VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9

2 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft de toetsing voor het schoolexamen (SE). Het PTA bestaat uit: Een algemeen gedeelte, waarin regels staan voor de toetsing van het schoolexamen. Dit gedeelte is voor alle leerwegen en sectoren gelijk Een vakinhoudelijk gedeelte, waarin leerstof voor alle vakken is beschreven met daarbij de toetsen, opdrachten en handelingsdelen en hun weging. Hiervoor gelden per leerweg en per sector verschillende delen. Het is belangrijk om vooral het algemene gedeelte (dat geldt voor zowel leerjaar als leerjaar 4) goed te lezen. Het de en 4 de leerjaar wordt in het VMBO gezien als een doorlopende periode waarin de leerlingen de opleiding afronden. Het voortschrijdend gemiddelde van leerjaar weegt dan ook mee bij de bepaling voor het Schoolexamencijfer. Namens het gehele docententeam wensen wij alle leerlingen heel veel succes. Directie Zuyderzee College. September 04 van 9

3 Algemeen gedeelte. Algemene bepalingen Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) en een overzicht per vak van het examenprogramma. Het PTA wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en jaarlijks voor oktober aan de kandidaten bekend gemaakt. Het PTA en de wet Een vaste bijlage van het PTA is artikel 49 van het examenbesluit, dat bepaalt of kandidaten zijn geslaagd. Kandidaten of hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers mogen op verzoek de wettelijke bepalingen over het examen inzien op school. Het examenbesluit wordt ook op de site van het Zuyderzee College gepubliceerd. Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Bijzondere gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding Terminologie In dit PTA wordt steeds gesproken over kandidaten; daarmee worden leerlingen bedoeld die aan schoolexamens en centrale examens deelnemen. Overal waarin het PTA staat; vakken mag ook deelvakken worden gelezen. Overal waar staat handelingsdeel mag ook onderdelen van het handelingsdeel gelezen worden. Overal waar staat opleiding is bedoeld leerjaar en 4 gezamenlijk. September 04 van 9

4 . Inrichting van het onderwijs Alle leerwegen in het VMBO kennen centrale en schoolexamens: Een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar in mei juni. Schoolexamens in de vorm van een examendossier, waarin de resultaten van alle vakken over het derde en vierde leerjaar zijn meegenomen. Het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen bepalen elk de helft van het eindresultaat. De resultaten van alle toetsen (schriftelijke werken, mondelinge beurten, overhoringen en praktische opdrachten) worden vastgelegd in het examendossier (= overzicht behaalde cijfers) dat leerjaar drie en vier omvat.. Schoolexamen Het schoolexamen bevat: Schriftelijke en/of mondelinge toetsen Praktische opdrachten die worden beoordeeld met een cijfer Handelingsdelen. In het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator (vakdocent) moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd. Sectorwerkstuk voor de kandidaten van de gemengde en de theoretische leerweg. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examendossier bevat Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten, opgenomen in het PTA Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen, beschreven in het PTA Informatie over het handelingsdeel, opgenomen in het PTA. Voor de gemengde en de theoretische leerweg maakt ook het sectorwerkstuk deel uit van het examendossier. Weging Per toets en per praktische opdracht wordt de beoordeling uitgedrukt in een getal op één decimaal nauwkeurig van tot en met 0. Voor vakken die geheel uit een handelingsdeel bestaan, zoals Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken, wordt de beoordeling eveneens uitgedrukt in een cijfer op één decimaal nauwkeurig van tot en met 0. Daarna dient deze beoordeling te worden omgezet in: onvoldoende (5,4 of lager), voldoende (5,5 tot en met 7,4) of goed (7,5 en hoger). Voor de overige handelingsdelen wordt de beoordeling uitgedrukt in onvoldoende, voldoende of goed. Hetzelfde geldt in de Gemengde en de Theoretische Leerweg voor het sectorwerkstuk. September 04 4 van 9

5 4. Beoordeling van het schoolexamen Wijze van beoordelen De wijze van beoordelen wordt gezamenlijk vastgesteld door alle docenten die in een bepaald vak les geven. Bij praktische opdrachten wordt zowel het proces van de totstandkoming, het product zelf als de presentatie in de beoordeling betrokken. Dit wordt vooraf aan de kandidaat bekend gemaakt door middel van het beoordelingsformulier. Vaststellen Schoolexamencijfer (SE) Het schoolexamencijfer wordt berekend aan de hand van de cijfers die behaald zijn in klas drie en vier samen. Examinatoren Beoordelingen worden uitgevoerd door de docent die het vak verzorgt waaraan de toets of praktische opdracht is gekoppeld. Praktische opdrachten die vakoverstijgend worden gegeven (meerdere vakken met gezamenlijke opdracht) worden gezamenlijk beoordeeld door twee of meer docenten die de totstandkoming hebben begeleid. De in deze bepaling bedoelde docenten worden beschouwd als de examinatoren. 5. Doorstroming Doorstroming van leerjaar drie naar leerjaar vier De behaalde cijfers vermeld in het examendossier zullen bij de overgang van leerjaar drie naar leerjaar 4 gehanteerd worden om te bepalen of leerlingen het vierde leerjaar succesvol kunnen aanvangen. Hierbij worden de overgangsnormen van leerjaar naar leerjaar 4 toegepast. De overgangsnormen van leerjaar VMBO staan vermeld op de site van het Zuyderzee College. 6. Herkansing, afwezigheid en niet tijdig inlevering Recht op herkansing De onderdelen van het handelingsdeel, het sectorwerkstuk, de vakken Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken die niet met voldoende of goed zijn afgerond, moeten herkanst worden voordat aan het centraal examen kan worden deelgenomen. Afwezigheid Het recht op het inhalen van toetsen of handelingsdelen is afhankelijk van redenen van afwezigheid op het moment van de toets. Een kandidaat die door ziekte of om een andere reden is verhinderd aan een onderdeel van het examen deel te nemen, dient dit te melden aan de afdelingsleider, uiterlijk op de dag van het desbetreffende examen en voor de aanvang van het examen, uiterlijk 8.0 uur. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de afdelingsleider, verhinderd is aan één of meer toetsen van het examen deel te September 04 5 van 9

6 nemen, wordt de kandidaat gelegenheid geboden de toetsen van het schoolexamen alsnog af te leggen; De afdelingsleider bepaalt in overleg met de examinator(en) wanneer de betreffende toets(en) van het schoolexamen moet(en) worden ingehaald. 4 Indien een kandidaat nalaat te handelen overeenkomstig het gestelde in lid, wordt hij/zij geacht onwettig afwezig te zijn geweest. De afdelingsleider kan op grond hiervan maatregelen nemen. 5 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot een half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. Een praktische opdracht, handelingsdeel en sectorwerkstuk moet, indien een kandidaat op de inleverdatum afwezig is, door of namens de kandidaat worden ingeleverd op de eerstvolgende schooldag. Inhoud van de herkansing Praktische opdrachten en sectorwerkstuk kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht; toetsen moeten in hun geheel worden herkanst. Herkansingstoetsen hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en zwaarte als de oorspronkelijke toetsen. Bij handelingsdelen bestaat de herkansing uit het alsnog of nogmaals deelnemen aan een activiteit en/of het nogmaals inleveren van een verslag van een activiteit. Beoordeling van schoolexamentoetsen ingeval van herkansing Het hoogste cijfer dat is behaald bij de herkansing en bij een eerder afgelegde toets, geldt als definitief cijfer voor de Schoolexamentoets. Bij de verschillende vakken staat vermeld of een toets herkansbaar is. Het uitgangspunt is dat elke leerling per periode toets mag herkansen. Bijzondere gevallen In bijzonder gevallen kan het bevoegd gezag een individuele kandidaat een extra gelegenheid tot herkansing bieden na overleg gevoerd te hebben met de Inspectie. 7. Examendossier, rapportage over de voortgang en afronding van het schoolexamen Examendossier Het examendossier bevat alle onderdelen van het schoolexamen; het bestaat uit een door de school en een door de kandidaat zelf te bewaren gedeelte. De school bewaart een overzicht van alle beoordelingen en ingevulde beoordelingsformulieren die op schoolexamen, handelingsdelen en sectorwerkstukken van de kandidaat betrekking hebben. September 04 6 van 9

7 De kandidaat bewaart alle overzichten van zijn beoordelingen, zijn leesdossier, kunstdossier en sectorwerkstuk in overleg met de betrokken examinatoren in papieren of digitale vorm. Het al of niet bewaren van praktische opdrachten wordt aan de kandidaat overgelaten. Voor het eventueel verlies van dossiers, sectorwerkstuk of praktische opdrachten is de kandidaat zelf verantwoordelijk. Afronding van het schoolexamen Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld en het sectorwerkstuk (GL en TL) en alle handelingsdelen met voldoende of goed zijn afgesloten. Ook het vak Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken dienen met voldoende of goed te zijn beoordeeld. Indien het schoolexamen niet is afgerond, kan de kandidaat niet aan het centraal examen deelnemen. 8. Uitslag regeling 8. De kandidaat die eindexamen v.m.b.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en hij tevens: a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken (inclusief maatschappijleer) het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken (inclusief maatschappijleer) het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of c. voor twee van zijn examenvakken (inclusief maatschappijleer) het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer van het afdelingsvak in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt gerekend als twee eindcijfers. d. je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald. e. de rekentoets heeft gemaakt. 8. Tevens geldt voor de vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie voldoende of goed is behaald. 9. Afwijkende wijze van examineren De examencommissie kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Zij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. September 04 7 van 9

8 Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking medegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 0 minuten. Ook de inzet van een computer of laptop behoort tot de mogelijkheden. Voor zover het voorgeschreven correctiemodel of de normering aandacht schenken aan spel- en stijlfouten kan de normering voor deze kandidaten enigszins worden aangepast naar het inzicht van de examinator en de gecommitteerde. De examencommissie draagt er zorg voor dat deze aanpassing aan de gecommitteerde bekend is. Met betrekking tot het schoolexamen kan de school een aangepaste regeling treffen. 0. Onregelmatigheden Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de examencommissie maatregelen nemen. De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolonderzoek of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolonderzoek of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de examencommissie aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Alvorens een beslissing wordt genomen, hoort de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De examencommissie deelt haar beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in artikel van het examenreglement. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. September 04 8 van 9

9 . Commissie van Beroep De kandidaat of de ouders/verzorgers van de kandidaat kunnen tegen de beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij een door het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht is, moet het beroep schriftelijk ingesteld zijn bij de Commissie van Beroep. Als deze termijn verstreken is, wordt het genomen besluit onherroepelijk. Commissie van Beroep: Postadres: Postbus 7, 800 AA Emmeloord De Commissie van Beroep besluit binnen twee of, met aangeven van redenen, binnen hoogstens vier weken. De Commissie bericht de beslissing schriftelijk aan de kandidaat, de directeur en de Inspectie.. Examenreglement Het examenreglement ligt ter inzage op school bij de schoolleiding en wordt evenals het PTA gepubliceerd op de site van de school. September 04 9 van 9

10 Vak: Biologie Klas: 4KB Schooljaar:04-05 Periode Domein/Stofomschrijving/ Module/Hoofdstuk Eindcijfer klas (onafgerond) SE Thema t/m Stofwisseling, Planten, Ecologie SE Thema 4 en 5 Mens & Milieu en Voeding & Vertering SE Thema 6 t/m 8 Gaswisseling, Transport, Opslag, Uitscheiding en Bescherming,, Gemiddelde van SO s en Opdrachten gedurende het jaar Methode/ Toets vorm Herkansing Toetsing (weging) Eind- niveau termen n.v.t. x BVJ 4 VMBO- BK Deel A BVJ 4 VMBO- BK Deel A+B BVJ 4 VMBO- BK Deel B BVJ 4 VMBO- BK Deel A+B ICT vaardigheden: Snel en doeltreffend zoekopdrachten geven en uitvoeren. Opmerkingen: BVJ= Biologie Voor Jou S Ja x K, K, K, K5, K6, K7, K9, K S Ja x K, K, K, K7, K9 S Ja x K, K, K, K9, K0 S x

11 Vak: Duits Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Invoer eindcijfer klas (onafgerond) Niveau: KB Schooljaar: Toets Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Duur Weging Eindtermen A 4 - Leesvaardigheid B ho ja leesboekje of meerdere langere leesteksten 40 o/v/g MVT/K/4 Schrijfvaardigheid C so ja Zakelijke brief 40 MVT/K/7 Kijk- /luistervaardigheid D so nee Kijk- en luistervaardigheidstoets 40 MVT/K/5 Spreekvaardigheid E mo nee Mondeling 5 MVT/K/6 - Schoolwerk F So/mo nee Het gemiddelde van alle So tjes en repetities gedurende het schooljaar vormen samen toets F Schoolwerk. Opmerkingen: 6 MVT/K/ MVT/K/ MVT/K/ MVT/V/ MVT/V/4 MVT/V/5 SE = (A+C+D+E+F):9 =. ICT vaardigheden: Er wordt mede gebruik gemaakt van de moodle- omgeving : Emmeloord: 4GTL Duits

12 Vak: Engels Niveau: KB Klas: 4kb Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Chapter :What s new? SE- Schrijftoets Brief Bb/Kb One minute talks Chapter : Crime and punishment. Chapter : Totally talented Methode/ leermateriaal Stepping stones Brief Laptop Stepping stones Stepping stones Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Rep SO MO Rep Rep Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Ja Woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid, grammatica. Bb en Kb versie Schrijfvaardigheid. Je schrijft een formele/informele brief. Woordenboeken mee. Kb/Bb versie. Spreekbeurt mondeling Woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid, grammatica. Bb en Kb versie Woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid, grammatica Bb en Kb versie A/ V/O A/ A/ A SE- Kijk- en luistertoets Bb/Kb Cito toetsen SO Officiële kijk- en luistertoets CITO A/B / Chapter 4: The world around you. Stepping stones Rep SE- Spreekvaardigheid. Presentatie Bb en Kb Laptop MO Leesvaardigheid; Teksten Bb/kb examens SO Ja Woordenschat, leesvaardigheid, luistervaardigheid en grammatica. Bb eb Kb versie A Je presenteert in overleg met de docent een te bepalen onderwerp. Bb vertelt A/ iets over zichzelf. Schriftelijke toets over de inhoud van een oud examen. A/ ICT vaardigheden: Toelichting: De leerling leert bij het vak Engels om informatie op te zoeken en te verwerken in opdrachten. Ook leert de leerlingen vertaalprogramma s optimaal te gebruiken. Verder wordt er bij het maken van inleveropdrachten en schrijfvaardigheid aandacht besteed aan het werken met Pages/Keynote/Prezi en imovie. Opmerkingen: Werken met doorlopend gemiddelde. Cijfers e klas tellen mee dus.

13 Vak: Handel & Administratie (/) Niveau: KB Klas: N4Eck Schooljaar: 0-04 Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Methode/ Toetsvorm Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Hoofdstuk leermateriaal MO/ SO/ PO/ HO Eindcijfer klas SO 9 Alle HA/K/9, Boekhouden Link SO SO hoofdstuk 4, boekhouden HA/K/9 HA/K/8, Presentatie en promotie Link SO SO hoofdstuk 4, presentatie en promotie Etaleertoets Eigen materiaal Project Auto Eigen materiaal HA/K/, Professionele vaardigheden PO Zelfstandig een etalage maken PO Presenteren project + inleveren verslag Link SO SO hoofdstuk 6, Professionele vaardigheden HA/K/8 HA/K/8 HA/K/, HA/K/, HA/K/, HA/K/4, HA/K/5, HA/K/6, HA/K/7, HA/K/8, HA/K/0 HA/K/ Kassatoets Eigen PO Kassahandelingen correct HA/K/6, HA/K/7 materiaal uitvoeren SE Excel Eigen SO Ja Excel bewerkingen HA/K/4 + HA/K/0 materiaal HA/K/9, Boekhouden Link SO SO hoofdstuk 5, HA/K/9 boekhouden Etaleertoets 4 Eigen PO Zelfstandig een etalage HA/K/8 materiaal maken HA/K/8, Presentatie en promotie Link SO SO hoofdstuk 5, HA/K/8 presentatie en promotie Project vakwedstrijden Eigen materiaal PO Presenteren project + inleveren verslag HA/K/, HA/K/, HA/K/, HA/K/4, HA/K/5, HA/K/6, HA/K/7, HA/K/8, HA/K/0 HA/K/0, Bedrijfseconomisch rekenen Link SO SO Hoofdstuk 6, bedrijfseconomisch rekenen HA/K/0 HA/K/, Professionele vaardigheden Link SO SO hoofdstuk 7, Professionele vaardigheden HA/K/ 4

14 Vak: Handel & Administratie (/) Niveau: KB Klas: NEck Schooljaar: 0-04 Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen SE Kassahandelingen + HA/K/6, HA/K/7 verkoopgesprek + minitoets HA/K/ klantgericht handelen PO Kassahandelingen correct HA/K/6, HA/K/7 uitvoeren PO Beoordelen van nagekeken HA/K/, HA/K/ hoofdstuk uit werkboek SE Verkoopgesprek + minitoets Eigen materiaal HA/K/, Klantgericht handelen Link SO SO hoofdstuk 4, Kassatoets Eigen materiaal Netheid werkboek Eigen materiaal Beroepshouding Eigen materiaal Stage leerjaar 4 Eigen materiaal PO Competentielijst uitgedrukt in een cijfer HO Stage goed uitvoeren + verslaglegging HA/K HO HA/K/, HA/K/, HA/K/6, HA/K/7 HA/K/9, Boekhouden Link SO SO hoofdstuk 6, HA/K/9 boekhouden HA/K/6, Goederenstroom verkoop Link SO SO hoofdstuk, HA/K/6 goederenstroom verkoop SE Boekhouden Eigen SE Ja Boekhouden HA/K/9 materiaal HA/K/7, Verkoopregistratie Link SO SO hoofdstuk 7, HA/K/7 Verkoopregistratie HA/K/8, Presentatie en promotie Link SO SO hoofdstuk 6, HA/K/8 presentatie en promotie Project marktonderzoek Eigen materiaal PO Presenteren project + inleveren verslag HA/K/, HA/K/, HA/K/, HA/K/4, HA/K/5, HA/K/7, HA/K/8, HA/K/0 HA/K/0, Bedrijfseconomisch rekenen Netheid werkboek Eigen materiaal, en Receptie werkzaamheden Eigen materiaal Link SO SO Hoofdstuk 7, bedrijfseconomisch rekenen PO Beoordelen van nagekeken hoofdstuk uit werkboek HO Receptie handelingen correct uitvoeren HA/K/0 HA/K/, HA/K/ ICT vaardigheden: Bij het vak Handel & Administratie moeten de leerlingen veel werken met het Office programma. Tijdens de projecten werken de leerlingen veel met Word, Excel en PowerPoint. Verder moeten leerlingen veel informatie verzamelen van het internet. HO HA/K/ 5

15 Vak: Intersectoraal Dienstverlening & Commercie (isdc) Periode Domein/Stofomschrijving/ Methode/ Module/Hoofdstuk niveau Het onafgeronde gemiddelde cijfer van klas van Z&W, H&A en Intersectoraal Thema: De Sportschool Dubbelklik Intersectoraal LOB Stage (zie PTA stage klas 4DC) Thema: Hotel LOB Thema: Outdoorcentre examentraining Keuzedossier Dubbelklik Intersectoraal Keuzedossier Dubbelklik Intersectoraal Klas: 4DC Toets vorm Portfolio Praktijk D en C Thematoetsen A Portfolio Praktijk D en C Thematoetsen A Portfolio Praktijk Thematoetsen A Schooljaar: Let op: alleen LEMMER Herkans ing Ja Ja Ja Toetsing (weging) * Het gemiddelde van de vakken telt x Portfolio- opdrachten (x) Thematoetsen (x) Praktijkopdrachten (x) Het gemiddelde is SE cijfer (5x) Portfolio- opdrachten (x) Thematoetsen (x) Praktijkopdrachten (x) Het gemiddelde is SE cijfer (5x) Examenopdrachten theorie en praktijk Het gemiddelde is SE cijfer (5x) Eind- termen IS/, IS/, IS/, IS/4, IS/5, IS/6 + LOB- competenties van de VO- raad IS/, IS/, IS/, IS/4, IS/5, IS/6 + LOB- competenties van de VO- raad IS/, IS/, IS/, IS/4, IS/5, IS/6 ICT vaardigheden: Word, Excel en Powerpoint * Opmerkingen: Het portfolio moet met een voldoende afgerond worden. De onderdelen Dienstverlening (D), Commercie (C) en Intersectoraal Algemeen (A) worden apart gegeven, maar staan bij elkaar in Magister. Binnen Dienstverlening tellen de praktijkopdrachten x mee en de toetsen x. Binnen Commercie tellen de praktijkopdrachten x mee en de toetsen x Binnen Intersectoraal algemeen wordt de basiskennis behandeld en middels toetsen beoordeeld (weging x) en daarnaast worden de portfoiio- opdrachten beoordeeld (weging x). 6

16 Vak: Stage isdc Klas: 4DC Schooljaar: Let op: alleen LEMMER Periode * Domein/Stofomschrijving/ Module/Hoofdstuk Stage bij een bedrijf of school o.i.d. Methode/ niveau Stageboek + aanvullende stageopdr. op maat Toets vorm Herkansing Toetsing (weging) Eind- termen - Beoordeling door Bedrijf x bedrijf - Presentatie (ppt) Presentatie x - Beoordeling ZC (incl. stageboek) Stageboek/ZC x ICT vaardigheden: De stage- opdrachten worden gemaakt m.b.v.:word, Excel en Powerpoint Opmerkingen: De stage maakt onderdeel uit van de opleiding Dienstverlening & Commercie en wordt apart beoordeeld bij het vak Intersectoraal D&C. In klas 4 is de stageperiode van sept t/m dec. In totaal beslaat de stage hele dagen, afgewisseld met start-, terugkom- en afrondingsdagen op school. 7

17 Vak: Lichamelijke Opvoeding Klas: 4 Schooljaar: Periode Domein/Stofomschrijving/ Module/Hoofdstuk Eindcijfer klas L.O. Methode/ niveau Toets vorm Herkansing Toetsing (weging) Eind- termen Weging x Zomer - Herfst. Softbal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Voetbal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Rugby N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 4. Frisbee N.v.t. Handelings- opdracht In overleg met docent mogelijk Geen weging N.v.t. 5. Vrije ruimte N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 6. Vervangende opdrachten N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. 7. Gedrag/ Inzet N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 8. Beoordeling evaluatiekaart N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t.. Herfst - Kerst. Kerst - Voorjaar 9. Turnen N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 0. Volleybal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Unihockey N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Zelfstandig lesgeven N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Zelfstandig lesgeven N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 4. Badminton N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 8

18 5. Tafeltennis N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 6. Tjoekbal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 7. Beoordelings evaluatie kaart N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. 8. Vrije ruimte N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 9. Gedrag/ Inzet N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 0. Vervangende opdrachten N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. 4.. Zelfstandig lesgeven N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. Voorjaar - Mei Opmerkingen:. Sport oriëntatie dag (Lemmer: zomer herfst) N.v.t. Handelings- opdracht N.v.t. Geen weging N.v.t.. Vrije ruimte N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 4. Gedrag / Inzet N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 5. Vervangende opdrachten N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. Methode/niveau: verschil onderbouw/ bovenbouw zit hem in de regelkennis en in de technische vaardigheden. Weging: Cijfer komt tot stand adhv de volgende criteria: - kwaliteit lesdeelname 0% - sociale vaardigheden 0% - technische vaardigheden 50% - Diverse 0% 9

19 Vak: maatschappijleer Niveau: KB Klas: N4ZW Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Cijfer klas (onafgerond) n.v.t n.v.t ML/ K Sociale verschillen Boek Essener of materiaal moodle (boek blikopener) Mens en werk Stage opdrachten Mens en werk Leren solliciteren *** Politiek Bezoek aan de haagse tribune SO Toets over sociale verschillen Boek Essener PO Stage boek met verschillende opdrachten over mens en werk Eigen materiaal PO/MO In samenwerking met een uitzendbureau en het vak Nederlands leren leerlingen te solliciteren. Excursie Den Haag PO We volgen een dagprogramma bij prodemos. Leerlingen krijgen achteraf een opdracht om een bezoeksverslag te maken. ML/ K ML/ K ML /K 5 ML/ K6 ML/K7 ML/ K ML/ K ML /K 4 ML / K5 ML/ K ML/K ML/K4 ML/K ML/K ML K/ ML/K6 Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen. Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen. Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen. *alleen wanneer er tijd is voor extra opdrachten zal hier gebruik van worden gemaakt. *** Indien mogelijk 0

20 Vak: maatschappijleer Niveau: KB Klas: N4zw Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Eindcijfer klas (onafgerond) n.v.t n.v.t ML/K Criminaliteit en rechtsstaat Boek Essener examenkatern criminaliteit en rechstaat KGT boek Criminaliteit en rechtsstaat Boek Essener examenkatern criminaliteit en rechstaat KGT boek Criminaliteit en rechtsstaat Boek Essener examenkatern criminaliteit en rechstaat KGT boek Politiek en beleid Boek Essener examenkatern politiek en beleid KGT boek Politiek en beleid Boek Essener examenkatern politiek en beleid KGT boek Politiek en beleid Boek Essener examenkatern politiek en beleid KGT boek OF Praktische opdracht mediadossier of onderzoek dossier SO Toets over criminaliteit ML/K K K K8 SO Toets over criminaliteit ML/K K K K8 SO Ja Toets over criminaliteit ML/K K K K8 SO Ja Toets over politiek en beleid ML/K K K K4 SO Toets over politiek en beleid ML/K K K K4 SO Toets over politiek en beleid ML/K K K K4 Eigen materiaal PO Leerlingen doen een onderzoek naar een maatschappelijk probleem of leerlingen houden het nieuws in de media bij en leren standpunten in te nemen en hun mening te beargumenteren ML/K K K K4 k6 Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen.

21 Vak: Nederlands Niveau: KB Klas: 4 Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving S=schriftelijk M=mondeling HO=handelingsopdracht Weging Eindtermen Eindcijfer klas (onafgerond) n.v.t. n.v.t. 4 Ne K///4/5/6/7/8 Schoolexamen leesvaardigheid Materiaal in moodle Nieuwsbegrip S ja S tijdens de se week Ne K/6 spelling Materiaal in moodle S nee S eindtoets spelling lesstof klas t/m Spreekvaardigheid Eigen materiaal M nee M mondelinge presentatie over de stage voor het beroepsgerichte programma Schoolexamen Schrijfvaardigheid Eigen materiaal op papier en in Moodle Nieuwsbegrip Ne K/7 Ne K/////5 S ja Schrijfopdrachten Ne K////7 Ne V// Grammatica Eigen materiaal S nee Eindtoets grammatica lesstof klas t/m Ne/ K/7 Kijk- en luistervaardigheid CITO nee Cito toets Ne K///4 Schoolexamen Eindtoets fictie // Het cijfer van een van de projecten van het beroepsgerichte programma Eigen materiaal M nee S tijdens de se week Ne k/8 de docent Nederlands kan i.o.m. de vakleraar (ec/tn/zw) taalopdrachten die bij projecten zijn gemaakt beoordelen en meenemen in het cijfer Nederlands Ne/K/ ///4/5/6/7/ // Extra toets ICT vaardigheden: Bij de schrijfopdrachten wordt zoveel mogelijk het programma pages gebruikt. Bij het presenteren kan gebruik gemaakt worden van keynote. De leerlingen moeten laten zien dat zij de in de eerdere leerjaren opgebouwde kennis kunnen toepassen. Opmerkingen: : Het pta kan in Lemmer afwijken i.v.m. de ontwikkeling van het vak intersectoraal. Het pta gaat nog uit van afdelingsprogramma s.

Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x)

Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x) PTA Vak: Biologie Klas: 4zw kb Schooljaar: 0-04 Period e Domein/ Stofomschrijving/Module/ Hoofdstuk Invoeren eindcijfer klas (niet afgerond) Ecologie, aanpassingen, voedselketens en fotosynthese Milieu

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Herkansin g MO/ SO/ PO/ HO. 3 Landeskunde project D po nee Een praktische opdracht met nadere kennismaking van Duitsland en haar samenleving.

Herkansin g MO/ SO/ PO/ HO. 3 Landeskunde project D po nee Een praktische opdracht met nadere kennismaking van Duitsland en haar samenleving. PTA- Klas EC Vak: Duits Niveau: KB/BB Schooljaar: 0-04 Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Toets Toetsvorm MO/ SO/ / HO Herkansin g Toetsomschrijving Duur Weging Eindtermen - Leesvaardigheid

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 204 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets PTA s 2012-2013 Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013 Volgnr. Soort Omschrijving 1. S Thema 3 Voortplanting en Ontwikkeling K1 t/m K6 50 min 3 4 2. S Thema 4 Regeling K11 50

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar: 2015-2016 4.1 Moduletoets Module 4 PW 4 Nee 4.2 Gemiddelde s.o.'s module 4 OV 3 Nee 4.3 Moduletoets Module 5 PW

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort Examenreglement Maris College voor het cohort 2012-2013-2014 en het cohort 2013-2014-2015 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: K4A Leerjaar:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: K4A Leerjaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Klas: K4A Leerjaar: 04-05 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Biologie 4 Economie. 5 Engels 6 Intersectoraal Dienstverlening

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT 2013 Sector dienstverlening en commercie, basisberoepsgerichte leerweg (schooljaren 2013/2014 en 2014/2015) Vastgesteld door de rector, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Klas: M4B Leerjaar: 04-05 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Big Picture Projecten. 4 Biologie 5 Economie. 6 Engels

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-BASISBEROEPSGERICHT LEERJAAR 4 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016)

Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016) Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016) Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) Periode Onderdeel Toetsvorm Duur Herk. Opm. 1 Gesprekken Decaan

Nadere informatie