Continuon(der) hoogspanning. Een analyse. Harm Balk Commandeursopleiding / MCDM leergang 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Continuon(der) hoogspanning. Een analyse. Harm Balk Commandeursopleiding 2005-2006 / MCDM leergang 8"

Transcriptie

1 Continuon(der) hoogspanning Een analyse Harm Balk Commandeursopleiding / MCDM leergang 8

2 Voorwoord Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn stage bij N.V. Continuon (verder Continuon genoemd). Continuon is een dochteronderneming van N.V. Nuon (verder Nuon genoemd) en naar aanleiding van de Energiewet 1998 ontstaan. Voor die tijd werden de taken die Continuon uitvoert, door Nuon gedaan. In 1998 gingen zowel de medewerkers als de verantwoordelijkheid voor die taken over naar een nieuwe organisatie: Continuon. Een deel van de gebruikte informatie en onderzoeksresultaten in deze scriptie is dan ook afkomstig van Nuon. Overal waar in de tekst Nuon genoemd wordt, wordt daarmee tevens ook de dochter Continuon bedoeld. Vice versa is dit niet het geval. De focus van het onderzoek is komen te liggen op de continuïteit van de levering van elektriciteit. Aangezien Continuon hierin verweven en afhankelijk is van een aantal partijen is het onderzoek niet beperkt gebleven tot Continuon. In deze scriptie zijn de andere cruciale partijen eveneens beschreven. Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met een groot aantal personen in de organisatie van Continuon. Verder is veel gebruik gemaakt van interne documenten van Continuon en diverse literatuur. Ook is gebruik gemaakt van het internet. Op de meeste geraadpleegde documenten van Continuon rust geheimhouding. Dit heeft het onderzoek enigszins beperkt. Ik heb die geheimhouding maximaal gerespecteerd en het onderzoek zoveel mogelijk daaromheen uitgevoerd. Ik wil de verschillende medewerkers van Continuon bedanken voor hun bereidwilligheid en gastvrijheid. In het bijzonder wil ik Koos Tegelaar bedanken voor zijn begeleiding en voor zijn geduld bij het beantwoorden van al mijn vragen. Hiernaast wil ik Hans van de Kar bedanken voor zijn geduld, zijn grondige leeswerk en zijn constructieve kritiek. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8

3 0. Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Ontwikkeling van de energievraag in Nederland 7 3. Vraagstelling Energievoorziening, actoren en achtergrond Risicoanalyse van energieuitval Actoren bij een energiestoring 31 7 Veiligheidsketen-actor analyse 35 8 Terrorisme 49 9 Conclusies 51 Referenties 53 Bijlage 1 54 Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 2

4 Samenvatting Wat doet u wanneer de energie uitvalt? Thuis, op het werk en in het openbare leven zullen in dat geval de meest vanzelfsprekende dingen niet meer zo vanzelfsprekend blijken. De afhankelijkheid van energie kent historisch een stijgende lijn en neemt nog steeds toe. In het afgelopen decennium hebben in de energiesector een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats gevonden. De energiesector is geliberaliseerd en moet op grond van Europese regelgeving ook geprivatiseerd worden. In deze scriptie wordt onderzocht hoe het gesteld is met de leveringszekerheid van energie in Nederland en hoe omgegaan wordt met de restrisico s. Hiervoor wordt de energiesector, met in het bijzonder de distributeurs beschreven en geanalyseerd. Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd, waarbij ook de rol van overige actoren bij een energiestoring onderzocht wordt. Voor de analyse van de energiesector is voor een groot deel gebruik gemaakt van gegevens van N.V. Continuon, één van de grootste netbeheerders van Nederland. Het is interessant om te zien hoe Continuon zich verhoudt tot haar moeder Nuon. Enerzijds heeft er een wettelijke loskoppeling plaats gevonden, maar anderzijds heeft men dezelfde raad van bestuur, heeft men dezelfde mission-statement en onderkent men dezelfde stakeholders. Privatisering van de energiesector is in de praktijk nog niet volledig tot stand gekomen. Niet voor niets is de privatisering vrijwel wekelijks onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Na een korte behandeling van deze politiek/economische ontwikkeling richt de scriptie zich vooral op aspecten van veiligheid. Bekeken wordt hoe netbeheerder Continuon kijkt naar risico s en hierop anticipeert. Van de risico s: Fysieke risico s, milieu risico s, imago schade en stagnatie levering, wordt de laatste verder uitgewerkt. Op basis van een theoretisch kader wordt vanuit drie dimensies gekeken naar risicoanalyse in relatie tot energielevering. Ondanks dat op veel documenten in de energiesector geheimhouding rust kunnen toch interessante conclusies getrokken worden. Er worden vervolgens naast Continuon, drie andere cruciale actoren onderscheiden: overheid, bedrijven en burgers. Met de veiligheidsketen-actor analyse wordt vervolgens onderzocht wat deze vier partijen in de verschillende schakels van de keten doen om (de effecten van) een energiestoring te voorkomen. Ten slotte is kort gekeken hoe de resultaten van het onderzoek zich verhouden tot de huidige dreiging van terrorisme. Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse energienetten van oudsher erg zeker zijn en dat zowel vanuit de overheid als vanuit de branche er veel aandacht is om die zekerheid te behouden. Wel kunnen er vanuit de verschillende actoren een aantal aanvullende maatregelen genomen worden om te anticiperen op het restrisico. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 3

5 1. Inleiding Op 28 september 2003, 3.01 uur, valt één van de hoogspanningsleidingen (De Mettlen- Lavorgo-lijn) van Zwitserland naar Italië uit als gevolg van kortsluiting met een boom. Deze uitval wordt opgevangen door één van de overige lijnen tussen Italië en Zwitserland (De Sils- Soazza lijn). Deze overname kan echter maar circa 15 minuten stand houden, voordat ook hier een uitval optreedt door overbelasting. Zowel in Italië als in Zwitserland wordt snel gereageerd om de belasting op de Sils-Soazza lijn te reduceren. De import door Italië wordt met 300 MW teruggebracht en in Zwitserland zelf worden ook een aantal maatregelen genomen om het transport over de lijn te minimaliseren. De maatregelen mogen niet baten: om 3.25 uur valt ook de Sils Soazza lijn uit. Met het verlies van deze twee grote lijnen wordt de belasting op de overige lijnen tussen Italië en het buitenland ontoelaatbaar hoog. Vrijwel gelijktijdig verliest Italië als gevolg van het automatisch ingrijpen van de veiligheidssystemen, alle elektriciteitsverbindingen met de rest van Europa. Binnen twaalf seconden is Italië geïsoleerd. Intern kan Italië dit niet opvangen en twee en een halve minuut later zit heel Italië zonder elektriciteit. Vanuit deze Black-out worden langzaam de elektriciteitsvoorzieningen weer opgebouwd. Eerst Noord-Italië, dan midden, zuid en ten slotte Sicilië. Ruim 18 uur na de eerste kortsluiting is de energievoorziening weer op het peil normaal. Een dergelijk scenario is ook in Nederland denkbaar. En wat dan? Hoe redt Nederland zich zonder elektriciteit? En hoe lang? Komen er rellen? Een geboortegolf? Of kost het juist mensenlevens? Het belang van continuïteit in de energievoorziening is voor de hand liggend. Het hoeft weinig betoog dat zonder gas en elektra het maatschappelijke leven zeer snel ontwricht wordt. Uitval van gas en elektra zal vrijwel onmiddellijk lijden tot het verlies van mensenlevens. Ook zullen verkeerschaos en problemen in de voedselvoorziening onmiddellijk optreden. Bij langdurige storingen zal een sneeuwbaleffect optreden van processen die stagneren door hun afhankelijkheid van de energievoorziening. Hierdoor zal de schade exponentieel toenemen. Googelen op stroomstoring geeft meer dan hits. Dit veronderstelt dat Nederland bekend is met het fenomeen stroomstoring en wekt de verwachting dat we hierop voorbereid zijn. Is dat ook zo? En is die voorbereiding voldoende? Eén van de spelers in een dergelijk scenario in Nederland is Continuon, dochteronderneming van Nuon. In deze scriptie wordt beschreven vanuit welke visie en op welke wijze Continuon invulling geeft aan het voorkomen van een dergelijk scenario. In deze scriptie wordt op basis van een theoretisch kader geanalyseerd hoe in Nederland geanticipeerd wordt op een mogelijke energiestoring. Allereerst wordt hiervoor vanuit drie dimensies naar risicoanalyse in relatie tot energielevering gekeken. Vervolgens wordt een aantal actoren onderscheiden en wordt hun anticipatie in de verschillende schakels van de veiligheidsketen geanalyseerd. De actoren die ik onderscheiden heb zijn: - de energieleveranciers, in het bijzonder Continuon - de overheid Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 4

6 - bedrijven - burgers Onder leveranciers kunnen zowel de producenten, de distributeurs als de handelaren van energie verstaan worden. In dit onderzoek ligt de focus op de distributeur, ofwel de netbeheerder. Weliswaar zijn veel aspecten die voor Continuon onderzocht zijn, vrijwel identiek aan die van Nuon (producent en handelaar), maar die twee dimensies van energielevering ook meenemen in dit onderzoek was niet haalbaar. Vervolgonderzoek is hier wenselijk. In hoofdstuk 2 zal allereerst een korte historische ontwikkeling geschetst worden waarin duidelijk zal worden wat de groeiende rol van energievoorziening in onze maatschappij is en daarmee automatisch de steeds grotere afhankelijkheid hiervan. Ook zal geprobeerd worden om in deze context een realistische blik op de toekomst te werpen. In hoofdstuk 3 zal de probleemstelling geformuleerd worden. In hoofdstuk 4 zal de energiesector en in het bijzonder Continuon beschreven worden. Bij de keuze voor Continuon speelden twee overwegingen een rol: 1. Welk onderdeel van energielevering (productie, distributie of handel) is het meest geschikt voor dit onderzoek? Van deze drie onderdelen is distributie het meest voor de hand liggend. De oorzaak voor stagnatie in levering kan weliswaar in meerdere onderdelen gevonden worden, maar bij distributie is de relatie met hulpverlening (of de noodzaak daarvan) in de verschillende schakels van de veiligheidsketen het meest duidelijk. 2. Welke distributeur geeft het meeste inzicht in de wereld achter energielevering? Hierbij was niet één duidelijke keuze maken. Voor Continuon is gekozen, omdat interessant was om te zien hoe de privatisering en liberalisering haar effect hebben gehad op een voormalige overheidsorganisatie. In hoofdstuk 4 zullen tevens relevante termen uit de energiesector uitgelegd en uitgediept worden. Ook zal ingegaan worden op de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan de huidige situatie in de energiesector. Deze beschrijving lijkt aan de ruime kant, maar geeft zoveel relevante informatie over de energiesector dat de gebruikte ruimte gerechtvaardigd is. In hoofdstuk 5 wordt een theoretisch kader geschetst van waaruit ik naar het risico van energieuitval gekeken heb. In dit kader wordt vanuit drie dimensies naar dit risico gekeken. Hierbij is aandacht voor bestaande processen, procedures en maatregelen, maar wordt ook gekeken naar de kwetsbaarheden. In hoofdstuk 6 zullen de overige actoren in het energielevering besproken worden. Dit zijn de overheid, bedrijven en burgers. In hoofdstuk 7 wordt de veiligheidsketen-actor analyse uitgevoerd. Hierbij wordt voor de verschillende actoren bekeken wat zij in de verschillende schakels van de veiligheidsketen (kunnen) doen als anticipatie op een energiestoring. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 5

7 In hoofdstuk 8 wordt, gezien de actualiteit, een uitstapje gemaakt naar terrorisme in relatie tot energiestoringen. In hoofdstuk 9 en 10 worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek weergegeven. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 6

8 2. Ontwikkeling van de energievraag in Nederland Het energieverbruik 1 in Nederland kent een gestage stijging. Dit zal niemand verbazen, het is algemeen bekend dat de consumptie van energie, in welke vorm dan ook, toeneemt. In de analyse van het energieverbruik vanaf 1960 is dit duidelijk te zien (zie grafiek 1 en 2). Grafiek 1 Totaal energieverbruik in Nederland Grafiek 2 Energie verbruik per inwoner (Petajoule= Joule) (Gigajoule = Joule) Het energieverbruik ging van ongeveer 80 gigajoule per jaar per inwoner in 1960 naar 200 gigajoule in Een aantal zaken valt hierbij op: In de periode tussen 1973 en 1979 is een stijging waar te nemen in het energieverbruik per inwoner, met een piek in 1979 (zie grafiek 2). Door de tweede oliecrisis daalt het energieverbruik echter sterk en vertoont daarna weer een constant licht stijgende lijn. Het gebruik tussen 1979 en 2004 (een periode van 25 jaar) is daardoor nauwelijks toegenomen. Dit lijkt op het eerste gezicht onlogisch: vaatwassers, computers, wasdrogers zijn slechts enkele voorbeelden van apparaten die zijn toegevoegd aan het stroomverbruik in de Nederlandse huishoudens. De hoeveelheid elektrische apparaten is sterk toegenomen (zie tabel 1). Hiertegenover staat echter ook een aantal energiebesparende factoren. Isolatie van woningen en hoogrendementsketels zijn hier duidelijke voorbeelden van, maar ook de voorlichtingscampagnes over duurzaam omgaan met energie dragen mogelijk bij aan het reduceren van het energieverbruik. Het totaalverbruik in Nederland is echter wel gestegen (zie grafiek 1). Ook hier zien we eerst een piek in de helft van de zeventiger jaren en vervolgens een daling. Sinds 1995 zit het totaalverbruik echter weer boven de piek van De toename in gebruik, door de combinatie van bevolkingsgroei en de al eerder genoemde toename van toepassingen van (voornamelijk) elektrische apparaten, is duidelijk groter dan de invloed van de energiebesparende maatregelen. 1 Waar in dit onderzoek energie genoemd wordt, dan betreft dit elektriciteit, gas of beide Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 7

9 % van de Nederlandse huishoudens Diepvriezer Magnetron en/of combi-oven Vaatwasmachine Wasmachine Wasdroger Home- en/of personal computer Bron: CBS (2005). Tabel 1 Aanwezigheid van elektrische apparaten in Nederlandse huishoudens CBS/MNC/sep05/0034 Een ander belangrijk aspect is dat het verbruik per inwoner niet berekend wordt op basis van het verbruik per huishouden. Het energieverbruik per inwoner wordt berekend door het totaalverbruik van alle afnemers (huishoudens, industrie, bedrijven, etc.) bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal inwoners. In grafiek 1 en 2 is dit goed te zien. Slechts 15% van het berekende energie verbruik wordt in de woning verbruikt. Het verdere verbruik vindt plaats in de vorm van fossiele brandstoffen voor transport (in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten), en bedrijven (industrie, diensten, verbruik door energieproducenten zelf en overigen). Toekomst Verschillende onderzoeken voorspellen een toename in het totale energieverbruik tussen 2001 en 2030 tussen de 50% en 60%. Betekent deze toename ook een grotere kwetsbaarheid met betrekking tot het uitvallen van de energievoorziening? Het antwoord is in principe eenvoudig: ja. Bij een grotere energiebehoefte is het wegvallen van die energie automatisch een groter probleem. Meer apparaten zullen niet meer functioneren en het dagelijks leven zal bij een energiestoring steeds meer ontregeld zijn. De vraag kan echter gesteld worden of alle nieuwe energie verbruikende apparaten ook direct de kwetsbaarheid verhogen. De afhankelijkheid van energie is kort geanalyseerd aan de hand van de piramide van Maslow (Maslow, 1968). Maslow onderkent vijf niveaus van behoeftes: fysiek noodzakelijke behoeftes, de behoefte aan veiligheid, sociale behoeftes, waardering en ontplooiing (zie figuur 1). Simpelweg komt het er op neer dat de behoeftes onder in de piramide een zaak zijn van overleven en naar mate de behoeftes hoger in de piramide staan het meer gaat om ontwikkeling en zelfontplooiing. Volgens Maslow zou het niet bevredigen van deze behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. Verder leidt het niet kunnen vervullen van de onderste behoeften tot onzekerheid en angst. Maslow was een vertegenwoordiger van de Humanistische psychologie. Ondanks dat onderzoekspsychologen vraagtekens zetten bij de wetenschappelijkheid van deze stroming, geeft het wel een interessant kader in relatie tot energiestoring. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 8

10 Figuur 1 De piramide van Maslow. (Toward a Psychology of Being, 1968) Wat is anno 2006 het grootste probleem als zowel de elektriciteit- als de gastoevoer stagneren? Dat zijn vanzelfsprekend de zaken die direct of indirect levensbedreigend zijn. Voor de burger blijken dan zaken als verwarming en koken de belangrijkste knelpunten te zijn. In vergelijking met bijvoorbeeld 1960 is hier qua kwetsbaarheid niet zoveel veranderd. Ook toen waren voedselvoorziening en verwarming de eerste knelpunten bij uitval van stroom. In de hogere lagen van de piramide van Maslow is de afhankelijkheid van energie anno 2006 aanzienlijk groter dan 40 jaar geleden. De impact van een energiestoring is daar nu veel groter. Ons leven is meer en meer ingericht op de toepassing van energieverbruikende apparaten. Mens-erger-jenieten bij kaarslicht zal niet meer voor iedereen een aanlokkelijk tijdverdrijf zijn. De effecten van een energiestoring zijn deels afhankelijk van het seizoen en het tijdstip waarin deze plaats vindt. s Winters is bijvoorbeeld meer behoefte aan licht en verwarming, terwijl bij een kortdurende storing de ochtend- en avondspits vooral een kwetsbare periode is door het uitvallen van verkeerslichten en het openbaar vervoer. Vanzelfsprekend zijn ook bedrijven en de overheid in hoge mate afhankelijk van de toevoer van elektriciteit en gas. Verder in dit onderzoek komt dat uitgebreid aan de orde. Onderaan de piramide staan wederom de zaken die direct of indirect levensbedreigend zijn. Verder is men in steeds grotere mate afhankelijk van energievoorziening. Het meest prominente voorbeeld hiervan is computergebruik. Steeds meer organisaties zijn volledig vleugellam als computers niet meer werken. Ook bedrijven waarbij de primaire processen niet afhankelijk lijken te zijn van energietoevoer, zijn vrijwel altijd ergens in de keten toch afhankelijk van computers: klantgegevens, orders, voorraadbeheer, etc. Zonder computers stagneert vroeg of laat de productie. Roltrappen, schuifdeuren, liften, elektrische heftrucks zijn enkele andere voorbeelden van moderne toepassingen van energie afhankelijke apparaten die bij uitval bedrijfsprocessen stagneren. Bij veel van deze problemen spelen interessante processen. Waar vroeger dezelfde handelingen door mensen gedaan werden is er nu simpelweg onvoldoende menskracht om dit te doen. Ook zijn door de mechanisatie bepaalde vaardigheden verleerd. Een voorbeeld hiervan is een veehouder wiens melkmachine niet meer inzetbaar is door een energiestoring. In het verleden melkte men met een aantal mensen de veestapel met de hand. Nu zal de boer het bij een energiestoring alleen moeten doen, want hij heeft geen personeel meer in dienst en het is nog maar de vraag of hij de vaardigheden nog bezit om met de hand te melken, en of hij voldoende tijd heeft om bijvoorbeeld 200 koeien twee keer per dag te melken. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 9

11 Hiernaast zijn bijvoorbeeld ook airconditioning en overige klimaatbeheersing te noemen die weliswaar niet direct bedrijven stilleggen, maar waar wel de inrichting van gebouwen op afgestemd is en die dus bij uitval aan het ongemak zullen bijdragen. Als we terugkeren naar de piramide van Maslow dan zijn dit zaken die niet onderin de piramide staan, maar die cumulatief wel bijdragen aan een calamiteit van zeer grote omvang. Bij langdurige storingen zijn er wel effecten in de onderste lagen van de piramide. De meeste bedrijven en organisaties die verantwoordelijkheden hebben op dat behoefteniveau beschikken over back-up systemen voor een bepaalde periode. Na deze periode zullen hier ook gevolgen op het niveau van veiligheid en fysieke bedreiging optreden. Met het probleem inmiddels duidelijk in beeld, wordt het tijd om de onderzoeksvragen te formuleren. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 10

12 3. Vraagstelling Tot halverwege de jaren 90 waren alle energiebedrijven in handen van de overheid. Het leveren van energie aan burgers en bedrijven werd gezien als de taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Op de energiemarkt is het afgelopen decennium veel veranderd. Er hebben zich twee grote ontwikkelingen voorgedaan: de energiemarkt is geliberaliseerd de nutsbedrijven zijn geprivatiseerd In Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt (Bruinincx, 2002) en Blackout (Santvoort van, 2002), wordt hierop uitgebreid ingegaan. Ik zal de genoemde begrippen hier kort beschrijven. In hoofdstuk 4 wordt iets uitgebreider op de ontwikkelingen ingegaan. Liberalisering Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt in Nederland volledig geliberaliseerd. In concreto betekent dit dat: energieproducenten hun product overal vrij aan kunnen bieden de netbeheerders hun energienetten ter beschikking moeten stellen aan alle energieaanbieders om deze energie te transporteren. de klant de vrijheid heeft om een energieleverancier te kiezen Er bestaat voor de klant geen vrijheid in het kiezen van de netbeheerder. De netten zijn toegewezen door de minster van Economische Zaken. Deze aanwijzing is voor 12 jaar. In de Energiewet 98 is het beheer van de elektriciteitsnetten en gasnetten geregeld. Privatisering Naast liberalisering heeft ook privatisering recent een belangrijke rol gespeeld. Wat is nu het verschil tussen liberaliseren en privatiseren? Liberaliseren is het zorgen voor concurrentie en keuzevrijheid. De consument wordt vrij om zelf te kiezen en de leverancier wordt vrij om te bepalen wat zijn aanbod is. Privatiseren is 'het vervreemden van aandelen of activa buiten de kring van publieke aandeelhouders' (bron: Dit houdt in dat als de aandeelhouders van de energiemarkt (gemeenten en provincies) hun aandelen in de energiebedrijven verkopen aan private partijen, de markt voor elektriciteit en gas geprivatiseerd wordt. Een argument tegen privatisering is dat winstoogmerk ten koste kan gaan van service. In het geval van energievoorziening betreft dat laatste onder andere de zekerheid van levering. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 11

13 3.1 Probleemstelling: Op basis van de voorgaande hoofdstukken kom ik tot de volgende probleemstelling: Bij stagnatie van energielevering wordt de maatschappij snel ontregeld en is er binnen korte tijd kans op grote materiële, economische en fysieke schade. De afhankelijkheid van energie in relatie tot de ontwikkelingen die het afgelopen decennium plaats hebben gevonden in de energiesector, vragen om een kritische analyse van de energievoorziening in Nederland. Deze probleemstelling roept de volgende onderzoeksvraag op: Hoe is Nederland voorbereid op een mogelijke energiestoring? Hierbij is Continuon als casus gebruikt bij de beantwoording van deze vraag. Als subvraag stel ik: Zijn de mogelijke effecten van een energiestoring op dit moment acceptabel? Zo nee, welke maatregelen zijn dan noodzakelijk om deze effecten wel acceptabel te maken? Om deze subvraag te beantwoorden moet eerst gedefinieerd worden wanneer een energiestoring nog acceptabel is. In dit onderzoek heb ik daarvoor twee criteria genomen: - Energiestoringen mogen niet ten koste gaan van mensenlevens, of - Energiestoringen mogen geen maatschappelijke onrust veroorzaken. De criteria zijn gekozen op basis van een aantal overwegingen: Verlies van mensenlevens als gevolg van een aantoonbaar falend bedrijfsproces is in de huidige maatschappij onaanvaardbaar. Historisch gezien zijn mensen steeds kritischer geworden waar het gaat om materiële en immateriële schade die men ondervindt als gevolg van externe factoren. Een mensenleven is daarbij de ultieme schade en mijn inziens wordt het verlies hiervan in vrijwel geen enkel bedrijfsproces nog als acceptabel beschouwd. Maatschappelijke onrust laat zich moeilijker definiëren. In dit onderzoek stel ik die definitie als volgt: er is sprake van maatschappelijke onrust als gevolg van energie stagnatie wanneer: (a) Een significant deel van een gemeenschap, (b) zich vaker dan incidenteel onveilig voelt, of (c) langdurig en / of regelmatig niet in staat is om deel te nemen aan het dagelijks leven. Bij het formuleren van de criteria heb ik bewust niet voor de benadering gekozen om de focus van het onderzoek slechts op de kans van energiestagnatie te leggen. Hiermee zou vooral aandacht ontstaan voor de technische aspecten van levering van energie. De kans dat er een energiestoring optreedt is echter niet tot nul te reduceren. Dit blijkt ook wel uit tabel 2. Interessanter is het dus om te kijken naar de effecten. Dat beide aspecten nauw met elkaar verbonden zijn is duidelijk. In het onderzoek wordt het reduceren van de kans dan ook wel meegenomen. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 12

14 In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van een aantal vrij recente elektriciteitsstoringen in Nederland. Dit geen uitputtende opsomming van de opgetreden energiestoringen. Datum Plaats Omvang Duur Oorzaak Flevoland, Gelderland, Utrecht Drie provincies 6 uur Ongelukkige samenloop van omstandigheden: technische storingen Boxtel 8000 huishoudens en enkele Enkele Brand in een Delen van Amsterdam en de rest van Noord-Holland bedrijven Enkele honderdduizenden huishoudens, openbaar vervoer, bedrijven en instellingen Eindhoven huishoudens en 100 bedrijven Haaksbergen inwoners en maatschappelijke onrust Zuid-Holland zuid mensen, treinverkeer uitgevallen, verkeerslichten uitgevallen, alarminstallaties buiten werking, 112-centrale buiten werking Almere Stad huizen, bedrijven en instellingen Amsterdam Uitvallen stroomvoorziening Buitenveldert stembureaus Amsterdam Huishoudens, bedrijven, metro s, trams en verkeerslichten buiten werking Goeree huishoudens, enkele Overflakkee honderden bedrijven Arnhem Volledige uitval bankzaken Postbankklanten Nederland Utrecht Treinverkeer Utrecht CS volledig gestaakt Europa Stroomuitval in grote delen van Duitsland, Frankrijk Italië en België Tabel 2 recente energiestoringen in Nederland uren verdeelstation < 1 uur Explosie in een verdeelstation 4 uur Knagende kat uur Kortsluiting als gevolg van gebroken bliksemdraden door sneeuwval 2 uur Technisch mankement 10 KV station Enkele Onbekend uren < 6 uur Kapotte kabel, snel verholpen met noodaggregaten 1 uur Onbekend 20 uur Explosie in verdeelstation 4 uur Storing bij toeleverancier in Arnhem 2 uur Storing in technische ruimte 1 uur Uitschakelen van hoogspanningsleiding over een rivier Uit deze tabel is op te maken dat er zich in de afgelopen 10 jaar aardig wat energiestoringen hebben voorgedaan en dat de effecten van die storingen in sommige gevallen vrij ingrijpend waren. In Haaksbergen leidde de energiestoring zelfs tot maatschappelijke onrust. Volgens Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 13

15 mijn stelling was deze energiestoring daarom niet acceptabel, met andere woorden: die storing had niet zulke ingrijpende gevolgen mogen hebben. Hopelijk was de energiestoring in Haaksbergen dan ook een incident, een effect met een zeer kleine kans van optreden. De betrokken partijen zullen zich in moeten zetten om zowel de kans van optreden, als de effecten van een energiestoring zo klein mogelijk te maken. 4. Energievoorziening, actoren en achtergrond Bij energievoorziening moet onderscheid gemaakt worden tussen de energieproducenten (centrales), de energie handelaren en de energie distributeurs (de netbeheerders). Alleen de netbeheerders worden in deze scriptie belicht. Een deel van de beschrijving is vrij technisch, maar ik ben van mening dat deze beschrijving noodzakelijk is om een duidelijk beeld te geven van alle relevante facetten die een rol spelen bij het zeker stellen van energielevering. Zoals genoemd in de vraagstelling is het afgelopen decennium veel veranderd in de energiebranche: de energiemarkt is geliberaliseerd de nutsbedrijven zijn geprivatiseerd Liberalisering De liberalisering heeft geresulteerd in de volgende situatie: Op dit moment zijn er 11 regionale netbeheerders voor elektriciteit en 16 voor gas. Hierbij moet opgemerkt worden dat zowel voor elektriciteit als voor gas sprake is van één landelijke hoofdnet-beheerder (respectievelijk TenneT en Gas Transport Services B.V.). De hoofdnetbeheerders transporteren de energie door middel van respectievelijk het hoogspanningsnet en het hoofdgasleidingnet naar de regionale netten. Het idee van liberaliseren is onderdeel van de uitgangspunten van de Europese Unie: een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. In 1996 zijn de richtlijnen voor liberalisering vastgelegd in de Europese richtlijnen voor elektriciteit en in 1998 zijn daar de richtlijnen voor aardgas aan toegevoegd. Deze richtlijnen schrijven voor aan welke eisen de nationale wetgeving van een lidstaat van de EU moet voldoen, om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. Nederland heeft deze eisen verwerkt in de Energiewet (1998) en in de Gaswet (2000). De dienst Uitvoering en toezicht Energie (DTe) houdt dagelijks toezicht op de energiemarkt. De DTe is een directie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), met betrekking tot energie-inhoudelijke zaken en de concurrentiepositie. Als leveranciers of transportbedrijven zich niet aan de regels houden, kan de DTe sancties opleggen. Op de website van DTe staan alle bedrijven die een vergunning hebben om energie te leveren. Privatisering De discussie over de privatisering van de energiesector is in Nederland nog niet ten einde. Vrijwel wekelijks is dit een onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Het spanningsveld waar de discussie zich in bevindt, is enerzijds het voldoen aan de eisen die geformuleerd zijn door de EU, en anderzijds het controle willen houden op deze cruciale factor in de Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 14

16 samenleving. In onderstaand kader staat een citaat uit een onderzoeksverslag van Ernst & Young, waarin zij de privatisering van de energiemarkt onderzochten. Privatisering energiebedrijven noodzakelijk in geliberaliseerde energiemarkt Amsterdam, 18 januari 2000 De spelers in de energiewereld zijn ervan overtuigd dat de privatisering van alle energiebedrijven onafwendbaar is, ondanks groeiende politieke en maatschappelijke aarzelingen. Drie van de vier nutsbedrijven verwacht dat zij binnen vijf jaar geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd zullen zijn. Dit blijkt uit Trends In Energy 2000, het rapport dat het management consultancy bureau Ernst & Young vandaag publiceert. Alleen privatisering kan voorkomen t de overheid ongewenste marktrisico s op zich neemt. En dit laatste is in strijd met het Europese energiebeleid en met de aanbevelingen van de commissie Cohen. Deze pleit immers voor het tegengaan van ondernemersactiviteiten door de overheid. Op dit moment, concludeert Ernst en Young, is sprake van een onwenselijke situatie waarin de energiebedrijven in overheidshanden blijven terwijl ze op een geliberaliseerde markt moeten opereren. Deze hybride mengvorm van vrije markt en staatsbedrijf belemmert de bedrijven in hun noodzakelijke expansie. Bron: Ernst en Young. Aanvullend hierop belemmert de in bovenstaand citaat genoemde dubbele rol van de overheid mogelijk ook haar controlerende functie. In paragraaf 4.2 wordt de positie van Continuon in relatie tot dit onderwerp kort beschreven. 4.1 Netbeheerders De netbeheerders spelen een cruciale rol in het zeker stellen van de energielevering. Storingen in het net kunnen in korte tijd grote gevolgen hebben. Zoals gezegd wordt er bij de netbeheerders onderscheid gemaakt tussen landelijke transportnetten en regionale netten. De landelijke transportnetten transporteren energie van de energieproducent naar de regionale energietransporteur. Tussen het landelijke transportnet en het regionale transportnet wordt de energie gereduceerd. Regionale Netbeheerders van gas AxEL-Gas.V. B.V. Netbeheer Haarlemmermeer Delta Netwerkbedrijf B.V. ENECO Netbeheer B.V. Essent Netwerk B.V. Infra Mosane N.V.. Intergas Netbeheer B.V. Netbeheer Centraal Overijsel B.V. NRE Netwerk B.V. N.V. Continuon Netbeheer Obragas Net N.V. ONS Netbeheer B.V. RENDO Netbeheer B.V. Westland Energie Infrastructuur B.V. Zebra Gasnetwerk B.V. Regionale Netbeheerders van elektriciteit Delta Netwerkbedrijf B.V. ENECO Netbeheer B.V. Essent Netwerk B.V. Infra Mosane N.V.. Netbeheer Centraal Overijsel B.V. NRE Netwerk B.V. N.V. Continuon Netbeheer ONS Netbeheer B.V. RENDO Netbeheer B.V. Westland Energie Infrastructuur B.V. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 15

17 Tabel 3 Regionale netbeheerders van Nederland Tussen de regionale netbeheerders bestaan grote verschillen. Voor elektriciteit is het zo dat twee netbeheerders enkele provincies van energie voorzien (Essent en Continuon), twee andere netbeheerders voorzien ongeveer één provincie (Delta en Eneco) en de overige zes zijn kleine lokale netten. De gebieden die per netbeheerder zijn toegewezen liggen niet per definitie aaneengesloten. Voor gas is de situatie vergelijkbaar met die van elektriciteit. Wel moet opgemerkt worden dat de netbeheerders die zowel gas als elektriciteit transporteren, niet automatisch geografisch gelijke gebieden toegewezen hebben gekregen voor hun netten. Figuur 2 Dekkingsgebieden van respectievelijk de drie grootste en de drie kleinste netbeheerders voor elektriciteit. Achtereenvolgens worden de volgende netbeheerders beschreven: TenneT, landelijk elektriciteitsnet Gas Transport Services, gasnet Continuon, regionaal gas- en elektriciteitsnet De beschrijving van Continuon is het meest uitgebreid en dient straks als voorbeeld hoe een regionale netbeheerder omgaat met en anticipeert op mogelijke risico s. Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 16

18 4.1.1 TenneT, landelijk elektriciteitsnet Oorspronkelijk hadden we in Nederland een grote hoeveelheid kleine, regionale elektriciteitsbedrijven. Vanaf 1980 zien we een schaalvergroting van bedrijven door fusies en internationalisering. In de jaren negentig worden de eerste stappen gezet in de richting van een geliberaliseerde Europese markt. In Nederland werd in 1998 de eerste stap gezet richting een geleidelijke liberalisering, in de vorm van de nieuwe Elektriciteitswet. Deze wet bepaalde onder andere dat er een landelijke, onafhankelijke beheerder moest komen, voor een goed en betrouwbaar elektriciteitsverkeer in Nederland. Om hieraan te voldoen werd in hetzelfde jaar TenneT opgericht, dat de verantwoordelijkheid kreeg voor het beheer van de 220 en 380 kv-transportnetten, die alle regionale netten en het Europese net met elkaar verbinden Gas Transport Services, gasnet Op 2 juli 2004 is Gas Transport Services B.V. (GTS) opgericht (voorheen de Gasunie). GTS is de landelijke netbeheerder voor aardgas. Als gevolg van de Tweede Europese Gasrichtlijn moeten alle lidstaten op 1 juli 2004 in hun nationale wetgeving hebben opgenomen dat er een aparte juridisch onafhankelijke beheerder van het landelijke gastransportnet wordt aangewezen. In Nederland heeft de betreffende wet de naam Implementatie- en Interventiewet gekregen. Toen deze wet in werking trad, in juli 2004, werd Gas Transport Services B.V. aangewezen als de beheerder van het landelijke hoofdtransportnet. Voor de N.V. Nederlandse Gasunie betekende deze wet dat zij de taken die wettelijk behoren bij de landelijke netbeheerder overdroeg aan GTS Continuon, regionaal gas- en elektriciteitsnet Zoals hiervoor al gemeld zal de beschrijving en analyse van Continuon wat uitgebreider zijn. Deze analyse vormt immers de basis voor het antwoord op de onderzoeksvraag. De volgende onderwerpen worden behandeld: Positie van Continuon Stakeholders Risico s 4.2 Positie van Continuon Om duidelijk te maken wat de rolverdeling is na de liberalisering van de energiewereld, wordt de relatie NUON Continuon hier als voorbeeld uitgewerkt. Zoals eerder al genoemd zijn de energiemaatschappijen op basis van de Energiewet'98 losgekoppeld van de netbeheerders. Dit betekent dat Continuon een onafhankelijke positie ten opzichte van Nuon gekregen heeft. De raad van bestuur van Nuon is evenwel ook de raad van bestuur van Continuon. Continuon heeft wel haar eigen raad van Commissarissen. Voor beide organisaties zijn dezelfde stakeholders geformuleerd, geldt dezelfde mission-statement, maar Continuon is juridisch onafhankelijk als het gaat om het beschikken over de licentie voor het gebruik en beheer van het gas- en elektriciteitsnet. In de praktijk komt het er simpelweg op Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 17

19 neer dat Nuon producent en leverancier is van energie en Continuon de transporteur. Continuon moet echter ook voor andere energieproducenten en leveranciers transporteren. Continuon is verantwoording schuldig aan de DTe. 4.3 Stakeholders Continuon onderscheidt vier stakeholders, te weten: 1) aandeelhouders 2) klanten 3) medewerkers van Continuon 4) milieu Voor de vier stakeholders bekijk ik wat (de grootste) risico s zijn in relatie tot de processen van Continuon. Dit heb ik gedaan op basis van het visiedocument van Continuon (Continuon, 2005). Per stakeholder is één hoofdrisico gedefiniëerd. Vervolgens is bekeken op welke wijze deze risico s zoveel mogelijk gereduceerd zijn. Ten slotte wordt beoordeeld in welke mate de genomen maatregelen effect hebben op het terugdringen van de risico s Aandeelhouders De eerste stakeholder zijn de aandeelhouders. In het geval van Continuon zijn dat de provincies en de gemeenten. Het belang van aandeelhouders is over het algemeen duidelijk: financieel. Goede bedrijfsresultaten leiden tot een hoge waarde van de aandelen. In het geval van Continuon heeft de aandeelhouder echter ook een veiligheidsbelang. De provincies en gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid m.b.t. openbare orde en veiligheid. Dit zal verder uitgewerkt worden in paragraaf 5.1. Hier ontstaat wel een interessant spanningsveld: Een geprivatiseerd energiebedrijf zal er alles aan doen om energielevering te garanderen. Energielevering is immers het primaire product en als dat faalt, kelderen de aandelen. Dit zou bepleiten dat privatisering de leveringszekerheid ten goede komt. In de huidige situatie zijn alle aandelen in handen van de overheid en niet verhandelbaar. Hierdoor is er mogelijk minder urgentie om energielevering te garanderen. Aan de andere kant staat bij een geprivatiseerd energiebedrijf het maken van winst meer centraal en kan het winstbejag bijvoorbeeld ten koste gaan van kwaliteit in onderhouds- of veiligheidsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is de stroomstoring bij Enron in Californie. Door opzettelijk te weinig stroom te leveren via het reguliere net, liep de prijs hiervan op. Vervolgens verkocht Enron via andere wegen dure stroom (Alex Gibney, 2005) Voorts is het denkbaar dat een geprivatiseerde netbeheerder als gevolg van de liberalisering minder gemotiveerd is om te investeren in het net. Bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoud of capaciteitsuitbreiding. Ook concurrerende aanbieders profiteren immers van deze investeringen. Tijdens het onderzoek heb ik een groot aantal medewerkers van Continuon geïnterviewd. Tijdens deze interviews bleek de relatie tussen de waarde van de aandelen in relatie tot het bedrijfsresultaat nauwelijks een rol te spelen in de arbeidsmotivatie. Wel was er sprake van een Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 18

20 sterk gevoel van trots en prestige om een hoge leveringszekerheid te bieden. Het genoemde spanningsveld leidt dus vooralsnog niet tot negatieve resultaten Klant Voor de energieleveranciers zijn zowel burgers als bedrijven klanten. Voor de klant bestaan er meerdere risico s. Allereerst is er het risico van het uitblijven van de stroomlevering. Dit kan relatief kleine gevolgen hebben (ongemak en verstoring van het dagelijkse leven), maar er kunnen ook verdergaande consequenties optreden, zoals aanzienlijke economische schade en levensbedreiging (hierbij valt te denken aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en risicovolle bedrijfsprocessen die afhankelijk zijn van stroom). Dit zal verder uitgelegd worden in paragraaf 4.4: risico s. Een tweede risico is een afwijking in de levering van de hoeveelheid stroom. Te veel (of te weinig) stroom kan schade aan apparaten en machines geven. Dit geeft zowel een economisch als een fysiek risico Medewerkers van Continuon Voor de medewerkers van Continuon zijn er ook meerdere risico s. Allereerst fysieke risico s. Fouten in het bedrijfsproces vormen een directe fysieke bedreiging. Bij elektriciteit kan dit elektrocutie tot gevolg hebben. Bij gas bestaat het risico van brand- en explosiegevaar en het onwel worden door zuurstofgebrek. Hiernaast bestaat voor medewerkers altijd het economische risico van het verlies van inkomen. Dit kan het (in)directe gevolg zijn van wetgeving of tegenvallende bedrijfsresultaten. Dit aspect heeft weinig relevantie in relatie tot dit onderzoek en zal hier verder niet uitgewerkt worden. Deels is dit aspect al aan de orde gekomen bij de stakeholder aandeelhouders Milieu Met betrekking tot het milieu kunnen we risico s voor (Conti)Nuon opdelen in twee gebieden: Productie en transport. Met betrekking tot productie spreekt Nuon over duurzaam ondernemen. Dit vertaalt zich in een verantwoorde bedrijfsvoering en actief bijdragen aan duurzame energievoorziening. In het kader van dit onderzoek wordt dit facet niet verder uitgewerkt. Bij transport (Continuon) geldt eveneens dat uitgegaan wordt van duurzaam ondernemen. Een verantwoorde bedrijfsvoering is ook hier de basis. Periodiek wordt een milieuscan uitgevoerd om de milieusituatie te analyseren en te toetsen conform ISO In de volgende paragraaf wordt dit verder toegelicht. 4.4 Risico s Continuon onderscheidt in haar Calamiteitenplan (Continuon, 2005) de volgende risico s: 1) fysieke risico s 2) milieurisico s 3) imagoschade 4) stagnatie levering Continuon(der) hoogspanning, Harm Balk, Commandeursopleiding / MCDM 8 19

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen.

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. Blackout Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. René van Santvoort MCDM 4 Culemborg, september 2002 Samenvatting De energiebedrijven in Nederland

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Noodstroomvoorziening voor huishoudens

Noodstroomvoorziening voor huishoudens Noodstroomvoorziening voor huishoudens Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden Willemijn Pouwels Noodstroomvoorziening voor huishoudens Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden 4 maart 2007 W. Pouwels

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Publieke waarden in de energiesector gemeten De ontwikkeling van een database en een onderzoek naar de meting van doelmatigheid

Publieke waarden in de energiesector gemeten De ontwikkeling van een database en een onderzoek naar de meting van doelmatigheid Publieke waarden in de energiesector gemeten De ontwikkeling van een database en een onderzoek naar de meting van doelmatigheid Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies, Technische Universiteit

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 MARKTWERKING EN ARBEIDSVOORWAARDEN DE CASUS VAN HET OPENBAAR VERVOER, DE ENERGIEBEDRIJVEN EN DE THUISZORG AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 Marc van der Meer (redactie) Amsterdam Institute for Advanced

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Nationale veiligheid en crisisbeheersing Magazine 13 e jaargang 2015 nr. 3 Nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Herijking vitale infrastructuur Nationale veiligheid in een woelige wereld Herziening Strategie Nationale Veiligheid Nepal:

Nadere informatie