Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent"

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus MC s-hertogenbosch Telefoon (073) Fax (073) Bank ING Postbank Onderwerp Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent Geachte Statenleden, 1. Inleiding Met het oog op de extra PS-vergadering op 15 mei a.s. willen wij u middels deze brief informeren over waar wij staan in het proces om te komen tot een definitief besluit over de uitvoering van de Toekomststrategie Essent. In het verzoek om een extra PS-vergadering staan hierover specifieke vragen aan ons college gericht. De verzoekers om de vergadering vragen ons college antwoord te geven op de vraag of wij, gezien eerder gedane uitspraken, nog wel politiek het recht hebben tegen de meerderheid van deze Staten in, de aandelen te vervreemden. Daarnaast verzoeken zij ons ook aan te geven op grond waarvan wij het in moreel en in democratisch opzicht verantwoord vinden als Dagelijks Bestuur tegen de wens van de gekozen volksvertegenwoordiging in te handelen. Op 24 april hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant zich uitgesproken over het Statenvoorstel Uitvoering Toekomststrategie Essent. Na een uitvoerig debat hebben PS een motie aangenomen waarin zij uitspreken het wenselijk te vinden dat het college van GS niet overgaat tot vervreemding van de aandelen Essent. De overwegingen voor de ondersteuning van deze motie verschilden, gegeven de inhoudelijke bijdragen aan het debat, per partij. Deze overwegingen zijn ook terug te vinden in de door u geuite wensen en bedenkingen. Deze hebben betrekking op onderwerpen als duurzaamheid, splitsing/splitsingsplan, EPZ, CBL s, Strategienotitie 2007, monitoring verkoopafspraken, Essent Milieu en verzwakt structuurregime voor Enexis. Wij zijn nu als college bezig om de consequenties van uw motie en uw wensen en bedenkingen in kaart te brengen en te wegen. Op wezenlijke onderdelen is naar het oordeel van het college sprake van gewijzigde omstandigheden, die Uw kenmerk - Contactpersoon C. Dietvorst - ten Tije / M.J.E. de Hart Directie E&M Telefoon ( ) 8539 / ( ) 2270 Fax (073) Bijlage(n) - / Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

2 zijn opgetreden na uw statenvergadering van 24 april jl. (o.a. duurzaamheidscontract en recente uitspraak van de Minister EZ dat ze geen initiatief zal nemen om de splitsinsgwet terug te draaien). Ook de actuele stand van zaken mbt de besluitvorming bij de andere aandeelhouders is een gegeven waar wij rekening mee moeten houden. Wij staan voor een heel lastig dilemma: er ligt een wens van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en anderzijds hebben wij te maken met actuele en gewijzigde omstandigheden. Omdat al deze actuele en gewijzigde omstandigheden een nieuw licht kunnen werpen op de ontstane situatie hebben wij besloten u hierover nader te informeren. Ook geven wij een aanvullende reactie op door u genoemde andere onderwerpen. 2. Gewijzigde omstandigheden en reactie op de wensen en bedenkingen A. Duurzaamheid Allereerst is een belangrijke gewijzigde omstandigheid het feit dat er op 12 mei jl. een afdwingbaar duurzaamheidscontract is gesloten tussen Essent en RWE over investeringen in duurzame energieproductie in Nederland. Vanaf januari jl. waren Essent en RWE met elkaar in bespreking hierover. Het uitgangspunt van deze overeenkomst is de balans tussen beschikbaarheid van energie, duurzaamheid en betaalbaarheid. Essent en RWE hebben in dit contract bindende afspraken gemaakt over: Opwekking van betaalbare en duurzame energie Investeringen gericht op de productie van duurzame energie en reductie van CO2 emissies Investeringen in innovatie Excellente service aan klanten tegen een concurrerende prijs Serviceverlening richting gebieden waar Essent actief is. Dit is geconcretiseerd in een aan het contract gehecht Ontwikkelingsplan voor de periode RWE legt zicht vast om de komende jaren vele miljarden te investeren in Nederland: Meer dan 2 miljard zal geïnvesteerd worden in energiecentrales, waaronder een state-of-the-art gascentrale in Moerdijk (426 MW), Amer 9 en Amer Hybrid 1 tot 1,5 miljard in offshore en onshore windenergie van MW Leveringszekerheid van gas door uitbreiding van de capaciteit Optimaliseren van de klantenservice 2/12

3 Investeringen (ook onderzoek) in exploitatie van duurzame technologiën zoals warmtepompen, decentrale opwekking en micro WKK s (HRe ketels) en de uitrol van electrisch rijden. Dankzij RWE s ondersteuning is Essent in staat 1 om grootschalig te investeren in duurzame energie in Nederland, namelijk: vergroten van het aandeel groene energie tot 25% in 2020, verhoging van de energie-efficiëntie van 42,5% naar 50% vóór 2020, beter dan gemiddelde prestaties op uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden en het ontwikkelen van een CO2-arme energiecentrale door afvang en opslag van CO2. Een onafhankelijke stichting houdt toezicht op naleving het duurzaamheidscontract. Deze stichting kent een raad, waarin ook de verkopende aandeelhouders van Essent vertegenwoordigd zijn. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen en heeft als taak: evaluatie voortgang implementatie duurzaamheidscontract, incl. Ontwikkelingsplan toezien op naleving door RWE en Essent van het duurzaamheidscontract incl. Ontwikkelingsplan (ongevraagd) advies aan Bestuur, Essent en RWE omtrent naleving van het duurzaamheidscontract incl. Ontwikkelingsplan. Nakoming van de verplichtingen onder het duurzaamheidscontract kan door de Stichting worden afgedwongen. Een wanprestatie van Essent of RWE kan ter abitrage voorgelegd worden. Als bij arbitraal vonnis is vastgesteld dat er sprake is van een wanprestatie, verbeurt Essent of RWE aan de Stichting een bedrag dat kan oplopen tot 40 miljoen euro. Deze eventueel ontvangen bedragen zullen uitgekeerd worden aan de verkopende aandeelhouders die deze bedragen zullen besteden aan duurzaamheidsprojecten in de regio. Het is overigens erg uitzonderlijk bij dit soort transacties dat verkopende partijen na verkoop rechtstreeks betrokken blijven bij toekomstige investeringen van de kopende partij. B. Splitsing/splitsingsplan Naar aanleiding van uw uitspraken over het terugdraaien van de splitsingswet kunnen wij u het volgende nieuwe feit melden. Op 12 mei jl. heeft Minister van der Hoeven in een gesprek met vertegenwoordigers van de AHC van Essent laten weten dat zij geen initiatief zal nemen om de splitsingswet terug te 1 in paragraaf 3 gaan wij nader in op de situatie van financiering van het investeringsprogramma in een stand alone situatie. 3/12

4 draaien. Zoals u weet gaat Nederland met de splitsing veel verder dan Europa, waarin altijd alleen maar gesproken is over de afsplitsing van de hoogspanningsnetten. Het is nooit onderdeel van de beraadslagingen in Brussel geweest om tot een Europese richtlijn te komen over eigendomssplitsing op het niveau van de distributienetten. De Eerste Kamer heeft bij het aannemen van de splitsingswet wel de regering opgeroepen om een besluit tot effectuering van een splitsing niet te nemen dan nadat duidelijk is dat de Europese Unie zal overgaan tot het vaststellen van een dergelijke Richtlijn. De regering heeft de splitsingswet echter wel in werking gesteld, waarna o.a. Essent een procedure tegen de Staat is gestart. Nederland houdt dus vast aan de Splitsingswet en binnen de EU is er geen draagvlak om een dergelijk vergaande splitsing op te leggen aan de EU-lidstaten. De Nederlandse overheid zet de Nederlandse energiebedrijven hiermee op achterstand ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten en dat betreuren wij nog steeds. Dat met de invoering van de splitsingswet een ongelijk speelveld is ontstaan voor de Nederlandse energiebedrijven is dus een onherroepelijk feit. Niet verkopen zal de splitsing bovendien niet tegenhouden; vanaf 1 januari 2011 moeten alle Nederlandse energiebedrijven gesplitst zijn. Nuon heeft de splitsing al bijna afgerond, nu zij de aanwijzing van de Minister van EZ ontvangen hebben. Essent verwacht op korte termijn (uiterlijk 26 mei a.s.) ook de aanwijzing van de Minister. Dat maakt de splitsing onomkeerbaar. Wij zullen u actief informeren over de uitkomsten en consequenties van de toetsing door de Minister van het splitsingsplan. C. EPZ In het debat heeft u uw zorgen geuit over de juridische constructie mbt EPZ en de kerncentrale Borssele. De publieke belangen worden geborgd in de Kernenergiewet en de vergunning voor de kerncentrale. De regering acht die borging voldoende. Er is dan ook geen aanvullend rijksbeleid of wetgeving inzake eigendom. Ook zijn wij, op basis van het juridisch advies van Simmons & Simmons, van mening dat de voorgestelde structurering van het 50% belang in EPZ een volkomen legale constructie is die veelvuldig wordt toegepast. Certificering van de aandelen kan er juist voor zorgen dat er eensluidendheid in de oriëntatie van de aandeelhouders komt. Op die manier kunnen de aandeelhouders bijvoorbeeld focussen op het publieke belang veiligheid, zonder gehinderd te worden door eventuele economische belangen. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige situatie: de aandeelhouders hebben een vetorecht bij benoeming en ontslag van de Raad van Bestuur de aandeelhouders hebben volledige controle (exclusieve bevoegdheden) over Raad van Bestuur in geval van schending materiële regels vergunning kerncentrale 4/12

5 de aandeelhouders hebben een vetorecht bij de uitoefening van de andere aandeelhoudersrechten, zoals vaststelling van de jaarrekening de aandeelhouders hebben vetorecht in geval RWE het economisch eigendom zou willen overdragen aan een niet EU-partij de plichten voor de aandeelhouders zijn niet veranderd de risico s voor de aandeelhouders zijn verkleind: het maximale financiële risico is (het verlies van) de aandeelhouderswaarde. Dat risico wordt met deze structurering beperkt tot de waarde van het juridisch eigendom. Op 8 mei jl. is door Delta aan Essent N.V., de aandeelhouders en RWE een dagvaarding uitgebracht. De dagvaarding houdt verband met de discussie die Essent, in het kader van de transactie met RWE, met Delta heeft over het 50%- belang van Essent in EPZ. Essent heeft keer op keer - ook met tussenkomst van overleg tussen de aandeelhouders van Essent en Delta - geprobeerd deze kwestie met Delta in onderling overleg op te lossen. Delta is helaas niet bereid geweest tot enige vorm van constructief overleg. Delta vordert, in het kort, dat de tussen Essent en RWE afgesproken samenwerkingsstructuur voor EPZ niet tot stand mag worden gebracht. Naar aanleiding van de actie van Delta heeft RWE besloten om de aandeelhouders van Essent, die immers geen partij zouden behoren te zijn bij het geschil tussen Essent en Delta, een vrijwaring aan te bieden. RWE zal de kosten die deze rechtsgang met zich meebrengt volledig voor hun rekening nemen. Op 12 mei is de (gewijzigde) motie Van Gent aangenomen (71 voor en 70 tegen) waarin de regering wordt verzocht om alles in het werk te stellen wat in haar macht ligt om ervoor te zorgen dat zowel het juridisch als economisch eigendom van kerncentrale Borssele in overheidshanden zal blijven. De Minister heeft gereageerd dat zij alles zal doen wat in haar mogelijkhedensfeer ligt, maar dat ze ook niet meer kan doen dan haar polsstok reikt. D. CBL s Tijdens de PS-vergadering op 24 april jl heeft u gevraagd, voordat wordt overgegaan tot een contract, dat het college zich verwittigt over de laatste stand van zaken bij de dan nog bestaande risico's. Als dit afwijkt van wat PS in de stukken hebben gezien, moet het college ons bijeenroepen of ons in het verantwoordingsdebat informatie daarover verschaffen. Wij zullen dit verzoek betrekken bij ons definitief besluit. Op dit moment is nog geen sprake van een definitief besluit. Overigens is er op dit moment ook geen aanleiding om PS bijeen te roepen over dit onderwerp. E. Strategienotitie Essent december 2007 In het najaar van 2007 was voor de Raad van Bestuur van Essent de voorkeursoptie de fusie met Nuon. De heer Boersma heeft dat ook gedeeld met 5/12

6 de commissie BM. Hij heeft toen aangegeven dat de RvB zeker mogelijkheden zag voor een zelfstandig Essent PLB, mocht onverhoopt de fusie met Nuon niet mogelijk zijn. Hij heeft daarbij aangegeven dat daarvoor een goede discussie met de aandeelhouders nodig zou zijn. Na beëindiging van de fusie heeft de gedeputeerde ook in het najaar van 2007 de cie BM geïnformeerd over de strategische opties voor Essent. stand alone, stand alone met kleinere acquisities in Europa, een Europese fusie of verkoop aan een strategische partner. Aangegeven is toen dat de aandeelhouders nader beraad wenselijk vonden en de voor- en nadelen van de diverse opties willen wegen. Vervolgens heeft Essent twee strategische opties toegelicht aan de commissie BM waarna de adviseurs van de AHC die opties hebben besproken met de commissie BM. Op basis van de adviezen van Lazard en Simmons&Simmons gaf de gedeputeerde te kennen dat de aandeelhouders meer tijd nodig hebben. De toekomststrategie zou derhalve niet in de AvA van december 2007 vastgesteld kunnen worden. De adviseurs van de AHC hebben kort daarna een uitgebreide toelichting aan de commissie BM gegeven. Het advies van de adviseurs (naast heel veel andere aandachtspunten): Essent moet meer kwalitatief en kwantitatief onderbouwen dat stand-alone strategie meer oplevert. De voorzitter van de commissie BM concludeerde dat de commissie de aanbevelingen van de adviseurs overneemt. Het college van GS beschouwt die uitspraak als een belangrijke leidraad voor het handelen. Tijdens de AvA van december 2007 is de notitie van 3 december 2007 besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op verzoek van de aandeelhouders is die notitie toen niet vastgesteld. Afgesproken is dat Essent meer werk zou verrichten, zodat in alle rust een besluit genomen kon worden. Er is verder in februari afgesproken dat hiervoor een afzonderlijke BAVA (Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders) zou worden gehouden, zodat ook de aandeelhouders tot een zorgvuldige afweging zouden kunnen komen. De notitie van 3 december 2007 moet als het ware gezien worden als de start van het proces dat uiteindelijk geleid heeft tot het aandeelhoudersbesluit van 27 juni 2008, aldus de heer M. Boersma. In de notitie van 3 december 2007 is een aantal bezwaren genoemd waarom Essent niet onmiddellijk tot aansluiting bij een sterke partij zou moeten overgaan. In de eerste maanden van 2008 heeft Essent de criteria gedefinieerd om alle negatieve punten van aansluiting (bij een strategische partner) te kunnen wegnemen. De criteria hebben betrekking op publiek belang, klanten, waarde, medewerkers, investeringen etc. In het verdere proces van het project Maastricht zijn alle Europese partijen aan die criteria getoetst. In de eerste maanden van 2008 is veelvuldig (22 februari, 14 maart, 28 maart) met de commissie BM gesproken over de te ontwikkelen toekomststrategie voor Essent. Er is toen ook gesproken over de kentering die binnen Essent gaande was in de gedachten mbt de te volgen strategie. Essent heeft toen meerdere 6/12

7 varianten onderzocht. Het bedrijf realiseert zich dat de marktsituatie sterk wijzigt en het bedrijf onderkent dat het moeilijk is om hoog gekwalificeerd personeel vast te houden. Daarnaast is het Essent scherp geworden dat een stand alone PLB met uitsluitend decentrale Nederlandse aandeelhouders beperkte mogelijkheden heeft voor investeringen in het buitenland. Voor de Toekomststrategie zijn verder nog van belang inzicht in de gewenste kapitaalstructuur en het effect van de splitsing op de rating van Essent PLB. Op 14 en 28 maart 2008 informeren de heer Boersma en het college dat bij Essent de voorkeur van stand alone is verlaten en dat men opteert voor het samengaan met een strategische partner. Stand alone zou slechts als overbruggingsscenario kunnen dienen. De gedeputeerde geeft de commissie in overweging om nog eens goed naar eerder uitgebrachte strategievoorstellen van Essent te kijken. De AHC heeft Lazard en Simmons&Simmons opdracht gegeven om de strategische opties voor Essent en het aandeelhouderschap te verkennen. Zij informeren de commissie BM over de scenario s keep or sell. Afgesproken wordt om de optie van verkoop uit te werken waarna de commissie een richtinggevende discussie kan voeren over de vraag: gaan we vervreemden en zo ja, wanneer. Medio mei 2008 blijkt bij bespreking door de commissie BM dat de optie voor verkoop door verschillende fracties wordt ondersteund. Eind mei 2008 legt het college het ontwerp Statenvoorstel over de Toekomststrategie Essent en de consequenties voor het aandeelhouderschap aan PS voor. Het Statenvoorstel wordt op 27 juni 2008 door PS vastgesteld. F. Monitoring verkoopafspraken In het voorstel is een aantal Deelnemingen opgenomen zodat de belangen van de (verkopende) aandeelhouders verenigd zijn. Middels die deelnemingen wordt o.a. de naleving van de voorwaarden door RWE gemonitord. Voorts zijn die deelnemingen het coördinatiepunt voor de verkopende aandeelhouders in geval van een eventueel beroep door RWE op garanties en vrijwaringen die in het SPA zijn opgenomen. De aandeelhouders benoemen het bestuur van deze Deelnemingen en organiseren o.a. daarmee dat de nakoming van afspraken door RWE serieus wordt gevolgd. De aandeelhouders realiseren zich dat ze hiervoor de komende jaren voldoende tijd en deskundigheid beschikbaar moeten stellen. G. Essent Milieu Essent Milieu maakt geen onderdeel uit van de verkoop aan RWE. De verkoop van Essent Milieu is dus een apart traject. Naast de verkopende aandeelhouders kunnen ook degenen die besluiten hun aandelen in Essent te behouden, (blijven) deelnemen in Essent Milieu Holding. U heeft aangegeven betrokken te willen zijn bij de verkoop van Essent Milieu. Wij zullen PS actief informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van Essent Milieu. 7/12

8 H. Enexis Wij krijgen bij splitsing van Essent de aandelen van Enexis uitgekeerd, inclusief de statuten voor Enexis. De huidige aandeelhouder van Enexis (Essent N.V.) stelt in eerste aanleg de statuten vast, daarbij rekening houdend met wat de meerderheid van de aandeelhouders wil. U heeft aangegeven te willen komen tot een verzwakt structuurregime voor Enexis. Een wens die door ons college is overgenomen. Op 16 april 2009 hebben wij deze wens in de AvA van Essent overgebracht aan de andere grootaandeelhouders en het bedrijf. In Limburg is tijdens de statenbehandeling een motie over het verzwakt structuurregime aan de orde geweest, maar deze is later ingetrokken. In Overijssel is bij de statenbehandeling op 6 mei jl. een motie aangenomen waarin GS is gevraagd een (verzwakt) structuurregime voor Enexis aan PS voor te leggen die het meest voldoet aan de mogelijkheden tot borging van de publieke belangen. Deze motie is uitvoerig besproken in de aandeelhouderscommissie Essent. Daar is geconstateerd, dat de gewenste beïnvloeding door de aandeelhouders op een andere effectieve wijze kan worden bereikt. Als het gaat om ondermeer het beloningsbeleid, aard en omvang van investeringen alsmede de strategie van het bedrijf (w.o. duurzaamheid) zijn de sturingsmogelijkheden van de aandeelhouders adequaat in de statuten verankerd. Daarbij is tevens overwogen de bewerkelijkheid en afbreukrisico's van een te treffen (unanieme) regeling voor alle 140 aandeelhouders in het geval tot invoering van het structuurregime wordt overgegaan. Het rijk stelt derhalve voor zichzelf als eis voor het verzwakte structuurregime, dat er in concrete situaties (zoals bij Tennet) sprake moet zijn van slechts een of enkele aandeelhouders. De voorzitter van de Aandeelhouderscommissie heeft uiteindelijk op basis van de uitgewisselde inhoudelijke overwegingen geconcludeerd, dat een duidelijke meerderheid in de aandeelhouderscommissie niet voelt voor invoering van het verlichte structuurregime. Deze boodschap heeft de voorzitter van de Aandeelhouderscommissie aan de Raad van Bestuur van Essent medegedeeld. 3. Overwegingen bij motie Niet Verkopen Wij oriënteren ons thans op de situatie die ontstaat als wij de motie van uw Staten overnemen. Als Noord-Brabant haar aandelen in Essent niet vervreemdt, zien wij twee reële scenario s: i. De overeenkomst met RWE gaat niet door en Essent gaat stand alone verder Als dit scenario van kracht wordt, is het goed om het Europees speelveld voor een gesplitst Essent te schetsen: 8/12

9 Onderneming Groeifactor Suez-GdF 55,2 71,9 1,30 E.On 35,7 68,7 1,92 EdF 49,7 59,6 1,20 RWE 46,6 42,5 0,91 Enel 30,0 46,7 1,56 Centrica 20,6 22,3 1,08 Endesa 16,7 21,2 1,27 Iberdrola 9,6 17,5 1,82 SSE 5,8 17,5 3,02 Vattenfall 11,1 15,2 1,37 EnBW 8,5 14,7 1,73 Gas Natural 5,3 10,1 1,91 Essent 6,6 7,4 1,12 Nuon 4,4 5,7 1,30 Dong Energy 1,8 5,6 3,11 Eneco 2,2 4,8 2,18 EWE 2,7 4,7 1,74 MVV Energie 1,7 2,3 1,35 Statkraft 1,5 2,2 1,47 Na splitsing is de positie van Essent PLB in het Europese speelveld bescheiden: Onderneming Schuld ( mln) Omzet ( mln) EBITDA ( mln) EBIT ( mln) Geïnvesteerd Aantal werkemers vermogen ( mln) Centrica Dong Energy EdF EnBW Endesa Enel E.On GdF-Suez Iberdrola RWE SSE Vattenfall Essent PLB (De tabellen zijn gebaseerd op de jaarverslagen, met name 2007) De Europese energiemarkt internationaliseert en er zijn voorbeelden te over van fysieke integratie (hoogspanningskabels tussen Nederland en Noorwegen, 9/12

10 Nederland en Duitsland, Nederland en België, gasleidingen naar Duitsland en België, en van daar naar Frankrijk en de rest van continentaal Europa, gasleidingen vanuit Rusland en, dichterbij, vanuit Engeland, etc.). Grote spelers worden nog groter (Enel en E.On kopen elk een deel van Endesa, lokale fusie in Spanje tussen Union Fenosa en GazNatural, overname British Energy door Electricité de France, fusie Gaz de France en Suez en tussen Norsk Hydro en Statoil, etc.). De meeste van deze spelers hebben een grote thuismarkt achter zich, waardoor zij al een natuurlijke voorsprong hebben. Diverse genoemde spelers zijn ook al jaren actief op de Nederlandse markt en hebben reeds uitbreiding aangekondigd (productiecapaciteit) of zijn actief geworden in werving van klanten (GdF/ Suez via Electrabel, RWE, E.On). Vanuit mededingingsperspectief is groei in Nederland voor het Essent PLB nagenoeg onmogelijk. Het vormen van een nationale kampioen in Nederland is dan ook geen alternatief. Bovendien zijn de fusiebesprekingen met Nuon mislukt en Nuon wordt verkocht aan Vattenfall. Delta wil op basis van multi utility zelfstandig verder en ook Eneco overweegt aansluiting bij een buitenlandse partij.groei moet dan ook internationaal worden gerealiseerd. Zoals reeds eerder aangegeven heeft de gedwongen eigendomssplitsing er voor gezorgd dat het Essent PLB en andere geïntegreerde Nederlandse spelers op achterstand zijn geplaatst in het Europese energiespeelveld: in plaats van groei en stabiliteit wordt het bedrijf kleiner en volatiler. Door de verslechterde creditrating na splitsing wordt het voor Essent lastiger en duurder om kapitaal aan te trekken. Essent zal dan op stand alone basis minder goed in staat zijn om te investeren in nieuwe opwekkingscapaciteit in het algemeen en duurzame opwekkingscapaciteit in het bijzonder. Essent heeft in haar business plan voorzien om in de komende jaren ( ) miljarden te investeren in vervanging van bestaande opwekkingscapaciteit en nieuwe opwekkingscapaciteit (waaronder ook de duurzame investeringsagenda). Dit komt over deze periode neer op gemiddeld meer dan Eur 1.25 miljard per jaar. De verslechterde concurrentiepositie zal ook consequenties hebben op het bedrijfsresultaat en daarmee op de winstuitkering. Hierbij een cijfermatige illustratie van Lazard van bovenstaande overwegingen op basis van de geprognotiseerde cijfers voor 2009 voor Essent PLB: Omzet: 7,599m / bedrijfsresultaat: 656m => totale kosten: 6,076m; Indien we een 10% omzetdaling aannemen daalt deze met 760m; Indien 1/3 van de kosten vast is en rest daalt in lijnt met omzet: kosten gaan omlaag met 463m; Effect op bedrijfsresultaat: daling van 297m oftewel 45%. Hier zien we dus dat een 10% omzetdaling leidt tot een daling van het bedrijfsresultaat met bijna de helft. 10/12

11 ii. RWE ziet kans om de meerderheid van de aandelen Essent in handen te krijgen en krijgt daarmee de rechten die verbonden zijn aan het hebben van een meerderheidsaandeel Volgens de meest recente informatie is momenteel 52,87% van de aandelen aangeboden voor verkoop. Van 22 gemeentelijke aandeelhouders waarvan de gemeenteraad positief heeft geadviseerd voor verkoop hebben wij nog geen definitief besluit ontvangen. 0,71% van de aandelen wordt niet aangeboden aan RWE, veelal op basis van de nee, tenzij 80% wordt aangeboden - clausule. In de SPA is een van de kernelementen het aanbiedingspercentage. In beginsel eindigt de SPA automatisch indien op de termination date (22 juli 2009) 80% van de aandelen niet is aangemeld. Zolang er geen aandeelhouders tot het SPA zijn toegetreden kunnen RWE en Essent samen dit minumum aanbiedingspercentage voor de termination date te wijzigen in een lager percentage. Omdat het een kernelement betreft zullen Essent en RWE het voornemen voor wijziging moeten bespreken met de Aandeelhouderscommissie. Mochten er al aandeelhouders zijn toegetreden tot de SPA dan zullen Essent en RWE expliciet met deze aandeelhouders tot overeenstemming moeten komen over zo n wijziging. Overigens zal een dergelijke wijziging - zolang er geen andere kernelementen in negatieve zin wijzigen (zoals bijvoorbeeld verlaging van de prijs) - voor verkopende aandeelhouders geen reden zijn om tegen de wijziging van de SPA te zijn. Voor aandeelhouders die nog niet hebben besloten is een dergelijke wijziging wellicht aanleiding voor een nieuwe afweging van het bod van RWE of de gemeenteraad/ Provinciale Staten hernieuwd de gelegenheid te geven tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Na termination date staat het RWE overigens ook vrij om aandelen Essent te kopen. Een dergelijke transactie behoeft goedkeuring van de AvA Essent. De AvA kan uitsluitend tegen stemmen als de AvA een andere koper naar voren schuift. Er zijn dus realistische mogelijkheden voor RWE om met minder dan 80% van de aandelen Essent te starten. 4. Tot slot Wij hopen u in voldoende mate te hebben geïnformeerd, zodat u inzicht in ons dilemma heeft en de achtergrond kent waarom wij nog geen definitief besluit hebben genomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 11/12

12 , voorzitter, secretaris 12/12

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

: Statuten Stichting Essent Sustainability Development. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): H.

: Statuten Stichting Essent Sustainability Development. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): H. Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit : Deelname in Stichting Essent Sustainability Development : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): H. Nijskens :

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Voorstel uitgewerkt aan de hand van opzet, verstrekt door grootaandeelhouder Provincie Noord Brabant

Voorstel uitgewerkt aan de hand van opzet, verstrekt door grootaandeelhouder Provincie Noord Brabant SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201219 375408 / 375408 ONDERWERP E. van Bree PF Mu Deelneming in Stg Essent Sustainability Development. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Deelname in Stichting Essent Sustainability Development( Stichting Duurzaamheid )

Onderwerp Deelname in Stichting Essent Sustainability Development( Stichting Duurzaamheid ) Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 21 oktober 2010 Voorstel nummer : 15 Behandelend ambtenaar : W. Havinga Telefoonnummer : 0596 691215 E-mailadres : w.havinga@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Raad. Voorgenomen standpunt: De gemeente Menterwolde stemt in met deelname in de Stichting Essent Sustainability Development.

Aan de Raad. Voorgenomen standpunt: De gemeente Menterwolde stemt in met deelname in de Stichting Essent Sustainability Development. Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 7 oktober 2010. Onderwerp : Deelneming in Stichting Essent Sustainability Development. -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 Griffier van de Staten Gewijzigde Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer FIN-198 Gewijzigd Statenvoorstel Strategie DELTA NV Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015 Provinciale Staten

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 s- Hertogenbosch s-hertogenbosch, 20 augustus 2012 Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Geacht

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van Eneco Groep N.V. in de Colleges van Burgemeester en Wethouders Rotterdam, 25 april 2017 Aankondiging van het consultatieproces over het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt)

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt) Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 8 september 2017 om 14:00 uur in het Hilton Amsterdam Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2765009 Behandelend ambtenaar : Lia Nelis Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciate Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S Dat. ontv.: -

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM Doel van vandaag I Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM II Voorbereiding goedkeuring verkoop DNWG door aandeelhouders op 12 juni 2017

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1 Afdeling Financieel-economische zaken I P I >.. j 3 ~0~7512 f L "'3.."!i Provincie Zeeland 1 bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland uw kenmerk: ons kenmerk: 11 103395

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus EZ S-GRAVENHAGE

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus EZ S-GRAVENHAGE Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus 20951 2500 EZ S-GRAVENHAGE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

GEMEENTE EERSEL. Reg.nr. Bank ING Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eersel Postbus ik AA EERSEL

GEMEENTE EERSEL. Reg.nr. Bank ING Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eersel Postbus ik AA EERSEL Provincie NoordBrabant GEMEENTE EERSEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 'shertogenbosch 2 6 JAN. 2017 Afd. Reg.nr. j DBG. D Telefoon (073) 681 28 12 r Z Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg

Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg Schriftelijke vragen van de Statenfracties van de PvdA, D66 en GroenLinks Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg `s-hertogenbosch, 17 april 2013 Geacht college, Luisteren naar Brabanders,

Nadere informatie

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Ontvangen 2 0 JAN, 2017 Gemeente Dongen Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale.

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale. van Raad van Bestuur Essent N.V. aan Aandeelhouders van Essent N.V. datum 28 januari 2009 notitie Essent/RWE/Borssele/EPZ 1. Inleiding In deze notitie wil Essent, ten behoeve van haar aandeelhouders, inzicht

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

2009-377. Uitvoering Toekomststrategie Essent

2009-377. Uitvoering Toekomststrategie Essent 2009-377 Uitvoering Toekomststrategie Essent Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 15 april 2009 - provinciale staten op 22 april 2009 - fatale beslisdatum: 22 april

Nadere informatie

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen Agenda De huidige structuur De strategische stappen De tijdslijn De wettelijke splitsing Vragen 1 Agenda De huidige structuur 2 Huidige Structuur DELTA NV 70% 50% Wholesale (=Delta Energy bv)/ Retail (=Delta

Nadere informatie

Betreft: : Raadsinformatiebrief toekomstig aandeelhouderschap Eneco. Geachte raadsleden,

Betreft: : Raadsinformatiebrief toekomstig aandeelhouderschap Eneco. Geachte raadsleden, Gemeenteraad van Albrandswaard p/a de griffie Uw brief van: Ons kenmerk: 1204764 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: +31180451286 E-mailadres: k.kolf@bar-organisatie.nl Datum: 28

Nadere informatie

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen?

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen? Statenfractie Lokaal Brabant De heer J.H.W.F. Heijman Statenfractie CDA De heer M.N.R.C. Deryckere Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten

Nadere informatie

Statenfractie PVV Mevrouw M.A.J.L. Frijters-Klijnen Mevrouw P. van der Kammen. Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH

Statenfractie PVV Mevrouw M.A.J.L. Frijters-Klijnen Mevrouw P. van der Kammen. Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Statenfractie PVV Mevrouw M.A.J.L. Frijters-Klijnen

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector?

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSCONVENANT

AANDEELHOUDERSCONVENANT AANDEELHOUDERSCONVENANT I. Inleiding Eneco Holding N.V. (Eneco) heeft haar productie-, leverings- en handelsbedrijf in energie (het Energiebedrijf) gesplitst van haar infrastructuur- en netbeheerdersbedrijf

Nadere informatie

ESSENT structuurregeling, statuten en convenant. Quick-Scan. 8 april 2005 Willem de Nijs Bik Albert Wiggers

ESSENT structuurregeling, statuten en convenant. Quick-Scan. 8 april 2005 Willem de Nijs Bik Albert Wiggers ESSENT structuurregeling, statuten en convenant Quick-Scan 8 april 2005 Willem de Nijs Bik Albert Wiggers Inleiding Maatschappelijke tendens: meer zeggenschap aandeelhouder In dat kader o.a. wetswijziging

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll

2 6 APR D EC _. lllllllillllllllllllllllllllilllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 DOC 2 6 APR. 2013 D EC _ 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 279506 E. van Bree FBV El. aanbieding aandelen Essent NV. 10 - Middelen. Actie vanuit eerder besluit

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 279506 E. van Bree FBV El. aanbieding aandelen Essent NV. 10 - Middelen. Actie vanuit eerder besluit SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 279506 E. van Bree FBV El ONDERWERP aanbieding aandelen Essent NV AGENDANUMMER B02 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

adres: -organisatie.nl Datum: 31 mei 2016

adres: -organisatie.nl Datum: 31 mei 2016 Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1094520 Uw kenmerk: Contact: Bijlage(n): Doorkiesnummer: E-mailadres: k.kolf@bar -organisatie.nl Datum: 31 mei 2016 Betreft:

Nadere informatie

Statenvoorstel 20/09 A

Statenvoorstel 20/09 A Statenvoorstel 20/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 24 april 2009 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen 3 april 2009 Onderwerp Uitvoering Toekomststrategie Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

Voer voor discussie: aansprakelijkheid van commissarissen

Voer voor discussie: aansprakelijkheid van commissarissen Voer voor discussie: aansprakelijkheid van commissarissen Het team Frans Stibbe Marnix Holtzer Sander Wiggers Legal Business Day 2010 - Voer voor discussie: aansprakelijkheid van commissarissen 08-09-2010

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verkoop aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën Nr.: 2005-22958/48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Behandeld door : Rietman, H. Telefoonnummer : (050) 3164367 Antwoord op : Bijlagen : 3 Onderwerp

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 18 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 20 april 2009 Onderwerp : Uitvoering toekomststrategie Essent Portefeuillehouder : burgemeester J. Liemburg Voorstel : 1. in te

Nadere informatie

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN 2015D11090 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben over het Rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018)

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018) Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten College Samenvatting: Inleiding: Het doel van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord Brabantse (HNG) is: - het toezien op de juiste nakoming van de overname overeenkomst; - het verifiëren

Nadere informatie

De verandering betreft: het plaatsen van een opslagloods ten behoeve van de opslag van non-ferro metalen.

De verandering betreft: het plaatsen van een opslagloods ten behoeve van de opslag van non-ferro metalen. Stolwerk Metaal BV Valveeken 5 en 14 4815 HL BREDA Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN Achtergrond Het komt regelmatig voor dat overheden geheel of gedeeltelijk aandeelhouders zijn van vennootschappen (overheidsdeelnemingen).

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Gelet op, artikel 16b, van

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands T. +31 33 422 6100 www.nutreco.com Datum 4 november 2014

Nadere informatie