Resultaat uit overige werkzaamheden (excl. tbs) Prof. dr. J.P. Boer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat uit overige werkzaamheden (excl. tbs) Prof. dr. J.P. Boer"

Transcriptie

1 Resultaat uit overige werkzaamheden (excl. tbs) Prof. dr. J.P. Boer 1

2 Programma Achtergrond resultaat uit overige werkzaamheden Voorwaarden toepassing ROW: rangorderegeling bronvoorwaarden Toetsing aan de bronvoorwaarden Belangrijkste jurisprudentie Actuele discussies en casusposities 2

3 Achtergrond bronnentheorie - algemeen bijzondere kenmerken van resultaat uit overige werkzaamheden rol bronnentheorie in de Wet IB 2001 inhoud van de huidige bepaling van art. omvat mede de tbs-regeling en lucratief belang)

4 Voorwaarden toepassing ROW Rangorderegeling: geen sprake van winst uit onderneming geen sprake van belastbaar loon Bronvereisten: belastingplichtige verricht arbeid in het economische verkeer waarmee voordeel wordt beoogd welk voordeel redelijkerwijs kan worden verwacht In de jurisprudentie wordt onderscheid gemaakt bij de toetsing aan de bronvoorwaarden tussen diensten en vermogenstransacties 4

5 Beperkt wettelijk kader Artikel Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren. Artikel Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid 1. Onder werkzaamheid wordt mede verstaan: ( ) c. het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals bij het uitponden van onroerende zaken, het in belangrijke mate door de belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een zaak, of het aanwenden door de belastingplichtige van voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis. 5

6 Winst uit onderneming vs resultaat uit overige werkzaamheden Bronvereisten bij winst uit onderneming zwaarder dan bij resultaat Komt (onder andere) tot uitdrukking in de omvang van: * ondernemersrisico * debiteurenrisico * aantal opdrachtgevers * aantal en omvang investeringen * bestede tijd * bekendheid naar buiten toe In HR 4 mei 2012, BNB 2012/206 wordt de meer/minderbenadering expliciet gemaakt Duurzaamheid als (theoretisch) evident verschil is in praktische zin weinig onderscheidend (vgl. HR 12 september 2008, BNB 2009/34) 6

7 Wat vindt u hiervan? Belanghebbende heeft in 2001 geïnvesteerd in een windturbine. De turbine is in 2001 geplaatst op een stuk grond dat behoort tot het privévermogen, en is in 2002 in gebruik genomen. Een stichting die ijvert voor toepassing van windenergie heeft gezorgd voor de vergunningen en het vinden van een afnemer. Met die afnemer, een energiebedrijf, heeft belanghebbende een overeenkomst voor afname van energie gesloten voor 10 jaar, met mogelijkheid van verlenging. In zijn aangifte voor het jaar 2002 heeft belanghebbende de turbine en de daarmee samenhangende schulden gerekend tot de grondslag voor zijn inkomen uit sparen en beleggen. HR 23 april 2010, nr. 08/04843, BNB 2010/244 7

8 Belastbaar loon vs resultaat uit overige werkzaamheden Ontbreken gezagsverhouding Fictieve dienstbetrekkingen (art.3 en 4 Wet LB) Opting in (art. 4, lid 1, onderdeel f, Lb) Bij twijfel kan VAR worden aangevraagd (art Wet IB 2001) 8

9 Wat vindt u hiervan? Belanghebbende is lid van de bezwaarschriftencommissie van een gemeente. Eind 2006 heeft hij alle aandelen in A BV verworven. Ter zake van de door belanghebbende verrichte werkzaamheden voor de bezwaarschriftencommissie heeft deze BV facturen uitgereikt aan de gemeente. Betaling heeft aan de BV plaatsgevonden. Belanghebbende heeft zijn commissiewerkzaamheden beoordeeld als werkzaamheden als directeur-grootaandeelhouder, verricht voor rekening en risico van de BV en heeft dienovereenkomstig voor het jaar 2007 een aanvraag ingediend voor afgifte van een verklaring arbeidsrelatie als directeurgrootaandeelhouder (VAR-DGA). De inspecteur heeft de inkomsten uit de commissiewerkzaamheden echter aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden en heeft een verklaring arbeidsrelatie voor resultaat uit overige werkzaamheden afgegeven. HR 11 januari 2013, nr. 12/01043, BNB 20163/69 9

10 Arbeid Bronvoorwaarden Deelname aan het economische verkeer Voordeel beogen/voordeel verwachten 10

11 Arbeidsvereiste Omvang arbeid hoeft niet groot te zijn; het gaat om een beoordeling van de kwantiteit en kwaliteit van de arbeid (complementair) Arbeid moet verklaring van het voordeel zijn (geen harde knip : HR 11 november 2005, BNB 2006/39) Arbeid van derden kan worden toegerekend Vormt niets doen of nalaten arbeid? Categorieën arbeid in literatuur: * werkzaamheden aan het vermogensbestanddeel * diensten * vermogenstransacties Categorieën arbeid in jurisprudentie: * diensten * vermogenstransacties 11

12 Voordeel beogen/voordeel verwachten Drie belangrijke arresten: BNB 1990/329 (Medische proefpersonenarrest) Bij een dienst in het economische verkeer verricht, is voordeel beogen/verwachten niet van belang BNB 1993/203 (Nasi/Bami-arrest) Voordeel beogen/verwachten van belang: a) bij voorzienbaar verliesgevende activiteiten; afgrenzing inkomensbesteding tegenover inkomensverwerving b) bij afbakening belaste transacties in vermogenssfeer tegenover speculatieve transacties c) alleen voor wat betreft voordeel beogen: indien weliswaar buiten de gezinssfeer is getreden, maar de voordelen niettemin buiten het inkomen dienen te blijven omdat zij in de persoonlijke sfeer liggen BNB 2002/ (Piramidespelenarresten) Onvoorzienbaar voordeel kan buiten het inkomensbegrip blijven 12

13 Toetsing aan de bronvoorwaarden 13

14 Conclusies uit de rechtspraak Diensten: beperkte toetsing Een voordeel uit een dienst wordt niet onbelast worden gelaten, indien geen voordeel werd beoogd/verwacht, tenzij het voordeel ondanks een voorzienbare verliesgevendheid is behaald Vermogenstransacties: volledige toetsing Voordeel uit een vermogenstransactie alleen belast indien het voordeel werd beoogd en verwacht 14

15 Vermogenstransacties 1. Gunstige aankoop/verkoop Oorzaken (ervaring, deskundigheid, relaties): verkoper onbekend met marktprijzen persoonlijke omstandigheden aan de kant van de verkoper (deskundigheid, ervaring en relaties) voorkennis bij koper Maar niet: eerdere rechten (opties) vriendendiensten/schenkingen bevoordeling door eigen vennootschap feiten van algemene bekendheid 15

16 Vermogenstransacties 2. Het plaatsen van een vermogensbestanddeel in een betere marktpositie Het actief bevorderen van vertrek huurders Het splitsen van onroerende zaken Het samenvoegen van objecten Bouwvergunningen en bestemmingswijzigingen Het verbouwen van onroerende zaken Bij deze categorie van beïnvloedingsfactoren dient wel sprake te zijn van meer dan normaal vermogensbeheer 16

17 Stroomschema toetsingskader Resultaat uit overige werkzaamheden diensten vermogenstransacties bij positief resultaat altijd belast, tenzij voorzienbaar verliesgevend bij negatief resultaat toetsen of voordeel werd beoogd en verwacht speculatie onbelast beïnvloedbaar - gunstige aankoop/ verkoop - betere marktpositie belast 17

18 Belangrijkste recente rechtspraak HR 9 oktober 2009, BNB 2010/117 (uitpondarrest) HR 24 december 2010, BNB 2012/21 (voorkennis bij uitponden) HR 24 februari 2012, BNB 2012/120 (projectontwikkeling) HR 16 maart 2012, BNB 2012/166 (supermarktarrest) HR 12 juli 2013, nr. 12/04039, V-N 2013/34.14 (Canadese resultaatgenieter) 18

19 HR 9 oktober 2009, BNB 2010/117 (uitpondarrest) Anders dan de inspecteur stelt is het uitponden van onroerende zaken niet altijd belast; art c Wet IB 2001 is slechts als voorbeeld bedoeld Alleen ROW, indien aard en omvang onmiskenbaar zijn gericht op het behalen van redelijkerwijs te verwachten voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan. Wetenschap dat huurders voor hogere prijs zouden willen kopen is geen voorkennis en is in prijs verdisconteerd Inschakelen notaris leidt nog niet tot toerekening arbeid 19

20 HR 24 december 2010, BNB 2012/21 (voorkennis bij uitponden) Belanghebbende heeft in maart 2002 een onroerende zaak gekocht waarin zich negen woningen bevinden. Vervolgens wordt de onroerende zaak gesplitst in appartementsrechten en verkoopt belanghebbende in 2002 drie van die rechten. De Hoge Raad herhaalt het oordeel uit BNB 2010/117 De wetenschap dat bij een deel van de huurders van een appartementencomplex de wens leeft het door hen gehuurde appartement te kopen en dat er een verschil bestaat tussen de aankoopprijs van een verhuurde onroerende zaak en de WOZ-waarde van die onroerende zaak is op zichzelf geen kennis die als bijzonder kan worden aangemerkt. Voorts sluit de motivering niet aan bij de door het Hof vastgestelde feiten, nu in de het onderhavige jaar verkochte appartementsrechten werden verkocht aan derden. 20

21 HR 24 februari 2012, BNB 2012/120 (projectontwikkeling) Inschakeling van eigen bv door dga bij ontwikkeling kantoorpanden in privé; daarna bedoeld voor de verhuur Hof oordeelt dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden voordat verhuur in box 3 plaatsvindt; daarna box 3 Hoge Raad laat het hofoordeel in stand Sfeerovergang door intentiewijziging? 21

22 HR 16 maart 2012, BNB 2012/166 (supermarktarrest) Werkzaamheid bestond uit het kopen van een winkelcentrum met de intentie dat door te verkopen nadat een lucratief huurcontract tot stand was gebracht De HR oordeelt dat de werkzaamheid voortduurt tot het moment van wederverkoop Aandeel in het winkelcentrum blijft tot dat moment tot het werkzaamheidsvermogen behoren. Sfeerovergang indien op enig moment vóór dat tijdstip niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een werkzaamheid, bijvoorbeeld omdat de bestemming van het vermogensbestanddeel is gewijzigd in duurzaam aanhouden ter belegging. Einde werkzaamheid door intentiewijziging mogelijk? 22

23 HR 12 juli 2013, nr. 12/04039, V-N 2013/34.14 Inwoner van Canada betrokken bij verkoop Nederlandse onroerende zaak Vaststaat dat sprake is van ROW Verdragstoepassing: art. 13 Buitenlandse belastingplicht voor ROW Uitleg van in Nederland 23

24 Discussie Enkele actuele thema s: Realisatie(intentie) als bronvoorwaarde? Moment van beëindiging van de werkzaamheid Aanvullende dienst creëert ert één n allesomvattende werkzaamheid Onderscheid diensten en vermogenstransacties Casusposities 24

25 Realisatie(intentie) als bronvoorwaarde? Onder de Wet IB 1964 was het oogmerk van realisatie van een voordeel uit een vermogenstransactie door verkoop een vereiste (BNB 1999/249) voor de aanwezigheid van de bron inkomsten uit andere arbeid Met andere woorden: de arbeid van de belastingplichtige moest zijn gericht op het aanbrengen van een verbetering aan een goed, of het plegen van een gunstige aankoop, gevolgd door een reeds bij aanvang beoogde vervreemding waardoor de winst aan belanghebbende toevloeide. Na invoering van de Wet IB 2001 kwamen er gedachten op dat deze eis door invoering van het winstregime voor ROW was vervallen, en dat ook zonder realisatieoogmerk al sprake was van ROW 25

26 Realisatie(intentie) als bronvoorwaarde? Casus: belegger heeft 10 verhuurde panden. Hij koop er een pand bij dat was verhuurd voor 800 per maand. Hij betaalt 12x de huursom, ofwel Direct daarna splitst hij bouwkundig de beneden- en bovenetage zodanig dat hij er twee verhuurbare eenheden van maakt. De huurstroom stijgt daardoor naar per maand. Hij blijft na de verbouwing doorverhuren, en verkoopt het pand uiteindelijk 6 jaar later voor Vraag: is er enige heffing van IB in box 1 mogelijk, en zo ja, op welk moment? 26

27 Realisatie(intentie) als bronvoorwaarde? Is er ten opzichte van de werking van de bronvereisten onder de Wet IB 1964 iets gewijzigd? Architectenarrest BNB 2012/120: belanghebbende ontwikkelde twee kantoorpanden voor de verhuur, en volgens de HR was de arbeid van een zodanige aard en omvang dat sprake was van ROW. De bouwperiode van de panden speelde zich dus af in de belaste werkzaamheidssfeer, waarna het pand tegen de WEV naar box 3 ging. Wat zegt dit arrest? - naar mijn mening zegt de HR niet uitdrukkelijk dat het realisatieoogmerk als vereiste zou zijn vervallen (dat hele punt komt in de procedure niet ter sprake) - mogelijk impliciete aanwijzing dat realisatieoogmerk vervallen zou zijn - oorzaak is dat belanghebbende en de inspecteur de rechtsstrijd vooraf (helaas) hebben ingeperkt. 27

28 Realisatie(intentie) als bronvoorwaarde? En als dan toch de realisatie-intentie intentie verloren zou gaan: - waarop is dat dan gebaseerd, want de invoering van het winstregime kan het niet zijn? - wat betekent dat dan in zijn algemeenheid voor het voordeelsoogmerk als bronvereiste in andere situaties (bijv. koop voor zelfbewoning, met gunstige doorverkoop)? - dramatische praktische gevolgen voor de aangiften IB van de klussende belegger? 28

29 Moment van beëindiging van de werkzaamheid Vraag is welk feit het moment bepaalt waarop de werkzaamheid ten einde is; - staking van de (kwalificerende) arbeid? - vervreemding van het object dat het onderwerp van de werkzaamheid vormt? - de wens/intentie van de belastingplichtige om te eindigen? - de wijziging van de bedoeling van de belastingplichtige t.a.v. het object? Discussie hierover dateert al vanaf de gedachtewisseling tussen Zwemmer en Freudenthal in NTFR van

30 Moment van beëindiging van de werkzaamheid BNB 2012/166: arrest over supermarkt (aankoop, sluiten lucratief huurcontract, te koop zetten), waarde stijgt autonoom door, en pas later wordt er verkocht (met beide winstcomponenten in de eindprijs) HR: werkzaamheid kan niet door de enkele wens van belastingplichtige eindigen, daar is meer voor nodig. Gedurende de wachttijd tot aan het moment van een gunstige verkoop, vormt het object werkzaamheidsvermogen 30

31 Moment van beëindiging van de werkzaamheid Vraag: wanneer is sprake van het verlaten van de werkzaamheidssfeer?: - belastingplichtige koopt een pand voor de doorverkoop, verbouwt het, en wacht vervolgens tien jaar met de daadwerkelijke verkoop, omdat de markt tegen zit. In de tussenliggende periode wordt er verhuurd. - belastingplichtige koopt een pand voor de doorverkoop, verbouwt het, en na vijf jaren tevergeefs geprobeerd te hebben te verkopen besluit hij over te stappen op de langdurige verhuur. Weer vijf jaar later komt toch de langverwachte koper langs, en de deal komt rond. 31

32 Aanvullende dienst creëert één allesomvattende werkzaamheid Praktijkvoorbeelden van aanvullende diensten: - het stallen van caravans met uitrij-hulp - het verzorgen van schoonmaakwerkzaamheden van verhuurd vastgoed - werkzaamheden aan prostitutiepanden Oordeel van de HR is dat (veelal) sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden, omdat de belastingplichtige meer dan normaal vermogensbeheer verricht Dat zou strikt genomen nog wel kunnen kloppen, maar - wat dan met de eis dat we het onderscheid moeten maken tussen diensten en vermogenstransacties? - bij diensten is de dienstencomponent zeer beperkt van aard en omvang - terwijl de vermogensexploitatiecomponent het grootste belang vertegenwoordigt 32

33 Aanvullende dienst creëert één allesomvattende werkzaamheid Kortom: een beperkte aanvullende dienst bij de hoofdactiviteit bestaande uit de verhuur van vastgoed, trekt potentieel het gehele object de sfeer van resultaat uit overige werkzaamheden binnen Dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn, maar een splitsing van het voordeel binnen de eenmaal geconstateerde werkzaamheid is binnen de doctrine niet mogelijk Oplossing? arbeid moet de verklarende factor zijn voor het voordeel 33

34 Onderscheid diensten en vermogenstransacties Onderscheid tussen diensten en vermogenstransacties is van belang voor de vaststelling van de toe te passen bronvereisten (voordeel beogen/voordeel verwachten) Zeer sterke invloed derhalve op de bewijspositie van belastingdienst en belastingplichtige Onderscheid is soms maar moeilijk te maken (wat is een dienst... wat is een vermogenstransactie) Zie bijv. jurisprudentie over piramidespelen, en het arrest over buitenlandse effectentransacties Hof Amsterdam 8 januari 2002, 99/3586, V-N V N 2002/ Casus: Belanghebbende commissionair in effecten ontving aanzienlijke bedragen van een in het buitenland woonachtige relatie, actief in vermogensbeheer. 34

35 Onderscheid diensten en vermogenstransacties Twee visies: - belanghebbende heeft die bedragen ontvangen als vergoeding voor adviezen over effectentransacties, welke als dienst belast waren, zonder nadere toets met betrekking tot de voorzienbaarheid van het voordeel. - belanghebbende heeft deel genomen aan effectentransacties als onderdeel van een voor eigen rekening en risico van de participanten opererend beleggingsclubje, waarbij de betalingen uit het buitenland niets anders dan zijn evenredige aandeel in de winst betroffen. Aangezien effectentransacties speculatief zijn, kon volgens belanghebbende het voordeel niet belast worden. Oordeel Hof: door belanghebbende te weerleggen vermoeden dat sprake was van een dienst. 35

36 Casusposities 36

37 Casus 1 De heer Janssen bezit een terrein in het centrum van Leeuwarden waarop oude loodsen staan, dat hij in 1999 kocht voor fl In 2003 komt zijn buurman (een vastgoedbelegger en ontwikkelaar) naar hem toe, en vraagt of hij zijn terrein mag kopen, maar Janssen sen wil dat niet In 2003 wordt Janssen vervolgens benaderd door de gemeente met de prettige mededeling dat men het bestemmingsplan voor zijn terrein wil veranderen van industrie in detailhandel, n.a.v. een mooi ontwikkelplan centrumgebied van de buurman De buurman komt nogmaals langs en zegt tegen Janssen: je moet echt op je terrein een nieuw gebouw neerzetten, want landelijke winkelketens zijn echt geïnteresseerd in huur Janssen blijft een tijd stilzitten maar voor de zomer van 2003 geeft hij op aandringen van de buurman toch opdracht aan een bouwbedrijf een winkellocatie te bouwen. De kosten zijn Niet lang daarna melden zich inderdaad enkele ketens, en hij verhuurt voor per jaar de winkels met ingang van 1 maart In 2005 bouwt Janssen nog een tweede deel aan de winkelruimte, bouwkosten , snel daarna verhuurd voor per jaar. 37

38 Casus 1 De inspecteur stelt zich naar aanleiding van een boekenonderzoek op het volgende standpunt: - er zal een navorderingsaanslag volgen over 2004 (2003 is niet meer na te vorderen) vanwege het feit dat de activiteiten van Janssen meer dan normaal vermogensbeheer vormen (ontwikkeling van vastgoed). De aanslag wordt gesteld op de taxatiewaarde van het pand ad (14 x de heer ad ) minus de verkrijgingsprijs ad fl (= ca ), geïndexeerd vanaf 2000 tegen 2,5% per jaar = ca bouwkosten = , ofwel een winst van Wat zou uw standpunt zijn? 38

39 Casus 2 Jan heeft een portefeuille van 20 woningen in eenzelfde straat in Rotterdam. Die woningen zijn 20 jaar geleden gekocht voor per stuk. Op enig moment krijgt hij de kans in diezelfde straat de resterende 10 woningen te kopen. Die woningen kosten per stuk/ Bij die woningen wordt in een pakket ook een vijftal andere woningen meeverkocht, welke tezamen 1 mio. kosten. Als gevolg van het verkrijgen van de hele straat kan Jan in één n keer dakopbouwen realiseren. Die kosten per stuk. De waarde van de woningen in die straat stijgt daardoor naar per stuk. De 5 lossen woningen worden enige tijd later verkocht voor , omdat de markt erg tegen zit. Bij de aankoop van het pakketje, is door de verkoper de banklening meeverkocht ten bedrage van 1,75 mio. Jan onderhandelt goed met de bank, en weet de lening tegen finale kwijting af te lossen voor 1,5 mio. 39

40 Casus 3 Mark is nogal handig op de beurs, en zit 3 dagen per week achter het scherm van zijn PC te handelen in aandelen op de beurs. Hij concentreert zich op de handel in kleine technologiefondsen, en koopt en verkoopt per dag wel 100 keer fondsen. De transactiegrootte varieert van $ tot $ Iedere dag sluit hij zijn positie volledig. Over 2012 heeft hij een winst behaald met deze activiteiten van , en ook 2013 loopt prima. Zijn deze winsten belast? 40

41 Casus 4 Sven koopt een appartementencomplex met 12 verhuurde wooneenheden voor De WOZ-waarde van de appartementen is per stuk. Voorafgaande aan de aankoop heeft hij overleg gevoerd met de huurders, en van de 12 bewoners hebben er 6 aangegeven interesse te hebben in koop. Na de aankoop stuurt Sven een brief naar de huurders met het aanbod de gehuurde woning te kopen voor Drie huurders reageren positief, en Sven maakt dus een winst van in Is deze winst belast? 41

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken

Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken Naam Jurgen Grein Studierichting Administratienummer Datum Examencommissie Begeleider Fiscale economie 925474 November 2012 Drs.

Nadere informatie

Let op bij Kopieren ID Kaart:

Let op bij Kopieren ID Kaart: Nieuwsbrief van d.d. 07-06-2012 Nummer: 05 2012 Let op bij Kopieren ID Kaart: Voor iedere W.N. bent u verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bewaren bij uw administratie. Gerechtshof Leeuwarden

Nadere informatie

VASTGOED: BOX 3, RESULTAAT

VASTGOED: BOX 3, RESULTAAT Weekblad fiscaal recht. 6879. 28 oktober 2010 1363 VASTGOED: BOX 3, RESULTAAT UIT OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN SFEEROVERGANG PROF. MR. DR. P.G.H. ALBERT EN PROF. DR. T.M.BERKHOUT MRE MRICS* 1 Inleiding Voor

Nadere informatie

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte Signalering Stappenplan fiscale beoordeling Werkruimte algemeen De fiscale behandeling van de in een woning is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt mede om die reden vaak als ingewikkeld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK BK 1129/04 13 januari 2006

BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK BK 1129/04 13 januari 2006 top-li BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK BK 1129/04 13 januari 2006 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige ^ 2 belastingkamer, op het beroep van ^SSSÊ^^Ê te lébbbbi

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken.

Bachelor Thesis. Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken. Bachelor Thesis Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken. Student: Marleen van Son Studierichting: Fiscale Economie ANR: 855069 Datum: november 2011 Examencommissie: prof.

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg?

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg? Zelfstandig genoeg? U ondernemer? Dat bepalen wij wel! Grenzen aan de keuze voor ondernemerschap Door: mr drs R.J.M.M. van den Hurk rjmmvandenhurk@telfort.nl Opbouw voordracht Doel: kiezen fiscaal optimaal

Nadere informatie

Onderneming en ondernemerschap

Onderneming en ondernemerschap FFEBLR0133 Syllabus HES Rotterdam School Financial Management Onderneming en ondernemerschap Bij het beoordelen van de vraag, of er sprake is van een (objectieve) onderneming kijkt de rechter o.a. naar:

Nadere informatie

Art. 22, lid 1, letter b, Wet IB Art. 3.91, lid 1, letter c, Wet IB Uitponden. Meer dan normaal actief vermogensbeheer?

Art. 22, lid 1, letter b, Wet IB Art. 3.91, lid 1, letter c, Wet IB Uitponden. Meer dan normaal actief vermogensbeheer? Parket bij de Hoge Raad, 09-10-2009, 43035 Inhoudsindicatie Art. 22, lid 1, letter b, Wet IB 1964. Art. 3.91, lid 1, letter c, Wet IB 2001. Uitponden. Meer dan normaal actief vermogensbeheer? Gegevens

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

26 maart 2014. Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs

26 maart 2014. Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Seminar Transacties tussen de DGA en zijn BV in een fiscaal perspectief 26 maart 2014 Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Jolanda van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed DE ONROERENDGOEDMARKT: AANSPORING TOT VERANDERING Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed Erasmus Universiteit Rotterdam prof. dr. R.N.G. van der Paardt 19 juni 2015 Onderwerpen Bouw en ingrijpende

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936

CxS/oiaéi cas. Den Haag, 22 OKT 2008 AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Kenmerk: DGB 2008-4936 CxS/oiaéi cas Den Haag, 22 OKT 2008 Kenmerk: DGB 2008-4936 X ^_ Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 08/03864) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 29 juli 2008, nr.

Nadere informatie

http://www.ndfr.nl/tijdschriften

http://www.ndfr.nl/tijdschriften pagina 1 van 8 Over tijdig mogen of moeten realiseren, opstekers en dooie mussen Vastgoed Fiscaal & Civiel 2013/01 Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden goed koopmansgebruik, verliesverdamping, weilandarrest

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Actualiteiten overdrachtsbelasting

Actualiteiten overdrachtsbelasting Actualiteiten overdrachtsbelasting 26 mei 2011 mr. Harry Corbeek, participant belastingadvies BDO Arnhem Programma Artikel 4 WBR Aanpassing economisch eigendom Mogelijkheden invoering Flex-BV Page 2 Artikel

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

(f&ks CQ3 Belanghebbende heeft in beroep voor het Gerechtshof te Leeuwarden de door de Inspecteur van de p Belastinadienst/fjMfflmwny^ aanslag Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen 1999 ten bedrage

Nadere informatie

Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken.

Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken. Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken. Naam Plaats Universiteit Opleiding L.X. Chen Eindhoven Universiteit van Tilburg Fiscaal Economie Studentnummer 1235812 Administratienummer

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Evaluatie Wet IB 2001. Onderwerp: Genieten. Prof.mr. G.T.K. Meussen 1

Evaluatie Wet IB 2001. Onderwerp: Genieten. Prof.mr. G.T.K. Meussen 1 Evaluatie Wet IB 2001 Onderwerp: Genieten Prof.mr. G.T.K. Meussen 1 De grootste verandering rondom het begrip genieten in de Wet IB 2001 ten opzichte van de Wet IB 1964 is uiteraard de invoering van de

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1 Workshop Casus woningen en beperking btw druk Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek pagina 1 Casus Ontwikkelende bouwer bouwt woningen en verkoopt die aan woningbelegger Grond 100 ovb 6 Bouwkosten

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Onroerende zaken; het laat u niet onberoerd!

Onroerende zaken; het laat u niet onberoerd! Bachelorscriptie 2012 Onroerende zaken; het laat u niet onberoerd! Sfeerovergang in de inkomstenbelasting bij investeren in onroerende zaken. Naam: Yvan Beckers ANR: 725114 Studierichting: Fiscale Economie

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:16718

ECLI:NL:RBDHA:2014:16718 1 van 5 12-3-2015 13:25 ECLI:NL:RBDHA:2014:16718 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 10-03-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1201 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere

Nadere informatie

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend. io~oo6zz hop uitspraak GERECHTSHOF 's-gravenhage Sector belasting Nummer BK-08/00456 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer d.d. S januari 2010 op het hoger beroep van de Inspecteur, de voorzitter

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

a. Is de levering van een bouwterrein altijd belast met BTW? d. Kan men voor woonruimte opteren voor BTW op de huur?

a. Is de levering van een bouwterrein altijd belast met BTW? d. Kan men voor woonruimte opteren voor BTW op de huur? V o o r w o o r d De kloof die soms gaapt tussen theorie en praktijk wordt het beste overbrugd met voorbeelden. Alleen zo kan de dorre letter van de theorie tot bloei komen en de lezer een min of meer

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Edelachtbaar college,

Edelachtbaar college, Edelachtbaar college, X% Namens cliënten, a «a ^ ^ ^ ^ ^ M l e n tel^^^^ tekenen wij beroep in cassatie aan tegen de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 22 september 2011 op het beroepschrift van 10

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 7 maart 2016, nr. BLKB 2016/360M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13309 17 maart 2016 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 maart 2016 nr. BLKB 2016/360M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

^ 2, 09/00344, inzake WIÊÊIÊÊÊÊÊ te mm^^iêê betreffende de aan hem opgelegde

^ 2, 09/00344, inzake WIÊÊIÊÊÊÊÊ te mm^^iêê betreffende de aan hem opgelegde DenHaag, 2 9 MRT 2011 Kenmerk: DGB 2011-1010 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 11/00701) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 30 december 2010, nr. ^ 2, 09/00344,

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BP8393

ECLI:NL:GHARN:2011:BP8393 ECLI:NL:GHARN:2011:BP8393 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 01-03-2011 Datum publicatie 21-03-2011 Zaaknummer 10/00433, 10/00439 en 10/00440 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector belastingrecht nummers 11/00311 en 11/00312 uitspraakdatum: 20 september 2011 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van X te Z (hierna:

Nadere informatie

Is het tegenwoordig nog normaal om uit te ponden?

Is het tegenwoordig nog normaal om uit te ponden? Is het tegenwoordig nog normaal om uit te ponden? R.J.M. Vinck 338269 16 juli 2009 Fiscaal Recht Faculteit Rechtswetenschappen Begeleider: M.W.C. Soltycik Voorwoord Oorspronkelijk was het plan om mijn

Nadere informatie

Aan de Hoge Raad der Nederlanden Postbus EH Den Haag. Datum Betreft: Conclusie van de Advocaat-Generaal. Edelhoogachtbaar College,

Aan de Hoge Raad der Nederlanden Postbus EH Den Haag. Datum Betreft: Conclusie van de Advocaat-Generaal. Edelhoogachtbaar College, Aan de Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303 2500 EH Den Haag Datum Betreft: Conclusie van de Advocaat-Generaal Ons kenmerk DGB 2016-568 Edelhoogachtbaar College, Uw brief (kenmerk) 14/05020 Naar aanleiding

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB)

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) Motiveer je antwoorden en vermeld de belangrijkse wetsartikelen. Tenzij anders vermeld worden de prestaties

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2015: Uitspraak. Rechtbank DEN HAAG. Team belastingrecht. zaaknummer: SGR 15/4517

Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2015: Uitspraak. Rechtbank DEN HAAG. Team belastingrecht. zaaknummer: SGR 15/4517 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2015:14738 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11-12-2015 Datum publicatie 13-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden

Nadere informatie

pagina 1 van 10 LJN: BN3467, Hoge Raad, 09/03137 Datum 24-02-2012 uitspraak: Datum 24-02-2012 publicatie: Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie:Inkomstenbelasting. Art. 3.90

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Probleemstelling 3 1.3 Plan van aanpak 4

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Probleemstelling 3 1.3 Plan van aanpak 4 Bachelor Thesis Wanneer drijft een belastingplichtige met een (omvangrijke) onroerendgoedportefeuille of een onroerend-zaak-b.v. een materiële onderneming? Naam: Tim Keulemans Anr: 402897 Studierichting:

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

aan de ondernemers een beschikking fiscale eenheid BTW afgeven. Deze beschikking op initiatief van de Belastingdienst, kan echter niet met terugwerken

aan de ondernemers een beschikking fiscale eenheid BTW afgeven. Deze beschikking op initiatief van de Belastingdienst, kan echter niet met terugwerken Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid BTW. Meld dit tijdig! Als ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn, dan is er sprake van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Nadere informatie

Het zelfstandigheidscriterium

Het zelfstandigheidscriterium Een meerderheid van de Nederlandse MKB-ers werkt (deels) vanuit thuis. Mogen de kosten die verband houden met deze werkruimte dan als kosten opgevoerd worden? De fiscale regeling voor de aftrekmogelijkheid

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I worden na onderdeel D drie

Nadere informatie

Seminar Vermogensoverheveling

Seminar Vermogensoverheveling Seminar Vermogensoverheveling 12 juni 2013 Sprekers: Jolanda van Nunen belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Kees Goeman belastingadviseur / partner bij Inventive Control

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017: Geding in cassatie. Uitspraak ECLI:NL:HR:2017:185 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-02-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/04877 Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:666. Instantie. Rechtbank Gelderland. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:RBGEL:2017:666. Instantie. Rechtbank Gelderland. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtbank Gelderland oordeelt dat aan de eisen van duurzaamheid en zelfstandigheid kan worden voldaan zonder gelijktijdig voor meerdere klanten te werken. Belanghebbende, de heer X, heeft vanaf oktober

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Groninger Fiscale Eenheid Particulieren & Belastingheffing Hoorcolleges

Groninger Fiscale Eenheid Particulieren & Belastingheffing Hoorcolleges Groninger Fiscale Eenheid Particulieren & Belastingheffing Hoorcolleges Dit product wordt aangeboden als aanvulling op de verplichte stof voor het vak. De Carrièrecommissie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord/Kantoor Groningen (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord/Kantoor Groningen (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Leeuwarden nummer: 12/00201 uitspraakdatum: 15 oktober 2013 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van de 7 mei 2004 arresten

Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van de 7 mei 2004 arresten Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van de 7 mei 2004 arresten 1 Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene.

Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene. Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene. Klager is eigenaar van een pand. Toen hij dit in 1999 van een vennootschap kocht is overeengekomen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI1981 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 08/00054

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI1981 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 08/00054 ECLI:NL:GHAMS:2009:BI1981 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-04-2009 Datum publicatie 29-04-2009 Zaaknummer 08/00054 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

DGA-update. Mr. Almer de Beer Grant Thornton

DGA-update. Mr. Almer de Beer Grant Thornton DGA-update Mr. Almer de Beer Grant Thornton TBS en gehuwden HR TBS en AGVG: toerekening bestuursbevoegde Vanaf 2011 50/50 (3.92, lid 4, IB) Doorschuifregeling overgang krachtens HVR (3.98c IB) Afrekening

Nadere informatie