Intervisie Reflectiegroep Europa. Werking Europese projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intervisie Reflectiegroep Europa. Werking Europese projecten"

Transcriptie

1 Intervisie Reflectiegroep Europa Werking Europese projecten 19/08/2014

2 Projectflow Van projectidee tot afsluiting project (under construction: flow in visio wordt toegevoegd)

3 Registratie Huidige tools Ideeënmatrix (voorbeeld) in beheer SA (subsidieadviseur) Ingediende projectaanvragen: lijst in beheer SA Goedgekeurde projecten: lijst in beheer SA Goedgekeurde projecten: Samenvatting in algemene Projectmanagementtool stad (voorbeeld) Nood Helikopterzicht over work in progress, aanvragen en projecten van stad én OCMW

4 Projectbeheer Huidig Financieel: Excelbladen op maat van elk project afzonderlijk in beheer SA Inhoudelijk: beheer projecteigenaar (andere dienst), te raadplegen via de formele rapportage. Nood Duidelijke rolbepaling en taakverdeling tussen SA (subsidie-adviseur), diensten, dienst financiën Tool voor samenwerking tussen SA, projecteigenaar, dienst financiën, personeelsdienst (cfr. tool Gent?) Uniforme registratiemethodiek voor opvolging ontvangen subsidies (ism dienst financiën)

5 Europees budget en BBC Huidig Per project nieuwe actie en nieuwe ramingen (vroeger projectcode, nu niet meer mogelijk) Nood/Moeilijkheden Timing afhankelijk van budgetwijziging Geen overdrachten mogelijk (bufferbudget cfr. Gent: vraag hoe werkt dit precies?) Cofinanciering uit de reguliere budgetten moet onder nieuwe actie worden geplaatst.

6 Incentives voor diensten Huidig Algemeen cofinancieringsbudget van euro voor duurzaamheidsprojecten (6 jaar) Aandacht voor innovatie initiatieven in interne (en externe) communicatie. Mogelijkheden (ter illustratie, in Mechelen nog niet van toepassing) Garantie dat met de subsidies bijkomend personeel wordt aangeworven Systematische aandacht in interne (en externe) communicatie voor projecten Projecttool voor Europese projecten (Sectorale) algemene cofinancierings - budgetten

7 Europese subsidiewerving en projectbeheer Stad Antwerpen Eurodesk 29 augustus 2014 Reflectiegroep Europa KCVS

8 Proces subsidiewerving Overzicht EU-subsidiekanalen Eurodesk (overzicht en dispatch) Europa-overleg (EU-contactpersonen binnen groep stad) Indiening projectvoorstellen Eurodesk begeleidt op maat (administratief-technisch-financieel vs. inhoudelijk) en zorgt voor indiening (cf. LEAR) Collegiale goedkeuring (of bekrachtiging) bij indiening en bij contractonderhandeling (voorleggen aan gemeenteraad) Agendering via Eurodesk (cf. adviesfunctie) Opvolging projecten Decentraal (Eurodesk opereert als helpdesk ) Begeleiding eerstelijnscontrole Geen aparte rapportering naar college Financiële dienst (boekhouding/subsidies) volgt invorderingen op

9 Incentives subsidiewerving Uitgangs- en aandachtspunten Subsidies ter uitvoering van MJP Geld heeft geen kleur Stedelijke versus autonome entiteiten Project/investeringssubsidies versus werkingssubsidies Aanwerving projectmedewerkers: tijdelijk? personeelsoptimalisatie? Afweging baten (inhoudelijk/financieel/netwerk/ ) en kosten (administratieve lasten) Slechts beperkte ervaring met incentives Mogelijkheid tot aanwerving personeel (indien personeelskosten gedekt worden door subsidie) Indien uitgaven toch niet werden voorzien: verhoging van middelen op doelstelling

10 Instrumenten projectbeheer Overzicht projecten (Eurodesk) Subsidietabel (excel): kanaal, oproep, partnerschap, looptijd, subsidiebedrag, Onderverdeling: denkspoor - in voorbereiding - lopend - afgerond - afgevoerd Kwartaalrapportering (Eurodesk) Aantal ingediende subsidiedossiers Aantal goedgekeurde subsidiedossiers Bedrag aan toegekende subsidies Managementsamenvatting (inhoudelijke toelichting) Inhoudelijk en financieel projectbeheer Decentraal: projectleiders en financiële verantwoordelijken Eurodesk als helpdesk : o.a. contractuele en budgettaire aanpassingen, contacten met subsidieverstrekkende overheden en/of programmasecretariaten

11 Financieel-budgettair Inschrijven in budget (decentraal) Opmaak subsidiefiche (na verkrijgen van vaste belofte ) Nieuwe ontvangsten en uitgaven: bij budgetopmaak en/of -wijziging Reeds begrote middelen koppelen aan subsidiefiche: interne kredietaanpassing Boekhouding (decentraal) Codering via subsidiefiche: SUB versus SUB_NR Overdrachten (decentraal) Projectbudget over meerdere jaren inschrijven (looptijd project), en indien nodig saldo overzetten ( opvissen ) bij budgetwijziging Opmerking: financieel-budgettaire opvolging gebeurt wel centraal voor fondsen (gewaarborgde middelen)

12 Intervisie reflectiegroep Europa werking EU projecten 29/08/14

13 Registratie Huidig: -Ideeënmatrix in beheer EC -Projectopmaak in beheer EC / start via projectfiche (knowhow via stadsdienst) -Partner search door EC mbv netwerk stadsdienst -Goedgekeurde projecten in beheer EC met nauwe samenwerking stadsdienst (inhoudelijke knowhow) -Rapportage door EC aan het College Nood: -Projectmanagement tool voor goedgekeurde projecten (centralisatie inhoud, partners, logo s, budget, stand van zaken, ) -Tool die algemeen helikopterbeeld geeft van het project/stand van zaken

14 Projectbeheer Huidig: -Financieel: excel overzicht aangevraagd budget per kostenpost stand van zaken per rapportage door EC ism stadsdienst -Facturen worden door EC opgevraagd aan stadsdienst voor te rapporteren periode betalingsbewijzen worden door EC aan de Financiële dienst gevraagd -Betaalbewijzen worden door EC opgevraagd aan FA / idem voor personeelskost -Inhoudelijk: informatie wordt aangeleverd door stadsdiensten en gebundeld door EC -In de toekomst: EC onderdeel van strategische cel Nood: -Opvolgingstool voor de (te) ontvangen subsidies + directe koppeling naar FA -Gestructureerdere samenwerking + samenwerkingstool tussen FA + personeelsdienst + EC + stadsdienst

15 Europees budget en BBC Huidig: -Projectkosten worden binnen de stadsdienst voorzien op acties en ramingen -Ontvangsten worden voorzien door EC op actie -Wordt pas voorzien bij officiële projectgoedkeuring -Bij wijziging projectbudget wordt via BW budget gewijzigd Nood: -Deelrapportagecode/aparte actie - Met 1 druk op de knop alle kosten verzamelen per rapportage (en bijhorende stavingsdocumenten) -Sjabloon voor opmaak projectbudget vertaling naar stadsbudget linken aan MJP/BBC

16 Incentives voor de diensten Huidig: -1 op 1 contact tussen EC en diensthoofd/projectverantwoordelijke -Stimulans dat dankzij Europese subsidies projecten grootser en innovatiever uitgevoerd kunnen worden -Netwerking en kennisuitwisseling wordt (niet door allen) als een zeer belangrijke meerwaarde aanzien Nood: -Geen garantie op bijkomend personeel ondanks stijgende werkdruk -Projecttool voor Europese projecten -Cofinancieringsbudgetten -Onvoldoende communicatie (intern als extern) over gerealiseerde EU projecten en de resultaten

17 Intervisie Reflectiegroep Europa Thijs Rommens Stad Leuven Mechelen 29 augustus 2014

18 Werking Geen specifieke aanpak Europese projecten Reactieve aanpak, geen beleidskeuze Gebruik bestaande tools & methodes Afhankelijk van diensthoofden/college

19 Project Voorstel deelname project via partners vb: provincie, KUL, Boerenbond, Informeel aftoetsen betrokken diensten Opvolging: - inhoudelijk: dienst -financieel: financiën Ambitie: EU/subsidiewerking opzetten verhogen coherentie & strategische visie

20 Interstedelijke Reflectiegroep - Europa WERKING EUROPESE PROJECTEN STAD OOSTENDE

21 Algemeen: Projectproces Strategische coördinatie heeft totaaloverzicht van alle projecten en projectplannen binnen de stad Dynamische overzichtstabel (in xls) met projecten die in aanmerking komen voor EU- of andere subsidiëring en indien mogelijk wordt match aangeduid Interessante calls worden vanuit StraCo verspreid naar de diensten (bron: Vleva, Eurocities, netwerken, enz) Concrete uitwerking project voorlopig (?) nog niet gestandaardiseerd: sommige volledig door dienst zelf, andere in nauwe samenwerking met StraCo Toekomst: 1 subsidiecoördinator per beleidsdomein die actief zoekt naar subsidieopportuniteiten inhoudelijke expertise en input bij dienst Opmerking: Subsidies slechts 1 van de vele taken van StraCo

22 Algemeen: tools en incentives Aantal Europese projecten voorlopig nog zeer beheersbaar Geen specifieke projectmanagementtools. Standaardgebruik office, misschien in toekomst samenwerkingsplatform via Sharepoint. Geen gestandaardiseerde methodiek: elke dienst heeft vaak zijn eigen succesvolle methodiek, los van EU-projecten Per project werkgroep met duidelijke taakverdeling en afspraken Incentives: weinig personeel en middelen om nieuwe projecten te realiseren vaak voldoende als motivatie. Dankzij EU-middelen kan bijkomend personeel worden aangeworven en zijn er extra middelen beschikbaar

23 Financieel Financiële expertise EU-projecten gebundeld bij budgetambtenaar. (+ backup in opleiding) Budget indien mogelijk ingeschreven bij opmaak budget, indien nog te veel onduidelijkheid via budgetwijziging. Nodige budget wordt opgenomen in gewone budgetvoorstel van de dienst (sjabloon xls met opgave uitgaven/ontvangsten/toelichting) Bij voorkeur wordt aparte actie aangemaakt specifiek voor dit project. Personeelskosten voorlopig centraal maar in toekomst uitzondering voor volledig gesubsidieerd personeel. Cofinanciering/overhead wordt extracomptabel bijgehouden. Te onderzoeken of een kostenplaats in de toekomst een oplossing biedt om extracomptabele opvolging te minimaliseren Wijzigingen project: nog onduidelijkheden wegens BBC

24 Projectmanagementtools EU-werking Cel Stedelijk Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie Datum p. 24

25 Projectflow Projectvoorbereiding en opmaak: VGC-dienst/externe organisatie legt projectidee voor aan de cel Stedelijk Beleid. Cel Stedelijk Beleid biedt info over meest relevante subsidieprogramma s (tijdens individueel gesprek, infosessies). VGC-dienst/externe organisatie werkt een projectvoorstel uit (binnen het meest geschikte subsidieprogramma) VGC-dienst/externe organisatie vraagt feedback aan cel SB. Titel van presentatie Datum p. 25

26 Projectflow De cel SB leest het projectvoorstel i.f.v. EU-criteria en geeft feedback. VGC-dienst/externe organisatie verwerkt de feedback. Titel van presentatie VGC-dienst/externe organisatie dient het projectvoorstel in bij de bevoegde Europese/nationale instantie. > Indien de VGC zelf een project indient: > Het bevoegde kabinet wordt geïnformeerd van zodra een concreet projectvoorstel op tafel ligt. > Afhankelijk van de deadline voor projectindiening wordt het projectvoorstel vóór de indieningsdatum op het VGC-College gebracht ter goedkeuring. Datum p. 26

27 Projectflow > In geval van een krappe deadline wordt het project ingediend onder voorbehoud van goedkeuring door het eerstvolgende VGC-College. VGC-dienst/externe organisatie bezorgt de cel SB een kopie van het ingediende projectvoorstel. De cel SB registreert en inventariseert het ingediende projectvoorstel. Titel van presentatie Datum p. 27

28 Projectflow Projectuitwerking en opvolging: In geval van goedkeuring project: VGC-dienst/externe organisatie staat in voor de inhoudelijke en financiële uitwerking en opvolging van het project. Titel van presentatie Datum p. 28

29 Registratie Huidige tools Lijst ingediende projectaanvragen Lijst goedgekeurde projecten Nood Titel van presentatie Datum p. 29

30 Projectbeheer Huidig Beheer door projecteigenaar (VGCdienst/externe organisatie). Nood Ervaring in (ondersteuning bij) Europese projectindiening Titel van presentatie Datum p. 30

31 Europees budget en BBC Huidig NVT Nood/moeilijkh. NVT Titel van presentatie Datum p. 31

32 Incentives voor diensten Huidig Bijkomende middelen voor (nwe) NL initiatieven, projecten en infrastructuren. Mogelijkheid cofinanciering door VGC. Mogelijkheden Intensifiëring communicatie over projectmogelijkheden/ calls. Titel van presentatie Datum p. 32

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Hoe uw Europees project ontwikkelen?

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Hoe uw Europees project ontwikkelen? Europese subsidies voor de Sociale Economie Hoe uw Europees project ontwikkelen? Project in samenwerking met in C, de ondersteuningsstructuur voor de sociale economie en gefinancierd door de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie