DEEL NEGEN REF. 10 INTEGRATIEARCHITECTUUR FINESSE/AKSI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL NEGEN REF. 10 INTEGRATIEARCHITECTUUR FINESSE/AKSI"

Transcriptie

1 PG E1 05/06/ DEEL NEGEN REF. 10 INTEGRATIEARCHITECTUUR FINESSE/AKSI 1. Integratiearchitectuur Deze paragrafen sommen de te bouwen integraties op met raakvlakcomponenten binnen de ICT architectuur van De Lijn. Deze integratiepunten zijn opgesplitst in: - Back-end integratiepunten tussen de ERP applicatiecomponenten en de raakvlakcomponenten van de Lijn - Front-end integraties in de gebruikerskanalen van De Lijn (=kanaalontsluiting) 1.1. Enterprise services Aangezien ICT De Lijn inzet op de uitbouw van SOA architectuur dienen verplicht te herbruiken webservices worden gebouwd. Deze worden enterprise services genoemd, en worden gebouwd volgens door architectuur opgelegde design standaarden. In onderstaande tabel zijn de enterprise services opgesomd die relevant zijn voor de scope van dit bestek, met telkens een aanduiding of de betrokken enterprise service reeds bestaat of gebouwd moet worden binnen het betrokken ERP project. Daarnaast zijn er ook gewone webservices, die niet verplicht te herbruiken zijn. Ook deze zijn opgenomen in onderstaande tabel met dezelfde aanduidingen en met een WS.xxx ID: ID Naam Beschrijving Technologie platform ES.01 Leverancier service Creëren, lezen en wijzigen van de stamgegevens van een crediteur. Onder crediteur worden alle partijen verstaan die diensten of goederen leveren aan De Lijn, dus ook exploitanten. Sommige crediteuren hebben ook een debiteurenrelatie met De Lijn. Bepaalde stamgegevens van dergelijke partijen dienen uniek beheerd te worden. ES.02 Prestatiestaat service Inladen van nieuwe en gewijzigde factuurvoorstellen exploitant (per exploitantencontract). Op basis van deze factuurvoorstellen, worden de overeenkomstige bestellingen en recepties aangemaakt in (via PurchaseOrderERPCreateRequestConfirmation_In_V1). Correcties op al ontvangen diensten zijn mogelijk. ES.04 Borderel service Ter beschikking stellen van een overzicht (borderel) van alle vorderingen en schulden met een tegenpartij (bijvoorbeeld een exploitant. Het borderel is in dit geval het overzicht van de geaccepteerde prestaties die de exploitant mag factureren met ev. boetes, ontvangsten op het voertuig of aankoop van kledij in mindering gebracht.) ES.05 CODA service Ter beschikking stelling van bankuittreksels ontvangen van de bank naar de betrokken applicaties bij De Lijn. ES.06 Boekingservice Aanmaak van credit/debit GL-boekingslijnen in de boekhouding (het grootboek en analytische boekhouding) Analytisch object (kostenplaats, intern order, etc) en grootboekrekening dient steeds meegegeven te worden ES.07 Mandatenservice Creëren, lezen en wijzigen van een mandaat voor domicilieringen ES.08 FI document service Creatie van een te verwerken FI boekingsdocument (AP/AR). ES.09 Verkoopsnaverwerking Creatie, lezen en wijzigen van een of een selectie van

2 PG E1 05/06/ service verkoopsorder(s) ter financiele naverwerking van de verkoop. ES.10 B2B Klantenservice Creatie, lezen en wijzigen van stamgegevens van B2B klanten in ES.11 MOBIB service Raadplegen van abonnementsgegevens van (een selectie van) abonnementshouder(s) WS.01 Storting service Creatie, raadplegen en wijzigen van stortingen in de kasboekhouding WS.02 Boeteservice Creatie, raadplegen en wijzigen van een administratieve boete Retibo 1.2. Kanalen ICT De Lijn wenst in te zetten op het aanbieden van gestandaardiseerde kanalen naar interne en externe gebruikersgroepen. De relevante kanalen voor de scope van dit bestek zijn opgesomd in onderstaande tabel: ID Naam Beschrijving Technologie IAM component K.001 Intranet/Extranet Informatiekanaal naar medewerkers van De Lijn, benaderbaar vanuit intranet (werkplek) als vanuit extranet (thuis). Bevat een desktop versie en any device versie (voor mobiele en/of touchscreen devices) K.002 MFT (scanner) Toestel om papier te scannen (bulk) K.004 Chauffeurskiosk Terminal op de stelplaatsen voor de chauffeurs. Uitgerust met touchscreen scherm, toetsenbord, printer en tracking ball. K.005 Werkplek Virtuele werkplek (CITRIX) die ter beschikking wordt gesteld aan medewerkers van De Lijn waarop toepassingen worden ter beschikking gesteld. Wordt fysiek geïnstalleerd op met windows uitgeruste desktop/laptop die De Lijn ter beschikking stelt aan haar personeel, maar kan ook remote van thuis worden gebruikt. Sharepoint Kofax VirtualReScan (VRS)Elite J2EE / WAS Citrix/Windows MS AD - Custom repository MS AD K.006 Internet Website van de Lijn waarop reizigersinformatie alsook specifieke toepassingen worden ter beschikking gesteld aan derde partijen (bijvoorbeeld voor het registreren van sollicitaties, klantenreacties, Tridion -

3 PG E1 05/06/ ) 1.3. Integratietypes In onderstaande tabel zijn de integratie methodes, die gebruikt kunnen worden bij het bouwen van de integratiepunten met raakvlakcomponenten en kanalen van De Lijn, gedefinieerd: Naam Beschrijving INTTYPE.01 Excel Import Importeren van een Excel via GUI. Evt via Java toepassing of rechtstreeks vanuit Excel INTTYPE.02 EDI In wordt een IDOC gegenereerd die via een EDI subsysteem wordt omgezet naar een EDIFACT bericht. Dit bericht wordt dan telefonisch verstuurd naar de leverancier INTTYPE.03 Web Service Point to point integratie tussen & extern systeem waarbij geen hergebruik voorzien wordt. Formaat is niet gebonden aan Global Data Types (GDT). Enterprise Service Herbruikbare webservice met GDT als semantisch model. Wordt ontsloten via de ESB INTTYPE.05 RFC Remote Function Call : properiatery protocol om BAPI op te roepen. Wordt intern gebruikt voor 2 communicatie (bvb HCM E-recruiting). ETL Datastage wordt gebruikt om de data te repliceren/transformeren. Data replicatie enkel als nuttig is voor performance redenen (batch verwerking / multiple calls problematiek). Dit gebeurt enkel uit BW. INTTYPE.07 FILE Uitwisselen van bestanden (XML,Flat, CSV, ) mbv de ESB via FTP INTTYPE.08 Het versturen van via de Exchange server van de Lijn. INTTYPE.09 Third party Het integratietype dient nog te worden bepaald door de inschrijver. INTTYPE.10 FILE TO JAVA Uitwisselen van bestanden (XML,Flat, CSV, ) met JAVA programmatuur

4 PG E1 05/06/ Back en integraties In onderstaande tabel zijn de te bouwen integratiepunten tussen de oplossing en de raakvlakcomponenten van De Lijn opgesomd. Voor elk integratiepunt zijn volgende elementen meegegeven in de tabel: De naam van het raakvlaksysteem (zie lijst aan raakvlakcomponenten eerder in dit document) wat het integratietype is met behulp waarvan het integratiepunt dient te worden gerealiseerd, en de eventuele enterprise service of webservice die dient te worden gebruikt (voor de lijst aan enterprise services / web services verwijzen we naar een eerdere paragraaf in dit document). Of het een inkomende danwel uitgaande interface betreft Wat de data is die uitgewisseld wordt over het integratiepunt De frequentie van data uitwisseling over het integratiepunt De integratiepunten tussen de verschillende componenten van de oplossing zelf ( & Third Party) zijn niet opgenomen in deze lijst. De Lijn verwacht dat deze componenten onderling geïntegreerd zijn en dat er bijgevolg geen manuele data replicaties nodig zijn tussen deze componenten bij het uitvoeren van de processen in scope. De inschrijver garandeert bij het indienen van de offerte dat deze interne integraties voorzien zijn. ID Integratiepunt Beschrijving Enterprise service IN/OUT Raakvlaksysteem Data Freq Integratie type Integratiepunten Aksi T.IP.1 Elektronische bestellingen Plaatsen van elektronische bestellingen op een FTP server in de vorm van een cxml file die gelezen wordt door de leverancier. Het formaat van de file en de recordstructuur zijn reeds vastgelegd. - OUT FTP server Bestelling Ad hoc INTTYPE.07

5 PG E1 05/06/ T.IP.2 Elektronische confirmaties Ontvangen van elektronische confirmaties op een FTP server. De confirmaties worden manueel gecontroleerd. - IN FTP server Bestelling Confirmatie Ad hoc INTTYPE.07 T.IP.3 Goedkeuring bestellingen in Outlook stuurt een via Exchange naar de mailbox van de betrokken medewerker bij De Lijn met de goed te keuren bestellingen. Na de goedkeuring kan de bestelling uitgevoerd worden. - OUT MS Exchange Bestelling, INTTYPE.08 T.IP.4 Bestellingen vervoersdiensten bij exploitanten Prestatiestaten van exploitanten worden ingeladen in MM vanuit de exploitanten toepassing. Op basis hiervan worden de overeenkomstige bestellingen aangemaakt. ES.02 IN Exploitanten Toepassing Prestatiestaat Maandelijks T.IP.5 Bestellingen vervoersdiensten in kader van leerlingenvervoer Prestatiestaten van leerlingenvervoer worden ingeladen in MM. Op basis hiervan worden de overeenkomstige bestellingen aangemaakt. - IN LLV Excel Prestatiestaat Maandelijks INTTYPE.01 T.IP.6 Bestellingsnummers voor exploitanten Terugsturen van de bestellingsnummers als respons op de prestatiestaten. Bestelling ES.02 OUT Exploitanten Toepassing Maandelijks T.IP.7 verkeer naar leveranciers Versturen van s naar derden: Bestellingen versturen naar leveranciers Versturen van een herinneringsnota aan een leverancier via . Versturen van een prijsvraag naar meerdere leveranciers via , ev. met bijlages. - OUT MS Exchange Bestelling, Herinneringsnota, Prijsvraag INTTYPE.08

6 PG E1 05/06/ T.IP.8 Elektronische factuurvoorstellen Maken van een factuurvoorstel in en dit op een FTP server plaatsen als een cxml file die gelezen wordt door de leverancier. Het formaat van de file en de recordstructuur zijn reeds vastgelegd. - OUT FTP server Factuurvoorstel Ad-hoc INTTYPE.07 T.IP.9 Datawarehouse Extracties Extracties van inkoopgegevens vanuit BW naar het enterprise data warehouse OUT datawarehouse inkoopgegevens Integratiepunten Finesse T.IP.10 Werkbon Werkbons worden manueel ingegeven in CO (als interne orders 1 ) en dienen te worden teruggevoed naar As OUT ASW FIN convertor werkbon INTTYPE.10 T.IP.11 Interne orders Alle mogelijke waarden voor interne orders moeten worden afgegeven - OUT Retibo Interne orders T.IP.12 Kostenplaatsen Alle mogelijke waarden voor kostenplaatsen moeten worden afgegeven - OUT Retibo kostenplaatsen T.IP.13 GL rekeningnummers Alle mogelijke waarden voor grootboek rekeningnummers (GL) moeten worden afgegeven - OUT Retibo GL rekeningnummers T.IP.14 Binnenhalen stamgevevens vervoerbewijzen Oppikken van stamgegevens vervoerbewijzen uit 1 centraal stamgegevensbestand ter ondersteuning van de boekhoudkundige en analytische verwerking van verkoopsorders - IN ReTiBo Stamgegevens vervoerbewijzen 1 Interne orders in plaats van kostenplaats omwille van groot volume aan werkbonnen

7 PG E1 05/06/ T.IP.15 Winstgevendheidssegmenten Alle mogelijke waarden voor winstgevendheidssegmenten moeten worden afgegeven - OUT Retibo Winstgevendheidssegmenten T.IP.18 Betalingen voor abonnementen Terugkoppeling van ontvangen betalingen voor abonnementen, zodat deze op de groene lijst van Retibo kunnen geplaatst worden. ES.005 OUT ReTiBo Bankbewegingen (CODA) T.IP.19 Stortingen Stortingen in de centrale of bij-kas (vanuit kasboek FI) moeten worden gevoed naar de retibo lopende rekening T.IP.20 Boeken verkoopsorders Boeken van verkopen en ontwaardingen van vervoersbewijzen aan/door B2C klanten WS.001 UIT ReTiBo stortingen ES.006 IN ReTiBo Boekingen INTTYPE.03 T.IP.21 Boeken spreiding abonnementen Verdeling van de abonnementen volgens spreiding over de geldigheidsperiode en tussen profit centers ES.006 IN ReTiBo Boekingen Maandelijks T.IP.22 Boeken van Tpurse ladingen/ontladingen Boeken van Tpurse ladingen/ontladingen ES.006 IN ReTiBo Boekingen T.IP.23 Boeken van afrekening andere operatoren Boeken van afrekening andere vervoersmaatschappijen ES.006 IN ReTiBo Boekingen Maandelijks T.IP.24 DBS verkoopsorders Verkoopsorders worden afgegeven aan SD om DBS klanten te factureren (transactielijnen van onderliggende B2C verkopen in bijlage) ES.009 IN ReTiBo verkoopsorder

8 PG E1 05/06/ T.IP.25 Binnenhalen terugbetaling abonnementen Vanuit Retibo worden te betalen credit nota s n.a.v. terugbetalingen abonnementen afgegeven aan de boekhouding. ES.008 IN ReTiBo Credit nota, inclusief nodige klantgegevens T.IP.26 mandatenaanvraag Vanuit Retibo worden de door de klant gevraagde aanvragen tot mandaat domiciliering doorgegeven aan FI ES.007 IN Retibo Mandaatgegevens, inclusief nodige klantengegevens T.IP.27 mandatenbevestiging De aangemaakte mandaatgegevens worden vanuit FI teruggegeven aan Retibo ES.007 UIT Retibo mandaatgegevens T.IP.28 mandatenconsultatie De mandaatgegevens worden geconsulteerd vanuit Retibo ES.007 UIT Retibo mandaatgegevens T.IP.29 Domicilieringsaanvraag Retibo Berichten ter domiciliering van de bankrekening van de klant worden vanuit Retibo aan afegegeven ES.008 IN Retibo domicilieringsopdracht T.IP.30 Inningsbestanden domiciliering naar de bank inningsbestanden overmaken aan de bank via Isabel 6 - UIT Isabel ICS domicilieringsopdracht INTTYPE.09 T.IP.31 Binnenhalen boekingen SMS Vanuit de operator worden afrekeningen t.g.v verkochte SMS ticketing afgegeven aan ter boekhoudkundige verwerking. Afrekening SMS - IN FTP (plusdial) Maandelijks INTTYPE.07 T.IP.32 Stortingsautomaat Capteren van stortingen en lichtingen via de stortingsautomaat - IN Stortingsautomaat (via file server) stortingen INTTYPE.07

9 PG E1 05/06/ T.IP.33 Stamgegevens crediteur raadplegen Opvragen van de stamgegevens van een leverancier/crediteur. Een exploitant is eveneens een leverancier/crediteur. ES.001 OUT Exploitanten Toepassing crediteurgegevens T.IP.34 Stamgegevens exploitant wijzigen Aanmaken van exploitanten en wijzigen van de stamgegevens van een exploitant. ES.001 IN Exploitanten Toepassing Exploitantengegevens T.IP.35 netting rapportering (borderel) De gegevens van de schulden en vorderingen met eventuele netting moeten op het exploitantenportaal gepubliceerd worden. Borderel ES.004 OUT Exploitanten Toepassing Maandelijks T.IP.37 Electronische facturen via Ontvangst electronische facturen vanuit centrale box en verwerking via Opentext VIM in ERP Finance Facturen - IN MS Exchange INTTYPE.08 T.IP.38 Bankafschriften geregistreerde betalingen (CO- DA) De bewegingen geregistreerd via de coda bestanden gaan afgepunt worden met de openstaande boekingen in FICO. - IN Isabel ICS Bank bewegingen (CODA) INTTYPE.09 T.IP.39 Ontvangst van boetebetalingen Terugkoppeling van ontvangen betalingen van boetes, zodat verwerkt kunnen worden in admin boete systeem ES.005 OUT Admin boetes Bankbewegingen (CODA) T.IP.40 Ontvangst van schadebetalingen Terugkoppeling van ontvangen schadevergoedingen, zodat deze verwerkt kunnen worden in schadebeheer systeem ES.005 OUT Schadebeheer Bankbewegingen (CODA)

10 PG E1 05/06/ T.IP.41 Betalingen schade Vanuit schadebeheer worden te betalen vergoedingen naar FI afgegeven Bedrag van de te betalen vergoeding inclusief de gegevens van de crediteur ES.008 IN Schadebeheer T.IP.42 Binnenhalen nieuwe B2B klanten Vanuit Retibo/CDI worden nieuwe B2B klanten opgeladen ter ondersteuning van het verkoopsproces ES.010 IN Retibo Stamgegevens B2B klanten T.IP.43 Publiceren van stamgegevens B2B klanten In aangemaakte B2B klanten dienen te worden afgegeven aan CDI ter synchronisatie - OUT CDI Stamgegevens B2B klanten T.IP.44 B2B klantencontracten Klantencontracten (verkoopsorders) waarvan master is dienen te worden afgegeven aan CRM ES.009 OUT CRM Contracten/verkoo psorders + T.IP.45 Gesynchroniseerde B2B contactgegevens Na synchronisatie in CDI worden de gewijzigde contactgegevens van B2B klanten ingeladen in - IN CDI Stamgegevens B2B klanten T.IP.46 Punteringen techniek De punteringen op de jobbons/werkbonnen moeten ingeladen worden in FICO voor de analytische verwerking van de onderhoudskosten - IN Procesbeheersing punteringen Maandelijks T.IP.47 Vaststellingen controleur Vaststellingen die aanleiding geven tot boete dienen te worden opgeladen vanuit de back end van de mobiele toepassing oplossing voor de controleurs WS.002 IN Mobiele toepassing controleur Boetes, inclusief gegevens boetehouder INTTYPE.03

11 PG E1 05/06/ T.IP.51 MOBIB databank Raadplegen of boetehouder MOBIB abonnee is ES.011 IN Retibo abonnementsgegevens Time T.IP.52 Crediteuren crediteurgegevens worden vanuit FI- AP via ASW FIN convertor aan AS400 applicaties beschikbaar gesteld - UIT ASW FIN convertor crediteurgegevens INTTYPE.10 T.IP.53 Boekingslijnen Doorgeven van ASW FIN boekingen aan FI GL. - IN ASW FIN convertor boekingslijnen INTTYPE.10 T.IP.54 Rekeningplan ASW FIN structuur moet gemapt worden op structuren - UIT ASW FIN convertor rekeningen INTTYPE.10 T.IP.55 Analytische dimensies ASW FIN structuur moet gemapt worden op structuren - UIT ASW FIN convertor dimensies INTTYPE.10 T.IP.56 Interface ASW FIN Boekingen van FICO naar ASW FIN - UIT ASW FIN boekingslijnen INTTYPE.10 OUT Financiele Gegevens T.IP.57 Datawarehouse Extracties Extracties van financiële gegevens vanuit BW naar het enterprise data warehouse datawarehouse

12 MW crediteurenboekhouding MW analytische boekhouding Administratieve MW Financiën Administratieve MW Aankoop Administratieve medewerker Leidinggevende Administratieve MW Rijschool Kassier Magazijnmedewerker Support medewerker De Lijn LOGO PG E1 05/06/ Gebruik front ends door gebruikers In onderstaande tabel is aangeduid welke gebruikerstypes (zoals gedefinieerd eerder in dit document) via welk kanaal gebruik maken van welke front end ter uitvoering van het aan hun toegewezen takenpakket voor de processen in scope van dit bestek. ID Front end Kanaal Gebruikerstype K.IP.1 GUI Werkplek X X X X X K.IP.2 NW business client K.IP.14 Opentext Imaging Viewer (Windows) Intranet X X X X X X Werkplek X X X X X X X X X X K.IP.15 ICC front end Werkplek X X K.IP.16 BO launchpad Intranet X X X X X X K.IP.17 BO dashboards front end K.IP.18 K.IP.19 K.IP.20 K.IP.21 K.IP.22 Adobe Reader or Adobe Acrobat WPB producer front end WPB producer front end voor eindgebruikers WPB producer front end voor eindgebruikers WPB manager front end Werkplek X X X Werkplek X X X X X Werkplek X X X X Intranet X X X X X X X X X X Werkplek X X X X X X X X X X Werkplek K.IP.30 NW BC Werkplek X X K.IP.31 Analytics for Excel werkplek X X X

13 LOGO PG E1 05/06/ Front end integraties In onderstaande tabel zijn de te bouwen integratiepunten tussen de oplossing en de raakvlakcomponenten van De Lijn opgesomd. Voor elk integratiepunt is het gewenste integratiepatroon beschreven en meegegeven of SSO vanuit het kanaal naar de front end vereist is. ID Front end Kanaal SSO Beschrijving integratiepatroon K.IP.1 GUI Werkplek J Stand alone: openen van GUI vanuit desktop/werkplek. K.IP.2 NW business client Intranet J URL FORWARDING vanuit intranet homepage K.IP.14 Opentext Imaging Viewer (Windows) Werkplek J Geïntegreerd in GUI en in NW BC K.IP.15 ICC front end Werkplek N Stand alone: openen van applicatie vanuit desktop/werkplek. K.IP.16 BO launchpad Intranet J URL Forwarding K.IP.17 K.IP.18 BO dashboards front end Adobe Reader or Adobe Acrobat Werkplek N Geïntegreerd in GUI via embedded analytics Werkplek J Adobe formulieren worden beschikbaar gesteld op intranet. Bij het selecteren van adobe formulier wordt adobe geopend. Na het submitten van het ingevulde formulier dient er geen authorisatie te gebeuren door de betrokken adobe gebruiker. K.IP.19 WPB producer front end Werkplek N Stand alone: openen van applicatie vanuit desktop/werkplek. K.IP.20 K.IP.21 WPB producer front end voor eindgebruikers WPB producer front end voor eindgebruikers Intranet N URL Forwarding vanuit intranet Werkplek N Embedden van WPB content via GUI / NW BC (online help) K.IP.22 WPB manager front end Werkplek N Stand alone: openen van applicatie vanuit desktop/werkplek. K.IP.30 NW BC Werkplek J Links in mails (MS Outlook) SSO openen via NW BC K.IP.31 Analytics for Excel Werkplek J Koppeling Excel & BO front end via plug in

14 LOGO PG E1 05/06/ Integratiediagram In onderstaand diagram is schematisch weergegeven op welke manier de back end integraties tussen de ERP applicatiecomponenten en de raakvlakcomponenten, in scope van dit bestek, worden gerealiseerd. arch Integratieov erzicht extern T.IP.32 File to FTP (INTTYPE.07) A.IP.21 T.IP.1 T.IP.8 T.IP.31 FTP Server Stortingsautomaat Scope De Lijn (INTTYPE.08) T.IP.37 T.IP.3 T.IP.7 MS Exchange Scope implementaror Third Party (INTTYPE.09) FILE to JAVA (INTTYPE.10) T.IP.10 T.IP.52 T.IP.53 T.IP.54 T.IP.55 T.IP.56 ASW FIN Convertor Retibo T.IP.11 T.IP.12 ETL () ERP Systeem Excel import (INTTYPE.01) T.IP.5 ASW FIN (IBS Financials) T.IP.13 EDI (INTTYPE.02) CDI T.IP.14 T.IP.15 T.IP.45 T.IP.43 ETL () RFC (INTTYPE.05) Web Service (INTTYPE.03) T.IP.47 Mobiele toepassing voor controleurs Kapitaalsubisidie Cognos (TM1) T.IP.30 T.IP.38 Procesbeheersing (WH) T.IP.46 Enterprise Services () Leveranciers service (ES.01) T.IP.34 T.IP.19 Leerlingenvervoer excel Datawarehouse T.IP.57 T.IP.9 Prestatiestaat service (ES.02) T.IP.33 T.IP.4 T.IP.6 EXPLOITANTEN Isabel ICS Borderel Service (ES.04) T.IP.35 Retibo Administratieve boetes T.IP.39 CODA Service (ES.05) T.IP.18 Schadebeheer T.IP.40 T.IP41 Boekingsservice (ES.06) Mandatenservice (ES.07) T.IP.20 T.IP.21 T.IP.22 T.IP.23 T.IP.26 T.IP.27 T.IP.28 T.IP.29 Betalingsservice (ES.08) T.IP.25 T.IP.24 Verkoopsnaverwerkingservice (ES.09) T.IP.44 B2B klantenservice (ES.10) T.IP.42 T.IP.51 Mobib service (ES.11) CRM

15 LOGO PG E1 05/06/ Applicatieontsluiting In onderstaand diagram is schematisch weergegeven op welke manier de gebruikers front ends worden aangeboden op de kanalen van De Lijn. arch Applicatieontsluiting algemeen extern Finesse & AKSI MW crebiteurenboekhouding ADGIMPRSY Support medewerker Administratieve medewerker Financiën ADGIJMNOPY Administratieve medewerker Aankoop DGIMNOPY Medewerker Analytische boekhouding DEGIKMOPY CDEFGIKMNOPQRSY Administratieve medewerker Leidinggevende Kassier AFGIMPY ACEFGIMOPY FGIMPY Magazijnmedewerker AFGIMPY Bring you own device (mobile) MFP Desktop De Lijn Werkplek - Citrix Adobe Reader GUI Analytics for excel BO Dashboards WPB Producer ICC Front end WPB Manager front end X SharePoint - Intranet Y Any device Desktop intranet intranet chauffeurs ERP back end D E F G I K GUI NWBC Web LSO BO Dashboards XSS Analytics for excel M N O P Q R Opentext WPB producer BO Launchpad WPB TDMS Control ICC front end imaging viewer eindgebruiker center S WPB Manager front end L Nakisa front end A IDM Adobe reader / adobe acrobat De Lijn identity store

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren Onderdeel Elektronisch factureren Versie 3.1 April 2010 Door onderzoeksbureau GBNED Onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl 2 Disclaimer Hoewel bij de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet:

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet: Meldingen (KWIS) Axxerion biedt een unieke oplossing voor het beheren van klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen (KWIS). Met deze module lopen wij voorop in de Nederlandse markt. Door middel

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte Departement Bedrijfsinformatie MOBILE CRM Stage dossier Dwight Kerkhove Pieter Van Hamme Bedrijf: ESC bvba Toegepaste Informatica Stagementor: Benny Van Hyfte Stagebegeleider: Johan Van Schoor Academiejaar

Nadere informatie

Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens!

Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens! Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens! Verminderd de complexiteit! Transporteren van data Nearly Real Time! Snel en betrouwbaar datatransport! Zeer goed beveiligd! Flexibel te koppelen!

Nadere informatie

Product price management application with PIM integration

Product price management application with PIM integration Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Product price management application with PIM integration Jonathan Dewilde en Rob Liekens Departement Wetenschappen

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.00.00 Copyright VISMA DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN BROCHURE Neptune Het complete integratieplatform voor uw organisatie! OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie