VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9

2 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft de toetsing voor het schoolexamen (SE). Het PTA bestaat uit: Een algemeen gedeelte, waarin regels staan voor de toetsing van het schoolexamen. Dit gedeelte is voor alle leerwegen en sectoren gelijk Een vakinhoudelijk gedeelte, waarin leerstof voor alle vakken is beschreven met daarbij de toetsen, opdrachten en handelingsdelen en hun weging. Hiervoor gelden per leerweg en per sector verschillende delen. Het is belangrijk om vooral het algemene gedeelte (dat geldt voor zowel leerjaar als leerjaar 4) goed te lezen. Het de en 4 de leerjaar wordt in het VMBO gezien als een doorlopende periode waarin de leerlingen de opleiding afronden. Het voortschrijdend gemiddelde van leerjaar weegt dan ook mee bij de bepaling voor het Schoolexamencijfer. Namens het gehele docententeam wensen wij alle leerlingen heel veel succes. Directie Zuyderzee College. September 04 van 9

3 Algemeen gedeelte. Algemene bepalingen Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) en een overzicht per vak van het examenprogramma. Het PTA wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en jaarlijks voor oktober aan de kandidaten bekend gemaakt. Het PTA en de wet Een vaste bijlage van het PTA is artikel 49 van het examenbesluit, dat bepaalt of kandidaten zijn geslaagd. Kandidaten of hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers mogen op verzoek de wettelijke bepalingen over het examen inzien op school. Het examenbesluit wordt ook op de site van het Zuyderzee College gepubliceerd. Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Bijzondere gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding Terminologie In dit PTA wordt steeds gesproken over kandidaten; daarmee worden leerlingen bedoeld die aan schoolexamens en centrale examens deelnemen. Overal waarin het PTA staat; vakken mag ook deelvakken worden gelezen. Overal waar staat handelingsdeel mag ook onderdelen van het handelingsdeel gelezen worden. Overal waar staat opleiding is bedoeld leerjaar en 4 gezamenlijk. September 04 van 9

4 . Inrichting van het onderwijs Alle leerwegen in het VMBO kennen centrale en schoolexamens: Een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar in mei juni. Schoolexamens in de vorm van een examendossier, waarin de resultaten van alle vakken over het derde en vierde leerjaar zijn meegenomen. Het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen bepalen elk de helft van het eindresultaat. De resultaten van alle toetsen (schriftelijke werken, mondelinge beurten, overhoringen en praktische opdrachten) worden vastgelegd in het examendossier (= overzicht behaalde cijfers) dat leerjaar drie en vier omvat.. Schoolexamen Het schoolexamen bevat: Schriftelijke en/of mondelinge toetsen Praktische opdrachten die worden beoordeeld met een cijfer Handelingsdelen. In het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator (vakdocent) moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd. Sectorwerkstuk voor de kandidaten van de gemengde en de theoretische leerweg. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examendossier bevat Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten, opgenomen in het PTA Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen, beschreven in het PTA Informatie over het handelingsdeel, opgenomen in het PTA. Voor de gemengde en de theoretische leerweg maakt ook het sectorwerkstuk deel uit van het examendossier. Weging Per toets en per praktische opdracht wordt de beoordeling uitgedrukt in een getal op één decimaal nauwkeurig van tot en met 0. Voor vakken die geheel uit een handelingsdeel bestaan, zoals Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken, wordt de beoordeling eveneens uitgedrukt in een cijfer op één decimaal nauwkeurig van tot en met 0. Daarna dient deze beoordeling te worden omgezet in: onvoldoende (5,4 of lager), voldoende (5,5 tot en met 7,4) of goed (7,5 en hoger). Voor de overige handelingsdelen wordt de beoordeling uitgedrukt in onvoldoende, voldoende of goed. Hetzelfde geldt in de Gemengde en de Theoretische Leerweg voor het sectorwerkstuk. September 04 4 van 9

5 4. Beoordeling van het schoolexamen Wijze van beoordelen De wijze van beoordelen wordt gezamenlijk vastgesteld door alle docenten die in een bepaald vak les geven. Bij praktische opdrachten wordt zowel het proces van de totstandkoming, het product zelf als de presentatie in de beoordeling betrokken. Dit wordt vooraf aan de kandidaat bekend gemaakt door middel van het beoordelingsformulier. Vaststellen Schoolexamencijfer (SE) Het schoolexamencijfer wordt berekend aan de hand van de cijfers die behaald zijn in klas drie en vier samen. Examinatoren Beoordelingen worden uitgevoerd door de docent die het vak verzorgt waaraan de toets of praktische opdracht is gekoppeld. Praktische opdrachten die vakoverstijgend worden gegeven (meerdere vakken met gezamenlijke opdracht) worden gezamenlijk beoordeeld door twee of meer docenten die de totstandkoming hebben begeleid. De in deze bepaling bedoelde docenten worden beschouwd als de examinatoren. 5. Doorstroming Doorstroming van leerjaar drie naar leerjaar vier De behaalde cijfers vermeld in het examendossier zullen bij de overgang van leerjaar drie naar leerjaar 4 gehanteerd worden om te bepalen of leerlingen het vierde leerjaar succesvol kunnen aanvangen. Hierbij worden de overgangsnormen van leerjaar naar leerjaar 4 toegepast. De overgangsnormen van leerjaar VMBO staan vermeld op de site van het Zuyderzee College. 6. Herkansing, afwezigheid en niet tijdig inlevering Recht op herkansing De onderdelen van het handelingsdeel, het sectorwerkstuk, de vakken Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken die niet met voldoende of goed zijn afgerond, moeten herkanst worden voordat aan het centraal examen kan worden deelgenomen. Afwezigheid Het recht op het inhalen van toetsen of handelingsdelen is afhankelijk van redenen van afwezigheid op het moment van de toets. Een kandidaat die door ziekte of om een andere reden is verhinderd aan een onderdeel van het examen deel te nemen, dient dit te melden aan de afdelingsleider, uiterlijk op de dag van het desbetreffende examen en voor de aanvang van het examen, uiterlijk 8.0 uur. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de afdelingsleider, verhinderd is aan één of meer toetsen van het examen deel te September 04 5 van 9

6 nemen, wordt de kandidaat gelegenheid geboden de toetsen van het schoolexamen alsnog af te leggen; De afdelingsleider bepaalt in overleg met de examinator(en) wanneer de betreffende toets(en) van het schoolexamen moet(en) worden ingehaald. 4 Indien een kandidaat nalaat te handelen overeenkomstig het gestelde in lid, wordt hij/zij geacht onwettig afwezig te zijn geweest. De afdelingsleider kan op grond hiervan maatregelen nemen. 5 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot een half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. Een praktische opdracht, handelingsdeel en sectorwerkstuk moet, indien een kandidaat op de inleverdatum afwezig is, door of namens de kandidaat worden ingeleverd op de eerstvolgende schooldag. Inhoud van de herkansing Praktische opdrachten en sectorwerkstuk kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht; toetsen moeten in hun geheel worden herkanst. Herkansingstoetsen hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en zwaarte als de oorspronkelijke toetsen. Bij handelingsdelen bestaat de herkansing uit het alsnog of nogmaals deelnemen aan een activiteit en/of het nogmaals inleveren van een verslag van een activiteit. Beoordeling van schoolexamentoetsen ingeval van herkansing Het hoogste cijfer dat is behaald bij de herkansing en bij een eerder afgelegde toets, geldt als definitief cijfer voor de Schoolexamentoets. Bij de verschillende vakken staat vermeld of een toets herkansbaar is. Het uitgangspunt is dat elke leerling per periode toets mag herkansen. Bijzondere gevallen In bijzonder gevallen kan het bevoegd gezag een individuele kandidaat een extra gelegenheid tot herkansing bieden na overleg gevoerd te hebben met de Inspectie. 7. Examendossier, rapportage over de voortgang en afronding van het schoolexamen Examendossier Het examendossier bevat alle onderdelen van het schoolexamen; het bestaat uit een door de school en een door de kandidaat zelf te bewaren gedeelte. De school bewaart een overzicht van alle beoordelingen en ingevulde beoordelingsformulieren die op schoolexamen, handelingsdelen en sectorwerkstukken van de kandidaat betrekking hebben. September 04 6 van 9

7 De kandidaat bewaart alle overzichten van zijn beoordelingen, zijn leesdossier, kunstdossier en sectorwerkstuk in overleg met de betrokken examinatoren in papieren of digitale vorm. Het al of niet bewaren van praktische opdrachten wordt aan de kandidaat overgelaten. Voor het eventueel verlies van dossiers, sectorwerkstuk of praktische opdrachten is de kandidaat zelf verantwoordelijk. Afronding van het schoolexamen Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld en het sectorwerkstuk (GL en TL) en alle handelingsdelen met voldoende of goed zijn afgesloten. Ook het vak Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken dienen met voldoende of goed te zijn beoordeeld. Indien het schoolexamen niet is afgerond, kan de kandidaat niet aan het centraal examen deelnemen. 8. Uitslag regeling 8. De kandidaat die eindexamen v.m.b.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en hij tevens: a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken (inclusief maatschappijleer) het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken (inclusief maatschappijleer) het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of c. voor twee van zijn examenvakken (inclusief maatschappijleer) het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer van het afdelingsvak in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt gerekend als twee eindcijfers. d. je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald. e. de rekentoets heeft gemaakt. 8. Tevens geldt voor de vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie voldoende of goed is behaald. 9. Afwijkende wijze van examineren De examencommissie kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Zij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. September 04 7 van 9

8 Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking medegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 0 minuten. Ook de inzet van een computer of laptop behoort tot de mogelijkheden. Voor zover het voorgeschreven correctiemodel of de normering aandacht schenken aan spel- en stijlfouten kan de normering voor deze kandidaten enigszins worden aangepast naar het inzicht van de examinator en de gecommitteerde. De examencommissie draagt er zorg voor dat deze aanpassing aan de gecommitteerde bekend is. Met betrekking tot het schoolexamen kan de school een aangepaste regeling treffen. 0. Onregelmatigheden Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de examencommissie maatregelen nemen. De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolonderzoek of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolonderzoek of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de examencommissie aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Alvorens een beslissing wordt genomen, hoort de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De examencommissie deelt haar beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in artikel van het examenreglement. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. September 04 8 van 9

9 . Commissie van Beroep De kandidaat of de ouders/verzorgers van de kandidaat kunnen tegen de beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij een door het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht is, moet het beroep schriftelijk ingesteld zijn bij de Commissie van Beroep. Als deze termijn verstreken is, wordt het genomen besluit onherroepelijk. Commissie van Beroep: Postadres: Postbus 7, 800 AA Emmeloord De Commissie van Beroep besluit binnen twee of, met aangeven van redenen, binnen hoogstens vier weken. De Commissie bericht de beslissing schriftelijk aan de kandidaat, de directeur en de Inspectie.. Examenreglement Het examenreglement ligt ter inzage op school bij de schoolleiding en wordt evenals het PTA gepubliceerd op de site van de school. September 04 9 van 9

10 Vak: Biologie Klas: 4KB Schooljaar:04-05 Periode Domein/Stofomschrijving/ Module/Hoofdstuk Eindcijfer klas (onafgerond) SE Thema t/m Stofwisseling, Planten, Ecologie SE Thema 4 en 5 Mens & Milieu en Voeding & Vertering SE Thema 6 t/m 8 Gaswisseling, Transport, Opslag, Uitscheiding en Bescherming,, Gemiddelde van SO s en Opdrachten gedurende het jaar Methode/ Toets vorm Herkansing Toetsing (weging) Eind- niveau termen n.v.t. x BVJ 4 VMBO- BK Deel A BVJ 4 VMBO- BK Deel A+B BVJ 4 VMBO- BK Deel B BVJ 4 VMBO- BK Deel A+B ICT vaardigheden: Snel en doeltreffend zoekopdrachten geven en uitvoeren. Opmerkingen: BVJ= Biologie Voor Jou S Ja x K, K, K, K5, K6, K7, K9, K S Ja x K, K, K, K7, K9 S Ja x K, K, K, K9, K0 S x

11 Vak: Duits Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Invoer eindcijfer klas (onafgerond) Niveau: KB Schooljaar: Toets Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Duur Weging Eindtermen A 4 - Leesvaardigheid B ho ja leesboekje of meerdere langere leesteksten 40 o/v/g MVT/K/4 Schrijfvaardigheid C so ja Zakelijke brief 40 MVT/K/7 Kijk- /luistervaardigheid D so nee Kijk- en luistervaardigheidstoets 40 MVT/K/5 Spreekvaardigheid E mo nee Mondeling 5 MVT/K/6 - Schoolwerk F So/mo nee Het gemiddelde van alle So tjes en repetities gedurende het schooljaar vormen samen toets F Schoolwerk. Opmerkingen: 6 MVT/K/ MVT/K/ MVT/K/ MVT/V/ MVT/V/4 MVT/V/5 SE = (A+C+D+E+F):9 =. ICT vaardigheden: Er wordt mede gebruik gemaakt van de moodle- omgeving : Emmeloord: 4GTL Duits

12 Vak: Engels Niveau: KB Klas: 4kb Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Chapter :What s new? SE- Schrijftoets Brief Bb/Kb One minute talks Chapter : Crime and punishment. Chapter : Totally talented Methode/ leermateriaal Stepping stones Brief Laptop Stepping stones Stepping stones Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Rep SO MO Rep Rep Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Ja Woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid, grammatica. Bb en Kb versie Schrijfvaardigheid. Je schrijft een formele/informele brief. Woordenboeken mee. Kb/Bb versie. Spreekbeurt mondeling Woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid, grammatica. Bb en Kb versie Woordenschat, leesvaardigheid en luistervaardigheid, grammatica Bb en Kb versie A/ V/O A/ A/ A SE- Kijk- en luistertoets Bb/Kb Cito toetsen SO Officiële kijk- en luistertoets CITO A/B / Chapter 4: The world around you. Stepping stones Rep SE- Spreekvaardigheid. Presentatie Bb en Kb Laptop MO Leesvaardigheid; Teksten Bb/kb examens SO Ja Woordenschat, leesvaardigheid, luistervaardigheid en grammatica. Bb eb Kb versie A Je presenteert in overleg met de docent een te bepalen onderwerp. Bb vertelt A/ iets over zichzelf. Schriftelijke toets over de inhoud van een oud examen. A/ ICT vaardigheden: Toelichting: De leerling leert bij het vak Engels om informatie op te zoeken en te verwerken in opdrachten. Ook leert de leerlingen vertaalprogramma s optimaal te gebruiken. Verder wordt er bij het maken van inleveropdrachten en schrijfvaardigheid aandacht besteed aan het werken met Pages/Keynote/Prezi en imovie. Opmerkingen: Werken met doorlopend gemiddelde. Cijfers e klas tellen mee dus.

13 Vak: Handel & Administratie (/) Niveau: KB Klas: N4Eck Schooljaar: 0-04 Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Methode/ Toetsvorm Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Hoofdstuk leermateriaal MO/ SO/ PO/ HO Eindcijfer klas SO 9 Alle HA/K/9, Boekhouden Link SO SO hoofdstuk 4, boekhouden HA/K/9 HA/K/8, Presentatie en promotie Link SO SO hoofdstuk 4, presentatie en promotie Etaleertoets Eigen materiaal Project Auto Eigen materiaal HA/K/, Professionele vaardigheden PO Zelfstandig een etalage maken PO Presenteren project + inleveren verslag Link SO SO hoofdstuk 6, Professionele vaardigheden HA/K/8 HA/K/8 HA/K/, HA/K/, HA/K/, HA/K/4, HA/K/5, HA/K/6, HA/K/7, HA/K/8, HA/K/0 HA/K/ Kassatoets Eigen PO Kassahandelingen correct HA/K/6, HA/K/7 materiaal uitvoeren SE Excel Eigen SO Ja Excel bewerkingen HA/K/4 + HA/K/0 materiaal HA/K/9, Boekhouden Link SO SO hoofdstuk 5, HA/K/9 boekhouden Etaleertoets 4 Eigen PO Zelfstandig een etalage HA/K/8 materiaal maken HA/K/8, Presentatie en promotie Link SO SO hoofdstuk 5, HA/K/8 presentatie en promotie Project vakwedstrijden Eigen materiaal PO Presenteren project + inleveren verslag HA/K/, HA/K/, HA/K/, HA/K/4, HA/K/5, HA/K/6, HA/K/7, HA/K/8, HA/K/0 HA/K/0, Bedrijfseconomisch rekenen Link SO SO Hoofdstuk 6, bedrijfseconomisch rekenen HA/K/0 HA/K/, Professionele vaardigheden Link SO SO hoofdstuk 7, Professionele vaardigheden HA/K/ 4

14 Vak: Handel & Administratie (/) Niveau: KB Klas: NEck Schooljaar: 0-04 Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen SE Kassahandelingen + HA/K/6, HA/K/7 verkoopgesprek + minitoets HA/K/ klantgericht handelen PO Kassahandelingen correct HA/K/6, HA/K/7 uitvoeren PO Beoordelen van nagekeken HA/K/, HA/K/ hoofdstuk uit werkboek SE Verkoopgesprek + minitoets Eigen materiaal HA/K/, Klantgericht handelen Link SO SO hoofdstuk 4, Kassatoets Eigen materiaal Netheid werkboek Eigen materiaal Beroepshouding Eigen materiaal Stage leerjaar 4 Eigen materiaal PO Competentielijst uitgedrukt in een cijfer HO Stage goed uitvoeren + verslaglegging HA/K HO HA/K/, HA/K/, HA/K/6, HA/K/7 HA/K/9, Boekhouden Link SO SO hoofdstuk 6, HA/K/9 boekhouden HA/K/6, Goederenstroom verkoop Link SO SO hoofdstuk, HA/K/6 goederenstroom verkoop SE Boekhouden Eigen SE Ja Boekhouden HA/K/9 materiaal HA/K/7, Verkoopregistratie Link SO SO hoofdstuk 7, HA/K/7 Verkoopregistratie HA/K/8, Presentatie en promotie Link SO SO hoofdstuk 6, HA/K/8 presentatie en promotie Project marktonderzoek Eigen materiaal PO Presenteren project + inleveren verslag HA/K/, HA/K/, HA/K/, HA/K/4, HA/K/5, HA/K/7, HA/K/8, HA/K/0 HA/K/0, Bedrijfseconomisch rekenen Netheid werkboek Eigen materiaal, en Receptie werkzaamheden Eigen materiaal Link SO SO Hoofdstuk 7, bedrijfseconomisch rekenen PO Beoordelen van nagekeken hoofdstuk uit werkboek HO Receptie handelingen correct uitvoeren HA/K/0 HA/K/, HA/K/ ICT vaardigheden: Bij het vak Handel & Administratie moeten de leerlingen veel werken met het Office programma. Tijdens de projecten werken de leerlingen veel met Word, Excel en PowerPoint. Verder moeten leerlingen veel informatie verzamelen van het internet. HO HA/K/ 5

15 Vak: Intersectoraal Dienstverlening & Commercie (isdc) Periode Domein/Stofomschrijving/ Methode/ Module/Hoofdstuk niveau Het onafgeronde gemiddelde cijfer van klas van Z&W, H&A en Intersectoraal Thema: De Sportschool Dubbelklik Intersectoraal LOB Stage (zie PTA stage klas 4DC) Thema: Hotel LOB Thema: Outdoorcentre examentraining Keuzedossier Dubbelklik Intersectoraal Keuzedossier Dubbelklik Intersectoraal Klas: 4DC Toets vorm Portfolio Praktijk D en C Thematoetsen A Portfolio Praktijk D en C Thematoetsen A Portfolio Praktijk Thematoetsen A Schooljaar: Let op: alleen LEMMER Herkans ing Ja Ja Ja Toetsing (weging) * Het gemiddelde van de vakken telt x Portfolio- opdrachten (x) Thematoetsen (x) Praktijkopdrachten (x) Het gemiddelde is SE cijfer (5x) Portfolio- opdrachten (x) Thematoetsen (x) Praktijkopdrachten (x) Het gemiddelde is SE cijfer (5x) Examenopdrachten theorie en praktijk Het gemiddelde is SE cijfer (5x) Eind- termen IS/, IS/, IS/, IS/4, IS/5, IS/6 + LOB- competenties van de VO- raad IS/, IS/, IS/, IS/4, IS/5, IS/6 + LOB- competenties van de VO- raad IS/, IS/, IS/, IS/4, IS/5, IS/6 ICT vaardigheden: Word, Excel en Powerpoint * Opmerkingen: Het portfolio moet met een voldoende afgerond worden. De onderdelen Dienstverlening (D), Commercie (C) en Intersectoraal Algemeen (A) worden apart gegeven, maar staan bij elkaar in Magister. Binnen Dienstverlening tellen de praktijkopdrachten x mee en de toetsen x. Binnen Commercie tellen de praktijkopdrachten x mee en de toetsen x Binnen Intersectoraal algemeen wordt de basiskennis behandeld en middels toetsen beoordeeld (weging x) en daarnaast worden de portfoiio- opdrachten beoordeeld (weging x). 6

16 Vak: Stage isdc Klas: 4DC Schooljaar: Let op: alleen LEMMER Periode * Domein/Stofomschrijving/ Module/Hoofdstuk Stage bij een bedrijf of school o.i.d. Methode/ niveau Stageboek + aanvullende stageopdr. op maat Toets vorm Herkansing Toetsing (weging) Eind- termen - Beoordeling door Bedrijf x bedrijf - Presentatie (ppt) Presentatie x - Beoordeling ZC (incl. stageboek) Stageboek/ZC x ICT vaardigheden: De stage- opdrachten worden gemaakt m.b.v.:word, Excel en Powerpoint Opmerkingen: De stage maakt onderdeel uit van de opleiding Dienstverlening & Commercie en wordt apart beoordeeld bij het vak Intersectoraal D&C. In klas 4 is de stageperiode van sept t/m dec. In totaal beslaat de stage hele dagen, afgewisseld met start-, terugkom- en afrondingsdagen op school. 7

17 Vak: Lichamelijke Opvoeding Klas: 4 Schooljaar: Periode Domein/Stofomschrijving/ Module/Hoofdstuk Eindcijfer klas L.O. Methode/ niveau Toets vorm Herkansing Toetsing (weging) Eind- termen Weging x Zomer - Herfst. Softbal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Voetbal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Rugby N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 4. Frisbee N.v.t. Handelings- opdracht In overleg met docent mogelijk Geen weging N.v.t. 5. Vrije ruimte N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 6. Vervangende opdrachten N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. 7. Gedrag/ Inzet N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 8. Beoordeling evaluatiekaart N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t.. Herfst - Kerst. Kerst - Voorjaar 9. Turnen N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 0. Volleybal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Unihockey N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Zelfstandig lesgeven N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t.. Zelfstandig lesgeven N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 4. Badminton N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 8

18 5. Tafeltennis N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 6. Tjoekbal N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. 7. Beoordelings evaluatie kaart N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. 8. Vrije ruimte N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 9. Gedrag/ Inzet N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 0. Vervangende opdrachten N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. 4.. Zelfstandig lesgeven N.v.t. Praktijk In overleg met docent mogelijk Weging x N.v.t. Voorjaar - Mei Opmerkingen:. Sport oriëntatie dag (Lemmer: zomer herfst) N.v.t. Handelings- opdracht N.v.t. Geen weging N.v.t.. Vrije ruimte N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 4. Gedrag / Inzet N.v.t. Praktijk N.v.t. Weging x N.v.t. 5. Vervangende opdrachten N.v.t. Theorie N.v.t. Weging x N.v.t. Methode/niveau: verschil onderbouw/ bovenbouw zit hem in de regelkennis en in de technische vaardigheden. Weging: Cijfer komt tot stand adhv de volgende criteria: - kwaliteit lesdeelname 0% - sociale vaardigheden 0% - technische vaardigheden 50% - Diverse 0% 9

19 Vak: maatschappijleer Niveau: KB Klas: N4ZW Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Cijfer klas (onafgerond) n.v.t n.v.t ML/ K Sociale verschillen Boek Essener of materiaal moodle (boek blikopener) Mens en werk Stage opdrachten Mens en werk Leren solliciteren *** Politiek Bezoek aan de haagse tribune SO Toets over sociale verschillen Boek Essener PO Stage boek met verschillende opdrachten over mens en werk Eigen materiaal PO/MO In samenwerking met een uitzendbureau en het vak Nederlands leren leerlingen te solliciteren. Excursie Den Haag PO We volgen een dagprogramma bij prodemos. Leerlingen krijgen achteraf een opdracht om een bezoeksverslag te maken. ML/ K ML/ K ML /K 5 ML/ K6 ML/K7 ML/ K ML/ K ML /K 4 ML / K5 ML/ K ML/K ML/K4 ML/K ML/K ML K/ ML/K6 Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen. Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen. Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen. *alleen wanneer er tijd is voor extra opdrachten zal hier gebruik van worden gemaakt. *** Indien mogelijk 0

20 Vak: maatschappijleer Niveau: KB Klas: N4zw Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving Weging Eindtermen Eindcijfer klas (onafgerond) n.v.t n.v.t ML/K Criminaliteit en rechtsstaat Boek Essener examenkatern criminaliteit en rechstaat KGT boek Criminaliteit en rechtsstaat Boek Essener examenkatern criminaliteit en rechstaat KGT boek Criminaliteit en rechtsstaat Boek Essener examenkatern criminaliteit en rechstaat KGT boek Politiek en beleid Boek Essener examenkatern politiek en beleid KGT boek Politiek en beleid Boek Essener examenkatern politiek en beleid KGT boek Politiek en beleid Boek Essener examenkatern politiek en beleid KGT boek OF Praktische opdracht mediadossier of onderzoek dossier SO Toets over criminaliteit ML/K K K K8 SO Toets over criminaliteit ML/K K K K8 SO Ja Toets over criminaliteit ML/K K K K8 SO Ja Toets over politiek en beleid ML/K K K K4 SO Toets over politiek en beleid ML/K K K K4 SO Toets over politiek en beleid ML/K K K K4 Eigen materiaal PO Leerlingen doen een onderzoek naar een maatschappelijk probleem of leerlingen houden het nieuws in de media bij en leren standpunten in te nemen en hun mening te beargumenteren ML/K K K K4 k6 Extra opdracht * Eigen materiaal PO Hier kunnen alle eindtermen onder vallen.

21 Vak: Nederlands Niveau: KB Klas: 4 Schooljaar: Periode Domein/ Stofomschrijving/ Module/ Hoofdstuk Methode/ leermateriaal Toetsvorm MO/ SO/ PO/ HO Herkansing Toetsomschrijving S=schriftelijk M=mondeling HO=handelingsopdracht Weging Eindtermen Eindcijfer klas (onafgerond) n.v.t. n.v.t. 4 Ne K///4/5/6/7/8 Schoolexamen leesvaardigheid Materiaal in moodle Nieuwsbegrip S ja S tijdens de se week Ne K/6 spelling Materiaal in moodle S nee S eindtoets spelling lesstof klas t/m Spreekvaardigheid Eigen materiaal M nee M mondelinge presentatie over de stage voor het beroepsgerichte programma Schoolexamen Schrijfvaardigheid Eigen materiaal op papier en in Moodle Nieuwsbegrip Ne K/7 Ne K/////5 S ja Schrijfopdrachten Ne K////7 Ne V// Grammatica Eigen materiaal S nee Eindtoets grammatica lesstof klas t/m Ne/ K/7 Kijk- en luistervaardigheid CITO nee Cito toets Ne K///4 Schoolexamen Eindtoets fictie // Het cijfer van een van de projecten van het beroepsgerichte programma Eigen materiaal M nee S tijdens de se week Ne k/8 de docent Nederlands kan i.o.m. de vakleraar (ec/tn/zw) taalopdrachten die bij projecten zijn gemaakt beoordelen en meenemen in het cijfer Nederlands Ne/K/ ///4/5/6/7/ // Extra toets ICT vaardigheden: Bij de schrijfopdrachten wordt zoveel mogelijk het programma pages gebruikt. Bij het presenteren kan gebruik gemaakt worden van keynote. De leerlingen moeten laten zien dat zij de in de eerdere leerjaren opgebouwde kennis kunnen toepassen. Opmerkingen: : Het pta kan in Lemmer afwijken i.v.m. de ontwikkeling van het vak intersectoraal. Het pta gaat nog uit van afdelingsprogramma s.

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg 24-26 Cura ao Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie