ACHTERGROND VAN DE REGELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERGROND VAN DE REGELING"

Transcriptie

1 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg volgens het Hof 's- Grvenhge: l-rogere wiskunde of 'systemticl rndness'?", TÁP 2009, p. l5-23. ó SËrffirtu rm lw rc*mërmrymë*xx wffi $r kmtm {* rs # r#erffi rxm km ná m ry MR E A J. BRUINSMA EN DRS M.G C M CASTELIJ NS INLEIDING Per I septernber 2009 zijn de Zorgverzekeringswet (Z*) en ntl ndere wetten gewijzigd.' Drmee is beoogd het ntl wnbetlers in de zorgverzekering terug te dringen. In de kern kornt het neer op de introductie vn een hoge bestuursrechtelijk premie, die bovendien eenvoudig en met voorrng kn worden geïnd, onder rrreer door rechtstreekse inhor-rding op slris of uitkering. De regeling mkt deel uit vn een breder pkket n mtregelen dt gericht is op reductie vn het ntl onverzekerden.' In dit rtikel gn we in op de chtergrond en inhoud vn de regeling. We besteden ndcht n de positie vn de verzekerrs, de verzekerden en de werkgevers en uitkeringsinstnties die geconfronteerd worden rnet de bronheffing. Drbij werpen we een kritische blik op de regeling voor de minim. Verder gn we in op de gevolgen voor ndere schuldeisers, met een uitstpje nr het beslg op loon of uitkering. Premiechierstnd en overgng nr de bestr,rursrechtelijke premie rxoet zoveel mogelijk worden voorkomen. Een collectieve zorgverzekering voor minim kn dr n bij drgen. De wetgever verwcht veel vn gemeenten en schuldhulpverlening. Mr het is de vrg of die een probleem op kunnen lossen, dt de wetgever en zorgverzekerrs tot dusver niet hebben weten te voorkomen. Drbij komt de vrg n de orde of de wetgever niet te vk uitgt vn de ideltypische zelfredzrne burger. Ook gn we n of de prikkels in de richting vn verzekerden en verzekerrs wel voldoende zijn. In de wetenschp dt het gt om zeer cornplex probleem, slr-riten we f met een ntl suggesties die mogelijk een kleine bijdrge n de oplossing drvn kunnen leveren. ACHTERGROND VAN DE REGELING Met de invoering vn de Zvw in 2006 zijn lle Nederlnders verplicht een bsisverzekering tegen ziektekosten f te sluiten. De Belstingdienst int drvoor een inkomensfhnkelijke bijdrge. Drnst moet de verzekeringnemer zelf een nominle premie n de zorgverzekerr betlen. Verzekerrs hebben een ccepttieplicht.'. De zorgverzekering is desondnks een privtrechtelijke overeenkomst. Zonder specifieke mtregelen zou de verzekerr bij een betlingschterstnd, volgens het principe "geen premie, geen dekking", de overeen komst of de dekking kunnen schorsen of beëindigen.*. Vnwege de wettelijke ccepttieplicht lost royement het probleem vn de verzekerrs niet op. De wnbetler zou I. Structurele mtregelen wnbetlers zorgverzekering, Stb. 2009, 356, inlverkingtreding, Stb. 2009,. Mr. E.A.J. Bruinsm en drs. M.G.C.M. Cstelijns zijn beiden werkzm ls seniorbeleidsmedewerker b de dienst Socile Zken en Werkgelegenheid vn de gemeente Rotterdm. Dit rlikel is op 35/,Komerstuk}en II 2008/09, 3 l 736. Z. Zie: wetsvoorstel opsporir.rg en vcrzekenng onvcrzekerden zorgverzekering,komcrstukken II 2009/ 10, Art. 2 en 3 Zr.rv. 4. Art. 7:93-t BW. persoonlijke titel geschreven. 30 MAART 2O1O PS Oocument nummer 369

2 zich n royement bij een ndere verzekerr kunnen melden. Dt zou leiden tot een crrousel vn wnbetlers. In 7007 is dn ook geregeld dt verzekerden hun verzekering bij chterstnd niet meer op kunnen zeggen, tenzij de verzekerr de dekking vn de verzekering heeft geschorst.' In ruil voor het verzekerd houden vn wnbetlers, -"verd het debiteurenrisico vn de verzekerr vi een compenstieregeling beperkt tot zes mnden." Mr deze mtregelen pkken het probleerrl vn de wnbetling ls zodnig niet n. Sterker de verzekeringnemer ondervindt nuwelijks negtieve gevolgen, hij bliift immers gewoon verzekerd. De schde voor verzekerrs blijft beperkt, wrdoor ook de noodzk vn incssomtregelen fneemt. De finnciële gevolgen vn de cornpenstieregeling worden indirect vi het Zorgverzekeringsfonds fgewenteld op wel betlende verzekerden. De regeling die nu vn krcht is, beoogt liet probleem n Ce bron n te pkken. Door (dreiging met) een hoge premie, wordt de druk op verzekerden om lsnog de nominle prernie te betlen zo hoog rnogelijk opgevoerd. Flnkerend zijn de eisen die n het incssotrject vn verzekerrs worden gesteld. Verzekerrs moeten n die eisen voldoen voordt zij een beroep op de compenstieregeling kunnen doen. OMVANG VAN DE WANBETALING Sinds de inwerkingtreding vn de Zvw in 2006 houdt het CBS het ntl wnbetlers bij. Dt zijn verzekerden met een prerniechterstnd vn zes mnden of rleer. Het percentge wnbetlers is in drie jr meer dn verdubbeld. Bijn 30 procent vn de wnbetlers heeít nog nooit premie betld. Wcnbetnlers Eind 2006 Eind 2007 Eind 2008 I sentcmber 2009 Antl In procenten l,l procent 1,9 procent 2,0 procent 2,3 procent Bron: CBS Overigens is wnbetling niet gelijk verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen. Op bsis vn de cijfers over 2009 kout wnbetling vker voor bij: - llochtonen (5,2 procent) dn bij utochtonen (1,6 procent). Antillinen en Aru- t bnen springen er uit (14,3 procent); - jongeren (18-35 jr: 4,4 procent) dn bij ouderen (ouder dn 65 jr: 0,3 procenr). - mnnen (2,8 procent) dn bij vrour,ven (1,9 procent). Verder zijn er verschillen l nr gelng de: - gezinssitutie: eenoudergezinnen (6,8 procent), gehuwden zonder kinderen (0,5 procent) ; 5. Art. 8 Zvw. 6. Srb. 2007, Ps Document I i nummer4 30 MAART 2O1O

3 55 regio: Flevolnd (3,6 procent), Utrecht ( 1,6 procent); std: in de vier grote steden is het probleenr groter dn in de rest vn Nederlnd. Utrecht zit net onder het lndelijke gemiddelde (2,2 procent), mr Amsterdm (3,8 procent) Den Hg (3,9 procent) en Rotterdm (6,0 procent) zitten er ver boven. Dt Rotterdm veel wnbetlers heeft hngt onder meer smen met het feit dt er veel bevolkingsgroepen wonen met een slechtere betlingsmorl. C O LLECT I EV E ZO RGV ERZEKER I N G Concurrentie is een vn de kenmerken vn het huidige stelsel. De premie kn vriëren en verzekerrs kunnen korting verlenen n verzekeringnemers binnen collectieve conffcten. Omdt tninim dr vk geen gebruik vn kunnen mken, hebben veel gemeenten een collectieve zorgverzekering voor minim fgesloten met eiln gemeentelijke bijdrge in de premie. De minirn krijgen zo lsnog toegng tot een goede, brede verzekering met een scherpe premie. De collectieve verzekering vormt zo primir een inkomensondersteunende mtregel. Het komt verder ook de volksgezondheid vn de inwoners ten goede. Het is ook een instrument om het ntl onverzekerden terug te dringen. Verder kn het een bijdrge leveren n het voorkornen vn scliulden. Zo zryrt in veel contrcten met zorgverzekerrs ook fsprken opgenomen over incsso vn premies en de hndelwijze bij betlingschterstnden. Rotterdm heeft n een Europese nbesteding per I jnuri 2008 een nieuwe collectieve verzekering fgesloten met Zilveren Kmis Achme. Deze stt open stt voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent vn het wettelijk rninimumloon. Het gt dn om huishoudens met een (bijstnds)uitkering, ouderen rnet lleen AOW of met een klein pensioen, mr ook om werknemers en zelfstndigen met een lg inkomen. De verzekering is een succes. Het ntl deelnemers is met de nieuwe verzekering gestegen vn eind 2007 tot meer dn begin procenr zi)n prernieplichtige deelnemers vn l8 jr of ouder. De overige 30 procent berrefr (grtis) meeverzekerde kinderen. De belngrijkste kenmerken vn de Rotterdmse collectieve verzekering zijn: - Een brede verzekering nlet een uitgebreid pkket, norml gesproken zonder eigen bijdrgen. Zo neemt de gemeente bijvoorbeeld het verplichte eigen risico, op dit rrroment 165 per jr, voor hr rekening. - Medische kosten die Rotterdm voorheen vi de bijzondere bijstnd vergoedde, zijn in het pkket opgenomen. Deelnemers hoeven zo niet meer lngs twee loketten, mr kunnen lles vi de verzekerr Íhndelen. De gemeente besprt hierdoor op uitvoeringskosten. - Andcht voor preventieve gezondheidszorg door nbod en vergoeding vn onder meer leefstijltriningen en bestrijding vn overgewicht. - Premiebetling kn op twee mnieren. Bijstndsgerechtigden kunnen de premie, vi een zogenoemde borderelbetling, in lten houden op de uitkering, overige deelnerners betlen vi utomtische incsso. 30 MAART 20IO PS Document nummer 4lsz1

4 PREMIE VIA DE UITKERING Bil de rechtstreekse premiebetling vi de uitkering moet een ntl knttekeningen worden gepltst. Het pst minder goed in het beleid vn Rotterdm dt er op is gericht om de zelfstndigheid vn burgers zoveel mogelijk te bevorderen. Dronder vlt ook het beheren vn de eigen finnciën en het leren omgn nret weinig geld. Mr bovendien werkt het lleen bij een stbieie uitkeringsreltie. Rotterdm stuurt bij (bilstnds)uitkeringen fors op uitstroonr. Mensen gn (tijdelijk) n het werk of doen dt juist niet met een strfkorting (mtregel) ls gevolg. Drnst wordt een uitkering opgeschort en ingetrokken ls de uitkeringsgerechtigde zijn informtieplicht niet nkomt. Steeds moet de verzekeringnemer dn weer zelf de premie betlen. Dt gebeurt dn vk te lt. Of heleml niet omdt het geld ontbreekt, de verzekeringnemer er niet op voorbereid ws of, ten onrechte, in de veronderstelling verkeerde dt de gemeente de premie betlde. Verder ontstt dn gemkkelijk verwrring over de periode wrover de premie nog wel of iuist niet meer is betld. Er pst dn ook de nodige terughoudendheid bij het invoeren vn rechtstreekse betlingeir. Automtische incsso geniet de voorkeur. 7.o betlt in Rotterdnt op dit rnoment 7/3 vn de deelnemers n de collectieve verzekering de prernie vi utorntische incsso en l/3 vi borderelbetling. SAMENVATTING VAN DE REGELING An wnbetlers rnet een chterstnd vn zes mndpremies of meer, legt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een bestunrsrechtelijke premie op. Die premie, per I jnr-rri ,72 per mnd, is 30 procent hoger dn de stndrdpremie bedoeld in de Wet op de zorgtoeslg. Het verschil met de contrctuele premie die eerder n de verzekerr ws verschuldigd is vk nog groter. Voordt de bestuursrechteliike premie opgelegd kn worden, moet de zorgverzekerr een strk incssotrject doorlopen. De verzekeringnemer lrroet een betlingsregeling worden ngeboden. Ook moet hij worden gewezen op de nrogelijkheden om de juistheid vn de vordering te betwisten of een beroep te doen op schuldhulpverlening. Meeverzekerden krijgen het nbod zich zelfstndig te verzekeren, de zogenoemde splitsing vn de polis,' zodt zij met een schone lei kunnen beginnen. Een verzekerr mg een verzekeringnemer niet nmelden bij het CVZ ls deze: - de vordering tijdig bewvist of, nr eigen keuze, voorlegt n de burgerlijke rechter of de Stichting Klchten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ); - zich heeft ngerneid bij een erkende schuldhulpverlener en ntoont dt hij in dt kder een stbilistieovereenkomst heeft gesloten. De bestuursrechtelijke premie komt in de plts vn de reguliere premie die n de zorgverzekerr ws verschuldigd." Overigens loopt de privtrechtelijke verzekeringsovereenkomst met de zorgverzekerr door. Alleen de prernie rvordt omgezet in een bestuursrechtelijke premie, te innen door het CVZ. De opslg vn 30 procent is een regulier onderdeel vn de premie. Het is geen boete en evenmin een bedrg wrmee 7. In het overgngsrecht is <1e splitsing ls negtirvs rr1)tir v()rnt gr.gcven, zre: Stb. 2009, 356, rt. ix lid 2 8. Art. l6 lid 2 ondcrdetl b io. rt. l8d lid I Zvu'. s72 I rt Document n u m m er 30 MAART 2O1O

5 de premiechterstnd wordt ingelopen. Met de opslg wordt wel een deel vn de extr uitvoeringskosten vn her CVZ gedekt. An het CYZ zrin bijzondere invorderingsbevoegdheden toegekend. De vordering is hoog preferent. Verder zijn werkgevers en uitkeringsinstnties verplicht om de premie, bij wijze vn bronheffing, rechtstreeks in te houden op het netto-inkomen vn de verzekeringnemer. Als dt niet kn, incsseert het Centrl Justitieel Incssobureu (CIIB), de premie nmens het CVZ per cceptgiro, zo nodig gevolgd door een dwngbevel of beslg. Voor bronheffing en beslg op minimumuitkeringen geldt een bijzondere regeling. Vnwege het grote ntl wnbetlers, de beperkte cpciteir vn her CVZ en het CJIB { en de noodzkelijke npssingen in werkprocessen en dministrties vn zorgverzekerrs wordt de regeling gefseerd ingevoerd. Verzekerrs kunnen mxinrl verzekerden nmelden volgens een door het CVZ vstgestelc schem." In september 7009 is een begin gernkt met Azivo, Zilveren Kruis Achnre sluit in september 2010 de ri;. De zorgverzekerr is verplicht"' het CVZ direct op de hoogte te stellen ls: - De uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden zijn fgelost. Drbij gt her, nders dn bij de strt, om lle uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden, dus inclusief rente, kosten en eventuele voor eigen rekening blijvende betlingen." - De wettelijke schuldsneringsregeling ntuurlijke personen vn roepssing wordt. - Door tussenkomst vn een erkende schuldhulpverlener een stbilistieovereenkomst is gesloten of een schuldregeling tot stnd is gekomen tussen ten minste de verzekeringnemer en zorgverzekerr. Het CVZ beëindigt dn de bestuursrechtelijke premie en kn een evenrlreel opgelopen chterstnd in die premie kwi;tschelden''. De wet heeft overigens lleen betrekking op premiechterstnd in de bsisverzekering. Schulden die voortvloeien uit bijvoorbeeld de nvullende verzekering of eigen risico moeten fzonderlijk rnet de zorgverzekerr geregeld worden. WIE VOELT DE PRIKKELS? Het lijkt eenvoudig. De verzekeringnemer is een dief vn zijn eigen porremonnee ls hij het n lt komen op de bestuursrechtelijke premie. Het scheeh miniml 30 per mnd. Dt is de theorie. Mr bij beslg of verrekening merkt de verzekeringnenrer er I weinig tot niets vn. De schde is dn hooguit het verschii tussen de 'uverteliike stndrdpremie en de eerder conffctuee] verschuldigde premie, vk minder dn 10.'' Dt komt omdt de hogere premie direct leidt tot een hogere beslgvrije voet.''mr drdoor is het niet de verzekeringnemer, mr zijn het de ndere schuldeisers die de 9.Zte: Beleidsregels nmelding sttrwmeer wnbetlers vn de nominle premie Zorgvt:rzekeringswet 2009/ 20l0,Stcrt. 2009, I3219, + septernber Art. l8d Zvw. I l. Ktrmerstukken II 2008/09, 3l736, nr. 3, p Vgl. rt Regeling zorgverzekering. 13. De bronheífing ls zctdnig kn rvel de indrtrk rvekken dt de verzekerhgnerner mincler overhoudt. Mr lict bedrg vn de brolrheífing kotnt irt de plts vn de prernie dic cle.,,erzekcringnenrer dn clls niet meer hoeft te betlen. 14. Art. 475 lid 5 onderdeel Rv. Zie ook: Komerstuklien II 200g/09, 3l 736, nr. l, p 5 30 MAART 2O1O PS Document nummer 373

6 rekening vn de bestuursrechtelilke premie gepresenteerd krijgen. Er blijft voor hen mndelijks ongeveer 30 minder over. Dt geldt ook voor de uitkeringsinstnties die zich op verrekening kunnen beroepen.'' Die consequentie is, zeker bij frude met uitkeringen, opmerkelijk. Wr de solidriteitsgedchte in de socile zekerheid een belngrijk rgument voor de hoge preferentie vn de premie vormt. ' Iigt die gedchte ook ten grondslg n de overige socile verzekeringen en voorzieningen. Zeker bil frude met uitkeringen vlt moeilijk in te zien dt de incsso vn de bestuursrechtelijke premie ten koste zou moeten gn vn het terugbetlen vn onterecht verstrekte uitkeringen. BRONHEFFING BIJ MINIMA Tijdens de prlen-rentire behndeling is vrijwel krnerbreed ndcht gevrgd voor de positie vn de minirn bij het opleggen vn de bestuursrechtelijke preinie en de toepssing vn de bronheffing. De minister is n die wens tegemoet gekomen door de bronheffing bij een inkomen op minimumniven te beperken tot 100 procent vn de stndrdpremie.'' Het resterende bedrg vn 30 procent wordt door het CJiB vi een cceptgiro geïnd. Hoewel wil zeker niets f willen doen n het belng vn beschenning vn de positie vn minirn, stellen wij vst dt het een niet werkend bureucrtisch geheel oplevert. Dt juist bij de ctegorie wnbetlers de kns groot is dt zij de cceptgiro niet zullen betlen, behoeft geen betoog. Het is zelfs met zoveel woorden door de minister in de Tweede Kmer gezegd.'"mr dt betekent dt het CVZ uiteindelijk de 30 procent vi een dwngbevel en beslg op het inkomen zl innen. Gegeven de bronheffing is er immers een inkomen wrop dt mogelijk is. Het resultt is dn dt de 130 procent lsnog volledig, vi de chterdeur vn het beslg, wordt ingehouden. Dt gt bovendien geprd met de extr kosten vn beslg.wil hebben rwijfels of het CVZ bli beslg het mtwerk zl leveren wrvn de rninister, gelet op zijn geruststellende opmerkirrgen in de Eerste Kmer," uitgt. DE BESLAGBOOM VALT OM Uit iret rpport vn het Lndelijk Overleg Socil Rdslieden "Mensen ntet schulden in de knel"'" korr[ duidelijk nr voren dt het bij beslg en invordering vk mis gt, wrdoor het besteedbr inkomen vk onder de beslgvrije voet uit kon-rt. De 15. De verrekeningsbevoegdhcid is heperkt tot de bcslgnrimte. Vgl. rt.48 en 60 WWB jo. rt. -f :93 lid 4 Awb. I 6. Komerstukken II 2008/09, 3I 736, nr. 6, p. -1. l7. Ztt: rt. 6.5.I Regeling zorgvcrzekering. De wetgevcr heeft nvnkelíjk een ntl regclingen, zols de krw, krz. de WI], ovcr het hoold gezien. Dit is of wordt op korte terrnijn hersteld. 18. Komerstukken II 2008/09, 3l736, nr. 7, p Komerstukiicn I 2008/09, 3l736, nr. C, p. I l. 20. "Mensen rnet schulden in de knel!mlsstnden blj de invordering vn schulden" MO-groep/LOSR, mrt , lrttp : / /www.r.nogroep.nl/index.php?p= + I 7 Z. 374 lrt Document nummeí 30 MAABT 2O1O

7 55 complexiteit vn de beslgrvetgeving is dr n-rede debet n. Mr het wordt - opnieuw - nog ingewikkelder'' wrdoor het foutrisico toeneemt: - De beslgvrije voet moet (vrijwel) ltijd opnieuw berekend worden. - Bil de minim loopt bronheffing nst een beslg door het CJIB ls de 30 procent niet vrijwillig n het CJIB wordt betld. - Bij beslg door het CJIB moet de beslgvrije voet, louter ten nzien vn het CVZ, worden verlgd met het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de ingehouden bronheffing. - Als het CVZ loonbeslg legt is de derde-beslgene verplicht n het CVZ te betlen, tenzij beslg wordt gelegd vnwege vorderingen vn hogere of gelijke rng. Deze regeling doorkruist, net ls rt. 19 Invorderingswet 1990 een regulier beslg, mr wijkt dr qu redctie en inhoud weer vn f. Overigens gt het bij een derdenbeslg door het CVZ niet lleen om de chterstnd in de bestuursrechtelijke premie, mr ook om toekomstig vervllende termijnen. Deze bewuste keus vn de wetgever" is in twee opzichten opmerkeliik. Op de eerste plts is dwnginvordering in beginsel lleen mogelijk ls de schuldenr in verzuim is ten nzien vn de nkoming vn zijn betlingsverplichtingen'. Drvn is geen sprke rneer ls de chterstnd is ingelopen. Mr het wijkt ook fundinenteel f vn het principe dt een derde-beslgene slechts n één prtij hoeft te betlen en zich niet drr.rk hoeft te rnken over de verdeling". Is de chterstnd in de bestuursrechtelijke premie ingelopen, dn rnoet de derde-beslgene nu juist wel een splitsing nbrengen in een betling n het CVZ en die n overige beslgleggers. Zie hier mr eens wijs uit te worden ls derde-beslgene. Drbij moet bedcht dt de derde-beslgene zowel in de richting vn de schuldeiser ls de schuldenr nsprkelijk is voor fouten". Vnuit de vier grote gemeenten zijn in de richting vn het Rijk bij herhling, mr tot dusver tevergeefs, concrete suggesties gedn om de beslgregels te vereenvoudigen. Dt pleidooi herhlen wij hier. Het komt de uitvoering en de bescherming vn de inkomenspositie vn de minim ten goede. SCH ULD HU LPVERLEN I NG ALS PANACEE? De wet bevt een procedure die beoogt onderscheid te kunnen mken tlrssen onwil en onmcht. Ntuurlijk moet de eerste ctegorie op de blren zitten. De ltste ctegorie kn, zo is de gedchte, eenvoudig n de bestuursrechtelijke prernie ontkomen door een betlings- of schuldregeling te treffên. De bestuursrechtelijke premie kn, fgezien vn de toeiting tot de WSNP worden beëindigd ls een schuidregelings- of stbilistieovereenkomst is gesloten. Drmee is ogenschijnlijk een sluitend systeem ontstn wrmee de niet-willers vn 71. Zie onder meer: rt. l8e, lid 9 en l0 Zvw. Het CVZ pltst rekenvoorbeelden op de website, mr dt bleek nog geen ccnvolrdige klus, terwijl sr.nenloop, bijvoorbeeld lnet rt. l9 Invorderings\\.et, blriten beschouwing is geltcn. 22. Kmerstukken 1l 2008/09, 3l736, nr./, p Vgl. Aldeling Au'b. 24. Vgl. rt. 478,lid I Rv. )-\. Zie onder r.neer: rt. l8e lid + Zvr,v, zelfs zonder verhl op de verzekeringnenrer. 30 MAART 2O1O PS Document nummeí I 375

8 de niet-kunners worden gescheiden. Mr het gt uit vn mondige burgers die er, zelf of met de juiste begeleiding, voor kunnen zorgen dt ze hun dministrtieve verplichtingen op orde houden en krijgen. Gt het dn toch een keer mis dn is er een vngnet. Gemeenten zorgen voor de minnelijke schuldhulpverlening. Lukt ook dt niet dn biedt de WSNP uitkomst. Als 1e mr wil, dn lonkt in beginsel op een tennijn vn 3 jr, toch weer het perspectief vn de schone lei. Mr dt idelbeeld gt voorbij n de reliteit, wrin grote groepen burgers structureel ngewezen zijn op ondersteuning en begeleiding, de schuldhulpverlening dreigt dicht te slibben en regelingen niet gereliseerd kunnen worden. Om een pr specten te noemen : - De inkomensvoorziening is zeker voor minim uiterst complex geworden met een bierd n huur- en zorgtoeslgen, fiscle heffingskortingen en overige inkomensondersteunende voorzieningen. - Door contr-indicties, zols recente (frude)schulden of cen niet stbiele verslving, is de weg vn de WSNP, een minnelilke schuldregeling of een dwngkkoord vk fgesloten. - Als een schuldregeling er niet in zit, stt de schuldhulpverlener vk met lege hnden ls een schuldeiser een flossing vrgt die de drgkrcht te boven gt. - Schuldeisers rnet feitelilke mchtsposities, zols verhuurders of energiebedrijven, kunnen beslgbeperkingen omzeilen door te dreigen met ontruiming of fsluiting. Zorgverzekerrs kunnen dt nu, onder dreiging vn bronhefflng, eveneens. Inmiddels is bij de Tweede Kmer het wetsvoorstel "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening"" ingediend. De wetgever verwcht veel vn de gemeentelijke regierol. Mr ook dit wetsvoorstel gt nit vn de ideltypische situtie vn de mondige, zelfredzme burger die een incidentele "fux-ps" begt. STABI LI SATI E KRITI SCH I NZETTEN Het sluiten vn een stbilistieovereenkomst met een erkende schuldhulpverlener is op zichzelf voldoende om de bestuursrechtelijke premie te voorkomen of op te lieffen. Dit onderdeel is bij mendement ingevoegd."* Wt er onder verstn nloet worden is niet in de wet geregeld. Uit de toelichtlng blijkt dt het gt om een beperkte periode, wrin wordt ngegn of een schuldregeling hlbr is. "' Het is de vrg of dit instrument veel toegevoegde wrde heeft. Enerzijds is de overeenkomst bij een enkelvoudige schuld overbodig. Dn volstt een betlingsregeling met de verzekerr. Anderzijds dreigt bij complexe schuldsituties juist uitstel vn executie. Wnt ls n de stbilistieperiode er toch geen schuldregeling in blijkt te zitten, komt de verzekeringnemer lsnog in de bronheffing terecht. Drmee is de cirkel rond. Stbilistie is juist n de orde ls nog niet duidelijk is of er een regeling in zit of de kns drop juist heel erg klein is. Nu de finnciële gevolgen vn de bestuursrechtelijke premie fors worden gedempt 26. Vgl. r>ok de notitie "Met minder gcld beter en rleer schuldhulpvcrlening" vn de Iniorr.r.rele rverkgroep schtrldhulpverlening n Sttssecretris SZW d.d 27. Komerstukkenll 2009/ 10,32791,nr Knmerstukken il 2008/09,31736, nr. ll. l{ decerlber He-t (conccpt)convennt tussen Zorgverzekerrs Nederlnd cn NVVK gt uit vn eelr termijn vn.l tot 8 rlnclen. s76 rt Document n u m m er 30 MAART 201O

9 55 door de herberekening vn de beslgvrije voet, heeft een stbilistieovereenkomst reltief weinig nut. Het kn lleen goede diensten bewijzen ls er vn nvng f een redelijke verwchting bestt dt een regeling gereliseerd kn worden. VROEGSI GNALERI NG Nu schuldregeling en stbilistie bij cornplexe schuldsituties lng niet ltijd rnogelijk blijkt, moet de focus nog meer worden gericht op preventie en vroegsignlering. Drbij is vn belng dt zich een zekere volgorde lijkt n te dienen bij betlingschterstnden. De ziektekostenpremie is nrogelijk het eerste wrop wordt bezuinigd. J Drn volgen schulden bij telecorn-, postorderbedrijven en creditcrdmtschppijen. Energie en huur worden ps ls ltste niet betld. "' De vrg die zich opdringt is overigens wel of de keus, orn ls eerste de premie niet te betlen, geen direct gevolg is vn het systeem wrin verzekeringnemer en verzekerr nuwelijks negtieve gevolgen ondervinden. De verzekeringnemer wordt niet geroyeerd, de verzekerr wordt gecompenseerd voor de wnbetling. Dt verndert niet met de introductie vn de bestuursrechtelijke premie. Wt betreft de vroegsignlering heeft de regering tijdens de prlementire behndeling tneermlen gewezen op de rol die gemeenten drin zouden moeten vervullen, mede op bsis vn signlen vn het Inlichtingenbureu (IB) en de fsprken met de nbieders vn de collectieve zorgverzekering voor minim. Op bsis vn deze twee ingrediënten is SoZWe Rotterdm in overleg met Zilveren Kruis Acl-rme om te kor-nen tot een pln vn npk vn de betlingschterstnden. De inzet drbij is om bronhefflng zoveel mogelijk te voorkomen. Problemen die zich ndienen ziin onder meer: - De ntllen. Het gt inmiddels orn IB signlen op zo'n bijstndsgerechtigclen. - De betrourvbrheid en fluctuties vn de lb-signlen. Mndelijks krijgt SoZWe Rotterdrr vnf september 2009 gerniddeld signlen. 600 signlen betreffên de intrekking vn oude signlen, tegenover 850 nieuwe nmeldingen. Bedrgen ontbreken. - De lb-signlen hebben lleen betrekking op r"ritkeringsgerechtigden. KWIJTSCHELDING OUDE SCHULDEN Ook nu is er l een grote groep wnbetlers met een premieschuld vn zes of meer mnden. Onder voorwrden kn de zorgverzekerr bestnde schulden kwijtschelden, zonder dt dit gevolgen heeft voor de compenstiebijdrge.'' Dt kn ls de verzekeringnerner zich (minstens) twee jr houdt n een schuldregeling die vi een professionele schuldhulpverlener tot stnd is gekomen. De zorgverzekerr is niet tot kwijtschelding verplicht. Het opnemen vn die ver- 30 Vgl. M. vn Toorn, "De rnens chter de cijfers", SWA, Gemeente Rotterdm, Íèbruri l Art Regeling zorgverzt:kering. 30 MAART 2O1O PS Document n u m m er I tzt

10 plichting zou indruisen tegen het privtrechtelijke krkter vn de verzekering Dit rgument chten wij niet overtuigend. De invloed vn bestuursrechtelijke elementen is inmiddels niet gering. Het is bovendien niet onrnogelijk om op kwijtschelding gerichte voorwrden n de compenstieregeling te verbinden'. Nu een verplichting ontbreekt, zullen verzekerrs irun mtschppelijke vernfwoordeliykheid moeten nelrlen. Betlingsregelingen behoren fgesternd te 'uvorden op de drgkrcht vn de verzekerde, rekening houdend met ndere schulden zols voor huur en energie, wrbij een redelijk perspectief op een schone lei wordt geboden. Lten verzekerrs dt n dn wordt een wettelijke verplichting onvermijdelijk. AANPAK ONVERZEKERDEN Uit CBS-gegevens biijkt dt op I mei verzekeringsplichtigen onverzekerd wren. Ten opzichte vn de Ziekenfondswet is sprke vn een dling vn I,5 procent nr I procent vn de bevolking. Opvllend is dt de onverzekerdheid vn de tweede genertie llochtonen gelijk is n het lndelijk gemiddelde ( I procent), terwijl de onverzekerdheid bij personen met een uitkering, wronder bijstndsgerechtigden erg lg is (0,3 procent). Dit ltste is mede de verdienste vn gemeenten, die veell een collectieve zorgverzekering hebben voor huishoudens nret een lg inkornen. Mr de dling is nr het oordeel vn de minister niet groot genoeg. Vndr dt onlngs het wetsvoorstel "Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering" is ingediend". Dt wetsvoorstel voorziet onder meer in verplichte verzekering, de vststelling vn een bestuursrechtelijke prernie en bronheffirg. Het overgngsrecht voorziet in onmiddellijke werking en brengt met zich dt n inwerkingtreding geen oude boetes wegens onverzekerdheid meer opgelegd kunnen worden." Op het eerste gezicht komt het vreemd over dt verzekeringsplichtigen die zich in het geheel niet verzekerd hebben, slechter f kunnen zijn dn verzekerden die zich r,vel hebben ngemeld, mr tegen een premiechterstnd n zijn gelopen. De ltste ctegorie komt immers tot in lengte vn jren in de bronheffing terecht, tenzrj sprke is vn een schuldregeling of flossing vn de schuld. Drbij moet wel bedcht worden dt zij, nders dn onverzekerden, volledig gebruik hebben kunnen mken vn het volledige pkket n gezondheidszorg. Toch schtten wij in dt het probleem vn de wnbetling niet opgelost kn zonder een streep te trekken onder hetgeen de fgelopen jren rnis is gegn. We betwijfelen of de huidige kwijtscheldingsregeling voor oude scirulden drvoor toereikend is. AFSLU ITING We sluiten onze bespiegelingen f met enkele suggesties die een bijdrge kunnen leveren n de gedcirtevorming over de verdere npk vn de wnbetling: 1. Vergroot de negtieve finnciële prikkels voor verzekerden die niet nree willen werken. Lt voor hen de bescherrning vn de beslgvrije voet vervllen. " 2. Wentel de finnciële gevolgen vn wnbetling niet f op ndere schuldeisers. 32. Z\e ook de toelichting op rt Druit bliikt dt de Nz indirect toetst (Stcrt. 2009, I 153+). 33. Kcmcrstuklien II 7009/ 10, 3Z t.50, nr Zie: rt. X. Overigens blijven opgelegde b()etes wrbij sprke is vn lbrmele reclitskrcht in stnd 35. Vgl. rt. 60 lid 5 WryVB. 378 's Document nummer 30 MAABT 2O1O

11 56 )J. ^'r. Bouw positieve prikkels in voor (ndere) schuldeisers die mee willen werken n een regeling. Lt hen bijvoorbeeld delen in de premieopslg vn 30 procent. Vereenvoudig de beslgregels. Heroverweeg de fwilzing vn het G-4 voorstel tot vereenvoudiging vn de berekening vn de beslgvrije voet en introduceer voor minimurnuitkeringen een vst percentge vn ongeveer 5 procent beslgruimte. tenzij Neem het verlies. Los het probleem vn bestnde chterstnden op door een prdonregeling en richt de ndcht op het voorkomen vn nieuwe chterstnden. 6. Stel het ideltypische beeld vn de zelfredzme burger bij. 7. Streef nr vereenvoudiging vn het systeem vn inkornensvoorziening en zorgverzekering. Dt kn mogelijk door premie en zorgtoeslg te slderen. t Fmrm#i$mwmgwËs *xtnmr #m sff$ëkmr#rxgmwx: bh$xms:#mrw *Ëàkmn$mgmrn wffi{8il khmd*rffirl ##'? ffeesrx mng#*$"s MR DRS MANON VAN DER ENT-ELTINK, MR. DRS. MARJOLEIN VAN EVERDINGEN EN MAAIKE SOL-BRONK INLEIDING Andere lnden kennen soms bijzondere uitkeringen die in Nederlnd niet bestn. Wt te denken vn een verlofuitkering voor grootouders n de geboorte vn een kleinkind (Portugl) of een hogere kinderbijslguitkering voor kinderen die in de bergen wonen (Zwitserlnd)? Dit rtikel beschrijft welke bijzondere uitkeringen voor kindereir en hun ouders in het buitenlnd voorkomen.' Een uitkering is "bijzonder" ls een vergelijkbre wettelijke uitkering in Nederlnd niet bestt. Drnst kn het gn om uitkeringen die in Nederlnd weliswr bestn, mr in het buitenlnd op een ndere wijze worden ingevuld. In de volgende flevering vn PS Documentc verschijnt een vergelijkbr rtikel over bijzondere uitkeringen voor ouderen. Beide rtikelen zijn gebseerd op het onderzoeksrpport "Blik nr buiten: bijzondere uitkeringen in ndere lnden". Dit rpport is geschreven ter gelegenheid vn de conferentie vn de Socile Verzekeringsbnk (SVB) over "Zicht op zekerheid, uitvoering geven n moderne volksverzekeringen".' Dit rtikel bevt vier prgrfen rnet bijzondere uitkeringen tijdens verschillende life events: zwngerschp (pr. 2), verlof (pr. 3), geboorte (pr. ) en het schoolgn vn kinderen (pr. 5). De ltste prgrf vn dit rtikel bevt een opsomnring vn bijzondere uitkeringen die losstn vn deze life events (pr. 6). ZWANGERSCHAP Deze prgrf gt over bijzondere regelingen die verbnd houden met de z,wngerschp. Deze regelingen hebben vk betrekking op de gezondheid vn moeder en kind tijdens en n de zwngerschp: I. Bij het verzmelen vn informtie over buitenlndse uitkerlngcn is gebruik gemkt vn dtbnken vn de "lntemotionnl Sociui Sccurity,4ssociotion" (wwu,.iss.int/iss/observtory/country-profiles) en de "Socirri Security. De uteurs werken bij de Directie Juridische Zken respectievelijk Directie Finncieel Economische Zken vn de Socile Verzekeringsbnk. Mrjolein vn Everdinoen is tevens lid vn de redctie Admini.strdti0n" (rvrt.rv.ss.gor,,/policl',/docs,/progdcsc,/ssptw). Deze dtbnken bevtten gegevtins crrer soci lezekerheidsregelíngen in meer dn 170 lnden. Het onderzoek is beperkt tot drie s(x)rten tritkcringen uit deze dtbi-rken: zwngerschpsuitkeringen, gezinsbijstgen en ouderdor.r'rspcnsioenen. 2. De cor.r{èrentle vond plts op 30 november 2009 en rnkt onderdeel uit vn een jrlijkse cycltrs vn conferenties. De volledigc tekst vn het onderzoeksrpport stt op w'wr'v.svb.nl/coníèrentie. vn PS Document. 30 MAART 201O PS Document nummer 379

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Er zijn meer rechtvaardigingen voor het bezien van dit onderdeel van het Sociaal Akkoord.

Er zijn meer rechtvaardigingen voor het bezien van dit onderdeel van het Sociaal Akkoord. TRA 2013/76 Aflevering TRA 2013, afl. 10 Publicatiedatum 02-09-2013 Auteur Prof. mr. J.M. van Slooten [1] Titel Het komende driekwartdwingende ontslagrecht Samenvatting Het Sociaal Akkoord maakt het mogelijk

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Quickscan naar knelpunten en oplossingen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in

Nadere informatie

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Voorwoord In 1932 is de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren,

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie