Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent"

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus MC s-hertogenbosch Telefoon (073) Fax (073) Bank ING Postbank Onderwerp Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent Geachte Statenleden, 1. Inleiding Met het oog op de extra PS-vergadering op 15 mei a.s. willen wij u middels deze brief informeren over waar wij staan in het proces om te komen tot een definitief besluit over de uitvoering van de Toekomststrategie Essent. In het verzoek om een extra PS-vergadering staan hierover specifieke vragen aan ons college gericht. De verzoekers om de vergadering vragen ons college antwoord te geven op de vraag of wij, gezien eerder gedane uitspraken, nog wel politiek het recht hebben tegen de meerderheid van deze Staten in, de aandelen te vervreemden. Daarnaast verzoeken zij ons ook aan te geven op grond waarvan wij het in moreel en in democratisch opzicht verantwoord vinden als Dagelijks Bestuur tegen de wens van de gekozen volksvertegenwoordiging in te handelen. Op 24 april hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant zich uitgesproken over het Statenvoorstel Uitvoering Toekomststrategie Essent. Na een uitvoerig debat hebben PS een motie aangenomen waarin zij uitspreken het wenselijk te vinden dat het college van GS niet overgaat tot vervreemding van de aandelen Essent. De overwegingen voor de ondersteuning van deze motie verschilden, gegeven de inhoudelijke bijdragen aan het debat, per partij. Deze overwegingen zijn ook terug te vinden in de door u geuite wensen en bedenkingen. Deze hebben betrekking op onderwerpen als duurzaamheid, splitsing/splitsingsplan, EPZ, CBL s, Strategienotitie 2007, monitoring verkoopafspraken, Essent Milieu en verzwakt structuurregime voor Enexis. Wij zijn nu als college bezig om de consequenties van uw motie en uw wensen en bedenkingen in kaart te brengen en te wegen. Op wezenlijke onderdelen is naar het oordeel van het college sprake van gewijzigde omstandigheden, die Uw kenmerk - Contactpersoon C. Dietvorst - ten Tije / M.J.E. de Hart Directie E&M Telefoon ( ) 8539 / ( ) 2270 Fax (073) Bijlage(n) - / Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

2 zijn opgetreden na uw statenvergadering van 24 april jl. (o.a. duurzaamheidscontract en recente uitspraak van de Minister EZ dat ze geen initiatief zal nemen om de splitsinsgwet terug te draaien). Ook de actuele stand van zaken mbt de besluitvorming bij de andere aandeelhouders is een gegeven waar wij rekening mee moeten houden. Wij staan voor een heel lastig dilemma: er ligt een wens van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en anderzijds hebben wij te maken met actuele en gewijzigde omstandigheden. Omdat al deze actuele en gewijzigde omstandigheden een nieuw licht kunnen werpen op de ontstane situatie hebben wij besloten u hierover nader te informeren. Ook geven wij een aanvullende reactie op door u genoemde andere onderwerpen. 2. Gewijzigde omstandigheden en reactie op de wensen en bedenkingen A. Duurzaamheid Allereerst is een belangrijke gewijzigde omstandigheid het feit dat er op 12 mei jl. een afdwingbaar duurzaamheidscontract is gesloten tussen Essent en RWE over investeringen in duurzame energieproductie in Nederland. Vanaf januari jl. waren Essent en RWE met elkaar in bespreking hierover. Het uitgangspunt van deze overeenkomst is de balans tussen beschikbaarheid van energie, duurzaamheid en betaalbaarheid. Essent en RWE hebben in dit contract bindende afspraken gemaakt over: Opwekking van betaalbare en duurzame energie Investeringen gericht op de productie van duurzame energie en reductie van CO2 emissies Investeringen in innovatie Excellente service aan klanten tegen een concurrerende prijs Serviceverlening richting gebieden waar Essent actief is. Dit is geconcretiseerd in een aan het contract gehecht Ontwikkelingsplan voor de periode RWE legt zicht vast om de komende jaren vele miljarden te investeren in Nederland: Meer dan 2 miljard zal geïnvesteerd worden in energiecentrales, waaronder een state-of-the-art gascentrale in Moerdijk (426 MW), Amer 9 en Amer Hybrid 1 tot 1,5 miljard in offshore en onshore windenergie van MW Leveringszekerheid van gas door uitbreiding van de capaciteit Optimaliseren van de klantenservice 2/12

3 Investeringen (ook onderzoek) in exploitatie van duurzame technologiën zoals warmtepompen, decentrale opwekking en micro WKK s (HRe ketels) en de uitrol van electrisch rijden. Dankzij RWE s ondersteuning is Essent in staat 1 om grootschalig te investeren in duurzame energie in Nederland, namelijk: vergroten van het aandeel groene energie tot 25% in 2020, verhoging van de energie-efficiëntie van 42,5% naar 50% vóór 2020, beter dan gemiddelde prestaties op uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden en het ontwikkelen van een CO2-arme energiecentrale door afvang en opslag van CO2. Een onafhankelijke stichting houdt toezicht op naleving het duurzaamheidscontract. Deze stichting kent een raad, waarin ook de verkopende aandeelhouders van Essent vertegenwoordigd zijn. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen en heeft als taak: evaluatie voortgang implementatie duurzaamheidscontract, incl. Ontwikkelingsplan toezien op naleving door RWE en Essent van het duurzaamheidscontract incl. Ontwikkelingsplan (ongevraagd) advies aan Bestuur, Essent en RWE omtrent naleving van het duurzaamheidscontract incl. Ontwikkelingsplan. Nakoming van de verplichtingen onder het duurzaamheidscontract kan door de Stichting worden afgedwongen. Een wanprestatie van Essent of RWE kan ter abitrage voorgelegd worden. Als bij arbitraal vonnis is vastgesteld dat er sprake is van een wanprestatie, verbeurt Essent of RWE aan de Stichting een bedrag dat kan oplopen tot 40 miljoen euro. Deze eventueel ontvangen bedragen zullen uitgekeerd worden aan de verkopende aandeelhouders die deze bedragen zullen besteden aan duurzaamheidsprojecten in de regio. Het is overigens erg uitzonderlijk bij dit soort transacties dat verkopende partijen na verkoop rechtstreeks betrokken blijven bij toekomstige investeringen van de kopende partij. B. Splitsing/splitsingsplan Naar aanleiding van uw uitspraken over het terugdraaien van de splitsingswet kunnen wij u het volgende nieuwe feit melden. Op 12 mei jl. heeft Minister van der Hoeven in een gesprek met vertegenwoordigers van de AHC van Essent laten weten dat zij geen initiatief zal nemen om de splitsingswet terug te 1 in paragraaf 3 gaan wij nader in op de situatie van financiering van het investeringsprogramma in een stand alone situatie. 3/12

4 draaien. Zoals u weet gaat Nederland met de splitsing veel verder dan Europa, waarin altijd alleen maar gesproken is over de afsplitsing van de hoogspanningsnetten. Het is nooit onderdeel van de beraadslagingen in Brussel geweest om tot een Europese richtlijn te komen over eigendomssplitsing op het niveau van de distributienetten. De Eerste Kamer heeft bij het aannemen van de splitsingswet wel de regering opgeroepen om een besluit tot effectuering van een splitsing niet te nemen dan nadat duidelijk is dat de Europese Unie zal overgaan tot het vaststellen van een dergelijke Richtlijn. De regering heeft de splitsingswet echter wel in werking gesteld, waarna o.a. Essent een procedure tegen de Staat is gestart. Nederland houdt dus vast aan de Splitsingswet en binnen de EU is er geen draagvlak om een dergelijk vergaande splitsing op te leggen aan de EU-lidstaten. De Nederlandse overheid zet de Nederlandse energiebedrijven hiermee op achterstand ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten en dat betreuren wij nog steeds. Dat met de invoering van de splitsingswet een ongelijk speelveld is ontstaan voor de Nederlandse energiebedrijven is dus een onherroepelijk feit. Niet verkopen zal de splitsing bovendien niet tegenhouden; vanaf 1 januari 2011 moeten alle Nederlandse energiebedrijven gesplitst zijn. Nuon heeft de splitsing al bijna afgerond, nu zij de aanwijzing van de Minister van EZ ontvangen hebben. Essent verwacht op korte termijn (uiterlijk 26 mei a.s.) ook de aanwijzing van de Minister. Dat maakt de splitsing onomkeerbaar. Wij zullen u actief informeren over de uitkomsten en consequenties van de toetsing door de Minister van het splitsingsplan. C. EPZ In het debat heeft u uw zorgen geuit over de juridische constructie mbt EPZ en de kerncentrale Borssele. De publieke belangen worden geborgd in de Kernenergiewet en de vergunning voor de kerncentrale. De regering acht die borging voldoende. Er is dan ook geen aanvullend rijksbeleid of wetgeving inzake eigendom. Ook zijn wij, op basis van het juridisch advies van Simmons & Simmons, van mening dat de voorgestelde structurering van het 50% belang in EPZ een volkomen legale constructie is die veelvuldig wordt toegepast. Certificering van de aandelen kan er juist voor zorgen dat er eensluidendheid in de oriëntatie van de aandeelhouders komt. Op die manier kunnen de aandeelhouders bijvoorbeeld focussen op het publieke belang veiligheid, zonder gehinderd te worden door eventuele economische belangen. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige situatie: de aandeelhouders hebben een vetorecht bij benoeming en ontslag van de Raad van Bestuur de aandeelhouders hebben volledige controle (exclusieve bevoegdheden) over Raad van Bestuur in geval van schending materiële regels vergunning kerncentrale 4/12

5 de aandeelhouders hebben een vetorecht bij de uitoefening van de andere aandeelhoudersrechten, zoals vaststelling van de jaarrekening de aandeelhouders hebben vetorecht in geval RWE het economisch eigendom zou willen overdragen aan een niet EU-partij de plichten voor de aandeelhouders zijn niet veranderd de risico s voor de aandeelhouders zijn verkleind: het maximale financiële risico is (het verlies van) de aandeelhouderswaarde. Dat risico wordt met deze structurering beperkt tot de waarde van het juridisch eigendom. Op 8 mei jl. is door Delta aan Essent N.V., de aandeelhouders en RWE een dagvaarding uitgebracht. De dagvaarding houdt verband met de discussie die Essent, in het kader van de transactie met RWE, met Delta heeft over het 50%- belang van Essent in EPZ. Essent heeft keer op keer - ook met tussenkomst van overleg tussen de aandeelhouders van Essent en Delta - geprobeerd deze kwestie met Delta in onderling overleg op te lossen. Delta is helaas niet bereid geweest tot enige vorm van constructief overleg. Delta vordert, in het kort, dat de tussen Essent en RWE afgesproken samenwerkingsstructuur voor EPZ niet tot stand mag worden gebracht. Naar aanleiding van de actie van Delta heeft RWE besloten om de aandeelhouders van Essent, die immers geen partij zouden behoren te zijn bij het geschil tussen Essent en Delta, een vrijwaring aan te bieden. RWE zal de kosten die deze rechtsgang met zich meebrengt volledig voor hun rekening nemen. Op 12 mei is de (gewijzigde) motie Van Gent aangenomen (71 voor en 70 tegen) waarin de regering wordt verzocht om alles in het werk te stellen wat in haar macht ligt om ervoor te zorgen dat zowel het juridisch als economisch eigendom van kerncentrale Borssele in overheidshanden zal blijven. De Minister heeft gereageerd dat zij alles zal doen wat in haar mogelijkhedensfeer ligt, maar dat ze ook niet meer kan doen dan haar polsstok reikt. D. CBL s Tijdens de PS-vergadering op 24 april jl heeft u gevraagd, voordat wordt overgegaan tot een contract, dat het college zich verwittigt over de laatste stand van zaken bij de dan nog bestaande risico's. Als dit afwijkt van wat PS in de stukken hebben gezien, moet het college ons bijeenroepen of ons in het verantwoordingsdebat informatie daarover verschaffen. Wij zullen dit verzoek betrekken bij ons definitief besluit. Op dit moment is nog geen sprake van een definitief besluit. Overigens is er op dit moment ook geen aanleiding om PS bijeen te roepen over dit onderwerp. E. Strategienotitie Essent december 2007 In het najaar van 2007 was voor de Raad van Bestuur van Essent de voorkeursoptie de fusie met Nuon. De heer Boersma heeft dat ook gedeeld met 5/12

6 de commissie BM. Hij heeft toen aangegeven dat de RvB zeker mogelijkheden zag voor een zelfstandig Essent PLB, mocht onverhoopt de fusie met Nuon niet mogelijk zijn. Hij heeft daarbij aangegeven dat daarvoor een goede discussie met de aandeelhouders nodig zou zijn. Na beëindiging van de fusie heeft de gedeputeerde ook in het najaar van 2007 de cie BM geïnformeerd over de strategische opties voor Essent. stand alone, stand alone met kleinere acquisities in Europa, een Europese fusie of verkoop aan een strategische partner. Aangegeven is toen dat de aandeelhouders nader beraad wenselijk vonden en de voor- en nadelen van de diverse opties willen wegen. Vervolgens heeft Essent twee strategische opties toegelicht aan de commissie BM waarna de adviseurs van de AHC die opties hebben besproken met de commissie BM. Op basis van de adviezen van Lazard en Simmons&Simmons gaf de gedeputeerde te kennen dat de aandeelhouders meer tijd nodig hebben. De toekomststrategie zou derhalve niet in de AvA van december 2007 vastgesteld kunnen worden. De adviseurs van de AHC hebben kort daarna een uitgebreide toelichting aan de commissie BM gegeven. Het advies van de adviseurs (naast heel veel andere aandachtspunten): Essent moet meer kwalitatief en kwantitatief onderbouwen dat stand-alone strategie meer oplevert. De voorzitter van de commissie BM concludeerde dat de commissie de aanbevelingen van de adviseurs overneemt. Het college van GS beschouwt die uitspraak als een belangrijke leidraad voor het handelen. Tijdens de AvA van december 2007 is de notitie van 3 december 2007 besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op verzoek van de aandeelhouders is die notitie toen niet vastgesteld. Afgesproken is dat Essent meer werk zou verrichten, zodat in alle rust een besluit genomen kon worden. Er is verder in februari afgesproken dat hiervoor een afzonderlijke BAVA (Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders) zou worden gehouden, zodat ook de aandeelhouders tot een zorgvuldige afweging zouden kunnen komen. De notitie van 3 december 2007 moet als het ware gezien worden als de start van het proces dat uiteindelijk geleid heeft tot het aandeelhoudersbesluit van 27 juni 2008, aldus de heer M. Boersma. In de notitie van 3 december 2007 is een aantal bezwaren genoemd waarom Essent niet onmiddellijk tot aansluiting bij een sterke partij zou moeten overgaan. In de eerste maanden van 2008 heeft Essent de criteria gedefinieerd om alle negatieve punten van aansluiting (bij een strategische partner) te kunnen wegnemen. De criteria hebben betrekking op publiek belang, klanten, waarde, medewerkers, investeringen etc. In het verdere proces van het project Maastricht zijn alle Europese partijen aan die criteria getoetst. In de eerste maanden van 2008 is veelvuldig (22 februari, 14 maart, 28 maart) met de commissie BM gesproken over de te ontwikkelen toekomststrategie voor Essent. Er is toen ook gesproken over de kentering die binnen Essent gaande was in de gedachten mbt de te volgen strategie. Essent heeft toen meerdere 6/12

7 varianten onderzocht. Het bedrijf realiseert zich dat de marktsituatie sterk wijzigt en het bedrijf onderkent dat het moeilijk is om hoog gekwalificeerd personeel vast te houden. Daarnaast is het Essent scherp geworden dat een stand alone PLB met uitsluitend decentrale Nederlandse aandeelhouders beperkte mogelijkheden heeft voor investeringen in het buitenland. Voor de Toekomststrategie zijn verder nog van belang inzicht in de gewenste kapitaalstructuur en het effect van de splitsing op de rating van Essent PLB. Op 14 en 28 maart 2008 informeren de heer Boersma en het college dat bij Essent de voorkeur van stand alone is verlaten en dat men opteert voor het samengaan met een strategische partner. Stand alone zou slechts als overbruggingsscenario kunnen dienen. De gedeputeerde geeft de commissie in overweging om nog eens goed naar eerder uitgebrachte strategievoorstellen van Essent te kijken. De AHC heeft Lazard en Simmons&Simmons opdracht gegeven om de strategische opties voor Essent en het aandeelhouderschap te verkennen. Zij informeren de commissie BM over de scenario s keep or sell. Afgesproken wordt om de optie van verkoop uit te werken waarna de commissie een richtinggevende discussie kan voeren over de vraag: gaan we vervreemden en zo ja, wanneer. Medio mei 2008 blijkt bij bespreking door de commissie BM dat de optie voor verkoop door verschillende fracties wordt ondersteund. Eind mei 2008 legt het college het ontwerp Statenvoorstel over de Toekomststrategie Essent en de consequenties voor het aandeelhouderschap aan PS voor. Het Statenvoorstel wordt op 27 juni 2008 door PS vastgesteld. F. Monitoring verkoopafspraken In het voorstel is een aantal Deelnemingen opgenomen zodat de belangen van de (verkopende) aandeelhouders verenigd zijn. Middels die deelnemingen wordt o.a. de naleving van de voorwaarden door RWE gemonitord. Voorts zijn die deelnemingen het coördinatiepunt voor de verkopende aandeelhouders in geval van een eventueel beroep door RWE op garanties en vrijwaringen die in het SPA zijn opgenomen. De aandeelhouders benoemen het bestuur van deze Deelnemingen en organiseren o.a. daarmee dat de nakoming van afspraken door RWE serieus wordt gevolgd. De aandeelhouders realiseren zich dat ze hiervoor de komende jaren voldoende tijd en deskundigheid beschikbaar moeten stellen. G. Essent Milieu Essent Milieu maakt geen onderdeel uit van de verkoop aan RWE. De verkoop van Essent Milieu is dus een apart traject. Naast de verkopende aandeelhouders kunnen ook degenen die besluiten hun aandelen in Essent te behouden, (blijven) deelnemen in Essent Milieu Holding. U heeft aangegeven betrokken te willen zijn bij de verkoop van Essent Milieu. Wij zullen PS actief informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van Essent Milieu. 7/12

8 H. Enexis Wij krijgen bij splitsing van Essent de aandelen van Enexis uitgekeerd, inclusief de statuten voor Enexis. De huidige aandeelhouder van Enexis (Essent N.V.) stelt in eerste aanleg de statuten vast, daarbij rekening houdend met wat de meerderheid van de aandeelhouders wil. U heeft aangegeven te willen komen tot een verzwakt structuurregime voor Enexis. Een wens die door ons college is overgenomen. Op 16 april 2009 hebben wij deze wens in de AvA van Essent overgebracht aan de andere grootaandeelhouders en het bedrijf. In Limburg is tijdens de statenbehandeling een motie over het verzwakt structuurregime aan de orde geweest, maar deze is later ingetrokken. In Overijssel is bij de statenbehandeling op 6 mei jl. een motie aangenomen waarin GS is gevraagd een (verzwakt) structuurregime voor Enexis aan PS voor te leggen die het meest voldoet aan de mogelijkheden tot borging van de publieke belangen. Deze motie is uitvoerig besproken in de aandeelhouderscommissie Essent. Daar is geconstateerd, dat de gewenste beïnvloeding door de aandeelhouders op een andere effectieve wijze kan worden bereikt. Als het gaat om ondermeer het beloningsbeleid, aard en omvang van investeringen alsmede de strategie van het bedrijf (w.o. duurzaamheid) zijn de sturingsmogelijkheden van de aandeelhouders adequaat in de statuten verankerd. Daarbij is tevens overwogen de bewerkelijkheid en afbreukrisico's van een te treffen (unanieme) regeling voor alle 140 aandeelhouders in het geval tot invoering van het structuurregime wordt overgegaan. Het rijk stelt derhalve voor zichzelf als eis voor het verzwakte structuurregime, dat er in concrete situaties (zoals bij Tennet) sprake moet zijn van slechts een of enkele aandeelhouders. De voorzitter van de Aandeelhouderscommissie heeft uiteindelijk op basis van de uitgewisselde inhoudelijke overwegingen geconcludeerd, dat een duidelijke meerderheid in de aandeelhouderscommissie niet voelt voor invoering van het verlichte structuurregime. Deze boodschap heeft de voorzitter van de Aandeelhouderscommissie aan de Raad van Bestuur van Essent medegedeeld. 3. Overwegingen bij motie Niet Verkopen Wij oriënteren ons thans op de situatie die ontstaat als wij de motie van uw Staten overnemen. Als Noord-Brabant haar aandelen in Essent niet vervreemdt, zien wij twee reële scenario s: i. De overeenkomst met RWE gaat niet door en Essent gaat stand alone verder Als dit scenario van kracht wordt, is het goed om het Europees speelveld voor een gesplitst Essent te schetsen: 8/12

9 Onderneming Groeifactor Suez-GdF 55,2 71,9 1,30 E.On 35,7 68,7 1,92 EdF 49,7 59,6 1,20 RWE 46,6 42,5 0,91 Enel 30,0 46,7 1,56 Centrica 20,6 22,3 1,08 Endesa 16,7 21,2 1,27 Iberdrola 9,6 17,5 1,82 SSE 5,8 17,5 3,02 Vattenfall 11,1 15,2 1,37 EnBW 8,5 14,7 1,73 Gas Natural 5,3 10,1 1,91 Essent 6,6 7,4 1,12 Nuon 4,4 5,7 1,30 Dong Energy 1,8 5,6 3,11 Eneco 2,2 4,8 2,18 EWE 2,7 4,7 1,74 MVV Energie 1,7 2,3 1,35 Statkraft 1,5 2,2 1,47 Na splitsing is de positie van Essent PLB in het Europese speelveld bescheiden: Onderneming Schuld ( mln) Omzet ( mln) EBITDA ( mln) EBIT ( mln) Geïnvesteerd Aantal werkemers vermogen ( mln) Centrica Dong Energy EdF EnBW Endesa Enel E.On GdF-Suez Iberdrola RWE SSE Vattenfall Essent PLB (De tabellen zijn gebaseerd op de jaarverslagen, met name 2007) De Europese energiemarkt internationaliseert en er zijn voorbeelden te over van fysieke integratie (hoogspanningskabels tussen Nederland en Noorwegen, 9/12

10 Nederland en Duitsland, Nederland en België, gasleidingen naar Duitsland en België, en van daar naar Frankrijk en de rest van continentaal Europa, gasleidingen vanuit Rusland en, dichterbij, vanuit Engeland, etc.). Grote spelers worden nog groter (Enel en E.On kopen elk een deel van Endesa, lokale fusie in Spanje tussen Union Fenosa en GazNatural, overname British Energy door Electricité de France, fusie Gaz de France en Suez en tussen Norsk Hydro en Statoil, etc.). De meeste van deze spelers hebben een grote thuismarkt achter zich, waardoor zij al een natuurlijke voorsprong hebben. Diverse genoemde spelers zijn ook al jaren actief op de Nederlandse markt en hebben reeds uitbreiding aangekondigd (productiecapaciteit) of zijn actief geworden in werving van klanten (GdF/ Suez via Electrabel, RWE, E.On). Vanuit mededingingsperspectief is groei in Nederland voor het Essent PLB nagenoeg onmogelijk. Het vormen van een nationale kampioen in Nederland is dan ook geen alternatief. Bovendien zijn de fusiebesprekingen met Nuon mislukt en Nuon wordt verkocht aan Vattenfall. Delta wil op basis van multi utility zelfstandig verder en ook Eneco overweegt aansluiting bij een buitenlandse partij.groei moet dan ook internationaal worden gerealiseerd. Zoals reeds eerder aangegeven heeft de gedwongen eigendomssplitsing er voor gezorgd dat het Essent PLB en andere geïntegreerde Nederlandse spelers op achterstand zijn geplaatst in het Europese energiespeelveld: in plaats van groei en stabiliteit wordt het bedrijf kleiner en volatiler. Door de verslechterde creditrating na splitsing wordt het voor Essent lastiger en duurder om kapitaal aan te trekken. Essent zal dan op stand alone basis minder goed in staat zijn om te investeren in nieuwe opwekkingscapaciteit in het algemeen en duurzame opwekkingscapaciteit in het bijzonder. Essent heeft in haar business plan voorzien om in de komende jaren ( ) miljarden te investeren in vervanging van bestaande opwekkingscapaciteit en nieuwe opwekkingscapaciteit (waaronder ook de duurzame investeringsagenda). Dit komt over deze periode neer op gemiddeld meer dan Eur 1.25 miljard per jaar. De verslechterde concurrentiepositie zal ook consequenties hebben op het bedrijfsresultaat en daarmee op de winstuitkering. Hierbij een cijfermatige illustratie van Lazard van bovenstaande overwegingen op basis van de geprognotiseerde cijfers voor 2009 voor Essent PLB: Omzet: 7,599m / bedrijfsresultaat: 656m => totale kosten: 6,076m; Indien we een 10% omzetdaling aannemen daalt deze met 760m; Indien 1/3 van de kosten vast is en rest daalt in lijnt met omzet: kosten gaan omlaag met 463m; Effect op bedrijfsresultaat: daling van 297m oftewel 45%. Hier zien we dus dat een 10% omzetdaling leidt tot een daling van het bedrijfsresultaat met bijna de helft. 10/12

11 ii. RWE ziet kans om de meerderheid van de aandelen Essent in handen te krijgen en krijgt daarmee de rechten die verbonden zijn aan het hebben van een meerderheidsaandeel Volgens de meest recente informatie is momenteel 52,87% van de aandelen aangeboden voor verkoop. Van 22 gemeentelijke aandeelhouders waarvan de gemeenteraad positief heeft geadviseerd voor verkoop hebben wij nog geen definitief besluit ontvangen. 0,71% van de aandelen wordt niet aangeboden aan RWE, veelal op basis van de nee, tenzij 80% wordt aangeboden - clausule. In de SPA is een van de kernelementen het aanbiedingspercentage. In beginsel eindigt de SPA automatisch indien op de termination date (22 juli 2009) 80% van de aandelen niet is aangemeld. Zolang er geen aandeelhouders tot het SPA zijn toegetreden kunnen RWE en Essent samen dit minumum aanbiedingspercentage voor de termination date te wijzigen in een lager percentage. Omdat het een kernelement betreft zullen Essent en RWE het voornemen voor wijziging moeten bespreken met de Aandeelhouderscommissie. Mochten er al aandeelhouders zijn toegetreden tot de SPA dan zullen Essent en RWE expliciet met deze aandeelhouders tot overeenstemming moeten komen over zo n wijziging. Overigens zal een dergelijke wijziging - zolang er geen andere kernelementen in negatieve zin wijzigen (zoals bijvoorbeeld verlaging van de prijs) - voor verkopende aandeelhouders geen reden zijn om tegen de wijziging van de SPA te zijn. Voor aandeelhouders die nog niet hebben besloten is een dergelijke wijziging wellicht aanleiding voor een nieuwe afweging van het bod van RWE of de gemeenteraad/ Provinciale Staten hernieuwd de gelegenheid te geven tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Na termination date staat het RWE overigens ook vrij om aandelen Essent te kopen. Een dergelijke transactie behoeft goedkeuring van de AvA Essent. De AvA kan uitsluitend tegen stemmen als de AvA een andere koper naar voren schuift. Er zijn dus realistische mogelijkheden voor RWE om met minder dan 80% van de aandelen Essent te starten. 4. Tot slot Wij hopen u in voldoende mate te hebben geïnformeerd, zodat u inzicht in ons dilemma heeft en de achtergrond kent waarom wij nog geen definitief besluit hebben genomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 11/12

12 , voorzitter, secretaris 12/12

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

rechtspraak ondernemingsrecht

rechtspraak ondernemingsrecht 2009, 63 RECHTBANK ARNHEM (VOORZIENINGENRECHTER) 10 juli 2009, nr. 185101 / KG ZA 09-319 (Mr. R.J.B. Boonekamp) BW art. 2:87b,, 121, 195b; EG Verdrag art. 56 LJN BJ2214 Uitleg van statuten. Kwaliteitseis.

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie