Energiemanagement actieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagement actieplan"

Transcriptie

1 Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening:

2 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van het energiemanagement actieplan 2.1 Identificatie en beoordeling van energieaspecten 2.2 Energie doelstellingen, doelen en programma s 2.3 Bewaken en meten 2.4 Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. 3.0 Planning 3.1 Energieverbruik 3.2 Referentie voor energieverbruik 3.3 Energieprestatie indicatoren 3.4 Verwachtingen 3.5 Momenten van toetsen 4.0 Implementatie en uitvoering 4.1 Verantwoordelijken 4.2 Communicatie 4.3 Deelname en participatie. 4.4 Documentatie 5.0 Controle en aanpassingen 5.1 Monitoring en meting 5.2 Significante afwijkingen 5.3 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 5.4 Herzien plan van aanpak 5.4 Directiebeoordeling 6.0 Colofon

3 1.0 Inleiding Voor u ligt het document met het energiemanagement actieplan van M. van der Spek Hoveniers BV. Het doel van het energiemanagement actieplan is het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie. Uiteindelijk draagt dit bij aan een beperking van de energiebehoefte en de vermindering van de CO₂-uitstoot van onze organisatie. Dit document is onderschreven door het hoger management. Tevens is het gecommuniceerd, zowel intern als extern en daarnaast is het geïmplementeerd. Het uitgangspunt van dit energiemanagement actieplan is de PDCA cirkel. Dit model ziet er als volgt uit: Ieder jaar zal dit model doorlopen worden. De stappen zien er als volgt uit: 1. Plan, in eerste instantie zullen de energieaspecten geïdentificeerd en beoordeeld worden. Daarna zullen de doelstellingen en programma s met betrekking op de energie bepaald worden. 2. Do, de maatregelen zullen geïmpliceerd worden. 3. Check, de prestaties zullen geëvalueerd worden. 4. Act, bij afwijkingen zullen er corrigerende en preventieve maatregelen opgesteld worden. Deze stappen worden in dit document uitgewerkt. In hoofdstuk twee zullen eerst de belangrijkste onderdelen van NEN-ISO worden besproken. Daarna zal in hoofdstuk drie het onderdeel plan worden besproken. In hoofdstuk vier wordt het onderdeel do besproken. Als laatste worden in hoofdstuk vijf de onderdelen check en act besproken.

4 2.0 Onderdelen van het energiemanagement actieplan Het energiemanagement actieplan dient opgesteld te worden conform NEN-ISO Hieronder is een leidraad opgenomen gebaseerd op de NEN-ISO Een aantal van deze taken zijn opgenomen in andere onderdelen van de CO₂ prestatieladder. Daarom heeft M. van der Spek Hoveniers BV in onderstaande punten (2.1 t/m 2.4) een overzicht opgesteld dat per eis laat zien waar deze terug te vinden is. 2.1 Identificatie en beoordeling van energieaspecten Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op metingen of andere data. a) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in beeld worden gebracht. Het exacte energieverbruik is in kaart gebracht in de CO₂ -footprint conform ISO onder 3.A.1 CO₂ berekeningen ons handboek CO₂ - prestatieladder. Het onderzoek naar een significante verandering wordt gedaan nadat voor de tweede keer een Footprint is opgesteld. Deze taak is opgenomen in het actieplan dat omschreven staat in dit document onder hoofdstuk 4 en 5. b) Een inschatting van het verwachte energieverbruik van de komende periode. De verwachtingen zijn opgenomen in dit document in hoofdstuk 3. c) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie wiens acties kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik. Er is bij M. van der Spek Hoveniers BV geen personeelslid die significant de uitstoot kan veranderen. Een significante verandering is alleen mogelijk als er collectief iets veranderd. d) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de prioriteiten. Deze identificatie staat is toegevoegd aan de directiebeoordeling. e) Opstellen van een referentiekader. Dit referentiekader is opgenomen in de Carbon Footprint en staat in hoofdstuk 3.3 beschreven. Tevens is het referentiekader terug te vinden in dit document in onder 3.A.1 De uitkomsten worden in de directiebeoordeling gerapporteerd. f) Beschrijving van de methode waarmee een verbetering in de energieprestaties wordt gecontroleerd. Dit staat beschreven in de onderdelen 3.2 en 3.3 in dit document.

5 g) Een beschrijving van de methode waarmee de resultaten worden gecontroleerd. Dit staat omschreven in hoofdstuk 5 van dit document. 2.2 Energie doelstellingen, doelen en programma s a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden. De aanwijzing van verantwoordelijkheden staat omschreven in hoofdstuk 4.2. b) De middelen en het tijdspad voor het behalen van de verschillende doelen. Het tijdspad en de doelen zijn opgenomen in 3.A.1 van ons handboek, de Carbon Footprint en de directiebeoordeling. Het tijdspad is terug te vinden in hoofdstuk 3.2 en de doelstellingen zijn opgenomen in 3.B..1 en de directiebeoordeling. 2.3 Bewaken en meten a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd. Zie hoofdstuk 5 in dit document. b) De organisatie moet er voor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd. Zie borging van dit energiemanagement actieplan en het moment van toetsing, hoofdstuk 3.5 in dit document. c) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met de verwachte situatie. De relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren staan aangegeven in de CO₂ Footprint, De momenten van toetsen staan vermeld in dit document, in hoofdstuk 3.5

6 d) De organisatie moet alle significante afwijking van het verwachte energieverbruik documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken. Significante afwijkingen hebben zich wel niet voorgedaan, indien dit gebeurt, zal dit worden opgenomen in het energie auditverslag 2.A.3 e) De relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren moeten op een vooraf bepaald tijdstip worden beoordeeld en waarnodig aangepast. De momenten van toetsen staan vermeld in dit document, in hoofdstuk 3.5 en het gevolg van veranderingen staan vermeld in hoofdstuk 5 f) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, gelijksoortige, organisaties De momenten van een eventuele vergelijking staan omschreven in dit document in hoofdstuk Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn. Zie paragraaf 5.4.

7 3.0 Planning De planning is de eerste stap van de PDCA cirkel. Tijdens de planfase wordt het energie verbruik en de voortgang van de reductiedoelstellingen geanalyseerd. Dit wordt in de directiebeoordeling opgenomen en toegevoegd aan de documentatie. Vanuit deze analyse wordt een doelstelling voor het komend jaar geformuleerd. In de doelstellingen worden de reductiedoelen en maatregelen opgenomen. 3.1 Energieverbruik Jaarlijks stelt M. van der Spek Hoveniers BV een document op waarin de uitstoot van energie wordt berekend. Dit document wordt opgesteld met behulp van de Excel rekentool. De berekeningen die zijn gedaan om tot de totale uitstoot te komen worden opgenomen in de Carbon Footprint, deze is terug te vinden in het handboek onder 3.A.1 SKAO maakt gebruik van een verdeling tussen directe en indirecte emissies. Dit heeft de organisatie gedaan door 3 verschillende maatstaven te nemen die een opdeling maken in deze directe en indirecte emissies. Deze verdeling ziet er als volgt uit; Scope 1: omvat de directe emissies en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties. Scope 2: omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte; Scope 3: omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen van derden en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer.

8 In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe en hoe vaak de relevante energieaspecten (wat maakt onze CO₂ uitstoot) gemonitord en gemeten worden; Energiesoort Eenheid Meetmoment Verantwoordelijke Data Elektriciteit KWh Kwartaal KAM Aanwezige meters en facturen van energieleverancier Aardgas M3 Kwartaal KAM Aanwezige meters en facturen van energieleverancier Diesel Liter Maandelijks Boekhouding Facturen leverancier Gasolie materieel Liter Maandelijks Boekhouding Facturen leverancier Euro 95 Liter Maandelijks Boekhouding Facturen leverancier Motomix Liter Maandelijks Boekhouding Facturen leverancier Smeermiddelen Liter Jaarlijks Boekhouding Facturen leverancier 3.2 Referentie voor energieverbruik M. van der Spek Hoveniers BV heeft 2010 vastgesteld als referentiejaar. Op basis van de gewenste reductie over 5 jaar van 13% heeft M. van der Spek Hoveniers BV een doelstelling per jaar vastgesteld. Hieruit is voor de komende 5 jaar het volgende reductieplan opgesteld: Type uitstoot Reductie t/m 2012 Reductiedoel 2013 Reductiedoel 2014 Reductiedoel 2015 Label bestelbusjes 0% 1% 1,00% 3,00% Bio Brandstof 0% 0,70% 1,40% 2,00% Windmolen 0% 0,50% 1,00% 1,00% Groene Energie 0% 1.0% 2,00% 2,00% Nieuwe rijden* 1,72% 1,72% 1,72% 1,00% Gebruik rode diesel beperken (hernoemd Gebruik diesel materieel beperken) 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% Dichterbij werken/ effectiever plannen 0% 0,50% 0,50% 2,00%

9 Electrische auto 0,48% 0,50% 0,50% 0,05% aanschaffen TOTAAL 7% 10% 13% 13% Prioriteit is het behalen van de doelstelling over 5 jaar. 3.3 Energieprestatie indicatoren Volgens NEN-ISO dienen indicators voor het monitoren van performance vastgelegd te worden. Om een vergelijking van de emissies tussen de verschillende perioden van rapportage te kunnen maken zijn maatstaven bepaald. Op basis van deze maatstaven kunnen de meetresultaten vergeleken worden. Voor M. van der Spek Hoveniers BV is de omvang van de omzet de maatstaaf om de meetresultaten te vergelijken. De emissie performance indicator voor ons is de CO₂ uitstoot per euro omzet (gram uitstoot/ euro). Er zal jaarlijks een vergelijking worden gemaakt tussen het verbruik van het desbetreffende jaar, het voorgaande jaar en het referentiejaar. Deze meetresultaten worden verwerkt en bewaard in ons handboek onder 3.B.1. Een voorbeeld ziet er als volgt uit;

10 3.4 Verwachtingen M. van der Spek Hoveniers BV verwacht in de komende jaren totaal minder CO₂ uit te stoten dan in referentiejaar Dit komt omdat de uitstoot van CO₂ gereduceerd kan gaan worden door bewustwording, groene stroom en reduceren op de projecten van M. van der Spek Hoveniers BV zelf. De maatstaaf uit paragraaf 3.3 biedt de mogelijkheid om deze reductie mee te nemen in de verwachtingen. 3.5 Momenten van toetsen Om te controleren of de doelstellingen en de verwachtingen uit paragraaf 3.4 worden behaald dient de vooruitgang te worden getoetst. Deze toetsing zal jaarlijks plaatsvinden. De momenten van toetsen zullen maximaal 12 maanden na de voorgaande toetsing zijn. Als eerste toetsmoment wordt de certificering van de CO₂ prestatieladder gezien. Bij het moment van toetsen zal ook de mogelijkheid worden bekeken of het mogelijk is dat de gegevens van M. van der Spek Hoveniers BV vergeleken kunnen worden met een vergelijkbare organisaties. Hiervoor zijn al enkele bijeenkomsten met vergelijkbare organisaties geweest. Gezamenlijke initiatieven zijn opgetuigd.

11 4.0 Implementatie en uitvoering Het tweede onderdeel van de PDCA cirkel is de implementatie en uitvoering. De genomen reductiemaatregelen zullen door M. van der Spek Hoveniers BV gecommuniceerd worden. Daarnaast zijn er voor de verschillende reductiemaatregelen verantwoordelijke aangewezen. Deze verantwoordelijke zal erop toezien dat de reductiemaatregel wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een algemene verantwoording omschreven die per onderdeel in de organisatie de verantwoordelijkheden omschrijft. 4.1 Verantwoordelijken De directie. De directie is verantwoordelijk voor het strategisch reductie beleid binnen de organisatie. Daarnaast is de directie ook verantwoordelijke voor het beschikbaar stellen van financiën voor investeringen. De eindverantwoordelijke met betrekking op het energiebeleid is de directie. Middels de BB vergaderingen communiceert de directie met de KAM functionaris Tussen beide verantwoordelijke vindt minimaal 12 keer per jaar overleg plaats. Tijdens dit overleg zullen zo nodig de ontwikkelingen van het energiebeleid worden besproken en zal er vooruit worden gekeken. CO₂ is een vast agenda punt tijdens vergaderingen. Voor het eind van een kalenderjaar zijn de vergaderdata voor het komende jaar bekend. KAM functionaris. De KAM functionaris is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het energiebeleid en voert daarover tijdens de KAM vergaderingen overleg met de directie. De KAM functionaris stelt begin van elk jaar een energiereductie jaarplan op met daarin de planning van:.directiebeoordeling voorgaande jaar. vaststellen reductiedoelstellingen en maatregelen komend jaar. monitoren uitvoering reductiemaatregelen. monitoren reductiedoelstellingen. communicatieactiviteiten (zie CO₂ communicatieplan M. van der Spek Hoveniers BV). participatieactiviteiten. audit certificerende instelling

12 De kerntaken van de KAM functionaris zijn; (back-up personeelszaken) de functie is een fulltime taak coördinatie over en bewaken van het ziekteverzuimbeleid coördinatie over en bewaken van de ongevallenprocedures het plannen van uit te voeren werkplekinspecties het leveren van bijdragen en deelnemen aan BB vergaderingen het coördineren van VGM projecten het opstellen van VGM- projectplannen het up to date houden van de handboeken en de RIE actueel houden milieuplan jaarlijks (laten) herberekenen van de CO₂ uitstoot Bijwerken van monitoring verbruik brandstoffen en ander energiedragers Lijst belanghebbende up to date houden inzake CO₂ zorg dragen dat de CO₂ reductie doelstellingen op het jaaractieplan uitgevoerd worden directie informeren over CO₂ zaken en reductie initiatieven ander organisatie onderdelen voeden met CO₂ reductie mogelijkheden Voorbereiden interne communicatie uitingen en deze overdragen Voorbereiden externe communicatie uitingen en deze overdragen half jaarlijks overzichten laten generen inzake brandstoffen inkoop maandelijks opnemen gas en elektriciteit meterstanden implementatie van het VGM-beleid instructie VGM projectplannen aan medewerkers en onderaannemers Adviseren van het management t.b.v. het realiseren van VGMdoelstellingen Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied van veiligheid, gezondheid en milieu bijdragen tot de ontwikkeling, invoering, toepassing en evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten waken over de naleving van de milieuwetgeving waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en de naleving van de meldingsplicht betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen voorstellen doen voor en bijdragen aan de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van het bedrijf, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken advies geven over elke voorgenomen investering dat vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn. Uitvoeren/ laten uitvoeren van interne audits (ook over het gehele CO 2 Management systeem Medewerkers. Alle medewerkers zullen de werkzaamheden uitvoeren volgens het opgestelde beleid en de op dat moment geldende procedures. Zij worden geacht om mee te denken en voorstellen te doen ten aanzien van verbeteringen op het gebied van energie-efficiency.

13 Zij zullen handreikingen krijgen komende jaren op het gebied van bijvoorbeeld het nieuwe rijden, zuinig omgaan met energie, materieel en elektra uitschakelen wanneer mogelijk etc. 4.2 Communicatie M. van der Spek Hoveniers BV heeft een communicatieplan opgesteld welke terug te vinden is in ons handboek onder 3.C.2. In dit communicatieplan wordt de communicatie besproken welke wij voeren ten bate van de CO₂ prestatieladder. Het betreft zowel de interne als externe communicatie. 4.3 Deelname en participatie. (Keten) M. van der Spek Hoveniers BV is betrokken bij meerdere initiatieven in de branche. De initiatieven staan vermeld in ons handboek onder D participatie. in dit onderdeel worden de volgende initiatieven besproken: 1. Delen van kennis, ervaring en implementatie van energie reductie maatregelen. 2. Het aangaan van de dialoog met onze onderaannemers en toeleveranciers ten aanzien van het energieverbruik, en de CO₂- emissies als gevolg daarvan, voortvloeiend uit de producten en de diensten die zij leveren aan onze bedrijven. Van de zogenaamde A- aanbieders, de belangrijkste onderaannemers en toeleveranciers (ca 80 gezamenlijk) zullen wij overleggen of zij hun CO₂footprint kunnen overleggen. Met een aantal van onze toeleveranciers zal met ingang van 2014 een ketenproject worden gestart om de gezamenlijke CO₂ uitstoot op projectniveau in kaart te brengen waar mogelijk te reduceren. De reductiedoelstelling zal in overleg met de onderaannemers en toeleveranciers worden vastgesteld. Halfjaarlijks zullen wij de uitkomsten hiervan middels de website rapporteren/ communiceren. 3. Deelname aan de branchevereniging welke actief duurzame innovatie stimuleert. 4. De afvalstoffen vanuit het werken met groen omzetten in grondstoffen.

14 4.4 Documentatie Er is een digitale en papieren map CO₂. Hierin wordt al de relevante informatie opgeslagen en bijgehouden. Als er informatie nodig is voor de CO₂ prestatieladder zal deze map geraadpleegd worden. Daarnaast bevind zich in de papieren map een index. Deze index geeft aan waar welke informatie zich bevindt. De procedure documenten beheer zoals van toepassing voor de ISO 9001 wordt gehanteerd. 5.0 Controle en aanpassingen Het derde onderdeel van het model van de PDCA cirkel is de check. Hiermee wordt de controle van de energieprestaties bedoeld. Tijdens deze controle zal bekeken worden of M. van der Spek Hoveniers BV haar (tussentijdse) reductiedoelstelling heeft behaald. De uitkomsten hiervan worden tijdens de vergaderingen besproken. Tijdens deze vergadering zal het wel en niet behalen van doelstellingen worden besproken. Bij het niet behalen moet de oorzaak worden bepaald van het niet behalen van deze doelstelling. Hierna zal bekeken worden of andere maatregelen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Deze potentiële maatregelen komen uit het vierde onderdeel van de PDCA cirkel, het onderdeel act. Deze act staat voor de aanpassingen die kunnen leiden uit de controle. 5.1 Monitoring en meting Op basis van dit energiemanagement actieplan wordt het energiegebruik per jaar systematisch beoordeeld, tussentijds de energiestromen in kaart gebracht en geactualiseerd en beschreven. In de reductiedoelstellingen en directiebeoordeling zijn de reductiemaatregelen geformuleerd die de komende jaren worden uitgevoerd. Het resultaat van die reductiemaatregelen worden jaarlijks beoordeeld op de geformuleerde doelstellingen. Ook wordt jaarlijks een zelfevaluatie (interne audit) uitgevoerd over het CO 2 managementsysteem. Dit wordt vastgelegd in deze directiebeoordeling. Waar nodig worden de maatregelen of doelstellingen aangepast. Eventuele veranderingen ten opzichte van het referentiejaar met betrekking tot veranderingen in de operationele en de organisatorische boundary en in de GHGmethoden zullen zo nodig op basis van nacalculatie worden aangepast. 5.2 Significante afwijkingen Indien zich een situatie voordoet dat de grens van 3.5 % stijging van CO₂ uitstoot per euro omzet overschreden wordt dient er actie ondernomen te worden. In eerste instantie zal de grensoverschrijding gerapporteerd worden. Hierbij wordt de exacte overschrijding berekend (zie 3.3 energie prestatie indicatoren) en wordt er

15 per scope bekeken hoe groot de stijging is. Daarna wordt er aan de hand van de gegevens de mogelijke oorzaak onderzocht. Als deze oorzaak wordt gevonden zal de verantwoordelijke een herzien plan van aanpak opstellen met als doeleinde de stijging te reduceren. 5.3 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Indien de benoemde reductiemaatregelen niet het beoogde resultaat opleveren kunnen de doelstellingen en de maatregelen bijgestuurd worden of er kunnen corrigerende of preventieve maatregelen getroffen worden. Dit conform onze ISO 9001 procedure Corrigerende en preventieve maatregelen 5.4 Herzien plan van aanpak Wanneer de emissie van CO₂ in het eerste jaar na de certificatie significant toeneemt, zal er een nieuw plan van aanpak opgesteld moeten worden om deze stijging op te kunnen vangen. Het doel van het nieuwe plan van aanpak is dat de extra emissie in het eerste jaar in de daaropvolgende vier jaren hersteld wordt waardoor de reductiedoelstelling in jaar vijf alsnog bereikt wordt. Dit kan door ook door extra aanvullende doelstellingen. Indien in het tweede jaar na de certificatie de CO₂-emissie significant stijgt, zal er vooraf aan het derde jaar een nieuw plan van aanpak opgesteld moeten worden. Het doel van dit nieuwe plan van aanpak is om in het derde jaar alsnog de reductiedoelstellingen te behalen. Indien in het derde jaar na de certificatie de CO₂-emissie significant stijgt, zal er vooraf aan het vierde jaar een nieuw plan van aanpak opgesteld moeten worden. Het doel van dit nieuwe plan van aanpak is om in het vierde jaar alsnog de reductiedoelstellingen te behalen. Vanaf het vierde jaar zal er bij een significante afwijking tijdens een KAM vergadering de haalbaarheid van de doelstelling over vijf jaar worden besproken. Er wordt gekeken of deze nog haalbaar is of dat de doelstelling aangepast moet worden. Indien tijdens de vergadering de conclusie wordt getrokken dat de doelstellingen nog steeds haalbaar zijn zal de KAM functionaris een nieuw plan van aanpak opstellen welke dient te leiden tot het behalen van de reductiedoelstelling. Indien er een nieuw plan van aanpak wordt geschreven dient deze ook gecommuniceerd te worden aan de betreffende stakeholders. De gegevens die deze zullen ontvangen door deze relevante stakeholders zijn als volgt: 1. De reden van een nieuw plan van aanpak. 2. De gegevens die zijn besproken en die er toe geleid hebben dat er een nieuw plan van aanpak is opgesteld.

16 3. Evaluatie van de gegevens. 4. Evaluatie van de doelstellingen. 5. De benodigde acties per bedrijfsonderdeel. 6. Eventueel aanvullende doelstellingen Uiteraard geld deze regeling alleen als er een significante stijging is van de uitstoot van CO₂, wanneer er een significante daling wordt gerapporteerd zal er geen actie worden ondernomen. 5.4 Directiebeoordeling Begin van elk nieuw kalender jaar zal de directie het energiebeleid van M. van der Spek Hoveniers BV evalueren en beoordelen. In de directiebeoordeling wordt gekeken naar de effectiviteit van het energiebeleid en of bijsturing noodzakelijk is. Input voor deze beoordeling is: 1. directiebeoordeling van voorgaand jaar met CO₂ aspecten; 2. status van vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen; 3. resultaten van audits gedaan door de ladder CI; 4. aanbevelingen voor verbetering. De output bestaat ten minste uit: 1. verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem en bijbehorende processen 2. een analyse van de waarschijnlijkheid van het gaan halen van eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen. 6.0 Colofon Bedrijf: M. van der Spek Hoveniers BV Contactpersoon: Hendrik-Jan Konijn Bezoekadres: Hogeveenseweg 51 Postcode en plaats: 2731 LB Benthuizen Telefoon: (0172) Fax: (0172) Internet:

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie