NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13.

2 Inhoud Voorwoord 2 Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht Erven zonder zorgen 4 Betaal de belasting op tijd! 5 Verklaring arbeidsrelatie onder de loep Tips 7 Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Opname stamrecht. Wel of niet verstandig? Wijziging btw-regels per Innovatiebox onder de loep 11 Tips 12 INTERVIEW: René Balvers: Een man met een missie Colofon De Omnyacc nieuwsbrief is een informatieblad voor alle relaties van Omnyacc, die vier keer per jaar wordt verstuurd. Daarnaast ontvangt u ook de eindejaarstips. In deze nieuwsbrief leest u alles over de actuele financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Redactie: Omnyacc federatie, Nienke Oudkerk Ontwerp: Indrukwekkend, Heiloo Drukwerk: Indrukwekkend, Heiloo Fotografie: Eric van der Eijk Voor informatie: Website: Voorwoord Beste Relatie, In deze editie spreken wij met René Balvers van Ingenieursburo Balvers. Dit is een organisatie met een vernieuwende kijk op zaken. Ze creëren met een team van 14 medewerkers innovatieve electronische producten en software. Ze hebben nu de Wendy ontwikkeld, een slim energiebesparend systeem voor diverse huishoudelijke functionaliteiten zoals verlichting, klimaat- en energiebeheersing. De voordelen voor de eindgebruikers zijn heel duidelijk, wat hun de Smart Grid Award 2013 heeft opgeleverd. Nu zijn ze druk bezig om de markt met de Wendy te veroveren. Een mooie, maar uitdagende taak. Lees over het ontstaan van de Wendy, de handelsmissie en zijn visie op innovatie op pagina 13, 14, en 15. Verder leest u in onze nieuwsbrief over de hervormingen in de arbeidsmarkt die in aantocht zijn. Vanaf 1 juli 2014 zijn er wijzigingen op gebied van tijdelijke contracten, ketenregeling, ontslagregels en ontslagvergoeding. Daarnaast zijn de regels sinds 1 januari 2014 aangescherpt als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen. Zo is het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde belasting op aangifte nu strafbaar. Wij informeren u hier verder over op pagina 5. Ook lichten wij de gevolgen van de modernisering Ziektewet toe, informeren wij over de gewijzigde btw-regels per 2015 en nemen we de innovatiebox onder de loep. Veel leesplezier toegewenst. Omnyacc Federatie Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww. Dit zijn in een notendop de belangrijkste hervormingen voor de arbeidsmarkt, waarmee de Tweede Kamer inmiddels heeft ingestemd. De meeste maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk pas ingaan op 1 juli 2015 of later. Werkt u echter veel met tijdelijke contracten, houdt dan alvast rekening met enkele wijzigingen per 1 juli De Eerste Kamer moet dan wel de komende weken instemmen met de hervormingsplannen. Wijzigingen per 1 juli 2014 in tijdelijke contracten Vanaf 1 juli 2014 is het uit den boze om in tijdelijke contracten van zes maanden of minder een proeftijd op te nemen. Ook in een aansluitend contract mag geen proeftijd worden opgenomen. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen nog mogelijk in bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen die een dergelijk beding vereisen. Deze zwaarwichtige belangen moet u dan wel schriftelijk motiveren. Zonder deze motivatie is het concurrentiebeding namelijk niet geldig. Heeft uw werknemer een tijdelijk contract van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? U moet dan uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidscontract de werknemer schriftelijk informeren of u het contract al dan niet wenst voort te zetten. Doet u dit niet, dan is de sanctie één maandsalaris. De nieuwe regels gelden alleen voor tijdelijke arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Is er op die datum een cao van toepassing, dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden totdat deze afloopt of tot uiterlijk 1 januari De nieuwe regels voor het opnemen van een concurrentiebeding hebben wel onmiddellijke werking. Wijziging in ketenregeling Met ingang van 1 juli 2015 kunnen werknemers met tijdelijke contracten niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. Het is nog wel mogelijk om drie tijdelijke contracten aan te bieden. De periode tussen twee contracten om de keten te doorbreken, wordt echter zes maanden in plaats van drie maanden. Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 Als werkgever kunt u bij ontslag nu nog kiezen tussen twee routes: ontslag via het UWV of via de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 is er nog slechts één ontslagroute en die is afhankelijk van de reden van ontslag. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid lopen dan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract om andere redenen gaat via de kantonrechter. Het blijft mogelijk om samen met uw werknemer schriftelijk een beëindigingsovereenkomst te sluiten. De werknemer heeft daarna veertien dagen bedenktijd. U moet uw werknemer op deze bedenktijd wijzen. De ontslagroute is alleen verplicht als de werknemer niet schriftelijk instemt met zijn ontslag. Van ontslagvergoeding naar transitievergoeding De huidige ontslagvergoeding maakt per 1 juli 2015 plaats voor een transitievergoeding. De werknemer heeft recht op de vergoeding wanneer hij twee jaar of langer bij u heeft gewerkt. Hij moet de door u betaalde vergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of de overstap naar een andere baan. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en bedraagt maximaal of een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan Voor kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers komt er een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere vergoeding betalen als zij personeel om bedrijfseconomische redenen gedwongen moeten ontslaan. Aanpassing duur ww De maximale duur van de ww bij werkloosheid wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. In de cao kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken om de ww-uitkeringen na 24 maanden - tot 38 maanden - zelf te betalen. 2 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 3

3 Erven zonder zorgen Betaal de belasting op tijd! De tijd dat een erfenis automatisch een meevaller betekent, is voorbij. Steeds vaker zijn er schulden, is er nog een flinke hypotheek en blijkt het geërfde huis onverkoopbaar. De verwachte meevaller blijkt zo een fikse tegenvaller. In het ergste geval moet u de schulden van de overledene uit eigen zak betalen. Er is echter een manier om dat te voorkomen. Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw). Zo is het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar. Met deze maatregel kunt ook u, als goedwillende belastingbetaler, geconfronteerd worden. Betaal dan ook de verschuldigde belasting op tijd. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, vraag dan tijdig om betalingsuitstel of meldt betalingsonmacht zo snel mogelijk. Aanvaarden of verwerpen Wanneer iemand overlijdt, laat hij bezittingen en mogelijk ook schulden na. Ontvangt u een erfenis, dan heeft u drie mogelijkheden: U accepteert de nalatenschap. Dit heet ook wel het zuiver aanvaarden van de nalatenschap. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding ondertekenen. Maar let op! Als u zich als erfgenaam gedraagt (u neemt bijvoorbeeld spullen mee uit het huis van de overledene of u betaalt nog openstaande rekeningen), dan heeft u de nalatenschap al automatisch zuiver aanvaard! U aanvaardt de nalatenschap beneficiair. Dit heet ook wel het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. U verwerpt (weigert) de nalatenschap. U ontvangt dan niets uit de erfenis, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden. U heeft tot drie maanden na het overlijden de tijd om een keuze te maken of u de nalatenschap (beneficiair) aanvaardt of verwerpt. Wilt u deze termijn van beraad benutten, verricht dan geen handelingen van zuivere aanvaarding. Risico van zuiver aanvaarden Heeft u de nalatenschap als erfgenaam al dan niet bewust zuiver aanvaard, dan verkrijgt u samen met de eventuele andere erfgenamen alle goederen en schulden uit de erfenis. Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan moet u dus uit uw eigen vermogen de overgebleven schulden voldoen. Houdt er ook rekening mee dat de vaste lasten van het huis van de overledene moeten worden doorbetaald. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekrente, hypotheekaflossing en de rekeningen voor gas, water en licht. Er is een wetsvoorstel in de maak om erfgenamen extra te beschermen tegen onverwachte schulden uit een erfenis. Een onverwachte schuld is een schuld die u niet kende en ook niet behoorde te kennen toen u de nalatenschap zuiver aanvaardde. Een hypotheekschuld valt daar in ieder geval niet onder. Aan het zuiver aanvaarden kleven dus nogal wat risico s. Vermoedt u een negatieve nalatenschap, dan kunt u deze natuurlijk verwerpen. Als u echter verwerpt, dan kan het zijn dat uw kinderen erfgenaam worden. Uw kinderen zullen dan op hun beurt de nalatenschap ook moeten verwerpen. Beneficiair aanvaarden voorkomt problemen Er is eigenlijk maar één manier om te voorkomen dat u met uw privévermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van Bouke de Haan, Leeuwarden de overledene: het beneficiair aanvaarden van de erfenis. Bij beneficiaire aanvaarding verkrijgt u namelijk alleen de goederen (bezittingen) van de nalatenschap die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Zijn de schulden groter dan de bezittingen? Dan bent u voor het gedeelte van de schulden die groter zijn dan de bezittingen niet aansprakelijk. Aangescherpte regels Betaalt u de verschuldigde loonheffingen of btw te laat, dan riskeert u een verzuimboete. Hetzelfde is het geval als u niet of te weinig belasting betaalt. Deze verzuimboete is niet nieuw, maar is wel omhoog gegaan van 2% naar 3% van het niet-betaalde bedrag. Het minimumbedrag ( 50) en het maximumbedrag ( 4.920) van de betaalverzuimboete zijn ongewijzigd. Bij keer op keer te laat betalen kan een hogere verzuimboete worden opgelegd. Is sprake van opzet of grove schuld, dan komt de vergrijpboete in beeld. Nieuw dit jaar is dat het opzettelijk niet, te weinig of te laat betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar is. De sanctie is fors. Wie opzettelijk niet (volledig) of niet op tijd voldoet aan de betalingsverplichting riskeert een geldboete van of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste het bedrag van de te weinig betaalde belasting. In plaats van een geldboete kan ook een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd. De maatregel treft niet alleen kwaadwillende ondernemers, maar - als u niet oppast - ook u als goedwillende belastingbetaler. Van opzettelijk niet betalen is namelijk sneller sprake dan u denkt. Gevaar van nihil -aangifte Zo komt het in de praktijk weleens voor dat ondernemers voor de btw soms nihil - aangiften indienen. Wanneer nog niet alle gegevens bekend zijn of de boekhouding niet op tijd is bijgewerkt, dan is in ieder geval de deadline voor het indienen van de aangifte gehaald. Later volgt dan alsnog, na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn, een juiste en volledige aangifte. Aan deze werkwijze is een groot risico verbonden. Wie een nihil -aangifte indient, maakt hiermee een bewuste keuze en kiest er daarmee ook voor dat de verschuldigde btw niet op tijd betaald wordt. Dien geen nihil -aangifte voor de btw in. U riskeert hiermee strafbaarstelling. Jos de Lange, Zwaagdijk/Heemstede Trek aan de bel! Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent om de verschuldigde belasting op aangifte (op tijd) te betalen, trek dan zo snel mogelijk aan de bel. Van opzettelijk gedrag is dan namelijk geen sprake. Strafbaarheid is in de volgende twee gevallen in ieder geval uitgesloten: U heeft de Belastingdienst, voordat de wettelijke betalingstermijn is verstreken, verzocht om uitstel van betaling. Namens een bv is, zodra duidelijk was dat de bv niet tot betaling in staat is, betalingsonmacht onmiddellijk schriftelijk medegedeeld aan de Belastingdienst. Bij betalingsproblemen kunt u de Belastingdienst ook telefonisch om kort uitstel van betaling van belastingschulden vragen. Er gelden wel wat voorwaarden en het uitstel bedraagt maximaal vier maanden. 4 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 5

4 Carolien Oudkerk, Den Helder Vier soorten VAR Met de VAR geeft de Belastingdienst aan wat de fiscale status is van de arbeidsrelatie. Zo weet zowel de opdrachtnemer (bijvoorbeeld de freelancer) als de opdrachtgever of sprake zou kunnen zijn van een dienstbetrekking. De Belastingdienst baseert zich hierbij in eerste instantie op de feiten en omstandigheden zoals die worden aangegeven door de aanvrager van een VAR. De opdrachtnemer kan de VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is overigens niet verplicht. Schakelt u als opdrachtgever iemand in om werkzaamheden voor u te verrichten, vraag deze persoon dan om een VAR. Zo weet u waar u aan toe bent. Er zijn vier soorten VAR: VAR-loon. Deze VAR biedt geen zekerheid over de vraag of loonheffingen moeten worden ingehouden of betaald. De opdrachtgever zal moeten toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking is. De Belastingdienst zal het standpunt innemen dat loonheffingen moeten worden betaald. Verklaring arbeidsrelatie onder de loep In de media is de afgelopen tijd regelmatig het bericht verschenen dat de Belastingdienst steeds kritischer kijkt naar de afgegeven Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Niet verwonderlijk, want de verklaring maakt duidelijk of er wel of geen loonheffingen moeten worden ingehouden en betaald. In de praktijk komt het nogal eens voor dat met een verkeerde VAR wordt gewerkt en zijn de regels niet altijd voor iedereen even duidelijk. VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). Ook hier is er geen zekerheid en zal de opdrachtgever moeten toetsen of al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. VAR-wuo (winst uit onderneming). Deze VAR geeft de zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en betaald, mits voldaan wordt aan de spelregels. De Belastingdienst beschouwt de inkomsten bij deze VAR namelijk als winst uit onderneming. VAR-dga. De Belastingdienst geeft deze VAR af wanneer u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers en die werkzaamheden komen voor rekening en risico van uw bv. Een opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden. Heeft u als opdrachtnemer een VAR-aanvraag ingediend en bent u het niet eens met de door de Belastingdienst afgegeven VAR, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Wijzigen in de loop van het jaar de omstandigheden zoals u die heeft vermeld in de aanvraag, dan moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Dit doet u door een nieuwe VAR aan te vragen. Spelregels Als opdrachtgever mag u in principe uitgaan van de inhoud van de VAR. Bij een VAR-wuo of een VAR-dga hoeft u dus geen loonheffingen in te houden. Die zekerheid heeft u echter alleen als u de volgende spelregels van de VAR in acht neemt: Controleer of de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor u verricht, overeenkomen met de werkzaamheden die in de VAR staan. Controleer of de VAR nog geldig is op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Stel de identiteit van de opdrachtnemer vast en bewaar een kopie van zowel een geldig identiteitsbewijs als de VAR bij uw administratie. VAR in de toekomst De VAR heeft in zijn huidige vorm de langste tijd gehad. Waarschijnlijk wordt de verklaring in 2015 vervangen door een VARwebmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt dan. Met de VAR-webmodule wordt het mogelijk om op ieder gewenst moment de kwalificatie van de arbeidsrelatie te toetsen. 1. Belasting- en invorderingsrente fors omhoog Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting fors omhoog: van 3% naar minimaal 8%. De Belastingdienst gaat namelijk aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Deze wettelijke rente is met ingang van dit jaar zelfs 8,25%. De belastingrente voor de overige belastingen (zoals de inkomstenbelasting) en de invorderingsrente gaan omhoog van 3% naar minimaal 4%. U betaalt belastingrente als de Belastingdienst u een (voorlopige) aanslag oplegt met een te betalen bedrag. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting als de (voorlopige) aanslag wordt opgelegd later dan een halfjaar na afloop van het belastingjaar. Voorkom dat u onnodig rente moet betalen! Check of eerdere voorlopige aanslagen gebaseerd zijn op een juiste inschatting van uw inkomsten of winst. Verwacht u dat u over het jaar 2013 nog hoeft u alleen rente te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen, vraag dan op tijd een (nadere) voorlopige aanslag aan. Zo voorkomt u in ieder geval dat u achteraf nog een fors bedrag aan rente moet betalen. Neem hiervoor contact op met uw SRA-adviseur. 3. Slim investeren in energiebesparende maatregelen Sinds 21 januari 2014 kunt u als woningeigenaar met de nieuwe energiebespaarlening relatief goedkoop investeren in een energiezuiniger huis. Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd, bijvoorbeeld het isoleren van uw woning of de aanschaf van een hr-ketel. Ook zonnepanelen horen tot de mogelijkheden. Daarbij geldt wel een restrictie. U kunt maximaal 50% van de lening gebruiken voor zonnepanelen; de andere 50% van het leenbedrag moet u gebruiken voor andere energiebesparende maatregelen. Aan de energiebespaarlening zijn wel wat voorwaarden verbonden. Het gaat om een annuïtaire lening van minimaal en maximaal De energiebespaarlening is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. De looptijd van de lening is, afhankelijk van de hoogte van de lening, 7 of 10 jaar. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast. Wilt u meer weten over de energiebespaarlening, kijk dan op TIPS Annemarie Martens, Heemstede 2. Uitstel invoering depotstelsel In de nieuwsbrief maart 2014 heeft u kunnen lezen dat vanaf 1 juli 2014 het bestaande g-rekeningenstelsel gefaseerd zou worden vervangen door het depotstelsel. Vanaf 1 juli 2015 zou het g-rekeningenstelsel dan definitief vervallen. De Belastingdienst heeft echter recentelijk bekend gemaakt dat de geplande invoering van het depotstelsel niet zal worden gehaald. Aan de banken is inmiddels gevraagd om de g-rekeningen langer te ondersteunen. Of en wanneer het depotstelsel zal worden ingevoerd, is op dit moment niet te zeggen. Er komt namelijk een heroriëntatie op de toekomst van het depotstelsel. Bij deze heroriëntatie zullen zowel de belangen van de banken als die van het bedrijfsleven - die nu gebruikmaken van de g-rekening -worden meegenomen. 4. Versoepeling registratieplicht voor de actieve dga Sinds 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel voor ieder bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt, oftewel personeel uitleent tegen betaling. De registratieplicht geldt ook wanneer u als dga uzelf via de bv aan derden uitleent en werkzaamheden onder leiding en toezicht van de inlener verricht. Wanneer uw bv niet voldoet aan de registratieplicht, dan kan er een forse boete worden opgelegd. Dit boetebeleid is versoepeld. Met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2012 is nu geregeld dat een bv die niet voldoet aan deze registratieplicht en alleen haar dga als arbeidskracht ter beschikking stelt aan derden, hiervoor geen boete krijgt. Voorwaarde is wel dat u als bestuurder (tezamen met uw echtgenoot/ echtgenote) eigenaar bent van 90% of meer van de aandelen in de bv. Ook aan de inlener wordt in dat geval geen boete opgelegd. 6 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 7

5 Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht Opname stamrecht. Wel of niet verstandig? Hogere premie Door de modernisering van de Ziektewet draagt u vanaf 1 januari 2014 meer bij aan uitkeringen vanuit de Ziektewet aan flexwerkers (vangnetters). Flexwerkers zijn in dit verband werknemers die: ziek worden en een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals thuiswerkers en provisiewerkers; binnen 4 weken (28 dagen) na het einde van de dienstbetrekking ziek worden. Dit valt onder de nawerking; een (tijdelijk) dienstverband hebben en ziek uit dienst gaan. Vanaf 1 januari 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit de volgende drie onderdelen: Premiedeel WGA voor vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast); Premiedeel WGA voor flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex); Premiedeel ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW-flex). De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Vanaf 2016 zullen de WGAvast en de WGA-flex worden samengevoegd. Voor het vaststellen van de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk is het van belang of u een kleine, grote of middelgrote werkgever bent. U bent in 2014 een kleine Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf 1 januari 2014 in werking getreden. Als werkgever krijgt u te maken met hogere kosten als werknemers met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan. Omdat in de praktijk de werking van de moderne Ziektewet niet altijd even duidelijk is, hebben we de veranderingen voor u in kaart gebracht. werkgever wanneer uw premieloon in 2012 maximaal was. Van een grote werkgever is in 2014 sprake bij een premieloon in 2012 van meer dan en een middelgrote werkgever zit tussen beide in. Een kleine werkgever betaalt een sectorpremie, een middelgrote werkgever een sectorpremie en een individuele premie en een grote werkgever alleen een individuele premie. Bij middelgrote en grote werkgevers speelt voor de hoogte van de premie daarom ook het aantal (ex-)werknemers die in 2012 een ZW-uitkering of een WGAuitkering hadden, een rol. Volg uw zieke werknemers De premie kan dus deels afhankelijk zijn van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Door de modernisering van de Ziektewet is het nog belangrijker om aan schadebeheersing te doen. Zorg dat uw Ziektewet- en WIA-administratie op orde is en dat u weet welke werknemers ziek uit dienst zijn gegaan of kort daarna ziek zijn geworden. Wordt een werknemer na de dienstbetrekking bij u binnen 28 dagen ziek, dan is sprake van nawerking, waardoor u op termijn wellicht een hogere gedifferentieerde premie Whk moet betalen. Wellicht kunt u, als de dienstbetrekking eindigt, samen met uw (ex-) werknemer direct een wwuitkering aanvragen. Zo voorkomt u het risico van nawerking. De voormalig werknemer die vanuit de ww ziek wordt, valt namelijk niet onder de nawerking. Gevolgen voor de eigenrisicodrager De modernisering van de Ziektewet heeft ook gevolgen wanneer u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. U betaalt vanaf 1 januari een lagere gedifferentieerde premie Whk, omdat u het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen. U draagt wel het risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers). Door de modernisering van de Ziektewet is er een toestroom waargenomen van werkgevers die per 1 januari 2014 eigenrisicodrager zijn geworden voor de Ziektewet. Daarnaast is er ook nog een onevenwichtigheid geconstateerd. Wanneer een grote werkgever na een bepaalde periode van eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV, is deze de eerste twee jaar na terugkeer een minimumpremie verschuldigd. Dit staat volgens het kabinet niet in verhouding tot het ZW-risico. Er zijn daarom plannen om per 1 januari 2015 een terugkeerpremie te gaan invoeren die zal gelden voor alle (middel) grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet terugkeren naar het UWV. Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) in het verleden een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ondergebracht in een stamrecht bij uw bv, dan krijgt u dit jaar de mogelijkheid om met extra korting uw stamrechtaanspraak in één keer op te nemen. Of dit aantrekkelijk is, hangt van uw persoonlijke wensen af. Bovendien moet u er rekening mee houden dat het bepalen van de afkoopwaarde van een stamrecht in eigen beheer allesbehalve simpel is. Opname met korting Vanaf dit jaar mag u de stamrechtaanspraak in één keer opnemen. Doet u dat dit jaar, dan profiteert u van de 80%-regeling. Dat wil zeggen dat u slechts over 80% - in plaats van 100% - van de uitkering belasting hoeft te betalen. Bovendien bent u geen 20% revisierente verschuldigd over de waarde van het stamrecht. Ook na 2014 kunt u uw stamrechtaanspraak echter in één keer laten uitkeren. Deze wordt dan wel voor 100% belast, maar ook dan bent u géén revisierente verschuldigd. Tot slot kunt u ook besluiten om uw stamrecht gewoon volgens de oude regels te continueren. U betaalt dan belasting op het moment dat u een uitkering uit het stamrecht ontvangt. Eenmalige opname Het is niet zonder meer aantrekkelijk om het stamrecht dit jaar in één keer op te nemen. U profiteert dan wel van de 20%-korting, maar u moet nog steeds over een fors bedrag afrekenen. De uitkering kan dus zorgen voor een piek in uw inkomen. Die piek is er niet bij gespreide uitkeringen uit het stamrecht. Bij gespreide uitkeringen bent u op termijn dan ook wellicht minder belasting kwijt. De inkomenspiek bij het eenmalig uitkeren van het stamrecht kan enigszins worden verzacht wanneer u gebruik kunt maken van de middelingsregeling. Uw SRA-adviseur kan u hier meer over vertellen. Misschien heeft u al een bestemming voor het nettobedrag dat u overhoudt na eenmalige opname van de stamrechtaanspraak. Wees er in ieder geval op bedacht dat dit nettobedrag mogelijk ook nog meetelt voor de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Afkoopwaarde Opname is niet altijd mogelijk. Uw bv moet namelijk wel voldoende dekking hebben om de stamrechtaanspraak uit te keren. Daar komt nog bij dat de afkoopwaarde van de stamrechtaanspraak niet eenvoudig te bepalen is. U mag namelijk niet uitgaan van het bedrag dat als stamrechtvoorziening is opgenomen op de fiscale balans van de bv, maar het uitgangspunt is de afkoopwaarde die een bank of een onafhankelijke verzekeraar ook zou hanteren. Niet alleen een zogeheten reservewaarde telt daarom mee, maar ook diverse kosten- en winstopslagen en zelfs uw gezondheidstoestand kunnen een rol spelen. Bart Leijdekker, Hoorn De regels voor het bepalen van de afkoopwaarde van uw stamrecht zijn bijzonder ingewikkeld. Laat u daarom deskundig bijstaan door uw SRA-adviseur. Het is in ieder geval verstandig om een afkoop van het stamrecht van tevoren voor te leggen aan de Belastinginspecteur. 8 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 9

6 Wijziging btw-regels per 2015 Op 1 januari 2015 veranderen de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten verricht aan niet-belastingplichtige afnemers. Verricht u als zakelijk dienstverlener dergelijke diensten aan niet-belastingplichtige afnemers (zoals particulieren) binnen de EU, houd dan op tijd rekening met de gewijzigde regels. Nu zijn dergelijke diensten nog in Nederland belast met 21% btw. Vanaf 1 januari 2015 zijn deze diensten belast in het land waar de niet-belastingplichtige afnemer woont. Innovatiebox onder de loep Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten De gewijzigde regels zijn alleen op u van toepassing wanneer u een aanbieder bent van: telecommunicatiediensten, zoals telefoon en sms; elektronische diensten, zoals het bouwen en onderhouden van websites en software, het toegang geven tot databanken of het downloaden van muziek, films of spellen. Ook e-learning kan hieronder vallen; omroepdiensten, zoals radio en televisie. Wanneer u dergelijke diensten levert aan niet-belastingplichtige afnemers (consumenten/particulieren) binnen de EU, dan krijgt u te maken met de nieuwe plaats-van-dienstregels in de btw. Nieuwe btw-regels Nu moet u over dergelijke diensten nog 21% Nederlandse btw in rekening brengen. Door de nieuwe btw-regels zijn deze diensten vanaf 1 januari 2015 belast in het EU-land waar uw afnemer (consument) woont. Dat betekent dat u binnen de EU te maken kunt krijgen met 28 verschillende btw-tarieven en 28 btw-registraties. Om het u makkelijker te maken, is er straks de mini one-stop-shop-regeling (one-stop-registratie). Hierdoor mag u, onder voorwaarden, gewoon in Nederland aangifte doen voor de belasting die u in andere EU-lidstaten verschuldigd bent. De Belastingdienst zorgt ervoor dat de verschuldigde btw dan bij de juiste buitenlandse Belastingdiensten terechtkomt. U bent niet verplicht om gebruik te maken van de one-stop-registratie. Kiest u hier niet voor, dan moet u in elke lidstaat van verbruik afzonderlijk btw-aangifte doen. De one-stop-registratie is een administratieve lastenverlichting. U mag de btw dan wel in Nederland aangeven, maar u moet desondanks wel het btw-tarief berekenen dat geldt in het land waar de consument woont. Naast uw gebruikelijke btw-aangiften moet u ook nog aparte btwmeldingen doen. De wijziging kan betekenen dat u in 2015 soms meer en soms minder btw verschuldigd bent over uw diensten. Is het btw-tarief in het land van de consument lager dan 21%, dan bent u dus minder verschuldigd. Andersom kan natuurlijk ook. Inspelen op veranderingen U zult nu al rekening moeten houden met de wijzigingen. Zo zullen uw ITsystemen moeten worden aangepast om ervoor te zorgen dat u straks de juiste btw-tarieven van de landen waar de consumenten wonen, berekent. Deze btw-tarieven kunnen ook weer wijzigen. U zult dus moeten blijven monitoren per land of er een tariefwijziging in de btw heeft plaatsgevonden. Tot slot moet u ook nadenken of u een btw-verhoging wel wilt doorberekenen aan uw klanten binnen de EU. Een prijsstijging maakt u wellicht minder aantrekkelijk voor deze klanten. Innovatiebox in vogelvlucht Behaalt u winst met innovatieve activiteiten, dan kunt u wellicht gebruikmaken van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Op verzoek geldt dan een effectieve heffing van 5%. Om de innovatiebox toe te kunnen passen, moet u winst behalen met een door u zelf ontwikkeld immaterieel activum waarvoor u een octrooi (of kwekersrecht) of een S&O-verklaring heeft gekregen. Bij immateriële activa kunt u denken aan nieuwe productontwikkelingen, verbeterde productieprocessen en ontwikkeling van software. Merken, logo s en dergelijke vallen hier niet onder. Voor toepassing van de innovatiebox is het niet noodzakelijk dat de immateriële activa op de balans van de onderneming worden vermeld. U kunt pas kiezen voor de innovatiebox als de te verwachten voordelen in belangrijke mate hun oorzaak vinden in de aan u verleende octrooien of S&O-activa. Die voordelen zijn overigens pas laag belast (effectieve heffing van 5%) als u de voortbrengingskosten heeft ingelopen. De innovatiebox kent namelijk een boxdrempel. Deze drempel bestaat uit het saldo van de in te lopen voortbrengingskosten van immateriële activa en de voortbrengingskosten in het boekjaar zelf. De voordelen moeten dus groter zijn dan de voortbrengingskosten die u heeft afgetrokken tegen het reguliere tarief in de vennootschapsbelasting. De uitvoering van de innovatiebox is zéér specifiek. Het is daarom verstandig om u hierover goed te laten informeren. Forfaitaire regeling Om de innovatiebox wat toegankelijker te maken voor het mkb, is er sinds 1 januari 2013 een forfaitaire regeling voor het bepalen van de innovatiewinst. Kunt u de innovatiebox toepassen, dan mag u 25% van uw totale jaarwinst aanmerken als voordelen uit innovatieve activiteiten. U hoeft dan geen rekening te houden met de drempel. Er geldt wel een (jaar)maximum van Hierdoor levert de forfaitaire regeling bij een vennootschapsbelastingtarief van 20% u uiteindelijk een fiscaal voordeel op van maximaal per jaar. U kunt elk jaar kiezen of u de forfaitaire regeling wel of niet toepast. Het forfait is echter niet onbeperkt. U kunt het alleen toepassen wanneer u in het jaar zelf of in de twee voorafgaande jaren een immaterieel activum heeft voortgebracht. Vervalt het forfait, dan kunt u nog wel op de normale wijze de innovatiebox toepassen. Het werkelijke voordeel uit immateriële activa moet dan alsnog worden bepaald met inachtneming van de drempel. Fedor van Elk, Texel Voor bedrijven in de vennootschapsbelasting geldt een speciaal fiscaal regime voor inkomsten uit innovatie: de innovatiebox. Hiermee kunt u aanzienlijk belasting besparen, maar de innovatiebox is niet bepaald gebruiksvriendelijk. Met name kleine innovatieve bedrijven blijken maar weinig gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hoog tijd om de innovatiebox eens onder de loep te nemen. Kiezen voor de forfaitaire regeling is niet altijd voordelig. Zo is de reguliere regeling aantrekkelijker als u denkt meer dan 25% winst te behalen met innovatieve activiteiten of als het voordeel meer is dan het gemaximeerde forfaitaire bedrag van Omnyacc Nieuwsbrief Marco Bezoet de Bie, Texel Omnyacc Nieuwsbrief 11

7 TIPS 6. Hervorming kindregelingen een stap dichterbij Op dinsdag 11 maart 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, dan blijven er van de bestaande elf kindregelingen in 2015 nog maar vier over. De kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag zullen blijven bestaan. In de inkomstenbelasting verdwijnen dan de alleenstaandeouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen. Er blijft wel inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders. Dit zal gebeuren met een alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget. Verder wordt de inkomensondersteuning meer gericht op ouders met lagere inkomens. Jeroen Dekker, Den Helder 5. Tijdelijke oplossing voor bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht pensioen Een werknemer die van werkgever verandert, mag zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Bij deze waardeoverdracht van pensioen kan een werkgever geconfronteerd worden met soms forse bijbetalingslasten. Daarom is de plicht tot bijbetaling voor kleine werkgevers in 2013 tijdelijk beperkt. Deze tijdelijke beperking loopt door in Werkgevers met een loonsom tot een bedrag van 25 keer de gemiddelde premieplichtige loonsom (25 x = ) kunnen voorlopig ook dit jaar een beroep doen op de tijdelijke beperking van de plicht tot waardeoverdracht bij bijbetalingslasten. Het blijft echter een tijdelijke oplossing waar de Tweede en Eerste Kamer zich nog over moeten buigen. Waarschijnlijk wordt het wettelijke systeem van individuele waardeoverdracht van pensioenaanspraken herzien. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het herziene systeem eruit gaat zien. Wat wel overeind blijft, is de vrijheid van werknemers om bij baanwisseling te kiezen voor het al dan niet overdragen van hun opgebouwde pensioenaanspraken naar de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. René Balvers: Een man met een missie Met name het afschaffen van de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen zullen gescheiden ouders flink in hun portemonnee gaan voelen. Nu is het nog mogelijk dat een ouder die een bepaald minimumbedrag per kwartaal bijdraagt aan de kosten van levensonderhoud, onder voorwaarden, een forfaitair bedrag per kwartaal in aftrek kan brengen. Volgend jaar is deze aftrek waarschijnlijk verleden tijd. Dit kan betekenen dat ook echtscheidingsconvenanten wellicht moeten worden herzien. 8. Verplichte inschrijfvergoeding bij Kamer van Koophandel Sinds 15 februari 2014 vraagt de Kamer van Koophandel een eenmalige inschrijfvergoeding van 50 voor iedere nieuwe inschrijving in het Handelsregister. U bent de inschrijfvergoeding verschuldigd wanneer u een onderneming inschrijft, bij voortzetting of overname van een onderneming en bij fusie of splitsing waarbij een nieuwe onderneming ontstaat. In al deze gevallen geeft de Kamer van Koophandel namelijk een nieuw KvK-nummer uit. De inschrijfvergoeding moet de administratieve kosten dekken die verbonden zijn aan een nieuwe inschrijving. Bedrijven zijn na hun eerste inschrijving geen andere kosten voor registratie in het Handelsregister verschuldigd. 7. Plannen voor verdere aanpassing gebruikelijkloonregeling Met ingang van 2015 wordt de marge in de gebruikelijkloonregeling waarschijnlijk aangepast. Het gebruikelijk loon voor 2014 is vastgesteld op Dit loon kan echter ook hoger uitvallen als bij soortgelijke dienstbetrekkingen, waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw loon moet dan worden gesteld op 70% van dit hogere gebruikelijk loon, maar minimaal U heeft nu dus nog een marge van 30%, oftewel uw loon mag niet meer dan 30% afwijken van het gebruikelijk hogere loon. In 2015 gaat deze marge van 30% waarschijnlijk omlaag naar 10%. Mogelijk is het aanpassen van de marge niet de enige aanpassing voor Momenteel wordt onderzocht of ook de criteria van de gebruikelijkloonregeling aanpassing behoeven. Zo zal worden bekeken of het vereiste dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) volgens de gebruikelijkloonregeling minimaal hetzelfde moet verdienen als zijn best betaalde werknemer, wellicht vervangen kan worden voor een eerlijkere set van criteria om een marktconform loon te bepalen. Een andere optie is een lager loon voor de beginnende dga. In het najaar zullen eventuele plannen met het gebruikelijk loon verder worden vormgegeven. René Balvers (54) is in 1985 gestart met Ingenieursburo Balvers. In totaal creëren 14 medewerkers innovatieve electronische producten. Er is een organisatie ontstaan met nog twee sterke handelsnamen; Actum Solutions en Flexicontrol. Zo heeft Flexicontrol Wendy ontwikkeld, een slim energiebesparend systeem voor diverse woninggerelateerde functionaliteiten zoals verlichting, klimaat- en energiebeheersing. Dit heeft hen de Smart Grid Award 2013 opgeleverd. Het feit dat de organisatie ook mee wordt gevraagd op een internationale handelsmissie laat zien dat ze een goede weg zijn ingeslagen. Wij maken dingen die nog niet bestaan of maken bestaande dingen anders. Wij gaan uit van nieuwe technologieën en situaties. Wij kijken niet naar wat er al is, maar wat er komt. Dit passen wij dan toe. Hier spreekt een man met ontzettend veel passie. René Balvers heeft dit niet alleen voor zijn eigen organisatie, maar ook voor vernieuwende technieken waar de gehele maatschappij baat bij heeft. Met glimmende ogen vertelt hij over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat soms oproept. 12 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 13

8 Wendy is in combinatie met een in-huis touchscreen het hart van een geavanceerd systeem waarmee het voor de huishoudens mogelijk is geworden om energie zo efficiënt en bewust mogelijk te gebruiken. Het is voor bewoners die daarnaast willen genieten van gemak, comfort en een veilig gevoel in hun woning. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op mijnhuis-online.nl Patrick Blankenzee, AA, Omnyacc Heerhugowaard De innovatiebox is een regeling om innovatie te stimuleren, zoals besproken op pagina 11. Door de koppeling van de innovatiebox aan de S&O (speur- en ontwikkelingswerk) verklaring kwam de regeling in beeld bij een veel groter deel van het MKB, zoals Ingenieursbureau Balvers. De uitvoering is in de praktijk niet zo eenvoudig, aangezien de toerekening van opbrengsten en algemene/ indirecte kosten aan een specifieke innovatie erg moeilijk is, en soms zelfs niet mogelijk. Omnyacc is daarom voor Balvers in overleg getreden met de Belastingdienst. In alle gevallen zijn wij hierin succesvol geweest. Het overleg resulteerde in een jaarlijks praktische berekening van de innovatiewinst, waarbij aan alle fiscale randvoorwaarden werd voldaan en de administratieve lasten voor de cliënt beperkt zijn. Hierdoor konden wij ze staat stellen om kostbare innovatietrajecten uit te (blijven) voeren en daarmee de Nederlandse economie te stimuleren. Wij zien graag dat René zich nog lang inzet voor innovatie. Met zijn enthousiasme prikkelt hij niet alleen ons om innovatief te zijn, maar weet ik zeker dat hij ook andere mensen aan het denken zet. Vanaf mijn twaalfde was ik al gebiologeerd door elektronica. Eerst LTS, toen MTS en daarna HTS. Het werd steeds mooier, leuker en uitdagender. Op de HTS heb ik gekozen voor de specialisatie elektrotechniek. Omdat militaire dienst in het verschiet lag en het een slechte tijd was, zat niemand op mij te wachten. Door een kans die mij geboden werd, besloot ik ondernemer te worden. Ik heb 5 jaar geploeterd om geld te verdienen. Vanwege mijn enthousiasme kwam ik bij een groot bedrijf op gebied van computertechniek in Almere terecht en kreeg ik de kans om verder te leren op zakelijk gebied. Aan de ene kant ontwikkelde ik allerlei kleine electronicaproducten en aan de andere kant werkte ik met grote multinationals via dit bedrijf. Ik werkte eerst vier dagen in Almere, waar ik goed geld mee verdiende, maar geen bedrijf mee opbouwde. Ik kocht toen een computer van gulden om zo voor eigen projecten aan de slag te gaan. Dit bedrag werd verrekend met mijn loon, wat helemaal niet handig was. Ik kreeg flinke belastingaanslagen en toen ging het bedrijf in Almere ook nog failliet. Dat was een moeilijke periode. Echter alle veranderingen hebben voordelen. Ik kon met iedereen binnen dat bedrijf goed opschieten. Alle mensen gingen een kant op, dat waren voor mij allemaal zaadjes in de markt. Ik had gelijk een netwerk. Dit was de inzet naar de weg omhoog. Ingenieus programma gerealiseerd Mijn werk is ook wel mijn hobby. Ik zat op een avond thuis en kwam op het idee om een electronicaschema te gebruiken om software te ontwikkelen. Heel vernieuwend in die tijd. Hieruit ontstond het programma Realizer, waarmee je software kunt ontwerpen en ontwikkelen voor een chip zonder al te veel kennis van die chip te hebben. Toen we dit wilden verkopen bleek dit nog niet zo makkelijk. Je komt erachter dat je als techneut helemaal geen verstand van marketing hebt en we verkochten maar mondjesmaat. Uiteindelijk kwamen wij in het vizier bij grote halfgeleiderfabrikanten en hebben wij een contract gekregen om dit product door te ontwikkelen. Zij betaalden ons, omdat wij hun klanten een uniek stuk gereedschap konden bieden. Wij bleven onafhankelijk en konden het wereldwijd in de markt zetten onder de naam Actum Solutions. Hiermee kwam er een stuk professionaliteit en ook hielden wij er diverse internationale contacten aan over. Winnende Wendy Diverse ontwikkelingen volgden elkaar op. De Realizer liep heel goed en er werd een gebouwbeheerssysteem ontwikkelt voor een bedrijf. Dit is een systeem waar bij diverse functionaliteiten zoals verlichting, klimaat en beveiliging worden gecombineerd. René: We hebben een combinatie gemaakt van hightech electronica, de toepassing in gebouwen en de Realizer software hierbij geïntegreerd. Zo is de Wendy ontstaan onder de naam Flexicontrol! Wendy is met het display een compleet systeem in de woning waarbij zij je in alle verschillende aspecten helpt op gebied van veiligheid, comfort en besparing. Ook wel de bestuurder van jouw woning. Klimaat- en energiebeheersing (van o.a. zonnepanelen), binnen- en buitenverlichting (automatisch aan en uit) en meer. Dit moet één van onze leading producten worden. In 2013 heeft Flexicontrol hier de Smart Grid Award voor ontvangen. De jury vond Wendy een compleet product met een hoog innovatief karakter, waarbij de eindgebruiker heel direct betrokken is en de voordelen duidelijk zijn. Wie zou dit niet willen hebben? Wonen nieuwe stijl De bewoners van 250 huishoudens hebben deelgenomen aan het Zwolse smart grid pilot project Jouw Energie Moment met de Wendy. De ervaringen zijn erg positief. Het succes van het product ligt in het feit dat het door meerdere peilers wordt gedragen. Sommige energiebedrijven geven energieinzicht producten gratis weg, in ruil voor de gegevens die deze producten verzamelen. Steeds vaker worden slimme besturingen toegevoegd aan producten. Het punt is dat deze producten niet met elkaar praten. Steeds meer mensen vragen zich af of dit niet anders kan. Wendy vervult deze wens! Deze ontwikkeling heeft ook impact op de bouwsector. Nu is de aannemer verantwoordelijk, maar als je weet dat bijna de helft van alles wat er in een woning omgaat installatie is, zeker bij bedrijfsgebouwen, dan is dit eigenlijk raar. Wij moeten ons afvragen of de aannemer dit nog wel goed kan? Misschien moet het contract naar de installateur die op zijn beurt een bouwer voor het skelet huurt. Eén ding staat voor mij als een paal boven water; het landschap gaat zeker veranderen. De druk op de markt stimuleert de innovatie. Op missie Afgelopen jaar ben ik naar de VS geweest met een handelsmissie over smart grids (slimme energienetten) en met de koning en koningin mee naar Duitsland gegaan voor ditzelfde doel. Het regelen van energie om daarmee de netbeheerder te ontlasten is geld waard. Tijdens de missie leerde Flexicontrol de belangrijkste spelers op het gebied van smart grids in de VS kennen. Dit bood hen een beeld van de smart grid-technologie, het innovatielandschap en de implementatiestrategie. In Texas zijn de afgelopen jaren al meer dan 8 miljoen smartmeters geïnstalleerd. Met het uitrollen van nieuwe netwerken en technologieën zijn er kansen voor innovatieve bedrijven als Flexicontrol. René is stellig als het gaat om zijn buitenlandse ambities: Als er in Nederland geen markt is, dan hoef je niet naar het buitenland te gaan. Onze export op gebied van landbouw is succesvol in China, omdat wij van de hoed en de rand weten. Dat is met dit niet anders. Zelfstandige organisatie neerzetten Hoewel de naam Ingenieursburo Balvers in het begin goed weergaf waar het bedrijf voor staat; persoonlijkheid, kwaliteit en vertrouwen, willen wij nu langzamerhand van deze naam af. Ik ben 54 en over 6 jaar word ik bestempeld als een oude man. Daarom denk ik nu al na over bedrijfopvolging. Daar hoort bij dat dit bedrijf onafhankelijker wordt van mij en zelfstandig gaat draaien. Ik wil nog niet met pensioen, maar ik wil wel wat vaker met vakantie kunnen. In 1994 zijn we al begonnen met het opzetten van een bv-structuur, vanwege het belastingvoordeel, de professionele uitstraling en voor een stuk risicoafdekking; zowel financieel als productaansprakelijk. Een toenmalige collega van jullie heeft dit voor ons opgezet. Wij waren via een notariskantoor bij Omnyacc terechtgekomen. Zij hebben jullie aangeraden en daar hebben wij nog geen spijt van gehad. De relatie is goed. Je moet elkaar echter scherp houden en blijven meedenken. Het verschil blijven maken Het is belangrijk dat Nederland geen museum wordt met een bejaardenhuis ernaast. Nu trekken wij mensen naar Nederland om de Nachtwacht van Rembrandt te komen bekijken, niet omdat wij zo vernieuwend bezig zijn. Wij moeten met elkaar denken om de toekomst van ons land. Dit betekent dat we het onderwijs een enorme boost moeten geven. Niet alleen geld er tegenaan gooien, maar ook mensen sturen om echt een vak te leren waar je geld mee kan verdienen. Nu gaan we samenwerkingsverbanden aan met Amerika en leren wij de aap klimmen, om straks de kokosnoten om de oren te krijgen. Ik maak me daar zorgen om. Daarnaast als het gaat om smart grids liggen netbeheerders dwars en denken ze vooral aan hun eigen winst en voortbestaan. Dat remt de innovatie enorm. Daarom zijn wij mede-oprichters van de Vereniging Energie Inzicht en geef ik lessen techniek op basisscholen, omdat ik wil dat er straks mensen zijn die dit soort dingen gaan oppakken. Ik haal mijn grootste genoegen eruit als wij partijen aan een structureel voordeel kunnen helpen. Wij willen het verschil maken tussen gewoon en super goed. Dat is waar ik nog steeds elke dag mijn bed voor uitkom! 14 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 15

9 NIEUWSBRIEF Voor informatie over de in deze uitgave genoemde onderwerpen en over regelmatige toezending kunt u contact opnemen met: Omnyacc Synergie Balthasar Bekkerwei BE Leeuwarden Telefoon: Omnyacc Huyg & Partners Verkeerstorenweg PN Den Helder Telefoon: Omnyacc Van Teylingen Stationsplein WE Heerhugowaard Telefoon: Omnyacc Müller & Partners Koopvaarder BZ Hoorn Telefoon: Omnyacc GoesDeen Bollenmarkt 8a 1681 PJ Zwaagdijk Telefoon: Lanckhorstlaan BD Heemstede Telefoon: Omnyacc Van der Vis & Den Boer - Texel Abbewaal WX Den Burg Telefoon:

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08 vier kant boi We wilden het werk van de mensen veilig stellen Prinsjesdagspecial Voorwoord Hoge bergen Het ondernemerschap is in zekere zin afzien. Persoonlijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44. Omnyacc Nieuwsbrief 1. Vondelpark Amsterdam

NIEUWSBRIEF. Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44. Omnyacc Nieuwsbrief 1. Vondelpark Amsterdam NIEUWSBRIEF Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44 Vondelpark Amsterdam Omnyacc Nieuwsbrief 1 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden Hoe gaat de fiscus

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie