn het te duur vinden van de aanschaf (50%), gevolgd door het niet beschikken over de benodigde kennis (46,9%) en er geen interesse in hebben (29,7%). Bij de overige respondenten is wel verschil aanwezig in de frequentie en het doel waarvoor de pc wordt gebruik. In de meeste gevallen wordt dagelijks gebruik gemaakt van een pc (59%), gevolgd door eenmaal per week (23,8%). In onderstaande tabel staat het volledige pc-gebruik weergegeven. 6 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, Rijswijk, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, Rijswijk,

9 Frequentie 1 x per dag 62 59,0% 1 x per week 25 23,8% 1 x per maand 3 2,9% Minder vaak 15 14,3% Totaal % Tabel 5: Frequentie pc-gebruik Naast de respondenten die helemaal geen gebruik maken van een pc zijn er dus nog 15 (14,3%) die dat minder dan eens per maand doen. Van de respondenten die thuis een pc bezitten gebruikt ruim 74% deze pc dagelijks en ruim 13% eens per week. Deze gebruiksfrequentie ligt beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde 8. Deze cijfers laten zien dat 45% van de gebruikers dagelijks en 33% eens per week gebruik maken van hun pc. De gebruikers zitten in de meeste gevallen ongeveer 1 uur (35,2%) of een half uur achter de pc (27,6%). In onderstaande tabel is de gebruiksfrequentie en de gemiddelde gebruiksduur van de pc gecombineerd. Gemiddelde gebruiksduur Gebruiksfrequentie 1/2 uur 1 uur 2 uur >= 2 uur Totaal 1 x per dag x per week x per maand Minder vaak Totaal Tabel 6: Gebruiksfrequentie en gebruiksduur computer Bovenstaande tabel laat zien dat de meeste dagelijkse pc-gebruikers of maximaal een uur of langer dan 2 uur achter de pc zitten. De gemiddelde gebruiksduur neemt af naarmate de gebruiksfrequentie ook afneemt. Landelijke cijfers laten zien dat mensen in een vergelijkbare sociale positie (werkloos of arbeidsongeschikt) in 2000 ongeveer 3 uur per week de pc gebruiken 9. Dit was een stijging van 230% ten opzichte van Indien we de gegevens uit bovenstaande tabel omrekenen komt het gemiddelde gebruik per week uit op ongeveer 7 uur 10. Dit zou wederom een stijging van circa 230% betekenen ten opzichte van het gebruik in Op zich zou dit niet vreemd zijn gezien de ICT ontwikkelingen de laatste jaren, dus aannemelijk is dat het gemiddeld pc-gebruik in Waalwijk binnen de doelgroep ongeveer overeenkomt met de landelijke trend. Naast de gebruiksfrequentie en de gebruiksduur is interessant te weten waarvoor de pc gebruikt wordt. In de meeste gevallen is dit internet (71,7%), gevolgd door (60,4%). In onderstaande tabel staat een volledig overzicht van onderwerpen waarvoor de pc gebruikt wordt door de bezitter zelf. 8 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale uitsluiting in Nederland, Den Haag, Voorbeeld omrekening voor gebruiksfrequentie van 1x per dag en gebruiksduur van half uur: 14 personen x 7 dagen in een week x 0,5 uur = 49 uur. Voor de gebruiksduur van >= 2 uur is uitgegaan van 3 uur en bij de gebruiksfrequentie van minder vaak is uitgegaan van eens per 2 maanden. Vervolgens is iedere cel bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal van 100 respondenten die deze vragen hebben ingevuld. -9-

10 Gebruik pc voor typen van teksten en brieven 57 53,8% bankzaken 31 29,2% internet 76 71,7% ,4% spelletjes 45 42,5% foto's en video's bewerken 24 22,6% anders 23 21,7% Totaal ,9% 11 Tabel 7: Gebruik van pc door bezitter zelf In de categorie anders zijn activiteiten genoemd zoals werk zoeken (4), Nederlands leren (3), huiswerk opdrachten (3) en chatten (3). Naast het zelf gebruiken van de pc wordt in veel gevallen de pc ook gebruikt door thuiswonende kinderen. Deze kinderen gebruiken de pc meestal voor spelletjes (81,5%), gevolgd door het maken van werkstukken c.q. opdrachten voor school (64,6%) en internet (63,1%). Tabel 8 laat een overzicht zien van het pc gebruik door kinderen. Gebruik pc voor maken van werkstukken 42 64,6% bankzaken 7 10,8% internet 41 63,1% ,8% spelletjes 53 81,5% foto's en video's bewerken 12 18,5% anders 9 13,8% Totaal ,2% Tabel 8: Gebruik van pc door thuiswonende kinderen De categorie anders heeft in de meeste gevallen betrekking op chatten met vrienden (5). 2.2 Projecten In het kader van het pc-project Waalwijk werkt aan de toekomst is er een drietal projecten opgestart. Een daarvan is pc werk ermee. Binnen dit project zou aan maximaal 100 eenoudergezinnen met kinderen tot 16 jaar, die gedurende drie jaar een bijstandsinkomen ontvangen, een computer in bruikleen worden gegeven. Het doel was enerzijds de ouders meer mogelijkheden geven om volwaardig te (gaan) participeren in de samenleving en anderzijds het voorkomen dat met name kinderen in deze gezinnen een ontwikkelingsachterstand in de digitale samenleving zouden oplopen. Van de respondenten is exact 16% bekend met dit project (26). Van deze groep is 80% (20) zelf benaderd om deel te nemen. Dit betekent dat 20% (6) op de hoogte is van het bestaan van het project, terwijl ze daar zelf niet voor benaderd zijn. Van de 20 personen die benaderd zijn om deel te nemen aan het project heeft bijna 74% dat ook gedaan. Redenen om niet deel te nemen zijn het reeds volgen van een cursus of gewoon geen interesse. 11 Het totaalpercentage is groter dan 100% omdat respondenten op deze vragen meerdere antwoorden mochten geven -10-

11 2.3. Behoefte pc gebruik Van alle respondenten geeft 60% (99) aan dat zij meer met een pc willen gaan werken. Degene die dat niet willen geven als belangrijkste reden de prijs voor een computercursus (17,0%: 28) en het niet hebben van een pc (13,9%:23). Daarnaast geven nog 16 personen in de categorie anders aan dat zij geen interesse hebben in het gebruiken van een pc. Van de respondenten die meer met een pc willen gaan werken heeft bijna 63% al een pc in zijn bezit. Meestal ook met een toegang tot internet (74,2%). Vergelijken we de samenstelling van deze groep met de gehele groep respondenten dan zijn het met name ouders in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar met thuiswonende kinderen die meer met een pc willen gaan werken. Degene die niet meer met een pc willen gaan werken zijn met name alleenstaande personen met een lagere opleiding in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar. Onderstaande tabel laat een overzicht zien van de kenmerken van de mensen die wel of niet meer met de pc willen werken t.o.v. de totale populatie. Pc gebruik Totaal Kenmerk Meer Niet meer respondenten Geslacht: Man 33,7% 22,9% 29,2% Vrouw 66,3% 77,1% 70,8% Woonsituatie: Alleenstaand 40,2% 48,6% 43,9% Alleenstaande ouder 41,2% 29,7% 36,3% Echtpaar/ gezamenlijke huishouding 18,6% 21,6% 19,9% Thuiswonende kinderen: Ja 68,7% 43,1% 57,4% Nee 31,3% 56,9% 42,6% Opleiding: Basisonderwijs 11,4% 20,6% 15,2% Lager beroepsonderwijs 27,3% 31,7% 29,1% Middelbaar onderwijs 39,8% 28,6% 35,1% Hoger beroepsonderwijs 5,7% 1,6% 4,0% Wetenschappelijk onderwijs 2,3% 0,0% 1,3% Anders, namelijk 13,6% 17,5% 15,2% Leeftijd: jaar 3,0% 10,8% 6,4% jaar 19,2% 8,1% 14,5% jaar 34,3% 16,2% 26,6% jaar 22,2% 27,0% 24,3% jaar 21,2% 37,8% 28,3% jaar 0,0% 0,0% 0,0% 75+ 0,0% 0,0% 0,0% Tabel 9: Kenmerken respondenten naar behoefte pc gebruik t.o.v. gehele populatie -11-

12 Interessant is ook welke respondenten meer met de pc willen gaan werken. Zijn dat de mensen die dat nu ook al doen of juist de mensen die nu nog geen gebruik maken van een pc. In onderstaande tabel is de huidige gebruiksfrequentie afgezet tegen de wens meer met de pc te werken. Meer met pc werken Gebruiksfrequentie ja nee Totaal 1 x per dag x per week x per maand minder vaak Totaal Tabel 10: Meer met pc werken naar gebruiksfrequentie Wat direct opvalt is dat met name de respondenten die nu reeds vrij frequent gebruik maken van een pc deze ook nog meer willen gaan gebruiken. In totaal zijn er twee keer zoveel respondenten die meer met de pc willen gaan werken, dan die dat niet zouden willen. Daarnaast bestaat er ook een groep die nauwelijks een pc gebruiken en ook geen behoefte hebben om er meer mee te gaan werken. -12-

13 3. Conclusie en aanbevelingen 3.1. Conclusie De doelstelling van het onderzoek is het achterhalen of er binnen de Waalwijkse bevolking een digitale kloof bestaat en indien deze kloof bestaat wat hiervan de omvang is. Daarbij tevens bekijken, indien er sprake is van een digitale kloof, of de ingezette acties de juiste oplossingsrichting zijn voor het probleem. Om antwoord te krijgen op de bovenstaande doelstelling zijn een viertal vragen geformuleerd (vgl. paragraaf 1.2.). Deze worden hieronder besproken. In welke mate heeft de doelgroep de beschikking over een eigen pc? Ten opzichte van de landelijke gegevens over computerbezit heeft een beduidend kleiner deel van de respondenten de beschikking over een eigen computer. Gezien de sociaaleconomische positie van deze mensen is dit verschil vergelijkbaar met de landelijke verschillen. Echter op basis van het computerbezit zou er sprake zijn van een tweedeling en in dit kader van een digitale kloof. In welke mate maakt de doelgroep zelf gebruik van een pc, hetzij thuis, hetzij elders? Het overgrote deel van de respondenten die thuis de beschikking heeft over een computer maakt daar ook zelf gebruik van. Deze cijfers komen overeen met de landelijke trend. Daarnaast wordt de computer voornamelijk ook gebruikt door de eigen kinderen. Van de respondenten die thuis geen computer heeft, maakt slechts ongeveer een kwart elders gebruik van een pc. Dat betekent tegelijkertijd dat driekwart nergens gebruik maakt van een pc. Deze gegevens over pc gebruik laten zien dat met name de groep die thuis de beschikking heeft over een computer er ook gebruik van maken, maar dat dat niet het geval is bij mensen zonder pc. Deze feiten neigen eveneens naar het bestaan van een tweedeling in pc gebruik, kortom het bestaan van een digitale kloof. Wat zijn de redenen indien geen gebruik gemaakt wordt van een pc? De respondenten die zowel thuis als elders geen gebruik maken van een computer hebben daar diverse redenen voor. Bij de helft betreft het hier het kostenaspect; de aanschaf van een pc is te duur. Daarnaast wordt ook vaak aangegeven dat ze niet beschikken over voldoende kennis om met een computer om te gaan. Indien er sprake is van een digitale kloof zou de oplossing enerzijds te vinden zijn in financiële ondersteuning en anderzijds in het aanbieden van ondersteuning bij het opdoen van computervaardigheden. Bovenstaande antwoorden op de vragen zijn ter verduidelijking gebundeld in figuur 1. Hierin wordt zichtbaar dat degenen die een pc bezitten er ook meestal zelf gebruik van maken en dat een relatief grote groep mensen die zelf geen pc hebben er ook elders geen gebruik van maken. -13-

14 ja 80: 89% ja Eigen gebruik 9: 90% kind 91: 53% 10: 11% nee Anderen 1: 10% Bezit pc niemand 81: 47% ja 21: 27% nee Gebruik elders 56: 73% nee Figuur 1: Schematisch overzicht bezit en gebruik pc Bestaat er behoefte of is de wens aanwezig (meer) met de pc te gaan werken? Naast het bezit en gebruik van de computer speelt ook de behoefte om er gebruik van te maken een belangrijke rol bij de digitale kloof. Indien we constateren dat er sprake is van een tweedeling in pc bezit en gebruik wil dat nog niet zeggen dat er ook direct sprake is van een probleem. Een probleem is pas aanwezig indien er een discrepantie bestaat tussen de feitelijke situatie (bijv. niet of nauwelijks pc gebruiken) en de gewenste situatie (bijv. pc meer willen gebruiken). Van de respondenten die geen pc bezitten en elders ook geen gebruik van een computer maken geeft bijna 43% aan dat zij wel graag meer met een pc zouden willen werken. Degenen die dat niet willen geven als belangrijkste redenen het niet hebben van een computer en de hoge prijs van een computercursus. Dus hier speelt met name het kostenaspect een rol. Al met al is te concluderen dat het pc bezit bij de doelgroep in Waalwijk achterblijft bij landelijke gegevens. Echter ten opzichte van de landelijke gegevens van burgers in een vergelijkbare sociaal-economische situatie zijn er duidelijke overeenkomsten. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van pc s onder pc bezitters. -14-

15 Verder blijkt dat er bij een relatief grote groep de behoefte aanwezig is meer met een computer te gaan werken. Dit betekent dat er sprake is van een digitale kloof binnen de gemeente Waalwijk. Immers het pc bezit en gebruik is laag, terwijl er wel behoefte is om meer met een pc te gaan werken. Wat betreft de omvang van de kloof zijn moeilijk harde cijfers te geven aangezien dit onderzoek zich beperkt tot de uitkeringsgerechtigden die bij de ISD staan ingeschreven. Indicatief kan wel gesteld worden dat 38% 12 van de doelgroep geen gebruik maakt van een computer en daardoor wellicht een achterstand in informatie en vaardigheden oplopen Aanbevelingen Gezien de resultaten van het voorliggende onderzoek lijkt het gerechtvaardigd om als gemeente met samenwerkingspartners (onderwijs, welzijnsinstellingen) activiteiten te gaan ontplooien om de digitale kloof aan te gaan pakken. Het is echter maar de vraag of het oorspronkelijke project pc werk ermee de juiste oplossing biedt voor het probleem. Het was een aanbodgerichte aanpak die blijkbaar onvoldoende aansloot bij de vraag van de klant. Het was een project geïnitieerd door Sociale Zaken met als bijkomen oogmerk mensen meer klaar te maken voor de arbeidsmarkt. De gerichtheid van nieuwe acties t.b.v. het verkleinen van de digitale kloof zou een veel bredere doelgroep moeten raken en het doel zou enkel het verkleinen van de kloof moeten zijn. Om deze nieuwe acties in te kunnen zetten zou kritisch gekeken moeten worden naar: De doelgroep: het gaat om burgers in een sociaal-economische achterstandssituatie en dit is een bredere groep dan de geformuleerd doelgroep voor het project. Het lijkt zinvol om te bezien of de doelgroep verbreed kan worden. Doel: Voor de bredere doelgroep zou het doel moeten zijn de drempel tot het gebruik van computers te verkleinen. Indien dit doel gekoppeld wordt aan het vraaggericht werken dan zou dit tot andere activiteiten kunnen leiden. Bijvoorbeeld enkel de mogelijkheid creëren dat mensen gemakkelijk kunnen leren en, internetten en telebankieren. En hierbij, voor degenen die thuis geen PC hebben, plaatsen creëren waar men makkelijk gebruik kan maken van een computer. Vorm: Het middel binnen het project om de digitale kloof te slechten is het organiseren van computercursussen. Deze vorm kan ook losgelaten worden en in plaats daarvan kan een pool van vrijwilligers gevormd worden die bereid zijn om andere burgers te helpen met het omgaan met computers en daarmee het bereiken van bovenstaand doel. Communicatie: Om meer bekendheid te geven aan dergelijke projecten moet er meer en beter gecommuniceerd worden met de doelgroep. Het project pc werk ermee is immers nauwelijks bekend bij mensen die er niet voor zijn benaderd. Een brief is bij deze doelgroep niet voldoende, maar met bijvoorbeeld inloopmiddagen, workshops e.d. in de wijken wordt de doelgroep wellicht beter bereikt. Door kritisch te kijken naar bovenstaande onderwerpen kan op een andere wijze vorm en inhoud worden gegeven aan het project. 12 Van de 172 respondenten hebben er 10 een pc, maar maken er geen gebruik van en 56 personen hebben geen pc en gebruiken er ook elders geen. In totaal zijn dit dus 66 personen die geen gebruik maken van een pc -15-

16 Het blijft voor de gemeente zaak te voorkomen dat de mensen uit de doelgroep een informatieachterstand oplopen. Op termijn zou dit namelijk een probleem kunnen vormen voor de gemeente Waalwijk aangezien digitaliseren ook binnen de gemeente een belangrijke ontwikkeling is. Communicatie met de gemeente en overige instanties zal steeds vaker via de computer of aanverwante apparatuur lopen, waardoor het contact met deze groep mensen bemoeilijkt en de digitale kloof alleen maar groter wordt. Initiatieven zoals het project pc werk ermee kunnen dit tegengaan mits ze aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. -16-

17 Bijlagen -17-

18 Bijlage 1: Vragenlijst Bezit en gebruik computer 1. Beschikt u thuis over een computer? ja nee (ga verder met vraag 6) 2. Beschikt deze computer over een internetaansluiting? ja (ga verder met vraag 4) nee 3. Wat is de reden dat u geen internetaansluiting heeft? (meerdere antwoorden mogelijk) internetgebruik is te duur pc is niet geschikt onbekend waarvoor ik internet kan gebruiken geen interesse anders, namelijk 4. Maakt u zelf gebruik van de computer bij uw thuis? ja nee 5. Wie maakt er wel/nog meer gebruik van deze computer? (meerdere antwoorden mogelijk) mijn kinderen mijn partner/samenwonende huisgenoot anders, namelijk niemand 6. Maakt u zelf ergens anders wel eens gebruik van een computer? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, op het werk (ga verder met vraag 8) ja, bij de bibliotheek (ga verder met vraag 8) ja, bij het buurthuis (ga verder met vraag 8) ja, namelijk bij nee, nooit 7. Wat is de reden dat u geen gebruik maakt van een computer? (meerdere antwoorden mogelijk) geen interesse te duur in aanschaf beschik niet over de benodigde kennis voel me te oud hiervoor geen tijd bezorgd om privacy anders, namelijk -18-

19 Indien u heeft aangegeven niet over een computer te beschikken (vraag 1) en deze ook niet ergens anders te gebruiken (vraag 6), kunt u verder gaan met vraag Hoe vaak gebruikt u de computer? 1 x per dag 1 x per week 1 x per maand minder vaak 9. Hoe lang zit u per keer gemiddeld achter de computer? ½ uur 1 uur 2 uur langer dan 2 uur 10.Waarvoor gebruikt u de computer meestal? (meerdere antwoorden mogelijk) typen van teksten en brieven bankzaken regelen internet spelletjes spelen foto s en video s bewerken anders, namelijk 11.Indien u thuiswonende kinderen heeft, waarvoor gebruiken zij de computer? maken van werkstukken/opdrachten voor school bankzaken regelen internet spelletjes spelen foto s en video s bewerken anders, namelijk Projecten 12. Bent u bekend met het project PC werk ermee? ja nee (ga verder met vraag 15) 13. Bent u benaderd om deel te nemen aan dit project? ja nee (ga verder met vraag 15) 14. Heeft u zich voor het project PC werk ermee aangemeld? ja nee, omdat -19-

20 15. Zou u (meer) met een computer willen gaan werken? (meerdere antwoorden mogelijk) ja nee, ik weet niet waar nee, computercursussen zijn (te) duur nee, ik beschik niet over een computer nee, ik schaam me ervoor dat ik het nog niet kan nee, omdat Achtergrondkenmerken De volgende vragen zijn bedoeld voor algemene statistische analyses, bijvoorbeeld om bij de rapportage de resultaten in groepen te kunnen indelen. De door u gegeven antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor dit onderzoek. 16. Wat is uw geslacht? man vrouw 17. Wat is uw leeftijd? jaar 18. Wat is uw woonsituatie? alleenstaand alleenstaande ouder echtpaar / gezamenlijke huishouding 19. Heeft u thuiswonende kinderen? ja nee (ga verder met vraag 21) 20. Wat is de leeftijd van uw kinderen? Kind 1: Kind 2: Kind 3: Kind 4: jaar jaar jaar jaar -20-

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Verschillen tussen mensen met en zonder een handicap Socio-demografische kenmerken - Leeftijd - Geslacht - Woonsituatie - Werksituatie

Verschillen tussen mensen met en zonder een handicap Socio-demografische kenmerken - Leeftijd - Geslacht - Woonsituatie - Werksituatie Inhoud Theoretisch kader Operationalisering concepten Methodologie en dataverzameling Resultaten en analyses: kwalitatief onderzoek Resultaten en analyses: Kwantitatief onderzoek Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag Doelgroeponderzoeksverslag Interviews Naam: Sharlene Piar Arends leeftijd: 59 Hoe zou jij een tienermoeder helpen als jij een vrijwilliger was? En waarmee zou je een tienermoeder mee helpen? Advies geven

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Inventarisatie belangstelling voor opleiding

Inventarisatie belangstelling voor opleiding Inventarisatie belangstelling voor opleiding Onderzoek in het CentERpanel in opdracht van Adviescommissie vraagfinanciering mbo datum 17 januari 2017 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 1.0 classificatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie