ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA"

Transcriptie

1 PROSPECTUS Teak ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA 1 juni 2006, Versie 1.0

2 INHOUDSOPGAVE 1 : 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Algemene gegevens betreffende de aanbieder van een serie beleggingsobjecten 6 4. Gegevens betreffende de kenmerken van de serie beleggingsobjecten 8 5. Gegevens over het risicoprofiel van het beleggingsobject Gegevens betreffende de beleggingsobjectkosten, bruto waarde en onttrekkingen Gegevens betreffende het beleggingsbeleid en de activiteiten Gegevens betreffende wijzigingen in voorwaarden 22 Bijlagen: 1. Contactinformatie Kadastergegevens onroerende goederen 23 Noot 1: De titels voor de paragraafindeling van het prospectus zijn door de Toezichthouder (AFM) voorgeschreven. 1 juni 2006, Versie van 23

3 1. VOORWOORD Hierbij bieden wij u het prospectus aan voor het participeren in het teakhoutproject van Eco Capital in Costa Rica. Eco Capital is een vennootschap die is opgericht om het participeren in duurzame land- en bosbouwprojecten te stimuleren. De directie wordt uitgeoefend door drs C.J.A. van den Boogaard een bedrijfseconoom met meer dan 10 jaar ervaring in het managen van duurzame land- en bosbouwprojecten in de Tropen. De vennootschap is verantwoordelijk voor deze prospectus en verklaart dat de daarin opgenomen gegevens, voor zover die redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen. Niemand is gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in deze prospectus zijn opgenomen. lndien zodanige informatie is verschaft of dergelijke verklaringen zijn afgelegd, dan dient op dergelijke informatie of verklaring niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgegeven door of namens de vennootschap. Bovendien houdt de afgifte van deze prospectus niet in dat de vermelde informatie ook op latere datum nog juist en volledig is. Op het participeren in teakhoutprojecten door Nederlandse ingezetenen is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing en bij het opstellen van deze prospectus is rekening gehouden met de eisen van deze wet, alsmede met het Besluit Nadere Regeling Financiële Dienstverlening van 7 februari 2006, alsmede van het Besluit Wijziging Nadere Regeling Financiële Dienstverlening van 24 februari Als u naar aanleiding van deze prospectus vragen heeft, kunt u contact opnemen met de vennootschap. Wij zijn u graag van dienst. Costa Rica, 1 juni De directie 1 juni 2006, Versie van 23

4 2. SAMENVATTING Deze samenvatting betreft de teakhoutprospectus van Eco Capital de Costa Rica SA versie 1.0. Eco Capital promoot beleggingen ( Capital ) in ecologisch ( Eco ) duurzame projecten die een bovengemiddeld rendement kunnen opbrengen, zoals hout, vanille, ananas, cacao etc. Sinds oktober 1994 is onze organisatie actief in Costa Rica. Costa Rica is gelegen in Midden Amerika, tussen de Atlantische en de Grote Oceaan in. Het land heeft goede zeehavens en kenmerkt zich door een relatief hoge welvaart, gratis onderwijs en scholing, geen leger en wordt internationaal geroemd als voorbeeld voor de bescherming van natuur & milieu (meer dan de helft van het land heeft een status van beschermd natuurgebied). Veelzeggend is het feit dat de gemiddelde levensduur in Costa Rica zelfs hoger ligt dan die in Nederland. De vennootschap Eco Capital de Costa Rica SA is in 1996 opgericht volgens Costaricaans recht en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer Eco Capital is een vennootschap die tot doel heeft om het participeren in duurzame land- en bosbouwprojecten te stimuleren. De betreffende land- en bosbouw projecten zijn ondergebracht in afzonderlijke werkmaatschappen. De werkmaatschappijen zijn allen gelokaliseerd in de regio Upala, een provincie met uitstekende bos- en landbouwgronden, gelegen in het noorden van Costa Rica. De namen van de werkmaatschappijen zijn en Forestales Siempre Verdes (opgericht in 1994), Costa Madera SA (opgericht in 1995) en Hoven del Pacifica SA (opgericht in 1996). Eco Capital houdt kantoor in de hoofdstad San José (voor adresgegevens zie bijlage 1 en 2). Eco Capital is houdster van 100% van de aandelen in de werkmaatschappijen en kan op deze wijze zeer efficiënt controle en toezicht op de werkmaatschappijen uitoefenen. Sinds 1999 is drs C.J.A. van den Boogaard, President en directeur van Eco Capital, belast met deze toezichthoudende taak. Een belegging in teakhout betreft het opbrengstrecht over een specifiek aantal teakbomen, inclusief het onderhoud tot en met de eindkap. De eindkap vindt plaatst 18 á 20 jaar na het jaar van aanplant. Een teakhoutbelegging van Eco Capital geeft uitzicht op een bovengemiddeld rendement, maar is net zoals alternatieve beleggingsvormen zoals aandelen en obligaties, niet zonder risico s. Aangezien de belegging zich in Costa Rica bevindt dient het landenrisico genoemd te worden. Internationaal wordt het risico om in Costa Rica te investeren als aanvaardbaar ingeschat en vrijwel alle grote wereldconcerns hebben daarom een dependance in Costa Rica (NASA, Microsoft, Intel, Heineken). De belegging betreft een product waarbij het gebruikelijk is om de verkoopprijs uit te drukken in US $. Aangezien de Nederlandse belegger de Euro hanteert, kunnen koersschommelingen tussen deze valuta (en de lokale munt) een positieve of een negatieve invloed hebben op het resultaat van uw belegging. Op de lange termijn verwachten wij echter een stabiele koersontwikkeling. Het belangrijkste risico voor een langlopende belegging is de prijs die in de toekomst voor de verkoop van teakhout behaald kan worden. Ten aanzien van bosbouw producten wordt verwacht dat de groeiende wereldbevolking tevens een groeiende vraag naar hout tot gevolg heeft. In hoeverre zich een groeiende mondiale vraag naar (teak) hout zich zal voordoen is vanzelfsprekend niet met zekerheid te voorspellen. Echter, een voortdurende prijsstijging is al vele jaren vaststelbaar. Voor het beleggen in natuurlijke producten geldt nog een risico dat in het algemeen niet van toepassing is op andere type beleggingen: alhoewel de natuur voor u dag in, dag uit werkt aan de creatie van uw teakbos, zonder de gebruikelijke risico s van stakingen e.d., is er een mogelijke keerzijde, namelijk dat een plantage soms getroffen kan worden door ziektes of andersoortige 1 juni 2006, Versie van 23

5 natuurrampen. Hoewel goed management veel kan voorkomen, is dit type risico nooit uit te sluiten. Indien u deelneemt in het teakhoutproject, dan wordt een gedetailleerde participatie overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst is overdraagbaar. Voorts wordt in deze overeenkomst tussen partijen afgesproken dat de onderhoud- en beheeractiviteiten door de dochterondernemingen (de plantages) van Eco Capital worden uitgevoerd en dat een trustorganisatie een aantal controles op de activiteiten van Eco Capital zal gaan uitvoeren. Het betreft onder andere het door een onafhankelijke deskundige laten beoordelen in hoeverre het onderhoud aan de teakbebossing goed wordt uitgevoerd, het betalen van Eco Capital voor goed uitgevoerd onderhoud, het bijhouden van een participantenregister waar onder andere uw persoons- adresgegevens en unitgegevens (met specificatie waar uw bomen exact zijn gelokaliseerd) in staan vermeld. Op basis van dit register worden ook de uitbetalingen aan de participanten verricht. Een belegging in teakhout betreft een relatief lange periode. In deze prospectus wordt als voorbeeld uitgegaan van de meest gangbare participatie, zijnde een bedrag van ,-. voor een participatie met aanplant 1995 (met een contractsduur van 18 jaar, gerekend vanaf de datum van aanplant). Gezien deze lange termijn is het gewenst dat de bestemming van de onroerende goederen waar de teakhoutprojecten op worden gerealiseerd niet wijzigt (biodiversiteit door toepassing van gevarieerde land- en bosbouw) bij overgang naar een andere eigenaar. Derhalve zijn partijen tevens overeengekomen om, ter meerdere zekerheid van de nakoming van de overeenkomst die met participanten is aangegaan, het recht van vruchtgebruik te deponeren bij bedoelde trust. Een participatie-overeenkomst komt tot stand via deskundige financiële intermediairs die dienen te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van de financiële toezichthouder in Nederland (het AFM) en die voorts een vergunning dienen te hebben. Daarnaast heeft Eco Capital een gelieerde onderneming in Nederland, genaamd Allintel Europe BV, welke deze intermediairs ter plaatse met raad en trainingen bijstaat. Deze onderneming verzorgt ook het betalingsverkeer van Nederland naar Eco Capital de Costa Rica SA en vice versa. Om het participeren te vergemakkelijken, worden naast de koopsom in principe geen andere kosten aan de participant in rekening gebracht. In de koopsom zijn alle kosten inbegrepen tot aan de eindkap. Eco Capital verwacht dat een teakparticipatie een boven gemiddeld rendement zal gaan opleveren van zo n 9,2 á 11,7% op jaarbasis (bij een prijsinflatie van 4%). Participaties zijn beschikbaar vanaf 2.725,-; de meest gangbare participatie betreft een bedrag van ,-. Eco Capital heeft een vergunning met nummer voor het aanbieden van beleggingsproducten verkregen van de Autoriteit Financiële Markten. Drs C.J.A. van den Boogaard directeur 1 juni 2006, Versie van 23

6 3. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE AANBIEDER VAN HET BELEGGINGSOBJECT Business structure Eco Capital de Costa Rica SA is een holding met gespecialiseerde werkmaatschappijen. De holding en werkmaatschappijen zijn opgericht volgens het recht van Costa Rica en zijn allen ingeschreven in het handelsregister van San José. De holding Eco Capital de Costa Rica SA is opgericht in 1996 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer Sinds 1999 is drs C.J.A. van den Boogaard zowel President als directeur. Hoewel het hoofdkantoor in de hoofdstad San Jose is gevestigd (voor contactgegevens zie Bijlage 1), zijn de werkmaatschappijen gesitueerd in Canalete de Upala, een dorp in het noorden van Costa Rica, met goede verbindingen met de havensteden aan de Pacifische en Atlantische Oceaan. Organigram Eco Capital de Costa Rica S.A. Beleidsbepaler: C.J.A. van den Boogaard Gelieerd met: 100% van de aandelen HOVEN DEL PACIFICO S.A. COSTA MADERA S.A. FORSTALES SIEMPRE VERDES S.A. ALLINTEL Europe BV. 1 juni 2006, Versie van 23

7 De onderneming houdt 100% van het aandelenkapitaal van haar werkmaatschappijen Forestales Siempre Verdes SA (opgericht in 1994), Costa Madera SA (opgericht in 1995) en Hoven del Pacifico SA, opgericht in 1996) Deze dochtermaatschappijen zijn eigenaar van onroerende goederen waarop de teakbebossingen worden geëxploiteerd (zie Bijlage 2). Allintel Europe BV is een vennootschap opgericht in 1989 volgens Nederlands Recht en de onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Drs C.J.A. van den Boogaard is sinds de oprichting van deze vennootschap directeur van de onderneming. Via bovenomschreven holdingstructuur is de beleidsbepaler instaat om de dochtermaatschappijen in Costa Rica alsmede de gelieerde vennootschap in Nederland optimaal aan te sturen, teneinde de doelstelling van de onderneming, zijnde een bovengemiddeld rendement te realiseren, ook waar te kunnen maken. 1 juni 2006, Versie van 23

8 4. GEGEVENS BETREFFENDE DE KENMERKEN VAN EEN SERIE VAN BELEGGINGSOBJECTEN De teakhoutbelegging Waarom investeren in tropisch hardhout? Omdat u en het regenwoud wederzijds profiteren van investeringen in hardhout. Dat was al zo in het verleden! Immers, de Nederlander is ooit welvarend geworden omdat circa 300 jaar geleden het mogelijk werd dat ook een gewone burger kon investeren in een professionele onderneming zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie, welke als eerste profiteerde van investeringen in teakhoutplantages (in Indonesië). Tot in de eindjaren 2000 was dit marktsegment, buiten een kleine kring van deskundige (hout) handelaren c.q. plantage-eigenaren, nauwelijks bekend bij het beleggende publiek. Veelal geschrokken door de onvoorspelbare grillen van de internationale beursen, hebben investeerders weer hun hart gegeven aan investeringen waar het rendement met name wordt gegenereerd door natuurlijke groei, zoals herbebossingsprojecten voor hardhout. Volgens recente gegevens van het officiële toezichtsorgaan op financiële markten (de AFM) hebben Nederlanders in de laatste jaren voor honderden miljoenen belegd in herbebossings projecten: een voorbeeldig initiatief dat zeker in de komende jaren voortgezet zal worden. Investeren in één van onze teakhoutprojecten betekent dat u het opbrengstrecht verkrijgt van een vast aantal teakbomen (inclusief deskundig onderhoud), gelegen op een individueel afgebakend deel van een plantage: uw unit. De groei van teak De teakboom groeit alleen in delen van de tropen met een specifieke bodemgesteldheid, zoals in Costa Rica. In Costa Rica worden al meer dan 40 jaar met succes teakplantages aangelegd en bovendien heeft er veel wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de groeimogelijkheden. Op plantages in Costa Rica groeit een teakboom de eerste 18 à 20 jaar snel tot een doorsnee van ongeveer 35 à 45 centimeter, daarna neemt de groeisnelheid af. Vanuit de optiek van een investeerder is het economisch optimale moment om te kappen en wederom te gaan aanplanten, een cyclus van circa 18 á 20 jaar. Een teakparticipatie kent derhalve een maximale looptijd van 20 jaar. Over de genoemde groeimogelijkheden is veel wetenschappelijk onderzoek verschenen; met name in de laatste 10 jaar. Zelfs behoudende wetenschappers zijn het er over eens dat goede plantages in een cyclus van 20 jaar een groei kunnen realiseren van 350 à 400 m 3 per hectare (Serie Tecnica, No 256, W.Vasquez en L. Ugalde, Rendimiento y calidad de sitio para Tectona grandis en Guanacaste, Costa Rica, Turrialba, 1995). Recenter onderzoek in Costa Rica geeft aan dat onder gunstige omstandigheden deze 400 m 3 grens overschreden kan worden (P.Th.M. Maessen, Aspecten van teakteelt in Costa Rica, Veenendaal, 2000). Eco Capital streeft er naar om in 18 à 20 jaar een volume van 350 m 3 teakhout (op stam) per hectare te kunnen realiseren, waarvan vanwege de tapse vorm van de boom uiteindelijk 151 m 3 per hectare ten behoeve van het rendement van de participant verkocht kan worden. De daadwerkelijk gerealiseerde groeicijfers voor de Eco Capital plantages worden jaarlijks via gecertificeerde verklaringen door beëdigde bosbouwers (zie bovenstaande verklaring) vastgelegd. De betreffende verklaringen over de laatste 8 jaar kunt u terugvinden op onze website. 1 juni 2006, Versie van 23

9 Uit de groeicijfers blijkt, dat de oudste voor beleggers aangelegde teakaanplant een gemiddelde groei laat zien die tot de absolute wereldtop behoort. Groeicijfers en kwaliteit bepalen voor een groot deel het uiteindelijk te behalen rendement van uw investering. Hiernaast ziet u de Keogh Curve met de gemiddelde groeicijfers van de oudste delen van onze plantage (aanplant jaar 1995 en 1996). De Keogh Curve wordt in de bosbouwwereld als onbetwiste maatstaf gezien voor de maximaal mogelijke groei van teakbomen in Latijns Amerika. U kunt zien dat onze groeicijfers zich bevinden in de hoogste Keogh Klasse (klasse I). De prijs voor teakhout Voor teakhout bestaan redelijke goede internationale noteringen voor de prijsontwikkeling. Voor lange termijn prijsontwikkelingen baseren wij ons op rapportages van ITTO, FAO en de Wereldbank. De voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) verwacht bijvoorbeeld dat de vraag naar hout tot 2010 met nog eens 50% zal stijgen. Onze reguliere informatie over de korte termijn prijswijzigingen voor teakhout aan participanten is gebaseerd op publicaties van In de publicatie Internationale log & sawnwood Prices op deze website wordt over de periode maart 2006 gesignaleerd dat de prijsverhogingen zich blijven voortzetten. Het weinige teakhout dat nog resteert in de originele groeigebieden, is afkomstig uit Mayanmar. De Myanmar prijzen voor 4 e kwaliteit steeg van tot US $ en de plantage teakprijzen FOB Guatamala (FOB betekent: het teakhout afgeleverd op een schip in een internationale haven) steeg van 230,- tot 240,- per m 3. Voor teakhout uit (FSC) gecertificeerde bossen is heden nog geen internationale prijsnotering voorhanden. Het teakhout uit de bossen van oorsprong is vrijwel weggekapt. De marktvraag zal zich steeds meer verleggen naar teakhout dat is geproduceerd op (gecertificeerde) plantages. Gezien de relatief nog jonge leeftijd van teakhoutplantages, zijn er mondiaal nog vrij weinig teakhoutplantages die hout kunnen leveren met diameters boven de 30 cm. Daar zal in de komende jaren langzamerhand verandering in komen. De prijs die voor teakhout kan worden verkregen neemt sterk toe naargelang de diameter toeneemt. Eco Capital verwacht dat de prijs van teakhout uit (gecertificeerde) plantages zich in de loop der jaren zich zal ontwikkelen tot het prijsniveau voor teakhout Birma klasse IV. In een prognose van de Wereldbank wordt voor tropisch hardhout een gemiddelde reële prijsstijging verwacht van circa 2.2%. Daar komt nog de gewone jaarlijkse prijsinflatie bij. Gezien de lange termijn voor een teakbelegging, gaat Eco Capital in de rendementsberekening uit van conservatieve inschattingen en wordt er gerekend met een prijs van 417 US $ (prijspeil 2003) voor diameters tussen de 35 en 45 cm en een (totale) prijsinflatie van 4%. U investeert in ervaring Externe omstandigheden zoals een goede bodemgesteldheid, kwalitatief hoogwaardig genetisch aanplantmateriaal, klimaat etc. is niet voldoende voor het behalen van optimale resultaten: daar is ook ervaren management voor nodig. Het management van de ECO Capital plantages heeft meer dan 16 jaar intensieve ervaring met het aanleggen en beheren van landen bosbouwprojecten in Costa Rica. Daarnaast staat de totale organisatie onder deskundig Nederlands management. 1 juni 2006, Versie van 23

10 Goede regelingen en onafhankelijke controle Zekerheden en garanties zijn niet te verstrekken, maar goede regelingen en onafhankelijke controle wel. Onze hardhoutplantages hebben al in 2000 het FSC-en EKO-certificaat verkregen. Deze certificering garandeert dat de plantage werkt volgens de criteria en principes van de Forest Stewardship Council (de FSC), een wereldwijd certificeringssysteem voor de kwaliteit van bedrijfsvoering en sociaal en ecologisch beleid. Het FSC toetst jaarlijks de activiteiten van de plantages. Hun bevindingen zijn openbaar. Voorts controleert een onafhankelijke trust een aantal specifieke activiteiten (voor een specificatie van activiteiten en personalia van de trust zie verder Onze activiteiten in paragraaf 7) en behartigt het belang van de investeerders. ECO Capital vindt het van belang dat u de zekerheid heeft dat het onderhoud aan uw unit goed zal plaatsvinden. Fundamenteel is dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en blijven voor het onderhoud en het beheer van uw investering. Daartoe worden de voor het onderhoud en beheer benodigde gelden worden in een onafhankelijke trustorganisatie. De trust heeft de verplichting om een onafhankelijk bosbouwkundige jaarlijks een rapport op te laten stellen over de status van het onderhoud op de plantage. De trust zal de plantage slechts betalen voor het verrichte onderhoud indien het rapport getuigd van goed verricht onderhoud. Daarnaast vindt ECO Capital het van belang dat u een (extra) juridische zekerheid heeft dat er gedurende de looptijd niets mis kan gaan met de bestemming van het onroerend goed (biodiversiteit door toepassing van gevarieerde land- en bosbouw) waarop uw teakbomen zijn aangeplant. Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de overeenkomst die met de participanten wordt gesloten, wordt het recht van vruchtgebruik ten name van de hieronder genoemde trust in het kadaster van Costa Rica vastgelegd. De trust gaat na of het recht van vruchtgebruik daadwerkelijk is verleend en vastgelegd blijft. De trust rapporteert over haar bevindingen jaarlijks via standaardverklaringen (zie het hiernaast staande voorbeeld). Het betreft in principe twee verklaringen: Ten eerste of het onderhoud aan de teakbomen goed is uitgevoerd en ten tweede of er nog steeds voldoende fondsen in de trust aanwezig zijn voor het geplande onderhoud tot aan het einde van de looptijd van de beleggingen van participanten. Tenslotte dient vermeld te worden dat in Nederland de Autoriteit Financiële Markten bij wet is aangesteld om toezicht te houden op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van beleggen, zoals de productaanbieder Eco Capital. Eco Capital heeft een vergunning met nummer voor het aanbieden van beleggingsproducten. 1 juni 2006, Versie van 23

11 Duurzame werkgelegenheid in Costa Rica De aanplant en onderhoud van duurzaam geproduceerd en gecertificeerd teakhout is bijzonder arbeidsintensief. Alle medewerkers op onze plantage genieten een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden, ze zijn verzekerd tegen ziektekosten en komen in aanmerking voor scholing. Eco Capital gaat hierin verder dan de wettelijke voorwaarden. De bijdrage aan het milieu De filosofie van Eco Capital is dat ecologie en economie prima samen kunnen en dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft. De hardhoutplantages die Eco Capital contracteert hebben daarom al in het jaar 2000 het internationale FSC-keurmerk en het EKO-keurmerk behaald en zijn een voorbeeld van succesvol duurzaam ondernemen. In het jaar 2005 werden de felicitaties van het FSC ontvangen dat de plantages, naast de jaarlijkse controles van het FSC, ook de extra evaluatie van het FSC over de activiteiten van de plantages over de afgelopen vijf jaar met succes heeft doorlopen. Het tropisch regenwoud heeft de laatste decennia ernstige schade geleden door ongebreidelde wildkap. De internationale pers en de milieubeweging trekken al jarenlang aan de alarmbel. De bestrijding van het broeikaseffect is gebaat bij aanplant en onderhoud van productiebossen op plaatsen waar het tropisch regenwoud eerder tegen de vlakte ging. De bosbouwtechniek is inmiddels zo vergevorderd dat zelfs tot grasland gedegenereerd bosgebied met een doordachte aanpak de het FSC certificaat (december 2005) oorspronkelijke essentiële functies weer kan overnemen. Uw investering in ons herbebossingsproject is hiervan een goed voorbeeld en u draagt daarmee tevens bij aan de bescherming van het milieu. Deelname Investeren is mogelijk vanaf U krijgt hiervoor het eigendom over teakbomen aangepland op circa m 2 uit het aanplantjaar Uiteraard is het ook mogelijk om met grotere bedragen deel te nemen en voor een ander aanplantjaar te kiezen. In Tabel 1 van paragraaf 6 vindt u een overzicht van mogelijke investeringsbedragen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Wilt u investeren? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Informatieverschaffing Op de website worden de jaarlijkse nieuwsbrief, verklaringen van de Trust, certificerende instantie enz. gepubliceerd. Daarnaast verkrijgt een participant regulier informatie over zijn / haar belegging; deze informatie wordt via de speciale klantlogin op de website aan de participant ter beschikking gesteld. Het betreft niet alleen update s ten aanzien van ontwikkelingen die mogelijk van belang kunnen zijn voor het rendement van uw participatie zoals informatie over de ontwikkelingen in de bosbouw, over Costa Rica (= landenrisico), over marktprijzen, maar ook specifieke op uw belegging (unit) toegesneden informatie, zoals de jaarlijkse groeigegevens en de geplande onderhoudsactiviteiten. Ook kan 1 juni 2006, Versie van 23

12 een participant via deze login zijn / haar naam- adres- en unitgegevens controleren. De via de login aan de participant verstrekte informatie wordt minimaal 1 jaar op de website bewaard. Financiële bijsluiter Voor bepaalde financiële producten is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Een dergelijke bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden, maar stelt u beter instaat het beleggingsproduct van Eco Capital beter te vergelijken met andere financiële producten. Voor teakhoutbeleggingen heeft Eco Capital een financiële bijsluiter opgesteld en u kunt de bijsluiter downloaden van onze website Wij raden u aan deze informatie goed tot u te nemen. Uw belegging en de inkomstenbelasting? Het vermogen dat u als Nederlands belastingplichtige particuliere belegger heeft geïnvesteerd in een teakhoutparticipatie valt onder de Vermogensrendementsheffing (Box III). Beleggers betalen per saldo maximaal 1,2% Vermogensrendementsheffing per jaar over het gemiddelde netto vermogen in Box III. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van uw teakhoutbelegging. Wij adviseren u om voor uw specifieke situatie fiscaal advies in te winnen. Wat gebeurt er bij overlijden? Als u overlijdt erven uw erfgenamen uw participatie. Er zijn geen gevolgen voor de waarde van uw investering. Bedenktijd Participant heeft naast de wettelijke termijn voor een opzegging - ook het recht om na bezichtiging van zijn belegging de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen (middels een aangetekend schrijven), zulks binnen 1 maanden na ondertekening van de participatie-overeenkomst. In dat geval verkrijgt de participant de volledige koopprijs retour. Hoe handelt u bij klachten? Heeft u een klacht dan kunt u deze klacht formeel schriftelijk aan ons voorleggen door een brief c.q. een te sturen aan Eco Capital Klachtenbehandeling teakhoutparticipaties, Postbus 5058, 1308 GB Weesp c.q. Indien een klacht niet via Eco Capital kan worden opgelost, dan kunt u de klacht over uw belegging schriftelijk voorleggen aan de company-ombudsman via 1 juni 2006, Versie van 23

13 5. GEGEVENS OVER HET RISICOPROFIEL VAN DE SERIE BELEGGINGSOBJECTEN Beleggingsopbrengsten De prijzen van hardhout zijn in de laatste 20 jaar met circa 8% per jaar gestegen. De verwachte jaarlijkse prijsstijging van teakhout is onmiskenbaar een onzekere factor. Eco Capital acht het verstandig om bij het prognosticeren van het uiteindelijke rendement uit te gaan van conservatieve inschattingen. In de rendementsberekening wordt daarom uitgegaan van een bescheiden gemiddelde prijsstijging van 4% per jaar voor gecertificeerd hardhout. Garanties zijn niet te geven, maar een prijsval voor teakhout ligt niet bepaald voor de hand, integendeel! Vanwege de toenemende welvaart van de wereldbevolking en de daaruit voortvloeiende vraag naar (gecertificeerd) hout, zal de schaarste van duurzaam geproduceerd hardhout naar alle waarschijnlijkheid zorgdragen voor een extra prijsstijging. Deskundigheid Zoals bij de meeste ondernemingen wordt de kwaliteit van een onderneming in sterke mate bepaald door de kwaliteit van het management en van het bestuur. De onderneming is dus afhankelijk van het zittende management. Hoewel de betrokken personen zich in sterke mate verbonden voelen met de onderneming, valt niet uit te sluiten dat zij na verloop van tijd de onderneming willen verlaten en derhalve niet meer gebruik gemaakt kan worden van hun expertise. Dit kan negatieve, maar ook positieve gevolgen hebben voor het ondernemingsresultaat. Natuurlijke risico's Een winstgevende agrarische productie vereist naast technische kennis en passende financiële middelen tevens bepaalde weersomstandigheden en de afwezigheid van verstorende factoren, zoals extreme weersomstandigheden, plagen en gewasziektes. Belangrijke natuurlijke risico s zoals orkanen hebben zich in de laatste decennia in de teak productiegebieden van Costa Rica niet voorgedaan. Indien door deze externe factoren oogsten verloren gaan, heeft dat vanzelfsprekend grote gevolgen voor het bedrijfsresultaat en daarmee voor het verwachte rendement. Wetgeving Dit prospectus gaat uit van de tijdens de prospectusdatum geldende wetgeving. Wijzigingen van wetgeving kunnen extra kosten met zich meebrengen, die het resultaat en het uit te keren rendement negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt evenzeer voor mogelijke toekomstige aanpassingen van de zijde van de Belastingdienst op onderdelen van de fiscale structuur, of wijzigingen als gevolg van nieuwe eisen van de toezichthouder op beleggingen (AFM). Landenrisico Iedere directe of indirecte investering in een buitenlandse onderneming draagt het risico dat de wetgeving aldaar verandert, of dat door wijzigingen in politieke en sociale stromingen de investeringsuitgangspunten niet langer onverkort gelden. Dit wordt het landenrisico genoemd. Costa Rica is een democratisch land met een stabiele middenstand, zonder noemenswaardige armoede problemen, zonder de voor de in Latijns Amerika gebruikelijke problemen met een corrupt leger (Costa Rica heeft namelijk geen leger!). Op het gebied van de bescherming van natuur en milieu geniet het land op wereld niveau een algemene erkenning. Het landenrisico inzake Costa Rica wordt door internationale organisaties als relatief laag ingeschat. 1 juni 2006, Versie van 23

14 Valuta risico Er wordt nagestreefd om zoveel mogelijk opbrengsten en kosten in Euro's te hebben, ten einde het valutarisico tot een minimum te beperken. Echter het valt niet te voorkomen dat een deel van de kosten in de locale valuta van Costa Rica zal luiden en het is tevens mogelijk dat verkopen van teakhout in US $ zal geschieden. Fluctuaties in wisselkoersen kunnen positieve, danwel negatieve gevolgen hebben op het resultaat. De onderneming verwacht echter dat er op termijn een stabiele koersverhouding tussen de munteenheden (US $ en de ) zal ontstaan Belastingen Eco Capital de Costa Rica SA en haar werkmaatschappijen zijn in Costa Rica zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De vennootschap betaalt vennootschapsbelasting over de door haar behaalde fiscale resultaten. Er bestaat geen belastingverdrag tussen Nederland en Costa Rica. Eco Capital heeft voor haar teak herbebossingsprojecten vergunning verkregen van de Costaricaanse overheid. Het eerste bosbouw project dateert van 1995 en de toenmalige bosbouwwetgeving verstrekte de plantage diverse belastingvoordelen, waaronder de vrijstelling van belasting over de inkomsten. De bosbouwwetgeving wordt echter voortdurend aangepast en belastingvoordelen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Echter, eventueel in Costa Rica betaalde belasting kan via de Nederlandse Regeling Voorkoming van dubbele belasting worden verrekend met de belasting welke de belegger in Nederland dient af te dragen. In deze prospectus wordt ervan uitgegaan dat de vennoten natuurlijke personen zijn, die in Nederland belastingplichtig zijn. Sinds 1 januari 2001 is de Wet Inkomstenbelasting 2001 in werking getreden. Deze wet verdeelt de inkomens- en vermogensbestanddelen in drie boxen. Box 1 bevat de inkomsten uit werk en woning, Box 2 inkomsten uit aanmerkelijk belang en Box 3 de inkomsten uit sparen en beleggen. De meeste participanten zullen wat hun deelname betreft belast worden in Box 3. Onder bijzondere omstandigheden is het ook mogelijk dat een participatie in Box 1 valt; doch deze situatie zal zich niet snel voordoen en daarom wordt in dit prospectus hier ook verder geen verdere aandacht aan geschonken. Indien uw participatie wordt belast in Box 3, dan heft de Fiscus geen belasting over de werkelijk door u ontvangen winsten op uw teakhoutbelegging, maar de Fiscus gaat uit van een forfaitair rendement van 4% dat tegen een tarief van 30% wordt belast, minus een belastingvrije voet. Dit bedrag kan jaarlijks door de wetgever worden geïndexeerd. Indien de participatie is gefinancierd met geleend geld, dan mag deze geldlening ook nog in mindering worden gebracht op de belastbare grondslag in Box 3, maar de betaalde rente is niet aftrekbaar. Uw fiscalist kan u informeren welke situatie voor u van toepassing is. 1 juni 2006, Versie van 23

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Amsterdamgold.com. Beleggingsobjectenprospectus

Amsterdamgold.com. Beleggingsobjectenprospectus Amsterdamgold.com Beleggingsobjectenprospectus Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens betreffende de aanbieder van beleggingsobjecten... 4 1.1 Over ons... 4 1.2 Activiteiten... 4 1.3 Vergunning... 4 1.4 Opslag...

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Koetshuys Erica Prospectus september 2012 Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren)

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie