ACHTERGROND VAN DE REGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERGROND VAN DE REGELING"

Transcriptie

1 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg volgens het Hof 's- Grvenhge: l-rogere wiskunde of 'systemticl rndness'?", TÁP 2009, p. l5-23. ó SËrffirtu rm lw rc*mërmrymë*xx wffi $r kmtm {* rs # r#erffi rxm km ná m ry MR E A J. BRUINSMA EN DRS M.G C M CASTELIJ NS INLEIDING Per I septernber 2009 zijn de Zorgverzekeringswet (Z*) en ntl ndere wetten gewijzigd.' Drmee is beoogd het ntl wnbetlers in de zorgverzekering terug te dringen. In de kern kornt het neer op de introductie vn een hoge bestuursrechtelijk premie, die bovendien eenvoudig en met voorrng kn worden geïnd, onder rrreer door rechtstreekse inhor-rding op slris of uitkering. De regeling mkt deel uit vn een breder pkket n mtregelen dt gericht is op reductie vn het ntl onverzekerden.' In dit rtikel gn we in op de chtergrond en inhoud vn de regeling. We besteden ndcht n de positie vn de verzekerrs, de verzekerden en de werkgevers en uitkeringsinstnties die geconfronteerd worden rnet de bronheffing. Drbij werpen we een kritische blik op de regeling voor de minim. Verder gn we in op de gevolgen voor ndere schuldeisers, met een uitstpje nr het beslg op loon of uitkering. Premiechierstnd en overgng nr de bestr,rursrechtelijke premie rxoet zoveel mogelijk worden voorkomen. Een collectieve zorgverzekering voor minim kn dr n bij drgen. De wetgever verwcht veel vn gemeenten en schuldhulpverlening. Mr het is de vrg of die een probleem op kunnen lossen, dt de wetgever en zorgverzekerrs tot dusver niet hebben weten te voorkomen. Drbij komt de vrg n de orde of de wetgever niet te vk uitgt vn de ideltypische zelfredzrne burger. Ook gn we n of de prikkels in de richting vn verzekerden en verzekerrs wel voldoende zijn. In de wetenschp dt het gt om zeer cornplex probleem, slr-riten we f met een ntl suggesties die mogelijk een kleine bijdrge n de oplossing drvn kunnen leveren. ACHTERGROND VAN DE REGELING Met de invoering vn de Zvw in 2006 zijn lle Nederlnders verplicht een bsisverzekering tegen ziektekosten f te sluiten. De Belstingdienst int drvoor een inkomensfhnkelijke bijdrge. Drnst moet de verzekeringnemer zelf een nominle premie n de zorgverzekerr betlen. Verzekerrs hebben een ccepttieplicht.'. De zorgverzekering is desondnks een privtrechtelijke overeenkomst. Zonder specifieke mtregelen zou de verzekerr bij een betlingschterstnd, volgens het principe "geen premie, geen dekking", de overeen komst of de dekking kunnen schorsen of beëindigen.*. Vnwege de wettelijke ccepttieplicht lost royement het probleem vn de verzekerrs niet op. De wnbetler zou I. Structurele mtregelen wnbetlers zorgverzekering, Stb. 2009, 356, inlverkingtreding, Stb. 2009,. Mr. E.A.J. Bruinsm en drs. M.G.C.M. Cstelijns zijn beiden werkzm ls seniorbeleidsmedewerker b de dienst Socile Zken en Werkgelegenheid vn de gemeente Rotterdm. Dit rlikel is op 35/,Komerstuk}en II 2008/09, 3 l 736. Z. Zie: wetsvoorstel opsporir.rg en vcrzekenng onvcrzekerden zorgverzekering,komcrstukken II 2009/ 10, Art. 2 en 3 Zr.rv. 4. Art. 7:93-t BW. persoonlijke titel geschreven. 30 MAART 2O1O PS Oocument nummer 369

2 zich n royement bij een ndere verzekerr kunnen melden. Dt zou leiden tot een crrousel vn wnbetlers. In 7007 is dn ook geregeld dt verzekerden hun verzekering bij chterstnd niet meer op kunnen zeggen, tenzij de verzekerr de dekking vn de verzekering heeft geschorst.' In ruil voor het verzekerd houden vn wnbetlers, -"verd het debiteurenrisico vn de verzekerr vi een compenstieregeling beperkt tot zes mnden." Mr deze mtregelen pkken het probleerrl vn de wnbetling ls zodnig niet n. Sterker de verzekeringnemer ondervindt nuwelijks negtieve gevolgen, hij bliift immers gewoon verzekerd. De schde voor verzekerrs blijft beperkt, wrdoor ook de noodzk vn incssomtregelen fneemt. De finnciële gevolgen vn de cornpenstieregeling worden indirect vi het Zorgverzekeringsfonds fgewenteld op wel betlende verzekerden. De regeling die nu vn krcht is, beoogt liet probleem n Ce bron n te pkken. Door (dreiging met) een hoge premie, wordt de druk op verzekerden om lsnog de nominle prernie te betlen zo hoog rnogelijk opgevoerd. Flnkerend zijn de eisen die n het incssotrject vn verzekerrs worden gesteld. Verzekerrs moeten n die eisen voldoen voordt zij een beroep op de compenstieregeling kunnen doen. OMVANG VAN DE WANBETALING Sinds de inwerkingtreding vn de Zvw in 2006 houdt het CBS het ntl wnbetlers bij. Dt zijn verzekerden met een prerniechterstnd vn zes mnden of rleer. Het percentge wnbetlers is in drie jr meer dn verdubbeld. Bijn 30 procent vn de wnbetlers heeít nog nooit premie betld. Wcnbetnlers Eind 2006 Eind 2007 Eind 2008 I sentcmber 2009 Antl In procenten l,l procent 1,9 procent 2,0 procent 2,3 procent Bron: CBS Overigens is wnbetling niet gelijk verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen. Op bsis vn de cijfers over 2009 kout wnbetling vker voor bij: - llochtonen (5,2 procent) dn bij utochtonen (1,6 procent). Antillinen en Aru- t bnen springen er uit (14,3 procent); - jongeren (18-35 jr: 4,4 procent) dn bij ouderen (ouder dn 65 jr: 0,3 procenr). - mnnen (2,8 procent) dn bij vrour,ven (1,9 procent). Verder zijn er verschillen l nr gelng de: - gezinssitutie: eenoudergezinnen (6,8 procent), gehuwden zonder kinderen (0,5 procent) ; 5. Art. 8 Zvw. 6. Srb. 2007, Ps Document I i nummer4 30 MAART 2O1O

3 55 regio: Flevolnd (3,6 procent), Utrecht ( 1,6 procent); std: in de vier grote steden is het probleenr groter dn in de rest vn Nederlnd. Utrecht zit net onder het lndelijke gemiddelde (2,2 procent), mr Amsterdm (3,8 procent) Den Hg (3,9 procent) en Rotterdm (6,0 procent) zitten er ver boven. Dt Rotterdm veel wnbetlers heeft hngt onder meer smen met het feit dt er veel bevolkingsgroepen wonen met een slechtere betlingsmorl. C O LLECT I EV E ZO RGV ERZEKER I N G Concurrentie is een vn de kenmerken vn het huidige stelsel. De premie kn vriëren en verzekerrs kunnen korting verlenen n verzekeringnemers binnen collectieve conffcten. Omdt tninim dr vk geen gebruik vn kunnen mken, hebben veel gemeenten een collectieve zorgverzekering voor minim fgesloten met eiln gemeentelijke bijdrge in de premie. De minirn krijgen zo lsnog toegng tot een goede, brede verzekering met een scherpe premie. De collectieve verzekering vormt zo primir een inkomensondersteunende mtregel. Het komt verder ook de volksgezondheid vn de inwoners ten goede. Het is ook een instrument om het ntl onverzekerden terug te dringen. Verder kn het een bijdrge leveren n het voorkornen vn scliulden. Zo zryrt in veel contrcten met zorgverzekerrs ook fsprken opgenomen over incsso vn premies en de hndelwijze bij betlingschterstnden. Rotterdm heeft n een Europese nbesteding per I jnuri 2008 een nieuwe collectieve verzekering fgesloten met Zilveren Kmis Achme. Deze stt open stt voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent vn het wettelijk rninimumloon. Het gt dn om huishoudens met een (bijstnds)uitkering, ouderen rnet lleen AOW of met een klein pensioen, mr ook om werknemers en zelfstndigen met een lg inkomen. De verzekering is een succes. Het ntl deelnemers is met de nieuwe verzekering gestegen vn eind 2007 tot meer dn begin procenr zi)n prernieplichtige deelnemers vn l8 jr of ouder. De overige 30 procent berrefr (grtis) meeverzekerde kinderen. De belngrijkste kenmerken vn de Rotterdmse collectieve verzekering zijn: - Een brede verzekering nlet een uitgebreid pkket, norml gesproken zonder eigen bijdrgen. Zo neemt de gemeente bijvoorbeeld het verplichte eigen risico, op dit rrroment 165 per jr, voor hr rekening. - Medische kosten die Rotterdm voorheen vi de bijzondere bijstnd vergoedde, zijn in het pkket opgenomen. Deelnemers hoeven zo niet meer lngs twee loketten, mr kunnen lles vi de verzekerr Íhndelen. De gemeente besprt hierdoor op uitvoeringskosten. - Andcht voor preventieve gezondheidszorg door nbod en vergoeding vn onder meer leefstijltriningen en bestrijding vn overgewicht. - Premiebetling kn op twee mnieren. Bijstndsgerechtigden kunnen de premie, vi een zogenoemde borderelbetling, in lten houden op de uitkering, overige deelnerners betlen vi utomtische incsso. 30 MAART 20IO PS Document nummer 4lsz1

4 PREMIE VIA DE UITKERING Bil de rechtstreekse premiebetling vi de uitkering moet een ntl knttekeningen worden gepltst. Het pst minder goed in het beleid vn Rotterdm dt er op is gericht om de zelfstndigheid vn burgers zoveel mogelijk te bevorderen. Dronder vlt ook het beheren vn de eigen finnciën en het leren omgn nret weinig geld. Mr bovendien werkt het lleen bij een stbieie uitkeringsreltie. Rotterdm stuurt bij (bilstnds)uitkeringen fors op uitstroonr. Mensen gn (tijdelijk) n het werk of doen dt juist niet met een strfkorting (mtregel) ls gevolg. Drnst wordt een uitkering opgeschort en ingetrokken ls de uitkeringsgerechtigde zijn informtieplicht niet nkomt. Steeds moet de verzekeringnemer dn weer zelf de premie betlen. Dt gebeurt dn vk te lt. Of heleml niet omdt het geld ontbreekt, de verzekeringnemer er niet op voorbereid ws of, ten onrechte, in de veronderstelling verkeerde dt de gemeente de premie betlde. Verder ontstt dn gemkkelijk verwrring over de periode wrover de premie nog wel of iuist niet meer is betld. Er pst dn ook de nodige terughoudendheid bij het invoeren vn rechtstreekse betlingeir. Automtische incsso geniet de voorkeur. 7.o betlt in Rotterdnt op dit rnoment 7/3 vn de deelnemers n de collectieve verzekering de prernie vi utorntische incsso en l/3 vi borderelbetling. SAMENVATTING VAN DE REGELING An wnbetlers rnet een chterstnd vn zes mndpremies of meer, legt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een bestunrsrechtelijke premie op. Die premie, per I jnr-rri ,72 per mnd, is 30 procent hoger dn de stndrdpremie bedoeld in de Wet op de zorgtoeslg. Het verschil met de contrctuele premie die eerder n de verzekerr ws verschuldigd is vk nog groter. Voordt de bestuursrechteliike premie opgelegd kn worden, moet de zorgverzekerr een strk incssotrject doorlopen. De verzekeringnemer lrroet een betlingsregeling worden ngeboden. Ook moet hij worden gewezen op de nrogelijkheden om de juistheid vn de vordering te betwisten of een beroep te doen op schuldhulpverlening. Meeverzekerden krijgen het nbod zich zelfstndig te verzekeren, de zogenoemde splitsing vn de polis,' zodt zij met een schone lei kunnen beginnen. Een verzekerr mg een verzekeringnemer niet nmelden bij het CVZ ls deze: - de vordering tijdig bewvist of, nr eigen keuze, voorlegt n de burgerlijke rechter of de Stichting Klchten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ); - zich heeft ngerneid bij een erkende schuldhulpverlener en ntoont dt hij in dt kder een stbilistieovereenkomst heeft gesloten. De bestuursrechtelijke premie komt in de plts vn de reguliere premie die n de zorgverzekerr ws verschuldigd." Overigens loopt de privtrechtelijke verzekeringsovereenkomst met de zorgverzekerr door. Alleen de prernie rvordt omgezet in een bestuursrechtelijke premie, te innen door het CVZ. De opslg vn 30 procent is een regulier onderdeel vn de premie. Het is geen boete en evenmin een bedrg wrmee 7. In het overgngsrecht is <1e splitsing ls negtirvs rr1)tir v()rnt gr.gcven, zre: Stb. 2009, 356, rt. ix lid 2 8. Art. l6 lid 2 ondcrdetl b io. rt. l8d lid I Zvu'. s72 I rt Document n u m m er 30 MAART 2O1O

5 de premiechterstnd wordt ingelopen. Met de opslg wordt wel een deel vn de extr uitvoeringskosten vn her CVZ gedekt. An het CYZ zrin bijzondere invorderingsbevoegdheden toegekend. De vordering is hoog preferent. Verder zijn werkgevers en uitkeringsinstnties verplicht om de premie, bij wijze vn bronheffing, rechtstreeks in te houden op het netto-inkomen vn de verzekeringnemer. Als dt niet kn, incsseert het Centrl Justitieel Incssobureu (CIIB), de premie nmens het CVZ per cceptgiro, zo nodig gevolgd door een dwngbevel of beslg. Voor bronheffing en beslg op minimumuitkeringen geldt een bijzondere regeling. Vnwege het grote ntl wnbetlers, de beperkte cpciteir vn her CVZ en het CJIB { en de noodzkelijke npssingen in werkprocessen en dministrties vn zorgverzekerrs wordt de regeling gefseerd ingevoerd. Verzekerrs kunnen mxinrl verzekerden nmelden volgens een door het CVZ vstgestelc schem." In september 7009 is een begin gernkt met Azivo, Zilveren Kruis Achnre sluit in september 2010 de ri;. De zorgverzekerr is verplicht"' het CVZ direct op de hoogte te stellen ls: - De uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden zijn fgelost. Drbij gt her, nders dn bij de strt, om lle uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden, dus inclusief rente, kosten en eventuele voor eigen rekening blijvende betlingen." - De wettelijke schuldsneringsregeling ntuurlijke personen vn roepssing wordt. - Door tussenkomst vn een erkende schuldhulpverlener een stbilistieovereenkomst is gesloten of een schuldregeling tot stnd is gekomen tussen ten minste de verzekeringnemer en zorgverzekerr. Het CVZ beëindigt dn de bestuursrechtelijke premie en kn een evenrlreel opgelopen chterstnd in die premie kwi;tschelden''. De wet heeft overigens lleen betrekking op premiechterstnd in de bsisverzekering. Schulden die voortvloeien uit bijvoorbeeld de nvullende verzekering of eigen risico moeten fzonderlijk rnet de zorgverzekerr geregeld worden. WIE VOELT DE PRIKKELS? Het lijkt eenvoudig. De verzekeringnemer is een dief vn zijn eigen porremonnee ls hij het n lt komen op de bestuursrechtelijke premie. Het scheeh miniml 30 per mnd. Dt is de theorie. Mr bij beslg of verrekening merkt de verzekeringnenrer er I weinig tot niets vn. De schde is dn hooguit het verschii tussen de 'uverteliike stndrdpremie en de eerder conffctuee] verschuldigde premie, vk minder dn 10.'' Dt komt omdt de hogere premie direct leidt tot een hogere beslgvrije voet.''mr drdoor is het niet de verzekeringnemer, mr zijn het de ndere schuldeisers die de 9.Zte: Beleidsregels nmelding sttrwmeer wnbetlers vn de nominle premie Zorgvt:rzekeringswet 2009/ 20l0,Stcrt. 2009, I3219, + septernber Art. l8d Zvw. I l. Ktrmerstukken II 2008/09, 3l736, nr. 3, p Vgl. rt Regeling zorgverzekering. 13. De bronheífing ls zctdnig kn rvel de indrtrk rvekken dt de verzekerhgnerner mincler overhoudt. Mr lict bedrg vn de brolrheífing kotnt irt de plts vn de prernie dic cle.,,erzekcringnenrer dn clls niet meer hoeft te betlen. 14. Art. 475 lid 5 onderdeel Rv. Zie ook: Komerstuklien II 200g/09, 3l 736, nr. l, p 5 30 MAART 2O1O PS Document nummer 373

6 rekening vn de bestuursrechtelilke premie gepresenteerd krijgen. Er blijft voor hen mndelijks ongeveer 30 minder over. Dt geldt ook voor de uitkeringsinstnties die zich op verrekening kunnen beroepen.'' Die consequentie is, zeker bij frude met uitkeringen, opmerkelijk. Wr de solidriteitsgedchte in de socile zekerheid een belngrijk rgument voor de hoge preferentie vn de premie vormt. ' Iigt die gedchte ook ten grondslg n de overige socile verzekeringen en voorzieningen. Zeker bil frude met uitkeringen vlt moeilijk in te zien dt de incsso vn de bestuursrechtelijke premie ten koste zou moeten gn vn het terugbetlen vn onterecht verstrekte uitkeringen. BRONHEFFING BIJ MINIMA Tijdens de prlen-rentire behndeling is vrijwel krnerbreed ndcht gevrgd voor de positie vn de minirn bij het opleggen vn de bestuursrechtelijke preinie en de toepssing vn de bronheffing. De minister is n die wens tegemoet gekomen door de bronheffing bij een inkomen op minimumniven te beperken tot 100 procent vn de stndrdpremie.'' Het resterende bedrg vn 30 procent wordt door het CJiB vi een cceptgiro geïnd. Hoewel wil zeker niets f willen doen n het belng vn beschenning vn de positie vn minirn, stellen wij vst dt het een niet werkend bureucrtisch geheel oplevert. Dt juist bij de ctegorie wnbetlers de kns groot is dt zij de cceptgiro niet zullen betlen, behoeft geen betoog. Het is zelfs met zoveel woorden door de minister in de Tweede Kmer gezegd.'"mr dt betekent dt het CVZ uiteindelijk de 30 procent vi een dwngbevel en beslg op het inkomen zl innen. Gegeven de bronheffing is er immers een inkomen wrop dt mogelijk is. Het resultt is dn dt de 130 procent lsnog volledig, vi de chterdeur vn het beslg, wordt ingehouden. Dt gt bovendien geprd met de extr kosten vn beslg.wil hebben rwijfels of het CVZ bli beslg het mtwerk zl leveren wrvn de rninister, gelet op zijn geruststellende opmerkirrgen in de Eerste Kmer," uitgt. DE BESLAGBOOM VALT OM Uit iret rpport vn het Lndelijk Overleg Socil Rdslieden "Mensen ntet schulden in de knel"'" korr[ duidelijk nr voren dt het bij beslg en invordering vk mis gt, wrdoor het besteedbr inkomen vk onder de beslgvrije voet uit kon-rt. De 15. De verrekeningsbevoegdhcid is heperkt tot de bcslgnrimte. Vgl. rt.48 en 60 WWB jo. rt. -f :93 lid 4 Awb. I 6. Komerstukken II 2008/09, 3I 736, nr. 6, p. -1. l7. Ztt: rt. 6.5.I Regeling zorgvcrzekering. De wetgevcr heeft nvnkelíjk een ntl regclingen, zols de krw, krz. de WI], ovcr het hoold gezien. Dit is of wordt op korte terrnijn hersteld. 18. Komerstukken II 2008/09, 3l736, nr. 7, p Komerstukiicn I 2008/09, 3l736, nr. C, p. I l. 20. "Mensen rnet schulden in de knel!mlsstnden blj de invordering vn schulden" MO-groep/LOSR, mrt , lrttp : / / + I 7 Z. 374 lrt Document nummeí 30 MAABT 2O1O

7 55 complexiteit vn de beslgrvetgeving is dr n-rede debet n. Mr het wordt - opnieuw - nog ingewikkelder'' wrdoor het foutrisico toeneemt: - De beslgvrije voet moet (vrijwel) ltijd opnieuw berekend worden. - Bil de minim loopt bronheffing nst een beslg door het CJIB ls de 30 procent niet vrijwillig n het CJIB wordt betld. - Bij beslg door het CJIB moet de beslgvrije voet, louter ten nzien vn het CVZ, worden verlgd met het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de ingehouden bronheffing. - Als het CVZ loonbeslg legt is de derde-beslgene verplicht n het CVZ te betlen, tenzij beslg wordt gelegd vnwege vorderingen vn hogere of gelijke rng. Deze regeling doorkruist, net ls rt. 19 Invorderingswet 1990 een regulier beslg, mr wijkt dr qu redctie en inhoud weer vn f. Overigens gt het bij een derdenbeslg door het CVZ niet lleen om de chterstnd in de bestuursrechtelijke premie, mr ook om toekomstig vervllende termijnen. Deze bewuste keus vn de wetgever" is in twee opzichten opmerkeliik. Op de eerste plts is dwnginvordering in beginsel lleen mogelijk ls de schuldenr in verzuim is ten nzien vn de nkoming vn zijn betlingsverplichtingen'. Drvn is geen sprke rneer ls de chterstnd is ingelopen. Mr het wijkt ook fundinenteel f vn het principe dt een derde-beslgene slechts n één prtij hoeft te betlen en zich niet drr.rk hoeft te rnken over de verdeling". Is de chterstnd in de bestuursrechtelijke premie ingelopen, dn rnoet de derde-beslgene nu juist wel een splitsing nbrengen in een betling n het CVZ en die n overige beslgleggers. Zie hier mr eens wijs uit te worden ls derde-beslgene. Drbij moet bedcht dt de derde-beslgene zowel in de richting vn de schuldeiser ls de schuldenr nsprkelijk is voor fouten". Vnuit de vier grote gemeenten zijn in de richting vn het Rijk bij herhling, mr tot dusver tevergeefs, concrete suggesties gedn om de beslgregels te vereenvoudigen. Dt pleidooi herhlen wij hier. Het komt de uitvoering en de bescherming vn de inkomenspositie vn de minim ten goede. SCH ULD HU LPVERLEN I NG ALS PANACEE? De wet bevt een procedure die beoogt onderscheid te kunnen mken tlrssen onwil en onmcht. Ntuurlijk moet de eerste ctegorie op de blren zitten. De ltste ctegorie kn, zo is de gedchte, eenvoudig n de bestuursrechtelijke prernie ontkomen door een betlings- of schuldregeling te treffên. De bestuursrechtelijke premie kn, fgezien vn de toeiting tot de WSNP worden beëindigd ls een schuidregelings- of stbilistieovereenkomst is gesloten. Drmee is ogenschijnlijk een sluitend systeem ontstn wrmee de niet-willers vn 71. Zie onder meer: rt. l8e, lid 9 en l0 Zvw. Het CVZ pltst rekenvoorbeelden op de website, mr dt bleek nog geen ccnvolrdige klus, terwijl sr.nenloop, bijvoorbeeld lnet rt. l9 Invorderings\\.et, blriten beschouwing is geltcn. 22. Kmerstukken 1l 2008/09, 3l736, nr./, p Vgl. Aldeling Au'b. 24. Vgl. rt. 478,lid I Rv. )-\. Zie onder r.neer: rt. l8e lid + Zvr,v, zelfs zonder verhl op de verzekeringnenrer. 30 MAART 2O1O PS Document nummeí I 375

8 de niet-kunners worden gescheiden. Mr het gt uit vn mondige burgers die er, zelf of met de juiste begeleiding, voor kunnen zorgen dt ze hun dministrtieve verplichtingen op orde houden en krijgen. Gt het dn toch een keer mis dn is er een vngnet. Gemeenten zorgen voor de minnelijke schuldhulpverlening. Lukt ook dt niet dn biedt de WSNP uitkomst. Als 1e mr wil, dn lonkt in beginsel op een tennijn vn 3 jr, toch weer het perspectief vn de schone lei. Mr dt idelbeeld gt voorbij n de reliteit, wrin grote groepen burgers structureel ngewezen zijn op ondersteuning en begeleiding, de schuldhulpverlening dreigt dicht te slibben en regelingen niet gereliseerd kunnen worden. Om een pr specten te noemen : - De inkomensvoorziening is zeker voor minim uiterst complex geworden met een bierd n huur- en zorgtoeslgen, fiscle heffingskortingen en overige inkomensondersteunende voorzieningen. - Door contr-indicties, zols recente (frude)schulden of cen niet stbiele verslving, is de weg vn de WSNP, een minnelilke schuldregeling of een dwngkkoord vk fgesloten. - Als een schuldregeling er niet in zit, stt de schuldhulpverlener vk met lege hnden ls een schuldeiser een flossing vrgt die de drgkrcht te boven gt. - Schuldeisers rnet feitelilke mchtsposities, zols verhuurders of energiebedrijven, kunnen beslgbeperkingen omzeilen door te dreigen met ontruiming of fsluiting. Zorgverzekerrs kunnen dt nu, onder dreiging vn bronhefflng, eveneens. Inmiddels is bij de Tweede Kmer het wetsvoorstel "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening"" ingediend. De wetgever verwcht veel vn de gemeentelijke regierol. Mr ook dit wetsvoorstel gt nit vn de ideltypische situtie vn de mondige, zelfredzme burger die een incidentele "fux-ps" begt. STABI LI SATI E KRITI SCH I NZETTEN Het sluiten vn een stbilistieovereenkomst met een erkende schuldhulpverlener is op zichzelf voldoende om de bestuursrechtelijke premie te voorkomen of op te lieffen. Dit onderdeel is bij mendement ingevoegd."* Wt er onder verstn nloet worden is niet in de wet geregeld. Uit de toelichtlng blijkt dt het gt om een beperkte periode, wrin wordt ngegn of een schuldregeling hlbr is. "' Het is de vrg of dit instrument veel toegevoegde wrde heeft. Enerzijds is de overeenkomst bij een enkelvoudige schuld overbodig. Dn volstt een betlingsregeling met de verzekerr. Anderzijds dreigt bij complexe schuldsituties juist uitstel vn executie. Wnt ls n de stbilistieperiode er toch geen schuldregeling in blijkt te zitten, komt de verzekeringnemer lsnog in de bronheffing terecht. Drmee is de cirkel rond. Stbilistie is juist n de orde ls nog niet duidelijk is of er een regeling in zit of de kns drop juist heel erg klein is. Nu de finnciële gevolgen vn de bestuursrechtelijke premie fors worden gedempt 26. Vgl. r>ok de notitie "Met minder gcld beter en rleer schuldhulpvcrlening" vn de Iniorr.r.rele rverkgroep schtrldhulpverlening n Sttssecretris SZW d.d 27. Komerstukkenll 2009/ 10,32791,nr Knmerstukken il 2008/09,31736, nr. ll. l{ decerlber He-t (conccpt)convennt tussen Zorgverzekerrs Nederlnd cn NVVK gt uit vn eelr termijn vn.l tot 8 rlnclen. s76 rt Document n u m m er 30 MAART 201O

9 55 door de herberekening vn de beslgvrije voet, heeft een stbilistieovereenkomst reltief weinig nut. Het kn lleen goede diensten bewijzen ls er vn nvng f een redelijke verwchting bestt dt een regeling gereliseerd kn worden. VROEGSI GNALERI NG Nu schuldregeling en stbilistie bij cornplexe schuldsituties lng niet ltijd rnogelijk blijkt, moet de focus nog meer worden gericht op preventie en vroegsignlering. Drbij is vn belng dt zich een zekere volgorde lijkt n te dienen bij betlingschterstnden. De ziektekostenpremie is nrogelijk het eerste wrop wordt bezuinigd. J Drn volgen schulden bij telecorn-, postorderbedrijven en creditcrdmtschppijen. Energie en huur worden ps ls ltste niet betld. "' De vrg die zich opdringt is overigens wel of de keus, orn ls eerste de premie niet te betlen, geen direct gevolg is vn het systeem wrin verzekeringnemer en verzekerr nuwelijks negtieve gevolgen ondervinden. De verzekeringnemer wordt niet geroyeerd, de verzekerr wordt gecompenseerd voor de wnbetling. Dt verndert niet met de introductie vn de bestuursrechtelijke premie. Wt betreft de vroegsignlering heeft de regering tijdens de prlementire behndeling tneermlen gewezen op de rol die gemeenten drin zouden moeten vervullen, mede op bsis vn signlen vn het Inlichtingenbureu (IB) en de fsprken met de nbieders vn de collectieve zorgverzekering voor minim. Op bsis vn deze twee ingrediënten is SoZWe Rotterdm in overleg met Zilveren Kruis Acl-rme om te kor-nen tot een pln vn npk vn de betlingschterstnden. De inzet drbij is om bronhefflng zoveel mogelijk te voorkomen. Problemen die zich ndienen ziin onder meer: - De ntllen. Het gt inmiddels orn IB signlen op zo'n bijstndsgerechtigclen. - De betrourvbrheid en fluctuties vn de lb-signlen. Mndelijks krijgt SoZWe Rotterdrr vnf september 2009 gerniddeld signlen. 600 signlen betreffên de intrekking vn oude signlen, tegenover 850 nieuwe nmeldingen. Bedrgen ontbreken. - De lb-signlen hebben lleen betrekking op r"ritkeringsgerechtigden. KWIJTSCHELDING OUDE SCHULDEN Ook nu is er l een grote groep wnbetlers met een premieschuld vn zes of meer mnden. Onder voorwrden kn de zorgverzekerr bestnde schulden kwijtschelden, zonder dt dit gevolgen heeft voor de compenstiebijdrge.'' Dt kn ls de verzekeringnerner zich (minstens) twee jr houdt n een schuldregeling die vi een professionele schuldhulpverlener tot stnd is gekomen. De zorgverzekerr is niet tot kwijtschelding verplicht. Het opnemen vn die ver- 30 Vgl. M. vn Toorn, "De rnens chter de cijfers", SWA, Gemeente Rotterdm, Íèbruri l Art Regeling zorgverzt:kering. 30 MAART 2O1O PS Document n u m m er I tzt

10 plichting zou indruisen tegen het privtrechtelijke krkter vn de verzekering Dit rgument chten wij niet overtuigend. De invloed vn bestuursrechtelijke elementen is inmiddels niet gering. Het is bovendien niet onrnogelijk om op kwijtschelding gerichte voorwrden n de compenstieregeling te verbinden'. Nu een verplichting ontbreekt, zullen verzekerrs irun mtschppelijke vernfwoordeliykheid moeten nelrlen. Betlingsregelingen behoren fgesternd te 'uvorden op de drgkrcht vn de verzekerde, rekening houdend met ndere schulden zols voor huur en energie, wrbij een redelijk perspectief op een schone lei wordt geboden. Lten verzekerrs dt n dn wordt een wettelijke verplichting onvermijdelijk. AANPAK ONVERZEKERDEN Uit CBS-gegevens biijkt dt op I mei verzekeringsplichtigen onverzekerd wren. Ten opzichte vn de Ziekenfondswet is sprke vn een dling vn I,5 procent nr I procent vn de bevolking. Opvllend is dt de onverzekerdheid vn de tweede genertie llochtonen gelijk is n het lndelijk gemiddelde ( I procent), terwijl de onverzekerdheid bij personen met een uitkering, wronder bijstndsgerechtigden erg lg is (0,3 procent). Dit ltste is mede de verdienste vn gemeenten, die veell een collectieve zorgverzekering hebben voor huishoudens nret een lg inkornen. Mr de dling is nr het oordeel vn de minister niet groot genoeg. Vndr dt onlngs het wetsvoorstel "Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering" is ingediend". Dt wetsvoorstel voorziet onder meer in verplichte verzekering, de vststelling vn een bestuursrechtelijke prernie en bronheffirg. Het overgngsrecht voorziet in onmiddellijke werking en brengt met zich dt n inwerkingtreding geen oude boetes wegens onverzekerdheid meer opgelegd kunnen worden." Op het eerste gezicht komt het vreemd over dt verzekeringsplichtigen die zich in het geheel niet verzekerd hebben, slechter f kunnen zijn dn verzekerden die zich r,vel hebben ngemeld, mr tegen een premiechterstnd n zijn gelopen. De ltste ctegorie komt immers tot in lengte vn jren in de bronheffing terecht, tenzrj sprke is vn een schuldregeling of flossing vn de schuld. Drbij moet wel bedcht worden dt zij, nders dn onverzekerden, volledig gebruik hebben kunnen mken vn het volledige pkket n gezondheidszorg. Toch schtten wij in dt het probleem vn de wnbetling niet opgelost kn zonder een streep te trekken onder hetgeen de fgelopen jren rnis is gegn. We betwijfelen of de huidige kwijtscheldingsregeling voor oude scirulden drvoor toereikend is. AFSLU ITING We sluiten onze bespiegelingen f met enkele suggesties die een bijdrge kunnen leveren n de gedcirtevorming over de verdere npk vn de wnbetling: 1. Vergroot de negtieve finnciële prikkels voor verzekerden die niet nree willen werken. Lt voor hen de bescherrning vn de beslgvrije voet vervllen. " 2. Wentel de finnciële gevolgen vn wnbetling niet f op ndere schuldeisers. 32. Z\e ook de toelichting op rt Druit bliikt dt de Nz indirect toetst (Stcrt. 2009, I 153+). 33. Kcmcrstuklien II 7009/ 10, 3Z t.50, nr Zie: rt. X. Overigens blijven opgelegde b()etes wrbij sprke is vn lbrmele reclitskrcht in stnd 35. Vgl. rt. 60 lid 5 WryVB. 378 's Document nummer 30 MAABT 2O1O

11 56 )J. ^'r. Bouw positieve prikkels in voor (ndere) schuldeisers die mee willen werken n een regeling. Lt hen bijvoorbeeld delen in de premieopslg vn 30 procent. Vereenvoudig de beslgregels. Heroverweeg de fwilzing vn het G-4 voorstel tot vereenvoudiging vn de berekening vn de beslgvrije voet en introduceer voor minimurnuitkeringen een vst percentge vn ongeveer 5 procent beslgruimte. tenzij Neem het verlies. Los het probleem vn bestnde chterstnden op door een prdonregeling en richt de ndcht op het voorkomen vn nieuwe chterstnden. 6. Stel het ideltypische beeld vn de zelfredzme burger bij. 7. Streef nr vereenvoudiging vn het systeem vn inkornensvoorziening en zorgverzekering. Dt kn mogelijk door premie en zorgtoeslg te slderen. t Fmrm#i$mwmgwËs *xtnmr #m sff$ëkmr#rxgmwx: bh$xms:#mrw *Ëàkmn$mgmrn wffi{8il khmd*rffirl ##'? ffeesrx mng#*$"s MR DRS MANON VAN DER ENT-ELTINK, MR. DRS. MARJOLEIN VAN EVERDINGEN EN MAAIKE SOL-BRONK INLEIDING Andere lnden kennen soms bijzondere uitkeringen die in Nederlnd niet bestn. Wt te denken vn een verlofuitkering voor grootouders n de geboorte vn een kleinkind (Portugl) of een hogere kinderbijslguitkering voor kinderen die in de bergen wonen (Zwitserlnd)? Dit rtikel beschrijft welke bijzondere uitkeringen voor kindereir en hun ouders in het buitenlnd voorkomen.' Een uitkering is "bijzonder" ls een vergelijkbre wettelijke uitkering in Nederlnd niet bestt. Drnst kn het gn om uitkeringen die in Nederlnd weliswr bestn, mr in het buitenlnd op een ndere wijze worden ingevuld. In de volgende flevering vn PS Documentc verschijnt een vergelijkbr rtikel over bijzondere uitkeringen voor ouderen. Beide rtikelen zijn gebseerd op het onderzoeksrpport "Blik nr buiten: bijzondere uitkeringen in ndere lnden". Dit rpport is geschreven ter gelegenheid vn de conferentie vn de Socile Verzekeringsbnk (SVB) over "Zicht op zekerheid, uitvoering geven n moderne volksverzekeringen".' Dit rtikel bevt vier prgrfen rnet bijzondere uitkeringen tijdens verschillende life events: zwngerschp (pr. 2), verlof (pr. 3), geboorte (pr. ) en het schoolgn vn kinderen (pr. 5). De ltste prgrf vn dit rtikel bevt een opsomnring vn bijzondere uitkeringen die losstn vn deze life events (pr. 6). ZWANGERSCHAP Deze prgrf gt over bijzondere regelingen die verbnd houden met de z,wngerschp. Deze regelingen hebben vk betrekking op de gezondheid vn moeder en kind tijdens en n de zwngerschp: I. Bij het verzmelen vn informtie over buitenlndse uitkerlngcn is gebruik gemkt vn dtbnken vn de "lntemotionnl Sociui Sccurity,4ssociotion" (wwu,.iss.int/iss/observtory/country-profiles) en de "Socirri Security. De uteurs werken bij de Directie Juridische Zken respectievelijk Directie Finncieel Economische Zken vn de Socile Verzekeringsbnk. Mrjolein vn Everdinoen is tevens lid vn de redctie Admini.strdti0n" (rvrt.rv.ss.gor,,/policl',/docs,/progdcsc,/ssptw). Deze dtbnken bevtten gegevtins crrer soci lezekerheidsregelíngen in meer dn 170 lnden. Het onderzoek is beperkt tot drie s(x)rten tritkcringen uit deze dtbi-rken: zwngerschpsuitkeringen, gezinsbijstgen en ouderdor.r'rspcnsioenen. 2. De cor.r{èrentle vond plts op 30 november 2009 en rnkt onderdeel uit vn een jrlijkse cycltrs vn conferenties. De volledigc tekst vn het onderzoeksrpport stt op w'wr'v.svb.nl/coníèrentie. vn PS Document. 30 MAART 201O PS Document nummer 379

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe CDV I NR 7. 8. 91 SEPTEMBER 2001 161 Beoeizuht stt lt geen diversiteit en flexibiliteit toe G. DOLSMA EN C. VAN DER KNAAP Een gezonde groei vn rbeidsprtiiptie is de uitdging voor de koende tijd en vrgt

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Factsheet. 0-meting Zoetermeer. Inleiding

Factsheet. 0-meting Zoetermeer. Inleiding Inleiding Fctsheet 0-meting De Rekenkmer heeft het Centrl Bureu voor de Sttistiek (CBS) gevrgd een 0-meting op te zetten die ls bsis kn dienen om ontwikkelingen in het socil domein te monitoren. Hiertoe

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk BIJLAGEN De ondersteuning vn Wmo-nvrgers Een onderzoek onder nvrgers en hun mntelzorgers Mirjm de Klerk Ann Mri Mrngos Mrth Dijkgrf Alice de Boer Bijlge bij hoofdstuk 2... 3 Bijlge bij hoofdstuk 3... 7

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie