1. Voorgaanden Belgische wet- en regelgeving Factureringsregels Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15"

Transcriptie

1 1 sur :32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T ) dd Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde - Taxatieprocedure en Verplichtingen Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T ) dd Elektronische facturering Basisvoorwaarden Aanbevelingen en voorbeelden INHOUDSTAFEL 1. Voorgaanden 1 2. Belgische wet- en regelgeving 6 3. Toepassingsgebied 3.1. Factureringsregels Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken Basisvoorwaarden 4.1. Algemeen Wijzen van elektronische facturering Twee basisvoorwaarden Aanvaarding van de elektronische facturen door de afnemer 5.1. Algemeen Vorm en inhoud van de aanvaarding Self-billing (elektronisch) door de medecontractant Waarborgen van authenticiteit van herkomst, integriteit van inhoud en leesbaarheid 6.1. Authenticiteit van herkomst De integriteit van de inhoud van de factuur Leesbaarheid van de factuur Vrije keuze van middelen om de onder 6 hiervoor bedoelde voorwaarden na te leven 7.1. Algemeen Gekwalificeerde elektronische handtekening Geavanceerde elektronische handtekening Een EDI-toepassing 38

2 2 sur : Alternatieve technologieën en toepassingen Elke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor aantoont Bedrijfscontroles die een betrouwbaar controlespoor aantonen 8.1. Keuze naargelang de context Bijkomende aandachtspunten Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden 9.1. Algemeen: zelfcontrole Algemeen: externe audit en belang Meer specifiek Geen administratieve goedkeuring Praktijkvoorbeelden Slotbepalingen Voorgaanden 1. Door de omzetting van de Richtlijn 2001/115/EG van de Raad van de E.U. van tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (de zgn. factureringsrichtlijn), werden met ingang van oa. drie onderscheiden methoden van elektronische facturering geïntroduceerd in de Belgische btw-wet-en regelgeving. 2. Artikel 53octies, 1, tweede lid, van het BTW-Wetboek (hierna afgekort tot WBTW) bepaalde derhalve dat de Koning onder de door Hem te stellen voorwaarden en modaliteiten kan toelaten dat de uitreiking van de factuur, bedoeld in artikel 53, 2, geschiedt door de overdracht van de gegevens die ze moet bevatten bij wege van een procedure waarbij telegeleidingstechnieken worden aangewend, voor zover de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud ervan worden gewaarborgd (z. art. 9, 12, van de Wet van tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BS van , kol e.v.)). Deze bepaling werd verder uitgevoerd door en in artikel 1, 2, 3 en 4 van het KB nr. 1 van met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde (z. het KB van tot wijziging van KB nr. 1 van m.b.t. de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde (BS van , kol e.v.)). 3. Krachtens artikel 1, 2, van KB nr. 1 mogen de in artikel 53, 2, WBTW bedoelde facturen of de overeenkomstig artikel 1, 1, van het KB nr. 1 uitgereikte facturen zowel op papier als, mits aanvaarding door de medecontractant, elektronisch worden verzonden. Artikel 1, 3, van het KB nr. 1 stelde dat "elektronisch verzonden facturen door de administratie worden aanvaard, op voorwaarde dat de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud ervan worden gewaarborgd door middel van: - hetzij een beveiligde (geavanceerde) elektronische handtekening die voldoet aan de volgende vereisten:

3 3 sur :32 a) zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden, b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren, c) zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden, d) zij is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord; - hetzij een elektronische uitwisseling van gegevens overeenkomstig de standaardcode EDI, wanneer het akkoord tussen de partijen betreffende deze uitwisseling voorziet in het gebruik van procedures die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de gegevens waarborgen. Bovendien mogen door of vanwege de Minister van Financiën specifieke voorwaarden worden opgelegd andere dan deze bepaald in het eerste lid wanneer de elektronische uitreiking van facturen betreffende leveringen van goederen of dienstverrichtingen die in België plaatsvinden, gebeurt vanuit een land dat geen lidstaat is van de Gemeenschap". Overeenkomstig artikel 1, 4, van het KB nr. 1 nog "mag door of vanwege de Minister van Financiën worden aanvaard dat de elektronische verzending van de facturen volgens andere middelen (methoden) gebeurt dan die welke in 3 bepaald zijn, mits de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud ervan worden gewaarborgd". Wat betreft inzonderheid de vermeldingen van de elektronische factuur, voorziet artikel 5, 3, van het KB nr. 1 dat bij een reeks facturen die langs elektronische weg naar dezelfde medecontractant worden verzonden, de voor de verschillende facturen gelijkwaardige vermeldingen slechts één keer moeten worden opgenomen, voor zover voor elke factuur alle informatie toegankelijk is. 4. Door het KB van tot wijziging van het KB nr. 1 (BS van , kol e.v.) echter werden alle bepalingen vervat in de 3 en 4 van het KB nr. 1 opgeheven en dat vanaf 1 januari Deze wijzigingen doen evenwel geen afbreuk aan de wettelijke verplichtingen om: - de aanvaarding door de afnemer van de voorgenomen elektronische facturering te bekomen (z. art. 1, 2, van het KB nr. 1), én - om de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen op afdoende wijze te waarborgen, zoals die op heden nog steeds gelden en dat inzake zowel elektronische facturering als elektronische archivering (z. de art. 53octies, 1 en 60, 3, van het Btw-Wetboek) voor alle betrokken partijen. 5. De Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van die wijzigingen aanbrengt inzake de elektronische facturering (de zgn. wijzigingsrichtlijn) bevestigt, naast de verplichte aanvaarding door de afnemer, eveneens dat de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van een factuur moeten worden gewaarborgd. Die Richtlijn laat de methode om die waarborgen te bieden wel over aan de keuze van de belastingplichtige en vermeldt met name en bij voorbeeld, behoudens de gekwalificeerde/geavanceerde elektronische handtekening en de elektronische uitwisseling van gegevens overeenkomstig de standaardcode EDI, ook de bedrijfscontroles die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een levering van goederen of een dienstprestatie aantonen. Bijgevolg zijn alle onder de nrs. 7, 8 en 9 hierna vermelde methoden, toepassingen en voorbeelden enkel te begrijpen als "aanbevelingen". Van enige verplichting, voorwaarde of exclusiviteit is dus geen sprake. De bepalingen van de Richtlijn 2010/45/EU, die moeten worden ingepast en toegepast met ingang op , werden in nationaal recht omgezet middels: - de wet van tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gepubliceerd in het BS dd , 2 de editie, p tot 87005; - KB van tot wijziging van het KB nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de

4 4 sur :32 belasting over de toegevoegde waarde, gepubliceerd in het BS dd , 1 ste editie, p tot Naar aanleiding van de voormelde wetswijziging, werd door de Administratie van Fiscale Zaken de Circulaire AFZ nr. 02/2013 van (AFZ/ ), houdende een Eerste commentaar van de Wet van tot wijziging van het BTW-Wetboek, te raadplegen via > Fiscaliteit > BTW > Administratieve richtlijnen en commentaren > Circulaires, uitgebracht. 2. Belgische wet- en regelgeving Artikel 1, 13, WBTW 6. "Voor de toepassing van dit Wetboek wordt verstaan onder: 1 "factuur": elk document of bericht op papier of in elektronisch formaat dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten; 2 "elektronische factuur": een factuur die de in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven gegevens bevat en in om het even welke elektronische vorm wordt uitgereikt en ontvangen". Artikel 53, 2, WBTW 7. "De belastingplichtige die andere leveringen van goederen of diensten verricht dan die welke krachtens artikel 44 zijn vrijgesteld en andere dan die welke bedoeld zijn in artikel 135, lid 1, punten a) tot g) van Richtlijn 2006/112/EG, dient een factuur uit te reiken aan zijn medecontractant en een kopie ervan op te stellen of ervoor te zorgen dat in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn medecontractant of een derde een factuur wordt uitgereikt en een kopie daarvan wordt opgesteld: 1 wanneer hij een levering van goederen of een dienst heeft verricht voor een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon; 2 wanneer hij een levering van goederen, zoals bedoeld in artikel 15, 1 en 2, heeft verricht voor elke niet-belastingplichtige persoon; 3 wanneer hij een levering van goederen, zoals bedoeld in artikel 39bis, eerste lid, 2, heeft verricht voor elke niet-belastingplichtige persoon; 4 wanneer de belasting opeisbaar wordt over de gehele of een deel van de prijs van de handeling, bij toepassing van de artikelen 17, 1, en 22bis, eerste lid, vooraleer een levering van een goed of een dienst bedoeld in 1 en 2, wordt verricht. De uitreiking van facturen door de medecontractant, in naam en voor rekening van de leverancier of de dienstverrichter, wordt toegestaan op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk akkoord is tussen beide partijen en dat iedere factuur het voorwerp uitmaakt van een procedure van aanvaarding door de belastingplichtige die de levering van het goed of de dienst verricht. Ieder document dat wijzigingen aanbrengt in en specifiek en ondubbelzinnig verwijst naar de oorspronkelijke factuur geldt als factuur. Het gebruik van een elektronische factuur is toegestaan mits aanvaarding door de afnemer.

5 5 sur :32 De Koning kan aan de belastingplichtigen de verplichting opleggen een factuur uit te reiken voor de leveringen van goederen of dienstverrichtingen, andere dan deze bedoeld in het eerste lid". Artikel 53decies WBTW 8. " 1. Voor de facturering gelden de regels die van toepassing zijn in de lidstaat waar de levering van het goed of de dienst geacht wordt te zijn verricht, overeenkomstig het bepaalde in titel V van Richtlijn 2006/112/EG. In afwijking van het eerste lid gelden voor de facturering de regels die van toepassing zijn in de lidstaat waar de leverancier of de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd van waaruit hij de levering van het goed of de dienst verricht, of, bij gebreke van een dergelijke zetel of vaste inrichting, de lidstaat waar de leverancier of dienstverrichter zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft, wanneer: 1 de leverancier of de dienstverrichter niet gevestigd is in de lidstaat waar de levering van het goed of de dienst overeenkomstig het bepaalde in titel V van Richtlijn 2006/112/EG geacht wordt te zijn verricht, of zijn vaste inrichting in die lidstaat niet betrokken is bij het verrichten van de levering van het goed of de dienst in de zin van artikel 192bis van deze richtlijn, en de tot voldoening van de belasting gehouden persoon degene is voor wie de levering van het goed of de dienst wordt verricht. Indien in dit geval de afnemer zelf de factuur uitreikt, is evenwel het eerste lid van toepassing; 2 de levering van het goed of de dienst niet geacht wordt in de Gemeenschap te zijn verricht. 2. De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot 53octies en 53decies, 1. Hij kan de regels in verband met de uitreiking van facturen bepalen en maatregelen nemen wat betreft de vereenvoudiging van facturen". Artikel 60, 5, WBTW 9. "De authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud, en de leesbaarheid van de factuur, op papier of in elektronisch formaat, moeten worden gewaarborgd vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaringstermijn. Onder "authenticiteit van de herkomst" wordt verstaan het waarborgen van de identiteit van de leverancier of de uitreiker van de factuur. Onder "integriteit van de inhoud" wordt verstaan het feit dat de inhoud die voorgeschreven is door de toepasselijke regels inzake de facturering geen wijzigingen heeft ondergaan. De belastingplichtige bepaalt zelf hoe de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur worden gewaarborgd. Elke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een levering van een goed of een dienst aantoont, kan worden gebruikt om deze waarborg te leveren". Artikel 60, 6, WBTW

6 isconetplus 6 sur : "Facturen moeten ofwel in een elektronisch formaat ofwel op papier worden bewaard. Onder de bewaring van een factuur in een elektronisch formaat wordt verstaan de bewaring via elektronische apparatuur voor het bewaren van gegevens met inbegrip van digitale compressie. De bewaring moet de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van deze facturen waarborgen". Artikel 5, 3, van het KB nr "Bij een reeks elektronische facturen die aan dezelfde medecontractant worden overgemaakt of ter beschikking worden gesteld, hoeven de voor de verschillende facturen gelijke vermeldingen slechts één keer te worden opgenomen, voor zover voor elke factuur alle informatie toegankelijk is". 3. Toepassingsgebied 3.1. Factureringsregels 12. Bij gebreke aan voldoende uniformiteit ter zake op communautair vlak in het verleden, werd middels artikel 1, 12) van de Richtlijn 2010/45/EU het artikel 219bis, ingevoegd in de Richtlijn 2006/112/EU, artikel dat de bevoegdheden verduidelijkt van de lidstaten voor de regels die inzake facturering van toepassing zijn, meer bepaald op het vlak van de uitreiking, de inhoud en de maatregelen inzake vereenvoudiging, maar met uitsluiting van de regels in verband met de bewaring van facturen. Deze inzake de papieren én elektronische facturering geldende regels worden omgezet via de bepalingen van artikel 53decies, WBTW (zie onder nr. 8 supra). 13. Beknopt gesteld gelden voor de facturering principieel de regels van toepassing in de lidstaat waar de levering van het goed of de dienst geacht wordt te zijn verricht, onder voorbehoud weliswaar van hetgeen volgt. Immers en in afwijking van dit principe, gelden voor de facturering de regels die van toepassing zijn in de lidstaat waar de leverancier of de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd van waaruit hij de levering van het goed of de dienst verricht, of bij gebreke aan een dergelijke zetel of inrichting, waar hij zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft, wanneer: 1 de leverancier of de dienstverrichter niet gevestigd is in de lidstaat waar de levering van het goed of de dienst geacht wordt te zijn verricht, of zijn vaste inrichting in die lidstaat niet betrokken is bij het verrichten van de levering van het goed of de dienst én de tot voldoening van de belasting gehouden persoon degene is voor wie de levering van het goed of de dienst wordt verricht. Indien in dit geval de afnemer zelf de factuur uitreikt, is evenwel de basisregel van toepassing en is de factuur onderworpen aan de regels die van toepassing zijn in de lidstaat waar de levering van de goederen of de dienstprestatie geacht wordt te zijn verricht;

7 7 sur :32 2 de levering van het goed of de dienst niet geacht wordt in de Gemeenschap te zijn verricht. 14. De facturering is dus onderworpen aan de regels die in België van toepassing zijn, indien: - deze facturering leveringen van goederen of diensten betreft die geacht worden te zijn verricht in België of die plaatsvinden buiten de Gemeenschap én de leverancier of de dienstverrichter zijn zetel van zijn economische activiteit of zijn vaste inrichting van waaruit hij de levering van het goed of de dienst verricht, in België heeft gevestigd; - deze facturering leveringen van goederen of diensten betreft die geacht worden te zijn verricht in België en de leverancier of dienstverrichter de schuldenaar van de belasting is, zelfs als hij niet in België is gevestigd; - de leverancier of de dienstverrichter gevestigd is in een andere lidstaat dan België (hij heeft noch zijn zetel van zijn economische activiteit, noch zijn vaste inrichting van waaruit hij de levering van het goed of de dienst verricht, in België gevestigd) en de afnemer is zowel schuldenaar van de belasting in België als uitreiker van de factuur (self-billing); - de leverancier of dienstverrichter gevestigd is in België en leveringen van goederen of diensten verricht die geacht worden te zijn verricht in een andere lidstaat, voor een afnemer, gevestigd in die andere lidstaat, die er schuldenaar is van de belasting en die niet zelf de factuur uitreikt; - de leverancier of de dienstverrichter gevestigd is buiten de Gemeenschap (hij heeft noch zijn zetel van zijn economische activiteit, noch zijn vaste inrichting van waaruit hij leveringen van goederen of diensten verricht, gevestigd in België of in een andere lidstaat) en leveringen van goederen of diensten verricht die geacht worden plaats te vinden in België. Voor de praktische gevolgen van de nieuwe bevoegdheidsregels inzake van facturering wordt verwezen naar de tabel die vervat gaat onder hoofdstuk II, A, van de voormelde Circulaire AFZ nr. 02/2013 van (AFZ/ ), houdende een Eerste commentaar van de Wet van tot wijziging van het BTW-Wetboek. Bovendien wordt verwezen naar de tabel in hoofdstuk IV van de circulaire AFZ nr. 53/2013 van , m.b.t. de regels van toepassing op de factuur in geval van self-billing Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15. De onder de wettelijke factureringsverplichting vallende handelingen worden, evenals de belastingplichtigen die gehouden zijn facturen uit te reiken, en de stukken die "gelden als factuur" nader omschreven in artikel 53, 2, WBTW (zie onder nr. 7 supra) en in artikel 1 van het KB nr. 1. Indien facturen worden opgemaakt en uitgereikt buiten deze context om (de zgn. "vrijwillige facturering" van handelingen met particulieren andere dan die waarvoor er wel een factureringsverplichting bestaat), dienen zij in principe eveneens alle vermeldingen bedoeld in artikel 5, 1, van het KB nr.1 te bevatten en evenzeer te voldoen aan alle voorwaarden waaraan voor de btw de papieren en elektronische facturen moeten voldoen. 4. Basisvoorwaarden 4.1. Algemeen 16. Naar luid van artikel 1, 13, WBTW, moet een elektronische factuur, net zoals een papieren factuur, alle verplicht voorgeschreven vermeldingen bevatten, worden verstrekt binnen dezelfde verplichte uitreikingstermijn, enz, en heeft de materiële vorm van de factuur, papier of elektronisch, op zich geen belang, gezien alle facturen voortaan op gelijke wijze worden behandeld en aan dezelfde regels zijn

8 8 sur :32 onderworpen. De definitie van elektronische factuur wil alleen de verplichte aanvaarding van de elektronische factuur door de afnemer, alsook de bepalingen met betrekking tot de bewaring van de elektronische facturen verduidelijken. 17. Van belang is dat een factuur slechts kan worden aangemerkt als een elektronische factuur als zij zowel verstrekt als ontvangen is in een elektronisch formaat. Dit formaat wordt vrij gekozen door de belastingplichtigen, wat maakt dat zowel gestructureerde berichten in EDIFACT, XML, als andere, vrije formaatberichten (PDF, Word, Excell, ) kunnen worden gebruikt. Het feit dat een factuur in een bepaald elektronisch formaat werd opgesteld vooraleer ze wordt uitgereikt, is op zich natuurlijk niet voldoende opdat ze als een elektronische factuur zou worden aangemerkt. Wel belangrijk is dat de factuur een elektronisch formaat heeft wanneer ze wordt uitgereikt én ontvangen. Facturen die op papier werden opgemaakt, maar die vervolgens worden gescand, omgezet in PDF of TIFF en in bijlage van een worden verzonden en ontvangen, zijn te beschouwen als elektronische facturen. Dit is eveneens het geval voor facturen die via PC en internet worden gefaxt én door de ontvanger elektronisch worden ontvangen. Wordt de fax door de medecontractant op papier ontvangen, dan is er in zijn hoofde evenwel geen sprake van een elektronische factuur. Gezien die faxapparatuur deel uitmaakt van een verouderde technologie, stelt die dualiteit geen probleem voor zover de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen door elke partij afdoende worden gewaarborgd. Van een integraal elektronische facturering is wel sprake indien de facturen die elektronisch ter beschikking worden gesteld via de website van de leverancier/dienstverrichter of van de afnemer of van een derde, of nog via een USB-sleutel, een streepjescode, een elektronische chip, edm. worden overgemaakt. Om diezelfde reden is het dan ook niet uitgesloten dat een factuur in een bepaald elektronisch formaat wordt verstuurd en in een ander elektronisch formaat wordt ontvangen. Een voorbeeld daarvan is de tussen partijen overeengekomen en door een outsourcer verzorgde conversie van de elektronische factuur in een door de ontvanger gewenst ander formaat Wijzen van elektronische facturering 18. Net als een papieren factuur, kan een elektronische factuur worden uitgereikt door de leverancier/dienstverrichter of door een derde die handelt in zijn naam en voor zijn rekening aan de afnemer, dan wel door de afnemer zelf handelend in naam en voor rekening van de leverancier/dienstverrichter of door een derde die de afnemer vertegenwoordigt. De elektronische factuur kan evenwel meer en vooral meer diverse vormen aannemen dan mogelijk is voor de papieren factuur. In de traditionele context kan de leverancier/dienstverrichter bijvoorbeeld: - de factuur elektronisch, per , als tekst of in bijlage gaand PDF-bestand, Excel- of zelfs Word-bestand, verzenden aan de afnemer. Dit bestand kan, naar keuze van partijen, al dan niet beveiligd worden dmv. een geavanceerde elektronische handtekening, een verzegelingsalgoritme of een andere technologie op berichtniveau; - zijn gestructureerde (bijv. EDI-)facturen in batch rechtstreeks en automatisch door zijn computer doen verzenden aan de computer van de afnemer(s), waarbij die computers onderling ontvangstbevestigingen uitwisselen, evenals berichten van geslaagde of mislukte verwerking; - de al dan niet automatische verzending van elektronische facturen kan bovendien verzekerd worden door bijkomende controles, zoals bijv. door de verzending van zgn. periodieke verzamelstaten of overzichten van

9 9 sur :32 alle in de voorbije periode aan die afnemer verzonden e-facturen, zodat afnemer en uitreiker alles nogmaals (manueel of automatisch) kunnen controleren. Minder traditioneel is bijv. de formule waarin de leverancier/dienstverrichter de elektronische factuur niet verzendt, maar ze elektronisch ter beschikking stelt aan de afnemer. De laatste wordt per ervan op de hoogte gebracht dat hem een elektronische factuur ter beschikking werd gesteld op de portaalsite (met hyperlink) en kan, na het inloggen, die elektronische factuur bekijken, downloaden en soms rechtstreeks inputten in zijn boekhouding en eventueel betalen. In voorkomend geval kunnen die elektronische facturen ook beveiligd worden bewaard op en via het webportaal, met mogelijkheid tot voortdurende toegang en downloading. Nog andere en volledig nieuwe vormen bijvoorbeeld zijn die waarbij hetzij de afnemer (meestal particulieren) zelf de bestelling ingeeft en na de orderbevestiging, de elektronische factuur genereert en (soms direct) betaalt in het systeem van de leverancier (webwinkels), hetzij de leverancier zelf de factuur aanmaakt in het systeem van de afnemer en meteen ook de opdracht tot betaling ingeeft (bijv. leveranciers in de distributiesector). Tot slot kunnen al deze vormen en oplossingen van verzenden of ter beschikking stellen, van ontvangen, van bewerken en verwerken en eventueel van beveiligd bewaren door elke belastingplichtige, naar keuze, worden uitbesteed aan één of meer derde-dienstverlener(s). Via die formule kan ook een kleine onderneming, tegen een relatief beperkte kostprijs, toegang krijgen tot de meer gesofisticeerde en dus duurdere toepassingen Twee basisvoorwaarden 19. Op heden moeten de facturen nog steeds voldoen aan dezelfde voorwaarden als deze die werden ingevoegd door de zgn. factureringsrichtlijn, met name: a) gezien facturen een correcte weerspiegeling moeten zijn van één of nog meer feitelijke prestatie(s), moeten de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de facturen worden gewaarborgd en dat vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot op het einde van de verplichte bewaringstermijn (z. onder nr. 9 supra); b) wat inzonderheid de elektronische facturen betreft, is het gebruik ervan enkel toegestaan mits de aanvaarding door de afnemer. 20. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan: - wordt de (papieren of elektronische) factuur die alle door artikel 5, 1, van het KB nr. 1 voorgeschreven vermeldingen bevat, aangemerkt, behoudens andere onregelmatigheden, als een regelmatige factuur voor de btw en heeft bijgevolg de leverancier of dienstverrichter voldaan aan zijn verplichting tot het opmaken en uitreiken van een geldige factuur. Dit geldt ook in geval van outsourcing en/of self-billing, gezien de factuur wordt opgemaakt en uitgereikt in naam en voor rekening van de leverancier of dienstverrichter; - is het eventueel door de afnemer uitgeoefende recht op aftrek van de voorbelasting, behoudens andere onregelmatigheden, verworven. Echter, dit recht op aftrek kan in gedrang komen mocht de aanvaarding door de afnemer van de hem verzonden elektronische factuur niet (kunnen) worden bewezen. 5. Aanvaarding van de elektronische facturen door de afnemer

10 10 sur : Algemeen 21. De voorwaarde van de voorafgaande aanvaarding door de afnemer, die oorspronkelijk werd ingeschreven in artikel 1, 2, van het KB nr. 1 van , wordt nu, bij de omzetting van artikel 232, van de btw-richtlijn en omwille van het principiële belang ervan, uit het voormelde uitvoeringsbesluit gelicht en ingeschreven in het Btw-Wetboek (z. onder nr. 7 supra). De aanvaarding door de afnemer van het principe én van de praktijk zelf van de elektronische verzending/ontvangst of terbeschikkingsstelling van de voor hem bestemde facturen is logischerwijze een basisvoorwaarde wanneer partijen onderling elektronisch willen factureren. Dit laatste kan immers pas als alle betrokkenen beschikken over de vereiste hardware, software, netwerken en netwerkconnecties om die elektronische berichtenuitwisseling mogelijk te maken en op een veilige en vlotte manier te laten verlopen en om, aansluitend, die elektronische facturen op een beveiligde manier te bewaren gedurende de wettelijk verplichte bewaringstermijn. Elektronische facturering kan m.a.w. enkel op basis van een overeenkomst terzake tussen partijen Vorm en inhoud van de aanvaarding 22. De aanvaarding van de afnemer is niet gebonden aan één of meer vormvoorwaarden of modaliteiten. Bijgevolg kan de aanvaarding uitdrukkelijk (schriftelijk vastgelegd, al dan niet met een formeel karakter) of gewoon stilzwijgend zijn (bvb. blijkend uit de betaling van de factuur zonder dat bezwaar wordt gemaakt met betrekking tot het elektronische karakter van die factuur en uit de erop aansluitende verwerking ervan in de boekhouding van de afnemer). Mogelijke voorbeelden van uitdrukkelijke aanvaarding zijn: de aanvaardingsclausule die principieel vervat zit in een EDI-interchangeagreement, het elektronisch gegeven akkoord om elektronische facturen te ontvangen via Zoomit, enz Gezien die aanvaarding ook stilzwijgend kan zijn en worden afgeleid uit bijv. de afwezigheid van de uitdrukkelijke weigering van de eerste door de afnemer ontvangen elektronische factuur en/of uit de betaling van de elektronische factuur, moet die aanvaarding niet noodzakelijk voorafgaan aan de eerste uitreiking van een elektronische factuur. Wel is het zo dat de uitreiking van een elektronische factuur aan een afnemer, zonder enig voorafgaand overleg tussen partijen, meer risico op niet-betaling van die factuur oplevert. Vandaar dat het steeds aangewezen is dat partijen voorafgaand overleg plegen over het principe, om nadien onderling de wijzen van elektronische facturering, de formaten van die elektronische facturen en de wijzen waarop de voorwaarden van authenticiteit, integriteit en leesbaarheid zullen worden gewaarborgd verder af te stemmen. Deze aanbeveling geldt zelfs al mocht de leverancier/dienstverrichter in zijn algemene voorwaarden hebben opgenomen dat de afnemer die de algemene voorwaarden aanvaardt meteen ook aanvaardt om de facturen van die leverancier/dienstverrichter voortaan elektronisch te ontvangen. Van belang is dat de afnemer een reële keuze wordt gelaten vooraleer hem de eerste elektronische factuur wordt toegezonden én dat elke belastingplichtige steeds kan aantonen dat zijn afnemer de hem toegezonden elektronische facturen (uitdrukkelijk) heeft aanvaard.

11 11 sur : Ofschoon die aanvaarding door de afnemer dus uitdrukkelijk of stilzwijgend mag zijn, wordt de belastingplichtigen aanbevolen om deze aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk vast te leggen en dit in het belang zowel van de belastingplichtigen zelf als van de Schatkist. Immers, een schriftelijke overeenkomst belet niet alleen dat de leverancier/dienstverrichter de afnemer de facto dwingt de voor hem bestemde elektronische facturen zonder meer te aanvaarden, maar laat de partijen ook toe het bestaan van de aanvaarding op een duidelijke en onbetwistbare wijze aan te tonen mocht de fiscale administratie, bevoegd voor de btw, erom vragen. Bovendien kan dit akkoord worden aangevuld met alle juridische en praktische voorwaarden en modaliteiten waaraan de elektronische berichtenuitwisseling tussen partijen in concreto moet beantwoorden (z. de zgn. "Interchange agreements" die in de regel worden afgesloten voorafgaand aan diverse vormen van uitwisseling van gestructureerde berichten (EDI, XML, )). Een stilzwijgende aanvaarding van de afnemer daarentegen kan enkel worden afgeleid uit feitelijke omstandigheden, zoals bijv. de door de afnemer met betrekking tot de door hem ontvangen elektronische facturen verstrekte, niet-automatische ontvangstmeldingen en akkoordverklaringen, de betaling van (een deel van) de factuur door de afnemer zonder dat die het elektronische karakter van de factuur betwist, enz, en valt in globo dus moeilijker te bewijzen. Met de aanvaarding door de afnemer wordt vanzelfsprekend gelijkgesteld de aanvaarding door de leverancier/dienstverrichter indien de medecontractant (afnemer) aan self-billing doet. 24. Tenzij anders overeengekomen, wordt de aanvaarding/het akkoord steeds geacht betrekking te hebben op alle handelingen verricht tussen de betrokken partijen. Indien de aanvaarding van de afnemer evenwel wordt beperkt tot welbepaalde handelingen, veronderstelt dit dat zij ofwel nader worden omschreven in de schriftelijke overeenkomst, ofwel worden bekomen na eliminatie van de in de overeenkomst opgesomde uitsluitingen. Indien de overeenkomst niet slaat op alle handelingen moet hoe dan ook op ondubbelzinnige wijze blijken voor welke handelingen elektronische facturering zal worden toegepast. Het bedongen onderscheid moet gebaseerd zijn op objectieve elementen zodanig dat de leverancier of dienstverrichter, de afnemer en, ingeval van controle, de administratie die bevoegd is voor de btw kunnen uitmaken of een bepaalde handeling al dan niet is beoogd Self-billing (elektronisch) door de medecontractant 25. Self-billing kan per definitie slechts op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk akkoord is tussen beide partijen enerzijds en dat iedere factuur het voorwerp uitmaakt van een procedure van aanvaarding door de belastingplichtige die de levering van het goed of de dienst verricht anderzijds (z. onder nr. 7, supra). Een uitdrukkelijk of schriftelijk voorafgaandelijk akkoord inzake self-billing is niet vereist. Echter, omwille van het verplichte voorafgaandelijke karakter van dit akkoord enerzijds én het feit dat het bestaan ervan steeds moet kunnen worden aangetoond ten overstaan van de administratie bevoegd voor de btw anderzijds, is het aangewezen dat partijen beschikken over een "schriftelijk" voorafgaandelijk akkoord. Dit akkoord inzake self-billing kan slaan op alle handelingen, worden beperkt tot een bepaald soort handelingen of tot specifiek de uitreiking van de verbeterende stukken door de medecontractant zelf. De procedure van de aanvaarding factuur per factuur mag eveneens uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn, naar keuze van de partijen. Die (procedure van) aanvaarding kan blijken uit het voorafgaandelijk akkoord of uit de behandeling van de factuur of uit de ontvangst van de betaling door de leverancier of de dienstverrichter.

12 12 sur :32 Niets belet dat de voorafgaande overeenkomst tussen of aanvaarding door partijen slaat zowel op (het gebruik van) de elektronische facturering als op de toepassing van elektronische self-billing door de medecontractant. Het is aangewezen dat de toepassing van elektronische self-billing tussen partijen, gezien de te verwachten moeilijkheden qua bewijslast, blijkt uit een uitdrukkelijk, schriftelijk voorafgaand akkoord. Indien partijen overeenkomen dat de medecontractant zelf en eveneens elektronisch de zgn. verbeterende stukken - die, wanneer ze specifiek en ondubbelzinnig verwijzen naar de oorspronkelijke facturen, krachtens artikel 53, 2, WBTW "gelden als facturen" - opmaakt en verzendt of ter beschikking stelt, moet ook dat worden voorzien in de bij voorkeur voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Voor meer details met betrekking tot de nieuwe regelgeving inzake van self-billing wordt verwezen naar de Circulaire AAF, nr. 53/2013 van Waarborgen van authenticiteit van herkomst, integriteit van inhoud en leesbaarheid 6.1. Authenticiteit van herkomst 26. Onder het begrip "authenticiteit van de herkomst" moet worden verstaan "het waarborgen van de identiteit van de leverancier of de uitreiker van de factuur" (z. onder nr. 9 supra). Die waarborg moet bovendien worden geleverd vanaf het tijdstip waarop een factuur wordt uitgereikt tot op het einde van de bewaringstermijn. De verplichting tot het waarborgen van de authenticiteit van herkomst van de factuur rust zowel op de leverancier/dienstverrichter als op de afnemer en kan zij hetzij in overleg, hetzij door elk van hen afzonderlijk worden ingevuld. 27. De leverancier/dienstverrichter van zijn kant moet kunnen aantonen dat de factuur door hem of in zijn naam en voor zijn rekening, door een derde of door de afnemer, werd uitgereikt aan zijn klant. Het bewijs daarvan kan worden geleverd door de boeking van die facturen in zijn boekhouding en de bewaring van de kopieën ervan en van alle andere met de handeling en de factuur gelieerde stukken gedurende de wettelijke bewaringstermijn. 28. De afnemer van zijn kant moet kunnen aantonen dat de door hem ontvangen factuur afkomstig is van de leverancier/dienstverrichter of van degene die in zijn naam en voor zijn rekening de factuur heeft uitgereikt. De afnemer zal bijgevolg moeten nagaan of de op de factuur vermelde leverancier/dienstverrichter - de overeenkomstig artikel 5, 1, 2, van het KB nr. 1 verplichte vermelding voor zowel papieren als elektronische facturen - ook daadwerkelijk de goederenlevering of de dienst heeft verricht waarnaar de factuur verwijst, en dit ongeacht wie precies de factuur heeft uitgereikt. Het spreekt voor zich dat de identiteit van de uitreiker (leverancier/dienstverrichter of van de derde die dit doet in zijn naam en voor zijn rekening) van een elektronische factuur gemakkelijk kan worden bewezen indien de ontvangen elektronische factuur ondertekend werd met diens geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening of indien die elektronische factuur kadert in een tussen de partijen overeengekomen systeem van elektronische berichtenuitwisseling van het type EDI.

13 13 sur :32 Echter, het gebruik van die bepaalde technologie ontheft de verstrekker, noch de afnemer van de handeling van de verplichting om de werkelijkheid van de handeling achter de factuur aan te tonen, bijv. door gebruik te maken van elke mogelijke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een verrichte prestatie oplevert De integriteit van de inhoud van de factuur 29. Het begrip "integriteit van de inhoud" worden begrepen als "het feit dat de inhoud die voorgeschreven is door de toepasselijke regels inzake de facturering geen wijzigingen heeft ondergaan". Ook deze waarborg moet worden geleverd vanaf het tijdstip waarop een factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaringstermijn. Naar analogie met de waarborg van de authenticiteit van herkomst, rust de verplichting tot het waarborgen van de integriteit van de inhoud van de factuur zowel op de leverancier/ dienstverrichter als op de afnemer en kan zij hetzij in overleg - bijv. dmv. EDI of een geavanceerde elektronische handtekening - hetzij door elk van hen op een onafhankelijke basis worden ingevuld. In dat verband kan gebruik worden gemaakt van elke mogelijke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen de factuur en de verrichte prestatie oplevert of van één of ander specifiek middel of technologie. 30. Wat inzonderheid de elektronische facturen betreft, belet de voorwaarde van het waarborgen van de integriteit van de inhoud van de factuur niet dat het formaat van een elektronische factuur naar believen kan worden gewijzigd. Op voorwaarde dat de door de btw-regelgeving voorgeschreven inhoud van de factuur niet wordt gewijzigd, mag het formaat waarin die inhoud vervat zit worden omgezet in een ander formaat. Zodoende kan de afnemer of een derde die in diens naam en voor diens rekening optreedt de elektronische gegevens zodanig omzetten of presenteren dat ze passen in zijn eigen IT-systeem of dat ze worden omgezet naar de nieuwste versie van dat formaat. "Formaat" verwijst in deze naar de presentatie van de elektronische factuur. Een formaatwijziging in voormelde zin kan dan ook gaan van bijvoorbeeld een wijziging van de manier waarop de datum wordt voorgesteld, bijv. dd/mm/jj wordt jjjj/mm/dd, tot een wijziging van het bestandstype zelf, bijv. van XML naar PDF of omgekeerd. 31. De belastingplichtige die ervoor gekozen heeft om de verplichting na te leven om de integriteit van de inhoud van de elektronische factuur te waarborgen met behulp van een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening moet ervoor zorgen dat, in geval van omzetting van het formaat naar een ander formaat, die wijziging van formaat en van inherente beveiliging wordt geregistreerd in een betrouwbaar controlespoor of audit-trail. Elke conversie van of wijziging aangebracht aan die bestanden doet immers de versleuteling ervan en dus ook de waarborgen van authenticiteit en integriteit teniet. Mocht die registratie als voormeld om welke reden ook blijken onmogelijk te zijn, dan is de belastingplichtige gehouden om de elektronische factuurbestanden in hun eerstgenoemde formaat, voorzien van de geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening, te bewaren. Echter, het gebruik van die bepaalde technologie ontheft de verstrekker, noch de afnemer van de handeling van de verplichting om de werkelijkheid van de handeling achter de factuur aan te tonen, bijv. door gebruik te maken van elke mogelijke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een verrichte prestatie oplevert (z. ook onder nr. 28 supra) Leesbaarheid van de factuur 32. Krachtens artikel 60, 5, 1 ste lid, WBTW, moeten de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud, en de leesbaarheid van de factuur, op papier of in elektronisch formaat, worden gewaarborgd vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaringstermijn.

14 14 sur :32 De leesbaarheid van de factuur, zowel op korte als op lange termijn, impliceert dat de factuur zo wordt getoond dat alle btw-gegevens duidelijk leesbaar zijn, op papier of op digitaal scherm, zonder dat er daarvoor veel onderzoek of interpretatie nodig is. EDI-berichten of XML-berichten zijn wel gestructureerde berichten, maar daarom nog niet onmiddellijk leesbaar (slechts na de nodige vertaling). 33. Deze voorwaarde wordt inzake elektronische facturen geacht te zijn vervuld als de elektronische factuur op verzoek, binnen een redelijke termijn in een voor mensen leesbare vorm op digitaal scherm of desnoods via afdrukken kan worden voorgelegd, zonder of na eerst een of ander omzettingsproces te hebben doorlopen. Indien, bij controle, de oorspronkelijke elektronische factuur eerst moet worden omgezet naar een leesbaar formaat, moet het mogelijk zijn om na te gaan of de gegevens van de oorspronkelijke elektronische factuur en die van het ter inzage voorgelegde factuurbestand niet van elkaar verschillen. In dergelijk geval is de belastingplichtige ertoe gehouden om gedurende de volledige bewaringstermijn een geschikte en betrouwbare viewer voor de elektronische facturen in een door de mens leesbaar formaat bij te houden. De leesbaarheid op middellange tot lange termijn van elektronische facturen kan door de belastingplichtige worden verzekerd door eender welk(e) middel of methode. Het gebruik van een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening of nog van een of andere EDI-toepassing op zich voldoet daartoe echter niet (z. onder de nrs. 28 en 31, in fine, supra). 7. Vrije keuze van middelen om de onder 6 hiervoor bedoelde voorwaarden na te leven 7.1. Algemeen 34. De belastingplichtige bepaalt zelf hoe de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur worden gewaarborgd (z. onder nr. 9 supra). Deze algehele keuzevrijheid geldt zowel in hoofde van de leverancier/dienstverrichter als in hoofde van de afnemer en mag geenszins worden beperkt of beknot door de lidstaten. Wel is elke belastingplichtige gehouden om zelf het nodige bewijs te leveren van het door hem of in zijn hoofde vervuld en gewaarborgd zijn van de voormelde voorwaarden en moet hij dat bewijs steeds en op elk verzoek kunnen voorleggen aan de bevoegde controleagenten. Opgemerkt zij wel dat, gezien bedrijven en bij uitbreiding hun bedrijfspraktijken evolueren en veranderen in de tijd (in de loop van de verplichte wettelijke bewaringstermijn van 7 jaar vanaf de datum van uitreiking van de factuur), ook de door die bedrijven aangewende technologieën en/of methoden om die voorwaarden na te leven kunnen wijzigen in de tijd. In dergelijk geval zal de betrokken belastingplichtige moeten kunnen bewijzen dat bij de verandering van methode en/of technologie niet werd geraakt aan de authenticiteit, de integriteit en leesbaarheid van de facturen en dat die voorwaarden ook onder de nieuwe methode en/of technologie op afdoende wijze worden ingevuld. 35. Artikel 233, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 (gewijzigd door de Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van ) vermeldt de methode van de bedrijfscontroles die een betrouwbaar controlespoor oplevert en de technologieën van de gekwalificeerde elektronische handtekening enerzijds en van EDI of Electronic Data Interchange en de betrokken Interchange-agreements anderzijds ten titel van

15 15 sur :32 voorbeelden van wijzen waarop de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur worden gewaarborgd. Echter, de vermelding van die "voorbeelden" sluit het gebruik van een andere methode, procedure of technologie niet uit. Die alternatieve methode of technologie moet toelaten om de onder nummer 6 hiervoor gestelde voorwaarden op afdoende wijze te waarborgen. Echter, het beroep op een zuiver technologische oplossing, zoals de geavanceerde of de gekwalificeerde elektronische handtekening, een bepaalde EDI-toepassing of een andere technologie, ontheft noch de verstrekker, noch de afnemer van de handeling van de verplichting om de werkelijkheid van de handeling achter de factuur aan te tonen, bijv. door gebruik te maken van elke mogelijke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een verrichte prestatie oplevert (z. onder nrs. 28, 31 en 33 supra). Op de voormelde technologische oplossingen of andere, gelijkwaardige technologieën zal vooral door de grote, nationale of multinationale ondernemingen een beroep worden gedaan. Alle andere ondernemingen, gaande van de beoefenaars van vrije beroepen, de zelfstandigen, de micro-ondernemingen (ondernemingen met minder dan 10 werknemers en minder dan 2 miljoen euro jaaromzet), tot en met de kleine en middelgrote ondernemingen daarentegen, hebben geheel andere noden en budgettaire mogelijkheden dan de eerste categorie van ondernemingen. Die laatste zullen zich dan ook veelal beroepen op de eigen bedrijfscontroles, waarbij de vergelijking ("matching") van de factuur met bijvoorbeeld de offerte of de bestelbon, de leveringsnota of de ontvangstbevestiging, het bankuittreksel dat de betaling vaststelt, alsook alle aanverwante communicatie tussen partijen, moeten "bewijzen" dat die factuur inderdaad afkomstig is van die bepaalde afzender en de inhoud ervan onderweg niet is veranderd. Niets belet dat evenwel een onderneming, groot, middelgroot, klein of zelfs micro-, beroep doet op een derde om via een door die laatste aangeboden toepassing of methode - inclusief de voormelde vergelijking, die wordt uitbesteed bijv. aan de boekhouder - de naleving van de onder nr. 6 hiervoor vermelde voorwaarden te verzekeren. De onderneming die wenst te starten met elektronische facturering kan voor een beknopt overzicht van alle mogelijke oplossingen en de aan elke oplossing verbonden voor- en nadelen terecht op de website Gekwalificeerde elektronische handtekening 36. Overeenkomstig artikel 233, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van (gewijzigd door de Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van ) kunnen de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van een elektronische factuur, behalve door middel van de in lid 1 van dat artikel bedoelde bedrijfscontroles, bijvoorbeeld ook met de volgende technologieën worden gewaarborgd: een gekwalificeerde elektronische handtekening of een EDI-toepassing. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 2, punt 2), van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, welke gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat en gecreëerd wordt met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is het summum van beveiliging van elektronische berichten, waar zij steunt op een digitaal certificaat van klasse 3. Een gekwalificeerd certificaat impliceert een zeer strenge voorafgaande verificatie, in persoon, van de identiteit van de aanvrager door degene die het certificaat verstrekt, de certificatiedienstverlener of "Certification Authority" (CA) en bovendien dat de houder, vóór hij zijn gekwalificeerde handtekening kan plaatsen, zichzelf persoonlijk identificeert met een beveiligde smartcard, USB-stick en een wachtwoord of code.

16 isconetplus 6 sur :32 Een concreet voorbeeld van een dergelijke gekwalificeerde elektronische handtekening en certificaat in een Belgische context vormt de veelgebruikte elektronische identiteitskaart of eid ( Deze eid bevat immers een microchip die, behalve de op de kaart vermelde zichtbare gegevens, ook het adres en digitale certificaten bevat. Gebruikt in combinatie met de persoonlijke pincode, kan men met het authentificatie-certificaat zijn/haar identiteit bevestigen wanneer men zich op een website aanmeldt, terwijl het handtekeningencertificaat ervoor zorgt dat men een (gekwalificeerde) elektronische handtekening kan plaatsen. Zo kan eenieder, burger én belastingplichtige, documenten elektronisch ondertekenen dankzij de toepassing Sign.belgium.be. Voor de meest courante bestandstypes wordt online een pdf gecreëerd, waaraan een pagina met de elektronische handtekening wordt gehecht. Is het evenwel onmogelijk om een bestand te converteren naar pdf, dan kan het bronbestand steeds worden voorzien van een XAdES-handtekening ("XML Advanced Electronic Signatures"). De voormelde eid-toepassing laat ook toe om de geldigheid te controleren van documenten die via Sign.belgium.be werden ondertekend. De eid of een gelijkaardig certificaat van klasse 3 dient trouwens eveneens te worden gebruikt voor de elektronische indiening door btw-plichtigen van hun periodieke btw-aangiften, klantenlistings, intracommunautaire opgaven edm. via INTERVAT en kan eveneens worden gebruikt voor de indiening via Tax-on-Web van de aangiften personenbelasting Geavanceerde elektronische handtekening 37. Opgemerkt wordt dat bij de omzetting van de factureringsrichtlijn in de Belgische btw-regelgeving - net als in die van de meeste andere lidstaten trouwens - de zgn. gekwalificeerde elektronische handtekening werd vervangen door de minder strenge geavanceerde elektronische handtekening. Een dergelijke handtekening steunt op een digitaal certificaat van klasse 2 en wordt verondersteld te voldoen aan de vier vereisten van het van tot in voege zijnde artikel 1, 3, eerste lid, van het KB nr. 1 van , zoals vermeld onder nr. 3 supra. Deze technologie werd in het verleden door de administratie geacht te voldoen om de integriteit van de inhoud en de authenticiteit van de herkomst van de elektronische facturen te verzekeren. Dat standpunt werd behouden omdat een dergelijk certificaat en handtekening gemakkelijk en relatief goedkoop te bekomen en te gebruiken is. Voor concrete voorbeelden van een geavanceerde elektronische handtekening kan worden verwezen naar allerhande toepassingen inzake van elektronische facturering en archivering die momenteel op de (Belgische en Europese) markt worden aangeboden en die steunen op de bewuste technologie Een EDI-toepassing 38. EDI of Electronic Data Interchange, zoals gedefinieerd in artikel 2 van bijlage 1 bij Aanbeveling 1994/820/EG van de Commissie van betreffende de juridische aspecten van de elektronische uitwisseling van gegevens, is gebaseerd op een overeenkomst om gestructureerde gegevens uit te wisselen die voorziet in het gebruik van procedures die de naleving van de onder nr. 6 hiervoor vermelde voorwaarden waarborgen. Overeenkomstig het vroegere artikel 1, 3, eerste lid, van het KB nr. 1, konden de authenticiteit van herkomst en de integriteit van inhoud van e-facturen eveneens worden gewaarborgd door middel van "een elektronische uitwisseling van gegevens overeenkomstig de standaardcode EDI, wanneer het akkoord tussen de partijen betreffende deze uitwisseling voorziet in het gebruik van procedures die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de gegevens waarborgen". EDI veronderstelt het gebruik van een standaardformaat, zoals EDIFACT, XML of nog andere, gekoppeld aan een vooraf te sluiten "interchange agreement" en het gebruik (meestal) van beveiligde verbindingen (VAN of

17 17 sur :32 VPN-netwerken, SSL-verbindingen, ) Alternatieve technologieën en toepassingen 39. In tegenstelling tot voorheen (z. artikel 2.2 van de Richtlijn 2001/115/EG van de Raad van , vanaf omgezet in artikel 1, 3, van het KB nr. 1, bepaling die met ingang op werd opgeheven bij het KB van ), kan geen van deze technologieën of systemen "verplicht" worden opgelegd. Niets belet de belastingplichtige dan ook om de naleving van de onder nr. 6 hiervoor vermelde voorwaarden inzake van elektronische facturering te waarborgen door gebruik te maken van een andere technologie en/of toepassing dan diegene opgesomd in voormeld artikel 223, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG (bijv. een geavanceerde elektronische handtekening, een verzegelingsalgoritme, een systeem gebaseerd op controletotalen, een combinatie van dergelijke systemen, edm.) of van bedrijfscontroles die een betrouwbaar controlespoor opleveren tussen de belastbare handeling enerzijds en de elektronische factuur anderzijds. Het beroep op een alternatieve, maar zuiver technologische oplossing ontheft echter noch de verstrekker, noch de afnemer van de handeling van de verplichting om de werkelijkheid van de handeling achter de factuur aan te tonen, bijv. door gebruik te maken van elke mogelijke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een verrichte prestatie oplevert (z. onder de nrs. 28, 31 en 33 en 36 supra). Bovendien kan elke belastingplichtige, zelf of in overleg met zijn medecontractant(en), beroep doen op een derde partij, die al naargelang het geval, de elektronische factuur opmaakt, verzendt of ter beschikking stelt, ontvangt en archiveert Elke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor aantoont 40. Om de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur te waarborgen, kan overeenkomstig artikel 60, 5, 4 de lid, van het Btw-Wetboek gebruik worden gemaakt van elke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een levering van een goed of een dienst aantoont. In algemene termen, wordt een "bedrijfscontrole" gedefinieerd als het proces dat wordt opgezet, uitgevoerd en bijgewerkt door diegenen die verantwoordelijk zijn (directie, personeel én eigenaars) voor de verschaffing van redelijke en voldoende waarborgen betreffende de financiële, boekhoudkundige en reglementaire verslaggeving en die er moeten voor zorgen dat de wettelijke voorschriften, inzonderheid de onder de nrs. 5 en 6 hiervoor vermelde voorwaarden, worden nageleefd (bijvoorbeeld het zgn. COSO-model, toegelicht onder nr. 46 infra). 41. Elke belastingplichtige kan in principe vrij kiezen voor een bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor oplevert. Het spreekt echter voor zich dat de bedrijfscontroles waarvoor gekozen wordt, moeten: - passen bij de omvang, de activiteit en het type van de belastingplichtige en bovendien - rekening houden met het aantal en de waarde van de transacties, - alsook met het aantal en type van leveranciers/dienstverrichters en afnemers en - desgevallend met nog andere factoren.

18 18 sur :32 Het standaardvoorbeeld van een (veelvoudige) bedrijfscontrole wordt gevormd door de systematische vergelijking ("matching") van de bewijsstukken. Zo kan bijvoorbeeld de uitgaande factuur, in hoofde van de leverancier, worden vergeleken met de ontvangen kooporder/bestelbon, de vervoersdocumenten, de voor akkoord ondertekende leveringsnota, de ontvangen betaling edm., terwijl, in hoofde van de afnemer/klant, de inkomende factuur kan worden afgestemd met de bevestigde kooporder/bestelbon, het dubbel van voor akkoord ondertekende leveringsnota, het betalings- of overschrijvingsbewijs en/of nog andere stukken. Belangrijk bij dit soort bedrijfscontrole is dat de factuur, op papier of in elektronisch formaat, wordt gecontroleerd als een document dat integraal deel uitmaakt van het ganse bedrijfs- en boekhoudingsproces en dus niet mag worden aangemerkt als een onafhankelijk, op zichzelf staand document. De factuur is m.a.w. maar één document in een ganse reeks documenten in verband met een transactie die wordt gestaafd aan de hand van al die documenten. 42. De door de belastingplichtige opgezette bedrijfscontrole moet een betrouwbaar controlespoor tussen handeling en factuur opleveren. Een "controlespoor" kan in boekhoudkundig opzicht worden omschreven als een met bewijsstukken gestaafde transactiestroom vanaf de aanvang ervan, bijv. het kooporder, tot en met de voltooiing ervan, bijv. de registratie in de jaarrekening, en omgekeerd, met koppelingen tussen de verschillende documenten opgemaakt in de loop van het transactieproces. Bestanddelen van een controlespoor zijn: brondocumenten of -bestanden, een lijst van de verwerkte transacties en een systeem van transactie-nummering dat toelaat om steeds terug te koppelen naar het brondocument of -bestand. Een controlespoor is betrouwbaar wanneer: - het verband tussen bewijsstukken en verwerkte transacties gemakkelijk te volgen is (waar men beschikt over voldoende gegevens om de documenten met elkaar in verband te brengen); - het de vermelde procedures naleeft, en - het de processen weerspiegelt die werkelijk hebben plaatsgevonden. Voor de btw is een controlespoor slechts betrouwbaar indien het geheel van deze bewijsstukken en van alle bestaande koppelingen en links tussen die documenten toelaat om hun onderling verband op afdoende wijze na te gaan, hetgeen moet waarborgen dat de uitgereikte factuur een handeling weerspiegelt die werkelijk heeft plaatsgevonden. Net zoals geldt voor bedrijfscontroles, moeten de controlesporen: - passen bij de omvang, de activiteit en het type van de belastingplichtige en bovendien - rekening houden met het aantal en de waarde van de transacties, - alsook met het aantal en type van leveranciers/dienstverrichters en afnemers en - desgevallend met nog andere factoren, bijv. voorschriften voor financiële verslaggeving. 8. Bedrijfscontroles die een betrouwbaar controlespoor aantonen 8.1. Keuze naargelang de context

19 19 sur : Geen enkele bedrijfscontrole is op zich hét sluitstuk waarmee de authenticiteit van herkomst en de integriteit van inhoud worden gewaarborgd. De in artikel 60 van het Wetboek bedoelde waarborgen van authenticiteit, integriteit en leesbaarheid kunnen in beginsel maar worden geboden met behulp van een veelheid aan gelieerde bedrijfscontroles, waarvan elk zijn specifiek belang heeft. Dit is zeker en inherent het geval voor de (veelvoudige) bedrijfscontrole, gebaseerd op de systematische vergelijking ("matching") van de bewijsstukken. Die matching kan bijvoorbeeld tweevoudig (2-way-matching) of drievoudig (3-way-matching) zijn. De "2-way-matching" verwijst naar de vergelijkende controle van bijv. aankooporder/bestelbon en aankoopfactuur of van gelijkwaardige stukken, terwijl de "3-way-matching" de vergelijkende controle betreft van bijv. aankooporder/bestelbon, ontvangen leveringsnota en aankoopfactuur of van gelijkwaardige stukken. 44. Hetgeen voorafgaat geldt ook ten aanzien van het gebruik van de zgn. betrouwbare controlesporen (audit trails) die een duidelijk verband moeten leggen tussen levering/dienst enerzijds en factuur anderzijds. Voorbeelden van dergelijke betrouwbare controlesporen in de praktijk zijn o.a.: - het controlespoor dat door een ERP-toepassing ("Enterprise Resource Planning"-application software) of een andere bedrijfstoepassing wordt gegenereerd tussen allerhande stukken - mét kruisverwijzing tussen die stukken - in de loop van het ganse, met de facturering verwante bedrijfsproces (bijv. voor een order-to-cashproces, zie infra); - de audit log van de wijzigingen die tijdens hun levenscyclus worden aangebracht aan de door de ERP-toepassing aangemaakte stukken en bestanden; - de audit log van de wijzigingen die worden aangebracht aan de masterdata zelf van de ERP-toepassing. Die controlesporen bevestigen dat elke factuur staat voor één of meer leveringen en/of diensten en maken een onafhankelijk onderzoek naar de authenticiteit en de integriteit van de factuur en haar plaats binnen het ERP-systeem mogelijk. 45. Bedrijfscontroles en/of controlesporen zijn deel van bedrijfsprocessen, wat maakt dat hun bijdragen tot de authenticiteit en integriteit van de elektronische facturering moeten worden gezien in dat perspectief. De meeste van de met de met het factureringsproces verwante bedrijfscontroles kunnen worden gegroepeerd in verschillende, representatieve types die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken vertonen vanuit het oogpunt van authenticiteit en integriteit van de elektronische facturering, types die bovendien verschillen naargelang ze betrekking hebben op aankoopprocessen of op verkoopprocessen. Qua verkoopprocessen onderkent men bijvoorbeeld volgende types: - Order-to-Cash (goederen) = het proces dat de verkoop van handelsgoederen ondersteunt en dat, specifiek, de link legt tussen verkooporder -> verzendnota -> verkoopfactuur -> ontvangst van de betaling; - Order-to-Cash (diensten) = het proces dat de aanrekening van verstrekte diensten ondersteunt en dat, specifiek, de link legt tussen dienstencontract -> vergoedingsschema -> factuur -> ontvangst van de betaling; - Invoice-to-Cash = het proces dat de aanrekening van alle andere leveringen dan de in de voorgaande voorbeelden bedoelde ondersteunt zoals, specifiek, het verzoek tot facturering -> factuur -> ontvangst van de betaling. Het betreft meestal leveringen van goederen die vallen buiten de gewone goederenstroom. Qua aankoopprocessen onderscheidt men bijvoorbeeld volgende types: - Procure-to-Pay (goederen met 3-way-matching) = het proces dat de aankoop van handelsgoederen

20 isconetplus 0 sur :32 ondersteunt en dat, specifiek, de link legt tussen bijv. aankooporder -> ontvangstbevestiging van de levering van goed(eren) -> aankoopfactuur -> betaling; - Procure-to-Pay (diensten met 3-way-matching) = het proces dat de aanschaf van diensten ondersteunt en dat, specifiek, de link legt tussen bijv. aankooporder -> ontvangstbevestiging van de dienst(en) -> aankoopfactuur -> betaling; - Procure-to-Pay (goederen met 2-way-matching) = het proces dat de aankoop van niet-handelsgoederen ondersteunt en dat, specifiek, de link legt tussen bijv. aankooporder -> aankoopfactuur -> betaling; - Procure-to-Pay (diensten met 2-way-matching) = het proces dat de aankoop van diensten ondersteunt en dat, specifiek, de link legt tussen bijv. aankooporder -> aankoopfactuur -> betaling - Invoice-to-Pay = het proces dat de aanschaf van alle andere leveringen dan de in de voorgaande voorbeelden bedoelde ondersteunt zoals, specifiek, aankoopfactuur -> betaling. In voorkomend geval kunnen binnen elk proces nog andere feitelijkheden een rol spelen in de verzekering van authenticiteit en integriteit. Elk van die feitelijkheden zal gewoonlijk leiden tot de opmaak door het ERP-systeem van een elektronisch bestand. Het zijn die bestanden, die getuigen van de opvolging van de gebeurtenissen in het proces, die een sluitend controlespoor opleveren. Echter, de goedkeurings-workflow die verbonden is aan de meeste aankoopprocessen en aan sommige verkoopprocessen beoogt enkel de controle van de validiteit van de levering en niets meer, zodat de logging ervan niet aan te merken valt als een bijkomend controlespoor. Voor een overzicht van de feitelijkheden die binnen elk van de hiervoor vermelde, verschillende types verkoopprocessen en aankoopprocessen bepalend zijn voor de waarborging van de authenticiteit en integriteit van de facturen en van hun specifieke bijdrage in dat verband, wordt verwezen naar de tabellen 1 tem. 11 die vervat gaan in het publieke document "CEN Workshop Agreement - Good Practice: e-invoicing Compliance Guidelines, ICS , ", na lijn Zoals aangehaald onder nr. 34 supra, zijn de hiervoor omschreven types van 2-way-matching en/of 3-waymatching uitermate geschikt voor de beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen die zich voor het eerst wagen aan elektronische facturering en die reeds beschikken, zelf of via een derde, over een passend en performant boekhoud- of ERP-systeem. Niets belet evenwel dat die stukken op papier worden uitgereikt, ontvangen en bewaard, mits ook dan hun authenticiteit, integriteit en leesbaarheid gewaarborgd zijn. De keuze voor een bepaald type bedrijfscontroles en betrouwbare controlesporen hangt m.a.w. nauw samen met de context. De grote, nationale en multinationale ondernemingen zullen in eerste instantie oog hebben voor de algemene IT-context en het onderscheid tussen de algemene IT-controles en de toegepaste IT-controles. De algemene IT-controles zijn essentieel voor een organisatie en vormen meestal de basis voor de toegepaste IT-controles, maar hebben geen rechtstreekse impact op elektronische facturering en de verzekering van de authenticiteit van herkomst en de integriteit van inhoud van de elektronische facturen. Qua algemene IT-controles en de koppeling van IT-doelstelling en bedrijfsdoelstellingen kan worden verwezen naar COBIT (Control Objectives for Information Related Technologies), zijnde een open en internationale industriestandaard die goede praktijken levert voor het beheer, de controle en de beveiliging van informatietechnologie, georganiseerd rond een logisch raamwerk van tal van verschillende IT-processen (z. voor meer info: In een meer algemene, bedrijfsorganisatorische context kan worden verwezen naar het door COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) al in 1992 voor het eerst gepubliceerd en in 2013 nog bijgewerkte rapport, getiteld "Internal Control - Integrated Framework", dat algemeen aanvaard wordt als zijnde het standaard referentiekader inzake interne controle. Volgens het COSO-raamwerk bestaat interne controle uit een aantal componenten - m.n. de controleomgeving, de risico-inschatting, de controlemaatregelen, de informatie en communicatie en de monitoring - die er samen moeten voor zorgen dat de organisatie op een degelijke manier door het management beheerd wordt. De invulling van dit raamwerk

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 26 28-4-2014 19:06 Home > Recente wijzigingen > Circulaire AAFisc Nr.

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS)

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) 6597/10 AMD 1 PUBLIC LIMITE FISC 15 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft : het voorzitterschap

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Toelichting Factureringsregels voor btw

Toelichting Factureringsregels voor btw Toelichting Factureringsregels voor btw (Richtlijn 2010/45/EU van de Raad) Waarom een toelichting? Een toelichting is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de wetgeving die door de EU is aangenomen.

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1 Home > FISCALITEIT > BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE > Administratieve richtlijnen en commentaren > Circulaires > Circulaire AFZ nr. 02/2013 dd. 23/01/2013 (AFZ/2011-0272) BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer; Circulaire AFZ nr. 02/2013 (AFZ/2011-0272) dd. 23.01.2013 De verplichte vermeldingen van de factuur. Samenvatting Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden Factuurdatum: de

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Elektronisch factureren en de doelstellingen van de regering Di Rupo: Stand van zaken aan het einde van de legislatuur?

Elektronisch factureren en de doelstellingen van de regering Di Rupo: Stand van zaken aan het einde van de legislatuur? Elektronisch factureren en de doelstellingen van de regering Di Rupo: Stand van zaken aan het einde van de legislatuur? Patrick Deleu Erkend Boekhouder - Fiscalist Lid van de Nationale Raad en de Stagecommissie

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) PUBLIC 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 OTA van: aan: Betreft: het aantredende Zweedse voorzitterschap

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken pagina 1 van 13 Belasting over de Toegevoegde Waarde >> Beslissingen BESLISSING ET112577 Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) PUBLIC 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken DAGBOEK VAN ONTVANGSTEN EN CENTRALISATIEBOEK GEHOUDEN

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.129.460 d.d. 01.07. Artikel 39bis van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2015

Rapport. Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2015 Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2015 Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader...

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2014 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.1.1

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN Home > Recente wijzigingen > Beslissing Btw nr. E.T.126.564/2 dd. 23.09.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 31596 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 2018 [C 2008/03283]

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX - Specifieke vragen met betrekking tot de bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie