gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gegevensregistratie cultuurcentra leidraad"

Transcriptie

1 gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar tot en met refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december. Werk bij voorkeur met de elektronische versie van de excelmappen: heel wat validaties, blokkeringen, (sub-)totalen en opmerkingen komen niet tot uiting op een afgedrukte versie. Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenberggebouw 4 de verdieping Arenbergstraat 9 B-1000 Brussel Christine Van de Steene Andy Vandervoort [t] [t] [e] [e] [w] leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

2 nieuw voor refertejaar 2010 Er zijn geen nieuwe elementen noch wijzigingen voor het refertejaar aandachtspunten refertejaar 2010 U wilt correct registreren? Lees dan aandachtig volgende tips: Vergeet niet voor elke geregistreerde activiteit ook een uitsplitsing te doen in het vakje locatie (intra muros, extra muros of in open lucht) aantal activiteiten (exact + geraamd) = aantal activiteiten uitgesplitst over locaties Werkt u voor een bepaalde activiteit samen? Tel dan zowel het aantal activiteiten waarvoor in totaal werd samengewerkt en vul daarna het aantal activiteiten aan in samenwerking met specifieke partners. Omkadering voor scholen: correct registreren op werkblad scholen en actieve klanten. Bood u een cursusboek of syllabus aan bij een educatieve activiteit? Registreer dit in het overeenkomstige vakje (map activiteiten: vakje M 40). Inkomsten en uitgaven diversen: pas de richtlijnen in de leidraad strikt toe! De registratie van inkomsten en uitgaven beoogt een thematische interpretatie van in de werkelijke inkomsten en uitgaven van het cultuurcentrum. leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

3 1. activiteiten en deelnemers Elke activiteit van het cultuurcentrum (afgekort als: cc) is ofwel eigen ofwel receptief. Een uitzondering op dit principe vormen de diensten in huis. Belangrijk! We beperken ons tot de culturele activiteiten die het cc organiseert. We bakenen dit af conform het toepassingsgebied van art. 2 van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid d.w.z. cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk en de kunsten. Meer concreet trekken we de lijn door van artikel 58 waarbij verwezen wordt naar de culturele materies bepaald in art. 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 waarbij jeugdbeleid en sportbeleid uitgesloten worden. Kortom, jeugd- en sportactiviteiten mogen niet in deze cijfers worden opgenomen, ook al worden ze in het cc georganiseerd. Voor verdere informatie bij de geciteerde artikels: Belangrijk! Wanneer het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (voortaan: het agentschap) een registratiebezoek brengt moet u het nodige bewijsmateriaal ter inzage kunnen stellen. Uitzonderlijk kunnen we ook een kopie vragen van bepaalde documenten. Aan welke documenten denken we? programmabrochures, catalogi, inschrijvingslijsten van educatieve activiteiten en schoolvoorstellingen, gemeenterekening Belangrijk! Voor een correcte registratie van de activiteiten telt u per toonmoment. Een theatervoorstelling die tweemaal wordt opgevoerd in het cc resulteert in 2 toonmomenten. Een festival met één concert, 3 theatervoorstellingen en 2 workshops resulteert in 6 toonmomenten. In de witte kolommen van de excelbladen vult u totalen en uitsplitsingen van die totalen in. In de lichtgrijs gekleurde kolommen vult u details in over de totalen. De donkergrijs gekleurde kolommen kunnen niet worden ingevuld eigen activiteiten excelmap activiteiten_deelnemers werkblad eigen activiteiten Een eigen activiteit voldoet steeds aan de volgende drie voorwaarden: - De activiteit wordt georganiseerd door het cc en wordt als dusdanig in de promotionele acties aangekondigd. - Het cc is organisatorisch, inhoudelijk én financieel verantwoordelijk voor de activiteit. - De locatie is geen bepalende factor, de activiteit mag plaatsvinden buiten de muren van het cc. Ook activiteiten in samenwerking kunnen in bepaalde gevallen als een eigen activiteit worden beschouwd. Voorwaarde is dat men samenwerkte op financieel én inhoudelijk vlak. Uiteraard telt u dergelijke activiteiten enkel in het onderdeel eigen activiteiten en niet nog eens als receptieve activiteit. leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

4 Activiteiten die door deze strikte condities niet als eigen activiteit kunnen worden beschouwd, registreert u als receptieve activiteit (zie 1.2) of uitzonderlijk als dienst in huis (zie 1.3). We bespreken de volgende kenmerken van de eigen activiteiten: - soorten eigen activiteiten, deelnemers, disciplines binnen de soorten, locatie, aangeboden publicaties, doelgroepen, samenwerking en context. soorten activiteiten podiumactiviteiten - met een onderscheid tussen professionele uitvoerders of amateurkunstenaars. omkaderingsactiviteiten - Omkaderingsactiviteiten hebben een apart aanvangsuur en worden vooraf aangekondigd in een publicatie van het cc. Het gaat hier niet om het normale educatieve aanbod van het cc, maar om activiteiten die een andere activiteit omkaderen en de ervaring van de toeschouwer verder intensifiëren, verdiepen of verrijken. - Voorbeelden: inleiding, nabespreking, lezing, interview, atelier, workshop, rondleiding, sfeerscheppende activiteit, vernissages met duiding bij de tentoonstelling - De omkaderingsactiviteiten worden geteld per sessie (voorbeeld: een workshop die drie keer wordt ingericht als omkadering bij een voorstelling, zal drie keer worden geteld want de hoofdactiviteit wordt hierdoor driemaal ontsloten ). Indien u voor een zelfde groep deelnemers twee opeenvolgende, inhoudelijk verschillende, sessies organiseert (een intensere vorm van voorbereiding) dan telt u dit als twee omkaderingsactiviteiten. andere activiteiten - Repetities: het hoofddoel is de creatie van een artistiek product. - Ontspannings- en ontmoetingsactiviteit: het hoofddoel van het (mee-)organiserende cc is ontmoeting, ontspanning en vermaak, het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding in de vorm van een open aanbod. Voorbeelden: receptie, bal, eetfestijn, kaartavond, hobbyclub Het aanbieden van drankjes of versnaperingen tijdens pauze van voorstellingen of recepties voor een besloten gezelschap mag u niet registreren. - Overige activiteiten: dit is een restcategorie. De hierin opgenomen activiteiten moet u kunnen toelichten. - Vergaderingen of de vroegere bestuurlijke en organisatorische groepsactiviteiten registreren we niet bij eigen activiteiten. educatieve activiteiten - Onder deskundige begeleiding verwerven deelnemers kennis, inzicht, vaardigheden, het vermogen tot expressie op het gebied van een duidelijk vooropgestelde thematiek. De nadruk ligt op het leren, het leerproces, ongeacht de inhoud of de doelgroep. Voorbeelden: atelier, workshop, lezing, cursus, colloquium, congres. - De telling van het aantal educatieve activiteiten gebeurt per titel en niet per sessie. Voorbeeld: een cursus die uit drie sessies bestaat, telt u éénmaal. - Om de omvang van het aantal educatieve activiteiten te kennen, vragen we het totale urenpakket aan educatieve activiteiten op. - Belangrijk: niet verwarren met omkaderingsactiviteiten die thematisch én organisatorisch verbonden zijn aan een bepaalde activiteit. tentoonstellingen - Enkel de tentoonstellingen die werden opgenomen in de jaarbrochure of een andere tussentijdse brochure mogen worden geregistreerd. - We registreren zowel het aantal tentoonstellingen als het aantal tentoonstellingsdagen waarop de tentoonstelling toegankelijk was voor publiek. - We maken een onderscheid tussen artistieke en educatieve tentoonstellingen. Uiteraard is dit niet altijd eenduidig te bepalen, in dat geval registreert u welke functie voor u als programmator prevaleerde bij het uitwerken of organiseren van de tentoonstelling. U moet alleszins dubbele tellingen vermijden. leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

5 totaal aantal deelnemers en activiteiten We maken een onderscheid tussen exacte en geraamde deelnemers en we trekken dit principe door naar de registratie van de activiteiten zelf. We bieden twee verschillende registratiemogelijkheden: activiteiten waarvoor het aantal deelnemers exact werd bepaald en activiteiten waarvoor de deelnemers werden geraamd. Dit resulteert op de excelmap in 4 kolommen: - registratie aantal activiteiten waarvan de deelnemers exact werden geteld - registratie aantal exacte deelnemers - registratie aantal activiteiten waarvan de deelnemers werden geraamd - registratie aantal geraamde deelnemers registratie van deelnemers aan - podiumactiviteiten - educatieve activiteiten: de deelnemers worden geteld per titel (cursus) en niet per sessie, voorbeeld: één deelnemer die ingeschreven is voor een cursus die uit drie sessies bestaat, wordt slechts éénmaal geregistreerd. - omkaderingsactiviteiten: deze activiteit moet steeds organisatorisch en inhoudelijk verbonden zijn met een hoofdactiviteit. Indien het aantal deelnemers aan de omkaderingsactiviteit werd geraamd, moet u dit ook op die manier registreren. - andere activiteiten geen registratie van het aantal deelnemers aan: - tentoonstellingen exacte registratie - tickets: we bedoelen dan de door het cultuurcentrum uitgereikte tickets en niet de in realiteit gebruikte tickets, we registreren dus niet de aanwezigheid van de deelnemers. Zowel de betaalde als de gratis tickets mag u tellen. - alternatieven: inschrijvingslijsten (voorbeeld: voor schoolvoorstellingen en educatieve activiteiten), polsbandjes, stempels op voorwaarde dat men nauwkeurig noteert hoeveel deelnemers hebben deelgenomen, bijvoorbeeld door het bijhouden van een namenlijst of een afrekening. Het moet gaan om een sluitende registratie. disciplines Elke activiteit kan maar onder één discipline worden geregistreerd. Indien de activiteit onder meerdere disciplines zou kunnen thuishoren, kiest u de meest voor de hand liggende. locatie Intra muros: in de infrastructuur die wordt beheerd door het cc. Extra muros: in infrastructuur die niet wordt beheerd door het cc. Openlucht: plein, marktplein, tent, kiosk Let op: maak één keuze per activiteit. activiteiten met publicatie We registreren het aantal activiteiten waarbij een inhoudelijk verdiepende publicatie werd aangeboden. De nadruk ligt niet op publiciteit, maar wel op het aanbieden van duiding, achtergrondinformatie. leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

6 We onderscheiden een aantal soorten duiding: - Folder of brochure: publicatie die achtergrondinformatie bevat of duiding biedt bij een geprogrammeerde activiteit. Voorbeeld: biografie van de artiesten, situering van het theatergezelschap in het artistieke landschap, bespreking van het gespeelde repertoire het geheel is essayistisch van opzet en wordt doorgaans uitgereikt net voor aanvang van de activiteit. - Lesmap bij schoolvoorstelling: didactisch materiaal dat gebruikt wordt om een schoolvoorstelling te omkaderen - Publicatie bij een educatieve activiteit: een cursusboek, een syllabus die aangeboden wordt bij een educatieve activiteit. - Catalogus bij een tentoonstelling: een publicatie die de artistieke ervaring intensifieert en verdiept én een overzicht biedt van de tentoongestelde werken. Indien één van de twee aspecten ontbreekt, kunt u de aangeboden publicatie nog wel registreren als folder of brochure met achtergrondinformatie. - De plaatsing van een knipselwand of infokiosk met recensies en persartikels over de georganiseerde activiteit beschouwen we als een lovenswaardige aanvulling op de andere omkaderingsinitiatieven. Echter, we vragen uitdrukkelijk dit niet als duiding te tellen. doelgroepen U hebt de keuze om per soort activiteit en discipline aan te duiden hoeveel activiteiten u voor een bepaalde doelgroep organiseerde. U stelt zich hierbij de vraag welke doelgroep u prioritair wenst te bereiken met de geprogrammeerde activiteit. Per georganiseerde activiteit (toonmoment) mag u slechts één doelgroep als prioritair aanduiden. U hebt de keuze uit: - Activiteit voor scholen (schoolvoorstelling) - Activiteit voor familie (familievoorstelling ) - Activiteit voor senioren (matinee voor senioren ) - Activiteit voor jongeren (buiten de schooluren) Als u de activiteit niet organiseerde met een bepaalde doelgroep voor ogen, moet u hier niets invullen. Het agentschap heeft de keuze beperkt tot de vier bovenstaande doelgroepen. samenwerking Sommige cultuurcentra organiseren activiteiten in samenwerking met partners: een museum, de bibliotheek, de academie, lokale verenigingen Als de samenwerking financieel én inhoudelijk is, kan u dat registreren. Let op: ondersteuning in natura geldt niet als financiële ondersteuning. Het uitgangspunt is hier de afzonderlijke activiteit (toonmoment). Initiatieven waarbij men activiteiten van verschillende cultuurcentra en/of andere actoren bundelt in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke brochure worden hier niet geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn: Accenten, Dertien, Applaus, Comeet Dit soort van samenwerking maakt voorwerp uit van een kwalitatieve bevraging die niet jaarlijks plaatsvindt (laatste keer opgevraagd bij registratie gegevens 2006). Als u samenwerkt, dan weten we ook graag met welke actoren. Voor een correcte registratie vertrekt u van de afzonderlijke activiteiten (toonmoment). Het bieden van promotionele of organisatorische ondersteuning (bijvoorbeeld ticketverkoop voor derden of ondersteuning door een technicus van het cultuurcentrum) mag niet als samenwerking worden geteld. Deze activiteiten kan u registreren als een receptieve activiteit. context leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

7 Vele activiteiten vinden plaats binnen de context van een groter geheel zoals een festival of een event. Mogelijkheden: - Festival: een reeks activiteiten die als een thematisch geheel worden voorgesteld aan het publiek. - Cultureel landelijk event zoals het Erfgoedweekend, Open Monumentendag, Week van de Amateurkunsten, de Kunstbende - Uitstap in groep naar een ander cultuurhuis (cultuurcentrum, opera, concertzaal, museum ) 1.2. receptieve activiteiten excelmap activiteiten_deelnemers werkblad receptieve activiteiten Een receptieve activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden: - wordt georganiseerd door een individuele of georganiseerde gebruiker (dus zeker niet door het cc) in de infrastructuur die door het cc wordt beheerd (dus geen activiteiten van verenigingen die in andere infrastructuur georganiseerd wordt); - Het gaat niet om een permanent aanbod dat als dienst in huis wordt beschouwd (zie punt 1.3.). - het cc biedt eventueel organisatorische (hulp van technicus, verkoop van tickets ) of promotionele (het verspreiden van affiches, vermelding in de programmabrochure ) ondersteuning. Er is echter geen financiële én inhoudelijke samenwerking. soorten activiteiten podiumactiviteiten zie eigen activiteiten andere activiteiten - U kunt hier ook vergaderingen registreren (neutralere bewoording voor de oude term: organisatorische en bestuurlijke groepsactiviteiten) educatieve activiteiten zie eigen activiteiten tentoonstellingen zie eigen activiteiten disciplines Zie eigen activiteiten totaal aantal deelnemers Er worden geen deelnemers geregistreerd voor de receptieve activiteiten. Deze gegevens zijn onvoldoende verifieerbaar om op Vlaams niveau te vergelijken. Het kan het voor het cultuurcentrum zeer interessant zijn om de evolutie in de deelnemers aan receptieve activiteiten op te volgen. doelgroepen Beperkte selectie: familievoorstelling, seniorenvoorstelling en jongerenvoorstelling. leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

8 organisator van de activiteit We beperken ons hier tot twee belangrijke actoren die receptieve activiteiten in het cultuurcentrum kunnen organiseren: - lokale verenigingen: al dan niet aangesloten bij de cultuurraad, maar werkzaam in de gemeente - de cultuurbeleidscoördinator: gemeentelijk ambtenaar die belast is met de cultuurbeleidsplanning in de gemeente. Als een lokale vereniging samenwerkt met de cultuurbeleidscoördinator om een activiteit in het cultuurcentrum te organiseren, dan registreert u enkel de hoofdorganisator. Om de cijfers zo zuiver mogelijk te houden mag u hier niet dubbel registreren. Als het cultuurcentrum inhoudelijk én financieel meewerkt met een lokale vereniging en/of de cultuurbeleidscoördinator, dan registreert u deze activiteit in het onderdeel eigen activiteiten. Ook hier is dubbele registratie niet toegelaten. ondersteuning van activiteiten Als het cultuurcentrum ondersteuning geeft aan derden die een activiteit in het cc organiseren, dan kan u dat hier registreren. We onderscheiden twee soorten van ondersteuning: - organisatorisch: hulp van de technicus, zaalwachter, verkoop van tickets - promotioneel: vermelding in de programmabrochure of website, vermelding in de evenementenkalender van het cultuurcentrum 1.3. diensten in huis excelmap activiteiten_deelnemers werkblad diensten in huis Onderzoek naar de activiteiten van cultuurcentra leerde ons dat sommige cultuurcentra nog een bijzonder in hoofdzaak educatief aanbod verzorgen. Deze activiteiten kan men noch als eigen activiteit, noch als receptieve activiteit registreren. Het gaat om activiteiten die quasi permanent worden georganiseerd door een dienst of een instelling die elders een substantiële en structurele financiering betrekt en vaak een sterke band heeft met het cultuurcentrum. We willen deze activiteiten apart registreren als diensten in huis. Dit wordt ook wel eens geparafraseerd als inwonende diensten of ingebakken diensten. We denken bijvoorbeeld aan activiteiten die worden gesubsidieerd door de administratie onderwijs of door het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze (educatieve) activiteiten kan u apart registreren op het werkblad diensten in huis. We sommen de bedoelde diensten zoveel mogelijk op: - Centra voor volwassenenonderwijs. Voorbeeld: taalleergangen in het cc van Grimbergen - Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO): zowel beeldende kunst als muziek, woordkunst en dans - Centra voor basiseducatie - De praktijkgerichte opleidingen (vroeger ook leergangen genoemd) van Landelijk Praktijkatelier KVLV, Praktische school voor Gezins-en huishoudopleiding KAV en Sociaalcultureel werk voor Blinden en Slechtzienden - De opleiding van werkenden en werkzoekenden (VDAB, VIZO, sectorale opleidingsfondsen ) - Vormingpluscentra: 13 regionale volkshogescholen. - De gesubsidieerde gespecialiseerde vormingsinstellingen (Amarant vzw, Wisper vzw, Lodewijk de Raetstichting, Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds ) - Initieel formeel onderwijs (basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, universiteit) leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

9 Ook het aanbod van vzw Kunst in Huis dat in een aantal cultuurcentra wordt ontsloten beschouwen we als een dienst in huis. Is het nu eigen, receptief of een dienst in huis? - Wanneer het cc sporadisch een beperkt aantal activiteiten initieert en daarbij beroep doet op één van de hogerop geciteerde instellingen, dan kunnen deze activiteiten als eigen worden geregistreerd. Voorwaarde blijft wel dat het cultuurcentrum inhoudelijk én financieel verantwoordelijk is voor de geprogrammeerde activiteit. - Wanneer één van de hogerop vermelde instellingen sporadisch een lokaal in het cultuurcentrum huurt voor een niet-permanent aanbod, dan wordt deze activiteit geregistreerd als een receptief aanbod. Bijvoorbeeld de muziekacademie huurt de grote zaal voor een concert of een openbaar examen. - Wanneer één van hogerop vermelde instellingen zorgt voor een permanent aanbod in het cultuurcentrum, dan worden deze activiteiten als diensten in huis geregistreerd. Tegenwoordig is er meer en meer de tendens om het educatieve aanbod modulair in tegenstelling tot een aanbod per schooljaar uit te werken. Permanent betekent dus niet noodzakelijk: tijdens een heel schooljaar. samenvatting diensten in huis - de (educatieve) activiteit wordt georganiseerd in het cultuurcentrum - het aanbod is quasi permanent aanwezig, het is dus geen gelegenheidsgebruik - de inrichter van de activiteit wordt elders substantieel en structureel betoelaagd De activiteiten van de bibliotheek kan u beschouwen als een dienst in huis, maar omdat het agentschap de bibliotheken reeds gedetailleerd in kaart brengt, willen we dit hier niet registreren. Ter info: in de vroegere versie van jaarverslagen (decreet cultuurcentra 1991) was er eveneens sprake van structureel ingebouwde diensten en instellingen en ingebouwde diensten en instellingen. Hoewel er inhoudelijk zeker een aantal overlappingen zijn met de omschrijving voor diensten in huis in deze leidraad, willen we toch benadrukken dat de definities uit het verleden hier niet worden gehanteerd. Belangrijk: diensten in huis volledig invullen - aantal activiteiten - aantal uren - korte inhoudelijke beschrijving van de activiteiten (concrete info) voorbeeld: 3 cursussen Deeltijds Kunstonderwijs, aantal lesuren: 450 uur en omschrijving is: viool, samenzang of koor en voordracht (dus concreter dan: muziekles of lessen academie ). leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

10 1.4. scholen en actieve klanten excelmap activiteiten_deelnemers werkblad scholen en actieve klanten activiteiten voor scholen Het aantal activiteiten voor scholen tellen we automatisch op. We baseren ons hiervoor op de reeds ingevulde podiumactiviteiten, tentoonstellingen, educatieve, andere activiteiten én omkaderingsactiviteiten met als doelgroep scholen. Vervolgens kan u het aantal activiteiten en deelnemers voor schoolvoorstellingen registreren per doelgroep (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs). Als één activiteit voor meerdere schooldoelgroepen was bedoeld, mag u er meerdere registreren. Voorbeeld: een theatervoorstelling werd zowel bijgewoond door kleuters én leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs. Dit registreerde u in het onderdeel eigen activiteiten als één theatervoorstelling met doelgroep scholen. Op het werkblad scholen en actieve klanten zal die ene voorstelling twee keer worden geteld: als activiteit voor kleuters en als activiteit voor het lager onderwijs. Dit cijfer gebruiken we dus om een relatieve uitspraak te doen over de verschillende doelgroepen binnen het schoolaanbod (procentuele weergave). Dezelfde telling van activiteiten en deelnemers aan het schoolaanbod registreren we voor omkaderingsactiviteiten. scholen in de gemeente, per schooldoelgroep Geconfronteerd met de tendens dat er meer scholen samengaan, waarbij één inrichtende macht meerdere schoolentiteiten aanstuurt, en er bovendien per vestigingsplaats meerdere doelgroepen (kleuter, lager, secundair) aanwezig kunnen zijn, hanteren wij een enigszins afwijkende definitie van de term school. Wat ons interesseert zijn het aantal entiteiten per vestigingsplaats en per schooldoelgroep (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs). Voorbeeld: op één locatie is er een lagere school en een kleuterschool die ressorteren onder dezelfde inrichtende macht. U telt hiervoor dan twee scholen. Aantal deelnemers: u registreert het aantal deelnemers waarvoor men bij aanvraag een plaats reserveerde. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een inschrijvingslijst. herkomst actieve klanten van de eigen activiteiten Naar analogie met de bibliotheeksector waar men actieve leners registreert, willen we de actieve klanten van de eigen activiteiten van het cultuurcentrum weten. Tegelijkertijd registreren we de spreiding van deze actieve klanten (binnen of buiten de gemeente). We willen deze cijfers in heel Vlaanderen op een uniforme manier registreren. U registreert hiervoor de personen of verenigingen die tijdens het refertejaar minimaal éénmaal hebben deelgenomen aan het eigen aanbod (podiumvoorstellingen, educatieve activiteiten, schoolaanbod ) van het cultuurcentrum. Een ideaal vertrekpunt is een klantenbestand (naam en adres van de persoon of vereniging) waarop u bijhoudt of men heeft deelgenomen aan het aanbod van het cultuurcentrum tijdens de referteperiode. Klanten van wie u geen volledig adres hebt (enkel de postcode) mag u hier niet meetellen. We zijn ons ervan bewust dat niet van alle werkelijke klanten van het cc een adresgegeven kan worden bijgehouden: er is meestal onvoldoende tijd om de gegevens te noteren bij de kassa op de avond van de voorstelling. Het is evenmin evident om van een persoon die telefonisch meerdere kaarten reserveert, de adresgegevens van alle deelnemers te noteren. Echter, door in heel Vlaanderen op een uniforme manier deze gegevens zo te registreren, kunnen we toch uitspraken doen over de verhouding tussen actieve klanten binnen en buiten de gemeente. leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

11 2. financiële gegevens excelmap financiën vooraf Voor het deel gemeentelijk beheer van het cultuurcentrum is de financiële rekening van de gemeente het uitgangspunt. Normaal wordt de gemeentelijke rekening afgesloten op 31 maart van het jaar volgend op het refertejaar. Wanneer u beschikt over een goedgekeurde rekening, dan vormt deze het vertrekpunt. In het andere geval gebruikt u de standopgave van dat moment. Wijzigen de cijfers nadien nog? Dan mag u zodra u beschikt over de goedgekeurde rekening alsnog de aangepaste cijfers aan het agentschap bezorgen. Wat mag u nooit registreren in de map financiën? - Als de financiële flexibiliteit van de programma vzw wordt aangewend om financiële verrichtingen uit te voeren voor activiteiten die niet als eigen activiteit van het cultuurcentrum kunnen worden beschouwd. - Ook uitgaven die werden gedaan met de doorgestorte middelen van de aanvullende subsidie ter bevordering van gemeenschapsvorming (vaak één-euro-subsidie genoemd) mag u niet registreren. (volgens regelgeving van toepassing in refertejaar 2010) attest uitgaven cultuurcentrum Ter verantwoording van de enveloppensubsidie voor het cultuurcentrum, staan er in het decreet en uitvoeringsbesluit (volgens regelgeving van toepassing in het werkjaar 2010) een aantal belangrijke criteria: - De enveloppensubsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel dat werkt in het A- of B-niveau in het cultuurcentrum (artikel 29 van het decreet). - De totale jaarlijkse uitgaven van het cultuurcentrum moeten het vijfvoudige bedragen van de basissubsidie. Onder uitgaven wordt begrepen: de kosten met betrekking tot de werking, het personeel, de uitrusting en de programmering van het cultuurcentrum, exclusief de investeringskosten die betrekking hebben op onroerende goederen (artikel 30 van het uitvoeringsbesluit). Na het invullen van de excelmap financiën wordt het attest ter verantwoording van de enveloppensubsidie automatisch aangevuld. Druk het werkblad attest af en laat het handtekenen door de bevoegde personen. De verantwoording van de bijkomende subsidie zit niet vervat in de gegevensregistratie. Het agentschap voorziet hiervoor aparte formuleren. De artikelnummers (gemeentelijke rekening) en boekhoudcodes kan u op een apart werkblad noteren. Dit werkblad is niet beveiligd en u kunt hier bijkomende opmerkingen noteren. We registreren de reële uitgaven en inkomsten en niet de te verwachten uitgaven of inkomsten voor de referteperiode. leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

12 2.1. uitgaven excelmap financiën werkblad uitgaven versleutelingen zijn vaak nodig om de werkelijke kosten voor het cultuurcentrum te berekenen. Voorbeelden: - Het onderhoudspersoneel of mensen met een geco statuut staan soms op een algemene rekeningpost. U moet dan nagaan hoeveel prestaties er effectief worden geleverd voor de werking van het cc en vervolgens een gelijkaardig percentage van de kosten inbrengen. - Het cc maakt mogelijk deel uit van een groter complex (sportcentrum, jeugdcentrum, bibliotheek ) met één telefooncentrale, één gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie In die gevallen moet u op basis van relevante parameters (aantal toestellen, oppervlakte, openingsuren ) een verdeelsleutel voor de kosten bepalen. Ook informaticatoepassingen worden vaak voor meerdere diensten ontwikkeld. U moet steeds kunnen aantonen dat de cijfers werden ingevuld op basis van de rekening van de gemeente (geen begrotingscijfers) en in voorkomend geval van de vzw. De gehanteerde verdeelsleutels moet u kunnen toelichten. De indeling van de financiële posten is thematisch en kan afwijken van de indeling van de gemeentelijke rekening of de boekhouding. Vaak zult u moeten beroep doen op de ontvanger, de rekendienst, boekhouder of andere betrokkenen om de financiële informatie correct te interpreteren. personeel De uitgaven voor het personeel dat tijdens het refertejaar prestaties heeft geleverd voor het cc. - Om de decretale vereisten op vlak van subsidiëring te toetsen is het belangrijk om de uitgaven voor het subsidieerbare personeel (cultuurfunctionarissen) te onderscheiden van de andere personeelskosten. - Het is mogelijk dat personeelsleden voor verschillende diensten prestaties leveren of officieel bij een andere gemeentelijke dienst zijn ingedeeld. Wanneer zij structureel prestaties leveren voor het cc, moet de loonkost toch bij de uitgaven voor het personeel van het cc worden geteld. U hanteert hiervoor een relevante verdeelsleutel. Voorbeeld: persoon X werkt 0,5 vte (voltijds equivalent) voor de gemeente. Hiervan wordt de helft in het cc gepresteerd. Er wordt dus 0,25 vte voor het cultuurcentrum gepresteerd en dit resulteert dan in een pro rata loonlast van 25% van de totale loonlast. - Personeelskosten worden breed bekeken: brutoloon, alle soorten RSZ-bijdragen, vakantiegeld, eindejaarspremie, bijdrage werkgever voor maaltijdcheques, functioneringstoelage of bonus, tussenkomst in vakbondspremies, vergoeding woonwerkverkeer, werkkledij, vorming voor het personen, kosten sociaal secretariaat leidraad gegevensregistratie cultuurcentra, versie refertejaar

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01/01/2005 31/12/2005 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie